หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

10,205 views
10,030 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

 1. 1. (Product)” ก ก ! กก " # ก$ "% &ก ก #() #*% ก " (+ $"+ , " $ ก "- . !# - !2 ก0 1 !2
 2. 2. 1. % ! " 3$ . . 4ก ! !"&(" "% ! $ ก * . #5# "% 3ก"ก # "% % 4 1 (ก" 6" "4 1 ! 62. % !. " 3$ . #5ก " $"ก " # + + ! #(7
 3. 3. ก ก % 8 "4 ก "4ก(9: ! 0 " "" -2 + "& ก01 4 1 กก " 8 (1 #- ก #ก 4 1 !("1+ 5 5 2 3 ก " ก4$$5231 " $ . 5 ("1ก " !2
 4. 4. ก ก !"#!$ % " ! & ! ก ( )*%! ก – +,-ก # / ) /% ก) - ก "#! -0/12 3 !" ก -/% "$ 4 ก546 /"#! -0/12
 5. 5. ภาพจากโครงการเทคโนโลยี (สสวท)
 6. 6. )78 : ! "#! ) -0/12 /6 9 # +4 " ! / +ก+ *%! + : /6 !"#! ) -0/12 6 4 * ? – 4 7 ; / *%! 7 ; -%-/ * "#! 4 9*%!
 7. 7. "#!" ก %; ก$ก * - * ก$ก 4 ก) ! ก/ # # ก / ก 4 # "#! 4 % ) - $/ /% 4 +/ก " 7 - 9
 8. 8. 7 " ก "#! -0/12 6 2 4-; ก "#! ก) ! ก/ 0 + % ! (Place) ก "#!0 )" 4 0 ) ก " ! =! 4 4 9 -; 7 " ก "#! -0/12$ -/ ก; % ) )%! $; ก/% -0/12 # %+46 /-; ก "#! - -/ ก; % % -0/12
 9. 9. -; ก "#! ก) ! ก/ !"#!(Position) # - ! 4 ! ?@ -!
 10. 10. ก "% $ ; " ! -0/12 6-Why -0/12 6 ; ) * - /กก ; ก /ก -0/12 7 ;" ! -0/12 /6 ; *%!- ! "#! )--! ก
 11. 11. ก ก /ก@1 3%) -0/12 /6 9 3%) ! /6 % *%! ก -0/12 6 4 * " !"#! "#! ; * "#! * "#! 4 * "#! ) * ) ก /ก@1 3) ) % +4ก ก (concept) 4 ! ก ก(design brief) +4 ; * / +/A -0/12 4 ; ก 0 + (sketch) - *
 12. 12. 3 3 ) 3)# - ก %; # - %;ก$ก - 9 +4 " !ก %; # - %ก ) % & 0 + )/ ; " ! @) ! + !" %! - 9 ก86 ก "#! 3 3 ) * ก - #- / % ! 2 4 1) ก 4 ก"#! 3 3 ) ) ! 2) ก $/%ก 3 3 ) )/ )4 %! ) 3 3 ) %
 13. 13. 1. ก 3 3 ) 3 3 ) ก - 3 4 ก - #- ก - / ก - % ! ก) ก - # -ก ; 3 3 ) "#!3%)* +$ 1 ) $ !) / - )- # - # ก 546 ) / ก "#!) % /-7 ก "! ก 1*DD( " 0 * ก / EF G G
 14. 14. ) ก - / # ก + 86 "#! 3 3 ) ก86 /A ? @Hก$ ? ) @) $ - +1
 15. 15. ) ก - % ! ก "#! 3 3 ) @)3%) % / %# ก 6; ก ก?
 16. 16. /ก ก12 ; /=" ก 4 ก"#! 3 3 ) ) ! – 4 4 ก"#! 3 3 )3%) ; 8 78 ก - #- / % !
 17. 17. ก 4 ก"#! 3 3 )3%) ; 8 78 # - ก +$ 1 78 %0/) 0 + ก ) !"#!3%)- # ; 3 3 ) ก + ) # ) /ก@ ! I ) ก 4 ก"#! -0/12 *%! - H -0/12 - ก ( ก.) ก. ก 4 ก"#! -0/12 4 ) ). ( -0/12 ). *%! - H - ก12 . 1ก ก )
 18. 18. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปไมบังคับเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ – ใชกับผลิตภัณฑ"ทสงผลตอความปลอดภัยของ ี่ผูบริโภค เชน ของเลน หลอดไฟฟ*าเครื่องหมายผลิตภัณฑ"ชุมชน (มผช..) – มผชเครื่องหมายทีใหการรับรองผลิตภัณฑ"ทผลิตโดย ่ ี่ชุมชนเพื่อชวยพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ"ชุมชนตามโครงการ OTOP
 19. 19. เป6นเครื่องหมายที่ผูบริโภคควรพิจารณาในการเลือกใชผลิตภัณฑ"ประเภทอาหารและยา เป6นเครื่องหมายที่แสดงวาผลิตภัณฑ"นนไดมาตรฐานตามเกณฑ"ของ สนง.. ั้ สนงคณะกรรมการอาหารและยา
 20. 20. ก 4 ก"#! 3 3 )3%) ; 8 78 / 4 ก 4 ก"#! 3 3 ) -! ; 8 78 ก - J$$/) / *%! ก ? @Hก$ ก ?8ก@ /A $) $ - +1 ) " # # 4 ? -/ ) ก 4 ก"#! 3 3 ) ) ! - / # : ก )/%*DD( 5 %*D )/%+ / ก ?8ก@ *ก +ก/% 3 ก กL 5 # - -!
 21. 21. ฉลากประหยัดไฟฟ*าเบอร" 5 หลอดไฟประหยัดพลังงาน ระบบการศึกษาทางไกล ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS)
 22. 22. การเลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม คือการเลือกใชเทคโนโลยีที่เป6นมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือผลิตภัณฑ" ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เป6นการชวยใหโลกปลอดภัยจากมลภาวะ เชน น้ําเสีย อากาศ เป6นพิษ ขยะลนเมือง ฯลฯ ซึ่งมลภาวะตางๆ เป6นสาเหตุใหเกิด โลกรอน ผลิตภัณฑ"ที่เป6นมิตรกับสิงแวดลอมใหสังเกตไดจากสัญลักษณ" ่ ตางๆ บนผลิตภัณฑ"
 23. 23. สัญลักษณ"แสดงผลิตภัณฑ"ที่สามารถนําไปรีไซเคิลได สัญลักษณ"แสดงผลิตภัณฑ"ที่นําวัสดุ บางสวนมาจากการรีไซเคิล สัญลักษณ"รีไซเคิลพลาสติกชนิดตางๆ
 24. 24. ฉลากที่มอบใหผลิตภัณฑ"คุณภาพที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเมือเทียบกับผลิตภัณฑ"ที่ ่ทําหนาที่อยางเดียวกัน เป6นเครื่องหมายที่ติดบนผลิตภัณฑ"ตางๆ เพื่อให ผูบริโภคทราบวา “ตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ"มี การปลดปลอย CO2 ออกมาปริมาณเทาไหร” าณเทาไหร” ตั้งแตเริ่มกระบวนการผลิตจนถึงการกําจัดเมื่อ กลายเป6นของเสีย

×