1
 สวัสดีคะ ลูกเสือ – เนตรนารี บทเรียนที่ถออยูนี้
                      ื
 เปนบทเรียนสําเร็จรูป...
2
    ขอ 1. กอนที่ลูกเสือจะศึกษาบทเรียน ลูกเสือ
ควรทราบวาตนเองมีความรูในเรื่องนี้มากนอย
เพียงใด โดยทําแบบประเม...
3


               แบบประเมินตนเองกอนเรียน

จุดประสงค 1. บอกชือสถานที่สําคัญในทองถิ่นได
        ...
4


6. สถานที่ใดชวยสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่นได
     ก. ศาลหลวงตนไทร             ข. สถานีอนามัย
 ...
5
             ขอ 6 ก


                       ขอ 7 ข
      ขอ 5 ค
  ...
6
          สวัสดีครับพี่นองลูกเสือที่รักทุกคน
          วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแหลง
    ...
7
      เรามารูจักทองถิ่นของเรากัน
          
   กอนนะครับ
     โรงเรียนของเราตั้งอยูที่ ตํ...
8
       ประวัติความเปนมา ตําบลเขาพระบาท
  ตําบลเขาพระบาทเปนตําบลเกาแก ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทเปนที่
เคา...
9
           เรามารูจักสถานที่สําคัญ
           แตละแหงกันดีกวาครับ     สถานทีแรกที่เร...
10
          แหลงเรียนรูวัดพระพุทธบาท
                
รอยพระพุทธบาทจําลอง      ...
11        นอกจากรองรอยแหงความ
   เจริญรุงเรืองทางพระพุทธศาสนาแลว
   ยังมีอะไรที่นาสนใจอีกหรือเปลา ครั...
12
เมื่อลูกเสือสํารวจเสร็จแลว ก็
อยาลืมบันทึกดวยนะวาเรา
ไดรับความรูอะไรบาง


         กลับจากวัดพระพุท...
13
   ศาลหลวงตนไทรมีประวัติ
   ความเปนมาอยางไรครับ
  " ศาลหลวงตนไทร " อยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ป...
14
           ดวยพระบารมี
     ราษฎรปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
         เฝารับเสด็จ
สมเด็...
15
     การสรางศาลหลวงตนไทรในครั้งนั้นก็ไดงบในการปรับปรุงพัฒนา
มาจากมูลนิธิชัยพัฒนา 11 ลานบาท ซึ่งไดพัฒนาหลา...
16
แหลงเรียนรูในวันนี้ที่ศาลหลวงตนไทร
      
17
      อําเภอเชียรใหญของเรามีแหลง
      เรียนรูที่นาสนใจมากมายซินะ


                ...
18
 สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
เสด็จบานเนินธัมมังเมื่อ 7 ตุลาคม 2536
  อาคารศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง
19
              ประวัติความเปนมา

     สมเด็จพระบรมราชินีนาถไดทรงเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษ...
20
         วัตถุประสงคของศูนยศลปาชีพบานเนินธัมมัง
                   ิ

1.  เพื่อดําเน...
21   แหลงเรียนรูที่ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง
         
การปนดายเพื่อทอผา


          ...
22
สถานที่สําคัญในทองถิ่นของเรายังมี
อยูอีกมากมายนะครับ เราตอง
ชวยกันดูแล


         ใชคะทุกคนตองชวยกั...
23               วัดเขาแกววิเชียร
     วัดเขาแกววิเชียร ตั้งอยู บนเนินเขาเล็ก ๆ กลางทุงนา ใน...
24
           เราไปรูจักสถานที่สําคัญของทองถิ่น
           เรามาแลว เราบันทึกกันมาแลวยังคะ
 ...
25


               แบบประเมินตนเองหลังเรียน

จุดประสงค เพื่อประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรูของลูกเสือ
...
26


7. ถาถูกโจรจี้ชิงกระเปา ควรไปแจงความที่ใด
     ก. ตลาด                  ข. สถานีตํารวจ
   ...
27
             ขอ 6 ก


