แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนร้ ู วทยาศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่          ิ                ...
6. คุณลกษณะอนพงประสงค์    ั      ั ึ     • ซื่อสัตยสุจริต     ์7. การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่ อควา...
ขั้นประเมินผลและชื่ นชม       นักเรี ยนทําใบงานเรื่ อง ความสัมพันธ์อนน่าประทับใจ                  ...
13.บันทึกหลังสอน             ผลสํ าเร็จ                ปัญหา  แนวทางแก้ไข ผลสํ าเร็จ 1. นกเ...
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าช่วงช้ ันที่ 1...........................................................................................
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์           ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประเมินโดยผู้สอน นางสาววชชุตา จงรักษ์    ...
20  ด.ช.  รัชชานนท์     แม่นปืน21  ด.ช.  วิทวัฒน์      รัตนใบ22  ด.ญ.  นพรัตน์      ภูผา23  ด.ญ.  ...
แบบประเมนตัวชี้วด/จุดประสงค์ การเรียนรู้                     ิ    ั           ชั้ นประถม...
24  ด.ญ. รุ่งรุจี      สายสังข์25  ด.ญ. จิตราภรณ์     เหลาคา ํ26  ด.ญ. กุลณฐ  ั     วงค์ละคร27  ด.ญ. ...
เกณฑ์ การประเมิน        ระดับคุณภาพ 3 ดี / ระดับคุณภาพ 2 พอใช้ / ระดับคุณภาพ 1 ควรปรับปรุงสํ ารวจสิ่ งแวดล้ อมในท้...
แบบประเมนการร่วมอภิปราย                         ิ           ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประ...
24  ด.ญ. รุ่งรุจี    สายสังข์25  ด.ญ. จิตราภรณ์ เหลาคา    ํ26  ด.ญ. กุลณฐ  ั   วงค์ละคร27  ด.ญ. ปิ ยะธิดา...
ใบงาน                      เรื่องสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้ อม 1                    ...
ใบงาน               เรื่องสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้ อม 2                       ิชื่อ………...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต

9,152

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
9,152
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
133
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต"

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนร้ ู วทยาศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ิ 3 หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่ งมีชีวต ิเรื่องสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้ อม ิ เวลา..........................ชั่วโมงผู้สอน นางสาววิชชุ ตา จงรักษ์ สอนวันที่......................เดือน..................................พ.ศ. ..............1. สาระสํ าคัญ สิ่ งมีชีวตต่างๆ ที่อยูรอบตัวเรา เช่น ภูเขา นํ้าตก อาคาร บ้านเรื อน ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ เรี ยกว่า ิ ่ ิ ิ ้ ัสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีท้งสิ่ งที่มีชีวต และไม่มีชีวต สิ่ งแวดล้อมเหล่านี้ลวนมีความสัมพันธ์กบสิ่ งมีชีวตในด้านต่างๆ ั ิเช่น เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่ หรือเป็นแหล่งหลบภย ั2. มาตรฐานการเรียนรู้ • ว 2.1 : เข้าใจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับสิ่ งมีชีวต ิ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และ ิ จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ • ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู ้ ่ การแก้ปัญหา รู ้วาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถ ่ อธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอมูลและเครื่ องมือที่มีอยูในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า ้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กน ั3. ตัวชี้วด/จุดประสงค์การเรียนร้ ู ั ตัวชี้วด ั • ว 2.1 ป.3/1 สํารวจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและอธิ บายความสัมพันธ์ของ ิ ั สิ่งมีชีวตกบสิ่งแวดลอม ้ จุดประสงค์การเรียนรู้  สารวจสิ่งแวดลอมในทองถิ่นได้ ํ ้ ้  บอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้อมได้ ิ4. สาระการเรียนร้ ู สาระการเรียนรู้ แกนกลาง • สิ่งแวดลอมในทองถิ่น ้ ้ • ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวตกบสิ่งแวดลอม ิ ั ้ สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น -5. สมรรถนะสําคัญของผ้ ูเรียน ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วตั ิ • การทํางานและอยูร่วมกับผูอื่น (กระบวนการกลุ่ม) ่ ้ ความสามารถในการคิด • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวตกบสิ่งแวดลอม (การคิดวิเคราะห์) ิ ั ้
 2. 2. 6. คุณลกษณะอนพงประสงค์ ั ั ึ • ซื่อสัตยสุจริต ์7. การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่ อความ  อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้อมได้ ิ8. กระบวนการทีใช้ ่ กระบวนการสามัคคีสารวจ ํ ขั้นมีผนากลุ่ม ู้ ํ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นรับฟังความคิดเห็น ขั้นสารวจและคนหา ํ ้ ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป ขั้นประเมินผลและชื่นชม9. กจกรรมการเรียนรู้ ิ ขั้นมีผ้ ูนํากลุ่ม  นกเรียนแบ่งเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เท่าๆกัน ั  นกเรียนคดเลือกหวหนากลุ่ม ั ั ั ้ ขั้นสร้ างความสนใจ  นักเรี ยนเล่นเกมทายที่อยูและอาหารของสัตว์ ่  ครู สุ่มเลือกภาพสัตว์ ทีละ 1 ตว ภาพ แลวช้ ีไปที่กลุ่มใด กลุ่มน้ นจะตองช่วยกนทายที่อยู่ ั ้ ั ้ ั และอาหารของสัตว์น้ นๆ ั ขั้นรับฟังความคิดเห็น  นกเรียนยกตวอยาง สิ่งแวดลอมที่พบเห็นอยในทองถิ่นของตนเอง ั ั ่ ้ ู่ ้  นกเรียนจาแนกสิ่งแวดลอมที่มีชีวต และสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวต ั ํ ้ ิ ้ ่ ิ  นักเรี ยนแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็น ว่าสิ่ งแวดล้อมต่างๆ เหล่านั้นมีประโยชน์ หรื อมีความสัมพันธ์ต่อสิ่ งมีชีวตหรื อไม่ อย่างไร ิ ขั้นสํารวจและค้นหา  นกเรียนแต่ละกลุ่มสารวจสิ่งแวดลอมภายในบริเวณโรงเรียน ั ํ ้  สังเกต และอธิ บายว่าสิ่ งแวดล้อมที่สารวจพบนั้นมีความสัมพันธ์กบสิ่ งมีชีวตอย่างไร ํ ั ิ ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป  นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรี ยน  ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวตให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่ งมีชีวตมีความสัมพันธ์กบ ิ ิ ั สิ่งแวดลอมในลกษณะตางๆ เช่น เป็นแหล่งที่อยอาศย แหล่งอาหาร แหล่งหลบภย เป็นตน ้ ั ่ ู่ ั ั ้  นักเรี ยนแต่ละกลุ่มประเมินผลการทํางานของกลุ่มตนเองว่าต้องปรับปรุ ง การทางานในส่วนใดบาง ํ ้
