P7 controls 2010

915 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
915
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P7 controls 2010

 1. 1. Windows Controls ThS. Nguyễn Hà Giang Khoa CNTT - Hutech 1
 2. 2. Nội Dung   Tổng quan controls Property & layout của control    Các control thông dụng           Anchor Docking Label, textbox, button ListBox, Combobox, ListView, TreeView GroupBox, Panel & TabControl CheckBox, RadioButton, CheckedListBox, TrackBar PictureBox, ImageList NumericUpDown, DomainUpDown RichTextBox, DateTimePicker, MonthCalendar Advanced controls Mouse Event handling Keyboard event handling Nguyen Ha Giang - 2008 2
 3. 3. Tổng quan controls   Control là một thành phần cơ bản trên form Có các thành phần     Thuộc tính Phương thức Sự kiện Tất cả các control chứa trong namespace: System.Windows.Forms Nguyen Ha Giang - 2008 3
 4. 4. Tổng quan controls  Một số thuộc tính của control    Text: nội dung caption, title… Focus: chuyển focus vào control TabIndex: thứ tự của control nhận focus     Enable: thiết lập trạng thái truy cập của control Visible: ẩn control trên form, có thể dùng phương thức Hide Anchor:    Mặc định được VS.NET thiết lập Neo giữ control ở vị trí xác định Cho phép control di chuyển theo vị trí Size: xác nhận kích thước của control Nguyen Ha Giang - 2008 4
 5. 5. Thuộc t ính controls Common Properties Description BackColor Màu nền của control BackgroundImage Ảnh nền của control ForeColor Màu hiển thị text trên form Enabled Xác định khi control trạng thái enable Focused Xác định khi control nhận focus Font Font hiển thị text trên control TabIndex Thứ tự tab của control TabStop Nếu true, user có thể sử dụng tab để select control Text Text hiển thị trên form TextAlign Canh lề text trên control Visible Xác định hiển thị control Nguyen Ha Giang - 2008 5
 6. 6. Control Layout - Anchor None Sizable FormBorderStyle Fixed3D Nguyen Ha Giang - 2008 FixedDialog FixedSingle 6
 7. 7. Control Layout - Anchor  Khi FormBorderStyle = Sizable, form cho phép thay đổi kích thước khi Runtime   Sự bố trí của control cũng thay đổi! Sử dụng thuộc tính Anchor  Cho phép control phản ứng lại với thao tác resize của form    Control có thể thay đổi vị trí tương ứng với việc resize của form Control cố định không thay đổi theo việc resize của form Các trạng thái neo     Left: cố định theo biên trái Right: cố định theo biên phải Top: cố định theo biên trên Bottom: cố định theo biên dưới Nguyen Ha Giang - 2008 7
 8. 8. Control Layout - Anchor Button được neo biên trái Vị trí tương đối với biên trái không đổi Button tự do Nguyen Ha Giang - 2008 Di chuyển tương ứng theo kích thước mới 8
 9. 9. Control Layout - Anchor  Thiết lập Anchor cho control Chọn các biên để neo Biên được chọn neo, màu đậm Nguyen Ha Giang - 2008 9
 10. 10. Control Layout - Anchor Neo theo bốn phía Nguyen Ha Giang - 2008 10
 11. 11. Control Layout - Docking  Các control có thể gắn (dock) với một cạnh nào đó của form, hoặc container của control. Windows Explorer ListView gắn bên phải TreeView gắn bên trái Nguyen Ha Giang - 2008 11
 12. 12. Control Layout - Docking Top Left Fill Right Bottom None Nguyen Ha Giang - 2008 12
 13. 13. Control Layout - Docking Dock = None Dock = Top TextBox Dock = Fill TextBox.Multiline = True Nguyen Ha Giang - 2008 Dock = Bottom 13
 14. 14. Label, TextBox, Button Nguyen Ha Giang - 2008 14
 15. 15. Label, TextBox, Button  Label  Cung cấp chuỗi thông tin chỉ dẫn   Chỉ đọc Được định nghĩa bởi lớp Label   TextBox   Thuộc lớp TextBox Vùng cho phép user nhập dữ liệu   Dẫn xuất từ Control Cho phép nhập dạng Password Button  Cho phép cài đặt 1 hành động.   Checkbox và RadioButton Dẫn xuất từ ButtonBase Nguyen Ha Giang - 2008 15
 16. 16. Label, TextBox, Button Label Thuộc tính thường dùng Font Font hiển thị của text Text Nội dung text hiển thị TextAlign Canh lề text ForeColor Màu text Visible Trạng thái hiển thị Enable Trạng thái sử dụng hoặc không sử dụng control Nguyen Ha Giang - 2008 16
