RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. Bi1011
<ul><li>pravidla českého pravopisu (dále v textu PČP) </li></ul><ul><ul><li>jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR ...
<ul><li>http://www.typo.cz/_typo/typo-pravidla-uvod.html </li></ul><ul><li>http://interval.cz/serialy/hrichy-pro-sileneho-...
<ul><li>těsně za slovo bez mezery, za ním mezera </li></ul><ul><li>následuje-li více interpunkčních znamének za sebou, mez...
<ul><ul><li>končí-li věta zkratkou, další tečka se nepíše </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Výčet pokračuje a, b, c, d, atd. ...
<ul><li>zkratka se nepíše na začátku věty </li></ul><ul><li>zkratky z více slov, tečky s mezerami </li></ul><ul><ul><ul><l...
<ul><li>zkratky tvořené ze začátku a konce </li></ul><ul><ul><li>bez tečky </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pí, fa, cca </l...
<ul><li>platnou podobu určuje vysokoškolský zákon </li></ul><ul><ul><li>před jménem (neoddělují se čárkou) </li></ul></ul>...
<ul><li>Alt 0133 </li></ul><ul><li>nedokončený výčet </li></ul><ul><ul><li>oddělují se mezerou </li></ul></ul><ul><ul><ul>...
<ul><li>české uvozovky </li></ul><ul><ul><ul><li>„ text“ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>na začátku dole devítky, ALT + 0...
<ul><li>odsuvník (apostrof) ‘ </li></ul><ul><ul><li>nahrazuje vynechané písmeno </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pad ’ (pad...
<ul><li>přiléhají bez mezer k začátku a konci textu </li></ul><ul><li>typy závorek </li></ul><ul><ul><li>okrouhlé závorky ...
<ul><li>podle normy vždy bez mezer </li></ul><ul><ul><ul><li>v záhlaví/v zápatí  </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>výjim...
<ul><li>spojovník - </li></ul><ul><ul><li>znak na klávesnici </li></ul></ul><ul><ul><li>není to pomlčka </li></ul></ul><ul...
<ul><li>krátká pomlčka   (čtverčíková) </li></ul><ul><ul><li>ALT + 0150 </li></ul></ul><ul><ul><li>delší než spojovník ...
<ul><ul><li>označuje vzdálenost (z obou stran mezery) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dálnice Praha – Brno </li></ul></ul><...
<ul><li>dlouhá pomlčka — (půlčtverčíková) </li></ul><ul><ul><li>v češtině se téměř nepoužívá, občas v beletrii </li></ul><...
<ul><li>vložený větný člen </li></ul><ul><ul><li>pomlčky se k němu připojí pevnou mezerou (uvnitř) </li></ul></ul><ul><ul>...
<ul><li>rozdělitelné x nedělitelné </li></ul><ul><li>pevné x pružné </li></ul><ul><ul><li>základní </li></ul></ul><ul><ul>...
<ul><li>číslo, kód </li></ul><ul><ul><ul><li>10°000, telefon 978°654°321 </li></ul></ul></ul><ul><li>číslo a veličina nebo...
<ul><li>řadová číslovka zapsaná číslicí a podstatné jméno </li></ul><ul><ul><ul><li>3.°řada </li></ul></ul></ul><ul><li>&,...
<ul><li>předložky o, u, O, U </li></ul><ul><li>spojky A, i, I </li></ul><ul><ul><li>neplatí pro spojku ‘ a ’ (pouze pro ...
<ul><li>norma neošetřuje </li></ul><ul><ul><ul><li>tři°sta padesát účastníků </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tři°kola ...
<ul><li>číslo odděleno od jednotky pevnou mezerou </li></ul><ul><li>bez mezer se píše </li></ul><ul><ul><li>značka tvořená...
<ul><li>procento </li></ul><ul><ul><li>značka % </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>klesání 10 % 10% klesání </li></ul></ul></...
<ul><li>měřítko a poměr </li></ul><ul><ul><li>dvojtečka bez mezer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Správně 1:100 000 </li></...
<ul><li>indexy a exponenty </li></ul><ul><ul><li>bez mezer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>H 2 O a n+1 m 2 –1 –12 </li></ul...
<ul><li>teplota </li></ul><ul><ul><ul><li>– 23,5 °C 32 °F </li></ul></ul></ul><ul><li>úhel </li></ul><ul><ul><ul><li>úhel ...
<ul><li>symbol měny se píše </li></ul><ul><ul><li>v seznamech za částku </li></ul></ul><ul><ul><li>v textu možno před i za...
<ul><li>skupiny čísel je možné oddělit tečkou </li></ul><ul><ul><li>bezpečnostní důvody (vepsání čísla navíc, ...) </li><...
<ul><li>formuláře </li></ul><ul><ul><li>datum je značka </li></ul></ul><ul><ul><li>bez mezer </li></ul></ul><ul><ul><li>mě...
<ul><li>v textu </li></ul><ul><ul><li>vždy vzestupně </li></ul></ul><ul><ul><li>měsíc raději slovem </li></ul></ul><ul><ul...
<ul><li>v dopise </li></ul><ul><ul><li>za místem odeslání se nepíše čárka </li></ul></ul><ul><ul><li>místo odeslání v 1. p...
<ul><li>dle normy </li></ul><ul><ul><li>zápis sestupně </li></ul></ul><ul><ul><li>oddělovač dvojtečka, bez mezer </li></ul...
<ul><li>jednodušší čísla slovně </li></ul><ul><ul><ul><li>Cílem proběhlo tři sta závodníků. </li></ul></ul></ul><ul><ul><l...
<ul><li>zlomky </li></ul><ul><ul><li>lomítko bez mezery </li></ul></ul><ul><ul><li>za celou částí je mezera </li></ul></ul...
<ul><li>operátory </li></ul><ul><ul><li>musí být středem ve stejné výšce </li></ul></ul><ul><ul><li>oddělují se mezerami...
<ul><li>stejný počet desetinných míst </li></ul><ul><li>zarovnání na desetinnou čárku </li></ul><ul><li>římská čísla </li...
<ul><li>spojení se slovy </li></ul><ul><ul><li>raději i číslo slovy </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dvoulůžkový, třikrát, d...
<ul><li>norma odkazuje na Zlaté stránky  </li></ul><ul><ul><li>v národním provozu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>123 456...
<ul><li>píší se v souladu s příslušnými předpisy </li></ul><ul><ul><li>směrovací čísla </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>118 ...
<ul><li>pravidla platí pro psaný text a nikoliv odborné texty </li></ul><ul><li>& </li></ul><ul><ul><li>firemní názvy </l...
<ul><li>Textové editory - editory obyčejných (plain) textových souborů bez možnosti formátování textu; </li></ul><ul><li>...
<ul><li>nauka o tom, jak má tiskovina vypadat </li></ul><ul><li>současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku — ...
<ul><li>znak, písmeno – základ dokumentu </li></ul><ul><li>písmo, font, písmová sada </li></ul><ul><li>názvy písem (podle ...
<ul><li>šablona – souhrn přednastavených vlastností dokumentu, slouží jako východisko pro tvorbu stejně vypadajících růz...
<ul><li>malá písmena - minusky </li></ul><ul><li>velká písmena - verzálky </li></ul><ul><li>číslice (12345678910), zlomky ...
<ul><li>znaky, které charakterizují typ písma </li></ul><ul><ul><li>způsob zakončení tahu (má / nemá patku) </li></ul></ul...
 
<ul><li>rodina písem </li></ul><ul><ul><li>písma vycházející ze stejného výtvarného základu </li></ul></ul><ul><ul><li>pís...