 3. 3. ขั้นประเมินผลและชื่ นชม  นักเรี ยนทําใบงานเรื่ อง ความสัมพันธ์อนน่าประทับใจ ั  ครูและนกเรียนร่วมประเมินผลงานที่นกเรียนทา ั ั ํ  นําผลงานไปติดที่ป้ายนิเทศเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและพัฒนางานให้ดียงขึ้น ิ่10. สื่ อ/แหล่ งการเรียนร้ ู สื่ อการเรียนรู้ • ภาพสัตว์ • ใบงานเรื่ องชีวตกับสิ่ งแวดล้อม 1 ิ • ใบงานเรื่ องชีวตกับสิ่ งแวดล้อม 2 ิ • หนังสื อเรี ยนวิทยาศาสตร์ ช้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ั แหล่ งเรียนร้ ู • หองสมุดโรงเรียนวดพวงนิมิต ้ ั11. การวัดและประเมินผลการเรียน ตัวชี้วด ั วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 1. นกเรียนช้ น ป.3 ทุกคนสารวจ ั ั ํ  ตรวจผลงาน  ใบงานเรื่ องชีวต ิ สิ่งแวดลอมในทองถิ่นได้ ้ ้ ั กบสิ่งแวดลอม ้ 2. นกเรียนช้ น ป.3 ทุกคนบอก ั ั  ตรวจผลงาน  ใบงานเรื่ องสิ่ งชีวตกับ ิ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับ ิ  การร่ วมอภิปราย สิ่งแวดลอม 1 ้ สิ่งแวดลอมได้ ้  แบบประเมินการ ร่ วมอภิปราย การอ่ าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่ อความ 1. นกเรียนช้ น ป.3 ทุกคนอธิ บาย ั ั  ตรวจผลงาน  ใบงานเรื่ องสิ่ งมีชีวต ิ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวต ิ ั กบสิ่งแวดลอม 2 ้ ั กบสิ่งแวดลอมได้ ้ คุณลกษณะอนพงประสงค์ ั ั ึ  ประเมินจาก  แบบประเมินคุณลักษณะ 1. นกเรียนช้ น ป.3 ทุกคนซื่อสัตยสุจริต ั ั ์ คุณลักษณะอนพึงประสงค์ อนพึงประสงค์ ั ั12. กิจกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
 4. 4. 13.บันทึกหลังสอน ผลสํ าเร็จ ปัญหา แนวทางแก้ไข ผลสํ าเร็จ 1. นกเรียนช้ น ป.3 สารวจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ั ั ํ ้ ้ - - - ผ่านการประเมินร้อยละ 100 2. นกเรียนช้ น ป.3 บอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับ ั ั ิ - - - สิ่งแวดลอม ผ่านการประเมินร้อยละ 100 ้ การอ่ าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่ อความ 1. นกเรียนช้ น ป.3 อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง ั ั - - - ิ ั สิ่งมีชีวตกบสิ่งแวดลอม ผ่านการประเมินร้อยละ 100 ้ คุณลกษณะอนพงประสงค์ ั ั ึ - - - 1. นกเรียนช้ น ป.3 ซื่ อสัตย์สุจริ ต ผ่านการประเมินร้อยละ 100 ั ั ลงชื่อ.................................................. ( นางสาววิชชุตา จงรักษ์ ) ครู ผสอน ู้
 5. 5. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าช่วงช้ ันที่ 1.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ...................................................... ( นางสาวทิพย์ คณาญาติ ) หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1ข้อเสนอแนะของรองผ้ ูอานวยการโรงเรียนวดพวงนิมิต ํ ั.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ ...................................................... ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผูอานวยการโรงเรี ยนวัดพวงนิมิต ้ํข้อเสนอแนะของผู้อานวยการโรงเรียนวดพวงนิมิต ํ ั.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ ...................................................... ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผูอานวยการโรงเรี ยนวัดพวงนิมิต ้ํ
 6. 6. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประเมินโดยผู้สอน นางสาววชชุตา จงรักษ์ ิเกณฑ์การให้คะแนน - พฤติกรรมที่ปฏิบติชดเจนและสมํ่าเสมอ ให้ 3 คะแนน ั ั - พฤติกรรมที่ปฏิบติชดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน ั ั - พฤติกรรมที่ปฏิบติบางครั้ง ให้ ั 1 คะแนน ผลการประเมิน ข้ อที่ 2 ซื่อสั ตย์สุจริต ประพฤติปฏิบติ ตรงต่อความ ประพฤติปฏิบติ ตรงต่อความ ประพฤติตามระเบียบการ สอนและไม่ลอกการบาน้ ชื่ อ - สกุล เป็ นจริ ง ต่อตนเอง ที่ เป็ นจริ ง ต่อผูอื่น ้ ั ั คะแนน สรุป 1 ด.ช. วฒิชย ุ ั ชาญประเสริ ฐ 2 ด.