 17. 17. Label, TextBox, Button TextBox Thuộc tính thường dùng AcceptsReturn Nếu true: nhấn enter tạo thành dòng mới trong chế độ multiline Multiline Nếu true: textbox ở chế độ nhiều dòng, mặc định là false PasswordChar Chỉ hiển thị ký tự đại diện cho text ReadOnly Nếu true: textbox hiển thị nền xám, và ko cho phép nhập liệu, mặc định là false ScrollBars Thanh cuộn cho chế độ multiline Event thường dùng TextChanged Nguyen Ha Giang - 2008 Kích hoạt khi text bị thay đổi, trình xử lý được khởi tạo mặc định khi kích đúp vào textbox trong design view 17
 18. 18. Label, TextBox, Button Button Thuộc tính thường dùng Text Chuỗi hiển thị trên bề mặt button Event thường dùng Click Nguyen Ha Giang - 2008 Kích hoạt khi user kích vào button, khai báo mặc định khi người lập trình kích đúp vào button trong màn hình Design View của Form. 18
 19. 19. Label, TextBox, Button  Demo TextBox Double click vào textbox để tạo event handler cho event TextChanged Nguyen Ha Giang - 2008 Chuyển thành chữ hoa 19
 20. 20. Label, TextBox, Button  Chỉ cho nhập số Sự kiện KeyPress Nguyen Ha Giang - 2008 Sự kiện phát sinh khi textbox nhận focus và user nhấn 1 phím 20
 21. 21. Label, TextBox, Button  Chức năng AutoComplete cho TextBox   AutoCompleteCustomSource:    Thiết lập các chuỗi hỗ trợ (dạng collection) Được sử dụng khi AutoComleteSource là CustomSource AutoCompleteMode:   Hỗ trợ hoàn thành nhanh chóng các chuỗi chứa trong một nguồn nào đó. Kiểu hỗ trợ: Append, Suggest AutoCompleteSource:   Nguồn dữ liệu để hỗ trợ hoàn thành FileSystem, HistoryList, CustomSource… Nguyen Ha Giang - 2008 21
 22. 22. MaskedTextBox  Cho phép nhập theo định dạng được thiết lập:  Numeric, phone, date, custom… Nguyen Ha Giang - 2008 22
 23. 23. MaskedTextBox  Thuộc tính Mask Mask Mô tả 0 Ký tự bắt buộc từ 0 – 9 9 Ký tự (không bắt buộc) từ 0 – 9 # Ký tự (không bắt buộc) từ 0 – 9, khoảng trắng, dấu + hoặc - L Yêu cầu ký tự a-z hoặc A-Z ? Ký tự (không bắt buộc) a-z hoặc A-Z & Yêu cầu ký tự C Ký tự (không bắt buộc) A, a Ký tự (không bắt buộc) alphanumeric . Dấu thập phân , Dấu hàng ngàn Nguyen Ha Giang - 2008 23
 24. 24. MaskedTextBox  Thuộc tính Mask Mask Mô tả : Dấu phân cách theo định dạng thời gian / Dấu phân cách theo định dạng ngày $ Biểu tượng tiền tệ < Chuyển tất cả ký tự theo sau thành thường > Chuyển tất cả ký tự theo sau thành hoa | Disable hiệu lực của < hay > trước nó Ký tự thoát Tất cả các ký tự còn lại sẽ được giữ nguyên khi hiển thị! Nguyen Ha Giang - 2008 24
 25. 25. MaskedTextBox  VD:          Mask string: (999)-000-0000 User Input: 1234567890 Display: (123)-456-7890 Mask string: 00/00/0000 User input: 12041978 Display: 12/04/1978 Mask string: LL>L|LLL<LL User input: abcdABCD Display: abCdABcd Nguyen Ha Giang - 2008 25
 26. 26. ListBox & ComboBox Nguyen Ha Giang - 2008 26
 27. 27. ListBox & ComboBox  ListBox   Cung cấp một danh sách các item cho phép user chọn ListBox cho phép hiển thị scroll nếu các item vượt quá vùng thể hiện của ListBox Items MultiColumn Properties SelectedIndex SelectedItem Nguyen Ha Giang - 2008 SelectedItems ListBox Sorted Text 27
 28. 28. ListBox & ComboBox  Method & Event Method ClearSelected GetSelected SetSelected FindString ListBox Event SelectedIndexChanged SelectedValueChanged Nguyen Ha Giang - 2008 28
 29. 29. ListBox & ComboBox  Thuộc tính Items cho phép thêm item vào ListBox Danh sách item Nguyen Ha Giang - 2008 Cho phép thêm item trong màn hình thiết kế form 29
 30. 30. ListBox & ComboBox  ListBox hiển thị dạng Multi Column Hiển thị nhiều cột Nguyen Ha Giang - 2008 30
 31. 31. ListBox & ComboBox  Demo ListBox Kiểm tra xem chuỗi nhập có trong list box? - Nếu có: select item đó - Ngược lại: thêm chuỗi mới vào list box Nguyen Ha Giang - 2008 31
 32. 32. ListBox & ComboBox  Sự kiện SelectedIndexChanged Mỗi khi kích chọn vào item trong listbox ⇒ sẽ xóa item được chọn tương ứng SelectedIndexChanged Nguyen Ha Giang - 2008 32
 33. 33. ListBox & ComboBox  ComboBox   Kết hợp TextBox với một danh sách dạng drop down Cho phép user kích chọn item trong danh sách drop down Sorted Items DropDownStyle ComboBox MaxDropDownItems AutoCompleteMode Text DropDownHeight Nguyen Ha Giang - 2008 33
