University policy framework12

523 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
273
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

University policy framework12

  1. 1. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRtsaklviTüal½y Exµrbec©kviTüa nigRKb;RKgelx³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> eKalkarN_ENnaMGMBI eRKagrcnasm<½n§eKalneya)ayrbs;saklviTüal½y University Policy Framework Structure Government and Administrative Policy Policy:……………….Rbkar 1 ³ rMlwkGMBIeRKagrcnasm<½n§eKalneya)ay eRKagrcnasm<½n§eKalneya)ayrbs>x>bK RKb;RKgkarGPivDÆn_ Gnuvtþn_ nigvaytMéleKalenya)ay rbs; s>x>b>K nigÉksarBak;B½n§ . eKalbMNgrbs;eRKagrcnasm<½n§eKalneya)ay KWedIm,IFanaeKal neya)ay rbs;s>x>b>KRtUvbegáIt Gnuvtþn_ RtUtBinitü nigvaytMélRbkbPaBrwugmaM nigsmrmü qøgtam s>x>b>K . RKb; eKalneya)ayrbs;s>x>b>K KWCaRbFanbTcMeBaHdMeNIrkarÉkPaBRsbc,ab; nigRtUvrkSaTukCamNÐlsñÚl . sMrab;Bt’manepSg²elIdMeNIrkarGPivDÆn_ nigvaytMéleKalneya)ay sUmTMnak;TMngmkelxarbs ;RkumRbwkSa ehIyBt’manmanenAxøwmsareKalneya)ayrbs;RkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM .Rbkar 2³ eRKagrcnasm<½n§eKalneya)ay eKalneya)ayrYmmaneKalkarN_mUldæan nignItiviFI vamancarwklkçN³dUcxageRkam³ - vaKWsMrab;karGnuvtþn_ry³eBlEvgsMrab;saklviTüal½yTaMgmUl - vaCUYyFanafasaklviTüal½yGnuvtþn_CamYyc,ab;Bak;B½n§ bTdæanCati nigkarrMBwgTukrbs;shKmn_ / - CYys>x>bK edIm,IEfrkSaebskmµ nigTisedAyuT§sa®sþrbs;va nig pSBVpSayRbsiT§PaBénRbtibitþkar nigkat;bnßyhniP½y . -eKalneya)aymanbIRbePTEdlsnSIúCamYyrcnasm<½n§GgÁPaB³ sikSaFikar RKb;RKg nigeKalneya )ayBak;B½n§RkumRbwkSaPi)al³ 1 RkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM BRgageKalkarN_ENnaMGMBIeRKagrcnasm<½n§eKalneya)ay
  2. 2. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgk> eKalneya)aysikSaFikar sikSa nigbeRgon RsavRCav nigbNþúHbNþalkarRsavRCavx> eKalnya)ayRKb;RKg tUnaTIrdæ)al nigRbtibtiþkarEdlKaMRTskmµPaBsikSaFika k> esvakmµnisSit nigrdæ)al x> FnFanmnusS suxPaB Gnam½y FnFanhiBaØvtßú zbnIP½NÐ nigeKhdæarcnasm<½n§ RbB½n§Bt’manviTüa RKb;RKgBt’man bNÑal½y RKb;RKgsavnkmµ nighniP½yK> Tak;TgRkumRbwkSaPi)al KaMRT Rbtibitþkarrbs;RkumRbwkSa k> eKalkarN_mUldæan KWCabTdæan lkçN³sMxan; Edlcg¥úlbgðajdl;karsMerccitþ nigviFIdl;smaCik shKmn_ begáItskmµPaB rbs;s>x>b>K . x> nItiviFI ³ skmµPaBRbtibtþikarCapøÚvkar nigkarpþl;enAkarTTYlxusRtUv . nItiviFImanCMhantamskmµ Gnuvtþn_EdlTam TaredIm,IKMaRTkarGnuvtþn_eKalneya)aymUldæan b¤ edIm,ICMnYydl;RbtibtþikarN_ rbs;s>x>b>K nigkarGnuvtþn_c,ab;CamYylkçx½NÐxageRkA . K> ÉksarENnaM rYmTaMgbBa¢IRtUtBinitü Edlpþl;bEnßmlMGit nigbribTTidæPaBénkareFVIlMhat;énsMerc citþedayeyagelIeKalneya)ayrbs; s>x>b>K nig bBa¢IkargarEdlKYr)anbkRsay kñúgdMeNIrskmµPaB . 2 RkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM BRgageKalkarN_ENnaMGMBIeRKagrcnasm<½n§eKalneya)ay
  3. 3. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg X> dMeNIrkar KWCaRbB½n§epSg²Gnuvtþn_edays>x>b>K cMeBaHkareFVIeGaymanRbsiT§ nigEdlBYkvaGac enAeRkATMhkargarén rcnasm<½n§eKalenya)ay g> TMrg; nigKMrUr RtUv)aneRbIedIm,IBiBirnaÉksarenATMrg; rebobrYm nigedIm,IFanaRKb;Bt’mansMxan; RtUv)anRbmUl .Rbkar 3> eRKagrcnasm<½n§mUldæan 3>1 GPivDÆn_ nigee)aHBum< DÆn_ ) RKb;eKalneya)ayKYrEt³ 1> KaMRT nig dMNagedayebskmµ tMél nigTisedAyuT§sa®sþrbs;saklviTüal½y 2> KYrBak;B½n§ / tmøaPaBenAkñúgeKalbMNg nigGtßn½y nigGPivDÆn_enAkñúgkarRbwkSaeyabl CamYysmaCik Bak;B½n§rbs;s>x>b>K 3 Gnuelamtamc,ab;Bak;B½n§ nigtMrUvkarniy½tkmµ -pþl;siT§GMNacsMrab;karsMerccitþeRkameKalneya)ay - pþl;karTTYlxusRtUvsMrab;skmµPaB EdltMrUvenAeRkameKalneya)ay -pþl;enAGñkRtYtBinitü (Policy Custodian) EdlTTYlxusRtUvvaytMél elIRbtibtiþkar eKalneya)ay nigRtYtBinitü - edayeyagelIrcnasm<½n§eKalenya)ay - RtUv)anGPivDÆn_edayeRbITMrg;ÉksareKalneya)ay - pSBVpSatameKhTMB½r - eRbIR)as;niy½mn½yc,as;las - RtYtBinitüCaerogral; 3 qñaM mþg 3>2 karGnuvtþn_ eKalkarN_mUlxageRkamRtUvGnuvtþn_RKb;TidæPaBéneKalenya)ayEdlÉkPaB ³ 1> RKb;smaCik s>x>b>K KUrGnuvtþCamYyeKalneya)ays>x>b>K eBlEdldMeNIr karGnuvtþn_ 2> eKalneya)ayKYrGnuvtþn_ tmøaPaB nigrwugmaM edayeyagtamTsSn³mUldæanTUeTARbkar 4 karTTYlxusRtUv 3 RkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM BRgageKalkarN_ENnaMGMBIeRKagrcnasm<½n§eKalneya)ay
