วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้

5,355 views
5,160 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,304
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้

  1. 1. วิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วิชา ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ชื่อหน่ วย เวลา สาระสาคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์ การประเมิน ที่ ที่ (สอดแทรกสาระฯท้องถิ่น) การเรียนรู้ เรียน ศ ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. ความแตกต่างและความ - ความแตกต่างและความ - การนาเสนอ - แบบสังเกตพฤติกรรม งานทัศนศิลป์ ๗ ม.๑/๒ คล้ายคลึงกันของงาน คล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ - ฝึ กปฏิบติ ั - แบบประเมินผลงาน และการ ม.๑/๕ ทัศนศิลป์ ในท้องถิ่น - ใบงาน - แบบทดสอบ ออกแบบ ๒. การออกแบบงาน ทัศนศิลป์ ๓. การออกแบบรู ปภาพ สัญลักษณ์หรื อกราฟิ ก ม.๑/๓ ๑. ทัศนียภาพแสดงให้เห็น - ทัศนียภาพประเภทต่างๆ ใน - ฝึ กปฏิบติ ั - แบบสังเกตพฤติกรรม ทิวทัศน์ ๕ ระยะไกลใกล้เป็ น ๓ มิติ ท้องถิ่น - ใบงาน - แบบประเมินผลงาน ทัศนียภาพ ม.๑/๔ ๑. งานปั้ นหรื อสื่อผสมมา - งานปั้ นหรื อสื่อผสมในท้องถิ่น - ฝึ กปฏิบติ ั - แบบสังเกตพฤติกรรม งานปั้ น ๓ ๘ สร้างเป็ นเรื่ องราว ๓ มิติ - ใบงาน - แบบประเมินผลงาน มิติ - แบบทดสอบ
  2. 2. วิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วิชา ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ชื่อหน่ วย เวลา สาระสาคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์ การประเมิน ที่ ที่ (สอดแทรกสาระฯท้องถิ่น) การเรียนรู้ เรียน ศ ๑.๑ ม.๑/๖ ๑. การประเมินงานทัศนศิลป์ - การประเมินงานทัศนศิลป์ และ - การนาเสนอ - แบบสังเกตพฤติกรรม ประเมินงาน ๘ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุ ง บรรยายถึงวิธีการปรับปรุ งงานของ - ฝึ กปฏิบติ ั - แบบประเมินผลงาน ทัศนศิลป์ งานของตนเองและผูอื่น โดย ตนเองและผูอื่น โดยใช้เกณฑ์ที่ ้ ้ - ใบงาน ใช้เกณฑ์ที่กาหนดให้ กาหนดให้ ศ ๑.๒ ม.๑/๑ ๑. ทัศนศิลป์ ชาติและของ - ทัศนศิลป์ ชาติและของท้องถิ่น - การนาเสนอ - แบบสังเกตพฤติกรรม งาน ๑๒ ม.๑/๒ ท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึง ตนเองจากอดีตจนถึงปั จจุบน ั - ใบงาน - แบบประเมินผลงาน ทัศนศิลป์ ม.๑/๓ ปั จจุบน ั - แบบทดสอบ ไทย ๒. เปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ของภาคต่างๆ ในประเทศไทย ๓. ความแตกต่างของจุด ประสงค์ในการสร้าง สรรค์ งานทัศนศิลป์ ของวัฒนธรรม ไทยและสากล
  3. 3. วิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วิชา ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ชื่อหน่ วย เวลา สาระสาคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์ การประเมิน ที่ ที่ (สอดแทรกสาระฯท้องถิ่น) การเรียนรู้ เรียน ศ ๒.๑ ม.๑/๒ ั ิ ๑. แสดงออกถึงการรับรู ้ความ - ดนตรี กบชีวตจิตใจ - การนาเสนอ - แบบสังเกตพฤติกรรม ความรักใน ๒ ม.๑/๔ ไพเราะของดนตรี - ความไพเราะของดนตรี - แบบประเมินผลงาน ดนตรี ม.๑/๙ ๒. อิทธิพลของดนตรี ที่มีผล - แบบทดสอบ ศ ๒.๒ ม.๑/๑ ต่อจิตใจ และความรู ้สึกของ บุคคล ศ ๒.๑ ม.๑/๑ ๑. บอกหลักการประสมวง - องค์ประกอบของดนตรี (โน้ตสากล) - ฝึ กปฏิบติ ั - แบบสังเกตพฤติกรรม การ ๑๑ ม.๑/๒ ดนตรี พ้นเมือง ื - การใช้และเก็บรักษาเครื่ องดนตรี - แบบทดสอบ - แบบประเมินผลงาน สร้างสรรค์ ม.๑/๓ ๒. ดูแลรักษาเครื่ องดนตรี ที่ - การตีกลองยาวประกอบการแสดง - แบบทดสอบ ดนตรี ม.๑/๔ ตนเองมีอยู่ - ดนตรี พ้นเมือง ื ม.๑/๕ ๓. นาเทคนิคไปใช้ในการ - การขับร้องและบรรเลงเพลงไทย ม.๑/๖ ขับร้องเพลง - เพลงไทยสากล ม.๑/๗ ม.๑/๙