 34. 34. ListBox & ComboBox  DropDownStyle Nguyen Ha Giang - 2008 34
 35. 35. ListBox & ComboBox Bổ sung item trong màn hình design view Nguyen Ha Giang - 2008 35
 36. 36. ListBox & ComboBox Mỗi khi kích chọn một item ⇒ hiển thị item được chọn trên MessageBox Nguyen Ha Giang - 2008 36
 37. 37. ListBox & ComboBox AutoComplete  Tính năng AutoComplete Gõ “Ng” AutoCompleteMode AutoCompleteSource Nguyen Ha Giang - 2008 37
 38. 38. ListView Nguyen Ha Giang - 2008 38
 39. 39. List View  Dạng control phổ biến hiện thị một danh sách item   Các item có thể có các item con gọi là subitem Windows Explorer hiển thị thông tin thư mục, tập tin…  Có thể hiển thị thông tin theo nhiều dạng thông qua thuộc tính View       Xem dạng chi tiết thông tin Xem dạng icon nhỏ Xem dạng icon lớn Xem dạng tóm tắt … Lớp ListView dẫn xuất từ System.Windows.Forms.Control Nguyen Ha Giang - 2008 39
 40. 40. List View  Properties Sorting GridLines View SmallImageList Columns LargeImageList Items MultiSelect Nguyen Ha Giang - 2008 FullRowSelect 40
 41. 41. List View  Các dạng thể hiện của ListView Details Small Icons List Large Icons Nguyen Ha Giang - 2008 Tile 41
 42. 42. List View Large Icons Mỗi item xuất hiện với 1 icon kích thước lớn và một label bên dưới Nguyen Ha Giang - 2008 42
 43. 43. List View Small Icons Mỗi item xuất hiện với icon nhỏ và một label bên phải Nguyen Ha Giang - 2008 43
 44. 44. List View List Mỗi item xuất hiện với icon nhỏ với label bên phải, item được sắp theo cột nhưng không có tiêu đề cột Nguyen Ha Giang - 2008 44
 45. 45. List View Tile Mỗi item xuất hiện với icon kích thước lớn, bên phải có label chứa item và subitem Nguyen Ha Giang - 2008 45
 46. 46. List View Detail Mỗi item xuất hiện trên một dòng, mỗi dòng có các cột chứa thông tin chi tiết Nguyen Ha Giang - 2008 46
 47. 47. List View  Tạo các cột cho ListView – Details qua   Cửa sổ properties → Columns để tạo. Sử dụng code trong chương trình. ColumnHeader columnHeader1 = new ColumnHeader(); ColumnHeader columnHeader2 = new ColumnHeader(); ColumnHeader columnHeader3 = new ColumnHeader(); columnHeader1.Text = "Name"; columnHeader2.Text = "Address"; columnHeader3.Text = "Telephone Number"; listView1.Columns.Add(columnHeader1); listView1.Columns.Add(columnHeader2); listView1.Columns.Add(columnHeader3); Nguyen Ha Giang - 2008 47
 48. 48. List View Dialog soạn thảo cột Nguyen Ha Giang - 2008 48
 49. 49. List View  Thêm các item vào ListView    Thêm item trong màn hình thiết kế form Thêm item thông qua code Các lớp định nghĩa Item   System.Windows.Forms.ListViewItem Mỗi item trong ListView có các item phụ gọi là subitem   Lớp ListViewItem.ListViewSubItem định nghĩa các subitem của ListView Lớp ListViewSubItem là inner class của ListViewItem ColumnHeader 2 ColumnHeader 3 … … … … item 1 ColumnHeader 1 … … Subitem[0] Nguyen Ha Giang - 2008 Subitem[1] Subitem[2] 49
 50. 50. ListView  Minh họa thêm item qua code ListViewItem item1 = new ListViewItem(); ListViewItem.ListViewSubItem subitem1; subitem1 = new ListViewItem.ListViewSubItem(); item1.Text = "Hutech"; subitem1.Text = "144/24 DBP - F.25 - Q.BT"; item1.SubItems.Add(subitem1); listView1.Items.Add(item1); Nguyen Ha Giang - 2008 Thêm subitem vào item Thêm item vào danh sách items của ListView 50
 51. 51. ListView  Sự kiện SelectedIndexChanged Nguyen Ha Giang - 2008 51
 52. 52. TreeView    Thể hiện dữ liệu theo dạng cấu trúc cây Thành phần chính trong cấu trúc cây là “Node” Node có thể có trạng thái     Selected Expand & collapse Text trên mỗi node có thể edit Có thể add hoặc delete các node thông qua code Nguyen Ha Giang - 2008 52
 53. 53. TreeNode  TreeNode   Tất cả các node trên TreeView là các thể hiện của lớp TreeNode Constructor của TreeNode   TreeNode(string displayText) Những thuộc tính       Nodes: chứa tập hợp các đối tượng TreeNode là con của Node này. Text: nhãn hiển thị trên node Checked: true nếu node được check FullPath: nhãn của các node từ root đến node này, phân cách bởi “” NextNode: trả về node tiếp theo PrevNode: trã về node trước Nguyen Ha Giang - 2008 53
