Your SlideShare is downloading. ×
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Final qa policy
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Final qa policy

373

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
373
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg matikarxøwmsar TMB½r Epñ EpñkTI 1³esckþIepþIm1>1 bribTsikSaGMBIkarFanaKuNPaBGb;rM > >> > > > > > > > > > > >> > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > >1>2 bMEbrbMrYlkñúg]sSahkmµGb;rM> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > >1>3 mUldæancarwklkçN³énsaklviTüal½yfµI>>> >> >> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >> >>>>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >> >1> 4 karGnuvtþn_én]tþmsikSa>> > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > >1>5 karFanaKuNPaBGb;rM>>>>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>>1>6 rcnasm½<n§éneRKagq¥wgKuNPaBGb;rMrMr>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>> >> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> > rcnasm< neRKagq¥ PaBGb;rMM>1>7 rgVas;xñat;KuNPaB>>>>>> >> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>>CMBUkTI 2³ rcnasm<½n§RKb;RKgrbs;GnuKN³kmµkarFanaKuNPaBGb;rM> > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > >2>1 esckþIepþIMm> > > > > >> > > > > >> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > >2>2 GgÁPaBEdlCasmaCikrbs;GnuKN³kmµkarFanaKuNPaB >>>>>> >>> >>>>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>2>3 kardMeNIrkarrbs;GnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaB>> > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > >>> > > > > > > > > > > > > > > > > >2>4 nItiviFIdMeNIrkarRKb;RKg nigrcnasm<½nkargar>>> > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > >2> 5 viFIsa®sþkñúgkarRKb;RKgKuNPaBsrub > > > > > >> > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > >2> 6 lkçx½NÐsMrab;smaCikGnuKN³kmµkar>>> > > > > >> > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > >CMBUkTI3 sþg;dar FanaGHGagKuNPaB>> > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > >3>1 eKalkarN_mUldæan>> > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > >3>2 sþg;dar FanaGHGagKuNPaB > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > >CMBUkTI 4³ dMeNIrkarkmµviFIRtYtBinitü nigvaytMélKuNPaBGb;rMrMr>M >> >>> >>> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> lKu PaBGb;rM4>1 eKalbMNg>>>>>> >>> >>> >>> >>> >>>> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>>>>>> >>>4>2 eKalkarN_dMeNIrkarvaytMélKWQrelImUldæan >>>>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>>>>> >>> >4> 3 kalviPaKeBlevlabBa©b;kmµviFIRtYtBinitüvaytMélKuNPaBépÞkñúg> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > >4> 4 dMeNIrkarvaytMélxøÜnÉg>> > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >4> 5 bec©keTs nigviFIsa®sþeRbIR)as;> >> > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > >BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 1
 • 2. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg Epñ EpñkTI 1³esckþIepþIm1>1 bribTsikSaGMBIkarFanaKuNPaBGb;rMs>x>b>KQrelImUldæanénkarGPivDÆn_EdlmanTisedARsbKñaniigTMrg;saklviTüal½yCMnan;TIbI EdlqøúHbBa©aMgGMBITisedAGPivDÆn_Casakl EdledIrtUnaTIminRtwmEtmCÄmNÐlbNþúHbNþal b:uEnþCamNÐlRbwkSaeyabl nigRsavRCav . carwklkççN³ lk saklviTüal½yCMnan;TI saklviTüal½yCMnan;TI saklviTüal½yCMnan;TI 1 2 3 TisedA Gb;rMsikSaFikar Gb;rMsikSaFikarnigRsav Gb;rMsikSaFikarnigRsav RCav RCavnigsikSaRsavRCav RTwsþI tYnaTI EsVgrkkarBit RsavRCavlkçN³ KMnitécñRbDit FmµCati viFIsa®sþ GñkbNþúHbNþal viTüasa®sþTMenIb viTüasa®sþTMenIb ÉkCMnaj GnþrCMnaj karéqñRbDit GaCIB nig GaCIB nig GñkviTüasa®sþ GñkviTüasa®sþ nigPaBCashRKin karqøúHbBa¢aMg sakl Cati GnþrCati Pasa PasaLaTIn PasaCati Gg;eKøs GgÁPaB mhaviTüal½y saklviTüal½y karRKb;RKg saklviTüaFikar CalkçN³eRkAem:ag GñkRKb;RKgGaCIB BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 2
 • 3. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg tarag 1>1 carwklkçN³saklviTüal½y rcnasm<< RKb;RKg1>2rcnasm½nRKb;RKgedIm,IerobcMeKalneya)aymUy)anRtwmRtUv s>x>b>K RtUvrMBwgelIkarEbbEckrMElkargar yuT§sa®sþeKaledA • karerobcMrcnasmç½n§RKb;RKgRtUvqøúHbBa©aMgelIeKalneya)ay nItiviFI FnFan TsSn³vis½y ebskmµ Epñk c,ab; nigesdækic©eGay)anl¥ . TMrg;mUldæanénkaerobcMrcnasm<½n§RtUv GnuelamtamTidæPaBkargar RKb;RKg KuNsurb karFanKuNPaB karTTYlxusRtYvx<s; CMnajnigsmtßPaBCMnaj dUnenHkargar enHRtUveFVIeLIgtam ry³ RkumepSgehIeFVICaGnþrRbtiskmµ . RkumRbwkSapþl;eyabl; KN³RKb;RKg EpñkRbtibtþikarrYm viTüasßan b¤ mhaviTüal½y viTüasßan b¤ mhaviTüal½y viTüasßan b¤ mhaviTüal½y viTüasßan b¤ mhaviTüal½y RkumCMnajÉkeTs k RkumCMnajÉkeTs x esvakmµrYmTUeTABRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 3
