0
ก  กF  กก F   ก   F
(Hierarchy)
F (Linear)
(Combination)
F   (text file) F      HTML (HTML tag)         ก     ก    ก      browser( F Internet Expl...
ส่ วนประกอบของเว็บเพจ  ข้ อความ (text)   คือข้ อความต่ างๆ ทีพิมพ์ จากแปนพิมพ์ ลงไปในแฟม               ...
F  ก   F (link) /   F     F (hyperlink)      F  F    F FF           F           ...
HTML-> Hyper Text Markup Language      ก   (link)           FF   F           Fก      ก ...
F ก ก F  F F Notepad F  กF  F    กfile  ก htm html                       10
ก  F 2 F    FF       ก ก         F    ก F HTML Tag    F      <   >  F <HTML>  <BODY> ...
ก   F Fก HTML ก F Text Editor HTML Editor F ก  ก   Text F     ก   F   F    ก Notepadก   ก ก HTML F ก...
HyperText Markup Language     script            F Web page       ก       World WideWeb ก  ...
<HTML><HEAD>:</HEAD><BODY>:</BODY></HTML>
HTML1. Text     F2. Tag , Element       Fก ก         Text3. Attribute      ก  HTML      F...
ก    ก    F    HTML  F         F    F       <     > F       F    ก     ...
ก    F  (Comment)ก  F     F    HTML   F  ก กComment   F   Browser    ก F ก HTML       F ...
ก HTML    F  F F  (Tags.)<HTML>   F  F </HTML><HTML>    ..</HTML>                   18
ก ก HTML F      HEAD tag กF F  Head     ก<HTML> <HEAD>        ... </HEAD></HTML>          ...
HEAD tags   ก FHome Page   F TITLE tag<HTML> <HEAD>  <TITLE>     .</TITLE> </HEAD></HTML>          ...
F         F ก    F  FBODY tags.     F F     ก HEAD tags.<HTML>  <HEAD>   <TITLE>    </TITLE...
Attribute      <BODY>   A ttrib u te          FL IN K        ก      L ikeBGCOLOR      ...
Page กก<HTML><HEAD><TITLE>My First Page.</TITLE></HEAD><BODY>  Hello.........World.</BODY></HTML>            ...
F F    ก<BODY>     ก</BODY>         24
F F F   F<BODY BGCOLOR="#FF0000">   ก</BODY>               25
F    Background F F<BODY BACKGROUND= bgg.gif">   ก</BODY>               26
ก F F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">   ก</BODY>              27
ก ก        F F Tag <Hn>      <Hn>          </Hn>n= F             F <h1>    .</h1>  ...
<h1> F         </h1> <h2> F        </h2> <h3> F      </h3> <h4> F     </h4>   <h5> F  </h5...
ก                   กBold/Italic   ก     F        F     F F     <B> .</B>    ...
ก    ก  (Bold)<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">   ก <B>  </B></BODY>              31
ก    ก  (Italics)<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">  ก <I>  </I></BODY>              32
ก    ก  F F (Underlining)<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">  ก <U>   F F</U></BODY>                33
F Tags  F  ก F   F ก<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">  ก <I><B>     </B></I></BODY>                  34
ก    F Tags   ก  F          FกF Fก   F     F   กF<กF ><    ></กF ></ >  กก<กF ><    ></ ><...
ก (Font) F F ก F   ก F   <FONT> tags...<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">      ก <FONT>     </FONT></BODY> ก  ก  ...
ก   71-teeny tiny2-small3-regular4-extra medium5-large6-real big7-yelling!           37
ก ก   Font F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">   ก    <FONTFACE="ARIAL">ARIAL</FONT></BODY>              38
F Font กก F 1   F Tags  <FONT> F     F Font  Browser F Font  ก F     Font   F F F Browser F Default Fon...
ก<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">   ก    <FONTCOLOR="#FFOOOO">  </FONT></BODY>               40
F  ATTRIBUTE <TAG>...<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">   ก<FONT COLOR="#FF0000"FACE="ARIAL" SIZE="7">Font</FONT></BODY>    ...