ช. จกรพงษ์ ั อุระภูมิ 3 ด.ช. สิ ทธิ พล ยาศรี 4 ด.ช. สงกรานต์ สมสร้าง 5 ด.ช. กฤษดา บุญเฟื่อง 6 ด.ช. พีระพฒน์ ั บุญเฟื่อง 7 ด.ช. เฉลิมวงศ์ แยมผว ้ ิ 8 ด.ช. กฤษณะ ใจสูงเนิน 9 ด.ญ. นภส ั ศรีโลน 10 ด.ญ. เนตรนภา ้ แกวงาม 11 ด.ญ. ศิริลกษณ์ ั ใจเสมอ 12 ด.ญ. เบญญาภา ฤทธิ์ ชย ั 13 ด.ญ. มณี มนฑ์ กันทะเขียว 14 ด.ญ. อนุธิดา ยมนตถ์ ั 15 ด.ช. ธนกร สาระโพธ์ ิ 16 ด.ช. รัฐพล ศรีรัตน์ 17 ด.ช. ธีรพงษ์ ศรี ดงเค็ง 18 ด.ช. เพิ่มทรัพย์ ป้ องพุฒ 19 ด.ช. ณฏฐกฤตา ั ์ แกวทอง ้
 7. 7. 20 ด.ช. รัชชานนท์ แม่นปืน21 ด.ช. วิทวัฒน์ รัตนใบ22 ด.ญ. นพรัตน์ ภูผา23 ด.ญ. ปนดดาั มาไสย์24 ด.ญ. รุ่งรุจี สายสังข์25 ด.ญ. จิตราภรณ์ เหลาคา ํ26 ด.ญ. กุลณฐ ั วงค์ละคร27 ด.ญ. ปิ ยะธิดา เหลาคา ํ28 ด.ญ. ธิดารัตน์ กาวนอก29 ด.ญ. เกวลิน เทพสี30 ด.ญ. นรีกานต์ แสวงนิล31 ด.ช. จิระพฒน์ ั เปนะนาม32 ด.ช. สรสิ ช ดียงิ่33 ด.ช. เพญเพชร ็ ็ จินดาโส34 ด.ช. นพวฒิ ุ สุ ริฉาย35 ด.ญ. เพชรฤทย ั คําอินทร์ ผ่ านการประเมินร้ อยละ เกณฑ์ การประเมิน ผเู ้ รียนไดคะแนน 1- ้ 3 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 ผเู ้ รียนไดคะแนน ้ 4-6 คะแนน ระดับคุณภาพ 2 ผเู ้ รียนไดคะแนน ้ 7-9 คะแนน ระดับคุณภาพ 3
 8. 8. แบบประเมนตัวชี้วด/จุดประสงค์ การเรียนรู้ ิ ั ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประเมินโดยผู้สอน นางสาววชชุตา จงรักษ์ ิ จุดประสงค์การเรียนรู้ ระหวางสิ่งมีชีวตกบสิ่งแวดลอมได้ สํารวจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นได้ ้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวตกบสิ่งแวดลอมได้ที่ ชื่อ-สกุล สรุ ปผล ้ ิ ั บอกความสัมพันธ์ ิ ั ่ ระดับ ระดับ ระดับ ผ มผ1 ด.ช. วฒิชย ุ ั ชาญประเสริ ฐ2 ด.ช. จกรพงษ์ ั อุระภูมิ3 ด.ช. สิ ทธิ พล ยาศรี4 ด.ช. สงกรานต์ สมสร้าง5 ด.ช. กฤษดา บุญเฟื่อง6 ด.ช. พีระพฒน์ ั บุญเฟื่อง7 ด.ช. เฉลิมวงศ์ แยมผว ้ ิ8 ด.ช. กฤษณะ ใจสูงเนิน9 ด.ญ. นภส ั ศรีโลน10 ด.ญ. เนตรนภา ้ แกวงาม11 ด.ญ. ศิริลกษณ์ ั ใจเสมอ12 ด.ญ. เบญญาภา ฤทธิ์ ชย ั13 ด.ญ. มณี มนฑ์ กันทะเขียว14 ด.ญ. อนุธิดา ยมนตถ์ ั15 ด.ช. ธนกร สาระโพธ์ ิ16 ด.ช. รัฐพล ศรีรัตน์17 ด.ช. ธีรพงษ์ ศรี ดงเค็ง18 ด.ช. เพิมทรัพย์ ่ ป้ องพุฒ19 ด.ช. ณฏฐกฤตา ั ์ แกวทอง ้20 ด.ช. รัชชานนท์ แม่นปืน21 ด.ช. วิทวัฒน์ รัตนใบ22 ด.ญ. นพรัตน์ ภูผา23 ด.ญ. ปนดดา ั มาไสย์
 9. 9. 24 ด.ญ. รุ่งรุจี สายสังข์25 ด.ญ. จิตราภรณ์ เหลาคา ํ26 ด.ญ. กุลณฐ ั วงค์ละคร27 ด.ญ. ปิ ยะธิดา เหลาคา ํ28 ด.ญ. ธิดารัตน์ กาวนอก29 ด.ญ. เกวลิน เทพสี30 ด.ญ. นรีกานต์ แสวงนิล31 ด.ช. จิระพฒน์ ั เปนะนาม32 ด.ช. สรสิ ช ดียงิ่33 ด.ช. เพญเพชร ็ ็ จินดาโส34 ด.ช. นพวฒิ ุ สุ ริฉาย35 ด.ญ. เพชรฤทย ั คําอินทร์ ผ่ านการประเมินร้ อยละ
 10. 10. เกณฑ์ การประเมิน ระดับคุณภาพ 3 ดี / ระดับคุณภาพ 2 พอใช้ / ระดับคุณภาพ 1 ควรปรับปรุงสํ ารวจสิ่ งแวดล้ อมในท้ องถิ่นได้บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง 7-10 ข้อ = ระดับคุณภาพ 3บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง 4-6 ข้อ = ระดับคุณภาพ 2บันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง 1-3 ข้อ = ระดับคุณภาพ 1บอกความสั มพันธ์ ระหว่ างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้ อมได้ ิบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้อมได้ 5-6 ข้อ ิ = ระดับคุณภาพ 3บอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้อมได้ 3-4 ข้อ ิ = ระดับคุณภาพ 2บอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้อมได้ 1-2 ข้อ ิ = ระดับคุณภาพ 1อธิบายความสั มพันธ์ ระหว่ างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้ อมได้ ิอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้อมได้ 7-10 ข้อ ิ = ระดับคุณภาพ 3อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้อมได้ 4-6 ข้อ ิ = ระดับคุณภาพ 2อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้อมได้ 1-3 ข้อ ิ = ระดับคุณภาพ 1