                       ขอ 7 ข
      ขอ 5 ค
  ...
28


        แบบบันทึกคะแนนสอบกอนเรียน และหลังเรียน

             เรื่อง สถานที่สําคัญในทองถิ่น


 ...
29


                   บรรณานุกรม

กรมพลศึกษา,กองการลูกเสือ.กระทรวงศึกษาธิการ.ความรูเกี่ยวกับการลูกเสื...
30


วิชาการ, กรม,กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ
    องคการรับสงสินคาและพัส...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทเรียนสำเร็จรูป สถานที่สำคัญในท้องถิ่น

7,809 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทเรียนสำเร็จรูป สถานที่สำคัญในท้องถิ่น

 1. 1. 1 สวัสดีคะ ลูกเสือ – เนตรนารี บทเรียนที่ถออยูนี้ ื เปนบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง สถานที่สาคัญในทองถิ่น ํ ของลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 นะครับ ลูกเสือสามารถใชเรียนไดดวยความสามารถของ ตนเอง ขอใหลูกเสืออานคําแนะนําและปฏิบัติตามคํา ชี้แจงแตละขั้นตอน ตั้งแตตนจนจบ ลูกเสือจะมีความ เขาใจเรื่องราวของสถานที่สําคัญในทองถิ่นไดอยาง ถูกตอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
 2. 2. 2 ขอ 1. กอนที่ลูกเสือจะศึกษาบทเรียน ลูกเสือ ควรทราบวาตนเองมีความรูในเรื่องนี้มากนอย เพียงใด โดยทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน ที่ เตรียมไวตอนตน และตรวจคําตอบจากเฉลยที่ใหไว ขอ 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาในแตละตอน อยางละเอียด อยาขามตอน พรอมทั้งฝกทํา กิจกรรมที่กําหนดใหในแตละตอน ขอ 3. ถาลูกเสือสามารถตอบคําถามได ถูกตอง แสดงวาลูกเสือเขาใจดีแลว ใหอาน และตอบคําถามตอไปเรื่อย ๆ จนจบ ขอ 4. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน ถา ไดคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 80 ให กลับมาทบทวนแลวทําแบบทดสอบใหม ขอ 5. ลูกเสือตองมีความซื่อสัตยตอ ตนเองไมดูเฉลยคําถามกอน
 3. 3. 3 แบบประเมินตนเองกอนเรียน จุดประสงค 1. บอกชือสถานที่สําคัญในทองถิ่นได ่ 2. บอกความสําคัญของสถานที่ตาง ๆ ในทองถิ่นได 3. ชี้แนะและนําทางไปยังสถานที่สําคัญในทองถิ่นได 4. เขียนแผนที่และกําหนดตําแหนงของสถานที่ตาง ๆ ในทองถิ่นได 5. เขียนรายงานการสํารวจได คําแนะนํา ใหลูกเสืออานคําถามตอไปนี้ทีละขอ แลวเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียง คําตอบ เดียวแลวตอบลงในกระดาษคําตอบ ควรใชเวลาในการทํา ไมเกิน 8 นาที 1. เหตุใดเราจึงตองรูจกสถานที่สําคัญตาง ๆ ในทองถิ่น ั ก. เพื่อจะไดรูจักอาณาเขตของทองถิ่น ข. เพื่อแสดงออกถึงความรักทองถิ่น ค. เพื่อจะไดใชบริการไดถูกตอง ง. เพื่อจะไดนําไปตอบขอสอบ 2. ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด ก. การไปสํารวจควรรีบไปรีบกลับ ข. เราควรไปสํารวจโดยลําพัง ค. เราไมควรจดบันทึกหลังการสํารวจ ง. ตองวางแผนกอนทําการสํารวจ 3. คําถามแรกที่เราตองหาคําตอบในการสํารวจสถานที่ คืออะไร ก. จะไปนานเทาไร ข. จะไปหาใคร ค. จะไปอยางไร ง. จะไปที่ไหน 4. ขอใดไมใชสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ก. วัด ข. ศูนยศลปาชีพ ิ ค. โบสถ ง. มัสยิด 5. เราจะไปศึกษาเกี่ยวกับงานอาชีพตาง ๆ ไดที่ใด ก. วัดพระพุทธบาท ข. ศาลหลวงตนไทร ค. ศูนยศลปาชีพบานเนินธัมมัง ิ ง. วัดเขาแกววิเชียร
