• Like
มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

มาตรฐานตัวชี้วัดการงานฯ

 • 9,929 views
Uploaded on

 

More in: Technology , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
9,929
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
55
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และ เทคโนโลยีทำ า ไมต้ อ งเรี ย นการงานอาชี พ และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับการดำารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำางานสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุขเรี ย นรู ้ อ ะไรในการงานอาชี พ และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้ • การดำ า รงชี ว ิ ต และครอบครั ว เป็นสาระเกี่ยวกับการ ทำางานในชีวิตประจำาวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ สังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจทีพอเพียง ไม่ทำาลายสิงแวดล้อม ่ ่ เน้นการปฏิบตจริงจนเกิดความมันใจและภูมใจในผลสำาเร็จ ั ิ ่ ิ ของงาน เพือให้คนพบความสามารถ ความถนัด และความ ่ ้ สนใจของตนเอง • การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่ เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่าง สร้างสรรค์ โดยนำาความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพใน การดำารงชีวิต • เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร เป็นสาระเกี่ยว กับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 2. 2 • การอาชี พ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำาเป็นต่อ อาชีพ เห็นความสำาคัญของคุณธรรม จริยธรรม และ เจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็น คุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบ อาชีพสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้สาระที ่ ๑ การดำ า รงชี ว ิ ต และครอบครั วมาตรฐาน ง๑.๑ เข้าใจการทำางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ กระบวนการทำางาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำางานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำางาน มีจิตสำานึก ใน การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ ดำารงชีวิตและครอบครัวสาระที ่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยีมาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบ และสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการ เทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้ เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่ง แวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการ เทคโนโลยีที่ยั่งยืนสาระที ่ ๓ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารมาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางาน และอาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระที ่ ๔ การอาชี พมาตรฐาน ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้
 • 3. 3 เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติ ที่ดีตออาชีพ ่คุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น จบชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๓ • เข้าใจวิธีการทำางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ ส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือถูกต้อง ตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำางาน มีลักษณะ นิสัยการทำางาน ที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตสำานึกในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม • เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวัน มี ความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมี ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสร้างของเล่น ของใช้ อย่างง่าย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กำาหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดย ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และ ประเมินผล เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี เลือกใช้ สิงของเครืองใช้ในชีวตประจำาวันอย่างสร้างสรรค์และมีการ ่ ่ ิ จัดการสิงของเครืองใช้ดวยการนำากลับมาใช้ซำ้า ่ ่ ้ • เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน การนำา เสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ และวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จบชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๖ • เข้าใจการทำางานและปรับปรุงการทำางานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะ การทำางานร่วมกัน ทำางานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทำางานที่ขยันอดทน รับผิดชอบ ซือสัตย์ มีมารยาท และมีจิตสำานึกในการใช้นำ้า ่ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า • เข้าใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยี และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย นำาความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่
 • 4. 4กำาหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสร้างและประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันอย่างสร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการแปรรูปแล้วนำากลับมาใช้ใหม่ • เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษา ข้อมูล สร้างภาพกราฟิกสร้างงานเอกสาร นำาเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำานึกและรับผิดชอบ • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ จบชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๓ • เข้าใจกระบวนการทำางานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำางาน มีทักษะ การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำางาน ที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสำานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า • เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนำาไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือแบบจำาลองความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม • เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีแก้ปัญหา หรือการทำาโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ ในการแก้ปญหา สร้างชิน ั ้งานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำาเสนองาน • เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีต่อและเห็นความสำาคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหางานทำา คุณสมบัติที่จำาเป็นสำาหรับการมีงานทำา วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพื้น
 • 5. 5 ฐานที่จำาเป็นสำาหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่ สนใจ และประเมินทางเลือก ในการประกอบอาชีพที่ สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ จบชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๖ • เข้าใจวิธีการทำางานเพื่อการดำารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมี ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ การทำางานร่วมกัน ทักษะการ จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ทำางานอย่างมีคุณธรรม และมีจิตสำานึกในการใช้พลังงานและ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการ แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สร้างและพัฒนา สิ่งของเครื่อง ใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยใช้ ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำาเสนอผลงาน วิเคราะห์และ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อ ชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการ ของเทคโนโลยีสะอาด • เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบ และหลักการทำางานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสำาหรับเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียน โปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำาเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นงานหรือโครงงาน • เข้าใจแนวทางสู่อาชีพ การเลือก และใช้เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัด และสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพตั ว ชี ้ ว ั ด และสาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง
 • 6. 6สาระที ่ ๑ การดำ า รงชี ว ิ ต และครอบครั วมาตรฐาน ง ๑. ๑ เข้าใจการทำางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทำางาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำางานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ ลักษณะนิสัยในการทำางาน มีจิตสำานึก ในการ ใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำารง ชีวิตและครอบครัว ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง ป. ๑ ๑. บอกวิธีการทำางานเพื่อ • การทำางานเพื่อช่วยเหลือ ช่วยเหลือตนเอง ๒. ใช้ ตนเอง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่อง - การแต่งกาย มือง่าย ๆ ในการทำางาน - การเก็บของใช้ อย่างปลอดภัย - การหยิบจับและใช้ ๓. ทำางานเพื่อช่วยเหลือ ของใช้ส่วนตัว ตนเองอย่างกระตือรือร้น - การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น และตรงเวลา • การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องมือง่าย ๆ ใน การทำางานอย่างปลอดภัย เช่น - การทำาความคุ้นเคยการ ใช้เครื่องมือ - การรดนำ้าต้นไม้ - การถอนและเก็บวัชพืช - การพับกระดาษเป็น ของเล่น ป. ๒ ๑. บอกวิธีการและ • การทำางานเพื่อช่วยเหลือ ประโยชน์การทำางาน ตนเองและครอบครัว เช่น เพื่อช่วยเหลือตนเองและ - บทบาทและหน้าที่ของ ครอบครัว สมาชิกในบ้าน ๒. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ - การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า เครืองมือ ่ ในการ รองเท้า ทำางานอย่างเหมาะสมกับ - การช่วยครอบครัวเตรียม งานและประหยัด ประกอบอาหาร ๓. ทำางานเพื่อช่วยเหลือ - การกวาดบ้าน ตนเองและครอบครัวอย่าง - การล้างจาน
 • 7. 7 ปลอดภัย • การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครือง ่ มือ เช่น - การเพาะเมล็ด - การดูแลแปลงเพาะกล้า - การทำาของเล่น - การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางป. ๓ ๑.อธิบายวิธีการและ • การทำางานเพื่อช่วยเหลือ ประโยชน์ ตนเอง ครอบครัว และส่วน การทำางาน เพื่อช่วยเหลือ รวม เช่น ตนเอง ครอบครัว - การเลือกใช้เสื้อผ้า และส่วนรวม - การจัดเตรียมอุปกรณ์การ ๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ เรียน เครื่องมือ ตรงกับลักษณะ - การทำาความสะอาด งาน รองเท้า กระเป๋านักเรียน ๓.ทำางานอย่างเป็นขั้นตอน - การกวาด ถู ปัดกวาด ตามกระบวนการทำางานด้วย เช็ดถู บ้านเรือน ความสะอาด ความ - การทำาความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่ง ห้องเรียน แวดล้อม • การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ เครืองมือ เช่น ่ - การปลูกผักสวนครัว - การบำารุงรักษาของเล่น - การซ่อมแซมของใช้ส่วน ตัว - การประดิษฐ์ของใช้ใน โอกาสต่างๆ โดยใช้วัสดุ ในท้องถิ่นป. ๔ ๑. อธิบายเหตุผลในการ • การทำางาน เช่น ทำางานให้บรรลุเป้าหมาย - การดูแลรักษาของใช้ส่วน ๒. ทำางานบรรลุเป้าหมายที่ ตัว วางไว้ อย่างเป็น - การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียน ขันตอน ด้วยความขยัน ้ หนังสือ และกระเป๋า อดทนรับผิดชอบ และ นักเรียน ซือสัตย์ ่ - การปลูกไม้ดอก หรือ ไม้ ๓. ปฏิบัติตนอย่างมี ประดับ
 • 8. 8 มารยาท - การซ่อมแซมวัสดุ ในการทำางาน อุปกรณ์ และเครื่องมือ ๔.ใช้พลังงานและ - การประดิษฐ์ของใช้ ของ ทรัพยากร ตกแต่งจากใบตอง และ ในการทำางานอย่าง กระดาษ ประหยัด และคุ้มค่า - การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว • มารยาท เช่น - การต้อนรับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ใน โอกาสต่าง ๆ - การรับประทานอาหาร - การใช้ห้องเรียน ห้องนำ้า และห้องส้วมชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางป. ๕ ๑. อธิบายเหตุผลการ • ขันตอนการทำางาน เช่น ้ ทำางานแต่ละขั้นตอนถูก - การซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ ต้องตามกระบวนการ รีด พับ เสื้อผ้า ทำางาน - การปลูกพืช ๒. ใช้ทักษะการจัดการ - การทำาบัญชีครัวเรือน ในการทำางาน อย่างเป็น • การจัดการในการทำางาน ระบบ ประณีต และมีความ เช่น คิดสร้างสรรค์ - การจัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร ๓. ปฏิบัติตนอย่างมี ตู้เย็น และห้องครัว มารยาทใน - การทำาความสะอาดห้องนำ้า การทำางานกับสมาชิกใน และห้องส้วม ครอบครัว - การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ ๔. มีจิตสำานึกในการใช้ ในบ้าน พลังงานและทรัพยากร - การประดิษฐ์ของใช้ ของ อย่างประหยัดและคุ้มค่า ตกแต่งจากวัสดุ เหลือ ใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น - การจัดเก็บเอกสารสำาคัญ - การดูแลรักษาและใช้สมบัติ ส่วนตัว สมาชิกใน
 • 9. 9 ครอบครัว และส่วนรวม • มารยาท เช่น - การทำางานกับสมาชิกใน ครอบครัวป. ๖ ๑. อภิปรายแนวทางใน • การทำางานและการปรับปรุง การทำางานและปรับปรุง การทำางาน เช่น การทำางานแต่ละขั้นตอน - การดูแลรักษาสมบัติภายใน ๒. ใช้ทักษะการจัดการ บ้าน ในการทำางาน และมี - การปลูกไม้ดอก หรือ ไม้ ทักษะการทำางานร่วมกัน ประดับ หรือ ปลูกผัก ๓. ปฏิบัติตนอย่างมี หรือเลี้ยงปลาสวยงาม มารยาท ใน - การบันทึกรายรับ – รายจ่าย การทำางานกับครอบครัว ของห้องเรียน และผู้อื่น - การจัดเก็บเอกสารการเงิน • การจัดการในการทำางานและ ทักษะการทำางานร่วมกัน เช่น - การเตรียม ประกอบ จัด อาหาร ให้สมาชิก ในครอบครัว - การติดตั้ง ประกอบ ของใช้ ในบ้าน - การประดิษฐ์ของใช้ ของ ตกแต่งให้สมาชิก ใน ครอบครัว หรือเพื่อน ใน โอกาสต่าง ๆ • มารยาท เช่น - การทำางานกับสมาชิกใน ครอบครัวและผู้อื่นชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง
 • 10. 10ม. ๑ ๑. วิเคราะห์ขันตอนการ ้ • ขั้นตอนการทำางาน เช่น ทำางานตามกระบวนการ - การใช้อปกรณ์อำานวยความ ุ ทำางาน สะดวก ในการ ๒. ใช้กระบวนการกลุ่มใน ทำางานบ้าน การทำางาน - การจัดและตกแต่งห้อง ด้วยความเสียสละ - การเลือกซื้อสินค้าในร้าน ๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการ ค้าปลีก ค้าส่ง ทำางาน อย่างมี ร้านสะดวกซื้อ และห้าง เหตุผล สรรพสินค้า • การทำางานโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม เช่น - การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และ บริการอาหาร - การแปรรูปผลผลิตทางการ เกษตร - การประดิษฐ์ของใช้ ของ ตกแต่ง จากวัสดุในท้องถิ่น • การแก้ปัญหาในการทำางาน เช่น - การจัดสวนในภาชนะ - การซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ และเครืองมือ /เครืองใช้ ่ ่ม. ๒ ๑. ใช้ทักษะการแสวงหา • การแสวงหาความรู้ เพื่อ ความรู้เพื่อพัฒนา การ พัฒนาการทำางาน เช่น ทำางาน - การจัดและตกแต่งบ้าน ๒. ใช้ทักษะกระบวนการ - การดูแลรักษาและตกแต่ง แก้ปัญหา ใน สวน การทำางาน - การจัดการผลผลิต ๓. มีจิตสำานึกในการ • การทำางานโดยใช้ ทำางานและใช้ทรัพยากร กระบวนการแก้ปัญหา เช่น ในการปฏิบัติงาน - การเตรียม ประกอบ จัด อย่างประหยัดและคุ้มค่า ตกแต่ง และบริการ เครื่อง ดื่ม - การเลี้ยงสัตว์ - การประดิษฐ์ของใช้ ของ ตกแต่ง จากวัสดุ
 • 11. 11 ในโรงเรียน หรือ ท้องถิ่น - การติดต่อสือสารและใช้ ่ บริการกับหน่วยงานต่างๆชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางม. ๓ ๑. อภิปรายขั้นตอนการ • ขันตอนการทำางาน เช่น ้ ทำางานที่มีประสิทธิภาพ - การซัก ตาก พับ เก็บ ๒. ใช้ทักษะในการ เสื้อผ้า ที่ตองการ ้ ทำางานร่วมกันอย่างมี การดูแลอย่างประณีต คุณธรรม - การสร้างชิ้นงาน หรือ ผล ๓. อภิปรายการทำางาน งาน โดยใช้ทักษะ • การทำางานร่วมกัน เช่น การจัดการเพื่อการ - การเตรียม ประกอบ ประหยัดพลังงาน อาหารประเภทสำารับ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม - การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ • การจัดการ เช่น - ธุรกิจประเภทต่างๆ - การขยายพันธุ์พืช - การติดตั้ง / ประกอบ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน
 • 12. 12ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กน กลางม. ๔- ๑. อธิบายวิธีการทำางานเพือ • การทำางานเพื่อการดำารง ่ ๖ การดำารงชีวิต ชีวิต เช่น ๒. สร้างผลงานอย่างมี - การเลือก ใช้ ดูแลรักษา ความคิดสร้างสรรค์ เสื้อผ้า และ และมีทักษะการทำางานร่วมกัน เครื่องแต่งกาย ๓. มีทักษะการจัดการในการ • การทำางานร่วมกัน เช่น ทำางาน - การประดิษฐ์ของใช้ทเป็นี่ ๔. มีทักษะกระบวนการแก้ เอกลักษณ์ไทย ปัญหาในการทำางาน - หน้าที่และบทบาทของ ๕. มีทักษะในการแสวงหา ตนเองที่มีต่อสมาชิกใน ความรู้เพื่อ การดำารง ครอบครัว โรงเรียน และ ชีวิต ชุมชน ๖. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย • การจัดการ เช่น ในการทำางาน - การดูแลรักษา ทำาความ ๗. ใช้พลังงาน ทรัพยากร สะอาด จัด ในการทำางานอย่างคุ้มค่าและ ตกแต่งบ้านและโรงเรียน ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่ง - การปลูกพืช ขยายพันธุ์ แวดล้อม พืช หรือ เลี้ยงสัตว์ - การบำารุง เก็บรักษา เครืองใช้ไฟฟ้า และ ่ อุปกรณ์อำานวยความสะดวก ในชีวตประจำาวัน ิ - การดำาเนินการทางธุรกิจ • การแก้ปัญหาในการ ทำางาน เช่น - การตัดเย็บและดัดแปลง เสื้อผ้า - การเก็บ ถนอม และ
