214


                     แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( ลูก...
215


    5.4 บทเรียนสําเร็จรูป การอยูคายพักแรมและการเก็บเต็นท
    5.5 แผนภูมิเพลง
    5.6 เรื่องสั้น
6.การ...
216


7.ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................
217


                                  บันทึกหลังสอน

1. ผลการสอน
       1.1 ดาน...
218


                 เพลงรวมวงเฮฮา


     รวมเฮฮา ๆ ๆ               เมื่อเรามาเจอ...
219


                    ใบงานที่ 1
เรื่อง ประโยชนของการอยูคายพักแรม
            
จุดป...
220


                        ใบความรูที่ 1
เรื่อง ประโยชนของการอยูคายพักแรม
         ...
221


                        เรื่องสั้น
                      ขโมยกับสุนัข

...
222


                  แบบสังเกตและตรวจหมูลูกเสือ       
                หมูลูก...
223


                    แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ชื่อ ........................................
224


              แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
             เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม...
225


                   แบบทดสอบ หลังเรียน
                กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสื...
226


9. ถาสมอบกมีจํานวนไมเพียงพอในการ กางเต็นท เราสามารถใชสิ่งใดแทนได
  ก. ขวาน                  ข...
227
       เฉลย
ขอ 1  ค  ขอ 2  ก
ขอ 3  ก  ขอ 4  ง
ขอ 5  ข  ขอ 6  ค
ขอ 7  ง  ขอ 8  ก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

