หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

on

 • 9,380 views

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ...

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แลัวัฒนธรรม พ.ศ.2551

Statistics

Views

Total Views
9,380
Views on SlideShare
6,505
Embed Views
2,875

Actions

Likes
0
Downloads
78
Comments
0

4 Embeds 2,875

http://liketoreadsk1.wordpress.com 2652
http://waeowalee.wordpress.com 220
http://webcache.googleusercontent.com 2
https://www.google.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Document Transcript

  • µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß°≈ÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿ ß§¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ à â— µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
  • §”π” §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‰¥â¥”‡π‘π°“√∑∫∑«πÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ‡æ◊ËÕæ—≤𓉪 ŸàÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ‚¥¬π”¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥â®“°°“√»÷°…“«‘®—¬¥—ß°≈à“« ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈®“°·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘ ® ·≈– — ß §¡·Àà ß ™“µ‘ ©∫— ∫ ∑’Ë Ò (æ.». Úıı-ÚııÙ) ¡“„™â „ π°“√æ— ≤ π“À≈— °  Ÿ µ √„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡™—¥‡®π¬‘Ëߢ÷Èπ ∑—È߇ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ·≈–°√–∫«π°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“ æ√âÕ¡∑—È߉¥â®—¥∑” “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ¯ °≈ÿà¡ “√– „π·µà≈–√–¥—∫™—Èπ ‡æ◊ËÕ„À⇢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ Àπ૬ߓπ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ·≈– ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“𠉥â𔉪„™â‡ªìπ°√Õ∫·≈–∑‘»∑“ß„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‚¥¬®—¥∑”‡ªìπ ¯ ‡≈à¡ ¥—ßπ’È Ò. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬ Ú. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ§≥‘µ»“ µ√å Û. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ µ√å Ù. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“·≈–«—≤π∏√√¡ ı. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ ˆ. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª– ˜. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¯. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“µà“ߪ√–‡∑» ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∑’Ë¡’ à«π√à«¡®“°∑ÿ°Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ∑—Èß„π·≈–πÕ°°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√«¡∑—Èß¿“§‡Õ°™π ª√–™“™π∑ÿ° “¢“Õ“™’æ µ≈Õ¥®πæàÕ·¡à ºŸâª°§√Õß ·≈–π—°‡√’¬π ´÷Ëߙ૬„π°“√®—¥∑”‡Õ° “√¥—ß°≈à“« „Àâ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·≈–‡À¡“– ¡ ”À√—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π·µà≈–√–¥—∫™—Èπ  “¡“√∂æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ (§ÿ≥À≠‘ß°…¡“ «√«√√≥ ≥ Õ¬ÿ∏¬“) ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
  •  “√∫—≠ Àπⓧ”π”∑”‰¡µâÕ߇√’¬π —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ Ò‡√’¬π√ŸâÕ–‰√„π —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ Ò “√–·≈–¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ Ú§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π Ùµ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ˆ  “√–∑’Ë Ò »“ π“ »’≈∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ˆ  “√–∑’Ë Ú Àπâ“∑’Ëæ≈‡¡◊Õß «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√¥”‡π‘π™’«µ„π —ߧ¡ ‘ ıÚ  “√–∑’Ë Û ‡»√…∞»“ µ√å ˜Ò  “√–∑’Ë Ù ª√–«—µ‘»“ µ√å ˘Ú  “√–∑’Ë ı ¿Ÿ¡‘»“ µ√å ÒÒ˘Õ¿‘∏“π»—æ∑å ÒÛÒ§≥–ºŸâ®—¥∑” Òˆı
  • °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡∑”‰¡µâÕ߇√’¬π —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡™à«¬„À⺟â‡√’¬π¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®°“√¥”√ß™’«µ¢Õß¡ÿπ…¬å ∑—ß„π∞“π–ªí®‡®°∫ÿ§§≈·≈–°“√Õ¬Ÿ√«¡°—π„π —ߧ¡ °“√ª√—∫µ—«µ“¡ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ‘ È àà°“√®—¥°“√∑√—欓°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß®”°—¥ ‡¢â“„®∂÷ß°“√æ—≤𓇪≈’ˬπ·ª≈ßµ“¡¬ÿ§ ¡—¬ °“≈‡«≈“ µ“¡‡Àµÿªí®®—¬µà“ß Ê ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®„πµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ¡’§«“¡Õ¥∑π Õ¥°≈—Èπ ¬Õ¡√—∫„𧫓¡·µ°µà“ß·≈–¡’§≥∏√√¡  “¡“√∂𔧫“¡√Ÿ‰ªª√—∫„™â„π°“√¥”‡π‘π™’«µ ‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’¢Õߪ√–‡∑»™“µ‘·≈– —ߧ¡‚≈° ÿ â ‘‡√’¬π√ŸâÕ–‰√„π —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ °≈ÿà ¡  “√–°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ  — ß §¡»÷ ° …“ »“ π“ ·≈–«— ≤ π∏√√¡«à “ ¥â « ¬°“√Õ¬Ÿà √à « ¡°— π „π — ß §¡∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡ —¡æ—π∏å°—π ·≈–¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬ ‡æ◊Ëՙ૬„Àâ “¡“√∂ª√—∫µπ‡Õß°—∫∫√‘∫∑ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’ ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ¡’§«“¡√Ÿâ ∑—°…– §ÿ≥∏√√¡ ·≈–§à“π‘¬¡∑’‡À¡“– ¡ Ë‚¥¬‰¥â°”Àπ¥ “√–µà“ß Ê ‰«â¥—ßπ’È ✧ »“ π“ »’≈∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫»“ π“ »’≈∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ À≈—°∏√√¡¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ °“√π”À≈—°∏√√¡§” Õπ‰ªªØ‘∫—µ‘„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß ·≈–°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß —𵑠ÿ¢ ‡ªìπºŸâ°√–∑”§«“¡¥’ ¡’§à“π‘¬¡∑’Ë¥’ß“¡ æ—≤π“µπ‡ÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ √«¡∑—Èß∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πåµàÕ —ߧ¡·≈– à«π√«¡ ✧ Àπâ“∑’Ëæ≈‡¡◊Õß «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„π —ߧ¡ √–∫∫°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√߇ªìπª√–¡ÿ¢ ≈—°…≥–·≈–§«“¡ ”§—≠ °“√‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’§«“¡·µ°µà“ß·≈–§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß«—≤π∏√√¡ §à“π‘¬¡ §«“¡‡™◊ËÕ ª≈Ÿ°Ωíߧà“π‘¬¡¥â“πª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√߇ªìπª√–¡ÿ¢  ‘∑∏‘ Àπâ“∑’Ë ‡ √’¿“æ °“√¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬à“ß —𵑠ÿ¢„π —ߧ¡‰∑¬·≈– —ߧ¡‚≈° µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 1
  • ✧ ‡»√…∞»“ µ√å °“√º≈‘µ °“√·®°®à“¬ ·≈–°“√∫√‘‚¿§ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ °“√∫√‘À“√®—¥°“√∑√—欓°√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕ¬à“ß®”°—¥Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√¥”√ß™’«‘µÕ¬à“ß¡’¥ÿ≈¬¿“æ ·≈–°“√π”À≈—°‡»√…∞°‘®æՇ撬߉ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π ✧ ª√–«—µ‘»“ µ√å ‡«≈“·≈–¬ÿ§ ¡—¬∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å «‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å æ—≤π“°“√¢Õß¡πÿ…¬™“µ‘®“°Õ¥’µ∂÷ßªí®®ÿ∫—𠧫“¡ —¡æ—π∏å·≈–°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕ߇Àµÿ°“√≥åµà“ß Ê º≈°√–∑∫∑’ˇ°‘¥®“°‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠„πÕ¥’µ ∫ÿ§§≈ ”§—≠∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßµà“ß Ê „πÕ¥’µ §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™“µ‘‰∑¬ «—≤π∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ·À≈àßÕ“√¬∏√√¡∑’Ë ”§—≠¢Õß‚≈° ✧ ¿Ÿ¡‘»“ µ√å ≈—°…≥–°“¬¿“æ¢Õß‚≈° ·À≈àß∑√—欓°√ ·≈–¿Ÿ¡‘Õ“°“»¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬·≈–¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê ¢Õß‚≈° °“√„™â·ºπ∑’Ë·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å §«“¡ —¡æ—π∏å°—π¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê„π√–∫∫∏√√¡™“µ‘ §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß¡πÿ…¬å°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß∏√√¡™“µ‘ ·≈– ‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ߢ÷Èπ°“√𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈¿Ÿ¡‘ “√ π‡∑» °“√Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑’ˬ—Ë߬◊π “√–·≈–¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ “√–∑’Ë Ò »“ π“ »’≈∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡¡“µ√∞“π   Ò.Ò √Ÿâ·≈–‡¢â“„®ª√–«—µ‘ §«“¡ ”§—≠ »“ ¥“ À≈—°∏√√¡¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ·≈–»“ π“Õ◊Ëπ ¡’»√—∑∏“∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ¬÷¥¡—Ëπ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°∏√√¡ ‡æ◊ËÕÕ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß —𵑠ÿ¢¡“µ√∞“π   Ò.Ú ‡¢â“„® µ√–Àπ—°·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ»“ π‘°™π∑’Ë¥’†·≈–∏”√ß√—°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ “√–∑’Ë Ú Àπâ“∑’Ëæ≈‡¡◊Õß «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„π —ߧ¡¡“µ√∞“π   Ú.Ò ‡¢â“„®·≈–ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡Àπâ“∑’Ë¢Õß°“√‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’ ¡’§“π‘¬¡∑’Ë¥’ß“¡ ·≈–∏”√ß√—°…“ à ª√–‡æ≥’ · ≈–«— ≤ π∏√√¡‰∑¬ ¥”√ß™’ «‘ µ Õ¬Ÿà √à « ¡°— π „π — ß §¡‰∑¬ ·≈– — ß §¡‚≈° Õ¬à“ß —𵑠ÿ¢¡“µ√∞“π   Ú.Ú ‡¢â“„®√–∫∫°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß„π —ߧ¡ªí®®ÿ∫—π ¬÷¥¡—Ëπ »√—∑∏“ ·≈–∏”√ß√—°…“ ‰«â´÷Ëß°“√ª°§√Õß√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√߇ªìπª√–¡ÿ¢ 2 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  •  “√–∑’Ë Û ‡»√…∞»“ µ√å¡“µ√∞“π   Û.Ò ‡¢â“„®·≈– “¡“√∂∫√‘À“√®—¥°“√∑√—欓°√„π°“√º≈‘µ·≈–°“√∫√‘‚¿§ °“√„™â∑√—欓°√ ∑’¡Õ¬Ÿ®”°—¥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§ÿ¡§à“ √«¡∑—߇¢â“„®À≈—°°“√¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß Ë’ à â È ‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µÕ¬à“ß¡’¥ÿ≈¬¿“æ¡“µ√∞“π   Û.Ú ‡¢â “ „®√–∫∫·≈– ∂“∫— π ∑“߇»√…∞°‘ ® µà “ ß Ê §«“¡ — ¡ æ— π ∏å ∑ “߇»√…∞°‘ ® ·≈–§«“¡®”‡ªìπ¢Õß°“√√à«¡¡◊Õ°—π∑“߇»√…∞°‘®„π —ߧ¡‚≈° “√–∑’Ë Ù ª√–«—µ‘»“ µ√å¡“µ√∞“π   Ù.Ò ‡¢â“„®§«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠¢Õ߇«≈“·≈–¬ÿ§ ¡—¬∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å  “¡“√∂ „™â«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å¡“«‘‡§√“–Àå‡Àµÿ°“√≥åµà“ß Ê Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫¡“µ√∞“π   Ù.Ú ‡¢â “ „®æ— ≤ π“°“√¢Õß¡πÿ … ¬™“µ‘ ® “°Õ¥’ µ ®π∂÷ ß ªí ® ®ÿ ∫— π „π¥â “ 𧫓¡ — ¡ æ— π ∏å · ≈– °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕ߇Àµÿ°“√≥åÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß µ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠ ·≈– “¡“√∂ «‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ¡“µ√∞“π   Ù.Û ‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™“µ‘‰∑¬ «—≤π∏√√¡ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ¡’§«“¡√—° §«“¡¿Ÿ¡‘„® ·≈–∏”√ߧ«“¡‡ªìπ‰∑¬ “√–∑’Ë ı ¿Ÿ¡‘»“ µ√å¡“µ√∞“π   ı.Ò ‡¢â“„®≈—°…≥–¢Õß‚≈°∑“ß°“¬¿“æ ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß √√æ ‘Ëß´÷Ëß¡’º≈µàÕ°—π·≈–°—π „π√–∫∫¢Õß∏√√¡™“µ‘ „™â·ºπ∑’Ë·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å „π°“√§âπÀ“«‘‡§√“–Àå  √ÿª ·≈–„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿Ÿ¡‘ “√ π‡∑»Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“µ√∞“π   ı.Ú ‡¢â“„®ªØ‘ ¡æ—π∏å√–À«à“ß¡πÿ…¬å°∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ∑’°Õ„À⇰‘¥°“√ √â“ß √√§å — — Ëà «— ≤ π∏√√¡ ¡’ ®‘ µ  ”π÷ ° ·≈–¡’  à « π√à « ¡„π°“√Õπÿ √— ° …å ∑ √— æ ¬“°√·≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑’ˬ—Ë߬◊π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 3
  • §ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ®∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ✧ ¡’§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕ߇°’ˬ«°—∫µπ‡Õß·≈–ºŸâ∑Ë’Õ¬Ÿà√Õ∫¢â“ß µ≈Õ¥®π ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√– ∫°“√≥剪 Ÿà‚≈°°«â“ß ✧ ¡’∑—°…–°√–∫«π°“√·≈–¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë®”‡ªìπµàÕ°“√æ—≤π“„À⇪ìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ª√–惵‘ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°§” Õπ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ¡’§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’ ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π·≈–°“√∑”ß“π°—∫ºŸâÕ◊Ëπ ¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡¢ÕßÀâÕ߇√’¬π ·≈–‰¥âΩ°À—¥„π°“√µ—¥ ‘π„® ñ ✧ ¡’§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«‡°’ˬ«°—∫µπ‡Õß §√Õ∫§√—« ‚√߇√’¬π ·≈–™ÿ¡™π„π≈—°…≥–°“√∫Ÿ√≥“°“√ºŸâ‡√’¬π‰¥â‡¢â“„®·π«§‘¥‡°’ˬ«°—∫ªí®®ÿ∫—π·≈–Õ¥’µ ¡’§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“߇»√…∞°‘®‰¥â¢âÕ§‘¥‡°’ˬ«°—∫√“¬√—∫-√“¬®à“¬¢Õߧ√Õ∫§√—« ‡¢â“„®∂÷ß°“√‡ªìπºŸâº≈‘µ ºŸâ∫√‘‚¿§ √Ÿâ®—°°“√ÕÕ¡¢—Èπµâπ·≈–«‘∏°“√‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ’ ✧ √Ÿâ · ≈–‡¢â “ „®„π·π«§‘ ¥ æ◊È π ∞“π‡°’Ë ¬ «°— ∫ »“ π“ »’ ≈ ∏√√¡ ®√‘ ¬ ∏√√¡ Àπâ “ ∑’Ë æ ≈‡¡◊ Õ ß‡»√…∞»“ µ√å ª√–«—µ‘»“ µ√å ·≈–¿Ÿ¡‘»“ µ√å ‡æ◊ËÕ‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√∑”§«“¡‡¢â“„®„π¢—Èπ∑’Ë ŸßµàÕ‰ª ®∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ ✧ ¡’§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕߢÕß®—ßÀ«—¥ ¿“§ ·≈–ª√–‡∑»¢Õßµπ‡Õß ∑—È߇™‘ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ  —ߧ¡ ª√–‡æ≥’·≈–«—≤π∏√√¡ √«¡∑—Èß°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß ·≈– ¿“懻√…∞°‘®‚¥¬‡πâ𧫓¡‡ªìπª√–‡∑»‰∑¬ ✧ ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß»“ π“ »’≈∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡À≈—°§” Õπ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ √«¡∑—Èß¡’ à«π√à«¡»“ πæ‘∏’·≈–æ‘∏’°√√¡∑“ß»“ π“¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ✧ ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡ ∂“π¿“æ ∫∑∫“∑  ‘∑∏‘ Àπâ“∑’Ë„π∞“π–æ≈‡¡◊Õߥ’¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ®—ßÀ«—¥¿“§ ·≈–ª√–‡∑» √«¡∑—È߉¥â¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µ“¡¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’ «—≤π∏√√¡¢Õß∑âÕß∂‘Ëπµπ‡Õß¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ✧  “¡“√∂‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡√◊Õß√“«¢Õß®—ßÀ«—¥·≈–¿“§µà“ß Ê ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬°—∫ª√–‡∑»‡æ◊Õπ∫â“π Ë Ë‰¥â√—∫°“√æ—≤π“·π«§‘¥∑“ß —ߧ¡»“ µ√凰’ˬ«°—∫»“ π“ »’≈∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ Àπâ“∑’Ëæ≈‡¡◊Õß ‡»√…∞»“ µ√åª√–«—µ‘»“ µ√å ·≈–¿Ÿ¡‘»“ µ√å‡æ◊ËÕ¢¬“¬ª√– ∫°“√≥剪 Ÿà°“√∑”§«“¡‡¢â“„®„π¿Ÿ¡‘¿“§ ´’°‚≈°µ–«—πÕÕ°·≈–µ–«—πµ°‡°’ˬ«°—∫»“ π“ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ §à“π‘¬¡ §«“¡‡™◊ËÕ ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ ª√–‡æ≥’ «—≤π∏√√¡°“√¥”‡π‘π™’«‘µ °“√®—¥√–‡∫’¬∫∑“ß —ߧ¡ ·≈–°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß —ߧ¡®“°Õ¥’µ Ÿàª®®ÿ∫π í — 4 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑Ë’ Û ✧ ¡’§«“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫§«“¡‡ªìπ‰ª¢Õß‚≈° ‚¥¬°“√»÷°…“ª√–‡∑»‰∑¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê „π‚≈° ‡æ◊ËÕæ—≤π“·π«§‘¥‡√◊ËÕß°“√Õ¬Ÿà√«¡°—πÕ¬à“ß —𵑠ÿ¢ à ✧ ¡’∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπµàÕ°“√‡ªìππ—°§‘¥Õ¬à“ß¡’«‘®“√≥≠“≥ ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“·π«§‘¥·≈–¢¬“¬ª√– ∫°“√≥å ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ߪ√–‡∑»‰∑¬°—∫ª√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê „π‚≈° ‰¥â·°à ‡Õ‡™’¬‚Õ‡™’¬‡π’¬ ·Õø√‘°“ ¬ÿ‚√ª Õ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ Õ‡¡√‘°“„µâ „π¥â“π»“ π“ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ §à“π‘¬¡§«“¡‡™◊ËÕ ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ ª√–‡æ≥’ «—≤π∏√√¡ °“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß ª√–«—µ‘»“ µ√å ·≈–¿Ÿ¡‘»“ µ√å¥â«¬«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å·≈– —ߧ¡»“ µ√å ✧ √Ÿâ · ≈–‡¢â “ „®·π«§‘ ¥ ·≈–«‘ ‡ §√“–Àå ‡ Àµÿ ° “√≥å „ πÕ𓧵 “¡“√∂π”¡“„™â ‡ ªì π ª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ·≈–«“ß·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ ®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ ✧ ¡’§«“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫§«“¡‡ªìπ‰ª¢Õß‚≈°Õ¬à“ß°«â“ߢ«“ß·≈–≈÷°´÷È߬‘Ëߢ÷Èπ ✧ ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß∑’Ë¥’ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°∏√√¡¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ¡’§à“π‘¬¡Õ—πæ÷ߪ√– ß§å  “¡“√∂Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ·≈–Õ¬Ÿà„π —ߧ¡‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ √«¡∑—Èß¡’»—°¬¿“æ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“µàÕ„π™—Èπ Ÿßµ“¡§«“¡ª√– ß§å‰¥â ✧ ¡’§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ §«“¡¿Ÿ¡‘„®„𧫓¡‡ªìπ‰∑¬ ª√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß™“µ‘‰∑¬¬÷¥¡—Ëπ„π«‘∂’™’«‘µ ·≈–°“√ª°§√Õß√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√߇ªìπª√–¡ÿ¢ ✧ ¡’π‘ —¬∑’Ë¥’„π°“√∫√‘‚¿§ ‡≈◊Õ°·≈–µ—¥ ‘π„®∫√‘‚¿§‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ ¡’®‘µ ”π÷°·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√Õπÿ√—°…åª√–‡æ≥’«—≤π∏√√¡‰∑¬·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’§«“¡√—°∑âÕß∂‘Ëπ·≈–ª√–‡∑»™“µ‘¡ÿàß∑”ª√–‚¬™πå·≈– √â“ß ‘Ëß∑’Ë¥’ß“¡„Àâ°∫ —ߧ¡ — ✧ ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß ™’Èπ”µπ‡Õ߉¥â ·≈– “¡“√∂· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ®“°·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê „π —ߧ¡‰¥âµ≈Õ¥™’«‘µ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 5
  • µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß “√–∑’Ë Ò »“ π“ »’≈∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡¡“µ√∞“π   Ò.Ò √Ÿâ·≈–‡¢â“„®ª√–«—µ‘ §«“¡ ”§—≠ »“ ¥“ À≈—°∏√√¡¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ·≈–»“ π“Õ◊Ëπ ¡’»√—∑∏“∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ¬÷¥¡—Ëπ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°∏√√¡ ‡æ◊ËÕÕ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß —𵑠ÿ¢ ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. ∫Õ°æÿ∑∏ª√–«—µ‘À√◊Õª√–«—µ‘¢Õß ë æÿ∑∏ª√–«—µ‘ »“ ¥“∑’˵ππ—∫∂◊Õ‚¥¬ —߇¢ª - ª√– Ÿµ‘ - µ√— √Ÿâ - ª√‘πææ“π ‘ Ú. ™◊Ëπ™¡·≈–∫Õ°·∫∫Õ¬à“ß°“√ ë æÿ∑∏ “«° æÿ∑∏ “«‘°“ ¥”‡π‘π™’«µ·≈–¢âÕ§‘¥®“° ‘ -  “¡‡≥√∫—≥±‘µ ª√–«—µ‘ “«° ™“¥° ‡√◊ËÕ߇≈à“·≈– ë ™“¥° »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - «—≥≥ÿª∂™“¥° -  ÿ«≥≥ “¡™“¥° — ë »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ - ‡®â“æ√–¬“ ÿ∏√√¡¡πµ√’ (ÀπŸæ√âÕ¡) Û. ∫Õ°§«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠ ë æ√–√—µπµ√—¬ ·≈–‡§“√ææ√–√—µπµ√—¬ ªØ‘∫—µ‘ - »√—∑∏“æ√–æÿ∑∏ æ√–∏√√¡ æ√– ß¶å µ“¡À≈—°∏√√¡‚Õ«“∑ Û ë ‚Õ«“∑ Û „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊ÕÀ≈—°∏√√¡ - ‰¡à∑”™—«Ë ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ : ‡∫≠®»’≈ - ∑”§«“¡¥’ : ‡∫≠®∏√√¡ :  —ߧÀ«—µ∂ÿ Ù 6 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò - °µ—≠꟰µ‡«∑’µàÕæàÕ·¡à(µàÕ) ·≈–§√Õ∫§√—« - ¡ß§≈ Û¯ : ∑”µ—«¥’ : «à“ßà“¬ : √—∫„™âæàÕ·¡à - ∑”®‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï (∫√‘À“√®‘µ ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“) ë æÿ∑∏»“ π ÿ¿“…‘µ - Õµ⁄µ“ À‘ Õµ⁄µ‚π π“‚∂ µπ·≈‡ªìπ∑’Ëæ÷ËߢÕßµπ - ¡“µ“ ¡‘µ⁄µÌ  ‡° ¶‡√ ¡“√¥“ ‡ªìπ¡‘µ√„π‡√◊Õπ¢Õßµπ Ù. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈– «¥¡πµå ·ºà‡¡µµ“ ë Ωñ° «¥¡πµå·≈–·ºà‡¡µµ“ ¡’ µ‘∑’ˇªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß ¡“∏‘ - √Ÿâ§«“¡À¡“¬·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß µ‘ „πæ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ°“√æ—≤π“®‘µ - øí߇æ≈ß·≈–√âÕ߇æ≈ßÕ¬à“ß¡’ µ‘ µ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ - ‡≈àπ·≈–∑”ß“πÕ¬à“ß¡’ µ‘ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - Ωñ°„Àâ¡’ µ‘„π°“√øíß °“√Õà“π °“√§‘¥ °“√∂“¡ ·≈–°“√‡¢’¬πª.Ú Ò. ∫Õ°§«“¡ ”§—≠¢Õß ë æ√–æÿ∑∏»“ π“‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å æ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“ ¢Õß™“µ‘‰∑¬ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ Ú.  √ÿªæÿ∑∏ª√–«—µ‘µ—Èß·µàª√– Ÿµ‘®π∂÷ß ë  √ÿªæÿ∑∏ª√–«—µ‘ °“√ÕÕ°ºπ«™À√◊Õª√–«—µ‘»“ ¥“ ë ª√– Ÿµ‘ ∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - ‡Àµÿ°“√≥åÀ≈—ߪ√– Ÿµ‘ - ·√°π“¢«—≠ - °“√»÷°…“ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 7