  4. 4. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg GñkRKb;RKgeKalneya)aymankarTTYlxusRtUveTAelIkarGPivDÆn_eKalneya)aysaklviTüal½y nig TTYl)ankarÉkPaBEdlcaM)ac; nigeFVIeGayR)akdfaeKalneya)ayRtUv)anGnuvtþn_ RtYtBinitü nigvatMél . GñkRKb;RKgeKalneya)ayKYrCa saklviTüaFikar b¤ saklviTüaFikarrg . eKalneya)ayEdl KN³RKb;RKg qøúHbBa©aMgkarTTYlxusRtUvdUcxageRkam³ RbePTeKalneya)ay nignItiviFIsaklviTüaFikar saklviTüaFikarrg nigRbFaned)a:twMm:g sikSaFikarsaklviTüaFikarrgEpñksikSaFikar RKb;RKgnisiSt karRsavRCav nigGPivDÆn_ RKb;RKg nigshRbtibtþikarsaklviTüaFikarrgEpñkRbtibitþ KuNPaBGb;rM m:aXItFIg FnFanmnusS FnFanhiBaØvtßúed)a:tWm:g; GnuKN³kmµaFikarTTYlbnÞúk karGnuvtþn_c,ab; RKb;RKgRTBüsm,tþi RKb;RKgBt’manelxaFikardæanRkumRbwkSa GPi)alkic©Rbkar 5. karpþl;siT§GMNacRbePT GMNacKaMRT GMNacGnum½teKalneya)aysikSaFikar RkumRbwkSasikSaFikar RkumRbwkSaPi)alkic©karbNÐitsPaeKalneya)ayRKb;RKg KN³kmµaFikar RkumRbwkSaPi)aleKalneya)ayBak;B½n§RkumRbwkSa RkumRbwkSaPi)alkic©karbNÐitsPa RkumRbwkSaPi)alGnum½t RkumRbwkSaPi)alkic©karbNÐitsPa RkumRbwkSaPi)aleKalkarENnMa bBa¢IRtYtBinitü KMrU TMrg; GñkRtYtBinitüeKalneya)ay saklviTüaFikarrgedIm,IKaMRTeKalneya)ay 4 RkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM BRgageKalkarN_ENnaMGMBIeRKagrcnasm<½n§eKalneya)ay
  5. 5. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg RkumRbwkSaPi)alkic©karbNÐitsPasMeNIrsMubegáIteKalneya)ayRKb;RKg saklviTüaFikarrg RkumRbwkSaPi)alRbkar 6. GPivDÆn_ EksMrYl nigvaytMéleKalneya)ay karGPivDÆn_ b¤EksMrYleKalneya)ay³ * karTTYlsÁal;tMrUvkar * bMErbMrYlenAkñúgyuT§sa®sþ nigsßankar * kalviPaKsMrab;vaytMéleKalneya)ay * bBaðaenAkñúgkarGnuvtþnigkarbkRsayeKalenya)ay b¤KmøatenAvisalPaBeKalneya)ay 6>1 kaerobcMsMeNIrsMu CapøÚvkar tMrYvkarsMrab;karEksMrYleKalneya)ayKWRtUv)ankMNt; GñkRtYtBinitüeKalneya)ay KYrEterobcMsMeNIsMubegáIt nigRbKl;sMeNIrdl;elxaFikar. 6>2 RkumGPivDÆn_eKalneya)ay sMeNIrsMuKUrEtpþl;sMrab;RkumkargarGPivDÆn_eKalneya)ay nigraykarN_dl;GñkRtYtBinitü edIm,I GPivDÆn_eKalneya)ay. RkumkargarKYrEtmanGñkÉkeTssresreKalneya)ay / smaCiknwgrYm manGñkCMnaj nig sMrab;eKalneya)aysikSaFikar y:agehacNas; smaCiksikSaFikarmYyrUb . 6>3 ÉkPaBelIksMeNIrsMu eBlÉkPaBelIsMeNIrsMu saklviTüaFikar nwgkMNt;PaBsmrmü EdlKaMRTedaysiT§GMNacsMrab; eKalneya)ayEdlesñIrsMu . 6>4 BRgageKalneya)ay BRgageKalneya)ayRtUvGnuvelamtameKalneya)ayenH edayR)as;nItiviFi meFüa)ay TMrg; KMrUEbb bTepSg² . ÉksarBRgageKalneya)ayRtUvBinitüeLIgedayGnuKN³kmµaFikarTTYlbnÞúk énRkum RbwkSa kic©kar bNÐitsPaBGb;rM munRbKl;CUnRkumRbwkSaPi)alÉkPaB . 