<ul><li>Pica (angloamerická stopa) </li></ul><ul><ul><li>1 &quot; = 72,27 points </li></ul></ul><ul><ul><li>1 point = 0,...
<ul><li>udává se v bodech </li></ul><ul><li>volí se podle formátu a typu tiskoviny </li></ul><ul><ul><li>dětská knížka 12 ...
<ul><li>šířka „kuželek“ jednotlivých písmen </li></ul><ul><li>liší se pro daný typ písma </li></ul><ul><li>číslice mají st...
<ul><li>písmo uložené jako data na počítači </li></ul><ul><li>soubor s přesným popisem tvaru písmen určitého typu písma </...
<ul><li>některé textové procesory dělají mezi písmeny ve slově stejné mezery </li></ul><ul><li>problém u velkých nadpisů <...
<ul><li>typ a řez </li></ul><ul><ul><li>ne více než 3 rodiny (typy) písma </li></ul></ul><ul><ul><li>pokud jsou písma z rů...
<ul><li>skupina znaků oddělená od okolních znaků mezerou </li></ul><ul><li>mezeru píšeme zásadně jednu </li></ul><ul><li...
<ul><li>základní stavební kámen </li></ul><ul><li>každý blok textu, ukončený znakem konec odstavce </li></ul><ul><ul><li>v...
<ul><li>psaní textu do odstavce </li></ul><ul><ul><li>zalamování řádků automatické </li></ul></ul><ul><ul><li>dělení slov ...
<ul><li>nevkládejte nikdy více mezer za sebou </li></ul><ul><li>tabelátor, tabelační zarážka </li></ul><ul><li>zarovnání <...
<ul><li>vdovy a sirotci </li></ul><ul><li>svázání řádek </li></ul><ul><li>svázání odstavce s následujícím </li></ul><ul><l...
<ul><li>vícesloupcová sazba </li></ul><ul><li>řádkový rejstřík (při vícesloupcové sazbě jsou účaří vedle sebe ležících řád...
<ul><li>poměr zlatého řezu </li></ul><ul><ul><li>š:v = 1:1,618 </li></ul></ul><ul><ul><li>2:3 </li></ul></ul><ul><li>stand...
převzato z materiálu Pavel Roubal: Práce s textem – manuál ke školení úrovně Z
<ul><li>pokud zarovnáváte několik řádků pod sebou na střed musí být spodní řádek nejkratší </li></ul><ul><li>pokud strana...
<ul><li>výplňové texty (Lorem ipsum) </li></ul><ul><li>potřebuji vidět, jak bude daný design vypadat </li></ul><ul><li>pot...
<ul><li>programové editory </li></ul><ul><ul><li>pro psaní programů </li></ul></ul><ul><ul><li>textové soubory </li></ul><...
<ul><li>Kódování češtiny </li></ul><ul><ul><li>znaková sada je soubor znaků dostupných v určitém programu z konkrétního pí...
<ul><li>Zapomeneme na „ležení“ na mezerníku </li></ul><ul><li>Zapomeneme na „ležení“ na Enteru </li></ul><ul><li>Seznámíme...
<ul><li>Mezery – mezislovní = 1 stisk mezerníku, všechny posloupnosti mezer nahradíme za jednu. </li></ul><ul><li>Zarovnán...
<ul><li>V mnoha případech vystačíme s nabídkou „Úpravy/Nahradit“ – včetně regulárních výrazů: </li></ul><ul><ul><li>Řady m...
<ul><ul><li>Nezlomitelné (pevné) mezery za jednoznakovými předložkami a spojkami: <([AaIiOoUuKkSsVvZz])_ -> 1^s < začátek ...
<ul><ul><li>Přebytečné mezery u interpunkce a závorek: „Najít:“ _^p „Nahradit za:“ ^p ^p značka odstavce „Najít:“ _([.,:]...
<ul><li>Svislé mezery jsou vždy součástí okolních odstavců. </li></ul><ul><li>Vložení znaku klávesou Enter znamená POUZE z...
<ul><li>Zrušení posloupnosti prázdných odstavců: „Najít:“ ^p^p „Nahradit za:“ ^p (nelze použít regulární výraz) </li></ul>...
<ul><li>V hladké sazbě je řada znaků (některé na psacím stroji nebyly) – zlepšují čitelnost a nesou svůj význam (nelze je ...
Spojovník - bude-li, Praha-západ, žluto-zelený Pomlčka — přišel — viděl, 15—18 hodin Minus – – 3, a – 3 Uvozovka „“ „ če...
<ul><li>Spojovník přímo z klávesnice </li></ul><ul><li>Pomlčka Ctrl+numerické minus (případně Ctrl+Alt+numerické minus) </...
<ul><li>Základní text: některé serifové písmo, mnohdy na CELÝ dokument. Např: Bookman Old Style: Toto je základní text Geo...
<ul><li>Způsoby vyznačování – kurzíva, tučné. NE: podtržení </li></ul><ul><li>Odstavcová zarážka – 1 až 2 čtverčíky. NE: 1...
<ul><li>Prvek dokumentu: základní text, vyznačení, nadpisy, seznamy a výčty, položka literatury, poznámka pod čarou, popis...
Běžný text Všechny nadpisy Hlavní nadpis Pod- nadpis Literatura Text pozn. pod čarou
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bi1011 typografie

2,509 views
2,335 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Fyzikální jednotky musí být stojatým písmem, ale ve spojení s číslem je to nepoužitelné.
 • Bi1011 typografie

  1. 1. RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. Bi1011
  2. 2. <ul><li>pravidla českého pravopisu (dále v textu PČP) </li></ul><ul><ul><li>jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR (UJČ) http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm </li></ul></ul><ul><li>ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory </li></ul><ul><ul><li>nepostihuje vše potřebné </li></ul></ul><ul><ul><li>výhrady proti některým příkladům i pravidlům </li></ul></ul><ul><li>„ nepsaná“ pravidla </li></ul><ul><ul><li>jednoznačnost </li></ul></ul><ul><ul><li>kriteria pro snadné a hladké čtení </li></ul></ul><ul><ul><li>tradice a zvyklosti </li></ul></ul>
  3. 3. <ul><li>http://www.typo.cz/_typo/typo-pravidla-uvod.html </li></ul><ul><li>http://interval.cz/serialy/hrichy-pro-sileneho-korektora/ </li></ul><ul><li>http://interval.cz/clanky/webdesignerovy-poznamky-z-typografie/ </li></ul>
  4. 4. <ul><li>těsně za slovo bez mezery, za ním mezera </li></ul><ul><li>následuje-li více interpunkčních znamének za sebou, mezera se píše až za poslední </li></ul><ul><ul><ul><li>Praha, Ustí n. L., Děčín </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>je-li použití čárky nevhodné pro oddělení položek seznamu, použijeme středník </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-1; 1,52; 2 000; </li></ul></ul></ul>
  5. 5. <ul><ul><li>končí-li věta zkratkou, další tečka se nepíše </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Výčet pokračuje a, b, c, d, atd. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>za nadpisem se tečka nepíše </li></ul></ul><ul><ul><li>popisky a legendy obrázků se neukončuje tečkou ani v případě, že se skládají z více vět </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>zkratka se nepíše na začátku věty </li></ul><ul><li>zkratky z více slov, tečky s mezerami </li></ul><ul><ul><ul><li>s. r. o., v. r. </li></ul></ul></ul><ul><li>ustálené slovní spojení do jedné zkratky </li></ul><ul><ul><ul><li>tj. , atp., čp. </li></ul></ul></ul><ul><li>iniciálové zkratky nemají tečky </li></ul><ul><ul><ul><li>USA, UK, OSN </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>výjimky, tečky bez mezer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>M.A.S.H. </li></ul></ul></ul>Sloveso viz není zkratka!