 • 4. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg 1>2 bMEbrbMrYlkñúg]sSahkmµGb;rMkarerobcMeKalneya)ayRKb;RKgKuNPaBRtUvRtYtBinitüCacaM)ac;elIkarktþarbMErbMrYlfµI²enAkñúg]sSahkmµGb;rMs>x>b>K nwgelIykbBaða nigbribTsMxan;²enHelICaFatusMxan;éneRKagq¥wgéneKalneya)aysMxan; EdlktþasMxan;;² mandUcxageRkam³ -karekIneLIgéncMnYnnisSitsikSa -saklPavUbnIkmµ nigGnþrCatiPavUbnIkmµ - karRsavRCavCaGnþrCMnaj - begáIttMélénkarRsavRCav -karekInénviTüasßanRsavRCavBiess -saklviTüal½yCaGñkbegáItsßanPaBesdækic©fµI - shRbtibtþkarCamYy]sSahkmµ -karekIneLIgPaBCashRKiin - GaCIBÉkeTsviC¢aCIv³1>3 mUldæancarwklkçN³énsaklviTüal½yfµIedIm,IsMercenATisedAnigTsSn³vis½yCaGñkbNþúHbNþalnaMmuxs>x>b>KRtUvkMNt;enAcrwklkçN³mUldæansMxan;xøÜnÉgdUcxageRkam³ - karTajykplRbeyaCn_BIcMeNHdwgKWCasñÚleFVIGaCIvkmµ - RbtibtþikarCaGnþrCati nigTIpSarRbkYtRbECg - saklviTüal½yebIkTUlay nigshbtibtþikarCamYYyédKUreRcIn - karRsavRCavCaGnþrCMnaj - GgÁPaBmanvb,Fm’cMruH nigkarsikSaTUlMTUlay - sklParUbnIykmµ - KµankarGnþraKmn_BIrdædUcenHsaklviTüal½yRtUvbgðajBItYnaTIGtßiPaB 4y:agsMrab;]tþmsikSa dUcxageRkam 1 > ]tþmsikSaKWCakEnøgbegáItFnFanmnusSEdlmanKuNPaB 2> KWkEnøgbNþúHbNþalsMrab;GaCIBRsavRCav 3> karRKb;RKgd_manRbsiT§PaBénKaMRTkarbeRgonBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 4
 • 5. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg 4> kEnøgBRgIkenA»kasenACIvit1> 4 karGnuvtþn_én]tþmsikSaelak Deming , Joran and Crosby pþl;TsSn³viTüaelIKuNPaB ehIyRKwHsßanGb;rMKYrEt Gnuvtþn_dUcxag eRkam³ - PaBCaGñkdwknaM nigkarebþCaJrbs;KN³RKb;RKgCan;x<s;edIrtYnaTIy:agsMxan;kñúgBRgIkKuNPaB - begáItbrikassikSa nigkarGPivDÆn_buKÁlik KWCaktþasMxan;RtUveFVICaerogral;eBlevla - TTYlykbec©kviTüanigTsSn³viC¢afµIedIm,IBRgIkKuNPaBsikSa - elIkTwkcitþRkumkargar nigcUlrYmkargarRKb;RKg - GPivDÆn_sa®sþTMnak;TMngedIm,IraykarN_GMBIlT§pl nigvivDÆn³PaB - karTTYlsÁal;karxitxMRbwgERbgrbs;buKÁlik - erobcMRbB½n§nigdMeNIrkarsmrmütamtMrUvkarrbs;shKmn_ - CMrujvtþCIvitKuNPaB nigvb,Fm’KuNPaB 1>5 karFanaKuNPaBGb;rMM rcnasm<½n§eKalkarN_KuNPaBGb;rMQelImUldæanCaeKalkarN_ s>x>b>K dMeNIrkarenAskmµPaB rebobvar³sMrab;kar TTYlGnuvtþn_edayEpñkEdlBak;B½n§ edaykarTTYlsÁal; eFVIeGayrUbPaBepSg²Kñaénlkçx½NÐesdækic©hiBaØvtßú k_dUcEpñkeKalneya)ay rb,F’m TidæPaBCaRbvtþisa®sþ³ • karRKb;RKgKuNPaBsrub KWCadMeNIrkarEdlmanTMnak;TMngRKb;buKÁlikTaMgGs;rbs;GgÁPaB edIm,IeFVI eGayRbesIr eLIgCabnþbnÞab;tdac; sMedAelIkdMekIntMélénGgÁPaB nigGnuvtþn_kargarRbkbeday RbsiT§PaBx<s;nigeCrPaBCaviC¢man . • kareFVIsvnkmµ nig karFanaGHGag ³ KWCadMeNIr viPaK erobcMEpnkar erobcMRtYtBinitü nig vaytMéllT§plkargarEdlGnuelamtam c,ab;rbs; RksYgGb;rMyuvCnnigkILa RksYgesdækic© nig hiBaØavtßú KN³kmµkarTTYlsÁal;KuNPaBGb;rMkm<úCa nig c,ab; eKalneya)ay nig niy½tkmµnana rbs;s>x>b>K sMedAFanay:agNa edIm,IeGaynItiviFIGnuvtþn_kargar Rsbtamc,ab; Gnuvtþn_tamc,ab; mantmøaPaB KNenyüPaB RbsiT§PaB nig ]tþmPaBCaviC¢manx<s; . • eFIVsmahrNkmµTisedAénvaytMélsmPaBnigkarcUlrYmEdleCaKC½ysMrab;RKb;GñksikSaeTAkñuúgebksBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 5
 • 6. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg kmµrbs;viTüasßan • eFVIkarCaédKUrCaraCrdæaPi)al nigtMNagEpñkGb;rMnana sßab½nGaCIB nig shKmn_ s>x>b>K edIm,IdMeNaH RsaybgðajBIbBaða nigkarcUlrYménktþaeCaKC½yenAcrwkCak;lak; nigdak;cUlkarBicarNarlT§pl nigTisedAéntMrUvkarGPviDÆn_ • begáItnigGPivDÆn_bTdæancMeNHdwgnigCMnaj nigsmtßPaB • bMeBjtMrUvkarGtifiCn • mankarTTYlxusRtUvx<s; tmøaPaByutþiFm’ ÉkraCü m©as;kar esµIPaBKña • pSBVpSayKuNPaBGb;rMéncMeNHdwg nigkarbNþúHbNþalCMnajbEnßm • pþl;enARbB½n§sMrab;karsMrb;sMrYlnigkareRbobeFob elIEpñkGb;rM nigkarpþl;rgVan; • pSBVpSaynigEfrkSaGMBInItiviFI sMrab;karvaytMélepÞr nigkMeNIn .1>6 rcnasm<½n§éneRKagq¥wgKuNPaBGb;rMedIm,IeqøIytb nigTisedAGPivDÆn_nigkarFanaKuNGb;rM enaH s>x>b>K RtUvGnuelamtamrcna sm<½n§énkarGPivDÆn_d_RbesIrmYy EdlmanshTMnak;TMngCamYy³ 1-PaBCaGkñdwknaM ³CaynþkarFanaBaMnaMenAkarGPivDÆn_ nigGnuvtþn_yuT§sa®sþrbs;GgÁPaBRbkbedayRbsiT§ PaB x<s;. 2> EpnkaryuT§sa®sþCaEpnTIeKarcbgðajTisedAénkarGPivDÆn_ nigGMBIEpnkarRtUv)ansMerceLIgtamviFINa 3> karqøúHbBa¢aMgGMBIshKmn_s>x>b>K nigtMrUvvkarTIpSarkargar ³ Caynþkar nigeKalneya)ayedIm,IbMeBj enAtMrUvkarCayuT§sa®sþredIm,IsMercenAeKalbMNgGtifiCn m©as;PaBh‘un GgÁPaBBak;B½n§ nigbMeBjtMrUvkar TIpSarkargar . 4> rgVas; karviPaK nig cMenHdwgRKb;RKg ³ CaynþkarCMnajedIm,IFananirnþPaBénkarRTRTg; nigviPaKvaytMél nigkarRbmUlpþúMkarsMerccitþ . 5> karqøúHbBa©aMgGMBImhaviTüal½y nigbuKÁlik ³ Caynþkar nigeKal)ayyuT§sa®sþedIm,eqøIytb nigkarGPivDÆn_ nigtMrUvkarrbs;buKÁlik . 6>dMeNIrkarRKb;RKg CaynþkarbMElgEpnkareGaykøayCalT§pl eKalneya)ay PaBTn;Pøn; nigkarbt;Ebn tamsPaBkar nigkarTMnak;TMngedIm,ITTYl)anRbsiT§PaBCapøÚvkar .BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 6
