กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

2,320 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
203
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

  1. 1. กาหนดการจัดการเรียนรู้ ํ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว ๑๓๑o๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ ๗ หน่วย เวลา ๘o ชวโมง ั่ คะแนนเตม ๑oo คะแนน ็ เวลา สั ปดาห์ นําหนัก ้ลําดับที่ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนร้ ู /ตัวชี้วด ั สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ ชั่วโมง ที่ คะแนน ๑ สิ่ งมีชีวิต ว ๑.๒ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ ๑๔ ๑-๗ ๑๐ ป.๓/๔ - ชีวิตสัมพันธ์ ๔ ๑-๒ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ว ๒.๑ ป.๓/๑ - ชีวิตที่รอดมาได้ ๔ ๓-๔ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ - ความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิต ๔ ๕-๖ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖ - สิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม ๒ ๗ กระบวนการสามคคีสารวจ ั ํ ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๒ ธรรมชาติรอบตว ว ๒.๒ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ ั ๑๔ ๘-๑๔ ๑๐ ว ๖.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ - ทรัพยากรธรรมชาติและการใชประโยชน์ ้ ๔ ๘-๙ กระบวนการเรียนความรู้ความเขาใจ ้ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ - ปัญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติ ้ ๒ ๑๐ กระบวนการสหกรณ์ ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖ และการอนุรักษ์ ป.๓/๗,ป.๓/๘ - ดินและน้ าํ ๔ ๑๑-๑๒ กระบวนการทดลอง - ป่ าไม้และสัตว์ป่า ๔ ๑๓-๑๔ กระบวนการสหกรณ์ ๓ วสดุรอบตวเรา ั ั ว ๓.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ๑๐ ๑๕-๑๙ ๑๐ ว ๓.๒ ป.๓/๑,ป.๓/๒ - ชนิดและสมบัติของวัสดุ ๔ ๑๕-๑๖ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ - การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ๒ ๑๗ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖ - ความร้อน-ความเย็นทําให้วสดุ ั ๔ ๑๘-๑๙ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ป.๓/๗,ป.๓/๘ เกิดการเปลี่ยนแปลง สรุปทบทวนและทดสอบกลางปี ๒ ๒๐ ๑๕
  2. 2. เวลา สัปดาห์ น้ าหนก ํ ัลําดับที่ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนร้ ู /ตัวชี้วด ั สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ ชัวโมง ่ ที่ คะแนน ๔ แรงและ ว ๔.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ๘ ๒๑-๒๔ ๑๐ การเคลื่อนที่ ั ั ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ - วตถุกบแรงกระทา ํ ๔ ๒๑-๒๒ กระบวนการทดลอง ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖ - แรงโน้มถ่วงของโลก ๔ ๒๓-๒๔ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๕ ไฟฟ้าในบาน ้ ว ๕.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ๘ ๒๕-๒๘ ๑๐ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ - แหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้ใน ๔ ๒๕-๒๖ กระบวนการสหกรณ์ ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖ การผลิตกระแสไฟฟ้า ป.๓/๗,ป.๓/๘ - การใชพลงงานไฟฟ้า ้ ั ๔ ๒๗-๒๘ กระบวนการใฝ่เรียนรู้ ๖ นํ้าเพื่อชีวิต ว ๖.๑ ป.๓/๑ ๘ ๒๙-๓๒ ๑๐ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ - สมบัติของนํ้า (น้ าเปลี่ยนสถานะได)้ ํ ๔ ๒๙-๓o กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖ - สมบัติของนํ้า (นํ้ าละลายสารบางอย่างได้) ๔ ๓๑-๓๒ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๗ อากาศรอบตว ั ว ๖.๑ ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ ๘ ๓๓-๓๖ ๘ ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ - ส่วนประกอบของอากาศ ๔ ๓๓-๓๔ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖ - ความสําคัญของอากาศ ๔ ๓๕-๓๖ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ป.๓/๗,ป.๓/๘ ๘ ปรากฏการณ์ ว ๗.๑ ป.๓/๑ ๔ ๓๗-๓๘ ๘ บนโลก ว ๘.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒ ,ป.๓/๓ - ปรากฏการณ์ในทองฟ้า ้ ๔ ๓๗-๓๘ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ป.๓/๗,ป.๓/๘ สรุ ปทบทวนและทดสอบปลายปี ๒ ๔๐ ๑๕ รวมตลอดปี การศึกษา ๘o ๔๐ ๑๐๐

×