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߪ.Ú - °“√Õ¿‘‡…° ¡√ (µàÕ) - ‡∑«∑Ÿµ Ù - °“√ÕÕ°ºπ«™ Û. ™◊Ëπ™¡·≈–∫Õ°·∫∫Õ¬à“ß ë æÿ∑∏ “«° æÿ∑∏ “«‘°“ °“√¥”‡π‘π™’«‘µ·≈–¢âÕ§‘¥ -  “¡‡≥√√“Àÿ≈ ®“°ª√–«—µ‘ “«° ™“¥° ‡√◊ËÕ߇≈à“ ë ™“¥° ·≈–»“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - «√ÿ≥™“¥° µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - «“π√‘π∑™“¥° ë »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß -  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ (»ÿ¢ ‰°à‡∂◊ËÕπ) -  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√  ¡‡¥Á® æ√– —߶√“™ (‡®√‘≠  ÿ«±⁄≤‚π) Ù. ∫Õ°§«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠ ë æ√–√—µπµ√—¬ ·≈–‡§“√ææ√–√—µπµ√—¬ ªØ‘∫—µ‘ - »√—∑∏“ µ“¡À≈—°∏√√¡‚Õ«“∑ Û ë ‚Õ«“∑ Û „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊ÕÀ≈—°∏√√¡ - ‰¡à∑”™—«Ë ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ : ‡∫≠®»’≈ - ∑”§«“¡¥’ : ‡∫≠®∏√√¡ : À‘√‘-‚Õµµ—ªª– :  —ߧÀ«—µ∂ÿ Ù : ¶√“«“ ∏√√¡ Ù : °µ—≠꟰µ‡«∑’µàÕ§√Ÿ Õ“®“√¬å ·≈–‚√߇√’¬π : ¡ß§≈ Û¯ ➢ °µ—≠êŸ ➢  ß‡§√“–Àå≠“µ‘æ’ËπâÕß8 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߪ.Ú - ∑”®‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï (∫√‘À“√®‘µ(µàÕ) ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“) ë æÿ∑∏»“ π ÿ¿“…‘µ - π‘¡‘µ⁄µÌ  “∏ÿ√Ÿª“πÌ °µê⁄êŸ °µ‡«∑‘µ“ §«“¡°µ—≠ê°µ‡«∑’ ‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß§π¥’ - æ⁄√À⁄¡“µ‘ ¡“µ“ªîµ‚√ ¡“√¥“∫‘¥“‡ªìπæ√À¡¢Õß∫ÿµ√ ı. ™◊Ëπ™¡°“√∑”§«“¡¥’¢Õßµπ‡Õß ë µ—«Õ¬à“ß°“√°√–∑”§«“¡¥’ ∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—«·≈–„π‚√߇√’¬π ¢Õßµπ‡Õß·≈–∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—« µ“¡À≈—°»“ π“ ·≈–„π‚√߇√’¬π (µ“¡ “√–„π¢âÕ Ù) ˆ. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈– «¥¡πµå ·ºà‡¡µµ“ ë Ωñ° «¥¡πµå‰À«âæ√–·≈–·ºà‡¡µµ“ ¡’ µ‘∑’ˇªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß ¡“∏‘ - √Ÿâ§«“¡À¡“¬·≈–ª√–‚¬™πå „πæ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ°“√æ—≤π“®‘µ ¢Õß µ‘·≈– ¡“∏‘ µ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ - Ωñ° ¡“∏‘‡∫◊ÈÕßµâ𠵓¡∑’°”Àπ¥ Ë - Ωñ° µ‘‡∫◊ÈÕßµâπ¥â«¬°‘®°√√¡ °“√‡§≈◊ËÕπ‰À«Õ¬à“ß¡’ µ‘ - Ωñ°„Àâ¡’ ¡“∏‘„π°“√øíß °“√Õà“π °“√§‘¥ °“√∂“¡ ·≈–°“√‡¢’¬π ˜. ∫Õ°™◊ËÕ»“ π“ »“ ¥“ ·≈–§«“¡ ë ™◊ËÕ»“ π“ »“ ¥“ ·≈–§—¡¿’√å¢Õß  ”§—≠¢Õߧ—¡¿’√å¢Õß»“ π“∑’Ëµπ »“ π“µà“ß Ê π—∫∂◊Õ·≈–»“ π“Õ◊Ëπ Ê - æ√–æÿ∑∏»“ π“ : »“ ¥“ : æ√–æÿ∑∏‡®â“ : §—¡¿’√å : æ√–‰µ√ªîÆ° - »“ π“Õ‘ ≈“¡ : »“ ¥“ : ¡ÿŒ—¡¡—¥ : §—¡¿’√å : Õ—≈°ÿ√Õ“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 9
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ú - §√‘ µå»“ π“ (µàÕ) : »“ ¥“ : æ√–‡¬´Ÿ : §—¡¿’√å : ‰∫‡∫‘≈ - »“ π“Œ‘π¥Ÿ : »“ ¥“ : ‰¡à¡’»“ ¥“ : §—¡¿’√å : æ√–‡«∑ æ√“À¡≥– Õÿªπ‘…—∑ Õ“√—≥¬°– ª.Û Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡ ”§—≠¢Õß ë §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ æ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“ °—∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µª√–®”«—𠇙àπ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ „π∞“π–∑’ˇªìπ√“°∞“π °“√ «¥¡πµå °“√∑”∫ÿ≠„ à∫“µ√  ”§—≠¢Õß«—≤π∏√√¡‰∑¬ °“√· ¥ß§«“¡‡§“√æ °“√„™â¿“…“ ë æ√–æÿ∑∏»“ π“¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ°“√  √â“ß √√§åº≈ß“π∑“ß«—≤π∏√√¡‰∑¬ Õ—π‡°‘¥®“°§«“¡»√—∑∏“ ‡™àπ «—¥ ¿“æ«“¥ æ√–æÿ∑∏√Ÿª «√√≥§¥’  ∂“ªíµ¬°√√¡‰∑¬ Ú.  √ÿªæÿ∑∏ª√–«—µ‘µ—Èß·µà°“√∫”‡æÁ≠‡æ’¬√ ë  √ÿªæÿ∑∏ª√–«—µ‘ (∑∫∑«π) ®π∂÷ߪ√‘π‘ææ“π À√◊Õª√–«—µ‘¢Õß - °“√∫”‡æÁ≠‡æ’¬√ »“ ¥“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - º®≠¡“√ - µ√— √Ÿâ - ª∞¡‡∑»π“ - ª√‘πææ“π ‘ Û. ™◊Ëπ™¡·≈–∫Õ°·∫∫Õ¬à“ß ë æÿ∑∏ “«° æÿ∑∏ “«‘°“ °“√¥”‡π‘π™’«‘µ·≈–¢âÕ§‘¥®“° -  “¡‡≥√ —ß°‘®®– ª√–«—µ‘ “«° ™“¥° ‡√◊ËÕ߇≈à“·≈– ë ™“¥° »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - Õ“√“¡∑Ÿ °™“¥° - ¡À“«“≥‘™™“¥°10 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Û ë »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß(µàÕ) -  ¡‡¥Á®æ√–æÿ≤“®“√¬å (‚µ æ⁄√À⁄¡√Ì )’ -  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“µ“° ‘π¡À“√“™ Ù. ∫Õ°§«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠¢Õß ë §«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–‰µ√ªîÆ° ‡™àπ æ√–‰µ√ªîÆ° À√◊Õ§—¡¿’√å¢Õß»“ π“ ‡ªìπ·À≈àßÕâ“ßՑߢÕßÀ≈—°∏√√¡§” Õπ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ ı. · ¥ß§«“¡‡§“√ææ√–√—µπµ√—¬ ë æ√–√—µπµ√—¬ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°∏√√¡‚Õ«“∑ Û - »√—∑∏“ „πæ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊ÕÀ≈—°∏√√¡ ë ‚Õ«“∑ Û ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - ‰¡à∑”™—« Ë : ‡∫≠®»’≈ - ∑”§«“¡¥’ : ‡∫≠®∏√√¡ :  µ‘- —¡ª™—≠≠– :  —ߧÀ«—µ∂ÿ Ù : ¶√“«“ ∏√√¡ Ù : Õ—µ∂– Û (Õ—µµ—µ∂– ª√—µ∂– Õÿ¿¬—µ∂–) : °µ—≠꟰µ‡«∑’µàÕ™ÿ¡™π·≈–  ‘ß·«¥≈âÕ¡ Ë : ¡ß§≈ Û¯ ➢ √Ÿâ®—°„Àâ ➢ 查‰æ‡√“– ➢ Õ¬Ÿà„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’ - ∑”®‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï (∫√‘À“√®‘µ ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“) ë æÿ∑∏»“ π ÿ¿“…‘µ - ∑∑¡“‚π ªî‚¬ ‚Àµ‘ ºŸ„Àâ¬Õ¡‡ªìπ∑’√° â à Ë— µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 11
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Û ˆ. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈– «¥¡πµå ·ºà‡¡µµ“ - ‚¡°⁄‚¢ °≈⁄¬“≥‘¬“  “∏ÿ(µàÕ) ¡’ µ‘∑’ˇªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß ¡“∏‘ ‡ª≈àß«“®“‰æ‡√“–„Àâ ”‡√Á®ª√–‚¬™πå „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ°“√æ—≤π“®‘µ ë Ωñ° «¥¡πµå‰À«âæ√–  √√‡ √‘≠ µ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ §ÿ≥æ√–√—µπµ√—¬ ·≈–·ºà‡¡µµ“ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - √Ÿâ§«“¡À¡“¬·≈–ª√–‚¬™πå ¢Õß µ‘·≈– ¡“∏‘ - √Ÿâª√–‚¬™πå¢Õß°“√Ωñ° µ‘ - Ωñ° ¡“∏‘‡∫◊ÈÕßµâπ¥â«¬°“√ π—∫≈¡À“¬„® - Ωñ°°“√¬◊π °“√‡¥‘π °“√π—Ëß - ·≈–°“√πÕπÕ¬à“ß¡’ µ‘ ˜. ∫Õ°™◊ËÕ §«“¡ ”§—≠·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ - Ωñ°„Àâ¡’ ¡“∏‘„π°“√øíß °“√Õà“𠉥âÕ¬à“߇À¡“– ¡µàÕ»“ π«—µ∂ÿ °“√§‘¥ °“√∂“¡·≈–°“√‡¢’¬π »“ π ∂“π ·≈–»“ π∫ÿ§§≈ ë ™◊ËÕ·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß»“ π«—µ∂ÿ ¢Õß»“ π“Õ◊Ëπ Ê »“ π ∂“π·≈–»“ π∫ÿ§§≈ „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ »“ π“Õ‘ ≈“¡ §√‘ µå»“ π“ »“ π“Œ‘π¥Ÿ ë °“√ªØ‘∫—µ‘µπ∑’ˇÀ¡“– ¡ µàÕ»“ π«—µ∂ÿ »“ π ∂“π ·≈–»“ π∫ÿ§§≈„π»“ π“Õ◊Ëπ Ê ª.Ù Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡ ”§—≠¢Õß ë §«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ æ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ»“ π“ - æ√–æÿ∑∏»“ π“ „π∞“π–∑’ˇªìπ ∑’µππ—∫∂◊Õ „π∞“𖇪ìπ»Ÿπ¬å√«¡®‘µ„® Ë ‡§√◊ËÕ߬÷¥‡Àπ’ˬ«®‘µ„® ¢Õß»“ π‘°™π - ‡ªìπ»Ÿπ¬å√«¡°“√∑”§«“¡¥’ ·≈–æ—≤π“®‘µ„® ‡™àπ Ωñ° ¡“∏‘  «¥¡πµå »÷°…“À≈—°∏√√¡12 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ù - ‡ªìπ∑’˪√–°Õ∫»“ πæ‘∏’(µàÕ) (°“√∑Õ¥°∞‘π °“√∑Õ¥ºâ“ªÉ“ °“√‡«’¬π‡∑’¬π °“√∑”∫ÿ≠) - ‡ªìπ·À≈àß∑”°‘®°√√¡∑“ß —ߧ¡ ‡™àπ °“√®—¥ª√–‡æ≥’∑âÕß∂‘Ëπ °“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√™ÿ¡™π ·≈–°“√ à߇ √‘¡æ—≤π“™ÿ¡™π Ú.  √ÿªæÿ∑∏ª√–«—µ‘µ—Èß·µà∫√√≈ÿ∏√√¡ ë  √ÿªæÿ∑∏ª√–«—µ‘ (∑∫∑«π) ®π∂÷ߪ√–°“»∏√√¡ À√◊Õª√–«—µ‘ - µ√— √Ÿâ »“ ¥“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - ª√–°“»∏√√¡ ‰¥â·°à : ‚ª√¥™Æ‘≈ : ‚ª√¥æ√–‡®â“æ‘¡æ‘ “√ : æ√–Õ—§√ “«° : · ¥ß‚Õ«“∑ª“Ø‘‚¡°¢å Û. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ ë æÿ∑∏ “«° æÿ∑∏ “«‘°“ µ“¡·∫∫Õ¬à“ß°“√¥”‡π‘π™’«‘µ - æ√–Õÿ√‡«≈°—  ª– ÿ ·≈–¢âÕ§‘¥®“°ª√–«—µ‘ “«° ™“¥° ë ™“¥° ‡√◊ËÕ߇≈à“·≈–»“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - °ÿØ‘∑Ÿ °™“¥° µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - ¡À“Õÿ°°ÿ ™“¥° ë »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß -  ¡‡¥Á®æ√–¡À‘µ≈“∏‘‡∫»√ Õ¥ÿ≈¬‡¥™«‘°√¡ æ√–∫√¡√“™™π° -  ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ Ù. · ¥ß§«“¡‡§“√ææ√–√—µπµ√—¬ ë æ√–√—µπµ√—¬ ªØ‘∫—µ‘µ“¡‰µ√ ‘°¢“·≈–À≈—°∏√√¡ : »√—∑∏“ Ù ‚Õ«“∑ Û „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ - æ√–æÿ∑∏ À≈—°∏√√¡¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ : æÿ∑∏§ÿ≥ Û µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - æ√–∏√√¡ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 13
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ù : À≈—°°√√¡(µàÕ) - æ√– ß¶å ë ‰µ√ ‘°¢“ - »’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“ ë ‚Õ«“∑ Û - ‰¡à∑”™—«Ë : ‡∫≠®»’≈ : ∑ÿ®√‘µ Û - ∑”§«“¡¥’ : ‡∫≠®∏√√¡ :  ÿ®√‘µ Û : æ√À¡«‘À“√ Ù : °µ—≠꟰µ‡«∑’µàÕª√–‡∑»™“µ‘ : ¡ß§≈ Û¯ ➢ ‡§“√æ ➢ ∂àÕ¡µπ ➢ ∑”§«“¡¥’„Àâæ√âÕ¡‰«â°àÕπ - ∑”®‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï (∫√‘À“√®‘µ ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“) ë æÿ∑∏»“ π ÿ¿“…‘µ -  ÿ¢“  ß⁄¶ ⁄   “¡§⁄§’ §«“¡æ√âÕ¡‡æ√’¬ß¢ÕßÀ¡Ÿà„À⇰‘¥ ÿ¢ - ‚≈‚°ªµ⁄∂¡⁄¿‘°“ ‡¡µ⁄µ“ ‡¡µµ“∏√√¡ §È”®ÿπ‚≈° ı. ™◊Ëπ™¡°“√∑”§«“¡¥’¢Õßµπ‡Õß ë µ—«Õ¬à“ß°“√°√–∑”§«“¡¥’ ∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—« ‚√߇√’¬π ¢Õßµπ‡Õß·≈–∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—« ·≈–™ÿ¡™πµ“¡À≈—°»“ π“ æ√âÕ¡∑—Èß ‚√߇√’¬π·≈–™ÿ¡™π ∫Õ°·π«ªØ‘∫—µ‘„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ14 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ù ˆ. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈– «¥¡πµå ·ºà‡¡µµ“ ë  «¥¡πµå‰À«âæ√–  √√‡ √‘≠(µàÕ) ¡’ µ‘∑’ˇªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß ¡“∏‘ §ÿ≥æ√–√—µπµ√—¬ ·≈–·ºà‡¡µµ“ „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ°“√æ—≤π“®‘µ - √Ÿâ§«“¡À¡“¬¢Õß µ‘ —¡ª™—≠≠– µ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ  ¡“∏‘ ·≈–ªí≠≠“ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - √Ÿâ«‘∏’ªØ‘∫—µ‘¢Õß°“√∫√‘À“√®‘µ ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ - Ωñ°°“√¬◊π °“√‡¥‘π °“√π—Ëß ·≈–°“√πÕπÕ¬à“ß¡’ µ‘ - Ωñ°°“√°”Àπ¥√Ÿâ§«“¡√Ÿâ ÷° ‡¡◊ËÕµ“‡ÀÁπ√Ÿª ÀŸøí߇ ’¬ß ®¡Ÿ°¥¡°≈‘Ëπ ≈‘Èπ≈‘È¡√  °“¬ —¡º—  ‘Ëß∑’Ë¡“°√–∑∫ „®√—∫√Ÿâ∏√√¡“√¡≥å - Ωñ°„Àâ¡’ ¡“∏‘„π°“√øíß °“√Õà“π °“√§‘¥ °“√∂“¡ ·≈–°“√‡¢’¬π ˜. ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡À≈—°∏√√¡¢Õß»“ π“ ë À≈—°∏√√¡‡æ◊ËÕ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π ∑’˵ππ—∫∂◊Õ ‡æ◊ËÕ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π Õ¬à“ß ¡“π©—π∑å ‡ªì𙓵‘‰¥âÕ¬à“ß ¡“π©—π∑å - ‡∫≠®»’≈ - ‡∫≠®∏√√¡ - ∑ÿ®√‘µ Û -  ÿ®√‘µ Û - æ√À¡«‘À“√ Ù - ¡ß§≈ Û¯ : ‡§“√æ : ∂àÕ¡µπ : ∑”§«“¡¥’„Àâæ√âÕ¡‰«â°àÕπ - æÿ∑∏»“ π ÿ¿“…‘µ : §«“¡æ√âÕ¡‡æ√’¬ß¢ÕßÀ¡Ÿà „À⇰‘¥ ÿ¢ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 15
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ù : ‡¡µµ“∏√√¡§È”®ÿπ‚≈°(µàÕ) : °µ—≠꟰µ‡«∑’µàÕª√–‡∑»™“µ‘ ¯. Õ∏‘∫“¬ª√–«—µ‘»“ ¥“¢Õß»“ π“ ë ª√–«—µ‘»“ ¥“ Õ◊Ëπ Ê ‚¥¬ —߇¢ª - æ√–æÿ∑∏‡®â“ - ¡ÿŒ—¡¡—¥ - æ√–‡¬´Ÿ ª.ı Ò. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏- ë ¡√¥°∑“ß«—≤π∏√√¡∑’ˉ¥â√—∫®“° »“ π“À√◊Õ»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ æ√–æÿ∑∏»“ π“ „π∞“π–∑’ˇªìπ¡√¥°∑“ß«—≤π∏√√¡ - ¡√¥°∑“ߥâ“π√Ÿª∏√√¡ ‡™àπ ·≈–À≈—°„π°“√æ—≤π“™“µ‘‰∑¬ »“ π ∂“π ‚∫√“≥«—µ∂ÿ  ∂“ªíµ¬°√√¡ - ¡√¥°∑“ߥâ“𮑵„® ‡™àπ À≈—°∏√√¡§” —Ëß Õ𠧫“¡‡™◊ËÕ ·≈–§ÿ≥∏√√¡µà“ß Ê ë °“√π”æ√–æÿ∑∏»“ π“‰ª„™â‡ªìπ ·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“™“µ‘‰∑¬ - æ—≤π“¥â“𰓬¿“æ ·≈–  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ ¿“«π“ Ù (°“¬ »’≈ ®‘µ ªí≠≠“) ‰µ√ ‘°¢“ (»’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“) ·≈–Õ√‘¬ —® Ù - æ—≤π“®‘µ„® ‡™àπ À≈—°‚Õ«“∑ Û (≈–§«“¡™—« ∑”¥’ ∑”®‘µ„®„Àâ∫√‘ ∑∏‘)Ï Ë ÿ ·≈–°“√∫√‘À“√®‘µ ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ Ú.  √ÿªæÿ∑∏ª√–«—µ‘µ—Èß·µà‡ ¥Á® ë  √ÿªæÿ∑∏ª√–«—µ‘ (∑∫∑«π) °√ÿß°∫‘≈æ— ¥ÿå ®π∂÷ßæÿ∑∏°‘® ”§—≠ ë ‚ª√¥æ√–æÿ∑∏∫‘¥“ (‡ ¥Á®°√ÿß°∫‘≈æ— ¥ÿ)å À√◊Õª√–«—µ‘»“ ¥“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ë æÿ∑∏°‘® ”§—≠ ‰¥â·°à ‚≈°—µ∂®√‘¬“ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë ≠“µ—µ∂®√‘¬“ ·≈–æÿ∑∏—µ∂®√‘¬“16 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ı Û. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈–ª√–惵‘µπ ë æÿ∑∏ “«° æÿ∑∏ “«‘°“(µàÕ) µ“¡·∫∫Õ¬à“ß°“√¥”‡π‘π™’«‘µ - æ√–‚ ≥‚°Ãî«‘ – ·≈–¢âÕ§‘¥®“°ª√–«—µ‘ “«° ™“¥° ë ™“¥° ‡√◊ËÕ߇≈à“·≈–»“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - ®ŸÃ‡ Ø∞‘™“¥° µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - «—≥≥“‚√À™“¥° ë »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß -  ¡‡¥Á®æ√– —߶√“™ ( “) - Õ“®“√¬å‡ ∂’¬√ ‚æ∏‘π—π∑– Ù. Õ∏‘∫“¬Õߧåª√–°Õ∫ ë Õߧåª√–°Õ∫¢Õßæ√–‰µ√ªîÆ° ·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–‰µ√ªîÆ° - æ√– ÿµµ—πµªîÆ° À√◊Õ§—¡¿’√å¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ - æ√–«‘𗬪îÆ° - æ√–Õ¿‘∏√√¡ªîÆ° ë §«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–‰µ√ªîÆ° ı. · ¥ß§«“¡‡§“√ææ√–√—µπµ√—¬ ë æ√–√—µπµ√—¬ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡‰µ√ ‘°¢“ : »√—∑∏“ Ù ·≈–À≈—°∏√√¡‚Õ«“∑ Û - æ√–æÿ∑∏ „πæ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊ÕÀ≈—°∏√√¡ : æÿ∑∏®√‘¬“ Û ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - æ√–∏√√¡ : Õ√‘¬ —® Ù : À≈—°°√√¡ - æ√– ß¶å ë ‰µ√ ‘°¢“ - »’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“ ë ‚Õ«“∑ Û - ‰¡à∑”™—« Ë : ‡∫≠®»’≈ : Õ∫“¬¡ÿ¢ Ù µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 17
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ı - ∑”§«“¡¥’(µàÕ) : ‡∫≠®∏√√¡ : ∫ÿ≠°‘√‘¬“«—µ∂ÿ Û : Õ§µ‘ Ù : Õ‘∑∏‘∫“∑ Ù : °µ—≠꟰µ‡«∑’µàÕæ√–æÿ∑∏»“ π“ : ¡ß§≈ Û¯ ➢ „ΩÉ√Ÿâ „Ωɇ√’¬π ➢ °“√ß“π‰¡àÕ“°Ÿ≈ ➢ Õ¥∑π - ∑”®‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï (∫√‘À“√®‘µ ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“) ë æÿ∑∏»“ π ÿ¿“…‘µ - «‘√‘‡¬π ∑ÿ°⁄¢¡®⁄‡®µ‘ §π®–≈à«ß∑ÿ°¢å‰¥â‡æ√“–§«“¡‡æ’¬√ - ªê⁄ê“ ‚≈° ⁄¡‘ ª™⁄‚™‚µ ªí≠≠“ §◊Õ · ß «à“ß„π‚≈° ˆ. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈– «¥¡πµå ·ºà‡¡µµ“ ë  «¥¡πµå‰À«âæ√–  √√‡ √‘≠ ¡’ µ‘∑’ˇªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß ¡“∏‘ §ÿ≥æ√–√—µπµ√—¬ ·≈–·ºà‡¡µµ“ „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ°“√æ—≤π“®‘µ - √Ÿâ§«“¡À¡“¬¢Õß µ‘ —¡ª™—≠≠– µ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ  ¡“∏‘·≈–ªí≠≠“ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - √Ÿâ«‘∏’ªØ‘∫—µ‘·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß °“√∫√‘À“√®‘µ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ - Ωñ°°“√¬◊π °“√‡¥‘π °“√π—Ëß ·≈–°“√πÕπÕ¬à“ß¡’ µ‘ - Ωñ°°“√°”Àπ¥√Ÿâ§«“¡√Ÿâ ÷° ‡¡◊ËÕµ“ ‡ÀÁπ√Ÿª ÀŸøí߇ ’¬ß ®¡Ÿ°¥¡°≈‘Ëπ18 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ı ≈‘Èπ≈‘È¡√  °“¬ —¡º—  ‘Ëß∑’Ë¡“(µàÕ) °√–∑∫„®√—∫√Ÿâ∏√√¡“√¡≥å - Ωñ°„Àâ¡’ ¡“∏‘„π°“√øíß °“√Õà“π °“√§‘¥ °“√∂“¡·≈–°“√‡¢’¬π ˜. ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡À≈—°∏√√¡¢Õß»“ π“ ë ‚Õ«“∑ Û (µ“¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¢âÕ ı) ∑’˵ππ—∫∂◊Õ ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ‡Õß ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ª.ˆ Ò. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏- ë æ√–æÿ∑∏»“ π“„π∞“𖇪ìπ»“ π“ »“ π“„π∞“𖇪ìπ»“ π“ª√–®”™“µ‘ ª√–®”™“µ‘ ‡™à𠇪ìπ‡Õ°≈—°…≥å À√◊Õ§«“¡ ”§—≠¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ¢Õß™“µ‘‰∑¬ ‡ªìπ√“°∞“π·≈–¡√¥° ∑“ß«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡ªìπ»Ÿπ¬å√«¡®‘µ„® ·≈–‡ªìπÀ≈—°„π°“√æ—≤π“™“µ‘‰∑¬ Ú.  √ÿªæÿ∑∏ª√–«—µ‘µ—Èß·µàª≈ßÕ“¬ÿ —ߢ“√ ë  √ÿªæÿ∑∏ª√–«—µ‘ (∑∫∑«π) ®π∂÷ß —߇«™π’¬ ∂“π À√◊Õ - ª≈ßÕ“¬ÿ —ߢ“√ ª√–«—µ‘»“ ¥“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - ªí®©‘¡ “«° - ª√‘πææ“π ‘ - °“√∂«“¬æ√–‡æ≈‘ß - ·®°æ√–∫√¡ “√’√‘°∏“µÿ -  —߇«™π’¬ ∂“π Ù Û. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈–ª√–惵‘µπ ë æÿ∑∏ “«° æÿ∑∏ “«‘°“ µ“¡·∫∫Õ¬à“ß°“√¥”‡π‘π™’«‘µ - æ√–√“∏– ·≈–¢âÕ§‘¥®“°ª√–«—µ‘ “«° ™“¥° ë ™“¥° ‡√◊ËÕ߇≈à“ ·≈–»“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - ∑’¶’µ‘‚° ≈™“¥° µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë -  —ææ∑“∞‘™“¥° ë »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - æàÕ¢ÿπ√“¡§”·Àß¡À“√“™ -  ¡‡¥Á®æ√–¡À“ ¡≥‡®â“°√¡- æ√–ª√¡“πÿ™‘µ™‘‚π√  µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 19
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ Ù. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠·≈–‡§“√æ ë æ√–√—µπµ√—¬(µàÕ) æ√–√—µπµ√—¬ ªØ‘∫—µ‘µ“¡‰µ√ ‘°¢“ : »√—∑∏“ Ù ·≈–À≈—°∏√√¡‚Õ«“∑ Û - æ√–æÿ∑∏ „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊ÕÀ≈—°∏√√¡ : æÿ∑∏°‘® ı ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - æ√–∏√√¡ : Õ√‘¬ —® Ù : À≈—°°√√¡ - æ√– ß¶å ë ‰µ√ ‘°¢“ - »’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“ ë ‚Õ«“∑ Û - ‰¡à∑”™—« Ë : ‡∫≠®»’≈ : Õ∫“¬¡ÿ¢ ˆ : Õ°ÿ»≈¡Ÿ≈ Û : ∑”§«“¡¥’ : ‡∫≠®∏√√¡ : °ÿ»≈¡Ÿ≈ Û : æ≈– Ù : §“√«– ˆ : °µ—≠꟰µ‡«∑’µàÕæ√–¡À“°…—µ√‘¬å : ¡ß§≈ Û¯ ➢ ¡’«‘π—¬ ➢ °“√ß“π‰¡à¡’‚∑… ➢ ‰¡àª√–¡“∑„π∏√√¡ - ∑”®‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï (∫√‘À“√®‘µ ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“)20 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ ë æÿ∑∏»“ π ÿ¿“…‘µ(µàÕ) -  ®⁄‡®π °‘µ⁄µ÷ ªª⁄‚ªµ‘ §π®–‰¥â‡°’¬√µ‘¥â«¬ —®®– - ¬∂“«“∑’ µ∂“°“√’ 查‡™àπ‰√ ∑”‡™àππ—Èπ ı. ™◊Ëπ™¡°“√∑”§«“¡¥’¢Õß∫ÿ§§≈ ë µ—«Õ¬à“ß°“√°√–∑”§«“¡¥’ „πª√–‡∑»µ“¡À≈—°»“ π“ æ√âÕ¡∑—Èß ¢Õß∫ÿ§§≈„πª√–‡∑» ∫Õ°·π«ªØ‘∫µ‘„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ — ˆ. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈– «¥¡πµå ·ºà‡¡µµ“ ë  «¥¡πµå‰À«âæ√–  √√‡ √‘≠ ·≈–∫√‘À“√®‘µ ‡®√‘≠ªí≠≠“ §ÿ≥æ√–√—µπµ√—¬ ·≈–·ºà‡¡µµ“ ¡’ µ‘∑’ˇªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß ¡“∏‘ - √Ÿâ§«“¡À¡“¬¢Õß µ‘ —¡ª™—≠≠– „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ°“√æ—≤π“®‘µ  ¡“∏‘ ·≈–ªí≠≠“ µ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ - √Ÿâ«‘∏’ªØ‘∫—µ‘·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë °“√∫√‘À“√®‘µ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ - Ωñ°°“√¬◊π °“√‡¥‘π °“√π—Ëß ·≈–°“√πÕπÕ¬à“ß¡’ µ‘ - Ωñ°°“√°”Àπ¥√Ÿâ §«“¡√Ÿâ ÷° ‡¡◊ËÕµ“ ‡ÀÁπ√Ÿª ÀŸøí߇ ’¬ß ®¡Ÿ°¥¡°≈‘Ëπ ≈‘Èπ≈‘È¡√  °“¬ —¡º—   ‘Ëß∑’Ë¡“°√–∑∫„®√—∫√Ÿâ∏√√¡“√¡≥å - Ωñ°„Àâ¡’ ¡“∏‘„π°“√øíß °“√Õà“π °“√§‘¥ °“√∂“¡·≈–°“√‡¢’¬π ˜. ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡À≈—°∏√√¡¢Õß»“ π“ ë À≈—°∏√√¡ : Õ√‘¬ —® Ù À≈—°°√√¡ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ ‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“Õ∫“¬¡ÿ¢ ë ‚Õ«“∑ Û : ‡∫≠®»’≈-‡∫≠®∏√√¡ ·≈– ‘Ë߇ æµ‘¥ Õ∫“¬¡ÿ¢ ˆ Õ°ÿ»≈¡Ÿ≈ Û °ÿ»≈¡Ÿ≈ Û ¯. Õ∏‘∫“¬À≈—°∏√√¡ ”§—≠¢Õß»“ π“ ë À≈—°∏√√¡ ”§—≠¢Õß»“ π“µà“ß Ê Õ◊Ëπ Ê ‚¥¬ —߇¢ª - æ√–æÿ∑∏»“ π“ : Õ√‘¬ —® Ù ‚Õ«“∑ Û œ≈œ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 21
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ - »“ π“Õ‘ ≈“¡ : À≈—°»√—∑∏“(µàÕ) À≈—°ªØ‘∫—µ‘ À≈—°®√‘¬∏√√¡ - §√‘ µå»“ π“ : ∫—≠≠—µ‘ Ò ª√–°“√ ë »“ πæ‘∏’¢Õß»“ π“µà“ß Ê ˘. Õ∏‘∫“¬≈—°…≥– ”§—≠¢Õß»“ πæ‘∏’ - æ√–æÿ∑∏»“ π“ æ‘∏’°√√¡¢Õß»“ π“Õ◊Ëπ Ê ·≈– : »“ πæ‘∏’∑’ˇªìπæÿ∑∏∫—≠≠—µ‘ ªØ‘∫—µ‘µπ‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ ‡™àπ ∫√√晓 Õÿª ¡∫∑ ‡¡◊ËÕµâÕ߇¢â“√à«¡æ‘∏’ : »“ πæ‘∏’∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫ æ√–æÿ∑∏»“ π“ ‡™àπ ∑”∫ÿ≠ æ‘∏’‡π◊ËÕß„π«—𠔧—≠∑“ß»“ π“ : »“ π“Õ‘ ≈“¡ ‡™àπ °“√≈–À¡“¥ °“√∂◊Õ»’≈Õ¥ °“√∫”‡æÁ≠Œ—®≠å œ≈œ : §√‘ µå»“ π“ ‡™àπ »’≈≈â“ß∫“ª »’≈Õ¿—¬∫“ª »’≈°”≈—ß »’≈¡À“ π‘∑ œ≈œ : »“ π“Œ‘π¥Ÿ ‡™àπ æ‘∏»√“∑∏å ’ æ‘∏’∫Ÿ™“‡∑«¥“ ¡.Ò Ò. Õ∏‘∫“¬°“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“ ë °“√ —ߧ“¬π“ À√◊Õ»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ Ÿàª√–‡∑»‰∑¬ ë °“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“‡¢â“ Ÿà ª√–‡∑»‰∑¬ Ú. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠¢Õß ë §«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ æ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ µàÕ —ߧ¡‰∑¬„π∞“𖇪ìπ ∑’Ë¡’µàÕ ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π —ߧ¡‰∑¬ - »“ π“ª√–®”™“µ‘ √«¡∑—Èß°“√æ—≤π“µπ·≈–§√Õ∫§√—« -  ∂“∫—πÀ≈—°¢Õß —ߧ¡‰∑¬22 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò -  ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë°«â“ߢ«“ß(µàÕ) ·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡ —ߧ¡‰∑¬ - °“√æ—≤π“µπ·≈–§√Õ∫§√—« Û. «‘‡§√“–Àåæÿ∑∏ª√–«—µ‘µ—Èß·µàª√– Ÿµ‘ ë  √ÿª·≈–«‘‡§√“–Àåæÿ∑∏ª√–«—µ‘ ®π∂÷ß∫”‡æÁ≠∑ÿ°√°‘√‘¬“ À√◊Õ - ª√– Ÿµ‘ ª√–«—µ‘»“ ¥“∑’˵ππ—∫∂◊Õ - ‡∑«∑Ÿµ Ù µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - °“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ - °“√∫”‡æÁ≠∑ÿ°√°‘√‘¬“ Ù. «‘‡§√“–Àå·≈–ª√–惵‘µπµ“¡ ë æÿ∑∏ “«° æÿ∑∏ “«‘°“ ·∫∫Õ¬à“ß°“√¥”‡π‘π™’«‘µ·≈–¢âÕ§‘¥ - æ√–¡À“°—  ª– ®“°ª√–«—µ‘ “«° ™“¥° ‡√◊ËÕ߇≈à“ - æ√–Õÿ∫“≈’ ·≈–»“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ßµ“¡∑’Ë - Õπ“∂∫‘≥±‘°– °”Àπ¥ - π“ß«‘ “¢“ ë ™“¥° - Õ—¡æ™“¥° - µ‘µµ‘√™“¥° ë »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - æ√–‡®â“Õ‚ °¡À“√“™ - æ√–‚ ≥–·≈–æ√–Õÿµµ√– ı. Õ∏‘∫“¬æÿ∑∏§ÿ≥·≈–¢âÕ∏√√¡ ”§—≠ ë æ√–√—µπµ√—¬ „π°√Õ∫Õ√‘¬ —® Ù À√◊ÕÀ≈—°∏√√¡ - æÿ∑∏§ÿ≥ ˘ ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ë Õ√‘¬ —® Ù ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈–𔉪æ—≤π“ - ∑ÿ°¢å (∏√√¡∑’˧«√√Ÿâ) ·°âªí≠À“¢Õßµπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—« : ¢—π∏å ı : ∏“µÿ Ù -  ¡ÿ∑—¬ (∏√√¡∑’˧«√≈–) : À≈—°°√√¡ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 23