 • 7. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg 7> lT§plénkarGnuvtþn_ ³CaynþkarmUldæankñúgkarvaytMél RbsiT§PaBénkarRKb;RKgniig RbtibtþisMrab;Epn karyuT§sa®sþ .BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 7
 • 8. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg1>7 rgVas;xñat;KuNPaBedIm,IgayRsYlkñúgkarsMercenAKuNPaBGb;rM nigRBb½n§kargar eKalneya)ay s>x>b>K)ankMNt; xñat;TMhMKuNPaBepSg² plitplKuNPaBGb;rM KuNPaBFnFanmnusS esvakmµ xñatKuNPaB nigGtifiCn .k> xñatTMhMplitplénKuNPaBenAkñug]tþmsikSa xñatTMhM niymn½y karGnuvtþn_ tMrUvkarsMxan; énbTBiesaFn_ cMeNHdwg CMnaj PaBsMxan;; an tMrUvkarénbTBiesaFn_ cMeNHdwg CMnajbnÞab;bnSM TMnukcitþ karBRgIkbTBiesaFn_ cMeNHdwgeGayRtwmRtUv c,as;las; nigTan;sm½y CMenOcitþ kMritcMeBaHRKwHsßan kmµviFisikSasMerc)antambTdæan Epnkar nigkarsnüaEdlkMnt;Tuk PaByUrGEgVg kMritsIuCMerAéncMeNHdwg esvakmµ karedaHRsayCamYyGtifCnSource : Owlia and Aspinwall(1996)x> xñatTMhMénKuNPaBFnFanmnusScrwklkçN³énFnFanmnusSKWCaplitplGrYbIyEdlmanPaBrwgmaMuCamYy]tþmsikSaBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 8
 • 9. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg xñatTMhM niymn½y mn½ PaBRtwmRtUv karBRgIkkmµviFIsikSaEdlGnuelamtamtMrUvkarCak;lak; karTukcitþ kMriténcMeNHdwg CMnajEdlsikSaKWRtUv c,as;las; ehIyGPivDÆn_Canic© RbsiT§PaB kMriténcMeNHdwg CMnajEdlsikSaKWGacGnuvtþn_cMeBaHGaCIBkargaGnaKt PaBrwugmaM Bt’manbuKÁlKWRtwmRtUv PaBEdlGaceRbI as PaBEdlGaceRbIR)as;;)an PaBgayRsYlkñgsikSa nigTMnak;TMngenAkñgfañk;eron karEfTaMrkSa karedaHRsavCamYyGtifCn PaBEdlGacsakl, PaBEdlGacsakl,g)an karRbLgtMNagBak;B½n§muxviC¢asikSaRtwmRtUvkMritNa PaBEdlGacGPivDÆn_ DÆn_ Æn PaBTn;Pøn;nigbt;Ebn PaBEdlGacpøas;;bþÚrþ )an sb kMriténcMeNHdwg CMnajEdlsikSaKWGacGnuvtþn_cMeBaHEpñkepSg)an PaBEdlGaceRbIR)as;;sarCafµI)an assaarCafµ s PaBGnþrshRbitþkarN__)an arNK> xñatTMhMénesvakmµKuNPaB xñatTMhM niymn½y karTukcitþBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 9
 • 10. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg karTTYlxusRtUv nigeqøIytb qnÞH nigkaryl;dwgrbs;buKÁlikedIm,ICYysisS karyl;dw karyl;dwgGMBIGtifiCn karyl;dwgGMBInisSitnigtMrUvkarBYkeK karvaytMél mancMeNHdwgRKb;RKan;edIm,Ibgðaj nigRbwkSadl;nisSit smtßPaB kMriténcMeNHdwgCMnajbTBiesaFn_ suPaBrab;;sar aBrabsaar s carwklkçN³énGarmµviC¢maneTAkan;nisiSt TMnak;;TMng akTM TMnak;TMngRKUnignisSitenAkñúgfñak;beRgon tMél kMritCMenOcitþeTAelIsaklviTüal½y suvtßPaB kMriténkarrkSaPaBCaÉkCnrbs;Gñkd_éT rYbIyPaB bgðajBIPaBRKb;RKan;énzbnIP½NÐsikSa karGnuvtþn_ tMrUvkarcMeNHdwgnigCMnajsMrab;nisSit PaBRbkYtRbECg karKMaRTcMeNHdwgnigCMnaj kareRbIR)as;kMuBüÚT½r PaBbTEbn kMriténcMeNHdwg CMnajEdlsikSaKWGacGnuvtþn_cMeBaHEpñkepSg)an karyl;dw karyl;dwg kMriténkaryl;dwgnigkaredaHRsaybBaðaBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 10
 • 11. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKgX> xñatTMhMénKuNPaBGb;rMrfñak;]tþm PaBGb; M k; xñatTMhM niymn½y rYbIyPaB bgðajBIPaBRKb;RKan;énzbnIP½NÐsikSa mansPar³sikSa²fµITMenIb sMPar³KaMRTnanagay RsYlkñúgkareRbIR)as; smtßPaB kMriténcMeNHdwgCMnajbTBiesaFn_ rbs;buKÁliksa®sþcarü karGnuvtþn_CMnaj TMnak;TMng kMritcMeNH ÉkeTs Gakab, Gakab,kiriya carwklkçN³énGarmµN_viC¢maneTAkan;nisiSt pþl;kargarEnnaM RbwkSaeyabl; qnÞ³kñúgkarCYynisSit ykcitþCabuKÁl nigsuPaBrabsar xøwmsar xøwmsarkmµviFIsikSaeqøIytmniwgtMrUvTIpSar muxviC¢sikSafµI² nigmuxviC¢aCMnajsMxan;² TMhénkaryl;dwgfµI PasarGgÁeKøs kuMBüÚT½rBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 11
 • 12. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg karBaMnaMlT§pl Tan;eBlevlakMNt; RbsiT§PaBénkarBnül; tmøaPaBRbLg nigkarvaytMél kareqøIytmnignisSit karelIkTwkcitþnisSit TMnukcitþ kMritCMenOcitþeTAelIsaklviTüal½y karpþl;sBaØab½Rt karsnüa nigkaredaHbBaða CaedImg> GMBIGtifiCn Gb; MbEnß Gb;rMrMrMrbEnßmtMélcMeBaHGñksikSa =esvakmµ GñksikSa =CaGtifiCnsMxan;;xageRkA anxageRkA GaNaBüa) RKb;RKg GaNaBüa)al GñkRKb;RKg nigbuKÁlik nxageRkATI = CaGtifiCnxageRkATIbI sa®sþcarü nigbuKÁlikKaMRT an;xagkñ xag = CaGtifiCnsMxan;xagkñúgBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 12
