Valitsemine euroopa liidus

1,968 views
1,741 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Valitsemine euroopa liidus

 1. 1. VALITSEMINE EUROOPA LIIDUS Piret Tänav
 2. 2. Euroopa liidu kulud 2007-2013
 3. 3. Euroopa Liidu liikmesriigid
 4. 4. <ul><li>██  Eurotsooni liikmesriigid ██ ELi riik, kellel on erand eurotsoonis mitteosalemise kohta - Suurbritannia ██ ELi riik, mis plaanib korraldada referendumit eurole kasutuselevõtu teemal - Taani ██ ELi mittekuuluvad riigid, mis kasutavad eurot ametlikult ██ ELi mittekuuluvad riigid, mis kasutavad eurot mitteametlikult ██ ELi riigid, mis Maastrichti lepingu järgi on andnud lubaduse ühineda eurotsooniga </li></ul>
 5. 5. Euroopa Liidu lipp
 6. 6. Euroopa Parlament
 7. 7. Euroopa parlamendi plenaarsaal
 8. 8. Euroopa Parlament <ul><li>Euroopa Parlament on Euroopa Liidu ainus institutsioon, mis valitakse otsestel ja üldistel valimistel. Euroopa Parlamendi 785 liiget esindavad selles teid, Euroopa Liidu kodanikke. </li></ul><ul><li>Hääletajad Euroopa Liidu 27 liikmesriigist valivad iga viie aasta tagant Euroopa Parlamendi liikmed, kes esindavad 492 miljonit kodanikku. </li></ul>
 9. 9. Euroopa Parlament <ul><li>Parlament on aktiivselt kaasatud õigusaktide koostamisse, mis mõjutavad kodanike igapäevast elu. Need käsitlevad muu hulgas keskkonnakaitset, tarbijate õigusi, võrdseid võimalusi, transporti ning töötajate, kapitali, teenuste ja kaupade vaba liikumist. </li></ul><ul><li>Parlament jagab koos nõukoguga Euroopa Liidu aastaeelarvega seotud volitusi. </li></ul>
 10. 10. Euroopa Parlament <ul><li>Parlamendikohad jagatakse reeglina proportsionaalselt riikide elanikkonna arvuga. Igal liikmesriigil on kindel arv parlamendikohti, kuid mitte rohkem kui 99 ja mitte vähem kui 5. </li></ul><ul><li>Meeste ja naiste võrdõiguslikkus: naiste esindatus Euroopa Parlamendis on üha kasvanud ja umbes 1/3 liikmetest on naised. </li></ul>
 11. 11. Euroopa Parlament <ul><li>Parlamendiliikme tööaeg jaguneb Brüsseli, Strasbourg'i ja oma ringkonna vahel. Brüsselis osaleb ta parlamendikomisjonide ja fraktsioonide koosolekutel ning täiskogu täiendavatel osaistungjärkudel ja Strasbourg'is täiskogu 12-l osaistungjärgul. Paralleelselt põhitegevusega peab ta loomulikult pühendama aega ka oma ringkonnale. </li></ul>
 12. 12. Euroopa Liit <ul><li>Parlamendiliikmeid rühmitatakse ühiste poliitiliste vaadete, mitte rahvuse järgi. </li></ul><ul><li>Euroopa Parlamendi liikmete mandaat tagab nende sõltumatuse. </li></ul><ul><li>Kuna parlamendiliikmete võim on üha suurem, mõjutavad nad oma tegevusega kõiki kodanike igapäevaelu valdkondi: keskkonda, tarbijakaitset, transporti ja ka haridust, kultuuri, tervishoidu. </li></ul>
 13. 13. Eesti saadikud Euroopa parlamendis
 14. 14. Euroopa liidu Nõukogu (Ministrite Nõukogu)
 15. 15. Euroopa Liidu Nõukogu <ul><li>Euroopa Liidu Nõukogus kohtuvad liikmesriikide ministrid. Sõltuvalt päevakorraküsimusest esindab iga riiki antud küsimuse (välissuhted, rahandus, sotsiaalküsimused, transport, põllumajandus jne) eest vastutav minister. </li></ul><ul><li>Eesistuja ametikohta täidavad nõukogus kõik liikmesriigid kordamööda kuuekuulise tähtaja jooksul. </li></ul>
 16. 16. Euroopa Liidu Nõukogu <ul><li>Euroopa Liidu Nõukogu teostab seadusandlikku võimu, enamasti kaasotsustamismenetluse vormis koostöös Euroopa Parlamendiga; </li></ul><ul><li>tagab liikmesriikide üldise majanduspoliitika kooskõlastamise; </li></ul><ul><li>nõukogu määratleb ja rakendab ühise välis- ja julgeolekupoliitika, mis tugineb Euroopa Ülemkogu suunistele; </li></ul>
 17. 17. Euroopa Liidu Nõukogu <ul><li>nõukogu sõlmib ühenduse ja liidu nimel rahvusvahelisi kokkuleppeid EL-i ja ühe või enama riigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel; </li></ul><ul><li>nõukogu koordineerib liikmesriikide tegevust ja võtab tarvitusele meetmeid politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas; </li></ul>