  7. 7. <ul><li>zkratky tvořené ze začátku a konce </li></ul><ul><ul><li>bez tečky </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pí, fa, cca </li></ul></ul></ul><ul><li>právní forma společnosti </li></ul><ul><ul><li>za názvem, oddělené čárkami </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Firma FiTa, s. r. o., bude zrušena. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>před názvem bez čárky </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mezi známé firmy patří a. s. FiTa. </li></ul></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>platnou podobu určuje vysokoškolský zákon </li></ul><ul><ul><li>před jménem (neoddělují se čárkou) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>RNDr., MUDr., PaedDr., Ing., Mgr., Bc., </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PhMr. ( magistr farmacie), PharmDr. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>vědecko-pedagogické hodnosti s malým písmenem před jménem </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>doc. RNDr. Jan Novák, DrSc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>za jménem (oddělují se čárkami z obou stran) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ph.D., CSc., DrSc., dr. h. c., </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DiS (diplomovaný specialista = absolvent VOŠ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Přednášku vyslovil RNDr. Jan Novák, CSc., a vyjádřil v n í … </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ph.D. a Th.D. se píší s tečkami a bez mezery uvnitř zkratky! </li></ul></ul><ul><li>neoficiální zkratky s malým písmenem </li></ul><ul><ul><li>hovorově (pracovně) bez plného znění všech titulů (dr., ing., mgr.) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obraťte se na ing. Procházkovou. </li></ul></ul></ul>
  9. 9. <ul><li>Alt 0133 </li></ul><ul><li>nedokončený výčet </li></ul><ul><ul><li>oddělují se mezerou </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>programovací jazyky Pascal, C, C++, … </li></ul></ul></ul><ul><li>zámlka </li></ul><ul><ul><li>připojuje se bez mezery </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Byla to bolestná ztráta… </li></ul></ul></ul><ul><li>vazba na předchozí text </li></ul><ul><ul><li>bez mezery </li></ul></ul><ul><li>nepsat jako tři tečky - > dělení řádků </li></ul><ul><li>na konci věty nahrazují tečku </li></ul>
  10. 10. <ul><li>české uvozovky </li></ul><ul><ul><ul><li>„ text“ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>na začátku dole devítky, ALT + 0132 </li></ul></ul><ul><ul><li>na konci nahoře šestky, ALT + 0147 </li></ul></ul><ul><ul><li>přiléhají těsně k textu, bez mezer </li></ul></ul><ul><li>další povolené znaky </li></ul><ul><ul><li>poloviční uvozovky </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>‚ text‘ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>francouzské uvozovky </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>» text« </li></ul></ul></ul><ul><li>rovné uvozovky &quot; </li></ul><ul><ul><li>značka pro palec </li></ul></ul><ul><ul><li>na klávesnici, ale některé programy automaticky zamění za oblé (ALT + 034) </li></ul></ul>
  11. 11. <ul><li>odsuvník (apostrof) ‘ </li></ul><ul><ul><li>nahrazuje vynechané písmeno </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pad ’ (padl) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>v některých případech se apostrof nepíše </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kdybys, abys, cos, žes (tam nebyl), ty ses (neviděl) </li></ul></ul></ul>
  12. 12. <ul><li>přiléhají bez mezer k začátku a konci textu </li></ul><ul><li>typy závorek </li></ul><ul><ul><li>okrouhlé závorky </li></ul></ul><ul><ul><li>hranaté výjimečně jako vnořené </li></ul></ul><ul><ul><li>ostatní pouze v odborném textu </li></ul></ul>
  13. 13. <ul><li>podle normy vždy bez mezer </li></ul><ul><ul><ul><li>v záhlaví/v zápatí  </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>výjimka lomítka pro oddělení veršů </li></ul></ul><ul><li>doporučení ÚJČ </li></ul><ul><ul><li>bez mezer </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>složené fyzikální jednotky </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10 km/h 300 osob/h </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>rozsah </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>akademický rok 2007 /08 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>jednoslovné varianty </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vážená paní/slečno </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>s mezerami </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>více slovné </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vážená paní / Vážený pane </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pro přehlednost </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>výkon / napětí </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1500 kW / 220/380 V </li></ul></ul></ul>
  14. 14. <ul><li>spojovník - </li></ul><ul><ul><li>znak na klávesnici </li></ul></ul><ul><ul><li>není to pomlčka </li></ul></ul><ul><ul><li>neodděluje se mezerami </li></ul></ul><ul><ul><li>rozdělení slov na konci řádku (bez mezery) </li></ul></ul><ul><ul><li>dělení slov, která pokračují jinde </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dvou- a třílůžkové pokoje </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>spojuje dvě části složeného slova </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>bude-li </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ping-pong </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>česko-anglický </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praha-Vršovice </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>diskuse k ČSN 01 6910 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Liberec 7-Horní Růžodol (norma) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Liberec 7 – Horní Růžodol (ÚJČ AV ČR) </li></ul></ul></ul>
  15. 15. <ul><li>krátká pomlčka  (čtverčíková) </li></ul><ul><ul><li>ALT + 0150 </li></ul></ul><ul><ul><li>delší než spojovník </li></ul></ul><ul><ul><li>z obou stran mezery </li></ul></ul><ul><ul><li>nedělitelná mezera mezi pomlčkou a vloženým větným členem </li></ul></ul><ul><ul><li>nedokončená věta (tečka se zpravidla už nepíše) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dej si na mě pozor nebo –! </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>znak mínus (bez mezery) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>– 23 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ve významu proti (z obou stran mezera) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zápas Sparta – Slavia </li></ul></ul></ul>