 • 13. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg CMBUkTI 2³ rcnasm<½n§RKb;RKgrbs;GnuKN³kmµkarFanaKuNPaBGb;rM2>1 esckþIepþIMm GnuKN³kmµkarsavnkmµnigFanaGHGagKuNPaB maneQµaHCaPasaGg;eKøs Quality Assurance Committee QAC sßitenAeRkamRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaBGb;rM ehIyKN³kmµkarenH RtUveFVICa Rkum tamCMnajnigshkarCamYyKN³kmµkarnigKN³kmµkarepSg²eTotedIm,ITTYlRbsiT§PaB kargarx<s; ehIymanEdlmantYnaTIcMbg dUcxageRkam³ • FanaenAÉkPaB nigGBüa®kit bUrNPaBénGgÁPaB EdlCanimitþsBaØakarFanaKuNPaB • CaesnaFikarpÞal;dl;saklviTüaFikarkñúgkarRtYtBinitü nigvaytMélKuNPaB • erobcMTMrg;bTdæanlixitsñamvaytMélepSg • erobcMkarRbCMuRtYtBinitü nigvaytMél kargarGnuvtþn_ • erobcMTMrg;sþg;da nig lkçx½NÐsMrab;vaytMél • erobcMesñIsMuebkçCnGnuKN³kmµkar nig GnuKN³kmµkarCMnaj • dMeNIrkargarrdæ)alrbs;xøÜn • erobcM nigsikSaviFIsa®sþvaytMélkargarGnuvtþn_ • eFVIr)aykarN_bUksrubRbcaMqñaMCUnKN³RKb;RKgsaklviTüal½y nigRkumRbwkSaPi)al • eFVIkargarshkarN_RKb;EpñkEdlBak;B½n§2>2 GgÁPaBEdlCasmaCikrbs;GnuKN³kmµkarFanaKuNPaB rYmman³ k- ed)a:tWm:gsikSaFikar x- ed)a:tWm:gRsavRCav nigGPivDÆn_ K- GgÁPaBRKb;RKgKuNPaB X- GgÁPaBRKb;RKgEpnkaryuT§sa®sþ g- GgÁPaBrdæ)al nig RKb;RKgFnFanmnusSBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 13
 • 14. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg q- tMNagRKb;mhaviTüal½yTaMgGs; c-RkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM C-ed)a:tWm:gqñaMsikSamUldæan Q-ed)a:tWm:gKNenyü nighiBaØvtßú j-kariyal½ysvnkmµépÞkñúgnigRKb;RKghaniP½y2>3 kardMeNIrkarrbs;GnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaB GnuKN³kmµkar enHRtUvmankariyal½ytMNagenAkñúgGKarrbs;saklviTüal½y - GnuKN³kmµkarRtUvEtRbCMu vaytMél nig eFVIsvnkmµépÞkñúgtamkalviPaK - RtUveFVIkarr)aykarRtÚtBinitü nigvaytMél nig pþl;Gnusasn_dl;RkumRbwkSaPi)alCaerogral;qñaM - kariyal½ytMNagdMeNIreBlEdlmankarRbCMu RtYtBinitü nigvaytMélnigbUksrublT§plkargar - GnuKN³kmµkarenHRtUvesñIsMuedIm,IeFIVkarRtYtBinitü vaytMél CMrHbBa¢I pþl;eyabl; dl;sakl viTüal½y y:agticBIrs)þah_tamkalviPaKRbtiTinrbs;saklviTüal½ymun eBlGnuvtþn_ kargar fµImkdl; . - GnuKN³kmµkarenHmansiT§RtYtBinitü nigvaytMélRKb;Éksarrbs;salkviTüal½y elIkElgEt ÉksarCaÉksarsMgat;kMBUl EdlmanhamXat; ehIyGnuKN³kmµkarenHminmansiT§ykÉksar rbs;saklviTüal½yecjBIbrievNGKar b¤ k_cMlgTuk cMlgEckcayeTAeRkA)aneT . - r)aykarN_Edlsavn³kmµ GaceFVIkarpSBVpSayCasaFarN³)anelIkElgEt mankarGnuvBaØati BIRbFanRkum RbwkSaPi)al nig mankarRtYtBinitüBI KN³RKb;RKgsaklviTüal½y RtwmRtUv Camunsin .2> 4 lkçx½NÐsMrab;smaCikGnuKN³kmµkar• smaCikPaBénGnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaBGb;rMKWCasmaCikeBjsiT§énsaklviTüal½y b:uEnþkñúgkrNI buKÁlenaHminCabuKÁlikeBjsiT§luHRtaEtbuKÁlenaHmanCMnajviC¢aCIv³BitR)akd . - smaCikénGnuKN³kmµkarKYrEtmancMeNHdwg fñak;briBaØb½RtrYmTaMgmanbTBiesaFn_ 3 qñaMeLIgeTA briBaØab½RtCan;x<s;eLIgeTABRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 14
 • 15. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg - manbTBiesaFn_kargarcab;BI 3 qñaMeLIgeTA nig mansñaédl¥ - manriyabT nig Gakb,kirya éføfñÚresµaHRtg; eKarBeBlevla nig ecHrkSaGafkM)aMg - manGayucab;BI 25 qñaMeLIgeTA CMBUkTI3 sþg;dar FanaGHGagKuNPaBBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 15
 • 16. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg3>1 eKalkarN_mUldæansþg;darnigbTdæanRtUvqøúHbBa©aMgelIcMnYneKalkarN__mUldæanGMBIkarFanaKuNPaBGb;;rMrTaMgxagkñúgnigxageRkArYmman darni nRtU dar cM eKalkarNmU PaBGb M xageRkam³dUcxageRkam³ -CaGñkpþl;CUnénkarGb;rMfñak;]tþm EdlmankarTTYlxusRtUvCacMbgsMrab;KuNPaBénkarvaytMélsvnkmµ -plRbeyaCn_enAKuNPaB nigsþg;dar énfñak;]tþmsikSatMrUveGaymansuvtßiPaB KuNPaBGb;rMRtUvkarGPivDÆn_nigeFVIeGayRbesIreLIgsMrab;nisSit nigplRbeyaCn_d_éTeTotsMrab;karsikSa vatMrUveGaymanRbsiT§PaBénrcnasm<½n§enAkñúgkmµviFIsikSaEdlGacpþl;CUn nigKaMRT tmøaPaBngkarCMnajxagkñúgenAdMeNIrkarFanaKuNPaBCaktþasMxan; vaKYrRtUv)anelIkTwkcitþénvb,Fm’KuNPaBenAkñúgRKwHsßanGb;rM nItiviFIKYrRtUv)anGPivDÆn_tamry³RKwHsßanEdlGacbgðajenAKNenyüPaB karFanaKuNPaBéneKalbMNgKNenyüPaBKWRtUvsIucgVak;nigkarFanaKuNPaB sMrab;bMNgeFVIeGayRbesIreLIg eFVIeGayRbesIrbEnßménsßanPaBsikSaEdlmancMeBaHnisiStenARKwHsßanGb;rM s>x>b>K CMnYydl;s>x>b>K kñuúgkarRKb;RKg nigeFVIrIkcMerInEpñkKuNPaB nig EksMrYlPaBsVy½ténGgÁPaB3>2 sþg;dar FanaGHGagKuNPaB dar s>x>b>K KYrEtmaneKalneya)ay nignItiviFIBak;B½n§sMrab;karFanaGHGagKuNPaB nigbTdæan énkmµviIFI nigkarelIkTwkcitþ.eyIgKYrebþCJaxøÜnÉgy:agelIslubcMeBaHkarGPivDÆn_énvb,Fm’EdlTTYlsÁal;KuNPaB CasMxan;.edIm,IsMerckargarenHs>x>b>KKYEtGPivDÆn_nigGnuvtþn_yuT§sa®sþsMrab;eFVIeGayRbesIr enAKuN PaB bnþbnÞab; yuT§sa®sþ eKalneya)ay nignItiviFIKYrEtmanCapøÚvkar nigGacpSBVpSayCasarFarN³ . eKalneya)ay nignItiviFICapøÚvkarpþl;enArcnasm<½n§enAkñúgs>x>b>K GacGPivDÆn_ nigtamdan enARbsiT§ PaBénRbB½n§FanaKuNPaBnigpþl;enACMenOTukcitþCasaFarN³enAkñúgsVy½ténGgÁPaB. eKalneya)ayrYm r)ay karN_én bMNg nigmeFüa)ayCamUldæan eKalEnnaMénnItiviFiGacpþl;CUnBt’man lMGitGMBIviFIsa®sþ Edl eKalneya)ayRtUv)anGnuvtþn_nigpþg;cMnuceyagEdlmanRbeyaCn_dl; Gñkcg;dwg GMBI TidæPaB Gnuvtþn_nignItiviFI .BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 16