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò : §«“¡À¡“¬·≈–§ÿ≥§à“(µàÕ) : Õ∫“¬¡ÿ¢ ˆ - π‘‚√∏ (∏√√¡∑’˧«√∫√√≈ÿ) :  ÿ¢ Ú (°“¬‘° ‡®µ ‘°) : §‘À ¢ ‘ÿ - ¡√√§ (∏√√¡∑’˧«√‡®√‘≠) : ‰µ√ ‘°¢“ : °√√¡∞“π Ú : ª∏“π Ù : ‚°»≈ Û : ¡ß§≈ Û¯ ➢ ‰¡à§∫§πæ“≈ ➢ §∫∫—≥±‘µ ➢ ∫Ÿ™“ºŸâ§«√∫Ÿ™“ ë æÿ∑∏»“ π ÿ¿“…‘µ - ¬Ì ‡« ‡ «µ‘ µ“∑‘‚  §∫§π‡™àπ„¥‡ªìπ§π‡™àππ—Èπ - Õµ⁄µπ“ ‚®∑¬µ⁄µ“πÌ ®ß‡µ◊Õπµπ ¥â«¬µπ - π‘ ¡⁄¡ °√≥Ì ‡ ¬⁄‚¬ „§√à§√«≠°àÕπ∑”®÷ߥ’ - ∑ÿ√“«“ “ ¶√“ ∑ÿ°⁄¢“ ‡√◊Õπ∑’˧√Õ߉¡à¥’π”∑ÿ°¢å¡“„Àâ ˆ. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß°“√æ—≤π“®‘µ ë ‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√¥”‡π‘π™’«‘µ - «‘∏’§‘¥·∫∫§ÿ≥§à“·∑â-§ÿ≥§à“‡∑’¬¡ ¥â«¬«‘∏’§‘¥·∫∫‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√§◊Õ - «‘∏’§‘¥·∫∫§ÿ≥-‚∑… ·≈–∑“ßÕÕ°24 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò «‘∏’§‘¥·∫∫§ÿ≥§à“·∑â-§ÿ≥§à“‡∑’¬¡(µàÕ) ·≈–«‘∏’§‘¥·∫∫§ÿ≥-‚∑… ·≈–∑“ßÕÕ° À√◊Õ°“√æ—≤π“®‘µµ“¡·π«∑“ß ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ˜.  «¥¡πµå ·ºà‡¡µµ“ ∫√‘À“√®‘µ ë  «¥¡πµå·ª≈·≈–·ºà‡¡µµ“ ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“¥â«¬Õ“𓪓𠵑 - «‘∏’ªØ‘∫—µ‘·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß À√◊Õµ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“ °“√∫√‘À“√®‘µ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ ∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ °“√Ωñ°∫√‘À“√®‘µ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ µ“¡À≈—° µ‘ªíØ∞“π‡πâπÕ“π“ª“π µ‘ - π”«‘∏’°“√∫√‘À“√®‘µ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ ‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π ¯. «‘‡§√“–Àå·≈–ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡À≈—°∏√√¡ ë À≈—°∏√√¡ (µ“¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¢âÕ ı) ∑“ß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ„π°“√¥”√ß™’«‘µ ·∫∫æÕ‡æ’¬ß ·≈–¥Ÿ·≈√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π‰¥âÕ¬à“ß —𵑠ÿ¢ ˘. «‘‡§√“–Àå‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë∑ÿ°§π ë »“ π‘°™π¢Õß»“ π“µà“ß Ê µâÕß»÷°…“‡√’¬π√Ÿâ»“ π“Õ◊Ëπ Ê ¡’°“√ª√–惵‘ªØ‘∫—µ‘µπ·≈– «‘∂’°“√¥”‡π‘π™’«‘µ·µ°µà“ß°—𠵓¡À≈—°§«“¡‡™◊ËÕ·≈–§” Õπ ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ Ò. ªØ‘∫—µ‘µπµàÕ»“ π‘°™πÕ◊Ëπ„π ë °“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“߇À¡“– ¡µàÕ  ∂“π°“√≥åµà“ß Ê ‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ »“ π‘°™πÕ◊Ëπ„π ∂“π°“√≥åµà“ß Ê ÒÒ. «‘‡§√“–Àå°“√°√–∑”¢Õß∫ÿ§§≈ ë µ—«Õ¬à“ß∫ÿ§§≈„π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ ∑’ˇªìπ·∫∫Õ¬à“ߥâ“π»“ π —¡æ—π∏å ª√–‡∑»∑’˪ؑ∫—µ‘µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–𔇠πÕ·π«∑“ß°“√ªØ‘∫µ‘ — ¥â“π»“ π —¡æ—π∏åÀ√◊Õ¡’º≈ß“π ¢Õßµπ‡Õß ¥â“π»“ π —¡æ—π∏å µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 25
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ú Ò. Õ∏‘∫“¬°“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“ ë °“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“‡¢â“ Ÿà À√◊Õ»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ Ÿàª√–‡∑» ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π·≈–°“√π—∫∂◊Õ ‡æ◊Õπ∫â“π Ë æ√–æÿ∑∏»“ π“¢Õߪ√–‡∑» ‡æ◊ËÕπ∫â“π„πªí®®ÿ∫—π Ú. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠¢Õß ë §«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ æ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“ ∑’˙૬‡ √‘¡ √â“ߧ«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ ∑’˙૬‡ √‘¡ √â“ߧ«“¡ °—∫ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π ‡¢â“„®Õ—π¥’°—∫ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π Û. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠¢Õß ë §«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ æ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“ µàÕ —ߧ¡‰∑¬„π∞“𖇪ìπ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ„π∞“π–∑’ˇªìπ√“°∞“π - √“°∞“π¢Õß«—≤π∏√√¡ ¢Õß«—≤π∏√√¡ ‡Õ°≈—°…≥å¢Õß™“µ‘ - ‡Õ°≈—°…≥å·≈–¡√¥°¢Õß™“µ‘ ·≈–¡√¥°¢Õß™“µ‘ Ù. Õ¿‘ª√“¬§«“¡ ”§—≠¢Õß ë §«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ æ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“ °—∫°“√æ—≤π“™ÿ¡™π·≈–°“√®—¥ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ°—∫°“√æ—≤π“™ÿ¡™π √–‡∫’¬∫ —ߧ¡ ·≈–°“√®—¥√–‡∫’¬∫ —ߧ¡ ı. «‘‡§√“–Àåæÿ∑∏ª√–«—µ‘À√◊Õ ë  √ÿª·≈–«‘‡§√“–Àåæÿ∑∏ª√–«—µ‘ ª√–«—µ‘»“ ¥“¢Õß»“ π“ - °“√º®≠¡“√ ∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - °“√µ√— √Ÿâ - °“√ —Ëß Õπ ˆ. «‘‡§√“–Àå·≈–ª√–惵‘µπµ“¡ ë æÿ∑∏ “«° æÿ∑∏ “«‘°“ ·∫∫Õ¬à“ß°“√¥”‡π‘π™’«‘µ·≈– - æ√– “√’∫ÿµ√ ¢âÕ§‘¥®“°ª√–«—µ‘ “«° ™“¥° - æ√–‚¡§§—≈≈“π– ‡√◊ËÕ߇≈à“·≈–»“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - π“ߢÿ™™ÿµµ√“ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - æ√–‡®â“æ‘¡æ‘ “√ ë ™“¥° - ¡‘µµ«‘π∑ÿ°™“¥°26 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ú - √“‚™«“∑™“¥°(µàÕ) ë »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - æ√–¡À“∏√√¡√“™“≈‘‰∑ -  ¡‡¥Á®æ√¡À“ ¡≥‡®â“°√¡æ√–¬“ «™‘√≠“≥«‚√√  ˜. Õ∏‘∫“¬‚§√ß √â“ß·≈– “√–‚¥¬ —߇¢ª ë ‚§√ß √â“ß ·≈– “√– —߇¢ª¢Õß ¢Õßæ√–‰µ√ªîÆ° À√◊Õ§—¡¿’√å¢Õß æ√–«‘𗬪îÆ° æ√– ÿµµ—πµªîÆ° »“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ·≈–æ√–Õ¿‘∏√√¡ªîÆ° ¯. Õ∏‘∫“¬∏√√¡§ÿ≥·≈–¢âÕ∏√√¡ ”§—≠ ë æ√–√—µπµ√—¬ „π°√Õ∫Õ√‘¬ —® Ù À√◊ÕÀ≈—°∏√√¡ - ∏√√¡§ÿ≥ ˆ ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ë Õ√‘¬ —® Ù ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈–𔉪æ—≤π“ - ∑ÿ°¢å (∏√√¡∑’˧«√√Ÿâ) ·°âªí≠À“¢Õß™ÿ¡™π·≈– —ߧ¡ : ¢—π∏å ı ➢ Õ“¬µπ– -  ¡ÿ∑—¬ (∏√√¡∑’˧«√≈–) : À≈—°°√√¡ ➢  ¡∫—µ‘ Ù ➢ «‘∫—µ‘ Ù : Õ°ÿ»≈°√√¡∫∂ Ò : Õ∫“¬¡ÿ¢ ˆ - π‘‚√∏ (∏√√¡∑’˧«√∫√√≈ÿ) :  ÿ¢ Ú ( “¡‘  π‘√“¡‘ ) - ¡√√§ (∏√√¡∑’˧«√‡®√‘≠) : ∫ÿææπ‘¡‘µ¢Õß¡—™¨‘¡“ªØ‘ª∑“ : ¥√ÿ≥∏√√¡ ˆ : °ÿ≈®‘√—Ø∞‘µ‘∏√√¡ Ù : °ÿ»≈°√√¡∫∂ Ò :  µ‘ªíØ∞“π Ù µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 27
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ú : ¡ß§≈ Û¯(µàÕ) ➢ ª√–惵‘∏√√¡ ➢ ‡«âπ®“°§«“¡™—Ë« ➢ ‡«âπ®“°°“√¥◊Ë¡πÈ”‡¡“ ë æÿ∑∏»“ π ÿ¿“…‘µ - °¡⁄¡ÿπ“ «µ⁄µµ‘ ‚≈‚°  —µ«å‚≈°¬àÕ¡‡ªìπ‰ªµ“¡°√√¡ - °≈⁄¬“≥°“√’ °≈⁄¬“≥Ì ª“ª°“√’ ® ª“ª°Ì ∑”¥’‰¥â¥’ ∑”™—Ë«‰¥â™—Ë« -  ÿ‚¢ ªÿê⁄ê ⁄  Õÿ®⁄®‚¬ °“√ —Ëß ¡∫ÿ≠π” ÿ¢¡“„Àâ - ªŸ™‚° ≈¿‡µ ªŸ™Ì «π⁄∑‚° ªØ‘«π⁄∑πÌ ºŸâ∫Ÿ™“‡¢“ ¬àÕ¡‰¥â√—∫°“√∫Ÿ™“µÕ∫ ºŸâ‰À«â‡¢“¬àÕ¡‰¥â√—∫°“√‰À«âµÕ∫ ˘. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß°“√æ—≤π“®‘µ ë æ—≤π“°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬«‘∏’§‘¥·∫∫ ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–¥”‡π‘π™’«‘µ ‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ Ú «‘∏’ §◊Õ «‘∏’§‘¥·∫∫ ¥â«¬«‘∏’§‘¥·∫∫‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√§◊Õ Õÿ∫“¬ª≈ÿ°‡√ⓧÿ≥∏√√¡ ·≈–«‘∏§‘¥ ’ «‘∏’§‘¥·∫∫Õÿ∫“¬ª≈ÿ°‡√ⓧÿ≥∏√√¡ ·∫∫Õ√√∂∏√√¡ —¡æ—π∏å ·≈–«‘∏’§‘¥·∫∫Õ√√∂∏√√¡ —¡æ—π∏å À√◊Õ°“√æ—≤π“®‘µµ“¡·π«∑“ß ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ Ò.  «¥¡πµå ·ºà‡¡µµ“ ∫√‘À“√®‘µ ë  «¥¡πµå·ª≈·≈–·ºà‡¡µµ“ ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“¥â«¬Õ“𓪓𠵑 - √Ÿâ·≈–‡¢â“„®«‘∏’ªØ‘∫—µ‘·≈– À√◊Õµ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“ ª√–‚¬™πå¢Õß°“√∫√‘À“√®‘µ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“28 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ú - Ωñ°°“√∫√‘À“√®‘µ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“(µàÕ) µ“¡À≈—° µ‘ªíØ∞“π‡πâπÕ“π“ª“π µ‘ - π”«‘∏’°“√∫√‘À“√®‘µ·≈– ‡®√‘≠ªí≠≠“‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π ÒÒ. «‘‡§√“–Àå°“√ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡À≈—°∏√√¡ ë °“√ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡À≈—°∏√√¡ ∑“ß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ‡æ◊ËÕ°“√ (µ“¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¢âÕ ¯) ¥”√ßµπÕ¬à“߇À¡“– ¡„π°√–·  §«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß‚≈°·≈– °“√Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß —𵑠ÿ¢¡.Û Ò. Õ∏‘∫“¬°“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“ ë °“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“‡¢â“ Ÿà À√◊Õ»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ª√–‡∑»µà“ß Ê ∑—Ë«‚≈° ·≈–  Ÿà ª√–‡∑»µà“ß Ê ∑—Ë«‚≈° °“√π—∫∂◊Õæ√–æÿ∑∏»“ π“ ¢Õߪ√–‡∑»‡À≈à“π—Èπ„πªí®®ÿ∫—π Ú. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠¢Õß ë §«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ æ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“ „π∞“π–∑’Ë™«¬ √â“ß √√§åÕ“√¬∏√√¡ à ∑’˵ππ—∫∂◊Õ„π∞“π–∑’˙૬ √â“ß √√§å ·≈–§«“¡ ß∫ ÿ¢„Àâ·°à‚≈° Õ“√¬∏√√¡ ·≈–§«“¡ ß∫ ÿ¢·°à‚≈° Û. Õ¿‘ª√“¬§«“¡ ”§—≠¢Õß ë  —¡¡π“æ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫ª√—™≠“¢Õß æ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ»“ π“ ‡»√…∞°‘®æՇ撬߷≈–°“√æ—≤π“ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ°—∫ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘® Õ¬à“߬—Ë߬◊π (∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°∏√√¡ æՇ撬߷≈–°“√æ—≤π“Õ¬à“߬—Ë߬◊π „π “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¢âÕ ˆ) Ù. «‘‡§√“–Àåæÿ∑∏ª√–«—µ‘®“°æ√–æÿ∑∏√Ÿª ë »÷°…“æÿ∑∏ª√–«—µ‘®“° ª“ßµà“ß Ê À√◊Õª√–«—µ‘»“ ¥“ æ√–æÿ∑∏√Ÿªª“ßµà“ß Ê ‡™àπ ∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - ª“ß¡“√«‘™—¬ - ª“ߪ∞¡‡∑»π“ - ª“ß≈’≈“ - ª“ߪ√–®”«—π‡°‘¥ ë  √ÿª·≈–«‘‡§√“–Àåæÿ∑∏ª√–«—µ‘ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 29
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û - ª∞¡‡∑»π“(µàÕ) - ‚Õ«“∑ª“µ‘‚¡°¢å ı. «‘‡§√“–Àå·≈–ª√–惵‘µπµ“¡ ë æÿ∑∏ “«° æÿ∑∏ “«‘°“ ·∫∫Õ¬à“ß°“√¥”‡π‘π™’«‘µ·≈– - æ√–Õ—≠≠“‚°≥±—≠≠– ¢âÕ§‘¥®“°ª√–«—µ‘ “«° ¢“¥° - æ√–¡À“ª™“∫¥’‡∂√’ ‡√◊ËÕ߇≈à“ ·≈–»“ π‘°™π - æ√–‡¢¡“‡∂√’ µ—«Õ¬à“ßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - æ√–‡®â“ª‡ π∑‘‚°»≈ ë ™“¥° - π—π∑‘«‘ “≈™“¥° -  ÿ«≥≥À—ß ™“¥° — ë »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - ¡.®.À≠‘ßæŸπæ‘ ¡—¬ ¥‘»°ÿ≈ - »“ µ√“®“√¬å  —≠≠“∏√√¡»—°¥‘Ï ˆ. Õ∏‘∫“¬ —߶§ÿ≥·≈–¢âÕ∏√√¡ ”§—≠ ë æ√–√—µπµ√—¬ „π°√Õ∫Õ√‘¬ —® Ù À√◊ÕÀ≈—°∏√√¡ -  —߶§ÿ≥ ˘ ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ë Õ√‘¬ —® Ù - ∑ÿ°¢å (∏√√¡∑’˧«√√Ÿâ) : ¢—π∏å ı ➢ ‰µ√≈—°…≥å -  ¡ÿ∑—¬ (∏√√¡∑’˧«√≈–) : À≈—°°√√¡ ➢ «—ØØ– Û : ªªí≠®∏√√¡ Û (µ—≥À“, ¡“π–, ∑‘Ø∞‘) - π‘‚√∏ (∏√√¡∑’˧«√∫√√≈ÿ) : Õ—µ∂– Û - ¡√√§ (∏√√¡∑’˧«√‡®√‘≠) : ¡√√§¡’Õß§å ¯ : ªí≠≠“ Û :  —ªªÿ√‘ ∏√√¡ ˜30 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û : ∫ÿ≠°‘√‘¬“«—µ∂ÿ Ò(µàÕ) : Õÿ∫“ °∏√√¡ ˜ : ¡ß§≈ Û¯ ➢ ¡’»‘≈ª«‘∑¬“ ➢ æ∫ ¡≥– ➢ øíß∏√√¡µ“¡°“≈ ➢  π∑π“∏√√¡µ“¡°“≈ ë æÿ∑∏»“ π ÿ¿“…‘µ - Õµ⁄µ“ À‡« ™‘µÌ ‡ ¬⁄‚¬ ™π–µππ—Ëπ·≈¥’°«à“ - ∏¡⁄¡®“√’  ÿ¢Ì ‡ µ‘ ºŸâª√–惵‘∏√√¡¬àÕ¡Õ¬Ÿà‡ªìπ ÿ¢ - ª¡“‚∑ ¡®⁄®ÿ‚π ª∑Ì §«“¡ª√–¡“∑‡ªìπ∑“ß·Ààߧ«“¡µ“¬ -  ÿ ⁄ Ÿ Ì ≈¿‡µ ªê⁄êÌ ºŸâøíߥ⫬¥’¬àÕ¡‰¥âªí≠≠“ - ‡√◊ËÕßπà“√Ÿâ®“°æ√–‰µ√ªîÆ° : æÿ∑∏ª≥‘∏“π Ù „π¡À“ª√‘π‘ææ“π Ÿµ√ ˜. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈–«‘‡§√“–Àå°“√ªØ‘∫—µµπ ‘ ë °“√ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡À≈—°∏√√¡ µ“¡À≈—°∏√√¡„π°“√æ—≤π“µπ (µ“¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¢âÕ ˆ) ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡æ√âÕ¡ ”À√—∫°“√∑”ß“π ·≈–°“√¡’§√Õ∫§√—« ¯. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß°“√æ—≤π“®‘µ ë æ—≤π“°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬«‘∏’§‘¥·∫∫ ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–¥”‡π‘π™’«‘µ ‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ Ú «‘∏’ §◊Õ ¥â«¬«‘∏’§‘¥·∫∫‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√§◊Õ «‘∏’§‘¥·∫∫Õ√‘¬ —® ·≈– «‘∏’§‘¥·∫∫Õ√‘¬ —® ·≈–«‘∏’§‘¥·∫∫ «‘∏’§‘¥·∫∫ ◊∫ “«‡Àµÿªí®®—¬  ◊∫ “«‡Àµÿªí®®—¬ À√◊Õ°“√æ—≤π“®‘µ µ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 31
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û ˘.  «¥¡πµå ·ºà‡¡µµ“ ∫√‘À“√®‘µ ë  «¥¡πµå·ª≈·≈–·ºà‡¡µµ“(µàÕ) ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“¥â«¬Õ“𓪓𠵑 - √Ÿâ·≈–‡¢â“„®«‘∏’ªØ‘∫—µ‘·≈–ª√–‚¬™πå À√◊Õµ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“ ¢Õß°“√∫√‘À“√®‘µ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ - Ωñ°°“√∫√‘À“√®‘µ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ µ“¡À≈—° µ‘ªíØ∞“π‡πâπÕ“π“ª“π µ‘ - π”«‘∏’°“√∫√‘À“√®‘µ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ ‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π Ò. «‘‡§√“–À姫“¡·µ°µà“ß·≈–¬Õ¡√—∫ ë «‘∂’°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢Õß»“ π‘°™π «‘∂’°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢Õß»“ π‘°™π »“ π“Õ◊Ëπ Ê „π»“ π“Õ◊Ëπ Ê¡.Ù-ˆ Ò. «‘‡§√“–À堗ߧ¡™¡æŸ∑«’ª·≈– ë ≈—°…≥–¢Õß —ߧ¡™¡æŸ∑«’ª §µ‘§«“¡‡™◊ËÕ∑“ß»“ π“ ¡—¬°àÕπ ·≈–§µ‘§«“¡‡™◊ËÕ∑“ß»“ π“ æ√–æÿ∑∏‡®â“ À√◊Õ —ߧ¡ ¡—¬  ¡—¬°àÕπæ√–æÿ∑∏‡®â“ ¢Õß»“ ¥“∑’˵ππ—∫∂◊Õ Ú. «‘‡§√“–Àåæ√–æÿ∑∏‡®â“„π∞“π– ë æ√–æÿ∑∏‡®â“„π∞“𖇪ìπ¡πÿ…¬å ‡ªìπ¡πÿ…¬åºŸâΩñ°µπ‰¥âÕ¬à“ß Ÿß ÿ¥ ºŸâΩñ°µπ‰¥âÕ¬à“ß Ÿß ÿ¥ (°“√µ√— √Ÿâ) „π°“√µ√— √Ÿâ °“√°àÕµ—Èß «‘∏’°“√ Õπ ë °“√°àÕµ—Èßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ·≈–°“√‡º¬·ºàæ√–æÿ∑∏»“ π“ «‘∏’°“√ Õπ ·≈–°“√‡º¬·ºà À√◊Õ«‘‡§√“–Àåª√–«—µ‘»“ ¥“∑’˵π æ√–æÿ∑∏»“ π“µ“¡·π«æÿ∑∏®√‘¬“ π—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ Û. «‘‡§√“–Àåæÿ∑∏ª√–«—µ‘¥â“π°“√∫√‘À“√ ë æÿ∑∏ª√–«—µ‘¥â“π°“√∫√‘À“√ ·≈–°“√∏”√ß√—°…“»“ π“ À√◊Õ ·≈–°“√∏”√ß√—°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“ «‘‡§√“–Àåª√–«—µ‘»“ ¥“∑’˵ππ—∫∂◊Õ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë Ù. «‘‡§√“–Àå¢âժؑ∫—µ‘∑“ß “¬°≈“ß ë æ√–æÿ∑∏»“ π“¡’∑ƒ…Æ’·≈– „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ·π«§‘¥ «‘∏’°“√∑’ˇªìπ “°≈·≈– ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ¡’¢âժؑ∫—µ‘∑’ˬ÷¥∑“ß “¬°≈“ß32 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ı. «‘‡§√“–Àå°“√æ—≤π“»√—∑∏“·≈– ë æ√–æÿ∑∏»“ π“‡πâπ°“√æ—≤π“ (µàÕ) ªí≠≠“∑’Ë∂Ÿ°µâÕß„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ »√—∑∏“·≈–ªí≠≠“∑’Ë∂Ÿ°µâÕß À√◊Õ·π«§‘¥¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë ˆ. «‘‡§√“–Àå≈—°…≥–ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ë ≈—°…≥–ª√–™“∏‘ª‰µ¬ „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ·π«§‘¥ „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ˜. «‘‡§√“–ÀåÀ≈—°°“√¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ë À≈—°°“√¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ °—∫À≈—°«‘∑¬“»“ µ√å À√◊Õ·π«§‘¥ °—∫À≈—°«‘∑¬“»“ µ√å ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ë °“√§‘¥µ“¡π—¬·Ààßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ·≈–°“√§‘¥·∫∫«‘∑¬“»“ µ√å ¯. «‘‡§√“–Àå°“√Ωñ°Ωπ·≈–æ—≤π“µπ‡Õß ë æ√–æÿ∑∏»“ π“‡πâπ°“√Ωñ°À—¥ °“√æ÷Ëßµπ‡Õß ·≈–°“√¡ÿàßÕ‘ √¿“æ Õ∫√¡µπ °“√æ÷Ëßµπ‡Õß „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ·π«§‘¥ ·≈–°“√¡ÿàßÕ‘ √¿“æ ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ˘. «‘‡§√“–Àåæ√–æÿ∑∏»“ π“«à“‡ªìπ»“ µ√å ë æ√–æÿ∑∏»“ π“‡ªìπ»“ µ√å ·Ààß°“√»÷°…“´÷Ë߇πâ𧫓¡ —¡æ—π∏å ·Ààß°“√»÷°…“ ¢Õ߇Àµÿªí®®—¬°—∫«‘∏’°“√·°âªí≠À“ ë æ√–æÿ∑∏»“ π“‡πâ𧫓¡ —¡æ—π∏å À√◊Õ·π«§‘¥¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ¢Õ߇Àµÿªí®®—¬·≈–«‘∏’°“√·°âªí≠À“ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë Ò. «‘‡§√“–Àåæ√–æÿ∑∏»“ π“„π°“√Ωñ°µπ ë æ√–æÿ∑∏»“ π“Ωñ°µπ‰¡à„Àâª√–¡“∑ ‰¡à„Àâª√–¡“∑ ¡ÿàߪ√–‚¬™πå·≈– ë æ√–æÿ∑∏»“ π“¡ÿàߪ√–‚¬™πå ÿ¢  —πµ‘¿“æ∫ÿ§§≈  —ߧ¡·≈–‚≈° ·≈– —πµ‘¿“æ·°à∫ÿ§§≈ À√◊Õ·π«§‘¥¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ  —ߧ¡·≈–‚≈° µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 33
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ÒÒ. «‘‡§√“–Àåæ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫ª√—™≠“ ë æ√–æÿ∑∏»“ π“°—∫ª√—™≠“ (µàÕ) ¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߷≈–°“√æ—≤π“ ¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ª√–‡∑»·∫∫¬—Ë߬◊π À√◊Õ·π«§‘¥ ·≈–°“√æ—≤π“·∫∫¬—Ë߬◊π ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ÒÚ. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠¢Õß ë §«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ æ√–æÿ∑∏»“ π“‡°’ˬ«°—∫°“√»÷°…“ °—∫°“√»÷°…“∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å °“√‡¡◊Õß·≈– —πµ‘¿“æ ë §«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ·π«§‘¥¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ °—∫°“√‡¡◊Õß µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë ë §«“¡ ”§—≠¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ °—∫ —πµ‘¿“æ ÒÛ. «‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∏√√¡„π°√Õ∫ ë æ√–√—µπµ√—¬ Õ√‘¬ —® Ù À√◊ÕÀ≈—°§” Õπ - «‘‡§√“–À姫“¡À¡“¬·≈–§ÿ≥§à“ ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ¢Õßæÿ∑∏– ∏√√¡–  —߶– ë Õ√‘¬ —® Ù - ∑ÿ°¢å (∏√√¡∑’˧«√√Ÿâ) : ¢—π∏å ı ➢ π“¡√Ÿª ➢ ‚≈°∏√√¡ ¯ ➢ ®‘µ ‡®µ ‘° -  ¡ÿ∑—¬ (∏√√¡∑’˧«√≈–) : À≈—°°√√¡ ➢ 𑬓¡ ı : «‘µ° Û : °√√¡π‘¬“¡ ➢ °√√¡ ÒÚ : ¡‘®©“«≥‘™™“ ı : ∏√√¡π‘¬“¡34 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ➢ ªØ‘®® ¡ÿª∫“∑ (µàÕ) : π‘«√≥å ı : Õÿª“∑“π Ù - π‘‚√∏ (∏√√¡∑’˧«√∫√√≈ÿ) : ¿“«π“ Ù : «‘¡ÿµµ‘ ı : π‘ææ“π - ¡√√§ (∏√√¡∑’˧«√‡®√‘≠) : æ√– —∑∏√√¡ Û : ªí≠≠“«ÿ≤‘∏√√¡ Ù : æ≈– ı : Õÿ∫“ °∏√√¡ ı : Õª√‘À“π‘¬∏√√¡ ˜ : ª“ª≥‘°∏√√¡ Û : ∑‘Ø∞∏—¡¡‘°—µ∂ —ß«—µµπ‘°∏√√¡ Ù : ‚¿§Õ“∑‘¬– ı : Õ√‘¬«—±≤‘ ı : Õ∏‘ª‰µ¬ Û :  “√“≥’¬∏√√¡ ˆ : ∑»æ‘∏√“™∏√√¡ Ò : «‘ªí  π“≠“≥ ˘ : ¡ß§≈ Û¯ ➢  ß‡§√“–Àå∫ÿµ√ ➢  ß‡§√“–Àå¿√√¬“ ➢  —π‚¥… ➢ ∂Ÿ°‚≈°∏√√¡®‘µ‰¡àÀ«—Ëπ‰À« ➢ ®‘µ‰¡à‡»√â“‚»° ➢ ®‘µ‰¡à¡—«À¡Õß ➢ ®‘µ‡°…¡ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 35
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ➢ §«“¡‡æ’¬√‡º“°‘‡≈  (µàÕ) ➢ ª√–惵‘æ√À¡®√√¬å ➢ ‡ÀÁπÕ√‘¬ —® ➢ ∫√√≈ÿπ‘ææ“π ë æÿ∑∏»“ π ÿ¿“…‘µ - ®‘µ⁄µÌ ∑π⁄µÌ  ÿ¢“«ÀÌ ®‘µ∑’ËΩñ°¥’·≈â«π” ÿ¢¡“„Àâ - π Õÿ®⁄®“«®Ì ª≥⁄±‘µ“ ∑ ⁄ ¬π⁄µ‘ ∫—≥±‘µ¬àÕ¡‰¡à· ¥ßÕ“°“√¢÷Èπ Ê ≈ß Ê - πµ⁄∂‘ ‚≈‡° Õπ‘π⁄∑‘‚µ §π∑’ˉ¡à∂Ÿ°π‘π∑“ ‰¡à¡’„π‚≈° - ‚°∏Ì ¶µ⁄«“  ÿ¢Ì ‡ µ‘ ¶à“§«“¡‚°√∏‰¥â¬àÕ¡Õ¬Ÿà‡ªìπ ÿ¢ - ªØ‘√Ÿª°“√’ ∏ÿ√«“ ÕÿÆ˛ü“µ“ «‘π⁄∑‡µ ∏πÌ §π¢¬—π‡Õ“°“√‡Õ“ß“π °√–∑”‡À¡“– ¡ ¬àÕ¡À“∑√—æ¬å‰¥â - «“¬‡¡‡∂« ªÿ√‘‚  ¬“« Õµ⁄∂ ⁄  π‘ª⁄ª∑“ ‡°‘¥‡ªìπ§π§«√®–欓¬“¡®π°«à“ ®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® -  π⁄µÿØ˛ü’ ª√¡Ì ∏πÌ §«“¡ —π‚¥…‡ªìπ∑√—æ¬åÕ¬à“߬‘Ëß - Õ‘≥“∑“πÌ ∑ÿ°⁄¢Ì ‚≈‡° °“√‡ªìπÀπ’ȇªìπ∑ÿ°¢å„π‚≈° - √“™“ ¡ÿ¢Ì ¡πÿ ⁄ “πÌ æ√–√“™“‡ªìπª√–¡ÿ¢¢Õߪ√–™“™π -  µ‘ ‚≈° ⁄¡‘ ™“§‚√  µ‘‡ªìπ‡§√◊ËÕßµ◊Ëπ„π‚≈°36 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ - πµ⁄∂‘  π⁄µ‘ª√Ì  ÿ¢Ì (µàÕ)  ÿ¢Õ◊Ëπ¬‘Ëß°«à“§«“¡ ß∫‰¡à¡’ - π‘æ⁄æ“πÌ ª√¡Ì  ÿ¢Ì π‘ææ“π‡ªìπ ÿ¢Õ¬à“߬‘Ëß ÒÙ. «‘‡§√“–Àå¢âÕ§‘¥·≈–·∫∫Õ¬à“ß ë æÿ∑∏ “«° æÿ∑∏ “«‘°“ °“√¥”‡π‘π™’«‘µ®“°ª√–«—µ‘ “«°™“¥° - æ√–Õ—  ™‘ ‡√◊ËÕ߇≈à“ ·≈–»“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - æ√–°’ “‚§µ¡’‡∂√’ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - æ√–π“ß¡—≈≈‘°“ - À¡Õ™’«° ‚°¡“√¿—® - æ√–Õπÿ√ÿ∑∏– - æ√–Õߧÿ≈¡“≈ ‘ - æ√–∏—¡¡∑‘ππ“‡∂√’ - ®‘µµ§À∫¥’ - æ√–Õ“ππ∑å - æ√–ªØ“®“√“‡∂√’ - ®ŸÃ ÿ¿—∑∑“ -  ÿ¡π¡“≈“°“√ ë ™“¥° - ‡«  —π¥√™“¥° - ¡‚À ∂™“¥° - ¡À“™π°™“¥° ë »“ π‘°™πµ—«Õ¬à“ß - æ√–𓧇 π - æ√–¬“¡‘≈‘π∑å -  ¡‡¥Á®æ√–«—π√—µ (‡Œß ‡¢¡®“√’) - æ√–Õ“®“√¬å¡—Ëπ ¿Ÿ√‘∑µ⁄‚µ -  ÿ™’æ ªÿ≠≠“πÿ¿“æ -  ¡‡¥Á®æ√–π“√“¬≥å¡À“√“™ - æ√–∏√√¡‚°»“®“√¬å (æÿ∑∏∑“ ¿‘°¢ÿ) µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 37