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">   ก     <U><I><B><FONTCOLOR="#FF0000" FACE="ARIAL"SIZE="7">Font</FONT></B></I></U></BODY> ...
ก      Browser  <BODY BGCOLOR="#FFFFFF">  F ก     F ?  </BODY>                43
F  F Tags <BR>   ก ก F     F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">   <BR>   <BR> F ก     <BR>   F ?</BODY>    ...
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">    ก      Browser.</BODY>                45
F F    F F (Space) F &nbsp;<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ก...
Special Character ; F&nbsp; ( non-breaking space)&lt; (< less-than symbol)&gt; (> greater-than symbol)&amp; (& ampersand)&...
ก   F F        ก<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">   <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>ก</BODY>            ...
F ก "Horizontal Rule."<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><HR></BODY>                 49
การกําหนดความกวาง WIDTH-ก    % Windows-ก    Pixel             50
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><HR WIDTH=20%><HR WIDTH=50%><HR WIDTH=100%><HR WIDTH=20><HR WIDTH=50><HR WIDTH=100></BODY>    ...
ก ก     F  F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><HR WIDTH=60% ALIGN=LEFT><HR WIDTH=60% ALIGN=RIGHT><HR WIDTH=60% ALIGN=CENTER></...
ก  Thickness... F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><HR WIDTH=60% SIZE=1><HR WIDTH=60% SIZE=3><HR WIDTH=60% SIZE=8><HR WIDTH=60% SI...
54
ก   F Solid Line. F F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><HR WIDTH=60% SIZE=1 NOSHADE><HR WIDTH=60% SIZE=3 NOSHADE><HR WIDTH=60% SI...
56
ก      ก    F tag <p>     <pre>      <p>      ..</p> F ก    F  F  F      <pre>    ...
<HTML>  F ก  F  F         <HEAD>F <p>        <TITLE>Testing Tag</TITLE>         </HEAD>     ...
59
<HTML>  F ก  F    F  <HEAD>F       F     <TITLE>Testing Tag</TITLE>           </HEAD>    ...
61
<HTML>  F ก       <HEAD>            <TITLE>Testing Tag</TITLE>F     F <pre>  </HEAD>       ...
63
ก  ก F File      F<IMG> (image) tag.<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><IMG></BODY>               64
ก ก <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> <IMG SRC="copper.gif" WIDTH=82 HEIGHT=68> </BODY>                 65
ก ก    F ก        F BORDER    <img src= duck.gif border=2 >ก ก    F        F Alternative <img sr...
ก        F AlignAlign=left ก       F    ก F FAlign=right ก         F    ก F          ...
ก         F ก F    F AlignAlign=Top   ก      F      FAlign=Middle ก           F    ...
ก ก      ก       F Vspace,HspaceVspace =     F        ก    ก FHspace =       F     ...
ก    List  ORDERED List.  UNORDERED List.  F    ORDERED  F  UNORDERED    1     1       1   ...
Un Order Lists    F     ก    F Bullet F  <UL>    F  ก TYPE ก <UL> F<UL TYPE=DISC>  ก  Bullet F  ก<U...
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">    ก<UL>  <LI>   1  <LI>   2  <LI>   3  <LI>   4</UL></BODY>           ...
List  Unordered List            73
Order Lists   F     ก        F       ก          F  <OL>    F  ก TYPE ก <OL> F <UL TY...
ก ก       F            Order ListSKIP    F      ก             ก     F <Li skip=3...
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">   ก<OL> <LI>   1 <LI>   2 <LI>   3 <LI>   4</OL></BODY>            ...
List  Ordered List           77
F ก    F     F<MARQUEE        ก>       </MARQUEE>    ก F กFBEHAVIOR = ก ก         F กF...
<html><body><marquee behavier=slide width=80% direction=rightbgcolor=#ff0000>   F</marquee></body></html>        ...
ก  F   ( TABLE )<TABLE><CAPTION> F        </CAPTION><TR><TH></TH><TH>----</TH></TR><TR><TD></TD><TD>----</TD><...