 4. 4. 4 6. สถานที่ใดชวยสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่นได ก. ศาลหลวงตนไทร ข. สถานีอนามัย ค. ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ง. วัดเขาแกววิเชียร 7. ถาถูกโจรจี้ชิงกระเปา ควรไปแจงความที่ใด ก. ตลาด ข. สถานีตารวจ ํ ค. โรงพยาบาล ง. ที่ทําการไปรษณีย 8. ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง สงเสริมอาชีพดานใด ก. เย็บผา ข. ทอผา ค. เลี้ยงสัตว ง. ปลูกพืช 9. ขอใดเปนวิธีการที่จะทําใหผสอบถามเสนทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ไดถูกตอง ู ก. ใหอานแบบรายงานการสํารวจ ข. อธิบายพรอมวาดแผนที่ประกอบ ค. พาไปยังสถานีจอดรถประจําทาง ง. มอบรูปถายสถานที่ที่จะไปให 10. เมื่อกลับจากการสํารวจแลวลูกเสือควรปฏิบัติอยางไร ก. เลาประสบการณใหเพื่อนฟง ข. นํารูปถายมาใหเพื่อนดู ค. เขียนรายงานการสํารวจ ง. เฉย ๆ ไมตองทําอะไร .
 5. 5. 5 ขอ 6 ก ขอ 7 ข ขอ 5 ค ขอ 8 ข ขอ 4 ข เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน ขอ 3 ง ขอ 9 ข ขอ 2 ง ขอ 10 ค ขอ 1 ค
 6. 6. 6 สวัสดีครับพี่นองลูกเสือที่รักทุกคน วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแหลง ทองเที่ยวในทองถิ่นของเรานะครับ แหลงทองเที่ยวในทองถิ่นที่ ไหนหรือคะ ที่ อําเภอเชียรใหญ ของเราซิครับ สถานที่สําคัญในทองถิ่นของเรา ( อําเภอเชียรใหญ ) 1. สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไดแก วัด ศาลเจา 2. สถานที่ราชการ ไดแก สถานีอนามัย ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 3. ที่พักบุคคลสําคัญ ไดแก บานพักกํานัน 4. สถานที่สาคัญอื่น ๆ ไดแก วัดพระพุทธบาท รานคาชุมชน ศาลหลวงตนไทร ํ ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง
 7. 7. 7 เรามารูจักทองถิ่นของเรากัน  กอนนะครับ โรงเรียนของเราตั้งอยูที่ ตําบล เขาพระบาท อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ อําเภอเชียรใหญ เปนอําเภอหนึ่งใน จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเชียรใหญ มีประวัติความเปนมาสืบทอดมาแตครั้งสมัยสุโขทัยเปนราชธานี แตมีหลักฐาน แนชัดในสมัยพระพุทธเลิศหลานภาลัย แหงกรุงรัตนโกสินทร ปรากฏในทําเนียบ ขาราชการเมืองนครศรีธรรมราช จุลศักราช 1173 วาทองที่อําเภอนี้ เปนหัวเมือง ฝายขวา ขึ้นอยูในเขตปกครองทองที่เมืองนครศรีธรรมราช ชื่อ "เมืองพิเชียร" ต อ มาในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ได มี ก ารปฏิ รู ป การ ปกครองครั้งสําคัญ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ร.ศ.116 ในป พ.ศ. 2440 มีการรวมหัวเมืองฝายขวาในลุมน้ําปากพนัง 4 หัว เมืองเขาดวยกัน คือ เมืองพิเชียร เมืองพนัง เมืองเบี้ยชัด ( ที่ตั้งอําเภอปากพนัง ในปจจุบัน) และที่ตรงตําบลคลองกระบือ และตําบลหูลอง ตั้งเปนอําเภอ เรียกวา อําเภอเบี้ยชัด ทําใหเมืองพิเชียร กลายเปนตําบลหนึ่งของอําเภอเบี้ยชัด สําหรับ ที่ตั้งของเมืองพิเชียรสันนิษฐานวา เดิมตั้งอยูฝงขวาของแมน้ําปากพนัง ที่บาน หมอมราม หมูที่ 3 ตําบลบานกลางปจจุบัน และเลากันวาที่ตั้งบานพิเชียรมีตน ตะเคียนใหญอยูตนหนึ่ง จึงเรียกกันวา "บานพิเชียรเคียนใหญ" เรียกสั้น ๆ ภาษา ป ก ษ ใ ต ว า " บ า นเชี ย รใหญ " ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ 2480 กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศตั้งกิ่งอําเภอเชียรใหญ และยกฐานะเปนอําเภอ เชียรใหญ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2490
