สมุนไพรไทย

3,812 views

Published on

การรักษาด้วยยาสมุนไพร คือ หนึ่งในการรักษาแบบการแพทย์แผนไทยมาแต่ครั้งโบร่ำโบราณ ก่อนหน้านี้ ด้วยความนิยมในวิถีการรักษาแบบใหม่ๆ ทำให้สมุนไพรคล้ายๆ จะเลือนไปจากสังคมไทย แต่เมื่อมาถึงสมัยแห่งการแพทย์ทางเลือกอย่างทุกวันนี้ ความสนใจของผู้ใส่ใจสุขภาพจำนวนไม่น้อย ก็หันกลับมามอง “สมุนไพร” อีกครั้ง

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
202
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สมุนไพรไทย

 1. 1. สมุนไพรไทย รักษาโรค
 2. 2. • การรักษาด้วยยาสมุนไพร คือ หนึ่งในการรักษาแบบการแพทย์ ้ ่ แผนไทยมาแต่ครังโบราโบราณ ก่อนหน้านี้ ด้วยความนิยมในวิถี การรัก ษาแบบใหม่ ๆ ท าให้ส มุ นไพรคล้ายๆ จะเลื อ นไปจาก สังคมไทย แต่เมื่อมาถึงสมัยแห่งการแพทย์ทางเลือกอย่างทุก วันนี้ ความสนใจของผูใ้ ส่ใจสุขภาพจานวนไม่นอย ก็หนกลับมา ้ ั มอง “สมุนไพร” อีกครัง ้
 3. 3. พืชสมุนไพร ต่อไปนี้ สามารถบารุง ร่างกายและ รักษาโรคได้
 4. 4. มะกรูด สมุนไพรไทย รูปไม่สวยแต่น่าใช้• การใช้ในเครืองสาอางและสรรพคุณทางยา ่ รักษา ชันนะตุ รักษารังแค• นาคันจากผลใช้รกษาชัน นะตุ รักษารังแค่ ้ ้ ั ทาให้ผมสะอาดชุ่มชื่นเป็ นเงางามดกดาผม ลื่ น โดยใช้ ม ะกรู ด แก่ แ ต่ ไ ม่ สุ ก ผ่ า ครึ่ ง ออกเป็ น2ชิ้นแกะเมล็ดออกเมื่อสระผมเสร็จ แล้วให้เอามะกรูดสระซาจะทาให้ผมสะอาด ้ เป็ นมัน
 5. 5. ยาแก้ไข้ ลดความร้อนแคดอกขาว แคดอกแดง• เปลือก - ต้มหรือฝนรับประทาน แก้โรคบิดมีตว ั - แก้มูกเลือด แก้ทองเดิน ท้องร่วง คุมธาตุ ้ - ภายนอก ใช้ชะล้างบาดแผล• ดอก,ใบ - แก้ปวดและหนักศีรษะ ลดความร้อน ลดไข้• ใบสด - รับประทานใบแคทาให้ระบาย
 6. 6. ยาแก้อ่อนเพลีย บารุงกาลัง บารุงธาตุ กฤษณา• ส่วนที่ใช้ : เนื้อไม้ แก่น และชัน• เนื้อไม้ - รสขม หอม เป็ นยาบารุงหัวใจ (คือมีอาการหน้าเขียวตาเขียว) - ช่วยตับ ปอด ให้เป็ นปกติ แพทย์ตามชนบทใช้ปรุงเป็ นยาหอมแก้ลม หน้ามืดวิงเวียน ผสมเครื่องหอมทุกชนิด ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหอม เช่น ธูปหอม นาอบไทย ้• นามันจากเมล็ด - รักษาโรคเรื้อน และโรคผิวหนังได้ ้
 7. 7. ยากล่อมประสาท ทาให้นอนหลับ ชุมเห็ดไทย ่ส่วนทีใช้ : เมล็ด ทังต้น ใบ และ ผล ้สรรพคุณ• เมล็ด - ทาให้ง่วงนอนและหลับได้ดี แก้กระษัยขับปั สสาวะพิการได้ดี รักษาโรคผิวหนัง• ทังต้น - ปรุงเป็ นยาแก้ไข้ ขับพยาธิในท้องเด็ก ้รับประทานเป็ นยาระบายอ่อนๆและแก้ไอ• ใบ - เป็ นยาระบาย• ผล - แก้ฟกบวม