< BODY>ก F    ( TABLE )<TABLE><CAPTION> ก F </CAPTION><TR><TH>   1</TH><TH>  2</TH></TR><TR><TD>TV</TD><TD>CARD</T...
82
ก        Fก<TABLE BORDER="number">------</TABLE>             83
< BODY>ก         Fก<TABLE BORDER="10"><CAPTION> ก F </CAPTION><TR><TH>   1</TH><TH>  2</TH></TR><TR><TD>TV</T...
85
F   ก   ก  F      F F     ก    F<TD>.....</TD>      ก                 86
<TD><TABLE BORDER="10"><TR><TH>   1</TH><TH>2</TH></TR><TR><TD>TV</TD><TD>CARD</TD></TR><TR><TD>VDO</TD><TD>TOY</TD></T...
88
ALIGN   FWIDTHCOLSPAN    F    FROWSPAN      F             89
ก F Link.  <A href=      F ก  >      . F  /     .  </a><BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><A HREF= Main.html"> CO...
91
F ก   Link   ... URL<A HREF=" URL F ก        "> F  F   Link</A><BODY BGCOLOR="#FFFFFF">Go to <AHREF="http://...
F Link   F F E-Mail<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">Mail to Me :<AHREF="mailto:pakawatk@hotmail.com">pakawatk@hotmail.com</A></B...
F Link ก       F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">Go to<A HREF="http://Comsc.rilp.ac.th">  <IMG SRC="copper.gif" WIDTH=82  H...
F F   F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">Go to<A HREF="http://Comsc.rilp.ac.th"><IMGSRC="copper.gif" WIDTH=82 HEIGHT=68BORDER=0><...
ก      F  ก Link   ก<A name     F > F   </a>  F     <A name= top >   </a>           ...
ก      F  ก     ก     กก LINK<A href= ก      target= Option > F    </a>  _BLANK         ...
ก F            FRAME SRC<HTML><HEAD><TITLE>....................</TITLE></HEAD><FRAMESET ROWS[COLS]="number  ...
<HTML><HEAD>  <TITLE>ก F     ( FRAME )</TITLE></HEAD> <FRAMESET ROWS="20%,*">  <FRAME SRC="logo.html" >  <FRAME...
100
<HTML><HEAD>  <TITLE>ก F    ( FRAME)</TITLE></HEAD>  <FRAMESET COLS="20%,*">   <FRAME SRC="menu.html" >   <FRA...
102
<FRAMESET COLS="100,600"><FRAME SRC="menu.html" ><FRAMESET ROWS="20%,*"><FRAME SRC="logo.html" ><FRAME SRC="main.html"></F...
104
ก    F     F         F   <FORM>       F  ก   F       F<FORM Attributes>   ..    F ...
Attribute F   F ก    <FORM>   F กF      ก   ACTION     F   Script Server   ก         F ...
F ก  F  F<FORM METHOD="POST" ACTION="output.php">           ..</FORM>                    107
<TEXTAREA>            ก       F(Free Form)       <TEXTAREA Attributes>          . Defaul...
F ก  F TEXTAREA<FORM METHOD="POST" ACTION="output.php"> <TEXTAREA NAME="text" ROWS="5" COLS="30">   .. ก F ... </TE...
110
<INPUT>     F   F   F     1        Text <INPUT Attributes>  Attribute F    <INPUT>- Text     ...
- TYPE  ก        F           F กF      Text F      Password   F          F    ...
F ก  F Input  Type  Text  Password<FORM METHOD="POST" ACTION="output.php">USER <INPUT TYPE="text" NAME="user"><BR>PAS...
114
F ก  F Input   Type   Check    Radio<FORM METHOD="POST" ACTION="output.php">   F <BR><INPUT TYPE="checkbox" ...
116
F ก  F Input  Type  Reset  Submit<FORM METHOD="POST" ACTION="output.php"><INPUT TYPE="reset" value=" ก กก F "><BR><BR>...
118
<SELECT> F     ก        FF F ก       Drop-down List F Fก   <OPTION>   <SELECT Attributes>     <...