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ - æ√–æ√À¡¡—ߧ≈“®“√¬å (µàÕ) (ªí≠≠“π—π∑¿‘°¢ÿ) - ¥√.‡ÕÁ¡‡∫¥°“√å - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“ ‡®â“Õ¬ŸàÀ—« - æ√–‚æ∏‘≠“≥‡∂√ (™“  ÿ¿∑⁄‚∑) - æ√–æ√À¡§ÿ≥“¿√≥å (ª.Õ. ª¬ÿµ⁄‚µ) - Õ𓧓√‘° ∏√√¡ª“≈– Òı. «‘‡§√“–Àå§ÿ≥§à“·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ë «‘∏’°“√»÷°…“·≈–§âπ§«â“ °“√ —ߧ“¬π“æ√–‰µ√ªîÆ° À√◊Õ æ√–‰µ√ªîÆ°·≈–§—¡¿’√å¢Õß §—¡¿’√å¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ »“ π“Õ◊Ëπ Ê °“√ —ߧ“¬π“ ·≈–°“√‡º¬·ºà ·≈–°“√‡º¬·æ√àæ√–‰µ√ªîÆ° ë §«“¡ ”§—≠·≈–§ÿ≥§à“¢Õßæ√–‰µ√ªîÆ° Òˆ. ‡™◊ËÕ¡—ËπµàÕº≈¢Õß°“√∑”§«“¡¥’ ë µ—«Õ¬à“ߺ≈∑’ˇ°‘¥®“°°“√∑” §«“¡™—Ë«  “¡“√∂«‘‡§√“–Àå §«“¡¥’ §«“¡™—Ë«  ∂“π°“√≥å∑˵âÕ߇º™‘≠ ·≈–µ—¥ ‘π„® ’ ë ‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√¥â«¬«‘∏’§‘¥·∫∫Õ√‘¬ —® ‡≈◊Õ°¥”‡π‘π°“√À√◊ժؑ∫—µ‘µπ‰¥âÕ¬à“ß ë À≈—°∏√√¡µ“¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¢âÕ ÒÛ ¡’‡Àµÿº≈∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ ∫∑∫“∑°“√¥”‡π‘π™’«‘µ‡æ◊ËÕ°“√ Õ¬Ÿà√«¡°—πÕ¬à“ß —𵑠ÿ¢·≈– à Õ¬Ÿà√«¡°—π‡ªì𙓵‘Õ¬à“ß ¡“π©—π∑å à Ò˜. Õ∏‘∫“¬ª√–«—µ‘»“ ¥“ ë ª√–«—µ‘æ√–æÿ∑∏‡®â“ ¡ÿŒ—¡¡—¥ ¢Õß»“ π“Õ◊Ëπ Ê ‚¥¬ —߇¢ª æ√–‡¬´Ÿ Ò¯. µ√–Àπ—°„π§ÿ≥§à“·≈–§«“¡ ”§—≠ ë §ÿ≥§à“·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ¢Õߧà“π‘¬¡ ®√‘¬∏√√¡∑’ˇªìπ §à“π‘¬¡·≈–®√‘¬∏√√¡ µ—«°”À𥧫“¡‡™◊ËÕ·≈–惵‘°√√¡ ë °“√¢®—¥§«“¡¢—¥·¬â߇æ◊ËÕ ∑’Ë·µ°µà“ß°—π¢Õß»“ π‘°™π»“ π“ Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß —𵑠ÿ¢38 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ¢®—¥§«“¡¢—¥·¬âß·≈– (µàÕ) Õ¬Ÿà√à«¡°—π„π —ߧ¡Õ¬à“ß —𵑠ÿ¢ Ò˘. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“ ‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·≈–¡ÿàß¡—Ëπ æ—≤π“°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬«‘∏§‘¥·∫∫ ë ’ æ—≤π“™’«‘µ¥â«¬°“√æ—≤π“®‘µ·≈– ‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ Ò «‘∏’ (‡πâπ«‘∏’§‘¥ æ—≤π“°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬«‘∏§‘¥·∫∫ ’ ·∫∫·¬°·¬– à«πª√–°Õ∫ ‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ À√◊Õ°“√æ—≤π“®‘µ ·∫∫ “¡—≠≠≈—°…≥– ·∫∫‡ªìπÕ¬Ÿà µ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ „π¢≥–ªí®®ÿ∫—π ·≈–·∫∫«‘¿—™™«“∑) Ò) «‘∏’§‘¥·∫∫ ◊∫ “«‡Àµÿªí®®—¬ Ú) «‘∏’§‘¥·∫∫·¬°·¬– à«πª√–°Õ∫ Û) «‘∏’§‘¥·∫∫ “¡—≠≈—°…≥– Ù) «‘∏’§‘¥·∫∫Õ√‘¬ —® ı) «‘∏’§‘¥·∫∫Õ√√∂∏√√¡ —¡æ—π∏å ˆ) «‘∏’§‘¥·∫∫§ÿ≥§à“·∑â - §ÿ≥§à“‡∑’¬¡ ˜) «‘∏’§‘¥·∫∫§ÿ≥ - ‚∑… ·≈–∑“ßÕÕ° ¯) «‘∏’§‘¥·∫∫Õÿ∫“¬ ª≈ÿ°‡√ⓧÿ≥∏√√¡ ˘) «‘∏’§‘¥·∫∫‡ªìπÕ¬Ÿà„π¢≥–ªí®®ÿ∫—π Ò) «‘∏§‘¥·∫∫«‘¿—™™«“∑ ’ Ú.  «¥¡πµå ·ºà‡¡µµ“ ·≈–∫√‘À“√®‘µ ë  «¥¡πµå·ª≈·≈–·ºà‡¡µµ“ √Ÿâ·≈– ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“µ“¡À≈—° µ‘ªíØ∞“π ‡¢â“„®«‘∏’ªØ‘∫—µ‘·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß À√◊Õµ“¡·π«∑“ߢÕß»“ π“ °“√∫√‘À“√®‘µ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ - Ωñ°°“√∫√‘À“√®‘µ·≈–‡®√‘≠ªí≠≠“ µ“¡À≈—° µ‘ªØ∞“πí - π”«‘∏’°“√∫√‘À“√®‘µ·≈– ‡®√‘≠ªí≠≠“‰ª„™â„π°“√æ—≤π“ °“√‡√’¬π√Ÿâ §ÿ≥¿“æ™’«‘µ·≈– —ߧ¡ ÚÒ. «‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∏√√¡ ”§—≠„π°“√ ë À≈—°∏√√¡ ”§—≠„π°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π Õ¬Ÿà√«¡°—πÕ¬à“ß —𵑠ÿ¢¢Õß»“ π“ à Õ¬à“ß —𵑠¢ ÿ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 39
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ Õ◊Ëπ Ê ·≈–™—°™«π  à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ - À≈—°∏√√¡„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ (µàÕ) „Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß ‡™àπ  “√“≥’¬∏√√¡ ˆ °“√∑”§«“¡¥’µàÕ°—π Õ∏‘ª‰µ¬ Û ¡‘®©“«≥‘™™“ ı Õ√‘¬«—±≤‘ ı ‚¿§Õ“∑‘¬– ı - §√‘ µå»“ π“ ‰¥â·°à ∫—≠≠—µ‘ Ò ª√–°“√ (‡©æ“–∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß) - »“ π“Õ‘ ≈“¡ ‰¥â·°à À≈—°®√‘¬∏√√¡ (‡©æ“–∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß) ÚÚ. ‡ πÕ·π«∑“ß°“√®—¥°‘®°√√¡ ë  ¿“æªí≠À“„π™ÿ¡™π·≈– —ߧ¡ §«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß∑ÿ°»“ π“„π°“√ ·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“ —ß§¡40 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  •  “√–∑’Ë Ò »“ π“ »’≈∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡¡“µ√∞“π   Ò.Ú ‡¢â“„® µ√–Àπ—°·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ»“ π‘°™π∑’Ë¥’ ·≈–∏”√ß√—°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“ À√◊Õ»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πåµàÕ«—¥ ë °“√∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πåµàÕ«—¥À√◊Õ»“ π ∂“π À√◊Õ»“ π ∂“π¢Õß»“ π“ - °“√æ—≤π“∑”§«“¡ –Õ“¥ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ - °“√∫√‘®“§ - °“√√à«¡°‘®°√√¡∑“ß»“ π“ Ú. · ¥ßµπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°–À√◊Õ ë °“√· ¥ßµπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– · ¥ßµπ‡ªìπ»“ π‘°™π¢Õß»“ π“ - ¢—Èπ‡µ√’¬¡°“√ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ - ¢—πæ‘∏°“√ È ’ Û. ªØ‘∫—µ‘µπ„π»“ πæ‘∏’ æ‘∏’°√√¡ ë ª√–«—µ‘‚¥¬ —߇¢ª¢Õß«—𠔧—≠ ·≈–«—𠔧—≠∑“ß»“ π“µ“¡∑’Ë ∑“ßæ√–æÿ∑∏»“ π“ °”À𥉥â∂°µâÕß Ÿ - «—π¡“¶∫Ÿ™“ - «—π«‘ “¢∫Ÿ™“ - «—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ - «—πÕ—Ø∞¡’∫Ÿ™“ ë °“√∫Ÿ™“æ√–√—µπµ√—¬ ª.Ú Ò. ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“߇À¡“– ¡µàÕ “«° ë °“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘¡√√¬“∑™“«æÿ∑∏ ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - °“√æπ¡¡◊Õ ‰¥â∂Ÿ°µâÕß - °“√‰À«â - °“√°√“∫ - °“√π—Ëß - °“√¬◊π °“√‡¥‘π Ú. ªØ‘∫—µ‘µπ„π»“ πæ‘∏’ æ‘∏’°√√¡ ë °“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡·≈–æ‘∏’°√√¡ ·≈–«—𠔧—≠∑“ß»“ π“µ“¡∑’Ë ∑’‡°’¬«‡π◊Õß°—∫«—𠔧—≠∑“ßæÿ∑∏»“ π“ Ë Ë Ë °”À𥉥â∂°µâÕß Ÿ - √–‡∫’¬∫æ‘∏’°“√∫Ÿ™“æ√–√—µπµ√—¬ - °“√∑”∫ÿ≠µ—°∫“µ√ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 41
  • µ
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ù Û. ªØ‘∫—µ‘µπ„π»“ πæ‘∏’ æ‘∏’°√√¡ ë ªØ‘∫µµπ„π»“ πæ‘∏’ —‘(µàÕ) ·≈–«—𠔧—≠∑“ß»“ π“ - °“√Õ“√“∏π“»’≈ µ“¡∑’Ë°”À𥉥â∂Ÿ°µâÕß - °“√Õ“√“∏π“∏√√¡ - °“√Õ“√“∏π“æ√–ª√‘µ√ - √–‡∫’¬∫æ‘∏’·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘µπ „π«—π∏√√¡ «π–ª.ı Ò. ®—¥æ‘∏’°√√¡µ“¡»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ë °“√®—¥æ‘∏’°√√¡∑’ˇ√’¬∫ßà“¬ ª√–À¬—¥ Õ¬à“߇√’¬∫ßà“¬ ¡’ª√–‚¬™πå ¡’ª√–‚¬™πå ·≈–∂Ÿ°µâÕßµ“¡ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ∂Ÿ°µâÕß À≈—°∑“ß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ Ú. ªØ‘∫—µ‘µπ„π»“ πæ‘∏’ æ‘∏’°√√¡ ë °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥‡µ√’¬¡ ·≈–«—𠔧—≠∑“ß»“ π“  ∂“π∑’˪√–°Õ∫»“ πæ‘∏’ µ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–Õ¿‘ª√“¬ª√–‚¬™πå æ‘∏’°√√¡∑“ß»“ π“ ∑’ˉ¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ë æ‘∏’∂«“¬ —߶∑“𠇧√◊ËÕß —߶∑“π ë √–‡∫’¬∫æ‘∏’„π°“√∑”∫ÿ≠ß“π¡ß§≈ ë ª√–‚¬™πå¢Õß°“√‡¢â“√à«¡»“ πæ‘∏’ æ‘∏’°√√¡∑“ß»“ π“ À√◊Õ°‘®°√√¡ „π«—𠔧—≠∑“ß»“ π“ Û. ¡’¡√√¬“∑¢Õߧ«“¡‡ªìπ ë ¡√√¬“∑¢Õß»“ π‘°™π »“ π‘°™π∑’Ë¥’µ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - °“√°√“∫æ√–√—µπµ√—¬ - °“√‰À«â∫‘¥“ ¡“√¥“ §√Ÿ Õ“®“√¬å ºŸâ∑’ˇ§“√æπ—∫∂◊Õ - °“√°√“∫»æª.ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫ ∂“π∑’˵à“ß Ê ë §«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßµâπ‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∑’˵à“ß Ê „π»“ π ∂“π ·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ ¿“¬„π«—¥ ‡™àπ ‡¢µæÿ∑∏“«“   —߶“«“  ‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ ë °“√ªØ‘∫—µ‘µπ∑’ˇÀ¡“– ¡¿“¬„π«—¥ Ú. ¡’¡√√¬“∑¢Õߧ«“¡‡ªìπ ë ¡√√¬“∑¢Õß»“ π‘°™π »“ π‘°™π∑’Ë¥’µ“¡∑’Ë°”Àπ¥ - °“√∂«“¬¢Õß·°àæ√–¿‘°…ÿ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 43
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ - °“√ªØ‘∫—µ‘µπ„π¢≥–øíß∏√√¡(µàÕ) - °“√ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡·π«∑“ߢÕß æÿ∑∏»“ π‘°™π ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå µàÕ»“ π“ Û. Õ∏‘∫“¬ª√–‚¬™πå¢Õß°“√‡¢â“√à«¡ ë ∑∫∑«π°“√Õ“√“∏π“»’≈ „π»“ πæ‘∏’ æ‘∏’°√√¡ ·≈–°‘®°√√¡ Õ“√“∏π“∏√√¡ ·≈– „π«—𠔧—≠∑“ß»“ π“µ“¡∑’Ë°”Àπ¥ Õ“√“∏π“æ√–ª√‘µ√ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ‰¥â∂Ÿ°µâÕß ë æ‘∏∑Õ¥ºâ“ªÉ“ ’ ë æ‘∏∑Õ¥°∞‘π ’ ë √–‡∫’¬∫æ‘∏’„π°“√∑”∫ÿ≠ß“πÕ«¡ß§≈ ë °“√ªØ‘∫—µ‘µπ∑’Ë∂Ÿ°µâÕß„π»“ πæ‘∏’ æ‘∏’°√√¡ ·≈–«—𠔧—≠∑“ß»“ π“ ‡™àπ «—π¡“¶∫Ÿ™“ «—π«‘ “¢∫Ÿ™“ «—πÕ—∞¡’∫Ÿ™“ «—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ «—π∏√√¡ «π– ë ª√–‚¬™πå¢Õß°“√‡¢â“√à«¡„π»“ πæ‘∏’ æ‘∏’°√√¡ ·≈–«—𠔧—≠∑“ß»“ π“ Ù. · ¥ßµπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°–À√◊Õ ë °“√· ¥ßµπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– · ¥ßµπ‡ªìπ»“ π‘°™π¢Õß»“ π“ - ¢—Èπ‡µ√’¬¡°“√ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ - ¢—πæ‘∏°“√ È ’ ¡.Ò Ò. ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πåµàÕ»“ π ∂“π ë °“√∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå·≈– ¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ °“√∫”√ÿß√—°…“«—¥ Ú. Õ∏‘∫“¬®√‘¬«—µ√¢Õß “«°‡æ◊ËÕ‡ªìπ ë «‘∂’™’«‘µ¢Õßæ√–¿‘°…ÿ ·∫∫Õ¬à“ß„π°“√ª√–惵‘ªØ‘∫—µ‘ ë ∫∑∫“∑¢Õßæ√–¿‘°…ÿ„π°“√‡º¬·ºà ·≈–ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“߇À¡“– ¡ æ√–æÿ∑∏»“ π“ ‡™àπ °“√· ¥ß∏√√¡ µàÕ “«°¢Õß»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ª“∞°∂“∏√√¡ °“√ª√–惵‘µπ „À⇪ìπ·∫∫Õ¬à“ß44 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò ë °“√ªØ‘∫—µ‘µπ∑’ˇÀ¡“– ¡(µàÕ) - °“√‡¢â“æ∫æ√–¿‘°…ÿ - °“√· ¥ß§«“¡‡§“√æ °“√ª√–π¡¡◊Õ °“√‰À«â °“√°√“∫ °“√‡§“√ææ√–√—µπµ√—¬ °“√øí߇®√‘≠æ√–æÿ∑∏¡πµå °“√øíß «¥æ√–Õ¿‘∏√√¡ °“√øíßæ√–∏√√¡‡∑»π“ Û. ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“߇À¡“– ¡µàÕ∫ÿ§§≈ ë ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“߇À¡“– ¡µàÕ‡æ◊ËÕπ µà“ß Ê µ“¡À≈—°»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ µ“¡À≈—°æ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë »“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ - °“√®—¥‚µä–À¡Ÿà∫Ÿ™“ ·∫∫À¡Ÿà Ù À¡Ÿà ı À¡Ÿà ˜ À¡Ÿà ˘ - °“√®ÿ¥∏Ÿª‡∑’¬π °“√®—¥‡§√◊ËÕß ª√–°Õ∫‚µä–À¡Ÿà∫Ÿ™“ Ù. ®—¥æ‘∏’°√√¡·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ ë §”Õ“√“∏π“µà“ß Ê „π»“ πæ‘∏’ æ‘∏°√√¡‰¥â∂Ÿ°µâÕß ’ ı. Õ∏‘∫“¬ª√–«—µ‘ §«“¡ ”§—≠·≈– ë ª√–«—µ‘·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ªØ‘∫—µ‘µπ„π«—𠔧—≠∑“ß»“ π“ «—π∏√√¡ «π– «—π‡¢â“æ√√…“ ∑’˵ππ—∫∂◊Õµ“¡∑’Ë°”À𥉥â∂Ÿ°µâÕß «—πÕÕ°æ√√…“ «—π‡∑‚«‚√À≥– ë √–‡∫’¬∫æ‘∏’ æ‘∏‡«’¬π‡∑’¬π °“√ªØ‘∫µµπ ’ —‘ „π«—π¡“¶∫Ÿ™“ «—π«‘ “¢∫Ÿ™“ «—πÕ—Ø∞¡’∫Ÿ™“ «—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ «—π∏√√¡ «π– ·≈–‡∑»°“≈ ”§—≠¡.Ú Ò. ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“߇À¡“– ¡µàÕ∫ÿ§§≈ ë °“√‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë¥’µ“¡À≈—°∑‘»‡∫◊ÈÕßµâπ µà“ß Ê µ“¡À≈—°»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ „π∑‘» ˆ µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 45
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ú Ú. ¡’¡√√¬“∑¢Õߧ«“¡‡ªìπ»“ π‘°™π∑’Ë¥’ ë ¡√√¬“∑¢Õß»“ π‘°™π(µàÕ) µ“¡∑’°”Àπ¥ Ë - °“√µâÕπ√—∫ (ªØ‘ —π∂“√) - ¡√√¬“∑¢ÕߺŸâ‡ªìπ·¢° - Ωñ°ªØ‘∫µ‘√–‡∫’¬∫æ‘∏’ ªØ‘∫—µ‘ — µàÕæ√–¿‘°…ÿ °“√¬◊π °“√„Àâ∑’Ëπ—Ëß °“√‡¥‘π «π °“√ π∑π“ °“√√—∫ ‘ËߢÕß - °“√·µàß°“¬‰ª«—¥ °“√·µàß°“¬ ‰ªß“π¡ß§≈ ß“πÕ«¡ß§≈ Û. «‘‡§√“–Àå§ÿ≥§à“¢Õß»“ πæ‘∏’·≈– ë °“√ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“߇À¡“– ¡ ªØ‘∫—µ‘µπ‰¥â∂Ÿ°µâÕß - °“√∑”∫ÿ≠µ—°∫“µ√ - °“√∂«“¬¿—µµ“À“√ ‘ËߢÕß∑’˧«√∂«“¬ ·≈– ‘ËߢÕßµâÕßÀâ“¡ ”À√—∫æ√–¿‘°…ÿ - °“√∂«“¬ —߶∑“𠇧√◊ËÕß —߶∑“π - °“√∂«“¬ºâ“Õ“∫πÈ”Ωπ - °“√®—¥‡§√◊ËÕ߉∑¬∏√√¡‡§√◊ËÕ߉∑¬∑“π - °“√°√«¥πÈ” - °“√∑Õ¥°∞‘π °“√∑Õ¥ºâ“ªÉ“ Ù. Õ∏‘∫“¬§” Õπ∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫ ë À≈—°∏√√¡‡∫◊ÈÕßµâπ∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß «—𠔧—≠∑“ß»“ π“·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ „π«—π¡“¶∫Ÿ™“ «—π«‘ “¢∫Ÿ™“ ‰¥â∂Ÿ°µâÕß «—πÕ—Ø∞¡’∫Ÿ™“ «—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ «—π∏√√¡ «π–·≈–‡∑»°“≈ ”§—≠ ë √–‡∫’¬∫æ‘∏’·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘µπ „π«—π∏√√¡ «π– «—π‡¢â“æ√√…“ «—πÕÕ°æ√√…“ «—π‡∑‚«‚√À≥– ı. Õ∏‘∫“¬§«“¡·µ°µà“ߢÕß»“ πæ‘∏’ ë »“ πæ‘∏’ æ‘∏’°√√¡ ·π«ªØ‘∫—µ‘ æ‘∏’°√√¡µ“¡·π«ªØ‘∫—µ‘¢Õß ¢Õß»“ π“Õ◊Ëπ Ê »“ π“Õ◊Ëπ Ê ‡æ◊ËÕ𔉪 Ÿà°“√¬Õ¡√—∫ ·≈–§«“¡‡¢â“„®´÷Ëß°—π·≈–°—π46 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Û Ò. «‘‡§√“–ÀåÀπâ“∑’Ë·≈–∫∑∫“∑ ë Àπâ“∑’Ë¢Õßæ√–¿‘°…ÿ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ ¢Õß “«° ·≈–ªØ‘∫—µ‘µπµàÕ “«° µ“¡À≈—°æ√–∏√√¡«‘π—¬ ·≈– µ“¡∑’Ë°”À𥉥â∂Ÿ°µâÕß ®√‘¬«—µ√Õ¬à“߇À¡“– ¡ ë °“√ªØ‘∫—µ‘µπµàÕæ√–¿‘°…ÿ„πß“π »“ πæ‘∏’∑’Ë∫â“π °“√ π∑π“ °“√·µàß°“¬ ¡√√¬“∑°“√查 °—∫æ√–¿‘°…ÿµ“¡∞“π– Ú. ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“߇À¡“– ¡µàÕ∫ÿ§§≈ ë °“√‡ªìπ»‘…¬å∑Ë¥’µ“¡À≈—° ’ µà“ß Ê µ“¡À≈—°»“ π“µ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ∑‘»‡∫◊ÈÕߢ«“„π∑‘» ˆ ¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ Û. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß»“ π‘°™π∑’Ë¥’ ë °“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë™“«æÿ∑∏ µ“¡æÿ∑∏ª≥‘∏“π Ù „π¡À“ª√‘π‘ææ“π Ÿµ√ Ù. ªØ‘∫—µ‘µπ„π»“ πæ‘∏’ æ‘∏°√√¡ ’ ë ªØ‘∫µµπ„π»“ πæ‘∏’ —‘ ‰¥â∂Ÿ°µâÕß - æ‘∏’∑”∫ÿ≠ ß“π¡ß§≈ ß“πÕ«¡ß§≈ - °“√π‘¡πµåæ√–¿‘°…ÿ °“√‡µ√’¬¡ ∑’˵—Èßæ√–æÿ∑∏√Ÿª·≈–‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“ °“√«ß¥â“¬ “¬ ‘≠®πå °“√ªŸ≈“¥Õ“ π– °“√‡µ√’¬¡ ‡§√◊ËÕß√—∫√Õß °“√®ÿ¥∏Ÿª‡∑’¬π - ¢âժؑ∫—µ‘„π«—π‡≈’Ȭßæ√– °“√∂«“¬¢â“«æ√–æÿ∑∏ °“√∂«“¬‰∑¬∏√√¡ °“√°√«¥πÈ” ı. Õ∏‘∫“¬ª√–«—µ‘«—𠔧—≠∑“ß»“ π“ ë ª√–«—µ‘«—𠔧—≠∑“ßæ√–æÿ∑∏»“ π“ µ“¡∑’Ë°”Àπ¥·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ‰¥â∂Ÿ°µâÕß „πª√–‡∑»‰∑¬ - «—π«‘ “¢∫Ÿ™“ («—𠔧—≠ “°≈) - «—π∏√√¡ «π–·≈–‡∑»°“≈ ”§—≠ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 47
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û ë À≈—°ªØ‘∫—µ‘µπ : °“√øíßæ√–∏√√¡‡∑»π“(µàÕ) °“√·µàß°“¬„π°“√ª√–°Õ∫ »“ πæ‘∏’∑’Ë«—¥ °“√ߥ‡«âπÕ∫“¬¡ÿ¢ ë °“√ª√–惵‘ªØ‘∫—µ‘„π«—π∏√√¡ «π– ·≈–‡∑»°“≈ ”§—≠ ˆ. · ¥ßµπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°–À√◊Õ ë °“√· ¥ßµπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– · ¥ßµπ‡ªìπ»“ π‘°™π¢Õß»“ π“ - ¢—Èπ‡µ√’¬¡°“√ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ - ¢—πæ‘∏°“√ È ’ ˜. 𔇠πÕ·π«∑“ß„π°“√∏”√ß√—°…“ ë °“√»÷°…“‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕßÕߧåª√–°Õ∫ »“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ ¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ 𔉪ªØ‘∫—µ‘ ·≈–‡º¬·ºàµ“¡‚Õ°“  ë °“√»÷°…“°“√√«¡µ—«¢ÕßÕߧå°√ ™“«æÿ∑∏ ë °“√ª≈Ÿ°®‘µ ”π÷°„π¥â“π°“√ ∫”√ÿß√—°…“«—¥·≈–æÿ∑∏ ∂“π „À⇰‘¥ª√–‚¬™πå¡.Ù-ˆ Ò. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ»“ π‘°™π∑’Ë¥’ ë ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ™“«æÿ∑∏∑’Ë¥’µàÕæ√–¿‘°…ÿ µàÕ “«°  ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« - °“√‡¢â“„®„π°‘®¢Õßæ√–¿‘°…ÿ ‡™àπ ·≈–§π√Õ∫¢â“ß °“√»÷°…“ °“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ ·≈–°“√‡ªìππ—°∫«™∑’Ë¥’ - §ÿ≥ ¡∫—µ‘∑“¬°·≈–ªØ‘§“À° - Àπâ“∑’Ë·≈–∫∑∫“∑¢Õßæ√–¿‘°…ÿ „π∞“π–æ√–π—°‡∑»πå æ√–∏√√¡∑Ÿµ æ√–∏√√¡®“√‘° æ√–«‘∑¬“°√ æ√–«‘ªí  π“®“√¬å·≈– æ√–π—°æ—≤π“ - °“√ª°ªÑÕߧÿ⡧√Õß48 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ æ√–æÿ∑∏»“ π“¢Õßæÿ∑∏∫√‘…—∑ (µàÕ) „π —ߧ¡‰∑¬ - °“√ªØ‘∫—µ‘µπµàÕæ√–¿‘°…ÿ∑“ß°“¬ «“®“·≈–„®∑’˪√–°Õ∫¥â«¬‡¡µµ“ - °“√ªØ‘ —π∂“√∑’ˇÀ¡“– ¡µàÕ æ√–¿‘°…ÿ„π‚Õ°“ µà“ß Ê ë ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ ¡“™‘°∑’Ë¥’¢Õß §√Õ∫§√—«·≈– —ߧ¡ - °“√√—°…“»’≈ ¯ - °“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡·≈– ‡ªìπ ¡“™‘°¢ÕßÕߧå°√™“«æÿ∑∏ - °“√‡ªìπ™“«æÿ∑∏∑’Ë¥’µ“¡À≈—° ∑‘»‡∫◊ÈÕß∫π„π∑‘» ˆ - °“√ªØ‘∫—µ‘µπ∑’ˇÀ¡“– ¡„π∞“π– ºŸâª°§√Õß·≈–ºŸâÕ¬Ÿà„πª°§√Õß µ“¡À≈—°∑‘»‡∫◊ÈÕß≈à“ß„π∑‘» ˆ - °“√ªØ‘ —π∂“√µ“¡À≈—° ªØ‘ —π∂“√ Ú - Àπâ“∑’Ë·≈–∫∑∫“∑¢ÕßÕÿ∫“ ° Õÿ∫“ ‘°“∑’Ë¡’µàÕ —ߧ¡‰∑¬ „πªí®®ÿ∫—π - °“√ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ ¡“™‘°∑’Ë¥’ ¢Õߧ√Õ∫§√—«µ“¡À≈—° ∑‘»‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß„π∑‘» ˆ - °“√∫”‡æÁ≠µπ„À⇪ìπª√–‚¬™πå µàÕ§√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π ª√–‡∑»™“µ‘ ·≈–‚≈° µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 49
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ Ú. ªØ‘∫—µ‘µπ∂Ÿ°µâÕßµ“¡»“ πæ‘∏’ ë ª√–‡¿∑¢Õß»“ πæ‘∏„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ’ (µàÕ) æ‘∏’°√√¡µ“¡À≈—°»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ - »“ πæ‘∏’‡π◊ËÕߥ⫬æÿ∑∏∫—≠≠—µ‘ ‡™àπ æ‘∏’· ¥ßµπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– æ‘∏’‡«’¬π‡∑’¬π ∂«“¬ —߶∑“π ∂«“¬ºâ“Õ“∫πÈ”Ωπ æ‘∏’∑Õ¥°∞‘π æ‘∏ª«“√≥“ ’ - »“ πæ‘∏’∑’Ëπ”æ√–æÿ∑∏»“ π“ ‡¢â“‰ª‡°’ˬ«‡π◊ËÕß ‡™àπ °“√∑”∫ÿ≠ ‡≈’Ȭßæ√–„π‚Õ°“ µà“ß Ê ë §«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠ §µ‘∏√√¡ „πæ‘∏’°√√¡ ∫∑ «¥¡πµå¢Õßπ—°‡√’¬π ß“πæ‘∏’ §ÿ≥§à“·≈–ª√–‚¬™πå ë æ‘∏’∫√√晓Õÿª ¡∫∑ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß ºŸâ¢Õ∫√√晓Õÿª ¡∫∑ ‡§√◊ËÕßÕ—Ø∞∫√‘¢“√ ª√–‚¬™πå¢Õß°“√ ∫√√晓Õÿª ¡∫∑ ë ∫ÿ≠æ‘∏’ ∑“πæ‘∏’ °ÿ»≈æ‘∏’ ë §ÿ≥§à“·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß»“ πæ‘∏’ Û. · ¥ßµπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°–À√◊Õ ë °“√· ¥ßµπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡°– · ¥ßµπ‡ªìπ»“ π‘°™π¢Õß»“ π“ - ¢—Èπ‡µ√’¬¡°“√ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ - ¢—πæ‘∏°“√ È ’ Ù. «‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∏√√¡ §µ‘∏√√¡ ë À≈—°∏√√¡ §µ‘∏√√¡∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫ ∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫«—𠔧—≠∑“ß»“ π“ «—𠔧—≠·≈–‡∑»°“≈∑’Ë ”§—≠ ·≈–‡∑»°“≈∑’Ë ”§—≠¢Õß»“ π“ „πæ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“Õ◊Ëπ ∑’˵ππ—∫∂◊Õ·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ‰¥â∂Ÿ°µâÕß ë °“√ªØ‘∫—µ‘µπ∑’Ë∂Ÿ°µâÕß„π«—𠔧—≠ ·≈–‡∑»°“≈∑’Ë ”§—≠„π æ√–æÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“Õ◊Ëπ50 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ı.  —¡¡π“·≈–‡ πÕ·π–·π«∑“ß„π°“√ ë °“√ª°ªÑÕß §ÿ⡧√Õß ∏”√ß√—°…“ (µàÕ) ∏”√ß√—°…“»“ π“∑’˵ππ—∫∂◊Õ æ√–æÿ∑∏»“ π“¢Õßæÿ∑∏∫√‘…—∑ Õ—π àߺ≈∂÷ß°“√æ—≤π“µπ „π —ߧ¡‰∑¬ æ—≤π“™“µ‘·≈–‚≈° ë °“√ª≈Ÿ°®‘µ ”π÷°·≈–°“√¡’  à«π√à«¡„π —ߧ¡æÿ∑∏ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 51
  •  “√–∑’Ë Ú Àπâ“∑’Ëæ≈‡¡◊Õß «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„π —ߧ¡¡“µ√∞“π   Ú.Ò ‡¢â“„®·≈–ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡Àπâ“∑’Ë¢Õß°“√‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’ ¡’§à“π‘¬¡∑’Ë¥’ß“¡·≈–∏”√ß√—°…“ ª√–‡æ≥’·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ¥”√ß™’«µÕ¬Ÿ√«¡°—π„π —ߧ¡‰∑¬·≈– —ߧ¡‚≈°Õ¬à“ß —𵑠¢ ‘ àà ÿ ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. ∫Õ°ª√–‚¬™πå·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ ë °“√‡ªìπ ¡“™‘°∑’Ë¥’¢Õߧ√Õ∫§√—« ‡ªìπ ¡“™‘°∑’Ë¥’¢Õߧ√Õ∫§√—« ·≈–‚√߇√’¬π ‡™àπ ·≈–‚√߇√’¬π - °µ—≠꟰µ‡«∑’·≈–‡§“√懙◊ËÕøíß §” —Ëß Õπ¢ÕßæàÕ ·¡à ≠“µ‘ºŸâ„À≠à §√Ÿ·≈–ºŸ¡æ√–§ÿ≥ â’ - √Ÿâ®—°°≈à“«§”¢Õ∫§ÿ≥ ¢Õ‚∑… °“√‰À«âºŸâ„À≠à - ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕµ°≈ß °µ‘°“ °Æ √–‡∫’¬∫¢Õߧ√Õ∫§√—«·≈–‚√߇√’¬π - ¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡¢Õߧ√Õ∫§√—« ·≈–‚√߇√’¬π - ¡’‡Àµÿº≈·≈–¬Õ¡√—∫øíß §«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ - ¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ¡’πÈ”„® ë ª√–‚¬™πå¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ ¡“™‘° ∑’Ë¥’¢Õߧ√Õ∫§√—«·≈–‚√߇√’¬π Ú. ¬°µ—«Õ¬à“ߧ«“¡ “¡“√∂·≈– ë ≈—°…≥–§«“¡ “¡“√∂·≈–≈—°…≥– §«“¡¥’¢Õßµπ‡Õß ºŸâÕ◊Ë𠧫“¡¥’¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ë𠇙àπ ·≈–∫Õ°º≈®“°°“√°√–∑”π—Èπ - §«“¡°µ—≠꟰µ‡«∑’ - §«“¡¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ - §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ - §«“¡¢¬—π Õ¥∑πÕ¥°≈—Èπ - °“√‡Õ◊Õ‡øóÕ‡º◊Õ·ºà·≈–™à«¬‡À≈◊ÕºŸÕπ È ô Ë â ◊Ë 52 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò - §«“¡´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ(µàÕ) - §«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ë º≈¢Õß°“√°√–∑”§«“¡¥’ ‡™àπ ¿“§¿Ÿ¡„® ¡’§«“¡ ÿ¢ ‘ ‰¥â√—∫°“√™◊Ëπ™¡¬°¬àÕߪ.Ú Ò. ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡¢âÕµ°≈ß °µ‘°“ °Æ ë ¢âÕµ°≈ß °µ‘°“ °Æ √–‡∫’¬∫ Àπâ“∑’Ë √–‡∫’¬∫ ·≈–Àπâ“∑’Ë∑˵âÕߪؑ∫—µ‘ ’ ∑’˵âÕߪؑ∫—µ‘„π§√Õ∫§√—« ‚√߇√’¬π „π™’«‘µª√–®”«—π  ∂“π∑’Ë “∏“√≥– ‡™àπ ‚√ß¿“æ¬πµ√å ‚∫√“≥ ∂“π œ≈œ Ú. ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡¡“√¬“∑‰∑¬ ë °‘√‘¬“¡“√¬“∑‰∑¬‡°’ˬ«°—∫§«“¡‡§“√æ °“√¬◊π °“√‡¥‘π °“√π—Ëß °“√查 °“√∑—°∑“¬ °“√·µàß°“¬ Û. · ¥ß惵‘°√√¡„π°“√¬Õ¡√—∫ ë °“√¬Õ¡√—∫§«“¡·µ°µà“ߢÕß§π §«“¡§‘¥ §«“¡‡™◊ËÕ ·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘ „π —ߧ¡‡√◊ËÕߧ«“¡§‘¥ §«“¡‡™◊ËÕ ¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë·µ°µà“ß°—𠧫“¡ “¡“√∂ ·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘µπ ‚¥¬ª√“»®“°Õ§µ‘ ¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë·µ°µà“ß°—𠇙àπ - ∫ÿ§§≈¬àÕ¡¡’§«“¡§‘¥∑’Ë¡’‡Àµÿº≈ - °“√ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡æ‘∏’°√√¡ µ“¡§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß∫ÿ§§≈ - ∫ÿ§§≈¬àÕ¡¡’§«“¡ “¡“√∂·µ°µà“ß°—π - ‰¡à查À√◊Õ· ¥ßÕ“°“√¥Ÿ∂Ÿ°√—߇°’¬® ºŸâÕ◊Ëπ„π‡√◊ËÕߢÕß√Ÿª√à“ßÀπ⓵“  ’º¡  ’º‘« ∑’Ë·µ°µà“ß°—π Ù. ‡§“√æ„π ‘∑∏‘‡ √’¿“æ¢Õßµπ‡Õß ë  ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õßµπ‡Õß ·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ·≈–ºŸâÕË𠇙àπ ◊ - ‡ √’¿“æ„π°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ -  ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ„π™’«‘µ·≈–√à“ß°“¬ -  ‘∑∏‘„π∑√—æ¬å ‘π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 53
