Tugasan 1 kpp6044 ( web)

244 views
228 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugasan 1 kpp6044 ( web)

  1. 1. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB (KPT6044) TUGASAN 1 TAJUK JURNAL:Kajian Mengenai ‘Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e-Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik (Di USM,P.Pinang) (Awareness, Evaluation and Acceptance of e-Learning Among The University’s Academic Staff ) DISEDIAKAN OLEH: NAMA : KULASINGAM A/L KUNAGGARAN NO.MATRIK : M20111000568 NAMA PENSYARAH: PROFESOR MADYA DR ABD LATIF HJ GAPOR 1
  2. 2. ISI KANDUNGAN BIL. PERKARA 1.0 PENGKAJIAN 2.0 TUJUAN PENGAJIAN 3.0 SOALAN/ HIPOTESIS REKABENTUK PENYELIDIKAN YANG DIGUNAKAN 4.0 5.0 POPULASI, PROSEDUR PERSAMPELAN, PEMILIHAN SAMPEL DAN SAIZ 6.0 PEMBOLEHUBAH UTAMA 7.0 SUMBER DATA / PROSEDUR MENGUMPUL 8.0 KAEDAH MENGANALISIS DATA PENEMUAN 9.0 KESIMPULAN PENGARANG 10.0 2
  3. 3. Kajian Mengenai ‘Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e-Pembelajaran dalam KalanganAhli Akademik (Di USM,P.Pinang)1. PengkajianJurnal ini di tulis oleh Rubiah Omar dan Jamilah Hj.Ahmad tentang ‘kesedaran, penilaian danpenerimaan e-pembelajaran di kalangan ahli akademik di USM, P.Pinang. Selain itu jurnal inimenggunakan data kuantatif dan soal selidik telah di gunakan untuk mendapatkan data-data yangberkaitan.2.Tujuan PengkajianReka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan deskriptif dengan menggunakan soal selidik. Kaedahsoal- selidik di gunakan untuk mendapatkan maklumat.3.Soalan/ HipotesisSoalan kajian dalam jurnal adalah untuk mengenal pasti kadar kesedaran, penilaian dan penerimaane-pembelajaran di kalangan ahli akademik di USM yang membantu proses pengajaran danpembelajaran. Secara umum, kajian ini melihat amalan e-pembelajaran yang digunakan dalamkalangan ahli akademik USM. Secara spesifik, kajian ini memantau e-pembelajaran daripada aspekberikut:1. Kesedaran terhadap konsep e-pembelajaran dalam sistem pengajaran danPembelajaran2. Penilaian terhadap hubungan yang signifikan antara kefahaman terhadap epembelajarandengan kesediaan pembelajaran arahan kendiri dalam kalangan ahli akademik3. Penerimaan penggunaan e-pembelajaran dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran.4.Rekabentuk Penyelidikan Yang Di gunakanKajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan. Kajian ini turut menggunakankaedah non-probabilitykerana tujuan kajian bukan untuk digeneralisasikankepada keseluruhan populasi. Sebaliknya, kajianini lebih berbentuk kajiandeskriptif yang bertujuan memberikan gambaran awal tentang kesediaanpenerimaan e-pembelajaran dalam kalangan ahli akademik. Responden kajianterdiri daripada ahliakademik di semua pusat pengajian USM Pulau Pinang yang menggunakan e-pembelajaran dalampengajaran dan pembelajaran mereka.5. Populasi, Prosedur Persampelan, Pemilihan Sampel dan Saiz.Dalam penulisan ini juga ada di nyatakan populasi dengan jelas iaitu terdiri daripada Sejumlah 165borang soal selidik telah diedarkan kepada ahli akademik di 15 pusat pengajian. Sebanyak 119 3
  4. 4. borang soal selidik telah berjaya dikumpulkan mengikut pusat pengajian. Analisis kuantitatifmenggunakan program SPSS(Statistical package for social sciences) perisian SPSS versi 14.0digunakan dalam kajian ini. Data yang diperoleh ditukar kepada kod-kod tertentu yang akanmewakili pemboleh ubah sepertimana terdapat dalam soal selidik. Data kemudiannya dianalisismenggunakan kaedah analisis deskriptif seperti frekuensi,peratusan, min, sisihan piawai dan kaedahanalisis inferensi seperti Ujian-t dan Anova.6. Pembolehubah(A) Dependent Ahli Akademik dari 15 Pusat Pengajian di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.(B) Independent E – Pembelajaran7. Sumber Data/ Prosedur MengumpulPengkaji dalam kajian ini telah mendirikan reka bentuk tinjauan dimana 165 set soalan kaji selidiktelah diedarkan dan sejumlah 119 set soalan kaji selidik telah berjaya dikembalikan . Borang soal-selidik diedarkan kepada semua ahli akademik bagi setiap bahagian yang terlibat denganpenggunaan e-pembelajaran dan pengajaran di Universti Sains Malaysia (USM). Pengkaji telahmenggunakan kaedah ‘non probability’ dengan menggunakan perisian analisis SPSS versi14.08. Kaedah Menganalisis DataData-data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Statistik Deskriptif yang di gunakan seperti min,median, julat dan varians. Statistik inferensi yang di gunakan adalah korelasi Pearson, ujian – t, dancap anova sehala.9. Penemuan/ Dapatan 1. kesedaran terhadap konsep e-pembelajaran dalam sistem pengajaran dan pembelajaran i) tahap kefahaman responden terhadap konsep e-pembelajaran adalah salah satu usaha yang sejajar dengan perkembangan ICT mencatatkan jumlah min yang tertinggi iaitu 4.52. ii) ahli akademik mempunyai tahap kesedaran yang tinggi berkenaan penggunaan ICT sebagai salah satu medium pengajaran dan pembelajaran yang utama. 2. Penilaian terhadap hubungan yang signifikan antara kefahaman terhadap e- pembelajaran dan kesediaan pembelajaran arahan kendiri dalam kalangan ahli akademik. 4