Attributes Fก   <OPTION> F    กF- VALUE ก    F    F ก  F   Fก Script- SELECT ก      F ก ก     ...
F ก  F <SELECT><FORM METHOD="POST" ACTION="output.asp"><SELECT NAME="job" >  <OPTION Value="0"> F  <OPTION Value="1"> F...
122
F ก   F      F<FORM METHOD="POST" ACTION="output.asp"> <INPUT TYPE="text" NAME="">    ก <INPUT TYPE="text"NAME...
F ก    F      F ( F)<BR><SELECT NAME="job" >  <OPTION Value="0"> F  <OPTION Value="1"> F ก  <OPTION Value="2"> ...
125
Html
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Html

970

Published on

ภาษา HTML เบื้องต้น

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
970
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Html"

 1. 1. ก กF กก F ก F
 2. 2. (Hierarchy)
 3. 3. F (Linear)
 4. 4. (Combination)
 5. 5. F (text file) F HTML (HTML tag) ก ก ก browser( F Internet Explorer, Netscape Navigator Opera F ) 6
 6. 6. ส่ วนประกอบของเว็บเพจ ข้ อความ (text) คือข้ อความต่ างๆ ทีพิมพ์ จากแปนพิมพ์ ลงไปในแฟม ้ ้ เว็บเพจ แฟมภาพ (image) ้ เป็ นส่ วนทีช่ วยเสริมเนือหาทีเป็ นข้ อความ ให้ เกิดความ ชัดเจน เข้ าใจ และน่ าสนใจมากขึน แบ่ งออกเป็ น ภาพนิง ภาพเคลือนไหว 7
 7. 7. F ก F (link) / F F (hyperlink) F F F FF F ( F Word, PowerPoint, Excel, PDF F ) ก F F Fก F ก F F F ก F ก F 8
 8. 8. HTML-> Hyper Text Markup Language ก (link) FF F Fก ก F F ก ก HTML (Multimedia) F F ก F ก 9
 9. 9. F ก ก F F F Notepad F กF F กfile ก htm html 10
 10. 10. ก F 2 F FF ก ก F ก F HTML Tag F < > F <HTML> <BODY> ก F Tag </ > F F <HTML>...</HTML> <BODY> </BODY> FF ก 11
 11. 11. ก F Fก HTML ก F Text Editor HTML Editor F ก ก Text F ก F F ก Notepadก ก ก HTML F ก F ก .html .htm Web browser F ก HTML F Folder ก F F Fก F F F F F ก F FกF FF
 12. 12. HyperText Markup Language script F Web page ก World WideWeb ก Berners-Lee ก ก F European Center forParticle Physics (CERN) F ก F F FF F 24 . . F F F F ก F (Platform) F
 13. 13. <HTML><HEAD>:</HEAD><BODY>:</BODY></HTML>
 14. 14. HTML1. Text F2. Tag , Element Fก ก Text3. Attribute ก HTML F F 15
 15. 15. ก ก F HTML F F F < > F F ก F ก Fก F F ก F ก HTML F Fก F ก ก ก F 16
 16. 16. ก F (Comment)ก F F HTML F ก กComment F Browser ก F ก HTML F F <!- F -> 17
 17. 17. ก HTML F F F (Tags.)<HTML> F F </HTML><HTML> ..</HTML> 18
 18. 18. ก ก HTML F HEAD tag กF F Head ก<HTML> <HEAD> ... </HEAD></HTML> 19
 19. 19. HEAD tags ก FHome Page F TITLE tag<HTML> <HEAD> <TITLE> .</TITLE> </HEAD></HTML> 20
 20. 20. F F ก F FBODY tags. F F ก HEAD tags.<HTML> <HEAD> <TITLE> </TITLE> </HEAD><BODY> .</BODY></HTML> 21
 21. 21. Attribute <BODY> A ttrib u te FL IN K ก L ikeBGCOLOR ก Fก FกTEXT ก Fก กBACKGROUND ก F 22
 22. 22. Page กก<HTML><HEAD><TITLE>My First Page.</TITLE></HEAD><BODY> Hello.........World.</BODY></HTML> 23
 23. 23. F F ก<BODY> ก</BODY> 24
 24. 24. F F F F<BODY BGCOLOR="#FF0000"> ก</BODY> 25
 25. 25. F Background F F<BODY BACKGROUND= bgg.gif"> ก</BODY> 26