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Û Ò.  √ÿªª√–‚¬™πå·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ ë ª√–‡æ≥’·≈–«—≤π∏√√¡„π§√Õ∫§√—« µ“¡ª√–‡æ≥’·≈–«—≤π∏√√¡ ‡™àπ °“√· ¥ß§«“¡‡§“√æ „π§√Õ∫§√—«·≈–∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–°“√‡™◊ËÕøíߺŸâ„À≠à °“√°√–∑” °‘®°√√¡√à«¡°—π„π§√Õ∫§√—« ë ª√–‡æ≥’·≈–«—≤π∏√√¡„π∑âÕß∂‘Ë𠇙àπ °“√‡¢â“√à«¡ª√–‡æ≥’∑“ß»“ π“ ª√–‡æ≥’‡°’ˬ«°—∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ ª√–‚¬™πå¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µπ µ“¡ª√–‡æ≥’·≈–«—≤π∏√√¡ „π§√Õ∫§√—«·≈–∑âÕß∂‘Ëπ Ú. ∫հ惵‘°√√¡°“√¥”‡π‘π™’«‘µ ë 惵‘°√√¡¢Õßµπ‡Õß·≈–‡æ◊ËÕπ Ê ¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π°√–·  „π™’«‘µª√–®”«—𠇙àπ °“√∑—°∑“¬ «—≤π∏√√¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬ °“√∑”§«“¡‡§“√æ °“√ªØ‘∫—µ‘ µ“¡»“ πæ‘∏’ °“√√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ °“√„™â¿“…“ (¿“…“∂‘Ëπ°—∫¿“…“ √“™°“√·≈–¿“…“Õ◊Ëπ Ê œ≈œ) ë  “‡Àµÿ∑’Ë∑”„Àâ惵‘°√√¡ °“√¥”‡π‘π™’«‘µ„πªí®®ÿ∫—π ¢Õßπ—°‡√’¬π·≈–ºŸâÕ◊Ëπ·µ°µà“ß°—π Û. Õ∏‘∫“¬§«“¡ ”§—≠¢Õß«—πÀ¬ÿ¥ ë «—πÀ¬ÿ¥√“™°“√∑’Ë ”§—≠ ‡™àπ √“™°“√∑’Ë ”§—≠ - «—πÀ¬ÿ¥‡°’ˬ«°—∫™“µ‘·≈– æ√–¡À“°…—µ√‘¬å ‡™àπ «—π®—°√’ «—π√—∞∏√√¡πŸ≠ «—π©—µ√¡ß§≈ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“54 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Û - «—πÀ¬ÿ¥√“™°“√‡°’ˬ«°—∫»“ π“ ‡™àπ(µàÕ) «—π¡“¶∫Ÿ™“ «—π«‘ “¢∫Ÿ™“ «—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ «—π‡¢â“æ√√…“ - «—πÀ¬ÿ¥√“™°“√‡°’ˬ«°—∫ª√–‡æ≥’ ·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡™àπ «—π ß°√“πµå «—πæ◊™¡ß§≈ Ù. ¬°µ—«Õ¬à“ß∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’º≈ß“π∑’ˇªìπ ë ∫ÿ§§≈∑’Ë¡º≈ß“π‡ªìπª√–‚¬™πå ’ ª√–‚¬™πå·°à™ÿ¡™π·≈–∑âÕß∂‘Ëπ¢Õßµπ ·°à™ÿ¡™π·≈–∑âÕß∂‘Ëπ¢Õßµπ ë ≈—°…≥–º≈ß“π∑’ˇªìπª√–‚¬™πå ·°à™ÿ¡™π·≈–∑âÕß∂‘Ëπª.Ù Ò. ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’µ“¡«‘∂’ ë °“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ª√–™“∏‘ª‰µ¬„π∞“π– ¡“™‘°∑’¥’Ë ¢Õß™ÿ¡™π ‡™àπ °“√√≥√ߧ尓√‡≈◊Õ°µ—Èß ¢Õß™ÿ¡™π ë ·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπ ¡“™‘°∑’Ë¥’ ¢Õß™ÿ¡™π ‡™àπ Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  “∏“√≥ ¡∫—µ‘ ‚∫√“≥«—µ∂ÿ ·≈–‚∫√“≥ ∂“π °“√æ—≤π“™ÿ¡™π Ú. ªØ‘∫—µ‘µπ„π°“√‡ªìπºŸâπ” ë °“√‡ªìπºŸâπ”·≈–ºŸâµ“¡∑’Ë¥’ ·≈–ºŸâµ“¡∑’Ë¥’ - ∫∑∫“∑·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕߺŸâπ” - ∫∑∫“∑·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ¢ÕߺŸâµ“¡À√◊Õ ¡“™‘° - °“√∑”ß“π°≈ÿà¡„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–ª√–‚¬™πå ¢Õß°“√∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡ Û. «‘‡§√“–Àå ‘∑∏‘æ◊Èπ∞“π∑’ˇ¥Á°∑ÿ°§π ë  ‘∑∏‘æπ∞“π¢Õ߇¥Á° ‡™àπ  ‘∑∏‘∑®–¡’™«µ ◊È ’Ë ’ ‘ æ÷߉¥â√—∫µ“¡°ÆÀ¡“¬  ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√ª°ªÑÕß  ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫ °“√æ—≤π“  ‘∑∏‘∑’Ë®–¡’ à«π√à«¡ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 55
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ù Ù. Õ∏‘∫“¬§«“¡·µ°µà“ß∑“ß«—≤π∏√√¡ ë «—≤π∏√√¡„π¿“§µà“ß Ê ¢Õ߉∑¬(µàÕ) ¢Õß°≈ÿࡧπ„π∑âÕß∂‘Ëπ ∑’Ë·µ°µà“ß°—𠇙àπ °“√·µàß°“¬ ¿“…“ Õ“À“√ ı. ‡ πÕ«‘∏’°“√∑’Ë®–Õ¬Ÿà√à«¡°—π ë ªí≠À“·≈– “‡Àµÿ¢Õß°“√‡°‘¥§«“¡ Õ¬à“ß —𵑠ÿ¢„π™’«‘µª√–®”«—π ¢—¥·¬âß„π™’«‘µª√–®”«—π ë ·π«∑“ß°“√·°âªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß ¥â«¬ —𵑫∏’ ‘ ª.ı Ò. ¬°µ—«Õ¬à“ß·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ ë  ∂“π¿“æ ∫∑∫“∑  ‘∑∏‘‡ √’¿“æ µ“¡ ∂“π¿“æ ∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë¢Õßæ≈‡¡◊Õߥ’ ‡™à𠇧“√æ  ‘∑∏‘‡ √’¿“æ·≈–Àπâ“∑’Ë„π∞“π– ‡∑‘¥∑Ÿπ ∂“∫—𙓵‘ »“ π“ æ≈‡¡◊Õߥ’ æ√–¡À“°…—µ√‘¬å Õπÿ√—°…å∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘ Õπÿ√—°…廑≈ª«—≤π∏√√¡ ªØ‘∫—µ‘µπ µ“¡°ÆÀ¡“¬ ë §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßæ≈‡¡◊Õߥ’ ‡™àπ ¡ÿ¡“π–∑”ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ à«π√«¡ ¡’§à“π‘¬¡ª√–™“∏‘ª‰µ¬¡’§ÿ≥∏√√¡ Ú. ‡ πÕ«‘∏’°“√ª°ªÑÕߧÿ⡧√Õßµπ‡Õß ë ‡Àµÿ°“√≥å∑≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘‡¥Á°„π —ߧ¡‰∑¬ ’Ë À√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ®“°°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘‡¥Á° ë ·π«∑“ß°“√ª°ªÑÕߧÿ⡧√Õßµπ‡Õß À√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ®“°°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘‡¥Á° ë °“√ª°ªÑÕߧÿ⡧√Õß ‘∑∏‘‡¥Á° „π —ߧ¡‰∑¬ Û. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“«—≤π∏√√¡‰∑¬∑’Ë¡’º≈ ë «—≤π∏√√¡‰∑¬∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√ µàÕ°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„π —ߧ¡‰∑¬ ¥”‡π‘π™’«‘µ¢Õߧπ„π —ߧ¡‰∑¬ ë §ÿ≥§à“¢Õß«—≤π∏√√¡°—∫°“√¥”‡π‘π™’«µ ‘56 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ı Ù. ¡’ à«π√à«¡„π°“√Õπÿ√—°…å·≈– ë §«“¡ ”§—≠¢Õß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ(µàÕ) ‡º¬·æ√à¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ ë µ—«Õ¬à“ß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ„π™ÿ¡™π ¢Õß™ÿ¡™π ¢Õßµπ ë °“√Õπÿ√—°…å·≈–‡º¬·æ√à¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ ∑âÕß∂‘Ëπ¢Õß™ÿ¡™πª.ˆ Ò. ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ë °ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫™’«‘µª√–®”«—π ™’«‘µª√–®”«—π¢Õߧ√Õ∫§√—« ¢Õߧ√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π ‡™àπ ·≈–™ÿ¡™π - °ÆÀ¡“¬®√“®√ - °ÆÀ¡“¬¬“‡ æµ‘¥„Àâ‚∑… - °ÆÀ¡“¬∑–‡∫’¬π√“…Æ√ - ‡∑»∫—≠≠—µ‘ ¢âÕ∫—≠≠—µ‘ Õ∫µ. Õ∫®. ë ª√–‚¬™πå¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µπÀ√◊Õ ‡§“√æ°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“« Ú. «‘‡§√“–Àå°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ë §«“¡À¡“¬·≈–ª√–‡¿∑¢Õß«—≤π∏√√¡ «—≤π∏√√¡µ“¡°“≈‡«≈“·≈–∏”√ß ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß«—≤π∏√√¡ √—°…“«—≤π∏√√¡Õ—π¥’ß“¡ µ“¡°“≈‡«≈“∑’Ë¡’º≈µàÕµπ‡Õß ·≈– —ߧ¡‰∑¬ ë ·π«∑“ß°“√∏”√ß√—°…“«—≤π∏√√¡‰∑¬ Û. · ¥ßÕÕ°∂÷ß¡“√¬“∑‰∑¬‰¥â‡À¡“– ¡ ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠ ∂Ÿ°°“≈‡∑»– ¢Õß°‘√‘¬“¡“√¬“∑‰∑¬ ë ¡“√¬“∑‰∑¬·≈–¡“√¬“∑ —ߧ¡ ‡™àπ °“√· ¥ß§«“¡‡§“√æ °“√¬◊π °“√‡¥‘π °“√π—Ëß °“√πÕπ °“√√—∫¢Õß  àߢÕß °“√√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ °“√· ¥ß°‘√‘¬“Õ“°“√ °“√∑—°∑“¬ °“√ π∑π“ °“√„™â§”查 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 57
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ Ù. Õ∏‘∫“¬§ÿ≥§à“∑“ß«—≤π∏√√¡ ë ª√–‚¬™πå·≈–§ÿ≥§à“∑“ß«—≤π∏√√¡(µàÕ) ∑’Ë·µ°µà“ß°—π√–À«à“ß°≈ÿࡧπ ë §«“¡·µ°µà“ß∑“ß«—≤π∏√√¡√–À«à“ß „π —ߧ¡‰∑¬ °≈ÿà¡§π¿“§µà“ß Ê „π —ߧ¡‰∑¬ ë ·π«∑“ß°“√√—°…“«—≤π∏√√¡ ı. µ‘¥µ“¡¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ‡Àµÿ°“√≥å ë ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√ ‡Àµÿ°“√≥åµ“ß Ê à µà“ß Ê „π™’«‘µª√–®”«—π ‡≈◊Õ°√—∫ ‡™àπ ®“°«‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ·≈–„™â¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√„π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·À≈àß¢à“«µà“ß Ê ®“°ÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ ‰¥â‡À¡“– ¡  ∂“π°“√≥å®√‘ßÀ√◊Õ®¥À¡“¬‡Àµÿ ë ª√–‚¬™π宓°°“√µ‘¥µ“¡¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√ ‡Àµÿ°“√≥åµà“ß Ê ë À≈—°°“√‡≈◊Õ°√—∫·≈–„™â¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√®“° ◊ËÕµà“ß Ê √«¡∑—Èß ◊ËÕ ∑’ˉ√âæ√¡·¥π ¡.Ò Ò. ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬„π°“√§ÿ⡧√Õß ë °ÆÀ¡“¬„π°“√§ÿ¡§√Õß ‘∑∏‘¢Õß∫ÿ§§≈ â  ‘∑∏‘¢Õß∫ÿ§§≈ ‡™àπ - °ÆÀ¡“¬§ÿ¡§√Õ߇¥Á° â - °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ - °ÆÀ¡“¬§ÿ⡧√ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ - °ÆÀ¡“¬≈‘¢ ‘∑∏‘Ï ë ª√–‚¬™πå¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡ °ÆÀ¡“¬§ÿ⡧√Õß ‘∑∏‘¢Õß∫ÿ§§≈ Ú. √–∫ÿ§«“¡ “¡“√∂¢Õßµπ‡Õß ë ∫∑∫“∑·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õ߇¬“«™π∑’Ë¡’ „π°“√∑”ª√–‚¬™πåµàÕ —ߧ¡·≈– µàÕ —ߧ¡·≈–ª√–‡∑»™“µ‘ ‚¥¬‡πâπ ª√–‡∑»™“µ‘ ®‘µ “∏“√≥– ‡™à𠇧“√æ°µ‘°“ —ߧ¡ ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡°ÆÀ¡“¬ ¡’ à«π√à«¡ ·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°‘®°√√¡∑“ß —ߧ¡ Õπÿ√—°…å∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘ √—°…“ “∏“√≥ª√–‚¬™πå58 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò Û. Õ¿‘ª√“¬‡°’ˬ«°—∫§ÿ≥§à“∑“ß ë §«“¡§≈⓬§≈÷ß·≈–§«“¡·µ°µà“ß(µàÕ) «—≤π∏√√¡∑’ˇªìπªí®®—¬„π°“√ √–À«à“ß«—≤π∏√√¡‰∑¬°—∫«—≤π∏√√¡  √â“ߧ«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’À√◊ÕÕ“® ¢Õߪ√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ 𔉪 Ÿà§«“¡‡¢â“„®º‘¥µàÕ°—π µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ë «—≤π∏√√¡∑’ˇªìπªí®®—¬„π°“√ √â“ß §«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ À√◊ÕÕ“®π”‰ª Ÿà §«“¡‡¢â“„®º‘¥µàÕ°—π Ù. · ¥ßÕÕ°∂÷ß°“√‡§“√æ„π ‘∑∏‘ ë «‘∏’ªØ‘∫—µ‘µπ„π°“√‡§“√æ ‘∑∏‘ ‡ √’¿“æ¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ‡ √’¿“æ¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ë º≈∑’ˉ¥â®“°°“√‡§“√æ„π ‘∑∏‘‡ √’¿“æ ¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸÕπ â ◊Ë¡.Ú Ò. Õ∏‘∫“¬·≈–ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡°ÆÀ¡“¬ ë °ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫µπ‡Õß ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫µπ‡Õß §√Õ∫§√—« §√Õ∫§√—« ‡™àπ ™ÿ¡™π·≈–ª√–‡∑» - °ÆÀ¡“¬‡°’ˬ«°—∫§«“¡ “¡“√∂ ¢ÕߺŸâ‡¬“«å - °ÆÀ¡“¬∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π - °ÆÀ¡“¬·æà߇°’ˬ«°—∫§√Õ∫§√—« ‡™àπ °“√À¡—Èπ °“√ ¡√  °“√√—∫√Õß∫ÿµ√ °“√√—∫∫ÿµ√∫ÿ≠∏√√¡ ë °ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«°—∫™ÿ¡™π·≈–ª√–‡∑» ‚¥¬ —߇¢ª - °ÆÀ¡“¬‡°’ˬ«°—∫°“√Õπÿ√—°…å∏√√¡™“µ‘ - °ÆÀ¡“¬‡°’ˬ«°—∫¿“…’Õ“°√ ·≈– ‡πâπ°“√°√Õ°·∫∫· ¥ß√“¬°“√ ¿“…’‡ß‘π‰¥â∫ÿ§§≈∏√√¡¥“ - °ÆÀ¡“¬·√ßß“π - °ÆÀ¡“¬ª°§√Õß µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 59
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ú Ú. ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ ë  ∂“π¿“æ ∫∑∫“∑  ‘∑∏‘‡ √’¿“æ(µàÕ) µ“¡ ∂“π¿“æ ∫∑∫“∑  ‘∑∏‘‡ √’¿“æ Àπâ“∑’Ë„π∞“π–æ≈‡¡◊Õߥ’ Àπâ“∑’Ë„π∞“π–æ≈‡¡◊Õߥ’ µ“¡«‘∂’ª√–™“∏‘ª‰µ¬ µ“¡«‘∂’ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ë ·π«∑“ß à߇ √‘¡„ÀâªØ‘∫—µ‘µπ ‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’µ“¡«‘∂’ª√–™“∏‘ª‰µ¬ Û. «‘‡§√“–Àå∫∑∫“∑ §«“¡ ”§—≠·≈– ë ∫∑∫“∑ §«“¡ ”§—≠·≈– §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ∂“∫—π∑“ß —ߧ¡ §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ∂“∫—π ∑“ß —ߧ¡ ‡™àπ  ∂“∫—π§√Õ∫§√—«  ∂“∫—π°“√»÷°…“  ∂“∫—π»“ π“  ∂“∫—π‡»√…∞°‘®  ∂“∫—π∑“ß°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß Ù. Õ∏‘∫“¬§«“¡§≈⓬§≈÷ß·≈– ë §«“¡§≈⓬§≈÷ß·≈–§«“¡·µ°µà“ß §«“¡·µ°µà“ߢÕß«—≤π∏√√¡‰∑¬ ¢Õß«—≤π∏√√¡‰∑¬ ·≈–«—≤π∏√√¡ ·≈–«—≤π∏√√¡¢Õߪ√–‡∑» ¢Õߪ√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ „π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ ‡æ◊ËÕ𔉪 Ÿà «—≤π∏√√¡∑’ˇªìπªí®®—¬ ”§—≠„π°“√ §«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’√–À«à“ß°—π  √â“ߧ«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’√–À«à“ß°—π ¡.Û Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡·µ°µà“ߢÕß°“√°√–∑” ë ≈—°…≥–°“√°√–∑”§«“¡º‘¥∑“ßÕ“≠“ §«“¡º‘¥√–À«à“ߧ¥’Õ“≠“ ·≈–‚∑… ·≈–§¥’·æàß ë ≈—°…≥–°“√°√–∑”§«“¡º‘¥∑“ß·æàß ·≈–§«“¡√—∫º‘¥∑“ß·æàß ë µ—«Õ¬à“ß°“√°√–∑”§«“¡º‘¥∑“ßÕ“≠“ ‡™à𠧫“¡º‘¥‡°’ˬ«°—∫∑√—æ¬å ë µ—«Õ¬à“ß°“√°√–∑”§«“¡º‘¥∑“ß·æàß ‡™àπ °“√∑”º‘¥ —≠≠“ °“√∑”≈–‡¡‘¥60 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û Ú. ¡’ à«π√à«¡„π°“√ª°ªÑÕߧÿ⡧√Õß ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠(µàÕ) ºŸâÕ◊Ëπµ“¡À≈—° ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ¢Õß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ë °“√¡’ à«π√à«¡§ÿ⡧√Õß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π µ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ µ“¡«“√–·≈–‚Õ°“ ∑’ˇÀ¡“– ¡ Û. Õπÿ√—°…å«—≤π∏√√¡‰∑¬·≈–‡≈◊Õ°√—∫ ë §«“¡ ”§—≠¢Õß«—≤π∏√√¡‰∑¬ «—≤π∏√√¡ “°≈∑’ˇÀ¡“– ¡ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬·≈–«—≤π∏√√¡ “°≈ ë °“√Õπÿ√—°…å«—≤π∏√√¡‰∑¬·≈– ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬∑’ˇÀ¡“– ¡ ë °“√‡≈◊Õ°√—∫«—≤π∏√√¡ “°≈ ∑’‡À¡“– ¡ Ë Ù. «‘‡§√“–Àåªí®®—¬∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥ªí≠À“ ë ªí®®—¬∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥§«“¡¢—¥·¬âß ‡™à𠧫“¡¢—¥·¬âß„πª√–‡∑» ·≈–‡ πÕ °“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß ‡»√…∞°‘® ·π«§‘¥„π°“√≈¥§«“¡¢—¥·¬âß  —ߧ¡ §«“¡‡™◊ËÕ ë  “‡Àµÿªí≠À“∑“ß —ߧ¡ ‡™àπ ªí≠À“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥ ªí≠À“°“√∑ÿ®√‘µ ªí≠À“Õ“™≠“°√√¡ ë ·π«∑“ߧ«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√≈¥§«“¡ ¢—¥·¬âß·≈–°“√ √â“ߧ«“¡ ¡“π©—π∑å ı. ‡ πÕ·π«§‘¥„π°“√¥”√ß™’«‘µÕ¬à“ß ë ªí®®—¬∑’ˠ߇ √‘¡°“√¥”√ß™’«‘µ„Àâ¡’ à ¡’§«“¡ ÿ¢„πª√–‡∑»·≈– —ߧ¡‚≈° §«“¡ ÿ¢ ‡™àπ °“√Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß¡’ ¢—πµ‘∏√√¡ À≈—°ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘® æÕ‡æ’¬ß ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“„πµπ‡Õß √Ÿâ®—°¡Õß‚≈°„π·ß॒  √â“ß∑—°…– ∑“ßÕ“√¡≥å √Ÿâ®—°∫√‘‚¿§¥â«¬ªí≠≠“ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 61
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û ‡≈◊Õ°√—∫-ªØ‘‡ ∏¢à“«·≈–«—µ∂ÿµà“ß Ê(µàÕ) ª√—∫ª√ÿßµπ‡Õß·≈– ‘Ëßµà“ß Ê „À⥒¢÷ÈπÕ¬Ÿà‡ ¡Õ¡.Ù-ˆ Ò. «‘‡§√“–Àå·≈–ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡°ÆÀ¡“¬ ë °ÆÀ¡“¬·æà߇°’ˬ«°—∫µπ‡Õß ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫µπ‡Õß §√Õ∫§√—« ·≈–§√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π ª√–‡∑»™“µ‘·≈– —ߧ¡‚≈° ë °ÆÀ¡“¬·æà߇°’ˬ«°—∫𑵑°√√¡ —≠≠“ ‡™àπ ´◊ÈÕ¢“¬ ¢“¬Ω“° ‡™à“∑√—æ¬å ‡™à“´◊ÈÕ °Ÿâ¬◊¡‡ß‘π ®”π” ®”πÕß ë °ÆÀ¡“¬Õ“≠“ ‡™à𠧫“¡º‘¥‡°’ˬ«°—∫ ∑√—æ¬å §«“¡º‘¥‡°’ˬ«°—∫™’«‘µ·≈–√à“ß°“¬ ë °ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë ”§—≠ ‡™àπ √—∞∏√√¡πŸ≠ ·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬©∫—∫ªí®®ÿ∫—π °ÆÀ¡“¬°“√√—∫√“™°“√∑À“√ °ÆÀ¡“¬¿“…’Õ“°√ °ÆÀ¡“¬§ÿ⡧√ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ ë ¢âÕµ°≈ß√–À«à“ߪ√–‡∑» ‡™àπ ªØ‘≠≠“ “°≈«à“¥â«¬ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π °ÆÀ¡“¬¡πÿ…¬∏√√¡√–À«à“ߪ√–‡∑» Ú. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠¢Õß‚§√ß √â“ß ë ‚§√ß √â“ß∑“ß —ߧ¡ ∑“ß —ߧ¡ °“√¢—¥‡°≈“∑“ß —ߧ¡ - °“√®—¥√–‡∫’¬∫∑“ß —ߧ¡ ·≈–°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß —ߧ¡ -  ∂“∫—π∑“ß —ߧ¡ ë °“√¢—¥‡°≈“∑“ß —ߧ¡ ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß —ߧ¡ ë °“√·°âªí≠À“·≈–·π«∑“ß °“√æ—≤π“∑“ß —ߧ¡62 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ Û. ªØ‘∫—µ‘µπ·≈–¡’ à«π π—∫ πÿπ ë §ÿ≥≈—°…≥–æ≈‡¡◊Õߥ’¢Õß (µàÕ) „À⺟âÕ◊Ëπ ª√–惵‘ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ‡ªìπ ª√–‡∑»™“µ‘ ·≈– —ߧ¡‚≈° ‡™àπ æ≈‡¡◊Õߥ’¢Õߪ√–‡∑»™“µ‘ - ‡§“√æ°ÆÀ¡“¬·≈–°µ‘°“ —ߧ¡ ·≈– —ߧ¡‚≈° - ‡§“√æ ‘∑∏‘‡ √’¿“æ¢Õßµπ‡Õß ·≈–∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ - ¡’‡Àµÿº≈ √—∫øíߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ - ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕµπ‡Õß ™ÿ¡™π ª√–‡∑»™“µ‘·≈– —ߧ¡‚≈° - ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß - ¡’ à«π√à«¡„π°“√ªÑÕß°—π ·°â‰¢ ªí≠À“‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ °“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ - ¡’§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡ªìπÀ≈—° „π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ Ù. ª√–‡¡‘π ∂“π°“√≥å ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ë §«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠ ·π«§‘¥ „πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–‡ πÕ·π«∑“ß ·≈–À≈—°°“√¢Õß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π æ—≤π“ ë ∫∑∫“∑¢ÕßÕߧå°√√–À«à“ߪ√–‡∑» „π‡«∑’‚≈°∑’Ë¡’º≈µàÕª√–‡∑»‰∑¬ ë  “√– ”§—≠¢Õߪؑ≠≠“ “°≈«à“¥â«¬  ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ë ∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ ·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬©∫—∫ªí®®ÿ∫—π ‡°’ˬ«°—∫ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ë ªí≠À“ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π„πª√–‡∑» ·≈–·π«∑“ß·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 63
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ı. «‘‡§√“–À姫“¡®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß¡’°“√ ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠ (µàÕ) ª√—∫ª√ÿ߇ª≈’ˬπ·ª≈ß·≈–Õπÿ√—°…å ¢Õß«—≤π∏√√¡ «—≤π∏√√¡‰∑¬·≈–‡≈◊Õ°√—∫ ë ≈—°…≥–·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß «—≤π∏√√¡ “°≈ «—≤π∏√√¡‰∑¬∑’Ë ”§—≠ ë °“√ª√—∫ª√ÿ߇ª≈’ˬπ·ª≈ß ·≈–Õπÿ√—°…å«—≤π∏√√¡‰∑¬ ë §«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß«—≤π∏√√¡‰∑¬ °—∫«—≤π∏√√¡ “°≈ ë ·π«∑“ß°“√Õπÿ√—°…å«—≤π∏√√¡‰∑¬ ∑’Ë¥’ß“¡ ë «‘∏’°“√‡≈◊Õ°√—∫«—≤π∏√√¡ “°≈64 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  •  “√–∑’Ë Ú Àπâ“∑’Ëæ≈‡¡◊Õß «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„π —ߧ¡¡“µ√∞“π   Ú.Ú ‡¢â“„®√–∫∫°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß„π —ߧ¡ªí®®ÿ∫—π ¬÷¥¡—Ëπ »√—∑∏“ ·≈–∏”√ß√—°…“‰«â ´÷Ëß°“√ª°§√Õß√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√߇ªìπª√–¡ÿ¢ ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. ∫Õ°‚§√ß √â“ß ∫∑∫“∑ ·≈–Àπâ“∑’Ë ë ‚§√ß √â“ߢÕߧ√Õ∫§√—«·≈– ¢Õß ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«·≈–‚√߇√’¬π §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« ë ‚§√ß √â“ߢÕß‚√߇√’¬π §«“¡ —¡æ—π∏å ¢Õß∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“™‘°„π‚√߇√’¬π Ú. √–∫ÿ∫∑∫“∑  ‘∑∏‘ Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ‡Õß ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡·µ°µà“ß „π§√Õ∫§√—«·≈–‚√߇√’¬π ¢ÕßÕ”π“®µ“¡∫∑∫“∑  ‘∑∏‘ Àπâ“∑’Ë „π§√Õ∫§√—«·≈–‚√߇√’¬π ë °“√„™âÕ”π“®„π§√Õ∫§√—«µ“¡∫∑∫“∑  ‘∑∏‘ Àπâ“∑’Ë Û. ¡’ à«π√à«¡„π°“√µ—¥ ‘π„®·≈– ë °‘®°√√¡µ“¡°√–∫«π°“√ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ∑”°‘®°√√¡„π§√Õ∫§√—«·≈–‚√߇√’¬π „π§√Õ∫§√—« ‡™àπ °“√·∫àßÀπâ“∑’Ë µ“¡°√–∫«π°“√ª√–™“∏‘ª‰µ¬ §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π§√Õ∫§√—« °“√√—∫øíß·≈–· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ë °‘®°√√¡µ“¡°√–∫«π°“√ª√–™“∏‘ª‰µ¬ „π‚√߇√’¬π ‡™àπ ‡≈◊Õ°À—«Àπâ“ÀâÕß ª√–∏“π™ÿ¡πÿ¡ ª√–∏“ππ—°‡√’¬π ª.Ú Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßµπ‡Õß ë §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßµπ‡Õß·≈– ¡“™‘° ·≈– ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«„π∞“π– „π§√Õ∫§√—«°—∫™ÿ¡™π ‡™à𠇪ìπ à«πÀπ÷ËߢÕß™ÿ¡™π °“√™à«¬‡À≈◊Õ°‘®°√√¡¢Õß™ÿ¡™π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 65
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߪ.Ú Ú. √–∫ÿºŸâ¡’∫∑∫“∑ Õ”π“®„π°“√µ—¥ ‘π„® ë ºŸâ¡’∫∑∫“∑ Õ”π“®„π°“√µ—¥ ‘π„®(µàÕ) „π‚√߇√’¬π·≈–™ÿ¡™π „π‚√߇√’¬π·≈–™ÿ¡™π ‡™àπ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ºŸâπ”∑âÕß∂‘Ëπ °”π—πºŸ„À≠à∫“π â â ª.Û Ò. √–∫ÿ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“™‘° ë ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“™‘°„π™ÿ¡™π ¢Õß™ÿ¡™π„π°“√¡’ à«π√à«¡ ë °“√¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê „π°‘®°√√¡µà“ß Ê µ“¡°√–∫«π°“√ µ“¡°√–∫«π°“√ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ª√–™“∏‘ª‰µ¬ Ú. «‘‡§√“–À姫“¡·µ°µà“ß ë °“√ÕÕ°‡ ’¬ß‚¥¬µ√ß·≈–°“√‡≈◊Õ° ¢Õß°√–∫«π°“√°“√µ—¥ ‘π„® µ—«·∑πÕÕ°‡ ’¬ß „π™—Èπ‡√’¬π ‚√߇√’¬π·≈–™ÿ¡™π ë «‘∏’°“√‡≈◊Õ°µ—«·∑πÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß ‚¥¬«‘∏’°“√ÕÕ°‡ ’¬ß‚¥¬µ√ß·≈– ·≈–‡À¡“– ¡ °“√‡≈◊Õ°µ—«·∑πÕÕ°‡ ’¬ß Û. ¬°µ—«Õ¬à“ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ë °“√µ—¥ ‘π„®¢Õß∫ÿ§§≈ ·≈–°≈ÿà¡ „π™—Èπ‡√’¬π ‚√߇√’¬π ·≈–™ÿ¡™π ∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ∑’ˇªìπº≈®“°°“√µ—¥ ‘π„® „π™—Èπ‡√’¬π ‚√߇√’¬π·≈–™ÿ¡™π ¢Õß∫ÿ§§≈·≈–°≈ÿà¡ - °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π™—Èπ‡√’¬π ‡™àπ °“√‡≈◊Õ°À—«Àπâ“ÀâÕß §≥–°√√¡°“√ÀâÕ߇√’¬π - °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π‚√߇√’¬π ‡™àπ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“ππ—°‡√’¬π §≥–°√√¡°“√π—°‡√’¬π - °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π™ÿ¡™π ‡™àπ °“√‡≈◊Õ°ºŸâ„À≠à∫â“π °”π—π  ¡“™‘° Õ∫µ. Õ∫®.66 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߪ.Ù Ò. Õ∏‘∫“¬Õ”π“®Õ∏‘ª‰µ¬·≈– ë Õ”π“®Õ∏‘ª‰µ¬ §«“¡ ”§—≠¢Õß√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ë §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ª°§√Õß µ“¡√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ Ú. Õ∏‘∫“¬∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë¢Õßæ≈‡¡◊Õß ë ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õßæ≈‡¡◊Õß„π°√–∫«π „π°√–∫«π°“√‡≈◊Õ°µ—Èß °“√‡≈◊Õ°µ—Èß ∑—Èß°àÕπ°“√‡≈◊Õ°µ—Èß √–À«à“ß°“√‡≈◊Õ°µ—Èß·≈–À≈—ß°“√‡≈◊Õ°µ—Èß Û. Õ∏‘∫“¬§«“¡ ”§—≠¢Õß ∂“∫—π ë  ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å„π —ߧ¡‰∑¬ æ√–¡À“°…—µ√‘¬åµ“¡√–∫Õ∫ ë §«“¡ ”§—≠¢Õß ∂“∫—π ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å æ√–¡À“°…—µ√‘¬å„π —ߧ¡‰∑¬ ∑√߇ªìπª√–¡ÿ¢ª.ı Ò. Õ∏‘∫“¬‚§√ß √â“ß Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ë ‚§√ß √â“ß°“√ª°§√Õß„π∑âÕß∂‘Ë𠇙àπ ·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ª°§√Õß Õ∫µ. Õ∫®. ‡∑»∫“≈ ·≈–°“√ª°§√Õß  à«π∑âÕß∂‘Ëπ 摇»… ‡™àπ æ—∑¬“ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ë Õ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß °“√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ Ú. √–∫ÿ∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ·≈–«‘∏°“√ ’ ë ∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ·≈–«‘∏°“√‡¢â“¥”√ß ’ ‡¢â“¥”√ßµ”·ÀπàߢÕߺŸâ∫√‘À“√ µ”·ÀπàߢÕߺŸâ∫√‘À“√∑âÕß∂‘Ë𠇙àπ ∑âÕß∂‘π Ë π“¬° Õ∫µ. 𓬰‡∑»¡πµ√’ 𓬰 Õ∫®. ºŸâ«à“√“™°“√ °∑¡. Û. «‘‡§√“–Àåª√–‚¬™πå∑’Ë™ÿ¡™π®–‰¥â√—∫ ë Õߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ°—∫∫√‘°“√ ®“°Õߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ  “∏“√≥ª√–‚¬™πå„π™ÿ¡™πª.ˆ Ò. ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë¢Õß ë ∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë¢ÕßÕߧå°√ª°§√Õß Õߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–√—∞∫“≈  à«π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–√—∞∫“≈ Ú. ¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ∑’Ë à߇ √‘¡ ë °‘®°√√¡µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ à߇ √‘¡ ª√–™“∏‘ª‰µ¬„π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–ª√–‡∑» ª√–™“∏‘ª‰µ¬„π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–ª√–‡∑» µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 67