  16. 16. <ul><ul><li>označuje vzdálenost (z obou stran mezery) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dálnice Praha – Brno </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>závod Praha-Zbraslav – Jíloviště </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>označuje-li interval (bez mezer) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>stránky 23–26 teplota 5–10 °C </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>období 1914–1918 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>UJČ doporučuje „víceslovné“ hranice intervalu oddělit mezerami </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>17.1. – 3. 5. vs. 17. 1.–3. 5. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. ledna – 3. února vs. 1. ledna–3. února </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>nejedná-li se o odborný text, tak rozsah vypisujeme raději slovy </li></ul></ul><ul><ul><li>teplota 5 °C až 10 °C </li></ul></ul><ul><ul><li>zápis peněžní částky bez desetinných míst </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kč 325,– </li></ul></ul></ul>
  17. 17. <ul><li>dlouhá pomlčka — (půlčtverčíková) </li></ul><ul><ul><li>v češtině se téměř nepoužívá, občas v beletrii </li></ul></ul><ul><ul><li>někdy v účetnictví </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>20,— Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ALT + 0151 </li></ul></ul></ul>
  18. 18. <ul><li>vložený větný člen </li></ul><ul><ul><li>pomlčky se k němu připojí pevnou mezerou (uvnitř) </li></ul></ul><ul><ul><li>vně oddělitelná mezera </li></ul></ul><ul><li>nedokončená věta </li></ul><ul><ul><li>připojení ke větě pevnou mezerou </li></ul></ul><ul><ul><li>tečka za větou se nepíše </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dej si na mě pozor nebo – </li></ul></ul></ul>
  19. 19. <ul><li>rozdělitelné x nedělitelné </li></ul><ul><li>pevné x pružné </li></ul><ul><ul><li>základní </li></ul></ul><ul><ul><li>zúžené </li></ul></ul><ul><ul><li>rozšířené </li></ul></ul><ul><li>nejednotná terminologie textových editorů </li></ul><ul><ul><li>MS Office  pevná = pevná a nedělitelná </li></ul></ul><ul><ul><li>(Shift + mezera) </li></ul></ul>
  20. 20. <ul><li>číslo, kód </li></ul><ul><ul><ul><li>10°000, telefon 978°654°321 </li></ul></ul></ul><ul><li>číslo a veličina nebo značka </li></ul><ul><ul><ul><li>10°km, 50° % , §°5, str.°153 </li></ul></ul></ul><ul><li>den a měsíc v datu </li></ul><ul><ul><ul><li>8.°srpna 2001 </li></ul></ul></ul><ul><li>uvnitř zkratky </li></ul><ul><ul><ul><li>MFF°UK, s.°r.°o., př.°n.°l., … </li></ul></ul></ul><ul><li>neslabičná předložka </li></ul><ul><ul><ul><li>z, s, k, v, Z, S, K, V </li></ul></ul></ul><ul><li>zkratka jména a příjmení, titul a jméno, titul a příjmení </li></ul><ul><ul><ul><li>M.°Nováková, Ing.°Marie Nováková, ing.°Nováková </li></ul></ul></ul>
  21. 21. <ul><li>řadová číslovka zapsaná číslicí a podstatné jméno </li></ul><ul><ul><ul><li>3.°řada </li></ul></ul></ul><ul><li>&, z obou stran v názvu firmy </li></ul><ul><ul><ul><li>Novák°&°syn </li></ul></ul></ul><ul><li>z obou stran pomlčky (pokud se píše mezera) </li></ul><ul><ul><li>výjimkou je pomlčka pro oddělení větného členu </li></ul></ul><ul><li>za zkratkami typu tj., tzn., tzv. </li></ul><ul><li>všude, kde by rozdělení řádku působilo nepatřičně </li></ul><ul><ul><ul><li>Trasa°A </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praha°7, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>telefon 987°654 l:°321 </li></ul></ul></ul>
  22. 22. <ul><li>předložky o, u, O, U </li></ul><ul><li>spojky A, i, I </li></ul><ul><ul><li>neplatí pro spojku ‘ a ’ (pouze pro malé písmeno, nikoliv verzálku) </li></ul></ul>
  23. 23. <ul><li>norma neošetřuje </li></ul><ul><ul><ul><li>tři°sta padesát účastníků </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tři°kola </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.°1.°2001 </li></ul></ul></ul>
  24. 24. <ul><li>číslo odděleno od jednotky pevnou mezerou </li></ul><ul><li>bez mezer se píše </li></ul><ul><ul><li>značka tvořená více písmeny </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>10 kWh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10 °C </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>připojení samostatné výše položené značky </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>6 m 3 , monitor 19&quot; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>12° pivo o teplotě 12 °C </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>značka vyjadřující přídavné jméno </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>8% ocet (osmiprocentní ocet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5% sleva vs. sleva 5 % </li></ul></ul></ul>
  25. 25. <ul><li>procento </li></ul><ul><ul><li>značka % </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>klesání 10 % 10% klesání </li></ul></ul></ul><ul><li>promile </li></ul><ul><ul><li>značka </li></ul></ul><ul><ul><li>desetinné číslo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>0,5 ‰ alkoholu 0,000 5 alkoholu </li></ul></ul></ul>
  26. 26. <ul><li>měřítko a poměr </li></ul><ul><ul><li>dvojtečka bez mezer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Správně 1:100 000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Špatně 1 : 100 000 </li></ul></ul></ul><ul><li>rozměry </li></ul><ul><ul><li>jednotka ke každému rozměru </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>120 cm x 100 cm x 30 cm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>100 °C ± 2 °C </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>nebo rozměry v závorce a jednotka za ní </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(120 x 100 x 30) cm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(100 ± 2) °C </li></ul></ul></ul>
  27. 27. <ul><li>indexy a exponenty </li></ul><ul><ul><li>bez mezer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>H 2 O a n+1 m 2 –1 –12 </li></ul></ul></ul><ul><li>značka pro průměr </li></ul><ul><ul><li>oddělit mezerou </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ø 10 min/km </li></ul></ul></ul><ul><li>skóre </li></ul><ul><ul><li>dvojtečkou bez mezer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sparta – Slavia 0:3 </li></ul></ul></ul><ul><li>paragraf </li></ul><ul><ul><li>pouze ve spojení s číslem, jinak slovně </li></ul></ul><ul><ul><li>více čísel, ale značka jen jednou </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>§ 12, 13 a 18 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Odsuzuje se podle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 4/1998 Sb. </li></ul></ul></ul>
  28. 28. <ul><li>teplota </li></ul><ul><ul><ul><li>– 23,5 °C 32 °F </li></ul></ul></ul><ul><li>úhel </li></ul><ul><ul><ul><li>úhel 60° </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>úhel 22°30'10&quot; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>souřadnice N50°05'17,796&quot; E14°24'13,604&quot; </li></ul></ul></ul>
  29. 29. <ul><li>symbol měny se píše </li></ul><ul><ul><li>v seznamech za částku </li></ul></ul><ul><ul><li>v textu možno před i za částku (pozor na interpunkci ve větě) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kč 15,50 15,50 Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>v textu slovy za částku </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>euro se skloňuje podle vzoru město </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Měl jsem v kapse10 eur. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>třípísmenné kódy před číslo </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>bankovní spojení </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>mezinárodní korespondence </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CZK 200,00 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>nemá-li částka uvedena desetinná místa je označení měny vždy až za číslem </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>15 Kč </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>20 korun </li></ul></ul></ul>