 • 13. 13 แปรรูปอาหาร - การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่อง มือ เครื่องใช้ สิ่งอำานวย ความสะดวก ในบ้านและ โรงเรียน • การแสวงหาความรู้เพื่อ การดำารงชีวิต เช่น - การดูแลรักษาบ้าน - การเลี้ยงสัตว์สาาระที ่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยีมาตรฐาน ง ๒. ๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตาม กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่ง แวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัด การเทคโนโลยีที่ยั่งยืนชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางป. ๑ - -ป. ๒ ๑. บอกประโยชน์ของ • สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำา สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต วัน ถูกสร้างมาให้มีรปร่างที่แตก ู ประจำาวัน ต่างกันตามหน้าที่ใช้สอย เช่น ๒. สร้างของเล่นของใช้ แปรงสีฟัน หม้อหุงข้าว กรรไกร อย่างง่าย โดยกำาหนด ปากกา ดินสอ เป็นต้น ซึ่งมี ปัญหาหรือความต้องการ ประโยชน์ในการทำาให้ความ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ เป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น ทำา โดยถ่ายทอดความคิดเป็น กิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกและ ภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือ รวดเร็วขึ้น สร้าง และประเมินผล • การสร้างของเล่น หรือของใช้ ๓. นำาความรู้เกี่ยวกับการ อย่างเป็นขันตอนตั้งแต่กำาหนด ้ ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทีถูก ่ ปัญหา หรือ ความต้องการ
 • 14. 14 วิธีไปประยุกต์ใช้ใน การ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ โดย สร้างของเล่นของใช้อย่าง ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ ง่าย มิติ ก่อนลงมือสร้าง และ ๔. มีความคิดสร้างสรรค์ ประเมินผล ทำาให้ผู้เรียนทำางาน อย่างน้อย อย่างเป็นกระบวนการ ๑ ลักษณะ ในการแก้ • ภาพร่าง ๒ มิติ หรือ ภาพ ปัญหาหรือสนองความ ๒ มิติ ประกอบด้วย ด้าน ต้องการ กว้าง และด้านยาว • การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เช่น กรรไกร ไม้บรรทัด ควรใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ และประเภทของการทำางาน หากนำามาใช้ โดยขาดความ ระมัดระวัง ไม่รู้วิธีการใช้ ที่ถูกต้อง จะทำาให้เกิดอันตราย ต่อตนเองและความเสียหายกับ ชิ้นงานที่ทำา ดังนั้น การใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธี จะ ทำาให้เกิด ความปลอดภัยใน การทำางาน • ความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ลักษณะ ประกอบด้วยความคิด ริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความ ยืดหยุ่นในการคิด และความ คิดละเอียดลออชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางป. ๓ ๑. สร้างของเล่นของใช้ • การสร้างของเล่น หรือของใช้ อย่างง่าย อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำาหนด โดยกำาหนด ปัญหาหรือ ปัญหา หรือ ความต้องการ รวบรวม ความต้องการ รวบรวมข้อมูล ข้อมูล ออกแบบ ออกแบบ โดย โดยถ่ายทอดความคิด ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง
 • 15. 15 เป็นภาพร่าง ๒ ๒ มิติ ก่อนลงมือสร้าง มิติ ลงมือสร้าง และ และประเมินผล ทำาให้ผู้เรียน ประเมินผล ทำางานอย่างเป็นกระบวนการ ๒. เลือกใช้สิ่งของ • ภาพร่าง ๒ มิติ หรือภาพ ๒ เครื่องใช้ในชีวิตประจำา มิติ ประกอบด้วย ด้านกว้าง วันอย่างสร้างสรรค์ และด้านยาวเป็นการถ่ายทอด ๓. มีการจัดการสิ่งของ ความคิดหรือจินตนาการ เครื่องใช้ด้วยการนำากลับ • การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซำ้า อย่างสร้างสรรค์เป็นการเลือก สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตร กับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม • การนำาสิ่งของเครื่องใช้กลับมา ใช้ซำ้า เป็นส่วน หนึ่งของเทคโนโลยีสะอาดป. ๔ - -ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางป. ๕ ๑. อธิ บายความ • ความหมายของเทคโนโลยี คือ หมายและวิ วั ฒนาการ การนำาความรู้ ทักษะ และ ของเทคโนโลยี ทรัพยากรมาสร้างสิ่งของ ๒. สร้างสิ่งของเครื่อง เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์หรือวิธี
 • 16. 16ใช้ตาม ความ การ โดยผ่านกระบวนการเพื่อสนใจอย่างปลอดภัย แก้ปัญหา สนองความต้องการโดยกำาหนดปัญหาหรือ หรือ เพิ่มความความต้องการ รวบรวม สามารถในการทำางาน ของข้อมูล เลือกวิธีการ มนุษย์ออกแบบโดยถ่ายทอด • เทคโนโลยีมีที่มาที่แตกต่างกันความคิดเป็นภาพร่าง ๓ และ มีการมิติ ลงมือสร้าง และ พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประเมินผล เรียกว่าวิวัฒนาการ การศึกษา ๓. นำาความรู้และทักษะ วิวัฒนาการเพื่อใช้เป็นการสร้างชิ้นงานไป แนวทางในการพัฒนาประยุกต์ในการสร้าง • การสร้างสิ่งของเครื่องใช้สิ่งของเครื่องใช้ อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำาหนด ๔. มีความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาหรือความต้องการอย่างน้อย ๒ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการลักษณะ ในการแก้ ออกแบบ โดยถ่ายทอดปัญหาหรือสนองความ ความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติต้องการ ก่อนลงมือสร้าง และประเมิน ๕. เลือกใช้เทคโนโลยี ผล ทำาให้ผู้เรียนทำางานอย่างในชีวิตประจำาวันอย่าง เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม • ภาพร่าง ๓ มิติหรือภาพ ๓ มิติและมีการจัดการสิ่งของ ประกอบด้วย ด้านกว้าง ด้านเครื่องใช้ด้วยการแปรรูป ยาว และด้านสูง เป็นการแล้วนำากลับมาใช้ใหม่ ถ่ายทอดความคิดหรือ จินตนาการ • ทักษะการสร้างชิ้นงาน เป็นการฝึกฝนใน การ ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สร้างชิ้น งาน จนสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ทำาให้เกิดความ สามารถพื้นฐาน ใน การสร้างชิ้นงาน • ความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ลักษณะ ประกอบด้วยความคิด
 • 17. 17 ริเริม ความคล่องในการคิด ่ ความยืดหยุนในการคิด และ ่ ความคิดละเอียดลออ• การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง สร้างสรรค์เป็น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็น มิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย์• การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการแปรรูปแล้ว นำากลับมาใช้ใหม่ เป็นส่วน หนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด
 • 18. 18ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางป. ๖ ๑. อธิบายส่วน • ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย ประกอบของระบบ ตัวป้อน(Input) กระบวนการ เทคโนโลยี (Process) และ ๒. สร้างสิ่งของเครื่อง ผลลัพธ์(Output) ใช้ตามความสนใจ • การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ อย่างปลอดภัย โดย อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำาหนด กำาหนดปัญหา หรือ ปัญหา หรือความต้องการ ความต้องการ รวบรวม รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด ออกแบบโดยถ่ายทอด เป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนที่ ความคิดเป็นภาพร่าง ความคิด ก่อนลงมือสร้าง และ ๓ มิติ หรือแผนที่ความ ประเมินผล ทำาให้ผู้เรียน คิด ลงมือสร้าง และ ทำางานอย่างเป็นกระบวนการ ประเมินผล • ภาพร่าง ๓ มิติ ประกอบด้วย ๓. นำาความรู้และ ด้านกว้าง ด้านยาว ทักษะการสร้างชิ้นงาน และด้านสูง เป็นการถ่ายทอด ไป ประยุกต์ในการ ความคิดหรือจินตนาการ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ • แผนที่ความคิด เป็นการลำาดับ ความคิดให้เห็นเป็นขั้นตอน และเป็นการถ่ายทอดความคิด หรือจินตนาการรูปแบบหนึ่ง • ทักษะการเจาะ เป็นความ สามารถพื้นฐานในการสร้าง ชิ้นงานอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเกิด จากการฝึกฝนจนสามารถ ปฏิบัติงานได้คล่องแคล่ว รวดเร็วม. ๑ - -
 • 19. 19
 • 20. ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางม. ๒ ๑. อธิบายกระบวนการ • กระบวนการเทคโนโลยีเป็น 20 เทคโนโลยี ขันตอน ้ การแก้ ๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ ปัญหาหรือสนองความต้องการ หรือวิธีการ ตาม ของมนุษย์ ประกอบด้วย กระบวนการเทคโนโลยี กำาหนดปัญหาหรือความ อย่างปลอดภัย ออกแบบ ต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือก โดยถ่ายทอดความคิดเป็น วิธีการ ออกแบบและปฏิบตการ ั ิ ภาพร่าง ๓ มิติ หรือภาพ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และ ฉาย เพื่อนำาไปสู่การสร้าง ประเมินผล ต้นแบบของสิ่งของเครื่อง • การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ ใช้ หรือถ่ายทอดความคิด วิธีการ ตาม ของวิธีการเป็นแบบจำาลอง กระบวนการเทคโนโลยี จะ ความคิดและ การ ทำาให้ผู้เรียนทำางานอย่างเป็น รายงานผล เพื่อนำาเสนอวิธี ระบบ สามารถย้อนกลับมา การ แก้ไขได้ง่าย ๓.มีความคิดสร้างสรรค์ใน • ภาพฉาย เป็นภาพแสดงราย การแก้ปัญหาหรือสนอง ละเอียดของชิ้นงาน ประกอบ ความต้องการ ในงานที่ ด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ผลิตเอง ด้านบน แสดงขนาดและหน่วย ๔. เลือกใช้เทคโนโลยี วัด เพื่อนำาไปสร้างชิ้นงาน อย่างสร้างสรรค์ ต่อ • ความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ชีวิต สังคม สิงแวดล้อม ่ ลักษณะ ประกอบด้วยความคิด และมี การ ริเริ่ม ความคล่อง ใน จัดการเทคโนโลยีด้วยการ การคิด ความยืดหยุ่นในการ ลดการใช้ทรัพยากรหรือ คิด และความคิด เลือกใช้เทคโนโลยี ที่ ละเอียดลออ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ง • การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง แวดล้อม สร้างสรรค์ โดย การ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร กับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีพลังงาน ทดแทน • การลดการใช้ทรัพยากรหรือ เลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลก ระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นส่วน หนึ่งของเทคโนโลยีสะอาดม. ๓ ๑. อธิบายระดับของ • ระดับของเทคโนโลยีแบ่งระดับ เทคโนโลยี ตามความรู้ ที่ใช้เป็น ๓ ๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ ระดับ คือ ระดับพื้นบ้านหรือ หรือวิธีการ ตาม พื้นฐาน ระดับกลาง และ กระบวนการเทคโนโลยี ระดับสูง อย่างปลอดภัย ออกแบบ • การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ โดยถ่ายทอดความคิดเป็น วิธีการ ตาม