 18. 18. Euroopa Liidu Nõukogu <ul><li>Häälte jagunemine liikmesriikide vahel </li></ul><ul><li>Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Ühendkuningriik 29 </li></ul><ul><li>Hispaania, Poola 27 </li></ul><ul><li>Rumeenia 14 </li></ul><ul><li>Madalmaad 13 </li></ul><ul><li>Belgia, Tšehhi Vabariik, Kreeka, Ungari, Portugal 12 </li></ul><ul><li>Austria, Bulgaaria, Rootsi 10 </li></ul><ul><li>Taani, Iirimaa, Leedu, Slovakkia, Soome 7 </li></ul><ul><li>Küpros, Eesti, Läti, Luksemburg, Sloveenia 4 </li></ul><ul><li>Malta 3 </li></ul><ul><li>KOKKU </li></ul><ul><li>345 </li></ul>
 19. 19. Euroopa Liidu Nõukogu <ul><li>Vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud graafikule on iga riik 6 kuu vältel (jaanuarist juunini ja juulist detsembrini) kordamööda nõukogu eesistujaks.  </li></ul><ul><li>Nõukogu eesistujariik mängib olulist rolli institutsiooni töö korraldamisel, eriti seadusandlike ja poliitiliste otsuste algatamisel. Ta vastutab kõigi istungite korraldamise ja juhatamise eest, kaasa arvatud töögruppide istungid, ning kompromisside vahendamise eest. </li></ul>
 20. 20. Euroopa Liidu Nõukogu <ul><li>2008. aasta teisel poolel täitis eesistuja ülesandeid Prantsusmaa, kes andis oma kohustused 1. jaanuaril 2009 üle Tšehhile, kes annab need aasta teisel poole üle Rootsile. </li></ul><ul><li>Eesti on eesistujamaa 2018. aasta esimesel poolel. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Jose Manuel Barroso _Euroopa komisjoni president </li></ul>Euroopa Komisjon
 22. 22. <ul><li>Euroopa Komisjoni asepresident </li></ul>Siim Kallas
 23. 23. Euroopa Komisjon <ul><li>Täidesaatev organ, mis koosneb viieks aastaks ametisse nimetatud 27 volinikust, kelle peab kinnitama Euroopa parlament. </li></ul><ul><li>Teostab Euroopa Liidu ühispoliitikat, täidab eelarvet ja kindlustab lepingute täitmise. Komisjoni peamine ülesanne on esindada ja kaitsta Euroopa Liidu kui terviku huve </li></ul><ul><li>Komisjoni asukohaks on Brüssel, kuid tal on talitusi ka Luksemburgis. </li></ul><ul><li>Praeguse Komisjoni ametiaeg kestab kuni aastani 2009. Komisjoni president on José Manuel Barroso. </li></ul>
 24. 24. Euroopa Komisjon <ul><li>Uute õigusaktide ettepanekute tegemine parlamendile ja nõukogule. Euroopa komisjonil on vastavalt asutamislepingule õigusaktide algatamisõigus, seega on tema ülesandeks uute õigusaktide ettepanekute koostamine ja nende esitamine parlamendile ja nõukogule. </li></ul><ul><li>Euroopa Liidu poliitika elluviimine ja eelarve täitmine. Komisjon vastutab parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud eelarve täitmise ja haldamise eest. Lisaks vastutab ta vastuvõetud poliitikate elluviimise eest. </li></ul>
 25. 25. Euroopa Komisjon <ul><li>ELi õigusaktide täitmise järele valvamine. Koos kohtu abiga on komisjoni ülesandeks tagada EL-i õiguse õiguspärane rakendamine liikmesriikides. </li></ul><ul><li>Euroopa Liidu esindamine rahvusvahelistes suhetes. Komisjon on EL-i eestkõneleja rahvusvahelistes suhetes, lisaks on tema ülesandeks pidada Euroopa Liidu nimel rahvusvaheliste lepingute läbirääkimisi. </li></ul>
 26. 26. Euroopa Kohus
 27. 27. Euroopa Kohus <ul><li>Euroopa Kohtu koosseisu kuulub üks kohtunik igast liikmesriigist, nii et esindatud on kõigi 27 liikmesriigi õigussüsteemid. Kuid tõhususe huvides tuleb Euroopa Kohus täiskoguna kokku väga harva. </li></ul><ul><li>Üldjuhul peab kohus istungit suurkojana, kuhu kuulub vaid 13 kohtunikku. Samuti võib kohus kokku tulla kolmest või viiest kohtunikust koosnevate kodadena. </li></ul>
 28. 28. Euroopa Kohus <ul><li>Ülesandeks on tagada, et ELi õigusakte tõlgendatakse ja rakendatakse kõikides liikmesriikides samamoodi. See tähendab, et riiklikud kohtud ei saa sama teo eest määrata erinevat karistust. </li></ul><ul><li>Samuti peab kohus tagama, et ELi liikmesriigid ja institutsioonid järgiksid õigusakte. Kohtul on õigus lahendada õigusvaidlusi liikmesriikide, ELi institutsioonide, ettevõtjate ja eraisikute vahel. </li></ul>

×