  30. 30. <ul><li>skupiny čísel je možné oddělit tečkou </li></ul><ul><ul><li>bezpečnostní důvody (vepsání čísla navíc, ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>pozor na zalomení řádků </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.500.000 Kč </li></ul></ul></ul><ul><li>zápis nulových desetinných míst </li></ul><ul><ul><li>nulami </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>měna za číslem nebo před číslem </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>20,00 Kč Kč 20,00 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>proškrtnutí </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(dlouhou?) pomlčkou </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>proškrtnutí dvěma spojovníky </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>měna jedině před </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kč 20,– Kč 20,-- </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>nelze proškrtnout nulu v jednotkách </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Špatně: –,20 Kč </li></ul></ul></ul>
  31. 31. <ul><li>formuláře </li></ul><ul><ul><li>datum je značka </li></ul></ul><ul><ul><li>bez mezer </li></ul></ul><ul><ul><li>měsíc a den vždy dvoumístně </li></ul></ul><ul><ul><li>letopočty > 2000 vždy čtyřmístně </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>typografické doporučení – čtyřmístně vždy </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>výjimka – ustálené spojení Nagano ' 98 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>vzestupné uspořádání – oddělovač je tečka </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>17.08.2001 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>sestupné uspořádání – oddělovač je spojovník </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2001-08-17 </li></ul></ul></ul>
  32. 32. <ul><li>v textu </li></ul><ul><ul><li>vždy vzestupně </li></ul></ul><ul><ul><li>měsíc raději slovem </li></ul></ul><ul><ul><li>den číslem, nevýznamné nuly se nepíší </li></ul></ul><ul><ul><li>mezi dnem a měsícem – nedělitelná mezera </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dne 7.°srpna 2001 byl ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>je možný i numerický zápis </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pevná mezera i před letopočtem </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>dvojciferný zápis dnů a měsíců bez mezer </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Správně: Vaše reklamace z 1.°2.°2007 bude vyřízena do ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Správně: Vaše reklamace z 01.02.2007 bude vyřízena do ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nesprávně: Vaše reklamace z 1.2.2007 bude vyřízena do ... </li></ul></ul></ul>
  33. 33. <ul><li>v dopise </li></ul><ul><ul><li>za místem odeslání se nepíše čárka </li></ul></ul><ul><ul><li>místo odeslání v 1. pádě </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praha 23. listopadu 2007 </li></ul></ul></ul>
  34. 34. <ul><li>dle normy </li></ul><ul><ul><li>zápis sestupně </li></ul></ul><ul><ul><li>oddělovač dvojtečka, bez mezer </li></ul></ul><ul><ul><li>desetiny sekundy se oddělují desetinnou čárkou </li></ul></ul><ul><ul><li>čísla dvojciferně </li></ul></ul><ul><ul><li>souvislém textu lze psát hodiny (i minuty a sekundy!) jednociferně </li></ul></ul><ul><ul><li>povolené zkratky h, h., hod., min, min., s </li></ul></ul><ul><li>UJČ </li></ul><ul><ul><li>PČP dovolují jako oddělovač i tečku </li></ul></ul><ul><ul><li>minuty a sekundy vždy dvojciferně </li></ul></ul>
  35. 35. <ul><li>jednodušší čísla slovně </li></ul><ul><ul><ul><li>Cílem proběhlo tři sta závodníků. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>neplatí pro letopočty a čísla se značkou </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 m v roce 1900 úhel 30° </li></ul></ul></ul><ul><li>skupiny po třech číslicích </li></ul><ul><ul><li>neplatí pro letopočty </li></ul></ul><ul><ul><li>i vpravo od desetinné čárky </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 123,456 7 </li></ul></ul></ul><ul><li>znaménko před číslem </li></ul><ul><ul><li>mínus lze nahradit pomlčkou </li></ul></ul><ul><ul><li>bez mezery </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>– 5,23 +5,23 </li></ul></ul></ul>
  36. 36. <ul><li>zlomky </li></ul><ul><ul><li>lomítko bez mezery </li></ul></ul><ul><ul><li>za celou částí je mezera </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 ½ kg 3 2/3 částí </li></ul></ul></ul>
  37. 37. <ul><li>operátory </li></ul><ul><ul><li>musí být středem ve stejné výšce </li></ul></ul><ul><ul><li>oddělují se mezerami </li></ul></ul><ul><li>v textu lze použít značky </li></ul><ul><ul><li>+,  (pomlčka),  , x (malé písmeno x), :, =, </li></ul></ul><ul><ul><li>pro násobení lze použít i tečku (interpunkční) i když nebude správně zarovnaná </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>a + b – c . d = x 5  6 = 30 5 x 6 = 30 </li></ul></ul></ul><ul><li>doporučení pro odborné matematické texty </li></ul><ul><ul><li>složité výrazy musí být přehledné </li></ul></ul><ul><ul><li>zvýraznit strukturu výrazu </li></ul></ul><ul><ul><li>jednotný zápis v celém útvaru </li></ul></ul>
  38. 38. <ul><li>stejný počet desetinných míst </li></ul><ul><li>zarovnání na desetinnou čárku </li></ul><ul><li>římská čísla </li></ul><ul><ul><li>zarovnání vlevo </li></ul></ul>
  39. 39. <ul><li>spojení se slovy </li></ul><ul><ul><li>raději i číslo slovy </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dvoulůžkový, třikrát, desetidenní </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>výjimečně spojení v jedno slovo , bez koncovky , bez mezery </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pro složitější čísla </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>220denní, 153krát, skupina 1a </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>čísla označená písmenem se spojovníkem, bez mezer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>k-členů, k-tý člen </li></ul></ul></ul><ul><li>věta nezačíná číslem, ani datem </li></ul>
  40. 40. <ul><li>norma odkazuje na Zlaté stránky  </li></ul><ul><ul><li>v národním provozu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>123 456 789 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>mezinárodním provozu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>+420 123 456 789 </li></ul></ul></ul><ul><li>typografické doporučení </li></ul><ul><ul><li>nejrovnoměrnější rozdělení do skupin po dvou až třech číslicích </li></ul></ul><ul><ul><li>delší skupiny na začátek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>123 456 78 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>123 45 67 </li></ul></ul></ul>