 26. 26. ก F F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก</BODY> 27
 27. 27. ก ก F F Tag <Hn> <Hn> </Hn>n= F F <h1> .</h1> F n F F 1- 6 ก ก F 28
 28. 28. <h1> F </h1> <h2> F </h2> <h3> F </h3> <h4> F </h4> <h5> F </h5> <h6> F </h6> 29
 29. 29. ก กBold/Italic ก F F F F <B> .</B> F <I> ..</I>Underline F ก F F F <U> </U>Superscript / ก F ก ก F <SUP> .</SUP>Subscript ก F ก F F <SUB> </SUB> 30
 30. 30. ก ก (Bold)<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก <B> </B></BODY> 31
 31. 31. ก ก (Italics)<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก <I> </I></BODY> 32
 32. 32. ก ก F F (Underlining)<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก <U> F F</U></BODY> 33
 33. 33. F Tags F ก F F ก<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก <I><B> </B></I></BODY> 34
 34. 34. ก F Tags ก F FกF Fก F F กF<กF >< ></กF ></ > กก<กF >< ></ ></กF > ก กก 35
 35. 35. ก (Font) F F ก F ก F <FONT> tags...<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก <FONT> </FONT></BODY> ก ก F F SIZE<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก <FONT SIZE=6> </FONT></BODY> 36
 36. 36. ก 71-teeny tiny2-small3-regular4-extra medium5-large6-real big7-yelling! 37
 37. 37. ก ก Font F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก <FONTFACE="ARIAL">ARIAL</FONT></BODY> 38
 38. 38. F Font กก F 1 F Tags <FONT> F F Font Browser F Font ก F Font F F F Browser F Default Font<FONT FACE="ARIAL, HELVETICA,LUCIDA SANS"> Font</FONT> 39
 39. 39. ก<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก <FONTCOLOR="#FFOOOO"> </FONT></BODY> 40
 40. 40. F ATTRIBUTE <TAG>...<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก<FONT COLOR="#FF0000"FACE="ARIAL" SIZE="7">Font</FONT></BODY> 41
 41. 41. <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก <U><I><B><FONTCOLOR="#FF0000" FACE="ARIAL"SIZE="7">Font</FONT></B></I></U></BODY> 42
 42. 42. ก Browser <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> F ก F ? </BODY> 43
 43. 43. F F Tags <BR> ก ก F F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> <BR> <BR> F ก <BR> F ?</BODY> 44
 44. 44. <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก Browser.</BODY> 45
 45. 45. F F F F (Space) F &nbsp;<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ก &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Browser.</BODY> 46
 46. 46. Special Character ; F&nbsp; ( non-breaking space)&lt; (< less-than symbol)&gt; (> greater-than symbol)&amp; (& ampersand)&quot; (" quotation mark) 47
 47. 47. ก F F ก<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>ก</BODY> 48
 48. 48. F ก "Horizontal Rule."<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><HR></BODY> 49
 49. 49. การกําหนดความกวาง WIDTH-ก % Windows-ก Pixel 50