 8. 8. 8 ประวัติความเปนมา ตําบลเขาพระบาท ตําบลเขาพระบาทเปนตําบลเกาแก ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทเปนที่ เคารพนับถือของประชาชนทั่วไปในตําบลและใกลเคียง ประชาชน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยูในเขตการปกครองของอําเภอเชียรใหญ ประกอบไปดวย 9 หมูบาน ไดแก บานหนองศรีขวัญ บานทองพูน บานหนองมนต บานไกรไทย บานตรุด บานปากคลอง บานหนอง ชีพูน บานดอนโรง และบานสวนเรียน กระทรวงมหาดไทยได ประกาศยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล เขาพระบาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ซึ่งปจจุบันเปน อบต. ชัน5 ้
 9. 9. 9 เรามารูจักสถานที่สําคัญ แตละแหงกันดีกวาครับ สถานทีแรกที่เราจะเดินทางไปก็คือ ่ ไปนมัสการพระพุทธบาทจําลองที่วัด พระพุทธบาทอยูทางทิศเหนือของโรงเรียน วัดแดง หางจากโรงเรียนประมาณ 1.5 ก.ม. ประวัติวัดพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท ตั้งอยูบนเขาพระบาททาง ทิศเหนือ หันหนาวัดไปทางทิศตะวันออก เปนวัดเกาแกที่มีประวัติความเปนมาที่ ยาวนาน มีความสําคัญทางประวัติศาสตร วัดพระพุทธบาทพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา  ขอบเขตพุทธาวาสถือเอาอุททสีมาเปนเขต มา ตั้งแตโบราณ ประมาณ 700 ปเศษ อาณาเขต ทิศเหนือ จด บอหัวเขา ทิศใต จด เทือกเขาพระบาท ทิศตะวันออก จด บอปรัง ทิศตะวันตก จด บอหลา
 10. 10. 10 แหลงเรียนรูวัดพระพุทธบาท  รอยพระพุทธบาทจําลอง รองรอยอารยะธรรม บอหลา บอน้าลึกประมาณ 1 เมตร ํ พอทานกลิน แตไมเคยแหง อดีตเจาอาวาส
 11. 11. 11 นอกจากรองรอยแหงความ เจริญรุงเรืองทางพระพุทธศาสนาแลว ยังมีอะไรที่นาสนใจอีกหรือเปลา ครับ ยังมีอีกครับ ทิวทัศนที่สวยงาม มองลงมาจากวัด สะตอ มีทั่วไปในบริเวณวัด
 12. 12. 12 เมื่อลูกเสือสํารวจเสร็จแลว ก็ อยาลืมบันทึกดวยนะวาเรา ไดรับความรูอะไรบาง กลับจากวัดพระพุทธบาทเราก็จะ เดินทางไปยังศาลหลวงตนไทร กันนะครับ ศาลหลวงตนไทร
 13. 13. 13 ศาลหลวงตนไทรมีประวัติ ความเปนมาอยางไรครับ " ศาลหลวงตนไทร " อยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาทาชางขาม ม. 11 ตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ ไดติดโครงการพระราชดําริ เมื่อป พ.ศ..2538 จากนั้นกรมชลประทานจึงไดเขามาดําเนินการ โครงการ และไดนําเครื่องจักรกลเขามาเพื่อทําการขุดในพื้นที่แหงนี้ และเมื่อมีเครื่องจักรกลเขามาในพื้นที่บริเวณที่ตนไทรอยู ก็ไดเกิด เหตุการณขึ้นหลายอยางกับเครื่องจักรกล และคนขับ สุดความสามารถ ที่จะดําเนินการได จึงตองทิ้งโครงการไวเปนแรมป เพราะขุดตนไทร ไมได และเมื่อทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 นายจํานูญ พลายดวง ไดกราบทูลใหทรงทราบที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อพระองคทรงทราบถึงผลกระทบ ก็ไดมี ดํารัสใหเวน หามทําลายและใหอนุรักษไว และไดมีตัวแทนจากเลขา สํานักพระราชวังและองคมนตรี อธิบดีกรมชลประธานมาดูเพื่อยืนยัน จากกรมชลประธานฝายกอสรางวาดําเนินการไมไดจริง และไดสราง ศาลขึ้น ชื่อวา " ศาลหลวงตนไทร " โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดมาวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547
 14. 14. 14 ดวยพระบารมี ราษฎรปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เฝารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547