  41. 41. <ul><li>píší se v souladu s příslušnými předpisy </li></ul><ul><ul><li>směrovací čísla </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>118 00 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>rodná čísla </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>955911/1221 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>231201/123 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>evidenční čísla (občanské průkazy, bankovní účty...) </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
  42. 42. <ul><li>pravidla platí pro psaný text a nikoliv odborné texty </li></ul><ul><li>& </li></ul><ul><ul><li>firemní názvy </li></ul></ul><ul><ul><li>s mezerami </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlk & Koza Novák & comp. </li></ul></ul></ul><ul><li># </li></ul><ul><ul><li>náhrada za slovo číslo </li></ul></ul><ul><ul><li>s mezerami  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Správně výrobek # 147 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Špatně výrobek #147 </li></ul></ul></ul><ul><li>* narození, † úmrtí </li></ul><ul><ul><li>před datum </li></ul></ul><ul><ul><li>s mezerou </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emil Kolben, * 1. 11. 1862 , † 3. 7. 1943 </li></ul></ul></ul>
  43. 43. <ul><li>Textové editory - editory obyčejných (plain) textových souborů bez možnosti formátování textu; </li></ul><ul><li>Textové (slovní) procesory - možnost nastavit formát textu, vkládat obrázky apod.; </li></ul><ul><li>Sázecí programy - tvorba složitějších textů s možností přesné sazby textu a vložených objektů; </li></ul>
  44. 44. <ul><li>nauka o tom, jak má tiskovina vypadat </li></ul><ul><li>současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku — každý může připravovat tiskoviny </li></ul><ul><li>drobnější tiskoviny připravujeme sami (dříve nutnost obrátit se na odborníky) </li></ul><ul><li>typografická pravidla by měl znát každý, kdo se pouští do tvorby tiskovin </li></ul><ul><ul><li>pravidla nejsou dogma </li></ul></ul><ul><ul><li>laici by se pravidel měli držet </li></ul></ul><ul><li>typus = znak, vzor – grafó = píši </li></ul>
  45. 45. <ul><li>znak, písmeno – základ dokumentu </li></ul><ul><li>písmo, font, písmová sada </li></ul><ul><li>názvy písem (podle tvůrců, produktu) </li></ul><ul><li>znaková sada </li></ul>
  46. 46. <ul><li>šablona – souhrn přednastavených vlastností dokumentu, slouží jako východisko pro tvorbu stejně vypadajících různých dokumentů; </li></ul><ul><li>oddíl – část dokumentu, ve které je možno nastavit odlišně některé vlastnosti dokumentu (počet sloupců, záhlaví a zápatí, vzhled stránky, číslování stránek,…); </li></ul><ul><li>odstavec – vymezený stiskem Enteru; </li></ul><ul><li>styl – souhrn vlastností odstavce, příp. znaku ( odstavcové a styly); </li></ul><ul><li>záhlaví ( zápatí ) – vyskytuje se na stránce nahoře (dole) – nad (pod) vlastním textem stránky – obsahuje většinou číslo stránky, název kapitoly, apod. </li></ul>
  47. 47. <ul><li>malá písmena - minusky </li></ul><ul><li>velká písmena - verzálky </li></ul><ul><li>číslice (12345678910), zlomky ( ½¼ ) </li></ul><ul><li>diakritická, interpunkční znaménka a závorky </li></ul><ul><ul><li>( ‚.,;“„”!¡?¿-/–[—]}{…‘’«›‹»·+ ) </li></ul></ul><ul><li>matematická znaménka </li></ul><ul><li>Značky (symboly) (™#®°′©″$%*+=€†‡‰¢£×) </li></ul><ul><li>různé další znaky </li></ul><ul><li>piktogramy (emotikony  ), ideogramy </li></ul><ul><li>http://typomil.com/pismo/typograficke-nazvoslovi.htm </li></ul>
  48. 48. <ul><li>znaky, které charakterizují typ písma </li></ul><ul><ul><li>způsob zakončení tahu (má / nemá patku) </li></ul></ul><ul><ul><li>má-li patku, její přechod na hlavní tah (oblý / ostrý přechod) </li></ul></ul><ul><ul><li>stínovaný / nestínovaný tah </li></ul></ul><ul><ul><li>dřík – hlavní tah písma </li></ul></ul><ul><ul><li>je-li tah stínovaný, směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem </li></ul></ul><ul><ul><li>duktus – síla tahů </li></ul></ul><ul><ul><li>proporce písma </li></ul></ul>stínovaný tah osa stínu kolmá stínovaný tah osa stínu šikmá nestínovaný tah
  49. 50. <ul><li>rodina písem </li></ul><ul><ul><li>písma vycházející ze stejného výtvarného základu </li></ul></ul><ul><ul><li>písma se liší silou, šířkou a sklonem </li></ul></ul><ul><li>řezy písma </li></ul><ul><ul><li>síla – „hustota písma“ </li></ul></ul><ul><ul><li>slabá (light) </li></ul></ul><ul><ul><li>obyčejná (regular, book) </li></ul></ul><ul><ul><li>polotučná (demi, bold) </li></ul></ul><ul><ul><li>tučná (heavy) </li></ul></ul><ul><ul><li>extratučná (black, extra bold) </li></ul></ul><ul><li>Sklon </li></ul><ul><ul><li>stojaté (normal) </li></ul></ul><ul><ul><li>kurzivní (italic) </li></ul></ul><ul><li>šířka písma </li></ul><ul><ul><li>zúžená (condensed) </li></ul></ul><ul><ul><li>normální </li></ul></ul><ul><ul><li>rozšířená (expanded) </li></ul></ul>
  50. 51. <ul><li>Pica (angloamerická stopa) </li></ul><ul><ul><li>1 &quot; = 72,27 points </li></ul></ul><ul><ul><li>1 point = 0,353 mm </li></ul></ul><ul><ul><li>12 points = 1 pica = 4,233 mm </li></ul></ul><ul><li>Upravený systém pica (pajka) (Adobe) </li></ul><ul><ul><li>upraveno pro počítačové použití při tvorbě Postscript </li></ul></ul><ul><ul><li>1 &quot; = 72 bod ů = 6 picas </li></ul></ul><ul><ul><li>1 pica = 12 bodů </li></ul></ul><ul><li>Didot (pařížská stopa) </li></ul><ul><ul><li>1 bod = 0,376 mm </li></ul></ul><ul><ul><li>12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm </li></ul></ul><ul><ul><li>nepoužívá se v počítačové sazbě </li></ul></ul>
  51. 52. <ul><li>udává se v bodech </li></ul><ul><li>volí se podle formátu a typu tiskoviny </li></ul><ul><ul><li>dětská knížka 12 – 14 bodů </li></ul></ul><ul><ul><li>učebnice, knihy většího formátu 11 – 12 bodů </li></ul></ul><ul><ul><li>beletrie pro dospělé 10 bodů </li></ul></ul><ul><ul><li>časopisy 9 bodů </li></ul></ul><ul><ul><li>noviny 8 bodů </li></ul></ul><ul><li>čtverčík </li></ul><ul><ul><li>čtverec o hraně odpovídající velikosti písma </li></ul></ul><ul><ul><li>horizontální typografická míra pro mezislovní mezery, velikost zarážky spod. </li></ul></ul><ul><ul><li>em – celý čtverčík </li></ul></ul><ul><ul><li>en – polovina čtverčíku </li></ul></ul><ul><li>minusky </li></ul><ul><ul><li>malá písmena </li></ul></ul><ul><li>verzálky </li></ul><ul><ul><li>velká písmena </li></ul></ul><ul><li>kapitálky </li></ul><ul><ul><li>jsou verzálky kreslené na střední výšku písma (na minusky) </li></ul></ul>
  52. 53. <ul><li>šířka „kuželek“ jednotlivých písmen </li></ul><ul><li>liší se pro daný typ písma </li></ul><ul><li>číslice mají stejnou šířku </li></ul><ul><li>proporcionální, neproporcionální (Courier) písmo </li></ul>Neproporcionální písmo Proporcionální písmo
  53. 54. <ul><li>písmo uložené jako data na počítači </li></ul><ul><li>soubor s přesným popisem tvaru písmen určitého typu písma </li></ul><ul><li>instalují se s programovým vybavením </li></ul><ul><li>fonty lze dokoupit </li></ul><ul><li>zvláštní fonty (obrázkové) </li></ul><ul><li>přenos dokumentu na jiný počítač </li></ul><ul><ul><li>nemusím mít k dispozici stejné fonty </li></ul></ul><ul><ul><li>přikládání fontu k dokumentu </li></ul></ul><ul><li>Bitmapové fonty </li></ul><ul><ul><li>tvar písmene je určen body v matici </li></ul></ul><ul><ul><li>nelze zvětšovat nebo zmenšovat beze ztráty kvality </li></ul></ul><ul><ul><li>datový tvar pro každou velikost </li></ul></ul><ul><ul><li>hardwarově závislé (tiskárny) </li></ul></ul><ul><li>Vektorové fonty </li></ul><ul><ul><li>tvar písmene je popsán matematicky popisem obrysových křivek </li></ul></ul><ul><ul><li>bez problémů měním velikost (transformace) </li></ul></ul><ul><ul><li>TrueType, Adobe Postscript </li></ul></ul>