3,135 views
3,012 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

 1. 1. 214 แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( ลูกเสือ ) สาระ การรูจักดูแลตนเอง ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนวยการเรียนรูที่ 1 ประโยชนของการอยูคายพักแรม เวลา 1 ชั่วโมง  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.สาระสําคัญ การเดินทางไกลและไปอยูคายพักแรม นอกจากจะไดรับความสนุกสนานแลว ยังชวยใหเราได  ศึกษาประเพณีของทองถิ่น และฝกความอดทน มีระเบียบวินัยดวย 2.จุดประสงคการเรียนรู 1. อธิบายถึงประโยชนของการอยูคายพักแรมได 2. เขารวมในกิจกรรมสาธิตการอยูคายพักแรมได 3. รวมกิจกรรมดวยความสนใจและกระตือรือรน 3.สาระการเรียนรู ประโยชนของการอยูคายพักแรม 4.กิจกรรมการเรียนรู 4.1 พิธีเปดประชุมกอง ( ชักธงชาติ สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจเล็บ แยก ) 10 นาที 4.2 เพลง รวมวงเฮฮา 5 นาที 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอน ( การบรรยาย , การระดมสมอง ) 20 นาที 4.3.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู 4.3.2 ผูกํากับอธิบายถึงประโยชนของการอยูคายพักแรม 4.3.3 ใหลูกเสือแตละหมูศกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากใบความรูและบทเรียนสําเร็จรูป ึ 4.3.4 ลูกเสือนําผลงานจากการปฏิบัติกจกรรมเสนอตอที่ประชุมกอง ิ 4.3.5 ลูกเสือชวยกันสรุปโดยมีผูกํากับคอยชวยเหลือแนะนําเพิ่มเติม 4.3.6 ทดสอบหลังเรียน 10 นาที 4.4 ผูกํากับเลาเรื่องสั้นที่เปนคติ เรื่อง ขโมยกับสุนัข 5 นาที 4.5 พิธีปดประชุมกอง ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแตงกาย ชักธงลง เลิก ) 10 นาที 5. วัสดุอุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรู 5.1 ใบงานเรืองประโยชนของการอยูคายพักแรม ่ 5.2 ใบความรูเ รื่องประโยชนของการอยูคายพักแรม  5.3 แบบทดสอบหลังเรียน
 2. 2. 215 5.4 บทเรียนสําเร็จรูป การอยูคายพักแรมและการเก็บเต็นท 5.5 แผนภูมิเพลง 5.6 เรื่องสั้น 6.การวัดผลและประเมินผล 6.1 สิ่งที่วัด 6.1.1 ความรูความเขาใจประโยชนของการอยูคายพักแรม 6.2 วิธีการวัด 6.2.1 ทดสอบ 6.2.2 สังเกตการรวมกิจกรรม 6.3 เครื่องมือวัด 6.3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมกลุม 6.3.2 แบบทดสอบหลังเรียน 6.4 เกณฑการประเมิน 6.4.1 แบบทดสอบ 10 ขอ ทําได 5 – 10 ขอ ผาน ทําได 1 – 4 ขอ ไมผาน 6.4.2 ประเมินคาเปนระดับคุณภาพ ไดคะแนนระดับ 10 - 12 หมายถึง ดี (ผาน) ไดคะแนนระดับ 7 – 9 หมายถึง พอใช (ผาน) ไดคะแนนระดับ 4 - 6 หมายถึง ควรปรับปรุง (ไมผาน)
 3. 3. 216 7.ขอเสนอแนะ ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 8.ความเห็นผูบริหาร  ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับกําหนดการสอน ความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ความเหมาะสมของการวัดผลประเมินผล อื่นๆ ระบุ ใชสอนได ควรปรับปรุงกอนใชสอน ลงชื่อ................................................... ( นายอมร สดศรี ) ตําแหนง ผูอานวยการโรงเรียนวัดแดง ํ วันที่...............เดือน........................พ.ศ. ...............
 4. 4. 217 บันทึกหลังสอน 1. ผลการสอน 1.1 ดานพุทธิพิสัย ( K ) ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 1.2 ดานทักษะพิสัย ( P ) ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 1.3 ดานจิตพิสัย ( A ) ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 2. ปญหา/ อุปสรรค ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ลงชื่อ........................................ผูสอน ( นางวรรดี พูลสวัสดิ์ ) ตําแหนง ครู โรงเรียนวัดแดง วันที่...........เดือน................................พ.ศ................