 15. 15. 15 การสรางศาลหลวงตนไทรในครั้งนั้นก็ไดงบในการปรับปรุงพัฒนา มาจากมูลนิธิชัยพัฒนา 11 ลานบาท ซึ่งไดพัฒนาหลายขั้นตอน เพื่อใหเปนที่ สักการบูชา และไดเปดเปนทางการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 นอกจากนี้ ใน วันที่ 13-14 เมษายน ของทุกปก็จะมีงานประจําปขึ้น โดยไดรับความรวมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการสมโภชศาลหลวงตนไทร นายสําราญ หนูดํา ผูดูแลศาลหลวงตนไทรกลาววา เมื่อกรมชลประทานเขามาดําเนินการขุด คลอง เพื่อทําโครงการก็ไดขุดพบสิ่งของโบราณมากมายในบริเวณรอบๆ ตนไทร โดยมีทั้งโครงกระดูกมนุษย กระดูกสัตวน้ํา และเครื่องปนดินเผา แตทุกอยางนั้นไดแปรสภาพกลายเปนหินและฟอสซิลหมดแลว ปจจุบัน พราหมณ สํานักพระราชวังไดอัญเชิญ ของทั้งหมดหอผาขาวบรรจุไวใตศาล ที่ในหลวงพระราชทาน นายสําราญ ยังกลาววา ขณะนี้ศาลหลวงตนไทรแหง นี้ ไดเปนสถานที่สักการบูชาเชิงทองเที่ยว โดยมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยจาก หลากหลายจังหวัดและชาวตางชาติ เชน มาเลเซีย สิงคโปร อังกฤษ มาเยี่ยม ชมและสักการะมากมาย ดวยความเชื่อบวกกับทัศนียภาพโดยรอบบริเวณตน ไทรที่สวยงาม ไดสรางรายไดใหกับจังหวัดไดพอสมควร สําหรับรายไดจะ นําไปพัฒนาศาลหลวงตอไป ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการศาลหลวงตนไทร อบต.ในพื้นที่ก็กําลังพัฒนาทัศนียภาพโดยรอบใหสวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อรับ นักทองเที่ยวในเทศกาลตางๆ อยู
 16. 16. 16 แหลงเรียนรูในวันนี้ที่ศาลหลวงตนไทร 
 17. 17. 17 อําเภอเชียรใหญของเรามีแหลง เรียนรูที่นาสนใจมากมายซินะ ใชแลวคะ เรายังมีศูนยศิลปาชีพ ที่เนินธัมมังดวยคะ บานเนินธัมมังตั้งอยูในเขตพื้นที่ หมูที่ 5 บานเนินธัมมัง ตําบล แมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนที่ตั้งของศูนย ศิ ล ปาชี พ บ า นเนิ น ธั ม มั ง พื้ น ที่ ส ว นใหญ เ ป น ที่ ร าบลุ ม และป า พรุ เสื่อมสภาพ เดิมอาชีพหลักของประชากรคือการทํานา แตเนื่องจากพื้นที่ เปนปาพรุ ทําใหน้ําเค็มลนเขามาในเขตพื้นที่ อาชีพการทํานาจึงประสบ ปญหา ประชากรขาดรายได ซึ่งบริเวณหมูที่ 5 บานเนินธัมมัง มีสภาพน้ํา ขังเกือบตลอดป บางพื้นที่ไมมีไฟฟาใช ชุมชนบานเนินธัมมัง ตําบลแม เจ า อยู หั ว เป น ชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ ความสนใจจากภายนอกมากขึ้ น อั น เนื่องมาจากเปนพื้นที่ ที่ถูกจัดวายากจนที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงถูกเสนอใหเปนพื้นที่เรงดวนที่ตองพัฒนา ตอมานายอําเภอเชียรใหญ ตัดสินใจสงชื่อไปยังสํานักพระราชวัง เพื่อพิจารณาเปนพื้นที่เปาหมายใน การจั ด ตั้ ง ศู น ย ศิ ล ปาชี พ ซึ่ ง เป น โครงการในสมเด็ จ พระนางเจ า พระบรมราชินีนาถ
 18. 18. 18 สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จบานเนินธัมมังเมื่อ 7 ตุลาคม 2536 อาคารศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง
 19. 19. 19 ประวัติความเปนมา สมเด็จพระบรมราชินีนาถไดทรงเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎร บานเนินธัมมัง หมูที่ 5 ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 พระองคเห็นวา ราษฎรมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพหลักคือการทํานา ผลผลิตที่ไดรับอยูในเกณฑต่ํา ทําใหหัวหนาครอบครัวตองออกไปทํางานตาง ถิ่น เหลือแตแมบาน เด็กและคนชรา จึงทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวน พระองค เพื่อกอสรางศาลาศิลปาชีพ ( หลังเกา ปจจุบัน เปนโรงเก็บกระจูด ) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 และพระองคทรงเริ่มสงเสริมงานศิลปาชีพให ราษฎรในพื้นที่และราษฎรในหมูบานใกลเคียงเปนตนมา ป 2540 ทรงมีพระราชเสาวณีย ใหกอสรางอาคารศิลปาชีพหลังใหมขึ้น แทนหลังเกา และเปดทําการอยางเปนทางการเมื่อ 2 ตุลาคม 2542 เปนอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กวาง 25 เมตร ยาว 45 เมตร โดยชั้นลางเปนหอง โถงโลง อนุญาตใหเปนที่ปฏิ บัติงานของกลุ มทอผ าหมู ที่ 5 ต.แมเจาอยูหัว บานเนินธัมมัง สวนชั้นบน ประกอบดวยหองสวนพระองค ( หองทรงงาน ) หองผูติดตามชาย หองผูติดตามหญิง โดยจัดเจาหนาที่จากกองทัพภาคที่ 4 เพื่อ ทําหนาที่อํานวยการ ประสานงานกํากับดูแล และติดตามผลงานของสมาชิก ซึ่งจะตองดําเนินการควบคูไปดวยกันกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเปนผลใหราษฎรมีความเปนดีอยูดีขึ้น ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 508 คน
 20. 20. 20 วัตถุประสงคของศูนยศลปาชีพบานเนินธัมมัง ิ 1. เพื่อดําเนินงานตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  2. เพื่อใหราษฎรมีรายไดเสริมในหวงเวลาที่วางเวนจากการประกอบอาชีพแลว 3. เพื่อใหราษฎรในพื้นที่และหมูบานใกลเคียงมีรายไดเพิ่มขึ้น 4. เพื่ออนุรกษงานดานศิลปาชีพใหคงอยูสืบไป ั สมเด็จ ฯ ทรงเสด็จมาทรงงานที่ เนินธัมมังดวยหรือครับ ใชคะ สมเด็จ ฯ เคยเสด็จมาทรงงาน 4 ครั้ง แลว และทรงตรวจงานที่ศูนยดวย พระองคเองทีเดียว
 21. 21. 21 แหลงเรียนรูที่ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง  การปนดายเพื่อทอผา วิทยากรแนะนําวิธีทอผา งานกระจูด งานปกผาดวยมือ งานถักโครเชร
 22. 22. 22 สถานที่สําคัญในทองถิ่นของเรายังมี อยูอีกมากมายนะครับ เราตอง ชวยกันดูแล ใชคะทุกคนตองชวยกันดูแลไมไป ทําลายสภาพแวดลอมและอื่น ๆ นะคะ ออ ยังมีสถานที่ที่นาสนใจอีก 2 – 3 แหงครับ เดี๋ยวจะพาไปรูจักครับ
 23. 23. 23 วัดเขาแกววิเชียร วัดเขาแกววิเชียร ตั้งอยู บนเนินเขาเล็ก ๆ กลางทุงนา ในหมูที่ 9 ตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ เดิมวัดนี้เรียกวา วัดเขาวิเชียร ตาม หลักฐานจารึกที่ระฆัง ซึ่งปจจุบันระฆังใบนี้เก็บรักษาไวที่วัดพระมหาธาตุ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช วัดเขาแกววิเชียรเปนวัดที่เกาแกกอสรางมาไม นอยกวา 400 ป จากการพิสูจนอิฐฐาน เจดียวัดเขาแกววิเชียร โดยกรม ศิลปากร นอกจากนี้ที่วัดมีพระปญญาเปนพุทธรูปเกาแก และเจดียเกาแก ชื่อเจดียพระติลิมุย ชาวบานมักจะไปกราบไหวขอใหบุตรหลานสอบเขา  ทํางาน มักจะไดตามที่ขอ มีบอน้ํามากถึง 11 บอ มีชื่อเรียกตาง ๆ กัน และ เปนสถานที่รมรื่น พักผอนหยอนใจ เปนสถานที่ศึกษาพันธุไมหลายชนิด นอกจากนี้ที่วัดเขาแกววิเชียร มีลิงประมาณ 200 กวาตัว เปนลิงฝูงใหญซึ่ง อาศัยรวมกันในชุมชนบานเขาแกววิเชียร การเดินทาง สะดวกมากโดยทางรถยนต จากนครศรีธรรมราชใชทาง หลวง หมายเลข 408 (นครศรีธรรมราช-สงขลา)เลี้ยวซายบริเวณสามแยก บานสระไคร (ประมาณ กม. ที่ 25 ) ใชถนนราดยางตลอดเสนทางถึงวัดเขา แกววิเชียร ระยะทาง 8 กิโลเมตร