 54. 54. TreeNode  Phương thức     Collapse: collapse tất cả các node Expand: expand tất cả các node ExpandAll: expand tất cả node con của node này GetNodeCount: trả về số lượng node con của node này. Nguyen Ha Giang - 2008 54
 55. 55. TreeView   TreeView có đầy đủ tính chất của một control Thuộc tính      Nodes: lấy tất cả node con của node này CheckBoxes: nếu true thì hiển thị checkbox bên cạnh node SelectedNode: trả về các node được chọn LabelEdit: nếu true, node được edit Sự kiện     AfterSelect: sau khi một node được chọn AfterExpanded: sau khi node được expand AfterCollapsed: sau khi node được collapse AfterEdited: sau khi node được edit Nguyen Ha Giang - 2008 55
 56. 56. TreeView  Các bước tạo TreeView      Tạo một node gốc (root) Add node gốc vào danh sách Nodes của TreeView Tạo node con và add vào Nodes của node gốc Làm tương tự để add các node mới vào cây … TreeView tv = new TreeView(); TreeNode root = new TreeNode(root); tv.Nodes.Add(root); root.Nodes.Add(new TreeNode(“Vegetables”)); root.Nodes.Add(new TreeNode(“Fruit”)); root.Nodes.Add(new TreeNode(“Meat”)); root.Nodes.Add(new TreeNode(“Poultry”)); Nguyen Ha Giang - 2008 56
 57. 57. TreeViewEventArg  Trình xử lý thường có dạng    void EventHandler(object sender, EventArgs e) Sự kiện TreeView thường dùng một lớp con của EventArgs là TreeViewEventArg Thuộc tính  Node: tham chiếu đến node nơi sự kiện phát sinh Nguyen Ha Giang - 2008 57
 58. 58. GroupBox, Panel & TabControl Nguyen Ha Giang - 2008 58
 59. 59. GroupBox & Panel   Bố trí controls trên GUI GroupBox   Hiển thị một khung bao quanh một nhóm control Có thể hiển thị một tiêu đề     Thuộc tính Text Khi xóa một GroupBox thì các control chứa trong nó bị xóa theo Lớp GroupBox kế thừa từ System.Windows.Forms.Control Panel    Chứa nhóm các control Không có caption Có thanh cuộn (scrollbar)  Xem nhiều control khi kích thước panel giới hạn Nguyen Ha Giang - 2008 59
 60. 60. GroupBox & Panel Mô tả GroupBox Thuộc tính thường dùng Controls Text Danh sách control chứa trong GroupBox. Caption của GroupBox Panel Thuộc tính thường dùng Xuất hiện khi panel quá nhỏ để hiển thị hết AutoScroll các control, mặc định là false Biên của panel, mặc định là None, các tham BorderStyle số khác như Fixed3D, FixedSingle Danh sách control chứa trong panel Controls Nguyen Ha Giang - 2008 60
 61. 61. GroupBox & Panel  Minh họa GroupBox groupBox1 chứa 2 control textBox1 và button1 textBox2 và button2 chứa trong Controls của Form Nguyen Ha Giang - 2008 61
 62. 62. GroupBox & Panel  Minh họa Panel scroll Nguyen Ha Giang - 2008 62
 63. 63. TabControl    Dạng container chứa các control khác Cho phép thể hiện nhiều page trên một form duy nhất Mỗi page chứa các control tương tự như group control khác.    Mỗi page có tag chứa tên của page Kích vào các tag để chuyển qua lại giữa các page Ý nghĩa: nghĩa   Cho phép thể hiện nhiều control trên một form Các control có cùng nhóm chức năng sẽ được tổ chức trong một tab (page) Nguyen Ha Giang - 2008 63
 64. 64. TabControl  TabControl có thuộc tính TabPages  Chứa các đối tượng TabPage TabPage TabControl TabPage Nguyen Ha Giang - 2008 64
 65. 65. TabControl  Thuộc tính Appearance Normal Buttons Nguyen Ha Giang - 2008 FlatButton 65
 66. 66. TabControl  Thuộc tính, phương thức & sự kiện thường dùng Properties Method TabPages TabCount SelectTab SelectedTab DeselectT ab Multiline SelectedIndex Nguyen Ha Giang - 2008 Event SelectedIndexChanged 66
 67. 67. TabControl  Thêm/Xóa TabPage Kích chuột phải Thêm/Xóa TabPage Nguyen Ha Giang - 2008 67
 68. 68. TabControl  Chỉnh sửa các TabPage   Chọn thuộc tính TabPages của TabControl Sử dụng màn hình TabPage Collection Editor để chỉnh sửa Nguyen Ha Giang - 2008 68
 69. 69. TabControl  Bổ sung Control vào TabControl   Chọn TabPage cần thêm control Kéo control từ ToolBox thả vào TabPage đã chọn Chọn TabPage cần thêm Nguyen Ha Giang - 2008 69