 • 21. ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กน กลางม. ๔ - ๑. อธิบายและเชื่อมโยง • เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ 21 ๖ ความสัมพันธ์ระหว่าง กับศาสตร์อื่นๆโดยเฉพาะ เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ ๒. วิเคราะห์ระบบ • ระบบเทคโนโลยีประกอบ เทคโนโลยี ด้วย ตัวป้อน (Input) ๓. สร้างและพัฒนาสิ่งของ กระบวนการ (Process) เครื่องใช้หรือ วิธีการ ตาม ผลลัพธ์ (Output) กระบวนการเทคโนโลยี ทรัพยากรทางเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย โดย (Resources) ปัจจัยที่เอื้อ ถ่ายทอดความคิดเป็น หรือขัดขวาง ต่อ ภาพฉายและแบบจำาลอง เทคโนโลยี เพื่อนำาไปสู่ (Consideration) การสร้างชิ้นงาน หรือ • การวิเคราะห์ระบบ ถ่ายทอดความคิด ของวิธี เทคโนโลยีทำาให้ทราบเกี่ยว การเป็นแบบจำาลองความ กับปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผล คิดและการรายงานผลโดย ต่อ การแก้ปัญหา ใช้ซอฟท์แวร์ช่วย หรือสนอง ความต้องการ ในการออกแบบหรือนำา • การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ เสนอผลงาน หรือวิธีการ ตามกระบวนการ ๔.มีความคิดสร้างสรรค์ใน เทคโนโลยี จะทำาให้ผู้เรียน การแก้ปัญหาหรือสนอง ทำางานอย่างเป็นระบบ ความต้องการ ในงานที่ สามารถย้อนกลับมาแก้ไข ผลิตเอง หรือการพัฒนา ได้งาย ่ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต • การใช้ซอฟท์แวร์ช่วยใน ๕. วิเคราะห์และเลือกใช้ การออกแบบหรือนำาเสนอ เทคโนโลยี ที่ ผลงาน มีประโยชน์ในการ เหมาะสมกับชีวิตประจำาวัน ช่วยร่างภาพ ทำาภาพ ๒ มิติ อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต และ ๓ มิติ สังคม และ • การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ สิ่งแวดล้อม และมีการ ต้องคำานึงถึง หลักการ จัดการเทคโนโลยีที่ยงยืน ั่ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ด้วยวิธีการของเทคโนโลยี • หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ สะอาด เบื้องต้น เป็นการ วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของ การออกแบบประกอบด้วย ชิ้นงานนี้ใช้ทำาอะไร ทำาไม ถึงต้องมีชิ้นงานนี้ ใครเป็นผู้ ใช้ ใช้ที่ไหน เมื่อไรจึงใช้ วิธีการ ทีทำาให้ชิ้น ่ งานนีทำางานได้ตาม ้ วัตถุประสงค์ • ภาพฉาย เป็นภาพแสดงราย
 • 22. 22ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กน กลางม. ๔- • ความคิดแปลกใหม่ที่ได้ ๖ ต้องไม่ละเมิดความคิดผู้อื่น(ต่อ) • ความคิดแปลกใหม่เป็นการ สร้างนวัตกรรมที่อาจนำาไปสู่ การจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร • การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมิน และการตัดสินใจเพื่อเลือก ใช้เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม • การเลือกใช้สงของเครืองใช้ ิ่ ่ อย่างสร้างสรรค์ โดยการ เลือกสิงของ เครืองใช้ทีเป็นมิตร ่ ่ ่ กับชีวิต สังคม สิงแวดล้อม ่ • เทคโนโลยีสะอาดเป็นการ จัดการเทคโนโลยีทยั่งยืน ี่ แบบหนึ่ง
 • 23. 23สาระที ่ ๓ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารมาตรฐาน ง ๓. ๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสือสาร การแก้ปญหา การทำางาน และ ่ ั อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคณธรรม ุชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางป. ๑ ๑. บอกข้อมูลที่สนใจและ • ข้อมูลของสิ่งที่สนใจอาจ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคล แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว สัตว์ สิงของ เรืองราว และ ่ ่ เหตุการณ์ตางๆ่ • แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด ผู้ ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ ๒. บอกประโยชน์ของ • อุปกรณ์เทคโนโลยี อุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศ เช่น สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ • ประโยชน์ของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ใช้ในการเรียน ใช้วาดภาพ ใช้ติดต่อสื่อสารป. ๒ ๑. บอกประโยชน์ของ • ข้อมูลบางอย่างมีประโยชน์ ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่ ในการดำาเนินชีวิตต้อง สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พิจารณาก่อนนำาไปใช้ ทีเชือถือได้ ่ ่ • แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีการ รวบรวมข้อมูลอย่างมีหลัก เกณฑ์ มีเหตุผลและ มี การอ้างอิง เช่น - แหล่งข้อมูลของทาง ราชการ - แหล่งข้อมูลจากผู้ เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ตรงและศึกษาในเรื่องนั้นๆ • การรวบรวมข้อมูลที่สนใจ จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
 • 24. 24 ที่เชื่อถือได้ ช่วยให้ได้ ข้อมูล ที่ถูกต้องและ สมบูรณ์มากขึ้นชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง ๒. บอกประโยชน์และการ • ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล รักษาแหล่งข้อมูล • การรักษาแหล่งข้อมูล เป็นการรักษาสภาพของแหล่ง ข้อมูลให้คงอยูและใช้งานได้ ่ นานๆ เช่น ไม่ขดเขียนตาม ี สถานที่ต่างๆ ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้แหล่งข้อมูล และไม่ทำาให้แหล่งข้อมูลเกิด ความชำารุดเสียหาย ๓. บอกชื่อและหน้าที่ของ • คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วน หน่วยรับเข้า ประกอบหลักของ หน่วยประมวลผล หน่วยส่ง คอมพิวเตอร์ ออก ซึ่งการ ประมวลผลเป็นการ กระทำา(คำานวณ เปรียบ เทียบ) กับข้อมูลที่รับเข้ามา • อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วน ประกอบหลักของ คอมพิวเตอร์ มีดังนี้
 • 25. 25 - เมาส์ ทำาหน้าที่ เลื่อนตัว ชี้และคลิกคำาสั่ง - แผงแป้นอักขระ ทำาหน้าที่ รับข้อความ สัญลักษณ์และตัวเลข - จอภาพ ทำาหน้าที่ แสดง ข้อความ ภาพ - ซีพียู ทำาหน้าที่ ประมวล ผลข้อมูล - ลำาโพง ทำาหน้าที่ ส่ง เสียง - เครื่องพิมพ์ ทำาหน้าที่ พิมพ์ขอความ ภาพทาง ้ กระดาษ - อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก ซีดี หน่วยความจำาแบบ แฟลชป. ๓ ๑. ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้น • ขันตอนการค้นหาข้อมูล ้ ตอน และนำาเสนอข้อมูลใน ประกอบด้วย การกำาหนด ลักษณะต่างๆ หัวข้อที่ตองการค้นหา การ ้ เลือกแหล่งข้อมูล การเตรี ยมอุปกรณ์ การค้นหาและ รวบรวมข้อมูล การพิจารณา การสรุปผล • การนำาเสนอข้อมูลสามารถ ทำาได้ หลาย ลักษณะตามความเหมาะสม เช่น นำาเสนอหน้าชั้นเรียน จัดทำาเอกสารรายงาน จัด ทำาป้ายประกาศ จัดทำาสื่อนำา เสนอด้วยคอมพิวเตอร์ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง
 • 26. 26 ๒. บอกวิธีดูแลและรักษา • วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์อุปกรณ์เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ - ศึกษาและปฏิบัติตาม ขันตอนการใช้งาน ้ - ปฏิบัติตามระเบียบการ ใช้และการดูแลรักษา
 • 27. 27ป. ๔ ๑. บอกชื่อและหน้าที่ของ • อุปกรณ์เทคโนโลยี อุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศ เช่น สารสนเทศ - กล้องดิจิทัล ทำาหน้าที่ บันทึกภาพ - สแกนเนอร์ ทำาหน้าที่ สแกนข้อความหรือภาพที่ อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ให้อยู่ ในรูปข้อมูลดิจิทัล - แผ่นซีดี ทำาหน้าที่ เก็บ ข้อมูล ๒. บอกหลักการทำางาน • หลักการทำางานเบื้องต้น เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ของคอมพิวเตอร์ มี ดังนี้ รับข้อมูลเข้าโดยผ่าน หน่วยรับเข้าแล้วส่งข้อมูลไป จัดเก็บไว้ยังหน่วยความจำา จากนั้นส่งข้อมูลไปยังหน่วย ประมวลผลเพื่อผ่าน กระบวนการคำานวณและ เปรียบเทียบให้ได้ผลลัพธ์ ตามต้องการ ผลลัพธ์ ที่ได้ จะถูกส่งไปยังหน่วยแสดง ผล • การจัดประเภทของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม หลักการทำางานเบื้องต้น เช่น - อุปกรณ์รับข้อมูล เช่น เมาส์ แผงแป้นอักขระ - อุปกรณ์ประมวลผล ได้แก่ ซีพียู - อุปกรณ์แสดงผล เช่น จอภาพ ลำาโพง เครืองพิมพ์ ่
 • 28. 28ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางป. ๔ ๓. บอกประโยชน์และ • ประโยชน์จากการใช้งาน(ต่อ) โทษจากการใช้งาน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ - ใช้สร้างงาน เช่น จัดทำา รายงาน สร้าง งาน นำาเสนอ - ใช้ติดต่อสื่อสารและค้นหา ความรู้ เช่น ส่ง e-mail ค้นหาข้อมูล ศึกษาบทเรียน - ใช้เพื่อความบันเทิง เช่น เล่นเกม ฟังเพลง ดู ภาพยนตร์ ร้องเพลง • โทษจากการใช้งาน คอมพิวเตอร์ - ต่อร่างกาย เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์ตดต่อกันเป็น ิ เวลานานเป็นผลเสียต่อ สุขภาพ - ต่อสังคม เช่น การถูก ล่อลวง การสูญเสีย ความสัมพันธ์กับ ครอบครัว ๔. ใช้ระบบปฏิบัติการ • ประเภทของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ และ ทำางาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์ • การใช้งานระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น การสร้าง ลบ เปลี่ยนชื่อ ย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์ ๕. สร้างภาพหรือชิ้นงาน • การใช้โปรแกรมกราฟิกขัน ้ จากจินตนาการโดยใช้ พืนฐาน เช่น ้ การวาด โปรแกรมกราฟิกด้วย ภาพ การระบายสี การพิมพ์ ความรับผิดชอบ ข้อความ • การสร้างภาพหรือชิ้นงาน