 • 17. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg 1> s>x>b>K KYrEtmaneKalneya)ay nignItiviFIBak;B½n§sMrab;karFanaGHGagKuNPaB nigbTdæan énkmµviIFI nigkarelIkTwkcitþ.eyIgKYrebþCJaxøÜnÉgy:agelIslubcMeBaHkarGPivDÆn_énvb,Fm’EdlTTYlsÁal;KuNPaB CasMxan;. edIm,IsMerckargarenH s>x>b>K KYrEtGPivDÆn_ nigGnuvtþn_yuT§sa®sþsMrab;eFVIeGayRbesIr enAKuNPaBbnþbnÞab; / yuT§sa®sþ eKalneya)ay nignItiviFIKYrEtmanCapøÚvkar nigGacpSBVpSayCa sarFarN³ . eKalneya)ay nignItiviFICapøÚvkarpþl;enArcnasm<½n§enAkñúgs>x>b>K GacGPivDÆn_ nigtamdanenA RbsiT§PaB énRbB½n§FanaKuNPaB nigpþl;enACMenOTukcitþCasaFarN³enAkñúgsVy½ténGgÁPaB. eKaln eya)ay rYmr)ay karN_én bMNg nigmeFüa)ayCamUldæan eKalEnnaMénnItiviFiGac pþl;CUnBt’ manlMGitGMBI viFIsa®sþEdl eKalneya)ayRtUv)anGnuvtþn_nigpþg; cMnuceyagEdlman RbeyaCn_ dl; Gñkcg;dwgGMBITidæPaBGnuvtþn_nignItiviFI . 2> s>x>b>K KYrEtmaneKalneya)ay nignItiviFIBak;B½n§sMrab;karGaFaGHGagKuNPaB nigbTdæan énkmµviIFI nigkarelIkTwkcitþ TsSn³ckçúvis½y ebskmµ nigyuT§sa®sþ rYmCamYyniy½tkmµBak;B½n§ KYrRtUv)ane)aHBum< pSBVpSaysMrab;shKmn_ s>x>b>K . TsSn³ckçúvis½y ebskmµ nigyuT§sa®sþ rYmCamYyniy½tkmµBak;B½n§ . 3> CMenOcitþénnisSit nigshKmn_rbs; s>x>b>KKYrRtUv)anEfrkSatamry³skmµPaB karFanaKuNPaBd_man RbsiT§ PaBEdlR)akdfa kmµviFIRtUverobcMeLIgy:agl¥ nigmankarRtYtBinitünigvaytMéleTogTat; ehIykmµviFIkarFana KuNPaB nig rgVan;RtUv)anTTYlyk. 4> nItiviFIsMrab;vaytMélnisSitRtUv)ankMNt;eGayc,as; tmøaPB nig ÉkraCü nigmanPaBrwugmaMuRtUv Gnutþn_ enAkñúgs>x>b>KkarerobcMRtUv)ankMnt;sMrab;vaytMélRbsiT§PaBnItiviFI edIm,IeFVIeGayR)akdfakar Gnuvtþn_ )an RtwmRtUv. lkçx½NÐ nigviFisa®sþpþl;BinÞúKYrRtUv)ankMNt;Camun / e)aHBum<nigeFVIman suxdmüPavUbnIkmµ CamYyniy½kmµ énviTüa sßan]tþmsikSa . 5> s>x>b>K KYreFVIeGayR)akdfa karbeRgon KWRtUvGnuvtþne_ daysa®sþcarüEdlmanlkçN³sm,tþieBlelj ehIy s>x>b>K KUrvaytémøénRbsiT§PaBéneKalneya)ayRKb;RKgFnFanmnusS nignItiviFICaRbcaM. enHnwgsßitenA TMnak;TMngPaBCak;lak;sMrab;kareRCIserIs karEttaMg karGPivDÆn_ nigkartMeLIgzan³BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 17
 • 18. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg énbuKÁlikRKb;kMrit kñúgkarBaMnaMnig KaMRTénkmµviFI . kmµviFIsMrab;karGPviDÆn_buKÁlik nigkarEbgEckFn FansMrab;va KYrEtktþacaM)ac; . 6> s>x>b>K KYrEtvaytMél nigRtYtBinitüeLIgvijnUvRbsiT§PaBeRbIR)as;én zbnIP½NÐsikSa nanaedIm,I eFVIeGayR)akd fa PaBRKb;RKan; nigRbsiT§PaB rbs;kñúgkarCab;Tak;TgcMeBaHkmµviFIsikSa nigbNþúH bNþal . karRtYtBinitüCaRbcaMKYrqøúHbBa©aMgelIkarbMEngEckrbs;va edim,IkarsikSa)aneCaKC½y eday nisSiteKalbMngrbs;vaKwedIm,IpþlBt’manénkarsMerccitþcMeBaHlkçx½NÐCabnþénRbPBFnFan RKb;RKan; sMrab;karbeRgon nigsikSa nigmeFüa)ayepSg²cMeBaHkmµviFIsikSaEdlpþl;eday s>x>b>K . 7> s>x>b>K KYrEtmanynþkarRbmUlTinñn½y karviPaK nig kareRbIR)as;Bt’manBak;B½n§ nigRbsiT§PaBén karRKb;RKg énkmµviFIsikSa nigskmµPaBepSg² . 8> s>x>b>K KYrEtpSaBVpSayBt’man RtwmRtUv GaBüaRkit tmøaPaB CaRbcaM GMBIkmµvIFIsikSa karelIkTwkcitþ karGPviDÆn_ karRsavRCav bec©kviTüafµI c,ab;Gb;rM>>>CaedIm . CMBUkTI 4³ dMeNIrkarkmµviFIRtYtBinitü nigvaytMélKuNPaBGb;rMrMrrMM RtY lKu PaBGb;4>1 eKalbMNg eKalbMNgsMxan;énkmµviFIRtYtBinitüvaytMélKuNPaBGb;rMKWedIm,IvaytMélTidæPaBTaMgR)aMrYmman³ 1>KuNPaB 2> kareRbIR)as;FnFanBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 18
 • 19. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg 3> karrYmcMENkeTAebskmµ nigTsSn³vis½yrbs; s>x>b>K 4> karTTYlGnuvtþn_ karepÞrnigkarTTYlsÁal;KuNPaB 5> kmµviFIRtYtBinitü KWCa]bkrN_sMrab;lkçx½NÐqøúHbBa©aMg nigERbRbYlTisedA vamanTisedAsMxan;BIry:ag KW 1> edIm,IEsVgrk nigkMNt;éntMbn;épÞd_RbesIr nigtMbn;edIm,IeFVIeGayrIkcMerIn bgðajBIkarTTYlxusRtUvenAkñúgrcnasm<½n§kargarKuNPaB .4>2 eKalkarN_dMeNIrkarvaytMélKWQrelImUldæan 1> dMeNIredayesµIPaB nigebIkcMhr 2> RKb;kmµviFIKYrEtrYmbBa©ÚlGñkCMnajBIxageRkA 3> karBak;B½n§kmµviFIsikSa buKÁlik nignisSitKWCaktþasMxan; 4> ÉksarvaytMélKYrsegçb niggayRsYlkñuúgkaryl; 5> RBwT§bursCaGñkTTYlxusRtuvsMrab;karFanafakmµviFIvaytémøRtUvbBa©b; Tan;eBl 6> GnuKN³kmµkarvaytMélrbs; s>x>b>K KWTTYlxusRtUvRKb;kmµviFITaMgGs;RtUv)andMeNIrkarsmrmü eCrPaB nigkarRtYtBnitü vaytMélnigeRbobeFobkmµviFIenH .4> 3 kalviPaKeBlevlabBa©b;kmµviFIRtYtBinitüvaytMélKuNPaBépÞkñúg cenøaHeBlevla CMhanRtUvbMeBjbBa©b; Ex kBaØa nigtula - cab;epþImdMeNIrkarkmµviFI -eRCIsGñksMrb;sMrYl nigGnuKN³kmµkarvaytMél -dMeNIkarEpnkarkmµviFIvaytMél -eRCIserIsRkumvaytMélépÞkñúg ExFñÚ dl;Ex kumÖ³ -RbmUlpþúMvaytMélépÞkñúg -erobcMr)aykarsikSa vaytMél Exmina -erobcMRtUtBinitükEnøgkargarCak;Esþg -bBa©b;karkargarvaytMél Exemsa -erobcMr)aykarN_vaytMélépÞxageRkA Ex]sPa -GPivDÆn_kmµviFIeqøIytbnigdMeNaHRsayBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 19