 5. 5. 218 เพลงรวมวงเฮฮา รวมเฮฮา ๆ ๆ เมื่อเรามาเจอกัน ๆ ไมรูเปนอยางไร ๆ ๆ ๆ ใจมันผูกพัน อยูใกลกัน ๆ ๆ ความสัมพันธเรามากมี ๆ ไมรูเปนอยางไร ๆ ๆ ๆ ใจมันผูกพัน เมื่อจากกัน ๆ ๆ อยาลืมสัมพันธไมตรี ๆ ไมรูเปนอยางไร ๆ ๆ ๆ ใจมันผูกพัน (ที่มา : วาที่รอยโทสันต ยุวยุทธ ,2543 : 83)
 6. 6. 219 ใบงานที่ 1 เรื่อง ประโยชนของการอยูคายพักแรม  จุดประสงคการเรียนรู 1. อธิบายถึงประโยชนของการอยูคายพักแรมได 2. รวมกิจกรรมดวยความสนใจและกระตือรือรน วัสดุอุปกรณ 1. ใบความรู 2. บทเรียนสําเร็จรูปการกางเต็นทและการอยูคายพักแรม ขั้นตอนการปฏิบัติ 1. ลูกเสือศึกษาใบความรูประโยชนของการอยูคายพักแรม 2. รวมกันปฏิบัติกิจกรรมการอยูคายพักแรม 3. ตัวแทนออกมาสรุปหนาที่ประชุมกอง 4. ผูกํากับสรุปและแนะนําเพิ่มเติม เอกสารอางอิง อํานาจ ชางเรียน และคณะ ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สมบูรณแบบ แหลงศึกษาคนควาเพิ่มเติม 1. หองลูกเสือ 2. หองสมุด 3. บทเรียนสําเร็จรูป การอยูคายพักแรมและการเก็บเต็นท 
 7. 7. 220 ใบความรูที่ 1 เรื่อง ประโยชนของการอยูคายพักแรม  จุดประสงคการเรียนรู 1. บอกประโยชนของการอยูคายพักแรมได 2. รวมกิจกรรมดวยความสนใจและกระตือรือรน เนื้อหา ประโยชนของการอยูคายพักแรม มีดังนี้ 1. ทํ า ให รู จั ก การทํ า งานและการอยู ร ว มกั น เป น หมู ค ณะและมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ปฏิ บั ติ ต าม กฎระเบียบและขอตกลงของหมูคณะ 2. ทําใหมีความอดทน รูจักบังคับใจตนเอง 3. ทําใหรูวิธีการบรรจุของใชลงเครื่องหลังที่ถูกวิธี 4. ทําใหเกิดความสามัคคี เพราะการอยูคายพักแรมจะตองชวยกันทํางาน ไดรับความลําบาก ดวยกัน ยอมเห็นอกเห็นใจกันและกัน 5. ทําใหไดรับความรูจากประสบการณตรงดวยการฝกหัดทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง 6. ชวยใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูซึ่งกันและกันมากขึ้น ทําใหเขาใจหลักการ และกระบวนการของลูกเสือมากขึ้น 7. ชวยใหรูจักชวยตนเอง เพราะการอยูคายพักแรมลูกเสือจะอยูตามลําพัง ไมมีพอแม หรือ ผูปกครองคอยใหการชวยเหลือ เอกสารอางอิง อํานาจ ชางเรียน และคณะ ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สมบูรณแบบ แหลงศึกษาคนควาเพิ่มเติม 1. หองลูกเสือ 2. หองสมุด 3. บทเรียนสําเร็จรูป การอยูคายพักแรมและการเก็บเต็นท 
 8. 8. 221 เรื่องสั้น ขโมยกับสุนัข ขโมยคนหนึ่งลอบไปในบานหลังหนึ่งโดยประสงคตอทรัพยสินที่มีคาครั้นไดยินสุนัขที่เฝา บานจึงโยนเศษเนื้อที่เตรียมมาดวยโยนใหแกมัน เพื่อหวังวาสุนัขจะหยุดเหา “ ไปใหพน” สุนัขตะเบ็งเสียงขับไล “ การที่เจาแสดงน้ําใจไมตรีตอขาเชนนี้ เชื่อไดเลยวา เจาจะตองมีเจตนาไมดีตอขาเปนแน ” นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา “ ผูใหสินบนยอมตองการสิ่งตอบแทน ” ( ที่มา: ธนกิจ, ผูรวบรวม . อมตะนิทานอีสป . กรุงเทพ ฯ : 2541 280)
 9. 9. 222 แบบสังเกตและตรวจหมูลูกเสือ  หมูลูกเสือ ........................................... สาระการเรียนรูเรื่อง................................................................................................ ลําดับที่ รายการ ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 หมาย เหตุ 1. การตรวจอุปกรณการเรียน 2. ความรวมมือในกิจกรรม เพลง / เกม 3. วิชาการ 4. การตรวจเครื่องแตงกาย เกณฑการประเมิน 1. การสังเกตการตรวจอุปกรณ - อุปกรณครบทุกอยาง ระดับ 3 คะแนน ดีมาก - อุปกรณเกินครึ่งหนึ่งของหมู ระดับ 2 คะแนน ดี พอใช - อุปกรณไมถงครึ่งของหมู ึ ระดับ 1 คะแนน ปรับปรุง 2. ความรวมมือในกิจกรรม เพลง / เกม - ใหความรวมมือทุกคนและกระตือรือรน