 50. 50. <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><HR WIDTH=20%><HR WIDTH=50%><HR WIDTH=100%><HR WIDTH=20><HR WIDTH=50><HR WIDTH=100></BODY> 51
 51. 51. ก ก F F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><HR WIDTH=60% ALIGN=LEFT><HR WIDTH=60% ALIGN=RIGHT><HR WIDTH=60% ALIGN=CENTER></BODY> 52
 52. 52. ก Thickness... F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><HR WIDTH=60% SIZE=1><HR WIDTH=60% SIZE=3><HR WIDTH=60% SIZE=8><HR WIDTH=60% SIZE=15></BODY> 53
 53. 53. 54
 54. 54. ก F Solid Line. F F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><HR WIDTH=60% SIZE=1 NOSHADE><HR WIDTH=60% SIZE=3 NOSHADE><HR WIDTH=60% SIZE=8 NOSHADE><HR WIDTH=60% SIZE=15 NOSHADE></BODY> 55
 55. 55. 56
 56. 56. ก ก F tag <p> <pre> <p> ..</p> F ก F F F <pre> </pre> F ก F F F F 57
 57. 57. <HTML> F ก F F <HEAD>F <p> <TITLE>Testing Tag</TITLE> </HEAD> <BODY> <p> ก <br> F html </p> <p> <br> ก ก F<br> F F </p> </BODY> </HTML> 58
 58. 58. 59
 59. 59. <HTML> F ก F F <HEAD>F F <TITLE>Testing Tag</TITLE> </HEAD> <BODY> <p align=center> ก <br> F html </p> <p align=right> <br> ก ก F<br> F F </p> </BODY> </HTML> 60
 60. 60. 61
 61. 61. <HTML> F ก <HEAD> <TITLE>Testing Tag</TITLE>F F <pre> </HEAD> <BODY> <p > ก F html </p> <pre > ก ก F F F </pre> </BODY> </HTML> 62
 62. 62. 63
 63. 63. ก ก F File F<IMG> (image) tag.<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><IMG></BODY> 64
 64. 64. ก ก <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> <IMG SRC="copper.gif" WIDTH=82 HEIGHT=68> </BODY> 65
 65. 65. ก ก F ก F BORDER <img src= duck.gif border=2 >ก ก F F Alternative <img src= duck.gif border=2 alt= > 66
 66. 66. ก F AlignAlign=left ก F ก F FAlign=right ก F ก F 67
 67. 67. ก F ก F F AlignAlign=Top ก F FAlign=Middle ก F Fก FAlign=botton ก F F 68
 68. 68. ก ก ก F Vspace,HspaceVspace = F ก ก FHspace = F ก F F F<img src= duck.gif vspce=100 hspace=200> 69
 69. 69. ก List ORDERED List. UNORDERED List. F ORDERED F UNORDERED 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 70
 70. 70. Un Order Lists F ก F Bullet F <UL> F ก TYPE ก <UL> F<UL TYPE=DISC> ก Bullet F ก<UL TYPE=CIRCLE> ก Bullet F ก<UL TYPE=SQUARE> ก Bullet F 71
 71. 71. <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก<UL> <LI> 1 <LI> 2 <LI> 3 <LI> 4</UL></BODY> 72
 72. 72. List Unordered List 73
 73. 73. Order Lists F ก F ก F <OL> F ก TYPE ก <OL> F <UL TYPE=A> F A , B , C , D , ... <UL TYPE=1> F 1 , 2 , 3 , 4 , ... <UL TYPE=I> F I , II , III , IV , ... 74
 74. 74. ก ก F Order ListSKIP F ก ก F <Li skip=3> F F ก ก ก3 ก ก FSTART Fก F F F <OL type=a start=2> F ก ก 2( B)Value F F F ก F ก 75
 75. 75. <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> ก<OL> <LI> 1 <LI> 2 <LI> 3 <LI> 4</OL></BODY> 76
 76. 76. List Ordered List 77
 77. 77. F ก F F<MARQUEE ก> </MARQUEE> ก F กFBEHAVIOR = ก ก F กFSCROLL,SLIDE,ALTERNATEDIRECTION = ก F กF LEFT,RIGHTWIDTH/HEIGHT= กLOOP= 78