 • 29. 29 โดยใช้โปรแกรมกราฟิก เช่น การวาดภาพประกอบ การเล่านิทาน โดยไม่คัด ลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำาสุภาพและไม่สร้าง ความเสียหาย ต่อผู้ อืน ่ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง
 • 30. 30ป. ๕ ๑. ค้นหา รวบรวมข้อมูล • การดำาเนินการเพื่อให้ได้ ที่สนใจ และเป็น ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ มี ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ขันตอนดังนี้ ้ ต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรง - กำาหนดวัตถุประสงค์และ ตามวัตถุประสงค์ ความต้องการของสิ่งที่ สนใจเพื่อกำาหนดข้อมูลที่ ต้องการค้นหา - วางแผนและพิจารณา เลือกแหล่งข้อมูลที่มี ความน่าเชื่อถือ - กำาหนดหัวข้อของข้อมูลที่ ต้องการค้นหา เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน การค้นหา บันทึก และเก็บ ข้อมูล - ค้นหาและรวบรวมข้อมูล - พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ - สรุปผลและจัดทำารายงาน โดยมีการอ้างอิง แหล่ง ข้อมูล - เก็บรักษาข้อมูลให้พร้อม ใช้งานต่อไป ๒. สร้างงานเอกสารเพื่อ • การใช้ซอฟต์แวร์ประมวล ใช้ประโยชน์ในชีวิต คำาขั้นพื้นฐาน ประจำาวันด้วยความรับผิด เช่น การสร้างเอกสารใหม่ ชอบ การตกแต่ง เอกสารการ บันทึกงานเอกสาร • การสร้างงานเอกสาร เช่น บัตรอวยพร ใบประกาศ รายงาน โดยมีการอ้างอิง แหล่งข้อมูล ใช้คำาสุภาพ และ ไม่ก่อให้เกิดความเสีย หายต่อผู้อื่น
 • 31. 31ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง
 • 32. 32ป. ๖ ๑. บอกหลักการเบื้องต้น • หลักการเบื้องต้นของการ ของการแก้ปัญหา แก้ปัญหา - พิจารณาปัญหา - วางแผนแก้ปัญหา - แก้ปัญหา - ตรวจสอบและปรับปรุง ๒. ใช้คอมพิวเตอร์ในการ • การใช้คอมพิวเตอร์ในการ ค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูล เช่น ค้นหา ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม ๓. เก็บรักษาข้อมูลทีเป็น ่ • การเก็บรักษาข้อมูลในรูป ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ แบบต่างๆ - สำาเนาถาวร เช่น เอกสาร แฟ้มสะสมงาน - สือบันทึก เช่น เทป แผ่น ่ บันทึก ซีดีรอม หน่วยความจำาแบบแฟลช ๔.นำาเสนอข้อมูลในรูป • การจัดทำาข้อมูลเพื่อการนำา แบบที่เหมาะสม เสนอต้องพิจารณารูปแบบ โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ของข้อมูลให้เหมาะสมกับ ประยุกต์ การสื่อความหมายที่เข้าใจ ง่ายและชัดเจน เช่น กราฟ ตาราง แผนภาพ รูปภาพ • การใช้ซอฟต์แวร์นำาเสนอ เช่น การสร้างสไลด์ การ ตกแต่งสไลด์ การกำาหนด เทคนิคพิเศษในการนำาเสนอ • การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูป แบบการนำาเสนอ เช่น นำา เสนอรายงานเอกสารโดยใช้ ซอฟต์แวร์ ประมวลคำา นำาเสนอแบบ บรรยายโดยใช้ซอฟต์แวร์ นำาเสนอ ๕. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย • การสร้างชิ้นงานต้องมีการ สร้างชิ้นงานจาก วางแผนงานและการ
 • 33. 33ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางม. ๑ ๑. อธิบายหลักการ • การทำางานของ ทำางาน บทบาท คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย และประโยชน์ของ หน่วยสำาคัญ ๕ หน่วยได้แก่ คอมพิวเตอร์ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำาหลัก หน่วย ความจำารอง และหน่วยส่ง ออก • คอมพิวเตอร์มีบทบาทใน การช่วยอำานวย ความสะดวกในการดำาเนิน กิจกรรมต่างๆ และตอบ สนองความต้องการเฉพาะ บุคคลและสังคมมากขึน ้ • คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการ ทำางาน เช่น แก้ปัญหา สร้าง งาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสือสาร ค้นหาข้อมูล ่ ๒. อภิปราย ลักษณะ • ลักษณะสำาคัญของ สำาคัญ และผลกระทบของ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ - ช่วยให้การทำางานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำา - ช่วยให้การบริการกว้าง ขวางขึ้น - ช่วยดำาเนินการในหน่วย งานต่างๆ - ช่วยอำานวยความสะดวก ในชีวิตประจำาวัน • เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลก ระทบในด้านต่างๆ เช่น - คุณภาพชีวิต - สังคม - การเรียนการสอน
 • 34. 34 ๓. ประมวลผลข้อมูลให้ • ข้อมูลและสารสนเทศ เป็นสารสนเทศ - ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ - การประมวลผลข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศ • ประเภทของข้อมูล • วิธีการประมวลผลข้อมูล • การจัดการสารสนเทศ มี ขันตอนดังนี้ ้ - การรวบรวมข้อมูลและ ตรวจสอบข้อมูลได้แก่ การ เก็บรวบรวมข้อมูล และ การตรวจสอบข้อมูล - การประมวลผลข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การคำานวณ และการทำา รายงานชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางม. ๑ - การดูแลรักษาข้อมูล(ต่อ) ได้แก่ การจัดเก็บ การทำา สำาเนา การแจกจ่ายและ การสื่อสารข้อมูล และการ ปรับปรุงข้อมูล • ระดับของสารสนเทศ
 • 35. 35ม. ๒ ๑. อธิบายหลักการเบื้อง • การสื่อสารข้อมูล คือการ ต้นของ การ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สือสารข้อมูล และเครือ ่ จากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยัง ข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้รับ • พัฒนาการของการสื่อสาร ข้อมูล • อุปกรณ์สื่อสารสำาหรับ เชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ • ชนิดของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ • เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล ภายในเครือข่าย คอมพิวเตอร์ • ประโยชน์ของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ๒. อธิบายหลักการ และ • กระบวนการเทคโนโลยี วิธีการแก้ปัญหาด้วย สารสนเทศ เช่น กระบวนการเทคโนโลยี การรวบรวมข้อมูล การตรวจ สารสนเทศ สอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลเพื่อให้ได้ สารสนเทศที่นำามาใช้ในการ ตัดสินใจ การเผยแพร่ สารสนเทศ • การแก้ปัญหาด้วย กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นการแก้ ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดย ใช้กระบวนการทาง เทคโนโลยีสารสนเทศมา ช่วย • การใช้คอมพิวเตอร์ในการ แก้ปัญหาทำาได้โดยการใช้ ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการ
 • 36. 36ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางม. ๒ ๓. ค้นหาข้อมูล และติดต่อ • ความหมายและพัฒนาการ(ต่อ) สือสารผ่านเครือข่าย ่ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ อย่างมี • การใช้งานอินเทอร์เน็ต คุณธรรมและ จริยธรรม เช่น - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - blog - การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล - การสืบค้นข้อมูลและการ ใช้โปรแกรมเรียกค้น ข้อมูล(search engine) - การสนทนาบนเครือข่าย • คุณธรรมและจริยธรรมใน การใช้อินเทอร์เน็ต - ผลกระทบของการใช้ อินเทอร์เน็ตกับสังคม - มารยาท ระเบียบ และ ข้อบังคับในการใช้ อินเทอร์เน็ต ๔. ใช้ซอฟต์แวร์ในการ • ซอฟต์แวร์ระบบประกอบ ทำางาน ด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรม อรรถประโยชน์ • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ ประยุกต์ทั่วไป และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะ งาน • ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยใน การทำางาน เช่น บีบอัด ขยาย โอนย้ายข้อมูล ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ • ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วย ในการทำางาน เช่น ใช้ โปรแกรมในการคำานวณ และจัดเรียงข้อมูล ใช้ โปรแกรมช่วยค้นหาคำาศัพท์
 • 37. 37 หรือความหมาย ใช้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิงชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง
 • 38. 38ม. ๓ ๑. อธิบายหลักการทำา • หลักการทำาโครงงาน โครงงานที่มีการใช้ เป็นการพัฒนาผลงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า ดำาเนินการพัฒนาตามความ สนใจและความถนัด โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ๒. เขียนโปรแกรมภาษา • หลักการพื้นฐานในการ ขันพื้นฐาน ้ เขียนโปรแกรม - แนวคิดและหลักการ โปรแกรม โครงสร้าง โปรแกรม ตัวแปร การ ลำาดับคำาสั่ง การตรวจสอบ เงื่อนไข การ ควบคุมโปรแกรม คำาสั่ง แสดงผล และรับข้อมูล การเขียนโปรแกรม แบบง่ายๆ - การเขียนสคริปต์ เช่น จาวาสคริปต์ แฟลช ๓. ใช้เทคโนโลยี • การเลือกซอฟต์แวร์ที่ สารสนเทศนำาเสนองานใน เหมาะสมกับลักษณะของ รูปแบบที่เหมาะสมกับ งาน ลักษณะงาน • การใช้ซอฟต์แวร์และ อุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วย ในการนำาเสนองาน ๔.ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย • การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย สร้างชิ้นงานจาก สร้างงานตามหลักการทำา จินตนาการหรืองานทีทำาใน ่ โครงงานโดยมีการอ้างอิง ชีวตประจำาวัน ตามหลัก ิ แหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากร การทำาโครงงานอย่างมี อย่างคุ้มค่า ไม่คัด จิตสำานึกและความรับผิด ลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำา ชอบ สุภาพ และไม่สร้าง ความเสียหายต่อผู้อื่น