6>5 kareRbIR)as;BakSs½BÞ GnuKN³kmµaFikarTTYlbnÞúkRtUvshkarCamYyed)a:tWm:gesñIsMueKalneya)ayedIm,IerobcMnigsikSaGMBI BakSbec©keTssMxan;²EdlcaM)ac; . 6>6 RbWkSaeyabl; RbwkSaeyablCapøÚvkarCamYyPaBKWEdlcab;GarmµN_ KW RtUvpþl;Gnusasn_tamry³eKalkarGPivDÆn_ . eKalneya)ayRtUv)anBRgag vatMrUvkaredIm,I 5 RkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM BRgageKalkarN_ENnaMGMBIeRKagrcnasm<½n§eKalneya)ay
  6. 6. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg 1> c,ab; nighaniP½y 2> buKÁlik nignisSit CHT§BlpÞal;edayeKalneya)ay nig 3> KN³kmµkarpøÚvkar RbsinebIman 6>7 Gnum½t GñkRtYtBinitüeKalneya)ayRbKl;eKalneya)ayEksMrYlcugeRkay nigÉksarKaMRTedayeyagCa mYyÉksar 6>8 TMnak;TMng nigkarGnuvtþn_ elFikardæan CaGñkFanaelIkarbMeBjenAeKalneya)ayEdlÉkPaBenAkñúgsMNMueKalneya)ay . GñkRtYtBinitüeKalneya)ayCaGñkTTYlxusRtUvenARbtibtiþkarN_EpnkarTMnak;TMng nigGnuvtn_ . 6>9 karRKb;RKgkMNt;Rta elxaFIkarKWGkñTTYlxusRtUv karcuHbBa¢I nigbMeBjÉksareKalenya)ayEdlÉkPaB nigkariyal½y RKb; RKgkMNt;Rta nigEfTaMeKalneya)ay. 6>10 RtYtBinitüRbsiT§PaB GñkeRbIR)as;eKalneya)ayGacpþl;Gnusasn_elIRbsiT§PaBeRbIR)as; nigpllM)akkñúgkarGnuvtþn_ nigbkRsayenA lixiteqøIytb. elxaFikarKWCaGñkTTYlxusRtUvsMrab;EfrkSacMeBaHkMNt;Rta nigRbwkSa eyabl; kareqøIytbEdlTTYlrbs;GñkRtYtBinitü . 6>11 vaytMél elxaFikarKUrRbwkSaeyabl;cMeBaHGñkRtYtBinitüeKalneya)ayeBlEdleKalneya)ayKWsmRsbsMrab; karvaytMélRtg;EdlkarvaytMéleKalneya)ay bgðajGMBItMrUvkarsMrab;eKalneya)ayKYrEtGPivDÆn_ EksMrYl niglub sMeNIrsMuKYrEterobcMedayGñkRtYtBinitüeKalenya)ay nigdMeNIrkarGPiDÆn_eKal neya)ayCak;lak; .Rbkar 7 karsresreKalneya)ay - kMNt;TMrg;erobcM - eQµaHeKalneya)ay - rlwk - visal nigkarGnuvtþn_ - eKalkarN_mUldæanéneKalneya)ay - ÉkPaB Gnum½t 6 RkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM BRgageKalkarN_ENnaMGMBIeRKagrcnasm<½n§eKalneya)ay
  7. 7. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg - nItiviFI -karTTYlxusRtUv - Bt’manrdæ)alRbkar 8 ³ RbsiTæPaB eKalkarN_enHmanRbsiT§PaBCaKtiyutþcab;BIéf¶cuHhtßelxaenHteTAehIyRKb;EpñkTaMgGs;én saklviTüal½ybec©kviTüanigRKb;RKgRtUvTTYlnwgshkarN_Gnuvtþn_eGaymanRbsiT§PaB x<s;bMput . 7 RkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM BRgageKalkarN_ENnaMGMBIeRKagrcnasm<½n§eKalneya)ay

×