 70. 70. TabControl  Sử dụng code để thêm các TabPage vào TabControl private void AddTabControl() { TabControl tabControl1 = new TabControl(); TabPage tabPageGeneral = new TabPage("General"); TabPage tabPageView = new TabPage("View"); tabControl1.TabPages.Add(tabPageGeneral); tabControl1.TabPages.Add(tabPageView); tabControl1.Location = new Point(20, 20); this.Controls.Add(tabControl1); } Nguyen Ha Giang - 2008 70
 71. 71. CheckBox, CheckedListBox RadioButton & TrackBar Nguyen Ha Giang - 2008 71
 72. 72. CheckBox  Control đưa ra một giá trị cho trước và user có thể    Chọn giá trị khi Checked = true Không chọn giá trị: Checked = false Lớp đại diện CheckBox Properties Appearance Checked Text ThreeState Nguyen Ha Giang - 2008 CheckedChanged 72
 73. 73. CheckBox  ThreeState = true : cho phép thiết lập 3 trạng thái:    Checkstate = Indeterminate: không xác định CheckState= Checked: chọn CheckState= Unchecked: không chọn Chưa chọn Nguyen Ha Giang - 2008 73
 74. 74. RadioButton      Cho phép user chọn một option trong số nhóm option Khi user chọn 1 option thì tự động option được chọn trước sẽ uncheck Các radio button chứa trong 1 container (form, GroupBox, Panel, TabControl) thuộc một nhóm. Lớp đại diện: RadioButton Khác với nhóm CheckBox cho phép chọn nhiều option, còn RadioButton chỉ cho chọn một trong số các option. Appearance Checked Text Nguyen Ha Giang - 2008 CheckedChanged 74
 75. 75. RadioButton Nhóm RadioButton thứ 1 chứa trong GroupBox1 Nhóm RadioButton thứ 2 chứa trong GroupBox2 Nguyen Ha Giang - 2008 75
 76. 76. CheckedListBox  Tương tự như list box nhưng mỗi item sẽ có thêm check box. Properties CheckedItems CheckedIndices SelectedIndices SelectedIndices MultiColumn SelectionMode Items Nguyen Ha Giang - 2008 SelectedIndexChanged SelectedValueChanged Method ClearSelected SetSelected 76
 77. 77. CheckedListBox   Thuộc tính Items lưu trữ danh sách item Có thể bổ sung vào thời điểm   Design time Run time Item được check Item được select Nguyen Ha Giang - 2008 77
 78. 78. CheckedListBox  MultiColumn = true Các item được tổ chức theo nhiều cột Nguyen Ha Giang - 2008 78
 79. 79. CheckedListBox  Sự kiện SelectedIndexChanged Nguyen Ha Giang - 2008 79
 80. 80. TrackBar   Cho phép user thiết lập giá trị trong khoảng cố định cho trước Thao tác qua thiết bị chuột hoặc bàn phím Properties Maximum Minimum TickFrequency ValueChanged Scroll TickStyle Methods Value SetRange Nguyen Ha Giang - 2008 80
 81. 81. TrackBar public void AddTrackBar() { TrackBar tb1 = new TrackBar(); tb1.Location = new Point(10, 10); tb1.Size = new Size(250, 50); tb1.Minimum = 0; tb1.Maximum = 100; Tạo thể hiện Thiết lập khoảng: 0 - 100 Số vị trí di chuyển khi dùng phím mũi tên tb1.SmallChange = 1; tb1.LargeChange = 5; tb1.TickStyle = TickStyle.BottomRight; tb1.TickFrequency = 10; tb1.Value = 10; Controls.Add(tb1); } Nguyen Ha Giang - 2008 Số vị trí di chuyển khi dùng phím Page Kiểu stick ở bên dưới/bên phải track Số khoảng cách giữa các tick mark 81
 82. 82. TrackBar  Bổ sung Label hiển thị giá trị của TrackBar Nguyen Ha Giang - 2008 82
 83. 83. PictureBox & ImageList Nguyen Ha Giang - 2008 83
 84. 84. PictureBox    Sử dụng để hiển thị ảnh dạng bitmap, metafile, icon, JPEG, GIF. Sử dụng thuộc tính Image để thiết lập ảnh lúc design hoặc runtime. Các thuộc tính   Image: ảnh cần hiển thị SizeMode:      Normal StretchImage AutoSize CenterImage Zoom Nguyen Ha Giang - 2008 84
 85. 85. PictureBox 5 pictureBox với các SizeMode tương ứng Nguyen Ha Giang - 2008 85
 86. 86. ImageList  Cung cấp tập hợp những đối tượng image cho các control khác sử dụng    ListView TreeView Các thuộc tính thường dùng     ColorDepth: độ sâu của màu Images: trả về ImageList.ImageCollection ImageSize: kích thước ảnh TransparentColor: xác định màu là transparent Nguyen Ha Giang - 2008 86