 • 20. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg Exmifuna -karGPivDÆn_karTTYlxusRtUvrbs;RBwT§burs -karbeB©ajlT§plkmµviFIvaytMélCUnGnuKN³kmµkar Exkkáda dl;sIha -pþl;Gnusasn_yuT§sa®sþGnuvtþn_ -cuHhtßelxaTTYlyllT§pl -e)aHBum<pSaylT§plkmµviFIvaytMél4> 4 dMeNIrkarvaytMélxøÜnÉgdMeNIrkarvaytMélxøÜnÉkKWCaEpñkmYYyy:agsMxan;éndMeNIrkarFanaKuNPaBGb;rM ehIydMNIrkarenHmandUcteTA k>RbmUl nigvaytMelTinñn½yelIRKwHsßan nigkmµviFIGb;rM x>viPaKnigvaytMélTinñn½yedIMm,IkMNt;PaBxøaMgrbs;RKwHsaßn tMbn;EdlBak;B½n§ nig»kas K> GPivDÆn_yuT§sa®sþ edIm,IeFVIR)akdfaPaBxøaMgRtUv)anEfrkSa nigbBaðaRtUv)anbgðaj X> eFVIc,as;las;enAGnusasn_sMrab;eFVIeGaymanRbesIreLIgenAKuNPaBepSg²eTotvaymanRbPBP½sþútagsMxan; 4 ya:gsMrab;karvaytMélxøÜnÉg - Tinñn½yGnuvtþn_ - ÉksarBak;B½n§ - TsSn³Bak;B½n§ nigkareqøIytb nig - karsegþtCak;EsþgtMbn;nigsmasFatusMrab;karvaytMél 1> TsSn³ckçúvis½y nigebskmµ eKalbMNgGb;rMrM niglT§plsikSa TsSn³ gGb; k>r)aykarN_TsSn³visl½y ebkçskmµ nigTisedA x>karcUlrYmkñúgkarbegáItTsSn³visS ebkçkmµ nigTisedA K> sVy½tPaBsikSaFIkar2> karerobcMkmµviFIsikSalMGit niglT§plBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 20
 • 21. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg k>karerobcMkmµviFIsikSa nigviFIsa®sþbe®gon x> viFIsa®sþEbbviTüasa®sþ K> xøwmsar nigrcnasm<½n§kmµviFIsikSa X>RkmsIlFm’ g>karRKb;RKgkmµviFI C>karP¢ab;TMnak;TMngCamYysßab½nxageRkA3> karvaytMélnisSit k> viFIsa®sþvaytMél x> TMnak;TMngrvagkarvaytMélnigkarsikSa K> karRKb;RKgkaravaytMél4> esvakareRCIserIs nigKaMRTnisSit k> eKalneya)ayrdæ)an nigkareRCIserIS x> CMnan;sikSa K> karepÞrnisSit X> esv akmµKaMRTnisSit nigRbkwSaeyabl g>dMNagnisSit5> tMNagbuKÁliksikSa k> eKalneya)ayeRCIserIs x> eKalenya)ayesvakmµ nigkarGPivDÆn_buKÁlik6> FnFanGb;rMrMrM FnFanGbrM nGb; k> sMPar³rUbvnþn_ x> bec©kviTüasarTUrKmnaKmn_ K> karRsavRCav nigGPivDÆn_ X> CMnajEpñkGb;rM g> karpøas;pþÚrbTBiesaFn_EpñkGb;rM c> KMeragfvikarEpñkGb;rM n igkarEbgEckEFñkGb;rM7> karRtYtBinitü nigtamdankmµviFIBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 21
 • 22. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg k> ynþkarsMrrab;kmµviFIvaytMél x> kareqøIytbrbs;sa®sþacarü nignisSit K> karBak;B½n§EpñkepSg² RKb;RKg8> PaBCaGñkdwknaM GPi)alkic© nigRKb;RKg k> GPi)alkic© x> PaBCaGñkdwgnaMvis½yGb;rM K> buKÁlikrdæ)al nigKarRKb;RkgKuNPaBGb;rM X> GnþrRbtiskmµCamYyEpñkxageRkA g> karRKb;RKgKuNPaBGb;rMCabnþrbnÞab;kareFVIkarvaytMélxøÜnÉgKWRtUveRbobeFoblT§plCamYYy : KMrUkarGnuvtþn_d_l¥ : the best pratice KMrUkarGnuvtþn_d_l¥ : mancrwkdUcxageRkam ³ - karebþCJacitþ nigPaBCaGñknaM - karTTYlxusRtUv nigRbwkSaeyabl; - GPi)alkic©l¥elIyuT§sa®sþ hiBaØvtßú nigkMritRbtibtþikarN_ - karRKb;RKgFnFanl¥ - kareRbIR)as;énkarvaytMél nigsMeNIrénCMerIs - ]tþmPaB CMnaj pþl;enAsiT§GMNacRKb;RKan; - karGPivDÆn_RbkbedayeCrPaB - karerobcM»kassmPaB - kargarCaRkum - tmøaPaB nigKNenyüPaBtaragsegçbsþIGMBIkdMeNIkarvaytMélxøÜnÉg Epñk xøwmsar Tinñn½ycaM)ac; 1> rMlwk segçbkarrMlwkeLIgvijénGVIVCakarvaytMélxøÜn - lT§plsegçb Ég rYmbBa¢ÚlcMNu cxøaMg cMnucexSay »kas nigkarRbkYtRbECgénkmµviFIBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 22
 • 23. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg Epnkarsegçb segçbkarrMlwkeLIgvijén - eFVIbBa¢IbBaða - rebobvar³Bak;B½n§ nigkarBak;B½n§cMeBaHkmµviFIEdltMrUvkarpþl;eya bl;xageRkA karlMGitCak;lak;éndMeNIrkareRbIR)as;edIm,I - 2> rMlwkGMBIGtItkal dMeNIrkarvaytMél karsikSaxøÜnÉgbc©úb,nñ nigbc©ú,nñ rYmCamYykarBak;Bn§edayELk karsMPas; nigskmµPaBepSg² RbsinebIGnuvtþn_)an / - vaytMélBIGtItkal lT§plénkarvaytMélGtItkal nigGVIEdlkmµviFI)aneqøIytb. . RbsinebIGnuvtþn_)an/ kmµviFIEcksBaØb½Rt 3> BiBN’nakmµviFI rlwkeLIgvij r)aykarN_ebskmµénkmµviFI nigkalbecäTénr)aykarN_Edl)anEksMrYlcu geRkay nigkarvaytMélénr)ayskarN_énRbsiT§PaB . r)aykarN_énTisedA nigcarwklkçN³sMrabkmµviFI muxviC¢aénkarsikSaEdlpþl;CUn karcuHeQµaHsikSa tammuxsikSa sMnuMénkarsikSa nigkarcuHeQµaHsikSa nigGaRtabMeBj GRtabBa©b;tammuxviC¢asikSa enAkñúgmuxviC¢asikSa tMrUvkarsMrabkmµviFIedaynisSit nigbuKÁlik cMnYnGñkcuLrYm K> karcab;GarmµN_ rYmkargar»kaskargarcaM)ac;sMrab;bnþkarsikSa karcuHeQµaH nigdMrUvkar karsikSarbs;nisSit segçbnigBiPakSaénlT§kmµviFInisSitsikSa karEbgEckBinÞú karpþl;sBaØab½Rt BiBrNnanigvaytMélkmµviFIsikSa . eFVIbBa¢I - kmµviFisikSa nigTIBiesaFn_ muxviC¢asikSa nigTIBiesaFn_ kMNt; enAkarsMxan; nigCMerIs nigRbePT]bkarN_.BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 23