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ Û. Õ¿‘ª√“¬∫∑∫“∑ §«“¡ ”§—≠„π°“√ ë °“√¡’ à«π„π°“√ÕÕ°°ÆÀ¡“¬(µàÕ) „™â ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß‡≈◊Õ°µ—Èßµ“¡√–∫Õ∫ √–‡∫’¬∫ °µ‘°“ °“√‡≈◊Õ°µ—Èß ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ë  Õ¥ àÕߥŸ·≈ºŸâ¡’惵‘°√√¡ °“√°√–∑”º‘¥°“√‡≈◊Õ°µ—Èß ·≈–·®âßµàÕ‡®â“Àπâ“∑’˺Ÿâ√—∫º‘¥™Õ∫ ë µ√«® Õ∫§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ë °“√„™â ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß‡≈◊Õ°µ—Èß µ“¡√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ¡.Ò Ò. Õ∏‘∫“¬À≈—°°“√ ‡®µπ“√¡≥å ë À≈—°°“√ ‡®µπ“√¡≥å ‚§√ß √â“ß ‚§√ß √â“ß ·≈– “√– ”§—≠ ·≈– “√– ”§—≠¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬©∫—∫ªí®®ÿ∫—π ©∫—∫ªí®®ÿ∫—π ‚¥¬ —߇¢ª Ú. «‘‡§√“–Àå∫∑∫“∑°“√∂à«ß¥ÿ≈ ë °“√·∫àßÕ”π“®·≈–°“√∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“® Õ”π“®Õ∏‘ª‰µ¬„π√—∞∏√√¡πŸ≠ Õ∏‘ª‰µ¬∑—Èß Û ΩÉ“¬ §◊Õ π‘µ‘∫—≠≠—µ‘ ·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬©∫—∫ªí®®ÿ∫—π ∫√‘À“√ µÿ≈“°“√ µ“¡∑’Ë√–∫ÿ„π√—∞∏√√¡πŸ≠ ·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬©∫—∫ªí®®ÿ∫—π Û. ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß ë °“√ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß √—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ √—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ©∫—∫ªí®®ÿ∫—π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫µπ‡Õß ©∫—∫ªí®®ÿ∫—π ‡°’ˬ«°—∫ ‘∑∏‘‡ √’¿“æ ·≈–Àπâ“∑’Ë ¡.Ú Ò. Õ∏‘∫“¬°√–∫«π°“√„π°“√ ë °√–∫«π°“√„π°“√µ√“°ÆÀ¡“¬ µ√“°ÆÀ¡“¬ - ºŸâ¡’ ‘∑∏‘‡ πÕ√à“ß°ÆÀ¡“¬ - ¢—ÈπµÕπ°“√µ√“°ÆÀ¡“¬ - °“√¡’ à«π√à«¡¢Õߪ√–™“™π „π°√–∫«π°“√µ√“°ÆÀ¡“¬68 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ú Ú. «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√∑“ß ë ‡Àµÿ°“√≥å·≈–°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ”§—≠(µàÕ) °“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß∑’Ë¡’º≈°√–∑∫ ¢Õß√–∫Õ∫°“√ª°§√ÕߢÕ߉∑¬ µàÕ —ߧ¡‰∑¬ ¡—¬ªí®®ÿ∫—π ë À≈—°°“√‡≈◊Õ°¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√ ‡æ◊ËÕπ”¡“«‘‡§√“–Àå¡.Û Ò. Õ∏‘∫“¬√–∫Õ∫°“√ª°§√Õß ë √–∫Õ∫°“√ª°§√Õß·∫∫µà“ß Ê ·∫∫µà“ß Ê ∑’Ë„™â„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π ∑’Ë„™â„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—𠇙àπ °“√ª°§√Õß√–∫Õ∫‡º¥Á®°“√ °“√ª°§√Õß√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ Ú. «‘‡§√“–Àå ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–∫Õ∫ ë §«“¡·µ°µà“ß §«“¡§≈⓬§≈÷ß °“√ª°§√ÕߢÕ߉∑¬°—∫ª√–‡∑»Õ◊Ëπ Ê ¢Õß°“√ª°§√ÕߢÕ߉∑¬ ∑’Ë¡’°“√ª°§√Õß√–∫Õ∫ °—∫ª√–‡∑»Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë¡’°“√ª°§√Õß ª√–™“∏‘ª‰µ¬ √–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ Û. «‘‡§√“–Àå√—∞∏√√¡πŸ≠©∫—∫ªí®®ÿ∫—π ë ∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ „π¡“µ√“µà“ß Ê ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√ „π¡“µ√“µà“ß Ê ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ‡≈◊Õ°µ—Èß °“√¡’ à«π√à«¡ ·≈– °“√‡≈◊Õ°µ—Èß °“√¡’ à«π√à«¡ °“√µ√«® Õ∫°“√„™âÕ”π“®√—∞ ·≈–°“√µ√«® Õ∫°“√„™âÕ”π“®√—∞ ë Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∫“≈ ë ∫∑∫“∑ ”§—≠¢Õß√—∞∫“≈„π°“√ ∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ë §«“¡®”‡ªìπ„π°“√¡’√—∞∫“≈ µ“¡√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ Ù. «‘‡§√“–Àåª√–‡¥Áπªí≠À“∑’ˇªìπ ë ª√–‡¥Áπ ªí≠À“ ·≈–º≈°√–∑∫∑’ˇªìπ Õÿª √√§µàÕ°“√æ—≤π“ª√–™“∏‘ª‰µ¬ Õÿª √√§µàÕ°“√æ—≤π“ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬·≈–‡ πÕ ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ·π«∑“ß·°â‰¢ ë ·π«∑“ß°“√·°â‰¢ªí≠À“ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 69
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ Ò. «‘‡§√“–Àåªí≠À“°“√‡¡◊Õß∑’Ë ”§—≠ ë ªí≠À“°“√‡¡◊Õß ”§—≠∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ „πª√–‡∑»®“°·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈µà“ß Ê ¿“¬„πª√–‡∑» æ√âÕ¡∑—È߇ πÕ·π«∑“ß·°â‰¢ ë  ∂“π°“√≥å°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß ¢Õß —ߧ¡‰∑¬ ë Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß√–∫∫°“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√¥”‡π‘π™’«‘µ Ú. ‡ πÕ·π«∑“ß ∑“ß°“√‡¡◊Õß ë °“√ª√– “πª√–‚¬™πå√à«¡°—π °“√ª°§√Õß∑’Ë𔉪 Ÿà§«“¡‡¢â“„® √–À«à“ߪ√–‡∑» ‡™àπ °“√ √â“ߧ«“¡ ·≈–°“√ª√– “πª√–‚¬™πå√«¡°—π à  —¡æ—π∏å√–À«à“߉∑¬°—∫ª√–‡∑»µà“ß Ê √–À«à“ߪ√–‡∑» ë °“√·≈°‡ª≈’ˬπ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õ ·≈– à߇ √‘¡¥â“π«—≤π∏√√¡ °“√»÷°…“ ‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ Û. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠·≈– ë °“√ª°§√Õßµ“¡√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ §«“¡®”‡ªìπ∑’˵âÕß∏”√ß√—°…“‰«â Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√߇ªìπª√–¡ÿ¢ ´÷Ëß°“√ª°§√Õßµ“¡√–∫Õ∫ - √Ÿª·∫∫¢Õß√—∞ ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å - ∞“π–·≈–æ√–√“™Õ”π“®¢Õß ∑√߇ªìπª√–¡ÿ¢ æ√–¡À“°…—µ√‘¬å Ù. ‡ πÕ·π«∑“ß·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√ ë °“√µ√«® Õ∫°“√„™âÕ”π“®√—∞ µ√«® Õ∫°“√„™âÕ”π“®√—∞ µ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ©∫—∫ªí®®ÿ∫—π ∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ∑“ß —ߧ¡ ‡™àπ °“√µ√«® Õ∫ ‚¥¬Õߧå°√Õ‘ √– °“√µ√«® Õ∫ ‚¥¬ª√–™“™π70 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  •  “√–∑’Ë Û ‡»√…∞»“ µ√å¡“µ√∞“π   Û.Ò ‡¢â“„®·≈– “¡“√∂∫√‘À“√®—¥°“√∑√—欓°√„π°“√º≈‘µ·≈–°“√∫√‘‚¿§ °“√„™â∑√—欓°√ ∑’¡Õ¬Ÿ®”°—¥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§ÿ¡§à“ √«¡∑—߇¢â“„®À≈—°°“√¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß Ë’ à â È ‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µÕ¬à“ß¡’¥ÿ≈¬¿“æ ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. √–∫ÿ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’Ë„™âª√–‚¬™πå ë  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’„™âÕ¬Ÿ„π™’«µª√–®”«—π Ë à ‘ „π™’«‘µª√–®”«—𠇙à𠥑π Õ ª“°°“ °√–¥“… ¬“ ’øíπ ë  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’ˉ¥â¡“‚¥¬‰¡à„™â‡ß‘𠇙àπ ¡’ºŸâ„ÀâÀ√◊Õ°“√„™â¢Õß·≈°¢Õß ë  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’ˉ¥â¡“®“°°“√ „™â‡ß‘π´◊ÈÕ ‡™àπ ´◊ÈÕÕ“À“√ ®à“¬§à“∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å ë «‘∏’°“√„™âª√–‚¬™π宓° ‘π§â“ ·≈–∫√‘°“√„Àâ§ÿâ¡§à“ Ú. ¬°µ—«Õ¬à“ß°“√„™â®à“¬‡ß‘π ë °“√„™â®à“¬‡ß‘π„π™’«‘µª√–®”«—π „π™’«‘µª√–®”«—π∑’ˉ¡à‡°‘πµ—«·≈– ‡æ◊ËÕ´◊ÈÕ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ‡ÀÁπª√–‚¬™πå¢Õß°“√ÕÕ¡ ë ª√–‚¬™πå¢Õß°“√„™â®à“¬‡ß‘π ∑’ˉ¡à‡°‘πµ—« ë ª√–‚¬™πå¢Õß°“√ÕÕ¡ ë ‚∑…¢Õß°“√„™â®à“¬‡ß‘π‡°‘πµ—« ë «“ß·ºπ°“√„™â®“¬ à Û. ¬°µ—«Õ¬à“ß°“√„™â∑√—欓°√ ë ∑√—欓°√∑’Ë„™â„π™’«‘µª√–®”«—π „π™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ߪ√–À¬—¥ ‡™à𠥑π Õ °√–¥“… ‡ ◊ÈպⓠՓÀ“√ ‰øøÑ“ πÈ” ë ∑√—欓°√ à«π√«¡ ‡™àπ ‚µä– ‡°â“Õ’Èπ—°‡√’¬π  “∏“√≥Ÿª‚¿§µà“ß Ê µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 71
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò ë «‘∏’°“√„™â∑√—欓°√∑—ÈߢÕß à«πµ—«·≈–(µàÕ)  à«π√«¡Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–ª√–À¬—¥ ·≈–§ÿâ¡§à“ ª.Ú Ò. √–∫ÿ∑√—欓°√∑’Ëπ”¡“º≈‘µ ‘π§â“·≈– ë ∑√—欓°√∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√º≈‘µ ‘π§â“ ∫√‘°“√∑’Ë„™â„π™’«‘µª√–®”«—π ·≈–∫√‘°“√∑’„™â„π§√Õ∫§√—«·≈–‚√߇√’¬π Ë ‡™à𠥑π Õ·≈–°√–¥“…∑’˺≈‘µ®“°‰¡â √«¡∑—È߇§√◊ËÕß®—°√·≈–·√ßß“π°“√º≈‘µ ë º≈¢Õß°“√„™â∑√—欓°√„π°“√º≈‘µ ∑’ËÀ≈“°À≈“¬∑’Ë¡’µàÕ√“§“ §ÿ≥§à“ ·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ √«¡∑—Èß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Ú. ∫Õ°∑’Ë¡“¢Õß√“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬ ë °“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ¢Õߧ√Õ∫§√—« ¢Õßµπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—« ë °“√· «ßÀ“√“¬‰¥â∑’Ë ÿ®√‘µ ·≈–‡À¡“– ¡ ë √“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬„π¿“æ√«¡ ¢Õߧ√Õ∫§√—« ë √“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬¢Õßµπ‡Õß Û. ∫—π∑÷°√“¬√—∫-√“¬®à“¬¢Õßµπ‡Õß ë «‘∏’°“√∑”∫—≠™’√“¬√—∫-√“¬®à“¬ ¢Õßµπ‡ÕßÕ¬à“ßßà“¬ Ê ë √“¬°“√¢Õß√“¬√—∫∑’ˇªìπ√“¬‰¥â Ù.  √ÿªº≈¥’¢Õß°“√„™â®à“¬∑’ˇÀ¡“– ¡ ∑’ˇÀ¡“– ¡·≈–‰¡à‡À¡“– ¡ °—∫√“¬‰¥â·≈–°“√ÕÕ¡ ë √“¬°“√¢Õß√“¬®à“¬∑’ˇÀ¡“– ¡·≈– ‰¡à‡À¡“– ¡72 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߪ.Ú ë ∑’Ë¡“¢Õß√“¬‰¥â∑’Ë ÿ®√‘µ(µàÕ) ë °“√„™â®à“¬∑’ˇÀ¡“– ¡ ë º≈¥’¢Õß°“√„™â®à“¬∑’ˇÀ¡“– ¡ °—∫√“¬‰¥â ë °“√ÕÕ¡·≈–º≈¥’¢Õß°“√ÕÕ¡ ë °“√π”‡ß‘π∑’ËÕÕ¡¡“„™â„À⇰‘¥ ª√–‚¬™πå ‡™àπ °“√™à«¬‡À≈◊Õ  “∏“√≥°ÿ»≈ª.Û Ò. ®”·π°§«“¡µâÕß°“√·≈– ë  ‘π§â“∑’Ë®”‡ªìπ„π°“√¥”√ß™’«‘µ §«“¡®”‡ªìπ„π°“√„™â ‘π§â“·≈– ∑’ˇ√’¬°«à“ªí®®—¬ Ù ∫√‘°“√„π°“√¥”√ß™’«‘µ ë  ‘π§â“∑’ˇªì𧫓¡µâÕß°“√¢Õß¡πÿ…¬å Õ“®‡ªìπ ‘π§â“∑’Ë®”‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à®”‡ªìπ µàÕ°“√¥”√ß™’«‘µ ë ª√–‚¬™πå·≈–§ÿ≥§à“¢Õß ‘π§â“ ·≈–∫√‘°“√∑’Ë πÕߧ«“¡µâÕß°“√ ¢Õß¡πÿ…¬å ë À≈—°°“√‡≈◊Õ° ‘π§â“∑’Ë®”‡ªìπ Ú. «‘‡§√“–Àå°“√„™â®à“¬¢Õßµπ‡Õß ë „™â∫—≠™’√—∫®à“¬«‘‡§√“–Àå°“√„™â®à“¬ ∑’Ë®”‡ªìπ·≈–‡À¡“– ¡ ë «“ß·ºπ°“√„™â®à“¬‡ß‘π¢Õßµπ‡Õß ë «“ß·ºπ°“√· «ßÀ“√“¬‰¥â∑’Ë ÿ®√‘µ ·≈–‡À¡“– ¡ ë «“ß·ºπ°“√π”‡ß‘π∑’ˇÀ≈◊Õ®à“¬ ¡“„™âÕ¬à“߇À¡“– ¡ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 73
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Û Û. Õ∏‘∫“¬‰¥â«à“∑√—欓°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà®”°—¥ ë §«“¡À¡“¬¢ÕߺŸâº≈‘µ·≈–ºŸâ∫√‘‚¿§(µàÕ) ¡’º≈µàÕ°“√º≈‘µ·≈–∫√‘‚¿§ ‘π§â“ ë §«“¡À¡“¬¢Õß ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ·≈–∫√‘°“√ ë ªí≠À“æ◊Èπ∞“π∑“߇»√…∞°‘®∑’ˇ°‘¥®“° §«“¡À“¬“°¢Õß∑√—欓°√°—∫ §«“¡µâÕß°“√¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë¡’‰¡à®”°—¥ ª.Ù Ò. √–∫ÿªí®®—¬∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ ë  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’Ë¡’Õ¬ŸàÀ≈“°À≈“¬  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ „πµ≈“¥∑’Ë¡’§«“¡·µ°µà“ߥâ“π√“§“ ·≈–§ÿ≥¿“æ ë ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ ‘π§â“ ·≈–∫√‘°“√∑’Ë¡’¡“°¡“¬ ´÷Ëߢ÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ºŸâ´◊ÈÕ ºŸâ¢“¬ ·≈–µ—« ‘π§â“ ‡™à𠧫“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕߺŸâ´◊ÈÕ √“§“ ‘π§â“ °“√‚¶…≥“ §ÿ≥¿“æ¢Õß ‘π§â“ Ú. ∫Õ° ‘∑∏‘æ◊Èπ∞“π·≈–√—°…“ ë  ‘∑∏‘æ◊Èπ∞“π¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ º≈ª√–‚¬™πå¢Õßµπ‡Õß„π∞“π– ë  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’Ë¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ºŸâ∫√‘‚¿§ √—∫√Õߧÿ≥¿“æ ë À≈—°°“√·≈–«‘∏’°“√‡≈◊Õ°∫√‘‚¿§ Û. Õ∏‘∫“¬À≈—°°“√¢Õ߇»√…∞°‘® ë À≈—°°“√¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß æՇ撬߷≈–𔉪„™â„π™’«‘µ ë °“√ª√–¬ÿ°µå„™âª√—™≠“¢Õß ª√–®”«—π¢Õßµπ‡Õß ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß „π°“√¥”√ß™’«µ ‘ ‡™àπ °“√·µàß°“¬ °“√°‘πÕ“À“√ °“√„™â®“¬ à74 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߪ.ı Ò. Õ∏‘∫“¬ªí®®—¬°“√º≈‘µ ‘π§â“ ë §«“¡À¡“¬·≈–ª√–‡¿∑¢Õßªí®®—¬ ·≈–∫√‘°“√ °“√º≈‘µª√–°Õ∫¥â«¬ ∑’Ë¥‘π ·√ßß“π ∑ÿπ ·≈–ºŸâª√–°Õ∫°“√ ë ‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√º≈‘µ ‘π§â“ ·≈–∫√‘°“√ ë ªí®®—¬Õ◊Ëπ Ê ‡™àπ √“§“πÈ”¡—π «—µ∂ÿ¥‘∫ ë 惵‘°√√¡¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ ë µ—«Õ¬à“ß°“√º≈‘µ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π∑âÕß∂‘ËπÀ√◊Õ·À≈àߺ≈‘µ ‘π§â“ ·≈–∫√‘°“√„π™ÿ¡™π Ú. ª√–¬ÿ°µå„™â·π«§‘¥¢Õߪ√—™≠“¢Õß ë À≈—°°“√¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡»√…∞°‘®æՇ撬߄π°“√∑”°‘®°√√¡ ë °“√ª√–¬ÿ°µå„™âª√—™≠“¢Õß µà“ß Ê „π§√Õ∫§√—« ‚√߇√’¬π ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ·≈–™ÿ¡™π „π§√Õ∫§√—« ‚√߇√’¬π ·≈–™ÿ¡™π ‡™àπ °“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π·≈– §à“„™â®à“¬„π∫â“π ‚√߇√’¬π °“√«“ß·ºπ °“√º≈‘µ ‘π§â“·≈– ∫√‘°“√‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬∑ÿ°ª√–‡¿∑ °“√„™â¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ ë µ—«Õ¬à“ß°“√º≈‘µ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ „π™ÿ¡™π ‡™àπ Àπ÷Ëßµ”∫≈ Àπ÷Ëߺ≈‘µ¿—≥±åÀ√◊Õ‚Õ∑ÁÕª µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 75
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ı Û. Õ∏‘∫“¬À≈—°°“√ ”§—≠·≈–ª√–‚¬™πå ë À≈—°°“√·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß À°√≥å(µàÕ) ¢Õß À°√≥å ë ª√–‡¿∑¢Õß À°√≥å‚¥¬ —߇¢ª ë  À°√≥å„π‚√߇√’¬π (‡πâπΩñ°ªØ‘∫µ®√‘ß) —‘ ë °“√ª√–¬ÿ°µåÀ≈—°°“√¢Õß À°√≥å ¡“„™â„π™’«µª√–®”«—π ‘ ª.ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬∫∑∫“∑¢ÕߺŸâº≈‘µ∑’Ë¡’ ë ∫∑∫“∑¢ÕߺŸâº≈‘µ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ‡™à𠧫“¡√—∫º‘¥™Õ∫ §”π÷ß∂÷ß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’®√√¬“∫√√≥ §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ —ߧ¡ «“ß·ºπ °àÕπ‡√‘Ë¡≈ß¡◊Õ∑”°‘®°√√¡µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡º‘¥æ≈“¥·≈– °“√ Ÿ≠‡ ’¬ œ≈œ ë ∑—»π§µ‘„π°“√„™â∑√—欓°√ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈ ë ª√–‚¬™πå¢Õß°“√º≈‘µ ‘π§â“ ∑’¡§≥¿“æ Ë’ÿ Ú. Õ∏‘∫“¬∫∑∫“∑¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ ë §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§∑’Ë¥’ ∑’√‡∑à“∑—π Ë Ÿâ ë 惵‘°√√¡¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§∑’Ë∫°æ√àÕß ë §ÿ≥§à“·≈–ª√–‚¬™πå¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ ∑’Ë√Ÿâ‡∑à“∑—π∑’Ë¡’µàÕµπ‡Õß §√Õ∫§√—« ·≈– —ߧ¡ Û. ∫Õ°«‘∏’·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß°“√„™â ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡®”‡ªìπ¢Õß ∑√—欓°√Õ¬à“߬—Ë߬◊π ∑√—欓°√76 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ ë À≈—°°“√·≈–«‘∏’„™â∑√—欓°√„À⇰‘¥(µàÕ) ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ (≈¥°“√ Ÿ≠‡ ’¬ ∑ÿ°ª√–‡¿∑) ë «‘∏’°“√ √â“ß®‘µ ”π÷°„Àâ§π„𙓵‘ √Ÿâ§ÿ≥§à“¢Õß∑√—欓°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà®”°—¥ ë «“ß·ºπ°“√„™â∑√—欓°√ ‚¥¬ª√–¬ÿ°µå ‡∑§π‘§·≈–«‘∏’°“√„À¡à Ê „À⇰‘¥ ª√–‚¬™πå·°à à«π√«¡·≈–ª√–‡∑»™“µ‘ ·≈–∑—π°—∫ ¿“æ∑“߇»√…∞°‘® ·≈– —ߧ¡¡.Ò Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠ ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ¢Õ߇»√…∞»“ µ√å ‡»√…∞»“ µ√å‡∫◊ÈÕßµâπ ë §«“¡À¡“¬¢Õߧ”«à“∑√—欓°√ ¡’®”°—¥°—∫§«“¡µâÕß°“√¡’‰¡à®”°—¥ §«“¡¢“¥·§≈π °“√‡≈◊Õ° ·≈–§à“‡ ’¬‚Õ°“  Ú. «‘‡§√“–Àå§à“π‘¬¡·≈–惵‘°√√¡ ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß °“√∫√‘‚¿§¢Õߧπ„π —ߧ¡ °“√∫√‘‚¿§Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ´÷Ëß àߺ≈µàÕ‡»√…∞°‘®¢Õß™ÿ¡™π ë À≈—°°“√„π°“√∫√‘‚¿§∑’Ë¥’ ·≈–ª√–‡∑» ë ªí®®—¬∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ惵‘°√√¡ °“√∫√‘‚¿§ ë §à“π‘¬¡·≈–惵‘°√√¡¢Õß°“√∫√‘‚¿§ ¢Õߧπ„π —ߧ¡ªí®®ÿ∫—π √«¡∑—Èߺ≈¥’ ·≈–º≈‡ ’¬¢Õß惵‘°√√¡¥—ß°≈à“« µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 77
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò Û. Õ∏‘∫“¬§«“¡‡ªìπ¡“ À≈—°°“√ ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß(µàÕ) ·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õߪ√—™≠“¢Õß ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡»√…∞°‘®æՇ撬ߵàÕ —ߧ¡‰∑¬ ë §«“¡‡ªìπ¡“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ·≈–À≈—°°“√∑√ßß“π¢Õß æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« √«¡∑—Èß ‚§√ß°“√µ“¡æ√–√“™¥”√‘ ë À≈—°°“√¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ë °“√ª√–¬ÿ°µå„™âª√—™≠“¢Õß ‡»√…∞°‘®æՇ撬߄π°“√¥”√ß™’«‘µ ë §«“¡ ”§—≠ §ÿ≥§à“ ·≈–ª√–‚¬™πå ¢Õߪ√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß µàÕ —ߧ¡‰∑¬ ¡.Ú Ò. «‘‡§√“–Àåªí®®—¬∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√≈ß∑ÿπ ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ ·≈–°“√ÕÕ¡ ≈ß∑ÿπ·≈–°“√ÕÕ¡µàÕ√–∫∫‡»√…∞°‘® ë °“√∫√‘À“√®—¥°“√‡ß‘πÕÕ¡·≈– °“√≈ß∑ÿπ¿“§§√—«‡√◊Õπ ë ªí®®—¬¢Õß°“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√ÕÕ¡§◊Õ Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ √«¡∑—Èßªí®®—¬Õ◊Ëπ Ê ‡™àπ §à“¢Õ߇ߑπ ‡∑§‚π‚≈¬’ °“√§“¥‡¥“‡°’ˬ«°—∫Õ𓧵 ë ªí≠À“¢Õß°“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√ÕÕ¡ „π —ߧ¡‰∑¬78 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ú Ú. Õ∏‘∫“¬ªí®®—¬°“√º≈‘µ ‘π§â“·≈– ë §«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠(µàÕ) ∫√‘°“√ ·≈–ªí®®—¬∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈ ·≈–À≈—°°“√º≈‘µ ‘π§â“ µàÕ°“√º≈‘µ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ·≈–∫√‘°“√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ë  ”√«®°“√º≈‘µ ‘π§â“„π∑âÕß∂‘Ëπ «à“¡’°“√º≈‘µÕ–‰√∫â“ß „™â«‘∏’°“√º≈‘µ Õ¬à“߉√ ¡’ªí≠À“¥â“π„¥∫â“ß ë ¡’°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’Õ–‰√¡“„™â∑’Ë¡’º≈ µàÕ°“√º≈‘µ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ë π”À≈—°°“√º≈‘µ¡“«‘‡§√“–Àå°“√º≈‘µ  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√„π∑âÕß∂‘Ëπ∑—Èߥâ“𠇻√…∞°‘®  —ߧ¡ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Û. ‡ πÕ·π«∑“ß°“√æ—≤π“°“√º≈‘µ ë À≈—°°“√·≈–‡ªÑ“À¡“¬ª√—™≠“¢Õß „π∑âÕß∂‘Ëπµ“¡ª√—™≠“¢Õß ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ë  ”√«®·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“°“√º≈‘µ  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√„π∑âÕß∂‘Ëπ ë ª√–¬ÿ°µå„™âª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘® æՇ撬߄π°“√º≈‘µ ‘π§â“ ·≈–∫√‘°“√„π∑âÕß∂‘Ëπ Ù. Õ¿‘ª√“¬·π«∑“ß°“√§ÿ⡧√Õß ‘∑∏‘ ë °“√√—°…“·≈–§ÿ⡧√Õß ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå ¢Õßµπ‡Õß„π∞“π–ºŸâ∫√‘‚¿§ ¢ÕߺŸ∫√‘‚¿§ â ë °ÆÀ¡“¬§ÿ⡧√Õß ‘∑∏‘ºŸâ∫√‘‚¿§ ·≈–Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 79
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ú ë °“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡æ‘∑—°…å ‘∑∏‘·≈–(µàÕ) º≈ª√–‚¬™π嵓¡°ÆÀ¡“¬„π∞“π– ºŸâ∫√‘‚¿§ ë ·π«∑“ß°“√ª°ªÑÕß ‘∑∏‘¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ ¡.Û Ò. Õ∏‘∫“¬°≈‰°√“§“„π√–∫∫‡»√…∞°‘® ë §«“¡À¡“¬·≈–ª√–‡¿∑¢Õßµ≈“¥ ë §«“¡À¡“¬·≈–µ—«Õ¬à“ߢÕßÕÿª ß§å ·≈–Õÿª∑“π ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠ ¢Õß°≈‰°√“§“·≈–°“√°”Àπ¥√“§“ „π√–∫∫‡»√…∞°‘® ë À≈—°°“√ª√—∫·≈–‡ª≈’ˬπ·ª≈ß √“§“ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ Ú. ¡’ à«π√à«¡„π°“√·°â‰¢ªí≠À“·≈– ë  ”√«® ¿“æªí®®ÿ∫—πªí≠À“∑âÕß∂‘Ëπ æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπµ“¡ª√—™≠“¢Õß ∑—Èß∑“ߥâ“π —ߧ¡ ‡»√…∞°‘® ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ë «‘‡§√“–Àåªí≠À“¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ‚¥¬„™â ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ë ·π«∑“ß°“√·°â‰¢·≈–æ—≤π“∑âÕß∂‘Ë𠵓¡ª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß Û. «‘‡§√“–À姫“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ë ·π«§‘¥¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬߰—∫ ·π«§‘¥‡»√…∞°‘®æՇ撬߰—∫ °“√æ—≤π“„π√–¥—∫µà“ß Ê √–∫∫ À°√≥å ë À≈—°°“√ ”§—≠¢Õß√–∫∫ À°√≥å80 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û ë §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß·π«§‘¥(µàÕ) ‡»√…∞°‘®æՇ撬߰—∫À≈—°°“√·≈– √–∫∫¢Õß À°√≥å‡æ◊ËÕª√–¬ÿ°µå„™â„π °“√æ—≤𓇻√…∞°‘®™ÿ¡™π¡.Ù-ˆ Ò. Õ¿‘ª√“¬°“√°”Àπ¥√“§“ ë √–∫∫‡»√…∞°‘®¢Õß‚≈°„πªí®®ÿ∫—π ·≈–§à“®â“ß„π√–∫∫‡»√…∞°‘® º≈¥’·≈–º≈‡ ’¬¢Õß√–∫∫‡»√…∞°‘® ·∫∫µà“ß Ê ë µ≈“¥·≈–ª√–‡¿∑¢Õßµ≈“¥ ¢âÕ¥’ ·≈–¢âÕ‡ ’¬¢Õßµ≈“¥ª√–‡¿∑µà“ß Ê ë °“√°”Àπ¥√“§“µ“¡Õÿª ß§å·≈– Õÿª∑“π °“√°”Àπ¥√“§“„π‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å ∑’Ë¡’„π —ߧ¡‰∑¬ ë °“√°”Àπ¥§à“®â“ß °ÆÀ¡“¬ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ·≈–Õ—µ√“§à“®â“ß·√ßß“π „π —ߧ¡‰∑¬ ë ∫∑∫“∑¢Õß√—∞„π°“√·∑√°·´ß√“§“ ·≈–°“√§«∫§ÿ¡√“§“‡æ◊ËÕ°“√·®°®à“¬ ·≈–®—¥ √√„π∑“߇»√…∞°‘® Ú. µ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠¢Õߪ√—™≠“ ë °“√ª√–¬ÿ°µå„™â‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ß∑’Ë¡’ „π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢Õßµπ‡Õß·≈– µàÕ‡»√…∞°‘®  —ߧ¡¢Õߪ√–‡∑» §√Õ∫§√—« ë °“√ª√–¬ÿ°µå„™â‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß „π¿“§‡°…µ√ Õÿµ “À°√√¡ °“√§â“·≈–∫√‘°“√ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 81