 87. 87. ImageList  Các bước sử dụng ImageList     Kéo component ImageList từ ToolBox thả vào Form Thiết lập kích thước của các ảnh: ImageSize Bổ sung các ảnh vào ImageList qua thuộc tính Images Sử dụng ImageList cho các control  Khai báo nguồn image là image list vừa tạo cho control   Thường là thuộc tính ImageList Thiết lập các item/node với các ImageIndex tương ứng  Việc thiết lập có thể ở màn hình design view hoặc code view Nguyen Ha Giang - 2008 87
 88. 88. ImageList  Tạo ImageList Nguyen Ha Giang - 2008 88
 89. 89. ImageList  Sử dụng ImageList trong ListView listView1 Khai báo ImageList cho ListView Hiển thị dạng small icon Nguyen Ha Giang - 2008 89
 90. 90. ImageList  Thêm Item Khai báo image cho item qua ImageIndex Nguyen Ha Giang - 2008 90
 91. 91. ImageList  Demo Mỗi item sẽ có ảnh theo đúng thứ tự ImageIndex được khai báo trong ImageList Nguyen Ha Giang - 2008 91
 92. 92. NumericUpDown & DomainUpDown Nguyen Ha Giang - 2008 92
 93. 93. NumericUpDown  Cho phép user chọn các giá trị trong khoảng xác định thông qua    Các thuộc tính      Minimum Maximum Value Increment Sự kiện   Nút up & down Nhập trực tiếp giá trị ValueChanged Phương thức   DownButton UpButton Nguyen Ha Giang - 2008 93
 94. 94. NumericUpDown Đoạn code thêm control NumericUpDown  public void AddNumericUpDown() { NumericUpDown numUpDn = new NumericUpDown(); numUpDn.Location = new Point(50, 50); numUpDn.Size = new Size(100, 25); numUpDn.Hexadecimal = true; numUpDn.Minimum = 0; numUpDn.Maximum = 255; numUpDn.Value = 0xFF; numUpDn.Increment = 1; Controls.Add(numUpDn); // hiển thị dạng hexa // giá trị nhỏ nhất // giá trị lớn nhất // giá trị khởi tạo // bước tăng/giảm // thêm control vào ds control của form } Nguyen Ha Giang - 2008 94
 95. 95. NumericUpDown  Demo Tăng giảm giá trị Hiển thị giá trị Hexa Nhập trực tiếp giá trị Nguyen Ha Giang - 2008 95
 96. 96. DomainUpDown  Cho phép user chọn item trong số danh sách item thông qua    Properties        Button Up & Down Nhập từ bàn phím Items: danh sách item ReadOnly: true chỉ cho phép thay đổi giá trị qua Up & Down SelectedIndex: chỉ mục của item đang chọn SelectedItem: item đang được chọn Sorted: sắp danh sách item Text: text đang hiển thị trên DomainUpDown. Event  SelectedItemChanged Nguyen Ha Giang - 2008 96
 97. 97. DomainUpDown  Nhập item cho DomainUpDown String Collection Editor Cho phép nhập item Nguyen Ha Giang - 2008 97
 98. 98. Graphic & RichText Controls Nguyen Ha Giang - 2008 98
 99. 99. DateTimePicker    Cho phép chọn ngày trong khoảng xác định thông qua giao diện đồ họa dạng calendar Kết hợp ComboBox và MonthCalendar Properties  Format: định dạng hiển thị   CustomFormat:        long, short, time, custom dd: hiển thị 2 con số của ngày MM: hiển thị 2 con số của tháng yyyy: hiển thị 4 con số của năm …(xem thêm MSDN Online) MaxDate: giá trị ngày lớn nhất MinDate: giá trị ngày nhỏ nhất Value: giá trị ngày hiện tại đang chọn Nguyen Ha Giang - 2008 99
 100. 100. DateTimePicker private void AddDateTimePicker() { DateTimePicker DTPicker = new DateTimePicker(); DTPicker.Location = new Point(40, 80); DTPicker.Size = new Size(160, 20); DTPicker.DropDownAlign = LeftRightAlignment.Right; DTPicker.Value = DateTime.Now; DTPicker.Format = DateTimePickerFormat.Custom; DTPicker.CustomFormat = "'Ngày' dd 'tháng' MM 'năm' yyyy"; this.Controls.Add(DTPicker); } Nguyen Ha Giang - 2008 100
 101. 101. DateTimePicker  Demo Định dạng xuất: 'Ngày' dd 'tháng' MM 'năm' yyyy Kích drop down để hiện thị hộp chọn ngày Chọn ngày trong khoảng cho trước Nguyen Ha Giang - 2008 101
 102. 102. MonthCalendar   Cho phép user chọn một ngày trong tháng hoặc nhiều ngày với ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Một số thuộc tính thông dụng     MaxDate, MinDate SelectionStart: ngày bắt đầu chọn SelectionEnd: ngày kết thúc Sinh viên tự tìm hiểu thêm… Nguyen Ha Giang - 2008 102
 103. 103. RichTextBox  Chức năng mở rộng từ TextBox, có thể hiển thị text dạng rich text format (RTF) Các text có thể có các font chữ và màu sắc khác nhau. Đoạn text có thể được canh lề Có thể chứa các ảnh Ứng dụng WordPad là dạng RichTextBox  Sinh viên tự tìm hiểu thêm…     Nguyen Ha Giang - 2008 103