 • 24. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg karsRbtibtþikarN_ karBiBrnanigvaytMél én karsRbtibtþikarN_ - nigkarsakl,gkargar nigkarsakl,gkargar nigkarGnuvtþn_ nigkarGnuvtþn_ RbsinebIGacGnuvtþn_)an . etIkMritenAKuNPaBbeRgonmankMritNa -segçbkarvaytMélkarbeRgon karbeRgon enAkñúgkmµviFIEdlkMn; RtYtBinitü nig vaytMél -lkçx½NÐmuxviC¢asikSa -eKalkarN_sMrab;muxviC¢abeRgon -smÖar³sikSaeyabl; karRbwkSaeyabl;EpñksikSa karvaytMélBIRbsiT§PaBénkarpþl;RbwkSaeyab nigviFisa®sþpSBVpSay l;CamYynisSitrYmTaMgTinñn½y -Tinñn½yRsavRCavnisiSt Tak;TgkarRbwkSaeyabl; etIkmµviFITMnak;TMngEpñkshKmn_CashKmn_xa - TMnak;TMngEpñkshKmn_ geRkA nigrYmcMEnk)ankMritNa sMnMuÉksarbuKÁliksikSaFikar sMNMuÉksar buKÁliksikSaFikar rYmzan³ -cMnYnbuKÁlik 4> mhaviTüal½y karCYl kMritsikSa ÉkeTs nigbTBiesan_ -kMritmhaviTüal½y nigbuKÁlik -Gnu)atsisS nigmhaviTüal½y -cMnYnTMnak;TMngnisSit nigmhaviTüal½y -karEcksBaØb½RtnisSit -fivkarRsavRCavfñak; mhaviTüal½y -skmµPaBbeRgonrbs; mhaviTüal½y. sMnMuÉksarbuKÁlikKaMRT sMnMuÉksarkmµviFIKaMRTbuKÁlik -cMnYnbuKÁlik -Gnu)aténnisSit nigbuKÁlKaMRT -kMritsikSaénbuKÁlikKaMRT. karBiPakSa tYnaTI RKUbeRgon sMnMuÉksarbuKÁlikepSg² rbs;RKHwsßan skmµPaBGPivDÆnviC¢CIv³. karGPivDÆn_ -vtþmansikçasala etc. viFIsa®sþvaytMélmhaviTüal½y nigbuKÁlik -BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 24
 • 25. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg karvaytMél ng P½sþútagénRbsiT§PaBrbs; mhaviTüal½y nigbuKÁlik karkic©karbRgon nigkargarGnuvtþn_ -cMnYnmuxviC¢apþl;CUn karkMNt;kargar nigGnuvtþn_ -TMhMmFüménfañk;sikSa EpnkarsMrab;GnaKt sMrab;mhaviTüal½y - Epnkar nigbuKÁlik rYmTaMg EpnkarbuKÁlik Epñk xøwmsar Tinñn½ycaM)ac; karcUlsikSa sþg;darkarcUlsikSa nignItiviFI -cMnYnlkçx½NÐBinÞúcUlkarsikSa5> nisSit -GaRtaTTYlyk sMnMuÉksarnisSit Tinñn½ysMnMuÉksarnisSit -em:ageRkDItsMrab;niSit -cMnYnnisSittamCMnaj -cMnYnnisSitvKÁxøI karbnþkarsikSa TisedAénkarbnþkarsikSa -GaRtabBa©b;karsikSa -eBlevlabBa©b;karsikSa kareBjcitþ TisedAénkareBjcitþCamYykmµviFI Tinñn½ysMrg;mitinisSit skmµPaBeRkayBIbBa¢b;kar TisedAskmµPaBeRkayBIbBa¢b;karsikSa Tinñn½ysMrg;mitisinisSitEdl sikSa bBa©b;karsikSa FnFan PaBRKb;RKan; karRsavRCavnisSitTak;Tgniwgkmµ 6>kmµviFIKaMRT nigRbsiT§PaBRKb;RKgénzbnIP½NÐ viFIFnFan ]bkrN_sikSa nigFnFanbNþal½y mUlFn PaBRKb;RKan; fvikardMeNIrkar nigRbsiT§PaBRKb;RKgénkmµviFImUlFnnigRbP BmUlFn. skmµPaBBImun segçbGnusasn_énkarvaytMélkmµviFIBImun - 7> Epnkar nigskmµPaBGnuvtþn_ . TisedAGnaKt TisedAGnaKtsMrab;kmµviFI nigFnFancaM)ac; . - etIkmµviFI)anrYmcMEnkdl;TsSn³vis½y ebskmµ nigGFiPaBényuT§sa®sþ.BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 25
 • 26. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg . - 8> TidæPaBepSg²énkmµ viFIKuNPaB EpnkarsikSaFikar RbsinGacGnuvtþn_ EpnkarsikSaFIkar - 9> ]bsm<½n§ énGgÁPaBEdldMeNIrkarkmµviFI EpnkaryuT§sa®sþ kmµviFIEpnkaryuT§sa®sþ kmµviFI vtßúFatuedImEdl)ansresrrYmmkehIy - EdlBiBN’naenAkñúgkmµviFI nigmuxviC¢a RbvtþirUb RbvtþirUbsMrab;mhaviTüal½y - epSg² vtßúFatuedImsMxan;epSg² . -BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 26
 • 27. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg KN³kmµvaytMélrbs; karcab;epþImkmµviFI cuHhtßelxaTTYly llT§pl e)aHBum<pSaylT§plkmµ saklviTüal½y viFIvaytMél RBwT§burs kareqøwytbrb karbeB©ajlT§plkmµ s;RBwT§burs viFIvaytMélCUnKN³ kmµkarsaklviTüal½y RbFankmµviFI eRCIserIsGñksMrb;sMrY RbFaned)a:tWm:g; lkmµviFIvaytMél nigKN³kmµakarKN³kmµkarkmµviFIva dMeNIrkarEpnkark eRCIserIsRkumkmµviFI RbmUlpþúMBt’manvaytM erobcMr)aykarN_ GPivDÆn_kmµviFIytMél mµviFIvaytMél vaytMélxageRkA élsMrab;vaytMélxøÜn sV½yvaytMél eqøIytb ÉgKN³kmµkarkmµviFIvaytMélxageRkA erobcMTsSn³ bBa©b;TsSn³ erobcMr)ay kic©sikSa kic©sikSa karN_vaytM élxageRkA BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 27