 78. 78. <html><body><marquee behavier=slide width=80% direction=rightbgcolor=#ff0000> F</marquee></body></html> 79
 79. 79. ก F ( TABLE )<TABLE><CAPTION> F </CAPTION><TR><TH></TH><TH>----</TH></TR><TR><TD></TD><TD>----</TD></TR>---<TR><TD><TD/><TD>----</TD></TR></TABLE> 80
 80. 80. < BODY>ก F ( TABLE )<TABLE><CAPTION> ก F </CAPTION><TR><TH> 1</TH><TH> 2</TH></TR><TR><TD>TV</TD><TD>CARD</TD></TR><TR><TD>VDO</TD><TD>TOY</TD></TR></TABLE>< /BODY > 81
 81. 81. 82
 82. 82. ก Fก<TABLE BORDER="number">------</TABLE> 83
 83. 83. < BODY>ก Fก<TABLE BORDER="10"><CAPTION> ก F </CAPTION><TR><TH> 1</TH><TH> 2</TH></TR><TR><TD>TV</TD><TD>CARD</TD></TR><TR><TD>VDO</TD><TD>TOY</TD></TR></TABLE>< /BODY > 84
 84. 84. 85
 85. 85. F ก ก F F F ก F<TD>.....</TD> ก 86
 86. 86. <TD><TABLE BORDER="10"><TR><TH> 1</TH><TH>2</TH></TR><TR><TD>TV</TD><TD>CARD</TD></TR><TR><TD>VDO</TD><TD>TOY</TD></TR></TABLE></TD> 87
 87. 87. 88
 88. 88. ALIGN FWIDTHCOLSPAN F FROWSPAN F 89
 89. 89. ก F Link. <A href= F ก > . F / . </a><BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><A HREF= Main.html"> COMPUTER-HTML</A></BODY> 90
 90. 90. 91
 91. 91. F ก Link ... URL<A HREF=" URL F ก "> F F Link</A><BODY BGCOLOR="#FFFFFF">Go to <AHREF="http://Comsc.rilp.ac.th">COMPUTER-HTML</A></BODY> 92
 92. 92. F Link F F E-Mail<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">Mail to Me :<AHREF="mailto:pakawatk@hotmail.com">pakawatk@hotmail.com</A></BODY> 93
 93. 93. F Link ก F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">Go to<A HREF="http://Comsc.rilp.ac.th"> <IMG SRC="copper.gif" WIDTH=82 HEIGHT=68></A></BODY> 94
 94. 94. F F F<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">Go to<A HREF="http://Comsc.rilp.ac.th"><IMGSRC="copper.gif" WIDTH=82 HEIGHT=68BORDER=0></A></BODY> 95
 95. 95. ก F ก Link ก<A name F > F </a> F <A name= top > </a> 96
 96. 96. ก F ก ก กก LINK<A href= ก target= Option > F </a> _BLANK F _PARENT _TOP F NAME FRAME 97
 97. 97. ก F FRAME SRC<HTML><HEAD><TITLE>....................</TITLE></HEAD><FRAMESET ROWS[COLS]="number %"> <FRAME SRC= F F ก URL> <FRAME SRC= F F ก URL></FRAMESET></HTML> ...ROWS= F ,COLS= F 98
 98. 98. <HTML><HEAD> <TITLE>ก F ( FRAME )</TITLE></HEAD> <FRAMESET ROWS="20%,*"> <FRAME SRC="logo.html" > <FRAME SRC="main.html"> </FRAMESET></HTML> 99
 99. 99. 100
 100. 100. <HTML><HEAD> <TITLE>ก F ( FRAME)</TITLE></HEAD> <FRAMESET COLS="20%,*"> <FRAME SRC="menu.html" > <FRAME SRC="main.html"> </FRAMESET></HTML> 101
 101. 101. 102
 102. 102. <FRAMESET COLS="100,600"><FRAME SRC="menu.html" ><FRAMESET ROWS="20%,*"><FRAME SRC="logo.html" ><FRAME SRC="main.html"></FRAMESET></FRAMESET> 103
 103. 103. 104
 104. 104. ก F F F <FORM> F ก F F<FORM Attributes> .. F FORM ..</FORM 105