ระดับ 3 คะแนน ดีมาก - ใหความรวมมือแตบางคนไมคอยใหความสนใจ ระดับ 2 คะแนน ดี พอใช - ใหความรวมมือครึ่งหนึ่งและขาดความตั้งใจ ระดับ 1 คะแนน ปรับปรุง 3. วิชาการ - สรุปใจความเรื่องที่เรียนครบถวน ระดับ 3 คะแนน ดีมาก - สรุปใจความแตขาดความสมบูรณเล็กนอย ระดับ 2 คะแนน ดี พอใช - สรุปใจความแตขาดความสมบูรณของเรื่อง ระดับ 1 คะแนน ปรับปรุง 4. การตรวจเครื่องแตงกาย - แตงกายเรียบรอยทุกคน ระดับ 3 คะแนน ดีมาก - แตงกายเรียบรอยครึ่งหนึ่ง ระดับ 2 คะแนน ดี พอใช - แตงกายเรียบรอยไมถึงครึ่งของหมู ระดับ 1 คะแนน ปรับปรุง
 10. 10. 223 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ชื่อ .............................................................หมู. ............................................ ลําดับ รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ปรับปรุง ที่ 5 4 3 2 1 1. ความซื่อสัตย 2. ความกลาหาญ 3. ความอดทน 4. ความมีระเบียบวินยั 5. ความเชื่อมั่นในตนเอง เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ ดีมาก 5 คะแนน ปฏิบัติตนสม่ําเสมอจนเปนนิสัย ระดับ ดี 4 คะแนน ปฏิบัติตนดี แตมีบางครั้งตองมีผูแนะนํา ระดับ ปานกลาง 3 คะแนน ปฏิบัติบางครั้งดวยตนเองและในขณะที่ ควบคุมและมีผูแนะนํา ระดับ พอใช 2 คะแนน ปฏิบัติดวยตนเองนอยครั้ง ระดับ ปรับปรุง 1 คะแนน ไมปฏิบัติ
 11. 11. 224 แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม บอกประโยชนของการอยูคายพักแรม ถูกตอง  5 ขอ ได 5 คะแนน ดีมาก บอกประโยชนของการอยูคายพักแรม ถูกตอง  4 ขอ ได 4 คะแนน ดี บอกประโยชนของการอยูคายพักแรม ถูกตอง 3 ขอ ได 3 คะแนน ปานกลาง บอกประโยชนของการอยูคายพักแรม ถูกตอง  2 ขอ ได 2 คะแนน พอใช บอกประโยชนของการอยูคายพักแรม ถูกตอง  1 ขอ ได 1 คะแนน ปรับปรุง ตองไดระดับปานกลางขึ้นไปจึงจะถือวาผาน ประโยชนของ การอยูคายพักแรม ผลการประเมิน ที่ ชื่อ สกุล 5 4 3 2 1 ผาน ไมผาน ( ลงชื่อ ).......................................ผูประเมิน ( นางวรรดี พูลสวัสดิ์ )
 12. 12. 225 แบบทดสอบ หลังเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือสามัญ) เรื่อง การกางเต็นทและการอยูคายพักแรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 1. การเลือกเต็นทคํานึงถึงสิ่งใดเปนอันดับแรก ก. สีสันและความสวยงาม ข. อุปกรณทนสมัยหรือไม ั ค. จํานวนผูที่จะพัก ง. การขนยาย 2. ผาเต็นทที่ดควรมีลักษณะเดนตรงกับขอใด ี ก. กันน้ํารัวซึมได ่ ข. มีสีน้ําตาลเขม ค. ราคาไมแพงมากนัก ง. บรรจุลงเครื่องหลังได 3. เต็นท 5 ชายตองมีผาเต็นทเปนสวน ประกอบ กี่ผืน ก. 2 ผืน ข. 3 ผืน ค. 4 ผืน ง. 5 ผืน 4. สมอบกมีประโยชนอยางไร ก. ชวยใหน้ําระบายไดสะดวก ข. ปองกันลมกรรโชก ค. ทําใหเชือกหยอนพอดี ง. เปนหลักยึดเต็นทใหมั่นคง 5. สถานที่ใดเหมาะสําหรับการตั้งคายที่สุด ก. ใตตนไมใหญ ข. ทุงหญาพื้นราบ ค. ริมแองน้ําใส ง. หุบเขา 6. สิ่งที่ตองปฏิบัติอันดับแรกในการกางเต็นท ก. ขุดรองน้ํารอบเต็นท ข. ผูกเสาหลักกับสมอบก ค. ปรับพื้นที่ใหเรียบ ง. ผูกเชือกกับชายเต็นท 7. การผูกเชือกหูเต็นทยึดกับสมอบกควรผูก ดวย เงื่อนชนิดใด ที่สามารถรูดใหตึงหรือ หยอนได ก. เงื่อนขัดสมาธิ ข. เงื่อนกระหวัดไม ค. เงื่อนบวงสายธนู ง. เงื่อนผูกรั้ง 8. สมอบกของเต็นท 5 ชาย มีจํานวนกี่ตว ั ก. 10 ตัว ข. 8 ตัว ค. 6 ตัว ง. 4 ตัว
 13. 13. 226 9. ถาสมอบกมีจํานวนไมเพียงพอในการ กางเต็นท เราสามารถใชสิ่งใดแทนได ก. ขวาน ข. กิ่งไม ค. พลั่ว ง. จอบ 10. เราสามารถใชวัสดุอื่นมาสรางเปนหลังคาแทนผาเต็นทได ยกเวน ขอใด ก. ใบไม ข. ฟางขาว ค. กระดาษ ง. หญา
 14. 14. 227 เฉลย ขอ 1 ค ขอ 2 ก ขอ 3 ก ขอ 4 ง ขอ 5 ข ขอ 6 ค ขอ 7 ง ขอ 8 ก ขอ 9 ข ขอ 10 ค

×