 • 39. 39ม. ๔- 1. อธิบายองค์ประกอบ • องค์ประกอบของระบบ ๖ ของระบบสารสนเทศ สารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. อธิบายองค์ประกอบและ • การทำางานของ หลักการทำางานของ คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ หน่วยสำาคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำาหลัก หน่วย ความจำารอง และหน่วยส่ง ออก - หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยควบคุม และหน่วยคำานวณและ ตรรกะ - การรับส่งข้อมูลระหว่าง หน่วยต่างๆ จะผ่านระบบ ทางขนส่งข้อมูลหรือบัสชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง
 • 40. 40ม. ๔- 3. อธิบายระบบสื่อสาร • ระบบสื่อสารข้อมูล ๖ ข้อมูลสำาหรับเครือข่าย ประกอบด้วย ข่าวสาร ผู้ส่ง(ต่อ) คอมพิวเตอร์ ผู้รับ สือกลาง โพรโทคอล ่ • เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะ สือสารและรับส่งข้อมูลกันได้ ่ ต้องใช้โพรโทคอล ชนิดเดียวกัน • วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบ ขนาน และแบบ อนุกรม 4. บอกคุณลักษณะของ • คุณลักษณะ(specificatio คอมพิวเตอร์ และ n)ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ความเร็วและความจุของ ฮาร์ดดิสก์ 5. แก้ปัญหาด้วย • แก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอน กระบวนการเทคโนโลยี ดังนี้ สารสนเทศอย่างมี - การวิเคราะห์และกำาหนด ประสิทธิภาพ รายละเอียด ของ ปัญหา - การเลือกเครืองมือ และ ่ ออกแบบขันตอนวิธี ้ - การดำาเนินการแก้ปัญหา - การตรวจสอบ และการ ปรับปรุง • การถ่ายทอดความคิดใน การแก้ปัญหา อย่างมี ขันตอน ้ 6. เขียนโปรแกรมภาษา • ขันตอนการพัฒนา ้ โปรแกรม มี ๕ ขันตอน้ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การ เขียนโปรแกรม การทดสอบ โปรแกรม และการจัดทำา เอกสารประกอบ • การเขียนโปรแกรม เช่น ซี จาวา ปาสคาล วิชวลเบสิก ซีชาร์ป • การเขียนโปรแกรมในงาน
 • 41. 41ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางม. ๔ 7. พัฒนาโครงงาน • โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่ง –๖ คอมพิวเตอร์ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้(ต่อ) งานดังนี้ - การพัฒนาสื่อเพื่อการ ศึกษา - การพัฒนาเครื่องมือ - การทดลองทฤษฎี - การประยุกต์ใช้งาน - การพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์
 • 42. 42 • พัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนต่อ ไปนี้ - คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ - ศึกษาค้นคว้าเอกสาร - จัดทำาข้อเสนอโครงงาน - พัฒนาโครงงาน - จัดทำารายงาน - นำาเสนอและเผยแพร่ 8. ใช้ฮาร์ดแวร์และ • การเลือกคุณลักษณะของ ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ กับงาน เหมาะสมกับงาน เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อ ประสม ควรเป็นเครื่องที่มี สมรรถนะสูง และใช้ ซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม 9. ติดต่อสือสาร ค้นหา ่ • ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลผ่าน อินเทอร์เน็ต • คุณธรรมและจริยธรรมใน การใช้อินเทอร์เน็ต 10. ใช้คอมพิวเตอร์ในการ • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลข้อมูลให้ ช่วยใน การ เป็นสารสนเทศเพื่อ ตัดสินใจของบุคคล กลุ่ม ประกอบ การตัดสินใจ องค์กร ในงาน ต่างๆ 11.ใช้เทคโนโลยี • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศนำาเสนองาน นำาเสนองานในรูปแบบโดย ในรูปแบบที่เหมาะสม พิจารณาวัตถุประสงค์ของ ตรงตามวัตถุประสงค์ งาน ของงานชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง
 • 43. 43 12.ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย • ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง สร้างชิ้นงานหรือโครง ชิ้นงานหรือโครงงาน ตาม งานอย่างมีจิตสำานึก หลักการทำาโครงงาน และความรับผิดชอบ • ศึกษาผลกระทบด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก งานที่สร้างขึ้น เพื่อหา แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 13.บอกข้อควรปฏิบัติ • ข้อปฏิบัติสำาหรับผู้ใช้ สำาหรับผู้ใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สารสนเทศ สือสารและปฏิบัติต่อผู้อื่น ่ อย่างสุภาพ ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับของระบบ ที่ใช้งาน ไม่ทำาผิดกฎหมาย และศีลธรรม แบ่งปันความ สุขให้กับผู้อื่นสาระที ่ ๔ การอาชี พ
 • 44. 44มาตรฐาน ง ๔. ๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำาเป็นมีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางป. ๑ - -ป. ๒ - -ป. ๓ - -ป. ๔ ๑. อธิบายความหมายและ • ความหมายและความสำาคัญ ความสำาคัญของอาชีพ ของอาชีพป. ๕ ๑. สำารวจข้อมูลทีเกียวกับ ่ ่ • อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน - ค้าขาย ๒. ระบุความแตกต่างของ - เกษตรกรรม อาชีพ - รับจ้าง - รับราชการ พนักงานของ รัฐ - อาชีพอิสระ • ความแตกต่างของอาชีพ - รายได้ - ลักษณะงาน - ประเภทกิจการ • ข้อควรคำานึงเกี่ยวกับอาชีพ - ทำางานไม่เป็นเวลา - การยอมรับนับถือจาก สังคม - มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูงป. ๖ ๑. สำารวจตนเองเพือ ่ • การสำารวจตนเอง วางแผนในการเลือกอาชีพ - ความสนใจ ความสามารถ ๒. ระบุความรู้ ความ และทักษะ สามารถ และคุณธรรมที่ • คุณธรรมในการประกอบ สัมพันธ์กบอาชีพทีสนใจ ั ่ อาชีพ เช่น - ความซื่อสัตย์ - ความขยัน อดทน - ความยุติธรรม - ความรับผิดชอบ
 • 45. 45ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กน กลางม. ๑ ๑. อธิบายแนวทางการเลือก • แนวทางการเลือกอาชีพ อาชีพ - กระบวนการตัดสินใจ ๒. มีเจตคติที่ดีต่อการ เลือกอาชีพ ประกอบอาชีพ • เจตคติที่ดีต่อการประกอบ ๓. เห็นความสำาคัญของการ อาชีพ สร้างอาชีพ - การสร้างรายได้จากการ ประกอบอาชีพสุจริต • ความสำาคัญของการสร้าง อาชีพ - การมีรายได้จากอาชีพที่ สร้างขึ้น - การเตรียมความพร้อมม. ๒ ๑. อธิบายการเสริมสร้าง • การจัดประสบการณ์อาชีพ ประสบการณ์อาชีพ - สถานการณ์แรงงาน ๒. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่ - ประกาศรับสมัครงาน อาชีพ - ความรู้ความสามารถของ ๓. มีทกษะพืนฐานที่จำาเป็น ั ้ ตนเอง สำาหรับการประกอบอาชีพที่ - ผลตอบแทน สนใจ • การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ - การหางาน - คุณสมบัติที่จำาเป็น • ทักษะที่จำาเป็นต่อการ ประกอบอาชีพ - ทักษะกระบวนการทำางาน - ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา - ทักษะการทำางานร่วมกัน - ทักษะการแสวงหาความรู้ - ทักษะการจัดการ
 • 46. 46ชั ้ น ตั ว ชี ้ ว ั ด สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางม. ๓ ๑. อภิปรายการหางานด้วย • การหางานหรือตำาแหน่งที่ วิธีที่หลากหลาย ว่าง ๒. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่ - สื่อ สิ่งพิมพ์ อาชีพ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. ประเมินทางเลือกใน • แนวทางเข้าสู่อาชีพ การประกอบอาชีพที่ - คุณสมบัติที่จำาเป็น สอดคล้องกับความรู้ความ - ความมันคง ่ ถนัดและความสนใจของ - การประเมินทางเลือก ตนเอง • การประเมินทางเลือกอาชีพ - แนวทางการประเมิน - รูปแบบการประเมิน - เกณฑ์การประเมิน ม. ๑. อภิปรายแนวทางสู่ • แนวทางสู่อาชีพ๔- ๖ อาชีพที่สนใจ - เตรียมตัวหางานและ ๒. เลือก และใช้เทคโนโลยี พัฒนาบุคลิกภาพ อย่างเหมาะสมกับอาชีพ - ลักษณะความมั่นคงและ ๓. มีประสบการณ์ในอาชีพ ความก้าวหน้าของอาชีพ ที่ถนัดและสนใจ - การสมัครงาน ๔. มีคุณลักษณะที่ดีต่อ - การสัมภาษณ์ อาชีพ - การทำางาน - การเปลี่ยนอาชีพ • การเลือกและใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสมกับอาชีพ - วิธีการ - หลักการ - เหตุผล • ประสบการณ์ในอาชีพ - การจำาลองอาชีพ
 • 47. 47 - กิจกรรมอาชีพ• คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ - คุณธรรม - จริยธรรม - ค่านิยม