 8. 8. ่สมุนไพรแก้มะเร็ง แพงพวยฝรัง• ส่วนที่ใช้ : ใบ ราก ทังต้นสดหรือแห้ง ้• ใบ - บารุงหัวใจ ช่วยย่อย• ราก - แก้บิด ขับพยาธิ ใช้หามเลือด ้ - รักษามะเร็งในเม็ดเลือด• ทังต้น ้ - แก้เบาหวาน ลดความดัน - ขับปั สสาวะ แก้บวม ถอนพิษต่างๆ - แก้โรคหนองใน หัด ผื่นคันและแผลอักเสบอืนๆ ่
 9. 9. ยาขับประจาเดือน ว่านชักมดลูก• ส่วนที่ใช้ : เหง้า รากสรรพคุณ• ราก - แก้ทองอืดเฟ้ อ ้• เหง้า - เป็ นยาบีบมดลูก ทาให้มดลูกเข้าอูเ่ ร็วหลังจากการคลอดบุตร ทาให้ประจาเดือน ่ี มาปกติและขับประจาเดือนในกรณีทประจาเดือนมาไม่ปกติ รักษาโรคมดลูกพิการ ปวดบวม - แก้รดสีดวงทวาร ิ - แก้ไส้เลื่อน - ขับเลือด ขับลม ขับนาคาวปลา แก้โรคลม ้ - รักษาอาการอาหารไม่ยอย ่
 10. 10. ยาถ่ายพยาธิ เล็บมือนาง• ส่วนที่ใช้ : ใบ ต้น ราก เมล็ดในของผลเล็บมือนางทีแก่แห้ง ่ สรรพคุณ• ใบ - ตาชโลม หรือทาแผล ทาฝี - แก้ปวดศีรษะ แก้ไข้• ต้น - ใช้เป็ นยาแก้ไอ• ราก - ใช้ถ่ายพยาธิ รักษาตานซาง• เมล็ด - ใช้เป็ นยาขับพยาธิตวกลม, พยาธิเส้นด้ายในเด็ก ั
 11. 11. พืชถอนพิษ ผักบุงทะเล ้• ส่วนที่ใช้ : ใบ รากสด ทังต้น เมล็ด ้ สรรพคุณ• ใบสด - เป็ นยาพอก ต้มอาบรักษาโรค ผิวหนัง แก้ปวดไขข้อบวมอักเสบมีหนอง• รากสด - ขับปั สสาวะในโรคกระเพาะ ปั สสาวะอักเสบ แก้โรคเท้าช้าง ปวดฟั น ผดผื่นคันมีนาเหลือง ้• ทังต้น - แก้อาการอักเสบจากพิษ ้ แมงกระพรุนไฟ• เมล็ด - ป้ องกันโรคตะคริว
 12. 12. สมุนไพรไล่ยุงหรือฆ่าแมลง ยูคาลิป• ส่วนที่ใช้ : ใบสด นามันทีกลันได้จากใบสด ้ ่ ่สรรพคุณ• เป็ นยาแก้ไอ ขับเสมหะ• บรรเทาอาการข้ออักเสบ• ไล่ หรือ ฆ่ายุง แมลง
 13. 13. ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร1. ต้องมีความรูเ้ กี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคชนิดนันๆ้2. ต้องวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องว่าเป็ นโรคอะไร เพื่อสามารเลือกใช้สมุนไพรได้ตรงกับโรคนัน ้3. ต้องใช้สมุนไพรให้ถูกส่วน ว่าเป็ นส่วนไหนของพืชที่ตองนามาใช้ ้4. ต้องรูวธีการเตรียมสมุนไพรชนิดนัน ้ิ ้5. ต้องระวังการปนเปื้ อนของสิ่งที่มีพิษ6. มีเพียงบางโรคเท่านันที่สามารถรักษาให้หายได้ ด้วยสมุนไพร ไม่ควรใช้ ้สมุนไพรกับโรคที่มีความรุนแรงและอันตรายถึงชีวต ิ7. ถ้าใช้สมุนไพรแล้วไม่ได้ผลภายใน 2-3 วัน ควรรีบปรึกษาแพทย์
 14. 14. ขอบคุณค่ะ

×