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ë ªí≠À“°“√æ—≤π“ª√–‡∑»∑’˺à“π¡“ (µàÕ) ‚¥¬°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå·ºπæ—≤π“ ‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡©∫—∫∑’˺à“π¡“ ë °“√æ—≤π“ª√–‡∑»∑’Ëπ”ª√—™≠“ ¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߡ“„™â „π°“√«“ß·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘® ·≈– —ߧ¡©∫—∫ªí®®ÿ∫—π Û. µ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠¢Õß ë «‘«—≤π“°“√¢Õß À°√≥å √–∫∫ À°√≥å„π°“√æ—≤𓇻√…∞°‘® „πª√–‡∑»‰∑¬ „π√–¥—∫™ÿ¡™π·≈–ª√–‡∑» ë §«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠ ·≈–À≈—°°“√¢Õß√–∫∫ À°√≥å ë µ—«Õ¬à“ß·≈–ª√–‡¿∑¢Õß À°√≥å „πª√–‡∑»‰∑¬ ë §«“¡ ”§—≠¢Õß√–∫∫ À°√≥å „π°“√æ—≤𓇻√…∞°‘®„π™ÿ¡™π ·≈–ª√–‡∑» Ù. «‘‡§√“–Àåªí≠À“∑“߇»√…∞°‘® ë ªí≠À“∑“߇»√…∞°‘®„π™ÿ¡™π „π™ÿ¡™π·≈–‡ πÕ·π«∑“ß·°â‰¢ ë ·π«∑“ß°“√æ—≤𓇻√…∞°‘® ¢Õß™ÿ¡™π ë µ—«Õ¬à“ߢÕß°“√√«¡°≈ÿà¡∑’Ë ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√·°âªí≠À“ ∑“߇»√…∞°‘®¢Õß™ÿ¡™π82 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  •  “√–∑’Ë Û ‡»√…∞»“ µ√å¡“µ√∞“π   Û.Ú ‡¢â “ „®√–∫∫·≈– ∂“∫— π ∑“߇»√…∞°‘ ® µà “ ß Ê §«“¡ — ¡ æ— π ∏å ∑ “߇»√…∞°‘ ® ·≈– §«“¡®”‡ªìπ¢Õß°“√√à«¡¡◊Õ°—π∑“߇»√…∞°‘®„π —ߧ¡‚≈° ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. Õ∏‘∫“¬‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπ∑’˧π ë §«“¡À¡“¬ ª√–‡¿∑ ·≈–§«“¡ ”§—≠ µâÕß∑”ß“πÕ¬à“ß ÿ®√‘µ ¢Õß°“√∑”ß“π ë ‡Àµÿº≈¢Õß°“√∑”ß“π ë º≈¢Õß°“√∑”ß“πª√–‡¿∑µà“ß Ê ∑’Ë¡’µàÕ§√Õ∫§√—«·≈– —ߧ¡ ë °“√∑”ß“πÕ¬à“ß ÿ®√‘µ∑”„Àâ  —ߧ¡ ß∫ ÿ¢ ª.Ú Ò. Õ∏‘∫“¬°“√·≈°‡ª≈’ˬπ ‘π§â“·≈– ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ∫√‘°“√‚¥¬«‘∏’µà“ß Ê  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ë ≈—°…≥–¢Õß°“√·≈°‡ª≈’ˬπ ‘π§â“ ·≈–∫√‘°“√‚¥¬‰¡à„™â‡ß‘π √«¡∑—Èß °“√·∫àߪíπ °“√™à«¬‡À≈◊Õ ë ≈—°…≥–°“√·≈°‡ª≈’ˬπ ‘π§â“·≈– ∫√‘°“√‚¥¬°“√„™â‡ß‘π Ú. ∫Õ°§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ߺŸâ´ÈÕ ◊ ë §«“¡À¡“¬·≈–∫∑∫“∑¢ÕߺŸâ´◊ÈÕ ·≈–ºŸ¢“¬ â ·≈–ºŸâ¢“¬ ºŸâº≈‘µ ·≈–ºŸâ∫√‘‚¿§æÕ —߇¢ª ë §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ߺŸâ´◊ÈÕ·≈–ºŸâ¢“¬ „π°“√°”Àπ¥√“§“ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ ë §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ߺŸâ´◊ÈÕ·≈–ºŸâ¢“¬ ∑”„À⠗ߧ¡ ß∫ ÿ¢·≈–ª√–‡∑»¡—Ëπ§ß µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 83
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Û Ò. ∫Õ° ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’Ë√—∞®—¥À“ ë  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√∑’Ë¿“§√—∞∑ÿ°√–¥—∫ ·≈–„Àâ∫√‘°“√·°àª√–™“™π ®—¥À“·≈–„Àâ∫√‘°“√·°àª√–™“™π ‡™àπ ∂ππ ‚√߇√’¬π  «π “∏“√≥– °“√ “∏“√≥ ÿ¢ °“√∫√√‡∑“  “∏“√≥¿—¬ Ú. ∫Õ°§«“¡ ”§—≠¢Õß¿“…’·≈– ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß¿“…’ ∫∑∫“∑¢Õߪ√–™“™π„π°“√ ∑’Ë√—∞π”¡“ √â“ߧ«“¡‡®√‘≠·≈–„Àâ ‡ ’¬¿“…’ ∫√‘°“√·°àª√–™“™π ë µ—«Õ¬à“ߢÕß¿“…’ ‡™àπ - ¿“…’∑“ßµ√ß : ¿“…’‡ß‘π‰¥â∫ÿ§§≈∏√√¡¥“ : ¿“…’𑵑∫ÿ§§≈ - ¿“…’∑“ßÕâÕ¡ : ¿“…’°“√¢“¬∑—Ë«‰∑¬ ➢ ¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ ¿“…’°“√§â“ œ≈œ ë ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õߪ√–™“™π „π°“√‡ ’¬¿“…’ Û. Õ∏‘∫“¬‡Àµÿº≈°“√·¢àߢ—π∑“ß ë §«“¡ ”§—≠·≈–º≈°√–∑∫ °“√§â“∑’Ë¡’º≈∑”„Àâ√“§“ ‘π§â“≈¥≈ß ¢Õß°“√·¢àߢ—π∑“ß°“√§â“∑’Ë¡’º≈ ∑”„Àâ√“§“ ‘π§â“≈¥≈ß ª.Ù Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å∑“߇»√…∞°‘® ë Õ“™’æ  ‘π§â“·≈–∫√‘°“√µà“ß Ê ¢Õߧπ„π™ÿ¡™π ∑’˺≈‘µ„π™ÿ¡™π84 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ù Ú. Õ∏‘∫“¬Àπâ“∑’ˇ∫◊ÈÕßµâπ¢Õ߇ߑπ ë °“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—π¿“¬„π™ÿ¡™π(µàÕ) ∑“ߥâ“π‡»√…∞°‘® ‡™à𠧫“¡ —¡æ—π∏å √–À«à“ߺŸâ´◊ÈÕ ºŸâ¢“¬ °“√°ŸâÀπ’Ȭ◊¡ ‘π ë °“√ √â“ߧ«“¡‡¢â¡·¢Áß„Àâ™ÿ¡™π ¥â«¬°“√„™â ‘ËߢÕß∑’˺≈‘µ„π™ÿ¡™π ë §«“¡À¡“¬·≈–ª√–‡¿∑¢Õ߇ߑπ ë Àπâ“∑’ˇ∫◊ÈÕßµâπ¢Õ߇ߑπ„π√–∫∫‡»√…∞°‘® ë  °ÿ≈‡ß‘𠔧—≠∑’Ë„™â„π°“√´◊ÈÕ¢“¬ ·≈°‡ª≈’ˬπ√–À«à“ߪ√–‡∑»ª.ı Ò. Õ∏‘∫“¬∫∑∫“∑Àπâ“∑’ˇ∫◊ÈÕßµâπ ë ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß∏𓧓√‚¥¬ —߇¢ª ¢Õß∏𓧓√ ë ¥Õ°‡∫’Ȭ‡ß‘πΩ“° ·≈–¥Õ°‡∫’Ȭ°Ÿâ¬◊¡ ë °“√Ω“°‡ß‘π/°“√∂Õπ‡ß‘π Ú. ®”·π°º≈¥’·≈–º≈‡ ’¬ ë º≈¥’·≈–º≈‡ ’¬¢Õß°“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π ¢Õß°“√°Ÿâ¬◊¡ ∑—ÈßπÕ°√–∫∫·≈–„π√–∫∫∑’Ë¡’µàÕ √–∫∫‡»√…∞°‘® ‡™àπ °“√‡ ’¬¥Õ°‡∫’Ȭ °“√≈ß∑ÿπ °“√´◊ÈÕ¢ÕßÕÿª‚¿§‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ∑’Ë𔉪 Ÿà§«“¡øÿÑ߇øÑÕ øÿÉ¡‡øóÕ¬ª.ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ߺŸâº≈‘µ ë §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ߺŸâº≈‘µ ºŸâ∫√‘‚¿§ ºŸâ∫√‘‚¿§ ∏𓧓√·≈–√—∞∫“≈ ∏𓧓√ ·≈–√—∞∫“≈∑’Ë¡’µàÕ√–∫∫ ‡»√…∞°‘®Õ¬à“ß —߇¢ª ‡™àπ °“√·≈°‡ª≈’ˬπ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ √“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬ °“√ÕÕ¡°—∫∏𓧓√ °“√≈ß∑ÿπ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 85
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ ë ·ºπº—ß· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß(µàÕ) Àπ૬‡»√…∞°‘® ë ¿“…’·≈–Àπ૬ߓπ∑’Ë®—¥‡°Á∫¿“…’ ë  ‘∑∏‘¢ÕߺŸâ∫√‘‚¿§·≈– ‘∑∏‘¢Õß ºŸâ„™â·√ßß“π„πª√–‡∑»‰∑¬ ë °“√À“√“¬‰¥â √“¬®à“¬ °“√ÕÕ¡ °“√≈ß∑ÿπ ´÷Ëß· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å √–À«à“ߺŸâº≈‘µ ºŸâ∫√‘‚¿§ ·≈–√—∞∫“≈ Ú. ¬°µ—«Õ¬à“ß°“√√«¡°≈ÿà¡ ë °“√√«¡°≈ÿࡇ™‘߇»√…∞°‘® ∑“߇»√…∞°‘®¿“¬„π∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕª√– “πª√–‚¬™πå„π∑âÕß∂‘Ë𠇙àπ °≈ÿà¡ÕÕ¡∑√—æ¬å °≈ÿà¡·¡à∫â“π °Õß∑ÿπÀ¡Ÿ∫“π àâ ¡.Ò Ò. «‘‡§√“–Àå∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈– ë §«“¡À¡“¬ ª√–‡¿∑ ·≈–§«“¡ ”§—≠ §«“¡·µ°µà“ߢÕß ∂“∫—π°“√‡ß‘π ¢Õß ∂“∫—π°“√‡ß‘π∑’Ë¡’µàÕ ·µà≈–ª√–‡¿∑·≈–∏𓧓√°≈“ß √–∫∫‡»√…∞°‘® ë ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ∏𓧓√°≈“ß ë °“√À“√“¬‰¥â √“¬®à“¬ °“√ÕÕ¡ °“√≈ß∑ÿπ ´÷Ëß· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å √–À«à“ߺŸâº≈‘µ ºŸâ∫√‘‚¿§ ·≈– ∂“∫—π°“√‡ß‘π Ú. ¬°µ—«Õ¬à“ß∑’Ë –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ ë ¬°µ—«Õ¬à“ß∑’Ë –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ°“√ °“√æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—π ·≈–°“√ æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—π·≈–°—π °“√·¢àߢ—π°—π ·¢àߢ—π°—π∑“߇»√…∞°‘®„πª√–‡∑» ∑“߇»√…∞°‘®„πª√–‡∑»86 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò ë ªí≠À“‡»√…∞°‘®„π™ÿ¡™π ª√–‡∑»(µàÕ) ·≈–‡ πÕ·π«∑“ß·°â‰¢ Û. √–∫ÿªí®®—¬∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ°“√°”Àπ¥ ë §«“¡À¡“¬·≈–°ÆÕÿª ß§å Õÿª∑“π Õÿª ß§å·≈–Õÿª∑“π ë ªí®®—¬∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ°“√°”Àπ¥ Õÿª ß§å·≈–Õÿª∑“π Ù. Õ¿‘ª√“¬º≈¢Õß°“√¡’°ÆÀ¡“¬ ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ‡°’ˬ«°—∫∑√—æ¬å ‘π∑“ߪí≠≠“ ∑√—æ¬å ‘π∑“ߪí≠≠“ ë °ÆÀ¡“¬∑’ˇ°’ˬ«°—∫°“√§ÿ⡧√Õß ∑√—æ¬å ‘π∑“ߪí≠≠“æÕ —߇¢ª ë µ—«Õ¬à“ß°“√≈–‡¡‘¥·Ààß∑√—æ¬å ‘π ∑“ߪí≠≠“·µà≈–ª√–‡¿∑¡.Ú Ò. Õ¿‘ª√“¬√–∫∫‡»√…∞°‘®·∫∫µà“ß Ê ë √–∫∫‡»√…∞°‘®·∫∫µà“ß Ê Ú. ¬°µ—«Õ¬à“ß∑’Ë –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ°“√ ë À≈—°°“√·≈–º≈°√–∑∫°“√æ÷Ëßæ“ æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—π·≈–°“√·¢àߢ—π°—π Õ“»—¬°—π·≈–°“√·¢àߢ—π°—π ∑“߇»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ ∑“߇»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ Û. «‘‡§√“–Àå°“√°√–®“¬¢Õß∑√—欓°√ ë °“√°√–®“¬¢Õß∑√—欓°√„π‚≈° „π‚≈°∑’Ë àߺ≈µàÕ§«“¡ —¡æ—π∏å ∑’Ë àߺ≈µàÕ§«“¡ —¡æ—π∏å∑“߇»√…∞°‘® ∑“߇»√…∞°‘®√–À«à“ߪ√–‡∑» √–À«à“ߪ√–‡∑» ‡™àπ πÈ”¡—π ªÉ“‰¡â ∑Õߧ” ∂à“πÀ‘π ·√à ‡ªìπµâπ Ù. «‘‡§√“–Àå°“√·¢àߢ—π∑“ß°“√§â“ ë °“√·¢àߢ—π∑“ß°“√§â“„πª√–‡∑» „πª√–‡∑»·≈–µà“ߪ√–‡∑»∑’Ë àߺ≈ ·≈–µà“ߪ√–‡∑» µàÕ§ÿ≥¿“æ ‘π§â“ ª√‘¡“≥°“√º≈‘µ ·≈–√“§“ ‘π§â“ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 87
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û Ò. Õ∏‘∫“¬∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∫“≈ ë ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∫“≈„π°“√æ—≤π“ „π√–∫∫‡»√…∞°‘® ª√–‡∑»„π¥â“πµà“ß Ê ë ∫∑∫“∑·≈–°‘®°√√¡∑“߇»√…∞°‘® ¢Õß√—∞∫“≈ ‡™àπ °“√º≈‘µ ‘π§â“ ·≈–∫√‘°“√ “∏“√≥–∑’ˇհ™π ‰¡à¥”‡π‘π°“√ ‡™àπ‰øøÑ“ ∂ππ ‚√߇√’¬π - ∫∑∫“∑°“√‡°Á∫¿“…’‡æ◊ËÕæ—≤π“ ª√–‡∑»¢Õß√—∞„π√–¥—∫µà“ß Ê - ∫∑∫“∑°“√·∑√°·´ß√“§“·≈– °“√§«∫§ÿ¡√“§“‡æ◊ËÕ°“√·®°®à“¬ ·≈–°“√®—¥ √√„π∑“߇»√…∞°‘® ë ∫∑∫“∑Õ◊Ëπ¢Õß√—∞∫“≈„π√–∫∫ ‡»√…∞°‘®„π —ߧ¡‰∑¬ Ú. · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕπ‚¬∫“¬·≈– ë π‚¬∫“¬·≈–°‘®°√√¡∑“߇»√…∞°‘® °‘®°√√¡∑“߇»√…∞°‘®¢Õß√—∞∑’Ë¡’ ¢Õß√—∞∫“≈ µàÕ∫ÿ§§≈ °≈ÿࡧπ·≈–ª√–‡∑»™“µ‘ Û. Õ¿‘ª√“¬∫∑∫“∑§«“¡ ”§—≠¢Õß ë ∫∑∫“∑§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√√«¡°≈ÿà¡ °“√√«¡°≈ÿà¡∑“߇»√…∞°‘® ∑“߇»√…∞°‘®√–À«à“ߪ√–‡∑» √–À«à“ߪ√–‡∑» ë ≈—°…≥–¢Õß°“√√«¡°≈ÿà¡∑“߇»√…∞°‘® ë °≈ÿà¡∑“߇»√…∞°‘®„π¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê Ù. Õ¿‘ª√“¬º≈°√–∑∫∑’ˇ°‘¥®“°¿“«– ë º≈°√–∑∫∑’ˇ°‘¥®“°¿“«–‡ß‘π‡øÑÕ ‡ß‘π‡øÑÕ ‡ß‘πΩó¥ ‡ß‘πΩó¥ §«“¡À¡“¬  “‡Àµÿ ·≈– ·π«∑“ß·°â‰¢¿“«–‡ß‘π‡øÑÕ ‡ß‘πΩó¥88 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û ı. «‘‡§√“–Àåº≈‡ ’¬®“°°“√«à“ßß“π ë  ¿“æ·≈– “‡Àµÿªí≠À“°“√«à“ßß“π(µàÕ) ·≈–·π«∑“ß·°âªí≠À“ ë º≈°√–∑∫®“°ªí≠À“°“√«à“ßß“π ë ·π«∑“ß°“√·°â‰¢ªí≠À“°“√«à“ßß“π ˆ. «‘‡§√“–Àå “‡Àµÿ·≈–«‘∏’°“√°’¥°—π ë °“√§â“·≈–°“√≈ß∑ÿπ√–À«à“ߪ√–‡∑» ∑“ß°“√§â“„π°“√§â“√–À«à“ߪ√–‡∑» ë  “‡Àµÿ·≈–«‘∏’°“√°’¥°—π∑“ß°“√§â“ „π°“√§â“√–À«à“ߪ√–‡∑»¡.Ù-ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬∫∑∫“∑¢Õß√—∞∫“≈‡°’ˬ«°—∫ ë π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π °“√§≈—ß„π°“√ π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π °“√§≈—ß„π°“√ æ—≤𓇻√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑» æ—≤𓇻√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑» ë ∫∑∫“∑π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π·≈– °“√§≈—ߢÕß√—∞∫“≈„π¥â“π - °“√√—°…“‡ ∂’¬√¿“æ∑“߇»√…∞°‘® - °“√ √â“ß°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ ∑“߇»√…∞°‘® - °“√√—°…“¥ÿ≈°“√§â“√–À«à“ߪ√–‡∑» - °“√·∑√°·´ß√“§“·≈– °“√§«∫§ÿ¡√“§“ ë √“¬√—∫·≈–√“¬®à“¬¢Õß√—∞∑’Ë¡’º≈µàÕ ß∫ª√–¡“≥ Àπ’È “∏“√≥– °“√æ—≤π“ ∑“߇»√…∞°‘®·≈–§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õß ª√–™“™π - π‚¬∫“¬°“√‡°Á∫¿“…’ª√–‡¿∑µà“ß Ê ·≈–°“√„™â®à“¬¢Õß√—∞ - ·π«∑“ß°“√·°âªí≠À“°“√«à“ßß“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 89
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ë §«“¡À¡“¬  “‡Àµÿ ·≈–º≈°√–∑∫ (µàÕ) ∑’ˇ°‘¥®“°¿“«–∑“߇»√…∞°‘® ‡™àπ ‡ß‘π‡øÑÕ Õ—µ√“°“√«à“ßß“π ë µ—«™’È«—¥§«“¡‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ∑“߇»√…∞°‘® ‡™àπ GDP, GNP √“¬‰¥â‡©≈’ˬµàÕ∫ÿ§§≈ ë ·π«∑“ß°“√·°âªí≠À“¢Õßπ‚¬∫“¬ °“√‡ß‘π °“√§≈—ß Ú. «‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫¢Õß°“√‡ªî¥‡ √’ ë «‘«—≤π“°“√¢Õß°“√‡ªî¥‡ √’∑“ß ∑“߇»√…∞°‘®„π¬ÿ§‚≈°“¿‘«—µπå ‡»√…∞°‘®„π¬ÿ§‚≈°“¿‘«—µπå¢Õ߉∑¬ ∑’Ë¡’º≈µàÕ —ߧ¡‰∑¬ ë ªí®®—¬∑“߇»√…∞°‘®∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√ ‡ªî¥‡ √’∑“߇»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑» ë º≈°√–∑∫¢Õß°“√‡ªî¥‡ √’ ∑“߇»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑»∑’Ë¡’µàÕ ¿“§°“√‡°…µ√ ¿“§Õÿµ “À°√√¡ ¿“§°“√§â“·≈–∫√‘°“√ ë °“√§â“·≈–°“√≈ß∑ÿπ√–À«à“ߪ√–‡∑» ë ∫∑∫“∑¢ÕßÕߧå°√√–À«à“ߪ√–‡∑»„𠇫∑’°“√‡ß‘π‚≈°∑’Ë¡’º≈°—∫ª√–‡∑»‰∑¬ Û. «‘‡§√“–Àåº≈¥’ º≈‡ ’¬¢Õߧ«“¡ ë ·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√§â“ √à«¡¡◊Õ∑“߇»√…∞°‘®√–À«à“ߪ√–‡∑» √–À«à“ߪ√–‡∑» „π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê ë ∫∑∫“∑¢ÕßÕߧ尓√§«“¡√à«¡¡◊Õ ∑“߇»√…∞°‘®∑’Ë ”§—≠„π¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê90 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ¢Õß‚≈° ‡™àπ WTO, NAFTA, EU, (µàÕ) IMF, ADB, OPEC, FTA, APEC „π√–¥—∫µà“ß Ê ‡¢µ ’ˇÀ≈’ˬ¡‡»√…∞°‘® ë ªí®®—¬µà“ß Ê ∑’Ë𔉪 Ÿà°“√æ÷Ëßæ“ °“√·¢àߢ—π °“√¢—¥·¬âß ·≈– °“√ª√– “πª√–‚¬™πå ∑“߇»√…∞°‘®‰∑¬°—∫µà“ߪ√–‡∑» ë µ—«Õ¬à“߇Àµÿ°“√≥å∑’Ë𔉪 Ÿà°“√æ÷Ëßæ“ ∑“߇»√…∞°‘® ë º≈°√–∑∫®“°°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡ ∑“߇»√…∞°‘®√–À«à“ߪ√–‡∑» ë ªí®®—¬µà“ß Ê ∑’Ë𔉪 Ÿà°“√æ÷Ëßæ“ °“√·¢àߢ—π °“√¢—¥·¬âß ·≈–°“√ª√– “π ª√–‚¬™πå∑“߇»√…∞°‘® «‘∏’°“√°’¥°—π ∑“ß°“√§â“„π°“√§â“√–À«à“ߪ√–‡∑» µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 91
  •  “√–∑’Ë Ù ª√–«—µ‘»“ µ√å¡“µ√∞“π   Ù.Ò ‡¢â“„®§«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠¢Õ߇«≈“·≈–¬ÿ§ ¡—¬∑“ߪ√–«—µ»“ µ√å  “¡“√∂„™â«∏°“√ ‘ ‘’ ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å¡“«‘‡§√“–Àå‡Àµÿ°“√≥åµà“ß Ê Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. ∫Õ°«—𠇥◊Õπ ªï ·≈–°“√π—∫™à«ß ë ™◊ËÕ «—𠇥◊Õπ ªï µ“¡√–∫∫ ÿ√‘¬§µ‘ ‡«≈“µ“¡ªØ‘∑‘π∑’Ë„™â„π™’«‘µª√–®”«—π ∑’˪√“°Ø„πªØ‘∑‘π ë ™◊ËÕ «—𠇥◊Õπ ªï µ“¡√–∫∫®—π∑√§µ‘ ∑’˪√“°Ø„πªØ‘∑‘π ë ™à«ß‡«≈“∑’Ë„™â„π™’«‘µª√–®”«—𠇙àπ «—ππ’È µÕπ‡™â“ µÕπ‡¬Áπ Ú. ‡√’¬ß≈”¥—∫‡Àµÿ°“√≥å„π™’«‘µª√–®”«—π ë ‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π™’«‘µª√–®”«—𠵓¡«—π‡«≈“∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ¢Õßπ—°‡√’¬π ‡™àπ µ◊ËππÕπ ‡¢â“πÕπ ‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ ‡≈àπ°’Ó √—∫ª√–∑“πÕ“À“√ œ≈œ ë „™â§”∫Õ°™à«ß‡«≈“ · ¥ß≈”¥—∫ ‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ‰¥â Û. ∫Õ°ª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“¢Õßµπ‡Õß ë «‘∏’°“√ ◊∫§âπª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“ ·≈–§√Õ∫§√—«‚¥¬ Õ∫∂“¡ ¢Õßµπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—«Õ¬à“ßßà“¬ Ê ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß ë °“√∫Õ°‡≈à“ª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“ ¢ÕßµπÕß·≈–§√Õ∫§√—« ª.Ú Ò. „™â§”√–∫ÿ‡«≈“∑’Ë· ¥ß‡Àµÿ°“√≥å ë §”∑’Ë· ¥ß™à«ß‡«≈“„πÕ¥’µ ªí®®ÿ∫—π „πÕ¥’µ ªí®®ÿ∫π ·≈–Õ𓧵 — ·≈–Õ𓧵 ‡™àπ «—ππ’È ‡¡◊ËÕ«“ππ’È æ√ÿàßπ’È ‡¥◊Õππ’È ‡¥◊ÕπÀπâ“ ‡¥◊Õπ°àÕπ ë «—𠔧—≠∑’˪√“°Ø„πªØ‘∑‘π∑’Ë· ¥ß ‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠„πÕ¥’µ·≈–ªí®®ÿ∫—π 92 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߪ.Ú ë „™â§”∫Õ°™à«ß‡«≈“ Õ¥’µ ªí®®ÿ∫—π(µàÕ) Õ𓧵 · ¥ß‡Àµÿ°“√≥剥â Ú. ≈”¥—∫‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π ë «‘∏’°“√ ◊∫§âπ‡Àµÿ°“√≥å∑’˺à“π¡“·≈â« §√Õ∫§√—«À√◊Õ„π™’«‘µ¢Õßµπ‡Õß ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ°—∫µπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—« ‚¥¬„™âÀ≈—°∞“π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‚¥¬„™âÀ≈—°∞“π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‡™àπ ¿“æ∂à“¬  Ÿµ‘∫—µ√ ∑–‡∫’¬π∫â“π ë „™â§”∫Õ°™à«ß‡«≈“∑’Ë· ¥ß ‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π§√Õ∫§√—« À√◊Õ„π™’«‘µµπ‡Õß ‡™à𠇥◊Õπ∑’Ë·≈â« ‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫µ—«‡√“À√◊Õ§√Õ∫§√—« ë „™â‡ âπ‡«≈“ (Time Line) ≈”¥—∫ ‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ‰¥âª.Û Ò. ‡∑’¬∫»—°√“™∑’Ë ”§—≠µ“¡ªØ‘∑‘π ë ∑’Ë¡“¢Õß»—°√“™∑’˪√“°Ø„πªØ‘∑‘π ∑’Ë„™â„π™’«‘µª√–®”«—𠇙àπ æÿ∑∏»—°√“™ §√‘ µå»—°√“™ Õ¬à“ß —߇¢ª (∂Ⓡªìπ¡ÿ ≈‘¡§«√‡√’¬π Œ‘®‡√“–Àå»—°√“™¥â«¬) ë «‘∏’°“√‡∑’¬∫ æ.». ‡ªìπ §.». À√◊Õ §.». ‡ªìπ æ.». ë µ—«Õ¬à“ß°“√‡∑’¬∫»—°√“™ „π‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫π—°‡√’¬π ‡™àπ ªï‡°‘¥¢Õßπ—°‡√’¬π Ú. · ¥ß≈”¥—∫‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠¢Õß ë «‘∏’°“√ ◊∫§âπ‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠¢Õß ‚√߇√’¬π·≈–™ÿ¡™π‚¥¬√–∫ÿÀ≈—°∞“π ‚√߇√’¬π·≈–™ÿ¡™π‚¥¬„™âÀ≈—°∞“π ·≈–·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ·≈–·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 93
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Û ë „™â‡ âπ‡«≈“ (Time Line) ≈”¥—∫(µàÕ) ‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π‚√߇√’¬π ·≈–™ÿ¡™π ª.Ù Ò. π—∫™à«ß‡«≈“‡ªìπ∑»«√√… »µ«√√… ë §«“¡À¡“¬·≈–™à«ß‡«≈“¢Õß∑»«√√… ·≈– À— «√√… »µ«√√… ·≈– À— «√√… ë °“√„™â∑»«√√… »µ«√√… ·≈–  À— «√√…‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®™à«ß‡«≈“ ∑’˪√“°Ø„π‡Õ° “√µà“ß Ê ‡™àπ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå Ú. Õ∏‘∫“¬¬ÿ§ ¡—¬„π°“√»÷°…“ª√–«—µ‘ ë ‡°≥±å°“√·∫à߬ÿ§ ¡—¬„π°“√»÷°…“ ¢Õß¡πÿ…¬™“µ‘‚¥¬ —߇¢ª ª√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ë·∫à߇ªìπ¬ÿ§°àÕπ ª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–¬ÿ§ª√–«—µ‘»“ µ√å ë ¬ÿ§ ¡—¬∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“ ª√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬ ‡™àπ  ¡—¬°àÕπ  ÿ‚¢∑—¬  ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬  ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“  ¡—¬∏π∫ÿ√’ ·≈– ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å Û. ·¬°·¬–ª√–‡¿∑À≈—°∞“π∑’Ë„™â„π ë ª√–‡¿∑¢ÕßÀ≈—°∞“π∑“ß °“√»÷°…“§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ª√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ë·∫à߇ªìπÀ≈—°∞“π ™—Èπµâπ ·≈–À≈—°∞“π™—Èπ√Õß ë µ—«Õ¬à“ßÀ≈—°∞“π∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“ §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ¢Õßµπ ë ‡°≥±å°“√®”·π°À≈—°∞“π∑’Ëæ∫ „π∑âÕß∂‘Ëπ‡ªìπÀ≈—°∞“π™—Èπµâπ·≈– À≈—°∞“π™—Èπ√ÕßÕ¬à“ßßà“¬ Ê94 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߪ.ı Ò.  ◊∫§â𧫓¡‡ªìπ¡“¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ë «‘∏’°“√ ◊∫§â𧫓¡‡ªìπ¡“¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ‚¥¬„™âÀ≈—°∞“π∑’ËÀ≈“°À≈“¬ Õ¬à“ßßà“¬ Ê ë ·À≈àߢâÕ¡≈·≈–À≈—°∞“π∑“ß ª√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „π∑âÕß∂‘Ëπ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπµ“¡™à«ß‡«≈“µà“ß Ê ‡™à𠇧√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â Õ“«ÿ∏ ‚∫√“≥ ∂“π ‚∫√“≥«—µ∂ÿ µ”π“π∑âÕß∂‘Ë𠧔∫Õ°‡≈à“ Ú. √«¡√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°·À≈àßµà“ß Ê ë °“√µ—Èߧ”∂“¡∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ‡æ◊ËÕµÕ∫§”∂“¡∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ‡°’ˬ«°—∫§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß∑âÕß∂‘Ë𠇙àπ Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈ ¡’‡Àµÿ°“√≥å„¥‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ß‡«≈“„¥ ‡æ√“– “‡Àµÿ„¥·≈–¡’º≈°√–∑∫Õ¬à“߉√ Û. ∫Õ°ª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“¢Õßµπ‡Õß ë µ—«Õ¬à“߇√◊ËÕß√“«∑’Ë “¡“√∂· ¥ßπ—¬ ·≈–§√Õ∫§√—«‚¥¬ Õ∫∂“¡ ¢Õߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π¢âÕ¡Ÿ≈®“° ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß À≈—°∞“πµà“ß Ê ‡™àπ ®“°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ®“°∫∑§«“¡ ®“°‡Õ° “√Õ◊Ëπ Ê ë µ—«Õ¬à“ߢâÕ¡Ÿ≈®“°À≈—°∞“π∑“ß ª√–«—µ‘»“ µ√å„π∑âÕß∂‘Ëπ ∑’Ë· ¥ß§«“¡®√‘ß°—∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ë °“√µÕ∫§”∂“¡∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ‚¥¬„™â¢Õ¡Ÿ≈∑’Ëæ∫‰¥âÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈ â ë °“√𔇠πÕ§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ¥â«¬«‘∏’°“√µà“ß Ê ‡™àπ °“√‡≈à“‡√◊ËÕß °“√‡¢’¬πÕ¬à“ßßà“¬ Ê °“√®—¥ π‘∑√√»°“√ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 95