 104. 104. Advanced Controls Nguyen Ha Giang - 2008 104
 105. 105. Timer  Bộ định thời gian, thiết lập một khoảng thời gian xác định (interval) và khi hết khoảng thời gian đó Timer sẽ phát sinh sự kiện tick. Properties Enabled Methods Interval Start Stop Nguyen Ha Giang - 2008 Tick 105
 106. 106. Timer  Hiển thị giờ hệ thống Hiển thị thời gian Enable sự kiện Tick Khoảng thời gian chờ giữa 2 lần gọi Tick Nguyen Ha Giang - 2008 106
 107. 107. Timer  Sự kiện Tick Khai báo trình xử lý sự kiện Tick Nguyen Ha Giang - 2008 107
 108. 108. Timer  Demo Mỗi giây sự kiện Tick phát sinh. Trình xử lý của Tick sẽ lấy giờ hệ thống và hiển thị lên Label Nguyen Ha Giang - 2008 108
 109. 109. ProgressBar   Hiển thị tiến độ thực hiện của một công việc nào đó Các thuộc tính       Minimum: giá trị nhỏ nhất Maximum: giá trị lớn nhất Step: số bước tăng khi gọi hàm PerformStep Value: giá trị hiện tại Style: kiểu của progress bar Phương thức   PerformStep(): tăng thêm step Increment(int value): tăng vị trí hiện tại của tiến độ với giá trị xác định Nguyen Ha Giang - 2008 109
 110. 110. ProgressBar  Khai báo thanh tiến độ 0-100, step = 10 Max = 100 Min = 0 Step = 10 Nguyen Ha Giang - 2008 110
 111. 111. ProgressBar Nguyen Ha Giang - 2008 111
 112. 112. ProgressBar  Demo Thể hiện trực quan tiến độ Tăng tiến độ theo step và cập nhật lại % hoàn thành lên label Nguyen Ha Giang - 2008 112
 113. 113. ToolTip    Cung cấp chức năng hiển thị một khung text nhỏ khi user di chuyển chuột vào control bất kỳ Khung text chứa nội dung mô tả ý nghĩa của control Cách sử dụng    Từ ToolBox kéo ToolTip thả vào form Kích chọn control muốn thêm tooltip Trong cửa sổ Properties của control sẽ có thuộc tính ToolTip. Thêm text vào thuộc tính này để hiển thị khi tooltip xuất hiện. Nguyen Ha Giang - 2008 113
 114. 114. ToolTip  Tạo ToolTip Nguyen Ha Giang - 2008 114
 115. 115. ToolTip  Khai báo Tooltip cho textbox trong Design View Nội dung Tooltip Nguyen Ha Giang - 2008 115
 116. 116. ToolTip  Khai báo tooltip cho button Nhập nội dung Tooltip cần hiển thị Nguyen Ha Giang - 2008 116
 117. 117. ToolTip  Khai báo tooltip cho listbox bằng code Nguyen Ha Giang - 2008 117
 118. 118. ToolTip  Demo ToolTip xuất hiện khi user di chuyển chuột vào vùng control Nguyen Ha Giang - 2008 118
 119. 119. Mouse Event Nguyen Ha Giang - 2008 119
 120. 120. Mouse Event   Mouse là thiết bị tương tác thông dụng trên GUI Một số các thao tác phát sinh từ mouse      Di chuyển Kích chuột Ứng dụng cần xử lý sự kiện chuột nào sẽ khai báo trình xử lý tương ứng Lớp MouseEventArgs được sử dụng để chứa thông tin truyền vào cho trình xử lý sự kiện mouse. Mỗi trình xử lý sự kiện sẽ có tham số là đối tượng object và đối tượng MouseEventArgs (hoặc EventArgs) Nguyen Ha Giang - 2008 120
 121. 121. Mouse Event  Tham số cho sự kiện liên quan đến mouse MouseEventArgs Số lần kích chuột Button được nhấn Tọa độ (x, y) của con trỏ chuột Nguyen Ha Giang - 2008 121
 122. 122. Mouse Event Sự kiện chuột với tham số kiểu EventArgs MouseEnter Xuất hiện khi con trỏ chuột đi vào vùng biên của control MouseLeave Xuất hiện khi con trỏ chuột rời khỏi biên của control Sự kiện chuột với tham số kiểu MouseEventArgs MouseDown/ MouseUp Xuất hiện khi button được nhấn/thả và con trỏ chuột đang ở trong vùng biên của control MouseMove Xuất hiện khi chuột di chuyển và con trỏ chuột ở trong vùng biên của control Nguyen Ha Giang - 2008 122
 123. 123. Mouse Event Thuộc tính của lớp MouseEventArgs Button Button được nhấn {Left, Right, Middle, none} có kiểu là MouseButtons Clicks Số lần button được nhấn X Tọa độ x của con trỏ chuột trong control Y Tọa độ y của con trỏ chuột trong control Nguyen Ha Giang - 2008 123
 124. 124. Mouse Event  MouseMove Nguyen Ha Giang - 2008 124
 125. 125. Mouse Event  Demo Vị trí hiện tại của con trỏ chuột Hiển thị tọa độ hiện tại của con trỏ chuột Nguyen Ha Giang - 2008 125