  4. 4. วิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วิชา ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ชื่อหน่ วย เวลา สาระสาคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์ การประเมิน ที่ ที่ (สอดแทรกสาระฯท้องถิ่น) การเรียนรู้ เรียน ศ ๒.๑ ม.๑/๒ ๑. นาเทคนิคไปใช้ในการขับ - เทคนิคการแต่งเพลง - เนื้อเพลงที่แต่งขึ้น - แบบสังเกตพฤติกรรม อัศจรรย์ ๕ ม.๑/๔ ร้องเพลง (ทานองเพลงพม่าเขว) ใหม่ในทานองเพลง - แบบประเมินผลงาน ของเสียง ม.๑/๙ ๒. มีความคิดสร้างสรรค์แต่ง พม่าเขว - แบบทดสอบ ศ ๒.๒ ม.๑/๑ เนื้อเพลงขึ้นใหม่จากทานอง เพลงที่ชื่นชอบ ศ ๒.๒ ม.๑/๑ ๑. บอกประโยชน์ของดนตรี - ดนตรี ไทยในวิถีชีวตสมัยสุโขทัย ิ - แบบทดสอบ - แบบสังเกตพฤติกรรม ั ดนตรี กบ ๒ ม.๑/๒ ที่มีผลต่อมนุษย์ - เพลงพื้นบ้าน - แบบประเมินผลงาน วัฒนธรรม ๒. นาความรู ้มาใช้กบั - แบบทดสอบ ภูมิปัญญา ชีวตประจาวัน ิ ศ ๓.๑ ม.๑/๒ ๑. บอกความหมายและที่มา - ความหมายและที่มาของการละคร - ใบงาน - แบบสังเกตพฤติกรรม การละคร ๒ ม.๑/๓ ของการละคร - องค์ประกอบและประเภทของการ - แบบทดสอบ - แบบประเมินผลงาน และ ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ๒. บอกองค์ประกอบและ ละคร - แบบทดสอบ นาฏศิลป์ ม.๑/๒ ประเภทของการละครไทย - องค์ประกอบของนาฏศิลป์ เบื้องต้น - การบูรณาการ
  5. 5. วิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วิชา ดนตรี นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ ชื่อหน่ วย เวลา สาระสาคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน เกณฑ์ การประเมิน ที่ ที่ (สอดแทรกสาระฯท้องถิ่น) การเรียนรู้ เรียน ศ ๓.๑ ม.๑/๒ ๑. บอกองค์ประกอบของละคร - การเขียนบทละคร - ใบงาน - แบบสังเกตพฤติกรรม การ ๔ ม.๑/๓ และประเภทของละคร - หลักการแสดงละคร - แบบทดสอบ - แบบประเมินผลงาน สร้างสรรค์ ม.๑/๔ ๒. นาความรู ้ไปใช้กบกลุ่ม - หลักการแสดงนาฏศิลป์ ไทยรู ปแบบ ั - แบบทดสอบ นาฏศิลป์ ม.๑/๕ สาระการเรี ยนรู ้อื่น ต่าง ๆ ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ศ ๓.๑ ม.๑/๒ ๑. ใช้ภาษาท่า และ นาฏยศัพท์ - นาฏยศัพท์ - ฝึ กปฏิบติ ั - แบบสังเกตพฤติกรรม ภาษาท่า ๑๐ ม.๑/๓ สื่อความหมายในการแสดง - ภาษาท่า - แบบประเมินผลงาน นาฏยศัพท์ ม.๑/๔ อารมณ์ ความรู ้สึก - ประดิษฐ์ประกอบเพลง - แบบทดสอบ และ ม.๑/๕ ๒. บอกที่มาของราวง - ราวงมาตรฐาน การแสดง มาตรฐาน และการแต่งกาย ศ ๓.๑ ม.๑/๑ ๑. บอกปั จจัยที่มีผลต่อการ - การวิเคราะห์ละครและนาฏศิลป์ - ใบงาน - แบบสังเกตพฤติกรรม นาฏศิลป์ ๔ ม.๑/๔ เปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ - คุณค่านาฏศิลป์ ที่เป็ นมรดกทาง - แบบทดสอบ - แบบประเมินผลงาน กับคุณค่า ม.๑/๕ ๒. นาหลักการแสดงนาฏศิลป์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย - แบบทดสอบ และความ ศ ๓.๒ ม.๑/๑ ไปใช้ในการแสดงต่าง ๆ - การจัดหมู่การแสดงนาฏศิลป์ บน งาม ม.๑/๒ เวทีการแสดง

×