 24. 24. 24 เราไปรูจักสถานที่สําคัญของทองถิ่น เรามาแลว เราบันทึกกันมาแลวยังคะ หากยัง รีบบันทึกซิคะ แบบรายงานการสํารวจ ชื่อ................................สกุล.................................หมู......................ชั้น................. ชื่อสถานที่.............................. ................ตั้งอยูที่ตรอก/ถนน................................ ตําบล..............................อําเภอ.................................จังหวัด.................................. ผูที่รับผิดชอบสถานที่......................................................โทรศัพท........................ ลักษณะของสถานที่............................................................................................... ............................................................................................................................... การเดินทางจากจุดที่กําหนดใหระยะทาง..............กิโลเมตร อยูทางทิศ..................  เดินทางโดย....................................ใชเวลาเดินทางประมาณ......................ชั่วโมง สถานที่หรือสิ่งที่อยูใกลเคียง กอนถึง................................................................ ความสําคัญของสถานที่ รายละเอียดในการใหบริการทางใดบาง ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ .. ลงชื่อ ........................................................ วันที่...........เดือน.................พ.ศ..................
 25. 25. 25 แบบประเมินตนเองหลังเรียน จุดประสงค เพื่อประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรูของลูกเสือ เรื่องสถานที่สําคัญในทองถิ่น คําแนะนํา ใหลูกเสืออานคําถามตอไปนี้ทีละขอ แลวเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียง คําตอบ เดียวแลวตอบลงในกระดาษคําตอบ ควรใชเวลาในการทํา ไมเกิน 8 นาที 1. เหตุใดเราจึงตองรูจกสถานที่สําคัญตาง ๆ ในทองถิ่น ั ก. เพื่อจะไดรูจักอาณาเขตของทองถิ่น ข. เพื่อแสดงออกถึงความรักทองถิ่น ค. เพื่อจะไดใชบริการไดถูกตอง ง. เพื่อจะไดนําไปตอบขอสอบ 2. ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด ก. การไปสํารวจควรรีบไปรีบกลับ ข. เราควรไปสํารวจโดยลําพัง ค. เราไมควรจดบันทึกหลังการสํารวจ ง. ตองวางแผนกอนทําการสํารวจ 3. คําถามแรกที่เราตองหาคําตอบในการสํารวจสถานที่ คืออะไร ก. จะไปนานเทาไร ข. จะไปหาใคร ค. จะไปอยางไร ง. จะไปที่ไหน 4. ขอใดไมใชสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ก. วัด ข. ศูนยศลปาชีพ ิ ค. โบสถ ง. มัสยิด 5. เราจะไปศึกษาเกี่ยวกับงานอาชีพตาง ๆ ไดที่ใด ก. วัดพระพุทธบาท ข. ศาลหลวงตนไทร ค. ศูนยศลปาชีพบานเนินธัมมัง ิ ง. วัดเขาแกววิเชียร 6. สถานที่ใดชวยสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่นได ก. ศาลหลวงตนไทร ข. สถานีอนามัย ค. ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ง. วัดเขาแกววิเชียร
 26. 26. 26 7. ถาถูกโจรจี้ชิงกระเปา ควรไปแจงความที่ใด ก. ตลาด ข. สถานีตํารวจ ค. โรงพยาบาล ง. ที่ทําการไปรษณีย 8. ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง สงเสริมอาชีพดานใด ก. เย็บผา ข. ทอผา ค. เลี้ยงสัตว ง. ปลูกพืช 9. ขอใดเปนวิธีการที่จะทําใหผูสอบถามเสนทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ไดถูกตอง ก. ใหอานแบบรายงานการสํารวจ ข. อธิบายพรอมวาดแผนที่ประกอบ ค. พาไปยังสถานีจอดรถประจําทาง ง. มอบรูปถายสถานที่ที่จะไปให 10. เมื่อกลับจากการสํารวจแลวลูกเสือควรปฏิบัติอยางไร ก. เลาประสบการณใหเพื่อนฟง ข. นํารูปถายมาใหเพื่อนดู ค. เขียนรายงานการสํารวจ ง. เฉย ๆ ไมตองทําอะไร .