  54. 55. <ul><li>některé textové procesory dělají mezi písmeny ve slově stejné mezery </li></ul><ul><li>problém u velkých nadpisů </li></ul>VLTAVA
  55. 56. <ul><li>typ a řez </li></ul><ul><ul><li>ne více než 3 rodiny (typy) písma </li></ul></ul><ul><ul><li>pokud jsou písma z různých skupin musí se výrazně lišit </li></ul></ul><ul><ul><li>celkový počet řezů 6 – 8 </li></ul></ul><ul><li>velikost </li></ul><ul><ul><li>ne více než 3 velikosti jednoho písma </li></ul></ul><ul><ul><li>zřetelně odlišené </li></ul></ul><ul><ul><li>4 – 5 velikostí v jedné sazbě </li></ul></ul><ul><li>čím delší text, tím čitelnější písmo </li></ul><ul><ul><li>patková písma s jednodušší kresbou (Times, Bookman) </li></ul></ul><ul><ul><li>bezpatková - lépe čitelná (letáky, titulky, nadpisy) </li></ul></ul>
  56. 57. <ul><li>skupina znaků oddělená od okolních znaků mezerou </li></ul><ul><li>mezeru píšeme zásadně jednu </li></ul><ul><li>ne před znaménkem, ale za znaménka být musí </li></ul><ul><li>pevná mezera </li></ul>
  57. 58. <ul><li>základní stavební kámen </li></ul><ul><li>každý blok textu, ukončený znakem konec odstavce </li></ul><ul><ul><li>vkládá se klávesou (Enter) </li></ul></ul><ul><ul><li>zobrazuje se jako speciální znak </li></ul></ul><ul><li>odstavcová zarážka </li></ul><ul><ul><li>posunutí prvního řádku v odstavci </li></ul></ul><ul><ul><li>v celém textu stejné </li></ul></ul><ul><ul><li>dnes se již v sazbě nemá používat </li></ul></ul><ul><li>mezery mezi odstavci (proklad) </li></ul><ul><li>východový řádek </li></ul><ul><ul><li>poslední řádek odstavce </li></ul></ul><ul><ul><li>delší než zarážka </li></ul></ul><ul><ul><li>o 1 em kratší než plný řádek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nelze kontrolovat automaticky </li></ul></ul></ul><ul><li>vlastnosti odstavce </li></ul><ul><ul><li>pozice levého, pravého okraje </li></ul></ul><ul><ul><li>odsazení prvního řádku, mezera před a za odstavcem </li></ul></ul><ul><ul><li>řádkování, zarovnávání, tabelační zarážky </li></ul></ul><ul><ul><li>vzhled a chování odstavce </li></ul></ul>
  58. 59. <ul><li>psaní textu do odstavce </li></ul><ul><ul><li>zalamování řádků automatické </li></ul></ul><ul><ul><li>dělení slov (nedělíme ručně) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>necháváme na editoru </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>nucené zalomení řádku (speciální znak Shift-Enter ) </li></ul></ul><ul><li>zarovnání odstavce </li></ul><ul><ul><li>na levý okraj </li></ul></ul><ul><ul><li>na střed (u plakátů, pozvánek) </li></ul></ul><ul><ul><li>na pravý okraj </li></ul></ul><ul><ul><li>do bloku </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>rozšiřování mezer, řádky končí na pravém okraji </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zhoršuje se čitelnost dokumentu, dělení slov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pozor na krátké odstavce </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>řeky </li></ul></ul></ul><ul><li>řádkový proklad </li></ul><ul><ul><li>mezera mezi řádky </li></ul></ul><ul><ul><li>nastavuje se vzhledem k velikosti písma </li></ul></ul><ul><ul><li>obvykle 2 body </li></ul></ul><ul><li>styly odstavců </li></ul>
  59. 60. <ul><li>nevkládejte nikdy více mezer za sebou </li></ul><ul><li>tabelátor, tabelační zarážka </li></ul><ul><li>zarovnání </li></ul><ul><ul><li>vlevo </li></ul></ul><ul><ul><li>doprostřed </li></ul></ul><ul><ul><li>vpravo </li></ul></ul><ul><ul><li>číselná (desetinná stránka) </li></ul></ul><ul><li>vodící znak </li></ul><ul><li>skryté tabulky </li></ul><ul><li>Tabulky (Word) </li></ul>
  60. 61. <ul><li>vdovy a sirotci </li></ul><ul><li>svázání řádek </li></ul><ul><li>svázání odstavce s následujícím </li></ul><ul><li>automatické ukončení řádky před odstavcem </li></ul><ul><ul><li>ručně Ctrl + Enter </li></ul></ul><ul><li>řeka </li></ul>
  61. 62. <ul><li>vícesloupcová sazba </li></ul><ul><li>řádkový rejstřík (při vícesloupcové sazbě jsou účaří vedle sebe ležících řádek ve všech sloupcích ve stejné výšce) </li></ul>
  62. 63. <ul><li>poměr zlatého řezu </li></ul><ul><ul><li>š:v = 1:1,618 </li></ul></ul><ul><ul><li>2:3 </li></ul></ul><ul><li>standardizovaný formát papíru A </li></ul><ul><ul><li>A3, A4, A5 </li></ul></ul><ul><ul><li>A4 (210 x 297 mm) </li></ul></ul><ul><ul><li>A0 (1m 2 ) </li></ul></ul><ul><li>optický střed stránky </li></ul><ul><ul><li>je výš než geometrický střed </li></ul></ul><ul><li>sazební obrazec </li></ul><ul><ul><li>základní rozvržení stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>okraje stránky </li></ul></ul><ul><ul><li>záhlaví a pata </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>umístěno číslování stránek </li></ul></ul></ul><ul><li>největší dolní okraj </li></ul><ul><ul><li>nejmenší okraj u hřbetu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>záleží na vazbě </li></ul></ul></ul><ul><li>číslování stránek </li></ul><ul><ul><li>umístěno v záhlaví nebo v patě </li></ul></ul><ul><ul><li>pravá liché číslo (významnější) </li></ul></ul><ul><li>oddíl </li></ul>
  63. 64. převzato z materiálu Pavel Roubal: Práce s textem – manuál ke školení úrovně Z
  64. 65. <ul><li>pokud zarovnáváte několik řádků pod sebou na střed musí být spodní řádek nejkratší </li></ul><ul><li>pokud strana obsahuje jeden dominantní prvek (název dokumentu), měl by být umístěn v optickém středu </li></ul><ul><ul><li>je kousek nad geometrickým středem </li></ul></ul><ul><li>nejdůležitější nadpisy nebo obrázky umístěte na tzv. zlatý střed </li></ul><ul><ul><li>ve 2 /3 výšky, ve 2 /3 šířky </li></ul></ul><ul><li>pokud je v textu více obrázků měly by jejich okraje být v lince </li></ul><ul><li>pokud je na obrázku pohybující se předmět nebo hledící člověk, měl by pohyb (pohled) směřovat dovnitř knihy </li></ul><ul><li>text by měl být výrazně členěn nadpisy, měl by mít jasnou strukturu </li></ul>
  65. 66. <ul><li>výplňové texty (Lorem ipsum) </li></ul><ul><li>potřebuji vidět, jak bude daný design vypadat </li></ul><ul><li>potřebuji vyplnit něčím, co má rytmus, střídají se znaky, různé délky slov </li></ul><ul><li>existuje i „český“ http://turkey.davi.cz/ </li></ul>