 • 48. 48 อภิ ธ านศั พ ท์ สาระที ่ ๑ การดำ า รงชี ว ิ ต และครอบครั วกระบวนการกลุ ่ ม กระบวนการในการทำางานกลุ่ม มีขั้นตอน ดังนี้ การเลือกหัวหน้ากลุ่ม การกำาหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของงานวางแผนการทำางาน แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคลปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผล และปรับปรุงการทำางานการดำ า รงชี ว ิ ต เป็นการทำางานในชีวตประจำาวันเพือ ิ ่ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทีวาด้วย ่ ่ งานบ้านงานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานอื่น ๆการทำ า งานเพื ่ อ การดำ า รงชี ว ิ ต เป็นการทำางานที่จำาเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำาวันช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำาเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เจตคติ และลั ก ษณะนิ ส ั ย ในการทำ า งาน ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ เสียสละ ยุตธรรม ประหยัด ขยัน ิอดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภัย คุ้มค่า ยั่งยืนสะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ช่วยเหลือตนเอง ทำางานบรรลุเป้าหมาย ทำางานถูกวิธี ทำางานเป็นขั้นตอน ทำางานเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯทั ก ษะกระบวนการแก้ ป ั ญ หา เป็นกระบวนการที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน การสังเกต การวิเคราะห์ การสร้างทางเลือก และการประเมินทางเลือกทั ก ษะการจั ด การ ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน (ทำางานเป็นรายบุคคล) และจัดระบบคน (ทำางาน เป็นกลุ่ม) เพื่อให้ทำางานสำาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 49. 49ทั ก ษะกระบวนการทำ า งาน การลงมือทำางานด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำางานอย่างสมำ่าเสมอ ทั้งการทำางาน เป็นรายบุคคล และการทำางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้สามารถทำางานได้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผนในการทำางาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทำางานทั ก ษะการทำ า งานร่ ว มกั น การทำางานเป็นกลุ่ม สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้ทำางานอย่างมีกระบวนการตามขั้นตอนการทำางาน และฝึกหลักการทำางานกลุ่ม โดยรู้จักบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม มีทักษะในการฟัง - พูด มีคุณธรรมในการทำางานร่วมกันสรุปผล และนำาเสนอรายงานทั ก ษะการแสวงหาความรู ้ วิธีการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องหรือเนื้อหา นั้น ๆ ได้แก่ การศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การสังเกต การสำารวจ และการบันทึก สาระที ่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยีกระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์ประกอบด้วย กำาหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เลือกวิธีการออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผลการถ่ า ยทอดความคิ ด เป็นการถ่ายทอดแนวคิดที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้เป็นรูปธรรมเพื่ออธิบายและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ ได้แก่ แผนที่ความคิด ภาพวาด ٢ มิติ ภาพวาด ٣ มิติ ภาพฉายเพื่อการสร้างชิ้นงานการออกแบบ (ทางเทคโนโลยี ) เป็นการลำาดับความคิดหรือจินตนาการเป็นขั้นตอน นำาไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
 • 50. 50การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยนำาความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำารงชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative Thinking) เป็นความสามารถทางสมองมนุษย์ที่คิดได้กว้างไกล หลายแง่มุมหลายทิศทาง นำาไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งของ และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ลักษณะการคิดอย่างสร้างสรรค์ มี ٤ ลักษณะ ประกอบด้วย ๑. ความคิดริเริ่ม (originality) คือ ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างจากความคิ ด เดิ ม ประยุ ก ต์ ให้ เ กิ ด สิ่ งใหม่ ขึ้ น ที่ ไม่ ซำ้า กั บ ของเดิม ไม่เคยปรากฏมาก่อน ๒. ความคล่องในการคิด (fluency) คือ ความสามารถในการคิดหาคำา ตอบได้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว รวดเร็ ว และมี ป ริ ม าณที่ ม ากในเวลาจำา กั ด เช่ น ให้ ผู้ เ รี ย นวาดภาพต่ อ เติ ม รู ป ที่ กำา หนด ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ดภายในเวลา ١٠ นาที ๓. ความยืดหยุ่นในการคิด (flexibility) คือ ความสามารถในการคิดหาคำาตอบได้หลายประเภท และหลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่ งหนึ่ งไปเป็ น หลายสิ่ ง ได้ เช่ น ให้ ผู้ เ รี ย นบอกวิ ธี ก ารนำา ขวดนำ้า พลาสติ ก ที่เหลือใช้ นำาไปทำาอะไรให้เกิดประโยชน์ ได้บ้าง ๔. ความคิ ด ละเอี ย ดลออ (elaboration) คื อ ความคิ ด ในรายละเอียดเพือตกแต่ง หรือขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ่ความปลอดภั ย ในการทำ า งาน เป็นการใช้อปกรณ์ เครืองมือในการทำางานเพือสร้างชินงานอย่าง ุ ่ ่ ้ปลอดภัย และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทและลัก ษณะการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือนั้นเทคโนโลยี
 • 51. 51 เป็นการนำาความรู้ ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำางานของมนุษย์เทคโนโลยี ท ี ่ ย ั ่ ง ยื น เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันโดยไม่ทำาให้ประชาชน รุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความต้องการ ของเขาเอง โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเทคโนโลยี ส ะอาด เป็นกระบวนการ หรือวิธีการ ที่นำามาใช้พัฒนา เปลี่ยนแปลงปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ หรือการบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบ หรือความเสี่ยงต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยใช้เครื่องมือ เช่น 4R (reuse, repair,reduce, recycle) เป็นต้นแบบจำ า ลอง เป็นแบบหรือวัตถุสามมิติที่จำาลองรูปแบบ รายละเอียด วิธีการตามแนวคิดที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อนำาเสนอรูปแบบของชิ้นงานหรือรูปแบบของวิธีการแผนที ่ ค วามคิ ด (Concept Mapping) เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม เพื่ อแสดงการเชื่ อมโยงข้อมูลเกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยนำาเสนอเป็นข้อความ สัญลักษณ์ หรือภาพ โดยใช้ สี และเส้นภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน แสดงขนาด และหน่วยในการวัด เพื่อสามารถนำาไปสร้างแบบจำาลอง หรือชิ้นงานได้ภาพร่ า ง ٢ มิ ต ิ เป็นภาพที่ประกอบด้วย ด้านกว้าง และ ด้านยาว เพื่อนำาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการ
 • 52. 52ภาพร่ า ง ٣ มิ ต ิ เป็นภาพที่ประกอบด้วย ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง เพื่อนำาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการออกแบบและสร้ า ง หรือออกแบบและปฏิบัติการ หมายถึง ขันตอนการลำาดับความคิด ้เพื่อสร้างแนวทางการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการและถ่ายทอดความคิดเป็นภาพที่มีรายละเอียด เพื่อนำาไปสร้างในกระบวนการเทคโนโลยี โดยเป็นขั้นตอนที่ให้มีการออกแบบก่อนการสร้างชิ้นงาน สาระที ่ ๓ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารกระบวนการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดเก็บ การจัดการ การกระทำากับข้อมูลข่าวสารโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำานักงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้สารสนเทศหรือความรู้ที่นำามาใช้ในการตัดสินใจหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตข้ อ มู ล ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมาย การประมวลผลและการใช้งาน ข้อมูลอาจเป็นตัวเลขตัวอักขระ หรือสัญลักษณ์ใดเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันซอฟต์ แ วร์ ชุดคำาสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างมีลำาดับขั้นตอน เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำางานซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ โดยสามารถนำาไปใช้กับงาน ด้านต่างๆ ที่ทำาอยู่เป็นประจำาได้
 • 53. 53อย่างรวดเร็ว เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำา ซอฟต์แวร์ตารางการทำางานซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์นำาเสนอ และซอฟต์แวร์ของระบบงานธนาคารซอฟต์ แ วร์ ร ะบบ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการควบคุมการทำางานร่วมกันของระบบการทำางาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำางานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการด้านอุปกรณ์รับเข้าข้อมูล และแสดงผล การแสดงผลลัพธ์บนจอภาพ การนำาผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงทางเครื่องพิมพ์ การบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในหน่วยความจำารองเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การนำาวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำาให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 2 สิ่ง คือ 1) เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการสารสนเทศ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง และอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม 2) ขันตอนวิธีการดำาเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ้ข้อมูล บุคลากร และกรรมวิธีการดำาเนินงานเพื่อให้ข้อมูลนั้นเกิดประโยชน์มากที่สุดโปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยเสริมการทำางานของคอมพิวเตอร์ หรือช่วยโปรแกรมใช้งานอื่นๆ ให้มีความสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บางโปรแกรมยังออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการกับทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นจัดการหน่วยความจำา จัดการเนื้อที่ในการเก็บข้อมูล ช่วยทำาสำาเนาและค้นคืนข้อมูล ช่วยซ่อมการชำารุดของหน่วยเก็บข้อมูล ช่วยค้นหาป้องกัน และกำาจัดไวรัสโพรโตคอล ข้อกำาหนด ระเบียบ พิธีการ ขันตอน ้ปฏิบัติที่ใช้ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย เครื่อง