 • 28. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg GPi)al karR KuNPaBGb;rMrbs;sa kic© RkumRb klviTüal½yEx rbec© Kb;R Epnkaryu wkSakic ©bNÐits kviTüa nigRKb;RKg eFVIr)aykarN_nigraykarRbcaMqñaM T§sa®sþ Kg saklviTüa Fikarrg PaGb;rM PaBCaGñkdwgn EpnkarRbt z aM KN³km ka ibtþi GñkRKb;RKg KN³km rsavn³ RbFaned KN³km kar RbFaned)a:t - karnItik km épÞkñ )a:tWm:g RbwkSaeya Wm:g Gnuvtþn_Epnkar m úg - bl; nigRKb;R r)aykarN EpnkarK - sikSaFika yuT§sa®sþ KN³km _savnkm uNPaBG rdæ)alnigFn -RbwkSaeyabl; KghniP½y r karCMn épÞkñú FanmnusS eKalneya)ay b;rM - ajepSg² g r)aykarN_v - TisedA nigdMeNI hiBaØvtß qñaMsikSam RbFaned) aytMélKuN rkarrdæ) ú Uldæan a:tWm:g PaBGb;rM - ry³eBlR)aM al - Bt’manvi énmhaviT RkumRbw EpñkRKb;R qñaM EpnkarK Tüa üal½y kSaGb;rM KgTIpSar uNPaBG RbFaned) KN³km karvayt r)aykarN_vay b;rM a:tWm:g Mél tMélfñak;mha nigdMeN énmhaviT KN³km kartMNa nigGPivDÆn³k viTüal½y IrmhaviT üal½y gmhaviTüal½y m viFIsikSa kñúgry³ 5 KN³km karsik qñaM üal½y SanigbeRgon r)aykarN_vay KN³km karCMna KN³km karRsa KN³km karsikSa r)aykarN_vay tMélkarTTYls jÉkeTstamEpñk vRCavnigGPiv nigbeRgon KN³km karvayt tMélkarRsav áal; rbs;mhaviTüal½y DÆn_ MélKuNPaBGb; RCavry³eBl r)aykarN_vay rM R)aM qñaM tMélkarTTYls RkumRbwkSa mhaviTüal½y aal;ry³eBl 2 RkumRbwkSak qñaM ic©karnisSitBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 28
 • 29. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg GnuKN³kmµkarRKb;RKg emsa ]sPa mifuna kkáda sIha kBaØa tula vicäikar FñÚ RtYtBinitü vaytMél nigeFVIr)aykarN_Gnuvtþn_ saklviTüaFikar rg RkumRbwkSasikSaFikar - GnuKN³kmµkarvaytMélkmµviFIeKalneya)ay EpnkarskmµPaB nigkmµviFI - GnuKN³kmµkarsikSanigbeRgon - GnuKN³kmµkarPaBCaédKUrEpñkGb;rM nigGnþrCati - GnuKN³kmµkarRsavRCavnigGPivDÆn_kmµviFIsikSa - GnuKN³kmµkarRsavRCavnigGPivDÆn_ eKaledAEpnkar saklviTüaFikar rg saklviTüaFikarrg r)aykaryuT§sa®sþbnSúI GnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaBGb;rM saklviTüaFikar rg eRCIserIsEpnkarRKb;RKgFnFannigRbtibitþkarN_ GnuKN³kmµkareKalneya)ay nigEpnkarFnFanmnusS saklviTüaFikarrg pþl;Gnusasn_karvaytMélGgÁPaB GnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaBGb;rM KMeragGgÁPaB saklviTüaFikarrg RtYtBinitüGgÁPaB RKb;Epñkpþl;Bt’mansikSaFikar saklviTüaFikarrg RtYtBinitüGgÁPaB³RKb;EpñktUc² saklviTüaFikarrg RtYtBinitüGgÁPaB ³ Bt’manviTüa saklviTüaFikarrg savnkmµépÞkñúg svnkmµniglT§plhniP½y GnuKN³kmµkarsavn³kmµ nighniP½y Epnkarsavnkmµry³eBlBIqñaM (2 Years) GnuKN³kmµkarsavn³kmµ nighniP½y GnuKN³kmµkarsavn³kmµ nighniP½y Epnkarsavnkmµry³R)aMqñaM GnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaBGb;rMBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 29
 • 30. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg TisedAEpnkar 2010-2014 TisedAGnuvtþn_ KN³RKb;RKg saklviTüaFikarrg TisedAGnuvtþn_ saklviTüaFikarrg Section Plans 2010-2014 GnuKN³kmµkarRKb;RKgfvikar dMeNIrkarEpnkarmhaviTüal½ykarRKb;RKg RkumRbwkSamhaviTüal½y nigeFVIeGayRbesIreLIgnigeCrPaBEpñkdMeNIrkarGaCIvkmµ GnuKN³kmµkarRsavRCavnigGPivDÆn³ EpnkarmhaviTüal½yRbKl;CUnEpnkarGnuvtþn_ RkumRbwkSamhaviTüal½y saklviTüal½ydMeNIrEpnkaredayBiPakSaCamYy saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúksikSaFikar KN³RKb;RKg lT§plkargarEpnkarGnuvtþn_cugeRkayrbs;mhaviTüal½y GnuKN³kmµkarRKb;RKgsaklviTüal½y saklviTüaFikarrg eRCIserIsEpnkarGgÁPaB sMrab;mhaviTüal½y RBWT§burs RkumRbwkSamhaviTüal½y eRCIserIsRBFSection Heads to have plans finalised. saklviTüaFikarrg karRbCMuGnþrRksYg Bt’manEpnkaryuT§sa®sþ karRKb;RKgmUlFn KuNPaB smPaB bc©úb,nñPaB sikSaFikar RksYgGb;rMyuvCn nigkILa Bt’mannisSit r)aykarN_bNþúHbNþalkarRsavRCav tMrUveGayRbKl;CUnRksYgGb;rMyuvCn GnuKN³kmµkarTTYlsÁal;KuNPaBGb;rM nigkILa RksYgbNþúHbNþalviC¢aCIv³ GnuKN³kmµkarRKb;RKg emsa ]sPa mifuna kkáda sIha kBaØa tula vicäikar FñÚ EpnkareKalbMNgBiess saklviTüaFikarrg EpnkarTIpSar RKb;RKgFnFanmnusS BtimanviTüa KuNPaB hiBaØvtßú KN³RKb;RKgEpñkRbtibtþi kareRCIserIs vaytMélKMrUfvikar tMélKMrUfvikarcugeRkay fvikar niwgpþl;eTAed)a:tWm:g . GnuKN³kmµkarRKb;RKgfvikar esvaeFVIeGayRbesIreLIgnigeCrPaBEpñkdMeNIrkarGaCIvkmµ RtUvGnuvtþn_tamEpñked)a:tWm:g; GnuKN³kmµkarRKb;RKgfvikar KN³RKb;RKgfvikaredIm,IsMerc nigkarEbgEckFnFan GnuKN³kmµkarRKb;RKgfvikarBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 30
 • 31. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg karEbgEckbBa©b;nwgRtUvpþl;ed):atWm:gKNenyü nighiBaØvtßú GnuKN³kmµkarRKb;RKgfvikar KMrURtUv)anbMeBjkareRbIR)as;FnFan nigfivkar karerobcMr)aykarCUnGnuKN³kmµkarhiBaØvtßú GnuKN³kmµkarhiBaØvtßúnigzbnIP½NÐ karRbCMubUksrubkargarrbs;GnuKN³kmµkarhiBaØvtßú GnuKN³kmµkarhiBaØvtßúnigzbnIP½NÐ EpnkarRKb;RKgRbtibtþikarN_nigFnFan RkumRbwkSaPi)al taragraykarCUn RkumRbwkSa RkumRbwkSaPi)al e)aHBum< RKb;RKgRbtibtþikarN_nigFnFan RkumRbwkSaPi)al EpnkaryuT§sa®sþ-bcú©b,nñPaBBIEpnkar saklviTüaFikarrg r)aykarN_RbcaMqñaM saklviTüaFikarrgBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 31

×