  66. 67. <ul><li>programové editory </li></ul><ul><ul><li>pro psaní programů </li></ul></ul><ul><ul><li>textové soubory </li></ul></ul><ul><ul><li>základní práce s textem </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>přesun, kopírování textu, vyhledávání </li></ul></ul></ul><ul><li>textové editory </li></ul><ul><ul><li>psaní dokumentů </li></ul></ul><ul><ul><li>parametry stránky, různé typy písma, zarovnávání textu </li></ul></ul><ul><ul><li>formát uložení dokumentu </li></ul></ul><ul><li>textové procesory </li></ul><ul><ul><li>velké formátovací možnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>sazba do sloupců </li></ul></ul><ul><ul><li>vkládání obrázků </li></ul></ul><ul><ul><li>kontrola pravopisu </li></ul></ul><ul><ul><li>styly a šablony </li></ul></ul><ul><ul><li>tvorba tabulek </li></ul></ul><ul><ul><li>rejstřík, obsah </li></ul></ul><ul><ul><li>hromadná korespondence </li></ul></ul><ul><li>DTP systémy </li></ul><ul><ul><li>(Desk Top Publishing) </li></ul></ul><ul><ul><li>příprava publikací, zaměřeno na počítačovou sazbu </li></ul></ul><ul><ul><li>Adobe Page Maker </li></ul></ul><ul><ul><li>WYSIWYG </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>formátování vidím průběžně </li></ul></ul></ul>
  67. 68. <ul><li>Kódování češtiny </li></ul><ul><ul><li>znaková sada je soubor znaků dostupných v určitém programu z konkrétního písma </li></ul></ul><ul><ul><li>většinou 256 znaků (228) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>část znaků řídících </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8 bitů (dostačuje pro znaky Západní Evropy) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>pro češtinu speciální znaková sada (CE EE) </li></ul></ul><ul><ul><li>vzájemně nekompatibilní - problémy </li></ul></ul><ul><ul><li>Unicode - univerzální kódování </li></ul></ul><ul><ul><li>2 B, pro praktickou práci zavedeny skripty </li></ul></ul><ul><ul><li>znaky se ukládají v Unicode - univerzálně čitelný text </li></ul></ul><ul><li>Speciální znaky </li></ul><ul><ul><li>Alt+0xxx (Alt+092 ) </li></ul></ul><ul><li>Formáty pro přenos dokumentů </li></ul><ul><ul><li>PDF formát </li></ul></ul><ul><ul><li>založen na jazyce PostScript, zobrazeni není závislé na výstupním zařízení </li></ul></ul><ul><ul><li>nelze editovat </li></ul></ul><ul><ul><li>Adobe Acrobat </li></ul></ul><ul><ul><li>mohu již ukládat do tohoto formátu např. z Open Office, Tex </li></ul></ul><ul><ul><li>RTF formát - formátování popsáno textově </li></ul></ul>
  68. 69. <ul><li>Zapomeneme na „ležení“ na mezerníku </li></ul><ul><li>Zapomeneme na „ležení“ na Enteru </li></ul><ul><li>Seznámíme se s mnoha speciálními znaky </li></ul><ul><li>Použijeme vhodné knižní písmo </li></ul><ul><li>Použijeme TYPOGRAFICKÁ pravidla </li></ul><ul><li>Prvky dokumentu znázorníme svými styly </li></ul><ul><li>Odměna: dobře čitelný a esteticky upravený dokument. </li></ul>
  69. 70. <ul><li>Mezery – mezislovní = 1 stisk mezerníku, všechny posloupnosti mezer nahradíme za jednu. </li></ul><ul><li>Zarovnání pod sebe: tabelační zarážky nebo tabulky, NIKDY mezerníkem! </li></ul><ul><li>Zvětšená mezera: Vložit/Symbol/Speciální znaky: dlouhá mezera. </li></ul><ul><li>Nezlomitelná mezera (máme bohužel jen pevnou) – podle pravidel pravopisu. </li></ul>
  70. 71. <ul><li>V mnoha případech vystačíme s nabídkou „Úpravy/Nahradit“ – včetně regulárních výrazů: </li></ul><ul><ul><li>Řady mezer: „Najít:“ _ _ (dvě mezery), „Nahradit za:“ _ Tohle opakovat tak dlouho, až jsou všechny mezery jednotlivě. Lépe s regulárním výrazem: „Najít:“ _{2;} „Nahradit:“ _ {x;y} hledá minimálně x a maximálně y výskytů </li></ul></ul>
  71. 72. <ul><ul><li>Nezlomitelné (pevné) mezery za jednoznakovými předložkami a spojkami: <([AaIiOoUuKkSsVvZz])_ -> 1^s < začátek slova [] množina hledaných znaků () podvýraz, na který se lze odvolat _ mezera 1 opakování hledaného podvýrazu ^s pevná mezera </li></ul></ul>
  72. 73. <ul><ul><li>Přebytečné mezery u interpunkce a závorek: „Najít:“ _^p „Nahradit za:“ ^p ^p značka odstavce „Najít:“ _([.,:]) „Nahradit za:“ 1 „Najít:“ (_ „Nahradit za:“ ( „Najít:“ _) „Nahradit za:“ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uvozovky lze řešit individuálně (nepoznáme při hledání počáteční a koncové) </li></ul></ul><ul><ul><li>Spojovníky nahradit pomlčkami: podle pravidel (pouze „Najít:“ - ) </li></ul></ul>
  73. 74. <ul><li>Svislé mezery jsou vždy součástí okolních odstavců. </li></ul><ul><li>Vložení znaku klávesou Enter znamená POUZE značku konce odstavce. </li></ul><ul><li>Zrušíme všechny posloupnosti prázdných odstavců. </li></ul><ul><li>Jak dosadit materiál k dolnímu okraji stránky? Upravíme svislé zarovnání stránky ve zvláštním oddílu </li></ul>
  74. 75. <ul><li>Zrušení posloupnosti prázdných odstavců: „Najít:“ ^p^p „Nahradit za:“ ^p (nelze použít regulární výraz) </li></ul><ul><li>Vytvoření oddílu s odlišným svislým zarovnáním stránky (dosazením dolů): Vložit/Konec/Oddíl na další stránce Soubor/Vzhled stránky/Rozložení, Svislé zarovnání: Dolů </li></ul>
  75. 76. <ul><li>V hladké sazbě je řada znaků (některé na psacím stroji nebyly) – zlepšují čitelnost a nesou svůj význam (nelze je libovolně zaměňovat) </li></ul><ul><li>Jsou to: spojovník, pomlčka, minus, uvozovka, apostrof, stupeň, procento, výpustek, paragraf, hvězdička, mečík atd. </li></ul><ul><li>Důležité je rovněž mezerování – u závorek, uvozovek, interpunkce a dalších znaků. </li></ul>
  76. 77. Spojovník - bude-li, Praha-západ, žluto-zelený Pomlčka — přišel — viděl, 15—18 hodin Minus – – 3, a – 3 Uvozovka „“ „ české uvozovky“, » alternativní « Apostrof ’ L’H ô spitalovo pravidlo, d’Artagnan Stupeň ° 5 ° C, 10 ° pivo, úhel 15 ° , 15 ° úhel Procento % zvýšení je o 3 %, ale není to 100% Výpustek … taková divná řada… — 1, 2, …, 9. Paragraf § podle § 51, odst. 3 zákona č. 111 Krát × 100 × nic umoří osla, 100x neumoří ani matematika.
  77. 78. <ul><li>Spojovník přímo z klávesnice </li></ul><ul><li>Pomlčka Ctrl+numerické minus (případně Ctrl+Alt+numerické minus) </li></ul><ul><li>Uvozovky: při správném mezerování přímo z klávesnice </li></ul><ul><li>Apostrof: Vložit/Symbol/Speciální znaky/Koncový anglický apostrof </li></ul><ul><li>Stupeň: Vložit/Symbol/Symboly – vybrat kolečko (nikoliv písmeno „o“ nebo kroužek nad Ů) </li></ul><ul><li>Výpustek: Ctrl+tečka </li></ul><ul><li>Paragraf: z klávesnice </li></ul><ul><li>Symbol násobení: Vložit/Symbol/Symboly </li></ul>   
  78. 79. <ul><li>Základní text: některé serifové písmo, mnohdy na CELÝ dokument. Např: Bookman Old Style: Toto je základní text Georgia: Toto je základní text Palatino Linotype: Toto je základní text </li></ul><ul><li>Doplňkové bezserifové písmo: někdy na nadpisy, titulní stránku, do tabulek, na popisky grafů. Např. Arial Písmo pro nadpisy Tahoma Písmo pro nadpisy Verdana Písmo pro nadpisy </li></ul>
  79. 80. <ul><li>Způsoby vyznačování – kurzíva, tučné. NE: podtržení </li></ul><ul><li>Odstavcová zarážka – 1 až 2 čtverčíky. NE: 1,25 cm </li></ul><ul><li>Zarovnání odstavců – do bloku. NE: na prapor </li></ul><ul><li>Řádkování – cca 120 % stupně písma. NE: jedna, jedna a půl... </li></ul><ul><li>Stránkové okraje – např. l:h:p:d = 3:4:5:7 NE: všude 2,5 cm </li></ul>
  80. 81. <ul><li>Prvek dokumentu: základní text, vyznačení, nadpisy, seznamy a výčty, položka literatury, poznámka pod čarou, popisky obrázků a tabulek atd. </li></ul><ul><li>Vlastní styly a návaznosti mezi nimi – realizace typografických pravidel. Příklad: Běžný text, Všechny nadpisy, Hlavní nadpis, Podnadpis, Literatura, Text pozn. pod čarou, Vyznačení, Značka pozn. pod čarou. </li></ul><ul><li>Schéma návazností – graf </li></ul>
  81. 82. Běžný text Všechny nadpisy Hlavní nadpis Pod- nadpis Literatura Text pozn. pod čarou

  ×