 126. 126. Mouse Event   Demo thao tác: kích chuột trái tại một điểm A, giữ chuột trái và di chuyển chuột, chương trình sẽ vẽ đường thẳng từ điểm A đến vị trí hiện tại chuột. Các sự kiện cần xử lý  MouseDown:   Xác định điểm A ban đầu MouseMove  Kiểm tra nếu Left button của chuột đang giữ  Sử dụng Graphics để vẽ đường thẳng từ A đến vị trí hiện tại Nguyen Ha Giang - 2008 126
 127. 127. Mouse Event  Bước 1:   Tạo biến lưu trữ điểm A khi user kích chuột trái Biến pA có kiểu Point là biến thành viên của Form1 Lớp Form1 Biến pA lưu giữ tọa độ khi chuột trái được click Nguyen Ha Giang - 2008 127
 128. 128. Mouse Event  Bước 2  Khai báo xử lý sự kiện MouseDown trong Form1  Trong cửa sổ event của Form1, kích đúp vào sự kiện MouseDown Lưu lại điểm được nhấn chuột Nguyen Ha Giang - 2008 128
 129. 129. Mouse Event  Bước 3  Cài đặt xử lý sự kiện MouseMove  Kiểm tra nếu LeftButton được nhấn  Vẽ đường thẳng từ pA đến vị trí hiện tại Nguyen Ha Giang - 2008 129
 130. 130. Mouse Event Tại sao có hiệu ứng vậy? SV tự cải tiến Nguyen Ha Giang - 2008 130
 131. 131. Keyboard Event Nguyen Ha Giang - 2008 131
 132. 132. Keyboard Event   Phát sinh khi một phím được nhấn hoặc thả Có 3 sự kiện       KeyPress KeyUp KeyDown KeyPress phát sinh kèm theo với mã ASCII của phím được nhấn KeyPress không cho biết trạng thái các phím bổ sung {Shift, Alt, Ctrl…} Sử dụng KeyUp & KeyDown để xác định trạng thái các phím bổ sung. Nguyen Ha Giang - 2008 132
 133. 133. Keyboard Event Sự kiện với tham số kiểu KeyEventArgs KeyDown Phát sinh khi phím được nhấn KeyUp Phát sinh khi phím được thả Sự kiện với tham số kiểu KeyPressEventArgs KeyPress Khởi tạo khi phím được nhấn Thuộc tính của lớp KeyPressEventArgs KeyChar Chứa ký tự ASCII của phím được nhấn Handled Cho biết sự kiện KeyPress có được xử lý chưa Thuộc tính của lớp KeyEventArgs Alt, Control, Shift Trạng thái các phím bổ sung Handled Nguyen Ha Giang - 2008 Cho biết sự kiện đã xử lý 133
 134. 134. Keyboard Event Thuộc tính của lớp KeyEventArgs (tt) KeyCode Trả về mã ký tự được định nghĩa trong Keys enumeration KeyData Chứa mã ký tự với thông tin phím bổ sung KeyValue Trả về số int, đây chính là mã Windows Virtual Key Code Modifier Trả về giá trị của phím bổ sung Nguyen Ha Giang - 2008 134
 135. 135. Keyboard Event  Keys Enumeration Nguyen Ha Giang - 2008 135
 136. 136. Keyboard Event  Minh họa các sự kiện: KeyPress, KeyDown, KeyUp  Khi user nhấn một phím    Khi user thả phím   Bắt sự kiện KeyPress: xuất ra phím được nhấn Bắt sự kiện KeyDown: xuất ra các tham số trong KeyEventArgs Xóa các thông tin mô tả phím được nhấn trong các label Cách thực hiện   Tạo một form minh họa Thiết kế trên form có 2 Label:   lblChar: hiển thị ký tự được nhấn trong KeyPress lblKeyInfo: hiển thị các thông tin của KeyEventArgs khi KeyDown Nguyen Ha Giang - 2008 136
 137. 137. Keyboard Event  Bước 1: tạo Windows Form như hình mô tả Label chứa ký tự được nhấn trong sự kiện KeyPress Label chứa thông tin mã ký tự được nhấn trong sự kiện KeyDown Nguyen Ha Giang - 2008 137
 138. 138. Keyboard Event  Bước 2:  Tạo KeyPress Event Handling cho form Nguyen Ha Giang - 2008 138
 139. 139. Keyboard Event  Bước 3:  Tạo KeyDown Event Handling cho form Nguyen Ha Giang - 2008 139
 140. 140. Keyboard Event  Demo Nguyen Ha Giang - 2008 140
 141. 141. Keyboard Event  CT Calculator (BT3) mở rộng cho phép xử lý các phím  Form nhận xử lý thông điệp KeyDown    Xác định các phím tương ứng rồi gọi sự kiện click của button VD: user gõ phím 1, tương tự như button “1” được nhấn Cách thực hiện   Khai báo trình xử lý sự kiện KeyDown cho Form chính Thiết lập thuộc tính KeyPreview cho Form để nhận sự kiện bàn phím. Nguyen Ha Giang - 2008 141
 142. 142. Keyboard Event  Viết phần xử lý cho sự kiện KeyDown  Xác định các phím tương ứng để gọi sự kiện click của các button. Gọi event Click của button “1” Phím '=' được nhấn Phím ‘+' được nhấn Nguyen Ha Giang - 2008 142
 143. 143. T óm tắt  Thiết kế layout trên form    Các control trên form        Anchor Dock các control Control nhập liệu Control chọn giá trị Container control Component Advanced control Mouse event Keyboard event Nguyen Ha Giang - 2008 143
 144. 144. Nguyen Ha Giang - 2008 144

×