 105. 105. Attribute F F ก <FORM> F กF ก ACTION F Script Server ก F ก F F F F F FormMETHOD = GET F ก ก Form F F F ก F POST ก Script ก Server F ก F2 - GET ก F F F F - POST F F Server กก Transaction 106
 106. 106. F ก F F<FORM METHOD="POST" ACTION="output.php"> ..</FORM> 107
 107. 107. <TEXTAREA> ก F(Free Form) <TEXTAREA Attributes> . Default Text . </TEXTAREA>Atteibute F F กF- NAME ก Fก F- ROWS ก F ก F Form- COLS ก ก F ก F Form- Default Text F F F TEXT108
 108. 108. F ก F TEXTAREA<FORM METHOD="POST" ACTION="output.php"> <TEXTAREA NAME="text" ROWS="5" COLS="30"> .. ก F ... </TEXTAREA></FORM> 109
 109. 109. 110
 110. 110. <INPUT> F F F 1 Text <INPUT Attributes> Attribute F <INPUT>- Text F F F F F F- NAME ก Fก F- SIZE ก F F ก F- MAXLENGTH ก ก F- VALUE ก F F F F F F F- CHECKED ก F ก ก ก FF F( Checkbox Radio Button F ) 111
 111. 111. - TYPE ก F F กF Text F Password F F * - Radio Button ก ก Checkbox ก Reset F Submit F F IMAGE Submit F F 112
 112. 112. F ก F Input Type Text Password<FORM METHOD="POST" ACTION="output.php">USER <INPUT TYPE="text" NAME="user"><BR>PASSWORD <INPUT TYPE="password"></FORM> 113
 113. 113. 114
 114. 114. F ก F Input Type Check Radio<FORM METHOD="POST" ACTION="output.php"> F <BR><INPUT TYPE="checkbox" NAME="c1" value=0><INPUT TYPE="checkbox" NAME="c2" value=1><INPUT TYPE="checkbox" NAME="c3" value=2><BR> <BR><INPUT TYPE="radio" NAME="r1" value=0><INPUT TYPE="radio" NAME="r2" value=1><INPUT TYPE="radio" NAME="r3" value=2> F F</FORM> 115
 115. 115. 116
 116. 116. F ก F Input Type Reset Submit<FORM METHOD="POST" ACTION="output.php"><INPUT TYPE="reset" value=" ก กก F "><BR><BR><INPUT TYPE="submit" value=" F F "></FORM> 117
 117. 117. 118
 118. 118. <SELECT> F ก FF F ก Drop-down List F Fก <OPTION> <SELECT Attributes> <OPTION Attributes> Text1 .. <OPTION Attributes> Text n </SELECT>Attributes Fก <Select> F กF- NAME ก Fก F- SIZE ก ก F ก- MULTIPLE F ก F 119
 119. 119. Attributes Fก <OPTION> F กF- VALUE ก F F ก F Fก Script- SELECT ก F ก ก ก FF F- Text1 Text n F ก F ก FF F 120
 120. 120. F ก F <SELECT><FORM METHOD="POST" ACTION="output.asp"><SELECT NAME="job" > <OPTION Value="0"> F <OPTION Value="1"> F ก <OPTION Value="2"> ก ก <OPTION Value="3"> F</SELECT></FORM> 121
 121. 121. 122
 122. 122. F ก F F<FORM METHOD="POST" ACTION="output.asp"> <INPUT TYPE="text" NAME=""> ก <INPUT TYPE="text"NAME=""><BR> F <BR><INPUT TYPE="checkbox" NAME="c1" value=0><INPUT TYPE="checkbox" NAME="c2" value=1><INPUT TYPE="checkbox" NAME="c3" value=2><BR> <BR><INPUT TYPE="radio" NAME="r1" value=0><INPUT TYPE="radio" NAME="r2" value=1><INPUT TYPE="radio" NAME="r3" value=2> F F 123
 123. 123. F ก F F ( F)<BR><SELECT NAME="job" > <OPTION Value="0"> F <OPTION Value="1"> F ก <OPTION Value="2"> ก ก <OPTION Value="3"> F</SELECT><BR><INPUT TYPE="reset" value=" ก กก F "><INPUTTYPE="submit" value=" F F "></FORM> 124
 124. 124. 125
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×