0
แนะนําโปรแกรม     โดย : ครูกัญจนพร ภัคพาณิชยกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี     โรงเรียนวิสุทธรังษี...
สาระสําคัญ     หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เปนเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคลายหนังสือจริง ประกอบไปดวยตัวอักษร ภาพนิ...
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง          1. อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)ได (K)2. บอกประโยชนและความส...
Flip Album Pro    การพัฒนาโปรแกรม สําหรับสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) มีหลายโปรแกรม และโปรแกรมที่โดดเดนตัวหนึ่ง...
B1 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

B1 1

123

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
123
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "B1 1"

 1. 1. แนะนําโปรแกรม โดย : ครูกัญจนพร ภัคพาณิชยกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
 2. 2. สาระสําคัญ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เปนเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคลายหนังสือจริง ประกอบไปดวยตัวอักษร ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ สามารถเผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ตได การเรียกใชโปรแกรม Flip Album 6.0 Proเหมือนกับการเรียกใชโปรแกรมทั่ว ๆ ไป จากสตารทเมนู ภายในหนาตางโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ประกอบไปดวยสวนประกอบของโปรแกรมมากมาย แตละสวนจะเปนคําสั่งการใชงานโปรแกรม
 3. 3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1. อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)ได (K)2. บอกประโยชนและความสามารถของโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ได (K)3. บอกสวนประกอบของโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ได (K)4. มีทักษะในการเรียกใชและใชงานสวนประกอบของโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro (P)5. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีตอการใชโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro (A)
 4. 4. Flip Album Pro การพัฒนาโปรแกรม สําหรับสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) มีหลายโปรแกรม และโปรแกรมที่โดดเดนตัวหนึ่ง คือ Flip Album ซึ่งปจจุบันไดพฒนามาเปน Flip Album 6.0 โดย ัความสามารถของโปรแกรมที่ทําใหการนําเสนอสื่อออกมาในรูปแบบ 3D Page-Flipping interfaceและมีชื่อเรียกเฉพาะวา Flip Book ผลงานที่ไดนี้สามารถนําเสนอไดทั้งแบบ Offline ดวยความสามารถ AutoRunอัตโนมัติ และ Online ผานโปรแกรมแสดงผลเฉพาะFlipViewer
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×