 11. 11. แบบประเมนการร่วมอภิปราย ิ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ประเมินโดยผู้สอน นางสาววชชุตา จงรักษ์ ิ เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน = ดี 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุ ง ผลการประเมินการร่ วมอภิปราย ความสมเหตุสมผล ความมนใจในการ คิดเห็นของผอื่น การรับฟังความ การแสดงความ ตรงประเด็นที่ ชื่อ - สกุล แสดงออก ู้ คะแนน คิดเห็น สรุ ป ่ั1 ด.ช. วฒิชย ุ ั ชาญประเสริ ฐ2 ด.ช. จกรพงษ์ ั อุระภูมิ3 ด.ช. สิ ทธิ พล ยาศรี4 ด.ช. สงกรานต์ สมสร้าง5 ด.ช. กฤษดา บุญเฟื่อง6 ด.ช. พีระพฒน์ ั บุญเฟื่อง7 ด.ช. เฉลิมวงศ์ แยมผว ้ ิ8 ด.ช. กฤษณะ ใจสูงเนิน9 ด.ญ. นภส ั ศรีโลน10 ด.ญ. เนตรนภา ้ แกวงาม11 ด.ญ. ศิริลกษณ์ ั ใจเสมอ12 ด.ญ. เบญญาภา ฤทธิ์ ชย ั13 ด.ญ. มณี มนฑ์ กันทะเขียว14 ด.ญ. อนุธิดา ยมนตถ์ ั15 ด.ช. ธนกร สาระโพธ์ ิ16 ด.ช. รัฐพล ศรีรัตน์17 ด.ช. ธีรพงษ์ ศรี ดงเค็ง18 ด.ช. เพิ่มทรัพย์ ป้ องพุฒ19 ด.ช. ณฏฐกฤตา ั ์ แกวทอง ้20 ด.ช. รัชชานนท์ แม่นปืน21 ด.ช. วิทวัฒน์ รัตนใบ22 ด.ญ. นพรัตน์ ภูผา23 ด.ญ. ปนดดา ั มาไสย์
 12. 12. 24 ด.ญ. รุ่งรุจี สายสังข์25 ด.ญ. จิตราภรณ์ เหลาคา ํ26 ด.ญ. กุลณฐ ั วงค์ละคร27 ด.ญ. ปิ ยะธิดา เหลาคา ํ28 ด.ญ. ธิดารัตน์ กาวนอก29 ด.ญ. เกวลิน เทพสี30 ด.ญ. นรีกานต์ แสวงนิล31 ด.ช. จิระพฒน์ เปนะนาม ั32 ด.ช. สรสิ ช ดียงิ่33 ด.ช. เพญเพชร จินดาโส ็ ็34 ด.ช. นพวฒิ ุ สุ ริฉาย35 ด.ญ. เพชรฤทย คําอินทร์ ั ผ่ านการประเมินร้ อยละเกณฑ์ การประเมิน ผเู ้ รียนไดคะแนน 1- ้ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 ผเู ้ รียนไดคะแนน ้ 6-10 คะแนน ระดับคุณภาพ 2 ผเู ้ รียนไดคะแนน ้ 11-15 คะแนน ระดับคุณภาพ 3
 13. 13. ใบงาน เรื่องสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้ อม 1 ิชื่อ…………………………………………………………………ชั้ น……………เลขท.ี่ .......…..คําชี้แจง ให้นกเรี ยนดูภาพแล้วบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้อม ั ิ ความสัมพันธ์ของ.................................. ความสัมพันธ์ของ.................................. ในด้าน................................................... ในด้าน................................................... ความสัมพันธ์ของ................................. ความสัมพันธ์ของ................................... ในด้าน................................................... ในด้าน.................................................... ความสัมพันธ์ของ................................. ความสัมพันธ์ของ................................. ในด้าน................................................... ในด้าน...................................................
 14. 14. ใบงาน เรื่องสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้ อม 2 ิชื่อ…………………………………………………………………ชั้ น……………เลขท.ี่ .......…..คําชี้แจง ให้นกเรี ยนสํารวจ สังเกต และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวตกับสิ่ งแวดล้อม ั ิ สิ่ งมีชีวตทีพบ ิ ่ ความสั มพันธ์ สิ่งแวดล้อม

×