หลักสูตรลูกเสื อสำรอง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

หลักสูตรลูกเสื อสำรอง

on

 • 5,923 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,923
Views on SlideShare
5,360
Embed Views
563

Actions

Likes
1
Downloads
55
Comments
0

1 Embed 563

http://kruwandee2553.wordpress.com 563

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

หลักสูตรลูกเสื อสำรอง Document Transcript

 • 1. หลักสูตรลูกเสือสํารองป 1เตรียมสํารอง ดาวดวงที1่ ป2 ดาวดวงที่ 2 ป3 ดาวดวงที่ 3 เตรียมสํารอง-ประวัติลกเสือสํารอง ู-เมาคลี-ระเบียบแถวเบื้องตน-การทําความเคารพ-การจับมือซาย-กฎคําปฏิญาณดาวดวงที1 ่อนามัย อนามัย อนามัย- การทําความสะอาดฟนมือ - การนอนหลับ - การจัดทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณปจจุบน ัเทาเล็บ - การปฐมพยาบาลเลือดกําเดา พยาบาล- การหายใจอยางถูกวิธี - การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ- การปฐมพยาบาลบาดแผล - การปฐมพยาบาลแมลงกัดตอยขนาดเล็ก - การปฐมพยาบาลไฟไหมน้ํารอนลวกความสามารถเชิงทักษะ ความสามารถเชิงทักษะ ความสามารถเชิงทักษะ- การขวางลูกบอล -วายน้ํา -การวิ่ง- การมวนหนา -กระโดดเชือก -การกระโดดไกล- กระโดดกบ -การทรงตัว -การขวางลูกบอล- การปนตนไม -การมวนตัว -การกระโดดขามเครื่องกีดขวาง- การไตเชือก -การลงบันได -การเลี้ยงบอล การสํารวจการเยือน การสํารวจการเยือน การสํารวจ - การสํารวจการเยือนสถานที่ - การสํารวจและเยือนสถานที่ - การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา การคนหาธรรมชาติ - การวางแผนการเดินทางใกลเคียง - การเพาะเมล็ดพันธุพืช  การคนหาธรรมชาติ- การขอความชวยเหลือ การคนหา ธรรมชาติ - การเรียนรูพืชที่เปนอาหาร - การรูสภาพดินฟาอากาศ ตามฤดูกาล ของสัตว - การทําสมุดภาพหรือการเก็บสะสมภาพ- การเรียนรูธรรมชาติของพืช เกี่ยวกับแมลงหรือสิ่งมีชีวิตในสระน้ําและสัตว
 • 2. ความปลอดภัย ความปลอดภัย ความปลอดภัย- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ - สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ - การปฏิบัติตามกฎจราจร- อันตรายจากไฟและวิธี ทางน้ํา - การเรียนรูความปลอดภัยในบานปองกัน - การปฏิบัตตนในการ ิ- ความปลอดภัยในการเดิน เดินทางน้ําถนนและการขามถนน การบริการ การบริการ การบริการ- การเก็บรักษาเสื้อผาและ - การบริการเกี่ยวกับเหตุ - การวางแผนและดําเนินงานใหบริการผูอื่นรองเทา ฉุกเฉิน- การจัดเก็บทีนอน่- การตมน้ํารอน- การทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช ธงและประเทศตางๆ ธงและประเทศตางๆ ธงและประเทศตางๆ- ประวัติพระเจาอยูหว ั - การชักธงชาติ - ธงลูกเสือประจําจังหวัด- พระราชกรณียกิจ - การเก็บธงชาติ - ธงคณะลูกเสือแหงชาติ- พระราชกรณียกิจตอกิจการ - ธงคณะลูกเสือโลก - ธงประเทศตาง ๆลูกเสือ - ธงชาติญี่ปุน- เพลงชาติและเพลง - ธงชาติมาเลเซียสรรเสริญพระบารมี - ธงชาติสิงคโปร- ธงชาติไทย - ธงชาติอินโดนีเซีย- ธงลูกเสือโลก- ธงชาติอังกฤษ- ธงชาติฟลิปปนส การฝมือ การฝมือ การฝมือ-การประดิษฐสิ่งของจากเศษ - การทําวาว - การประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุวัสดุ - การพับกระดาษ - การใชและเก็บรักษาเครื่องมือ - การทําไมสูง - การทํานาฬิกาแดด - การทําเข็มทิศจําลอง
 • 3. กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมกลางแจง- การเดินสะกดรอย - การกอไฟ - ทิศ - การปรุงอาหาร - -เข็มทิศ - การดับไฟและการทําความ - การหาระยะทาง สะอาดสถานที่ บันเทิง บันเทิง บันเทิง- การแสดงเงียบ - การแสดงกล - การแสดงละคร - การเลานิทาน - -การรองเพลง - การรองเพลง - -การทําหุนแลละเชิดหุน  - การเลนดนตรี - การมวนตัวแบบตางๆ การผูกเงื่อน การผูกเงื่อน การผูกเงื่อน - เงือนบวงสายธนู - เงื่อนบวงสายธนู- เงื่อนพิรอด - เงื่อนกระหวัดไม - เงื่อนกระหวัดไม2ชั้น- เงื่อนขัดสมาธิ - การเก็บเชือก - การขดเชือกหรือสายอยาง- การเก็บเชือกคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ สํารอง สํารอง สํารอง- การทองกฎและคําปฏิญาณ - การปฏิบัติตามคําปฏิญาณ - การทองการบอกความหมายและของลูกเสือสํารอง และกฎของลูกเสือสํารอง การปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎ ของลูกเสือสํารอง