หลักสูตรลูกเสื อสำรอง

14,049 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,049
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,383
Actions
Shares
0
Downloads
174
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตรลูกเสื อสำรอง

  1. 1. หลักสูตรลูกเสือสํารองป 1เตรียมสํารอง ดาวดวงที1่ ป2 ดาวดวงที่ 2 ป3 ดาวดวงที่ 3 เตรียมสํารอง-ประวัติลกเสือสํารอง ู-เมาคลี-ระเบียบแถวเบื้องตน-การทําความเคารพ-การจับมือซาย-กฎคําปฏิญาณดาวดวงที1 ่อนามัย อนามัย อนามัย- การทําความสะอาดฟนมือ - การนอนหลับ - การจัดทําถุงหรือที่เก็บอุปกรณปจจุบน ัเทาเล็บ - การปฐมพยาบาลเลือดกําเดา พยาบาล- การหายใจอยางถูกวิธี - การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ- การปฐมพยาบาลบาดแผล - การปฐมพยาบาลแมลงกัดตอยขนาดเล็ก - การปฐมพยาบาลไฟไหมน้ํารอนลวกความสามารถเชิงทักษะ ความสามารถเชิงทักษะ ความสามารถเชิงทักษะ- การขวางลูกบอล -วายน้ํา -การวิ่ง- การมวนหนา -กระโดดเชือก -การกระโดดไกล- กระโดดกบ -การทรงตัว -การขวางลูกบอล- การปนตนไม -การมวนตัว -การกระโดดขามเครื่องกีดขวาง- การไตเชือก -การลงบันได -การเลี้ยงบอล การสํารวจการเยือน การสํารวจการเยือน การสํารวจ - การสํารวจการเยือนสถานที่ - การสํารวจและเยือนสถานที่ - การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา การคนหาธรรมชาติ - การวางแผนการเดินทางใกลเคียง - การเพาะเมล็ดพันธุพืช  การคนหาธรรมชาติ- การขอความชวยเหลือ การคนหา ธรรมชาติ - การเรียนรูพืชที่เปนอาหาร - การรูสภาพดินฟาอากาศ ตามฤดูกาล ของสัตว - การทําสมุดภาพหรือการเก็บสะสมภาพ- การเรียนรูธรรมชาติของพืช เกี่ยวกับแมลงหรือสิ่งมีชีวิตในสระน้ําและสัตว
  2. 2. ความปลอดภัย ความปลอดภัย ความปลอดภัย- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ - สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ - การปฏิบัติตามกฎจราจร- อันตรายจากไฟและวิธี ทางน้ํา - การเรียนรูความปลอดภัยในบานปองกัน - การปฏิบัตตนในการ ิ- ความปลอดภัยในการเดิน เดินทางน้ําถนนและการขามถนน การบริการ การบริการ การบริการ- การเก็บรักษาเสื้อผาและ - การบริการเกี่ยวกับเหตุ - การวางแผนและดําเนินงานใหบริการผูอื่นรองเทา ฉุกเฉิน- การจัดเก็บทีนอน่- การตมน้ํารอน- การทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช ธงและประเทศตางๆ ธงและประเทศตางๆ ธงและประเทศตางๆ- ประวัติพระเจาอยูหว ั - การชักธงชาติ - ธงลูกเสือประจําจังหวัด- พระราชกรณียกิจ - การเก็บธงชาติ - ธงคณะลูกเสือแหงชาติ- พระราชกรณียกิจตอกิจการ - ธงคณะลูกเสือโลก - ธงประเทศตาง ๆลูกเสือ - ธงชาติญี่ปุน- เพลงชาติและเพลง - ธงชาติมาเลเซียสรรเสริญพระบารมี - ธงชาติสิงคโปร- ธงชาติไทย - ธงชาติอินโดนีเซีย- ธงลูกเสือโลก- ธงชาติอังกฤษ- ธงชาติฟลิปปนส การฝมือ การฝมือ การฝมือ-การประดิษฐสิ่งของจากเศษ - การทําวาว - การประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุวัสดุ - การพับกระดาษ - การใชและเก็บรักษาเครื่องมือ - การทําไมสูง - การทํานาฬิกาแดด - การทําเข็มทิศจําลอง
  3. 3. กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมกลางแจง- การเดินสะกดรอย - การกอไฟ - ทิศ - การปรุงอาหาร - -เข็มทิศ - การดับไฟและการทําความ - การหาระยะทาง สะอาดสถานที่ บันเทิง บันเทิง บันเทิง- การแสดงเงียบ - การแสดงกล - การแสดงละคร - การเลานิทาน - -การรองเพลง - การรองเพลง - -การทําหุนแลละเชิดหุน  - การเลนดนตรี - การมวนตัวแบบตางๆ การผูกเงื่อน การผูกเงื่อน การผูกเงื่อน - เงือนบวงสายธนู - เงื่อนบวงสายธนู- เงื่อนพิรอด - เงื่อนกระหวัดไม - เงื่อนกระหวัดไม2ชั้น- เงื่อนขัดสมาธิ - การเก็บเชือก - การขดเชือกหรือสายอยาง- การเก็บเชือกคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ สํารอง สํารอง สํารอง- การทองกฎและคําปฏิญาณ - การปฏิบัติตามคําปฏิญาณ - การทองการบอกความหมายและของลูกเสือสํารอง และกฎของลูกเสือสํารอง การปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎ ของลูกเสือสํารอง

×