  5. 5. i) ahli-ahli akademik di USM ini mampu merancang denganbaik berkenaan strategi dan kaedah pembelajaran ii) tahap kefahaman responden terhadap perlaksanaan e-pembelajaran juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesediaan pembelajaran arahan kendiri dan berada pada tahap sederhana iaitu 3.20. 3. Penerimaan penggunaan e-pembelajaran dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran. i) menunjukkan seramai 55 (46.2%) responden daripada 119 (100%) responden benar-benar memahami tentang e-pembelajaran. Ii) bagi faktor perlaksanaan e-pembelajaran pula, sebilangan besar responden sangat bersetuju dengan perlaksaan ini berikutan mereka telah dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan bagi tujuan perlaksanaan e-pembelajaran ini.10.Kesimpulan Pengarang Pengkaji telah menyenaraikan empat tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh ahliakademik, iaitu menggunakan sepenuhnya kaedah e-pembelajaran di dalam kuliah, memuatnaikkannota-nota kuliah ke laman web e-pembelajaran dari semasa ke semasa, mengikuti latihan-latihanyang berkaitan dengan e-pembelajaran di USM dan menggalakkan para pelajar menggunakan e-pembelajaran sebagai mekanisme pembelajaran. Pengkaji menyatakan bahawa Sebelum e-pembelajaran diperkenalkan, ahli akademik hanyaperlu menyediakan nota dan mengajar untuk kuliah secara konvensional. Perlaksanaan e-pembelajaran menyebabkan ahli akademik perlu menyediakan nota yangdimuatnaikkan ke lamanweb e-pembelajaran dari semasa ke semasa. Oleh yangdemikian, bagi ahli akademik yang kurangmahir menggunakan komputer danInformation Communication Technology (ICT) inimengakibatkan mereka tidak dapat menjalankan tanggungjawab dengan berkesan.. penggunaan e-pembelajaran didalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari iniadalah sangat releven dan amat diperlukan bagi membolehkan sistem pendidikan negera menerimanafas baru pelbagai latihan berkenaan penggunaan ICT dan teknologi didalam pembelajaran perludiadakan dari semasa ke semasa berikutan e-pembelajaran akan sentiasa maju kehadapan dan tidaksama sekali kekal di takuk yang lama 5
  6. 6. RUJUKANAmbigapathy, P. 2004. Multiliteracies, Technology and Teaching in the Classroom:Perspectives from Teachers Taking Distance Learning Programmes in Malaysia.Malaysian Journal of Distance Education. 6(1):1-26.Azwan, A. & Rozita, N. 2002. e-Learning: Penerokaan Media Pembelajaran Terkini. Atastalian. http://www.elearning.unimas.my/Articles/archives/000002.html. (Accessed9th June 2007).Harasim, L., Hiltz, S., Teles, L. and Turoff, M. 1997. Learning Networks: A Field Guideto Teaching and Learning Online Cambridge, MA: MIT Press.Haughey, M. & Anderson, T. 1998. Network Learning: The Pedagogy of the Internet.Canada. McGraw-Hill.Jamilah, A. 2006. Keberkesanan e-pembelajaran dalam Kursus Perhubungan Awam. KertasKerja Seminar e-pembelajaran. Universiti Kebangsaan Malaysia. 9-10 Disember 2006.Mohamed Noor, H. 2001. Cabaran Pembelajaran Melalui IT: e-learning dalam AhmadZaharudin Idrus. Kecemerlangan Menerusi Kreativiti: Transformasi dan CabaranUTM, Skudai, Johor. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Johor.Mohd Koharudin, M.B. 2004. Perkembangan, Pembangunan dan Penerimaane-pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Jurnal Teknologi. 41(E) Disember 2004Mohd Zaidil, A., Azizi, Z. & Fadzilah, S. 2002. Agen Pedagogi Sebagai Tutor: PemantapanPemahaman Pelajar di dalam e-Pembelajaran. Dalam prosiding Seminar ICT 2002.Universiti Utara Malaysia. Sintok. Kertas Kerja. 218-224.Norwati, MD. Y. & Zaini, A. 2007. Analisi Deskriptif e-forum dalam Pembelajaran KursusTerjemahan di Universiti Kebangsaan Malaysia. GEMA Online Journal of LanguageStudies. 7(2). pp79-93.Rogers, E.M. 1995. Diffusion of Innovations (4th edition). New York. The Free Press.Shirley, A. 2001. e-learning Developments and Experiences, Education and Training.43, 240-248.Zailan Arabi & Azmi Mansur. 2006. A Life Long Learning Platform for Malaysian Society. Atastalian. http://www.ejel.org/volume-4/v4-i1/v4-i1-art-2.htm(Accessed5th June 2009). 6

×