 27. 27. 27 ขอ 6 ก ขอ 7 ข ขอ 5 ค ขอ 8 ข ขอ 4 ข เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ขอ 3 ง ขอ 9 ข ขอ 2 ง ขอ 10 ค ขอ 1 ค
 28. 28. 28 แบบบันทึกคะแนนสอบกอนเรียน และหลังเรียน เรื่อง สถานที่สําคัญในทองถิ่น กอนเรียน หลังเรียน ความตาง หมายเหตุ เต็ม 10 คะแนน เต็ม 10 คะแนน ลงชื่อ ...............................................ผูกากับ ํ ( นางวรรดี พูลสวัสดิ์ )
 29. 29. 29 บรรณานุกรม กรมพลศึกษา,กองการลูกเสือ.กระทรวงศึกษาธิการ.ความรูเกี่ยวกับการลูกเสือ.กรุงเทพฯ:โรง พิมพคุรุสภาลาดพราว,2542 เขมชาติ อมาตยกุล . กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ( ลูกเสือตรี - โท – เอก ) . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแอมพันธ ,2548 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ,สํานักงาน.กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษา ปที่5.กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2540 ____________. ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509.กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2530 ____________. ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญ(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525. กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภา,2529 คณะลูกเสือแหงชาติ, มูลนิธิ. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, มปป.. ยงยุทธ ลิจวน และ วรรดี พูลสวัสดิ.์ ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง, นครศรีธรรมราช :โรง พิมพไทยอักษร. 2547. วาสนา คงกิ่ง . ศาลหลวงตนไทร, นครศรีธรรมราช: โรงพิมพไทยอักษร. 2547. ดาลัต แกววิเชียร. หนังสือประกอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชุดวิชา ชาวคาย ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2546 เตชินี ชวลิต.กฎลูกเสือ - เนตรนารี และ กฎจราจร.รานสุรยา,มปป.. ิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงาน.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรลูกเสือ ยุว กาชาดและกิจการนักเรียน. กรุงเทพฯ:มปท.,2547 พลศึกษา, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536 ___________. คูมือผูบังคับบัญชาลูกเสือ ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรสภา ุ ลาดพราว,2537
 30. 30. 30 วิชาการ, กรม,กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,2545 ___________. คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 (ลูกเสือ สามัญ).กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2533 ___________. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรสภาลาดพราว,2546 ุ ___________. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,2545 อภัย จันทวิมล.การลูกเสือสําหรับเด็กชาย.กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2545 อํานาจ ชางเรียน.ลูกเสือ - เนตรนารี ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สมบูรณแบบ. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด,2544

×