 • 54. 54คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกัน จึงจะสามารถติดต่อและส่งข้อมูลระหว่างกันได้สารสนเทศ ข้อมูลที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความจริงของคน สัตว์ สิ่งของ ทังที่ ้เป็นรูปธรรมและนามธรรม ทีได้รับการจัดเก็บรวบรวม ่ประมวลผล เรียกค้น และสื่อสารระหว่างกัน นำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ระบบสารสนเทศ เป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติการทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือระดับองค์กร เพื่อช่วยให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้องค์ประกอบของระบบสารสนเทศในการดำาเนินการ สาระที ่ ๔ การอาชี พการจำ า ลองอาชี พ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดทำาให้เสมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะการทำางานอาชีพ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพเช่น การจัดนิทรรศการ บทบาทสมมติ ฯลฯการประเมิ น ทางเลื อ กอาชี พ เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ศักยภาพ วิสัยทัศน์แนวโน้ม ด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน ที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ ก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพการอาชี พ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำาเป็นต่ออาชีพ เห็นความสำาคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทั ก ษะที ่ จ ำ า เป็ น ต่ อ อาชี พ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการทำางาน ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
 • 55. 55ประสบการณ์ ใ นอาชี พ เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เห็น และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองถนัดและสนใจสถานการณ์ แ รงงาน ประกอบด้วย การมีงานทำา การจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต คณะผู ้ จ ั ด ทำ าคณะที ่ ป รึ ก ษา1. คุณหญิงกษมา วร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น วรรณ ณ อยุธยา ฐาน2. นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน3. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้4. นางเบญจลักษณ์ นำ้าฟ้า ผู้อำานวยการสำานักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษา5. นางภาวนี ธำารงเลิศฤทธิ์ รองผู้อำานวยการสำานักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษาคณะทำ า งานยกร่ า ง1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน สุดา ผู้พัฒน์2. นายอุปการ จีระพันธุ สถาบันส่งเสริมการสอน คณะทำางาน
 • 56. 56 วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี3. นางสาวจินดาพร หมวก สถาบันส่งเสริมการสอน คณะทำางาน หมื่นไวย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี4. นายวันชัย คงเพ็ชร สำานักงานเขตพื้นที่การ คณะทำางาน ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒5. นางไพเราะ มีบางยาง สำานักงานเขตพื้นที่การ คณะทำางาน ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓6. นางธนิดา ตะรุสะดำารง สำานักงานเขตพื้นที่การ คณะทำางาน เดช ศึกษา ปทุมธานี เขต ๑7. นายภูวนาท แก้วมณี โรงเรียนสาธิตแห่ง คณะทำางาน รัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน8. นางนิภา ปิยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี คณะทำางาน9. นายนัฐกร ศรีทับทิม โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ คณะทำางาน10 นายธวัฒชัย เจริญ โรงเรียนราชวินิตมัธยม คณะทำางาน. วิเชียรฉาย11 นางสาวประเทือง อังกูร โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ คณะทำางาน. วัฒนา12 นางสาวมาลี เยาว โรงเรียนสายนำ้าผึ้ง คณะทำางาน. ศาสตร์13 นายธีระ ชินสุทธิ โรงเรียนปทุมคงคา คณะทำางาน.14 นายกมลเทพ ชังชู โรงเรียนปราโมชวิทยา คณะทำางาน. รามอินทรา15 นางวรรณี จันทรศิริ สำานักวิชาการและ คณะทำางาน. มาตรฐานการศึกษา16 นางประไพ ปิ่นสุวรรณ์ สำานักวิชาการและ คณะทำางาน. มาตรฐานการศึกษา17 นางศกุนตลา สุขสมัย สำานักวิชาการและ คณะทำางาน. มาตรฐานการศึกษา18 นางสาวอนัญญา นวา สำานักวิชาการและ คณะทำางาน วัตน์ มาตรฐานการศึกษา
 • 57. 5719 นางเกยูร ปริยพฤทธ์ สำานักวิชาการและ คณะทำางานและ. มาตรฐานการศึกษา เลขานุการ20 นางสาวศรินทร เศรษฐ สำานักวิชาการและ คณะทำางานและผู้. การุณย์ มาตรฐานการศึกษา ช่วยเลขานุการ21 นางสาวพรนิภา ศิลป์ สำานักวิชาการและ คณะทำางานและ. ประคอง มาตรฐานการศึกษา ผูชวยเลขานุการ ้ ่คณะบรรณาธิ ก าร๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ สุดา ผู้พัฒน์๒. นายยืน ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์๓. นายอุปการ จีระพันธุ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๔. นายนิพนธ์ ศุภศรี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๕. นายบุญวิทย์ รัตนทิพยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ ภรณ์ และเทคโนโลยี ๖. นายขจิต เมตตาเมธา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๗. นายพรพจน์ พุฒวันเพ็ญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๘. นางสาวกฤษลดา ชูสิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คุณาวุฒิ และเทคโนโลยี ๙. นางสาวจินดาพร หมวก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ หมื่นไวย และเทคโนโลยี ๑ นางสาวทัศนีย์ กรอง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์๐. ทอง และเทคโนโลยี ๑ นางสาวพรพิมล ตั้งชัยสิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์๑. และเทคโนโลยี ๑ นางสาวจีระพร สังขเวทัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์๒. และเทคโนโลยี ๑ นายนิรมิษ เพียร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์๓. ประเสริฐ และเทคโนโลยี ๑ นายพนมยงค์ แก้ว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์๔. ประชุม และเทคโนโลยี ๑ นายชัชวาล สุรัสวดี นักวิชาการอิสระ
 • 58. 58๕. ๑ นายสุรเชษฐ ไชยอุปละ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า๖. คุณทหาร ลาดกระบัง ๑ นางเอมอร รสเครือ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา๗. กาญจนบุรี เขต ๑ ๑ นายรามลักษณ์ อนุสุริยา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่๘. เขต ๑ ๑ นางสาวระย้า คงขาว สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย๙. เขต ๑ ๒ นางไพเราะ มีบางยาง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา๐. กรุงเทพมหานคร เขต ๓ ๒ นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย สำานักงานเขตพื้นที่ปัตตานี เขต ๑๑. ๒ นางประไพ ปิ่นสุ ข้าราชการบำานาญ๒. วรรณ์ ๒ นายธวัฒชัย เจริญ โรงเรียนราชวินิตมัธยม สพท. กทม.๓. วิเชียรฉาย เขต ๑ ๒ นางสาวประเทือง อังกูร โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ สพท.๔. วัฒนา ปทุมธานี เขต ๒ ๒ นายดำารงค์ หิรัญยะพร โรงเรียนทวีธาภิเษก กทม.๕. รณ์๒๖ นางละออ ผาน้อย โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น.๒ นายกมลเทพ ชังชู โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา๗. กทม.๒๘ นางเกยูร ปริยพฤทธ์ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.๒๙ นางวรรณี จันทรศิริ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.๓๐ นางสาวพรนิภา ศิลป์ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ประคอง๓๑ นางสาวอนัญญา นวาวัต สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. น์๓๒ นางสาวพรทิพย์ ดินดี สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.ฝ่ า ยเลขานุ ก ารโครงการ
 • 59. 591 นางสาวรุ่งนภา นุตรา สำานักวิชาการและ หัวหน้าโครงการ. วงศ์ มาตรฐานการศึกษา2 นางสาวจันทรา ตันติ สำานักวิชาการและ คณะทำางาน. พงศานุรักษ์ มาตรฐานการศึกษา3 นางดรุณี จำาปาทอง สำานักวิชาการและ คณะทำางาน. มาตรฐานการศึกษา4 นางสาวพรนิภา ศิลป์ สำานักวิชาการและ คณะทำางาน. ประคอง มาตรฐานการศึกษา5 นางเสาวภา ศักดา สำานักวิชาการและ คณะทำางาน. มาตรฐานการศึกษา6 นางสาวกอบกุล สุกขะ สำานักวิชาการและ คณะทำางาน. มาตรฐานการศึกษา7 นางสุขเกษม เทพสิทธิ์ สำานักวิชาการและ คณะทำางาน. มาตรฐานการศึกษา8 นายวีระเดช เชื้อนาม สำานักวิชาการและ คณะทำางาน. มาตรฐานการศึกษา9 ว่าที่ ร.ต. สุราษฏร์ ทอง สำานักวิชาการและ คณะทำางาน. เจริญ มาตรฐานการศึกษา1 นางสาวประภาพรรณ สำานักวิชาการและ คณะทำางาน0 แม้นสมุทร มาตรฐานการศึกษา.1 นายอนุจินต์ ลาภธนาภ สำานักวิชาการและ คณะทำางาน1 รณ์ มาตรฐานการศึกษา.คณะผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี1 นางเกยูร ปริยพฤทธ์ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.2 นางสาวพรนิภา ศิลป์ สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ประคอง3 นางสาวอนัญญา นวา สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. วัตน์
 • 60. 60