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡ ”§—≠¢Õß«‘∏°“√∑“ß ’ ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ª√–«—µ‘»“ µ√å„π°“√»÷°…“‡√◊ËÕß√“« «‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√åÕ¬à“ßßà“¬ Ê ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√åÕ¬à“ßßà“¬ Ê ∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫π—°‡√’¬π ë °“√π”«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ‰ª„™â»÷°…“‡√◊ËÕß√“«„π∑âÕß∂‘Ë𠇙à𠧫“¡‡ªìπ¡“¢Õß¿Ÿ¡‘π“¡¢Õß ∂“π∑’Ë „π∑âÕß∂‘πË Ú. 𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈®“°À≈—°∞“π ë µ—«Õ¬à“ßÀ≈—°∞“π∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫ ∑’ËÀ≈“°À≈“¬„π°“√∑”§«“¡‡¢â“„® π—°‡√’¬π∑’Ë®–π”¡“„™â„π°“√»÷°…“ ‡√◊ËÕß√“«≈”§—≠„πÕ¥’µ ‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠„πª√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬  ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å ‡™àπ æ√–√“™À—µ∂‡≈¢“¢Õß√—™°“≈∑’Ë Ù À√◊Õ√—™°“≈∑’Ë ı °ÆÀ¡“¬ ”§—≠ œ≈œ (‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ¡∞.   Ù.Û ) ë  √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥â®“°À≈—°∞“π ∑—Èߧ«“¡®√‘ß·≈–¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ë °“√𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥â®“°À≈—°∞“π ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å¥â«¬«‘∏’°“√µà“ß Ê ‡™àπ °“√‡≈à“‡√◊ËÕß °“√®—¥π‘∑√√»°“√ °“√‡¢’¬π√“¬ß“π96 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ò Ò. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠¢Õ߇«≈“ ë §«“¡ ”§—≠¢Õ߇«≈“·≈–™à«ß‡«≈“ „π°“√»÷°…“ª√–«—µ‘»“ µ√å  ”À√—∫°“√»÷°…“ª√–«—µ‘»“ µ√å ë §«“¡ —¡æ—π∏å·≈–§«“¡ ”§—≠ ¢ÕßÕ¥’µ∑’Ë¡’µàÕªí®®ÿ∫—π·≈–Õ𓧵 ë µ—«Õ¬à“ß°“√„™â‡«≈“ ™à«ß‡«≈“ ·≈–¬ÿ§ ¡—¬∑’˪√“°Ø„π‡Õ° “√ ª√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬ Ú. ‡∑’¬∫»—°√“™µ“¡√–∫∫µà“ß Ê ë ∑’Ë¡“¢Õß»—°√“™∑’˪√“°Ø„π‡Õ° “√ ∑’Ë„™â»÷°…“ª√–«—µ‘»“ µ√å ª√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬ ‰¥â·°à ®.»./¡.»./ √.»./æ.»./§.». ·≈– Œ.». ë «‘∏’°“√‡∑’¬∫»—°√“™µà“ß Ê ·≈–µ—«Õ¬à“ß°“√‡∑’¬∫ ë µ—«Õ¬à“ß°“√„™â»—°√“™µà“ß Ê ∑’˪√“°Ø „π‡Õ° “√ª√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬ Û. π”«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å¡“„™â ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß »÷°…“‡Àµÿ°“√≥å∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ª√–«—µ‘»“ µ√å ·≈–«‘∏’°“√∑“ß ª√–«—µ‘»“ µ√å ∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π ë µ—«Õ¬à“ßÀ≈—°∞“π„π°“√»÷°…“ ª√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬ ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ∑—ÈßÀ≈—°∞“π™—Èπµâπ ·≈–À≈—°∞“π™—Èπ√Õß (‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ¡∞.   Ù.Û) ‡™àπ ¢âÕ§«“¡ „π»‘≈“®“√÷° ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 97
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò ë π”«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√剪„™â»÷°…“(µàÕ) ‡√◊ËÕß√“«¢Õߪ√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „π∑âÕß∂‘Ëπµπ‡Õß„π ¡—¬„¥°Á‰¥â ( ¡—¬°àÕπª√–«—µ‘»“ µ√å  ¡—¬°àÕπ ÿ‚¢∑—¬  ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬  ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“  ¡—¬∏π∫ÿ√’  ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å) ·≈–‡Àµÿ°“√≥å  ”§—≠„π ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ¡.Ú Ò. ª√–‡¡‘𧫓¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢ÕßÀ≈—°∞“π ë «‘∏’°“√ª√–‡¡‘𧫓¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å„π≈—°…≥–µà“ß Ê À≈—°∞“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å„π≈—°…≥– Ú. «‘‡§√“–À姫“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß µà“ß Ê Õ¬à“ßßà“¬ Ê ‡™àπ °“√»÷°…“ §«“¡®√‘ß°—∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ߢÕß ¿Ÿ¡‘À≈—ߢÕߺŸâ∑” À√◊ÕºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß ‡Àµÿ°“√≥å∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å  “‡Àµÿ ™à«ß√–¬–‡«≈“ √Ÿª≈—°…≥å¢Õß À≈—°∞“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ‡ªìπµâπ Û. ‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß°“√µ’§«“¡ ë µ—«Õ¬à“ß°“√ª√–‡¡‘𧫓¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ À≈—°∞“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ¢ÕßÀ≈—°∞“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬ ∑’𓇙◊Õ∂◊Õ Ëà Ë ∑’ËÕ¬Ÿà„π∑âÕß∂‘Ëπ¢Õßµπ‡Õß À√◊ÕÀ≈—°∞“π ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“ (‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ¡∞.   Ù.Û) ë µ—«Õ¬à“ß°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈®“°‡Õ° “√ µà“ß Ê „π ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“·≈–∏π∫ÿ√’ (‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ¡∞.   Ù.Û) ‡™àπ ¢âÕ§«“¡ ∫“ßµÕπ„πæ√–√“™æß»“«¥“√Õ¬ÿ∏¬“ ®¥À¡“¬‡Àµÿ™“«µà“ß™“µ‘98 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ú ë °“√·¬°·¬–√–À«à“ߢâÕ¡Ÿ≈(µàÕ) °—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ √«¡∑—Èߧ«“¡®√‘ß°—∫ ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß®“°À≈—°∞“π∑“ß ª√–«—µ‘»“ µ√å ë µ—«Õ¬à“ß°“√µ’§«“¡¢âÕ¡Ÿ≈®“° À≈—°∞“π∑’Ë· ¥ß‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠ „π ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“·≈–∏π∫ÿ√’ ë §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√µ’§«“¡∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å¡.Û Ò. «‘‡§√“–Àå‡√◊ËÕß√“«‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠ ë ¢—ÈπµÕπ¢Õß«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√剥âÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈  ”À√—∫°“√»÷°…“‡Àµÿ°“√≥å µ“¡«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π∑âÕß∂‘Ëπ Ú. „™â«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å µπ‡Õß „π°“√»÷°…“‡√◊ËÕß√“«µà“ß Ê ë π”«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å¡“„™â ∑’µπ π„® Ë „π°“√»÷°…“‡√◊ËÕß√“«∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ µπ‡Õß §√Õ∫§√—« ·≈–∑âÕß∂‘Ëπ¢Õßµπ ë «‘‡§√“–Àå‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠ „π ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å ‚¥¬„™â«‘∏’°“√ ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å¡.Ù-ˆ Ò. µ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠¢Õ߇«≈“ ë ‡«≈“·≈–¬ÿ§ ¡—¬∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ë ·≈–¬ÿ§ ¡—¬∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ª√“°Ø„πÀ≈—°∞“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬ ∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ·≈–ª√–«—µ‘»“ µ√å “°≈ ¢Õß¡πÿ…¬™“µ‘ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 99
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ë µ—«Õ¬à“߇«≈“·≈–¬ÿ§ ¡—¬∑“ß (µàÕ) ª√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß —ߧ¡¡πÿ…¬å∑’Ë¡’ ª√“°Ø„πÀ≈—°∞“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å (‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ¡∞.   Ù.Û) ë §«“¡ ”§—≠¢Õ߇«≈“·≈–¬ÿ§ ¡—¬ ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å Ú.  √â“ßÕߧ姫“¡√Ÿâ„À¡à∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ë ¢—ÈπµÕπ¢Õß«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ‚¥¬„™â«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ‚¥¬π”‡ πÕµ—«Õ¬à“ß∑’≈–¢—ÈπµÕπ Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ Õ¬à“ß™—¥‡®π ë §ÿ≥§à“·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß«‘∏’°“√ ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ë¡’µàÕ°“√»÷°…“ ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ë º≈°“√»÷°…“À√◊Õ‚§√ßß“π ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å100 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  •  “√–∑’Ë Ù ª√–«—µ»“ µ√å ‘¡“µ√∞“π   Ù.Ú ‡¢â“„®æ—≤π“°“√¢Õß¡πÿ…¬™“µ‘®“°Õ¥’µ®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π„π¥â“𧫓¡ —¡æ—π∏å·≈– °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕ߇Àµÿ°“√≥åÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß µ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠·≈– “¡“√∂ «‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. ∫Õ°§«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß ë §«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß  ¿“æ·«¥≈âÕ¡  ‘ËߢÕß ‡§√◊ËÕß„™â  ¿“æ·«¥≈âÕ¡  ‘ËߢÕß ‡§√◊ËÕß„™â À√◊Õ°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢Õßµπ‡Õß À√◊Õ°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢ÕßÕ¥’µ°—∫ °—∫ ¡—¬¢ÕßæàÕ·¡à ªŸÉ¬à“ µ“¬“¬ ªí®®ÿ∫—π∑’ˇªìπ√Ÿª∏√√¡·≈–„°≈âµ—«‡¥Á° ‡™àπ °“√„™â§«“¬‰∂π“ √∂‰∂π“ ‡µ“√’¥ ∂ππ ‡°«’¬π √∂Õ’·µãπ ë  “‡Àµÿ·≈–º≈¢Õß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê µ“¡°“≈‡«≈“ Ú. ∫Õ°‡Àµÿ°“√≥å∑ˇ°‘¥¢÷Èπ„πÕ¥’µ ’ ë ‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π§√Õ∫§√—« ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕµπ‡Õß„πªí®®ÿ∫—𠇙àπ °“√¬â“¬∫â“π °“√¬â“¬‚√߇√’¬π °“√ Ÿ≠‡ ’¬∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—« ª.Ú Ò.  ◊∫§âπ∂÷ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π«‘∂’™’«‘µ ë «‘∏’°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ßßà“¬ Ê ‡™àπ ª√–®”«—π¢Õߧπ„π™ÿ¡™π¢Õßµπ °“√ Õ∫∂“¡æàÕ·¡à ºŸâ√Ÿâ„π™ÿ¡™π ®“°Õ¥’µ∂÷ßªí®®ÿ∫—π ë «‘∂’™’«‘µ¢Õߧπ„π™ÿ¡™π ‡™àπ °“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ °“√·µàß°“¬ °“√ ◊ËÕ “√ ª√–‡æ≥’„π™ÿ¡™π ®“°Õ¥’µ∂÷ßªí®®ÿ∫—π ë  “‡Àµÿ¢Õß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß«‘∂’™’«‘µ ¢Õߧπ„π™ÿ¡™π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 101
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ú Ú. Õ∏‘∫“¬º≈°√–∑∫¢Õß ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß«‘∂’™’«‘µ¢Õߧπ (µàÕ) °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑’Ë¡’µàÕ«‘∂’™’«‘µ „π™ÿ¡™π∑“ߥâ“πµà“ß Ê ¢Õߧπ„π™ÿ¡™π ë º≈°√–∑∫¢Õß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑’Ë¡’ µàÕ«‘∂’™’«‘µ¢Õߧπ„π™ÿ¡™π ª.Û Ò. √–∫ÿªí®®—¬∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ°“√ ë ªí®®—¬°“√µ—Èß∂‘Ëπ∞“π¢Õß™ÿ¡™π µ—Èß∂‘Ëπ∞“π·≈–æ—≤π“°“√¢Õß ´÷Ëߢ÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ªí®®—¬∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ™ÿ¡™π ·≈–ªí®®—¬∑“ß —ߧ¡ ‡™à𠧫“¡‡®√‘≠∑“߇∑§‚π‚≈¬’ °“√§¡π“§¡ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ë ªí®®—¬∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕæ—≤π“°“√ ¢Õß™ÿ¡™π∑—Èßªí®®—¬∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ·≈–ªí®®—¬∑“ß —ߧ¡ Ú.  √ÿª≈—°…≥–∑’Ë ”§—≠ ë ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ ª√–‡æ≥’·≈– ¢Õߢπ∫∏√√¡‡π’¬¡ ª√–‡æ≥’ «—≤π∏√√¡™ÿ¡™π¢Õßµπ∑’ˇ°‘¥®“°ªí®®—¬ ·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß™ÿ¡™π ∑“ß¿Ÿ¡»“ µ√å·≈–ªí®®—¬∑“ß —ߧ¡ ‘ Û. ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡‡À¡◊Õπ ë ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ ª√–‡æ≥’ ·≈–«—≤π∏√√¡ ·≈–§«“¡µà“ß∑“ß«—≤π∏√√¡ ¢Õß™ÿ¡™π„°≈⇧’¬ß ∑’Ë¡’§«“¡‡À¡◊Õπ ¢Õß™ÿ¡™πµπ‡Õß°—∫™ÿ¡™πÕ◊Ëπ Ê ·≈–§«“¡µà“ß°—∫™ÿ¡™π¢Õßµπ‡Õß ª.Ù Ò. Õ∏‘∫“¬°“√µ—ÈßÀ≈—°·À≈àß·≈–æ—≤π“°“√ ë æ—≤π“°“√¢Õß¡πÿ…¬å¬ÿ§°àÕπ ¢Õß¡πÿ…¬å¬ÿ§°àÕπª√–«—µ‘»“ µ√å ª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–¬ÿ§ª√–«—µ‘»“ µ√å ·≈–¬ÿ§ª√–«—µ‘»“ µ√å‚¥¬ —߇¢ª „π¥‘π·¥π‰∑¬‚¥¬ —߇¢ª Ú. ¬°µ—«Õ¬à“ßÀ≈—°∞“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ë À≈—°∞“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ë· ¥ß ∑’Ëæ∫„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë· ¥ßæ—≤π“°“√ °“√µ—ÈßÀ≈—°·À≈àߢÕß¡πÿ…¬å¬ÿ§°àÕπ ¢Õß¡πÿ…¬™“µ‘„π¥‘π·¥π‰∑¬ ª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–¬ÿ§ª√–«—µ‘»“ µ√å „π¥‘π·¥π‰∑¬‚¥¬‡©æ“– ∑’Ë “¡“√∂102 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ù °àÕµ—È߇ªìπÕ“≥“®—°√‚∫√“≥‰¥â(µàÕ) ‚¥¬ —߇¢ª ë À≈—°∞“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ëæ∫ „π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë· ¥ßæ—≤π“°“√¢Õß ¡πÿ…¬™“µ‘„π¥‘π·¥π‰∑¬ ‚¥¬ —߇¢ªª.ı Ò. Õ∏‘∫“¬Õ‘∑∏‘æ≈¢ÕßÕ“√¬∏√√¡ ë °“√‡¢â“¡“¢ÕßÕ“√¬∏√√¡Õ‘π‡¥’¬ Õ‘π‡¥’¬·≈–®’π∑’Ë¡’µàÕ‰∑¬ ·≈–‡Õ‡™’¬ ·≈–®’π„π¥‘π·¥π‰∑¬·≈–¿Ÿ¡‘¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ‚¥¬ —߇¢ª ‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ‚¥¬ —߇¢ª ë Õ‘∑∏‘æ≈¢ÕßÕ“√¬∏√√¡Õ‘π‡¥’¬·≈–®’π ∑’Ë¡’µàÕ‰∑¬ ·≈–§π„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ‡™àπ »“ π“·≈– §«“¡‡™◊ËÕ ¿“…“ °“√·µàß°“¬ Õ“À“√ Ú. Õ¿‘ª√“¬Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß«—≤π∏√√¡ ë °“√‡¢â“¡“¢Õß«—≤π∏√√¡µà“ß™“µ‘ µà“ß™“µ‘∑’Ë¡’µàÕ —ߧ¡‰∑¬ªí®®ÿ∫—π „π —ߧ¡‰∑¬ ‡™àπ Õ“À“√ ¿“…“ ‚¥¬ —߇¢ª °“√·µàß°“¬ ¥πµ√’ ‚¥¬√–∫ÿ≈—°…≥–  “‡Àµÿ·≈–º≈‚¥¬ —߇¢ª ë Õ‘∑∏‘æ≈∑’ËÀ≈“°À≈“¬¢Õß°√–·  «—≤π∏√√¡µà“ß™“µ‘∑’Ë¡’µàÕ —ߧ¡‰∑¬ „πªí®®ÿ∫—π ‚¥¬ —߇¢ªª.ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬ ¿“栗ߧ¡ ‡»√…∞°‘® ë „™â·ºπ∑’Ë· ¥ß∑’˵—Èß·≈–Õ“≥“‡¢µ ·≈–°“√‡¡◊ÕߢÕߪ√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π ¢Õߪ√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π „πªí®®ÿ∫π — ë æ—≤π“°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π ‚¥¬ —߇¢ª ‡æ◊ËÕ„À⇢Ⓞ® ¿“æªí®®ÿ∫—π¢Õß ª√–‡∑»‡À≈à“π—Èπ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 103
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ ë  ¿“栗ߧ¡ ‡»√…∞°‘® ·≈–°“√‡¡◊Õß (µàÕ) ¢Õߪ√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õ߉∑¬ „πªí®®ÿ∫—π ‚¥¬ —߇¢ª ë µ—«Õ¬à“ߧ«“¡‡À¡◊Õπ·≈–§«“¡µà“ß √–À«à“߉∑¬°—∫ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“𠇙àπ ¿“…“ »“ π“ °“√ª°§√Õß Ú. ∫Õ°§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π ë §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π ‚¥¬ —߇¢ª ‚¥¬ —߇¢ª ë  ¡“™‘°¢ÕßÕ“‡´’¬π„πªí®®ÿ∫—π ë §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π ∑“߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡„πªí®®ÿ∫—π ‚¥¬ —߇¢ª ¡.Ò Ò. Õ∏‘∫“¬æ—≤π“°“√∑“ß —ߧ¡ ‡»√…∞°‘® ë ∑’˵—Èß·≈– ¿“æ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ÕߢÕߪ√–‡∑»µà“ß Ê ¢Õߪ√–‡∑»µà“ß Ê „π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ „π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ∑’Ë¡’º≈ µàÕæ—≤π“°“√∑“ߥâ“πµà“ß Ê ë æ—≤π“°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å  —ߧ¡ ‡»√…∞°‘® ·≈–°“√‡¡◊ÕߢÕߪ√–‡∑» µà“ß Ê „π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°- ‡©’¬ß„µâ ë §«“¡√«¡¡◊Õºà“π°“√√«¡°≈ÿࡇªìπ Õ“‡´’¬π¢Õߪ√–‡∑»„π¿Ÿ¡‘¿“§ ‡Õ‡´’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ∑’Ë∂◊Õ«à“ ‡ªìπæ—≤π“°“√¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§104 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò Ú. √–∫ÿ§«“¡ ”§—≠¢Õß·À≈àßÕ“√¬∏√√¡ ë ∑’˵—Èß·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß·À≈àß(µàÕ) „π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ Õ“√¬∏√√¡„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ‡™àπ ·À≈àß¡√¥°‚≈°„πª√–‡∑»µà“ß Ê ¢Õ߇Շ™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ (‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ¡∞   Ù.Û) ë Õ‘∑∏‘æ≈¢ÕßÕ“√¬∏√√¡‚∫√“≥ „π¥‘π·¥π‰∑¬∑’Ë¡’µàÕæ—≤π“°“√ ¢Õß —ߧ¡‰∑¬„πªí®®ÿ∫—π¡.Ú Ò. Õ∏‘∫“¬æ—≤π“°“√∑“ß —ߧ¡ ‡»√…∞°‘® ë ∑’˵—Èß·≈– ¿“æ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ·≈–°“√‡¡◊ÕߢÕß¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ ¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê „π∑«’ª‡Õ‡™’¬ (¬°‡«âπ‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ) ∑’Ë¡’º≈µàÕæ—≤π“°“√ ‚¥¬ —߇¢ª ë æ—≤π“°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å  —ߧ¡ ‡»√…∞°‘® ·≈–°“√‡¡◊ÕߢÕß ¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ (¬°‡«âπ‡Õ‡™’¬ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ) Ú. √–∫ÿ§«“¡ ”§—≠¢Õß·À≈àßÕ“√¬∏√√¡ ë ∑’˵—Èß·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß·À≈àß ‚∫√“≥„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ Õ“√¬∏√√¡µ–«—πÕÕ°·≈–·À≈àß¡√¥° ‚≈°„πª√–‡∑»µà“ß Ê „π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ ë Õ‘∑∏‘æ≈¢ÕßÕ“√¬∏√√¡‚∫√“≥∑’Ë¡’µàÕ ¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬„πªí®®ÿ∫—π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 105
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û Ò. Õ∏‘∫“¬æ—≤π“°“√∑“ß —ߧ¡ ‡»√…∞°‘® ë ∑’˵—Èß·≈– ¿“æ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å¢Õß ·≈–°“√‡¡◊ÕߢÕß¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê ¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê ¢Õß‚≈° (¬°‡«âπ‡Õ‡™’¬) „π‚≈°‚¥¬ —߇¢ª ∑’Ë¡’º≈µàÕæ—≤π“°“√‚¥¬ —߇¢ª Ú. «‘‡§√“–Àåº≈¢Õß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ë æ—≤π“°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å  —ߧ¡ ∑’Ë𔉪 Ÿà§«“¡√à«¡¡◊Õ ·≈–§«“¡ ‡»√…∞°‘® ·≈–°“√‡¡◊ÕߢÕß ¢—¥·¬âß„π§√‘ µå»µ«√√…∑’Ë Ú ¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê ¢Õß‚≈° µ≈Õ¥®π§«“¡æ¬“¬“¡„π°“√ (¬°‡«âπ‡Õ‡™’¬) ‚¥¬ —߇¢ª ¢®—¥ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß ë Õ‘∑∏‘æ≈¢ÕßÕ“√¬∏√√¡µ–«—πµ° ∑’Ë¡’º≈µàÕæ—≤π“°“√·≈– °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß —ߧ¡‚≈° ‚¥¬ —߇¢ª ë §«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–§«“¡¢—¥·¬âß „π§√‘ µå»µ«√√…∑’Ë Ú ‡™àπ  ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë Ò §√—Èß∑’Ë Ú  ß§√“¡‡¬Áπ Õߧ尓√§«“¡√à«¡¡◊Õ √–À«à“ߪ√–‡∑»¡.Ù-ˆ Ò. «‘‡§√“–ÀåÕ‘∑∏‘æ≈¢ÕßÕ“√¬∏√√√¡ ë Õ“√¬∏√√¡¢Õß‚≈°¬ÿ§‚∫√“≥ ‰¥â·°à ‚∫√“≥ ·≈–°“√µ‘¥µàÕ√–À«à“ß‚≈° Õ“√¬∏√√¡≈ÿà¡·¡àπÈ”‰∑°√’ - µ–«—πÕÕ°°—∫‚≈°µ–«—πµ°∑’Ë¡’º≈µàÕ ¬Ÿ‡ø√µ’  ‰π≈å Œ«ß‚À  ‘π∏ÿ æ—≤π“°“√·≈–°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ·≈–Õ“√¬∏√√¡°√’° ‚√¡—π ¢Õß‚≈° ë °“√µ‘¥µàÕ√–À«à“ß‚≈°µ–«—πÕÕ° Ú. «‘‡§√“–Àå‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠µà“ß Ê °—∫‚≈°µ–«—πµ° ·≈–Õ‘∑∏‘æ≈ ∑’Ë àߺ≈µàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß —ߧ¡ ∑“ß«—≤π∏√√¡∑’Ë¡’µàÕ°—π·≈–°—π106 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ‡»√…∞°‘®·≈–°“√‡¡◊Õ߇¢â“ Ÿà‚≈° ë ‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠µà“ß Ê ∑’Ë àߺ≈ (µàÕ)  ¡—¬ªí®®ÿ∫π — µàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß‚≈° „πªí®®ÿ∫—𠇙àπ √–∫Õ∫»—°¥‘π“  «“¡‘¿—°¥‘Ï  ß§√“¡§√Ÿ‡ ¥ °“√øóôπøŸ»‘≈ª«‘∑¬“°“√°“√ªØ‘«—µ‘∑“ß «‘∑¬“»“ µ√å °“√ ”√«®∑“ß∑–‡≈ °“√ªØ‘√Ÿª»“ π“ °“√ªØ‘«—µ‘ Õÿµ “À°√√¡ ·π«§‘¥‡ √’π‘¬¡ ·π«§‘¥®—°√«√√¥‘π‘¬¡ ·π«§‘¥™“µ‘π‘¬¡ Û. «‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫¢Õß°“√¢¬“¬ ë °“√¢¬“¬ °“√≈à“Õ“≥“π‘§¡ Õ‘∑∏‘æ≈¢Õߪ√–‡∑»„π¬ÿ‚√ª‰ª¬—ß ·≈–º≈°√–∑∫ ∑«’ªÕ‡¡√‘°“ ·Õø√‘°“ ·≈–‡Õ‡™’¬ ë §«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–§«“¡¢—¥·¬âß Ù. «‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å¢Õß‚≈° ¢Õß¡πÿ…¬™“µ‘„π‚≈°„π „π§√‘ µå»µ«√√…∑’Ë ÚÒ §√‘ µå»µ«√√…∑’Ë Ú ë  ∂“π°“√≥å ”§—≠¢Õß‚≈° „π§√‘ µå»µ«√√…∑’Ë ÚÒ ‡™àπ - ‡Àµÿ°“√≥å°“√√–‡∫‘¥µ÷° Worlo Trade Center (‡«‘≈¥å‡∑√¥ ‡´Áπ‡µÕ√å) ÒÒ °—𬓬π ÚÒ - °“√¢“¥·§≈π∑√—欓°√ - °“√°àÕ°“√√⓬·≈–°“√µàÕµâ“π °“√°àÕ°“√√⓬ - §«“¡¢—¥·¬âß∑“ß»“ π“ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 107
  •  “√–∑’Ë Ù ª√–«—µ‘»“ µ√å¡“µ√∞“π   Ù.Û ‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™“µ‘‰∑¬ «—≤π∏√√¡ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ¡’§«“¡√—° §«“¡¿Ÿ¡‘„® ·≈–∏”√ߧ«“¡‡ªìπ‰∑¬ ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠ ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ¢Õß —≠≈—°…≥å ”§—≠¢Õß™“µ‘‰∑¬  —≠≈—°…≥å∑’Ë ”§—≠¢Õß™“µ‘‰∑¬ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µπ‰¥â∂Ÿ°µâÕß ∑’ˇªì𧫓¡¿“§¿Ÿ¡‘„®·≈–°“√ ¡’ à«π√à«¡∑’Ë®–Õπÿ√—°…剫⠉¥â·°à ™“µ‘ »“ π“ æ√–¡À“°…—µ√‘¬å (∏ß™“µ‘ ‡æ≈ß™“µ‘ æ√–æÿ∑∏√Ÿª æ√–∫√¡©“¬“≈—°…≥å ¿“…“‰∑¬ Õ—°…√‰∑¬) ë °“√‡§“√æ∏ß™“µ‘ °“√√âÕ߇æ≈ß™“µ‘ ·≈–‡æ≈ß √√‡ √‘≠æ√–∫“√¡’ °“√‡§“√ææ√–∫√¡©“¬“≈—°…≥å °“√‡§“√滓 π«—µ∂ÿ »“ π ∂“π ë ‡Õ°≈—°…≥åÕ◊Ëπ Ê ‡™àπ »“ π“ °“√·µàß°“¬ «—≤π∏√√¡ ª√–‡æ≥’‰∑¬ ‡ß‘πµ√“ ·ºπ∑’˪√–‡∑»‰∑¬ Õ“À“√‰∑¬ (Õ“À“√‰∑¬∑’˵à“ß™“µ‘ ¬°¬àÕß ‡™àπ µâ¡¬”°ÿâß º—¥‰∑¬) Ú. ∫Õ° ∂“π∑’Ë ”§—≠´÷Ë߇ªìπ·À≈àß ë µ—«Õ¬à“ߢÕß·À≈àß«—≤π∏√√¡„π™ÿ¡™π «—≤π∏√√¡„π™ÿ¡™π ∑’Ë„°≈âµ—«π—°‡√’¬π ‡™àπ «—¥ µ≈“¥ æ‘æ‘∏¿—≥±å ¡— ¬‘¥ ‚∫ ∂å§√‘ µå ‚∫√“≥ ∂“π ‚∫√“≥«—µ∂ÿ 108 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò ë §ÿ≥§à“·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß·À≈àß(µàÕ) «—≤π∏√√¡„π™ÿ¡™π„π¥â“πµà“ß Ê ‡™à𠇪ìπ·À≈àß∑àÕ߇∑’ˬ« ‡ªìπ·À≈à߇√’¬π√Ÿâ Û. √–∫ÿ ‘Ëß∑’˵π√—°·≈–¿“§¿Ÿ¡‘„® ë µ—«Õ¬à“ß ‘Ëß∑’ˇªì𧫓¡¿“§¿Ÿ¡‘„® „π∑âÕß∂‘π Ë „π∑âÕß∂‘Ë𠇙àπ  ‘ËߢÕß  ∂“π∑’Ë ¿“…“∂‘Ëπ «—≤π∏√√¡ª√–‡æ≥’ ∑’ˇªìπ ‘Ëß∑’Ë„°≈âµ—«π—°‡√’¬π ·≈–‡ªìπ√Ÿª∏√√¡™—¥‡®π ë §ÿ≥§à“·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê ‡À≈à“π—Èπª.Ú Ò. √–∫ÿ∫ÿ§§≈∑’Ë∑”ª√–‚¬™πåµàÕ∑âÕß∂‘Ëπ ë ∫ÿ§§≈„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë∑”§ÿ≥ª√–‚¬™πå À√◊Õª√–‡∑»™“µ‘ µàÕ°“√ √â“ß √√§å«—≤π∏√√¡ ·≈– §«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–ª√–‡∑»™“µ‘ „πÕ¥’µ∑’˧«√𔇪ìπ·∫∫Õ¬à“ß ë º≈ß“π¢Õß∫ÿ§§≈„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ëπà“ ¿“§¿Ÿ¡‘„® Ú. ¬°µ—«Õ¬à“ß«—≤π∏√√¡ ª√–‡æ≥’ ë µ—«Õ¬à“ߢÕß«—≤π∏√√¡ª√–‡æ≥’‰∑¬ ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬∑’Ë¿“§¿Ÿ¡‘„® ‡™àπ °“√∑”§«“¡‡§“√æ Õ“À“√‰∑¬ ·≈–§«√Õπÿ√—°…剫⠿“…“‰∑¬ ª√–‡æ≥’ ß°√“πµå œ≈œ ë §ÿ≥§à“¢Õß«—≤π∏√√¡ ·≈–ª√–‡æ≥’‰∑¬ ∑’Ë¡’µàÕ —ߧ¡‰∑¬ ë ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“¢Õߧπ‰∑¬„π∑âÕß∂‘Ëπ ¢Õßπ—°‡√’¬π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 109
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Û Ò. √–∫ÿæ√–π“¡·≈–æ√–√“™°√≥’¬°‘® ë æ√–√“™ª√–«—µ‘ æ√–√“™°√≥’¬°‘® ‚¥¬ —߇¢ª¢Õßæ√–¡À“°…—µ√‘¬å‰∑¬ ‚¥¬ —߇¢ª¢ÕßæàÕ¢ÿπ»√’Õ‘π∑√“∑‘µ¬å ∑’ˇªìπºŸâ ∂“ªπ“Õ“≥“®—°√‰∑¬  ¡‡¥Á®æ√–√“¡“∏‘∫¥’∑’Ë Ò (æ√–‡®â“ÕŸà∑Õß)  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“µ“° ‘π¡À“√“™ ·≈– æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏¬Õ¥øÑ“®ÿÓ‚≈° ¡À“√“™ ºŸâ ∂“ªπ“Õ“≥“®—°√  ÿ‚¢∑—¬ Õ¬ÿ∏¬“ ∏π∫ÿ√’ ·≈–√—µπ‚° ‘π∑√å µ“¡≈”¥—∫ Ú. Õ∏‘∫“¬æ√–√“™ª√–«—µ‘·≈–æ√–√“™ ë æ√–√“™ª√–«—µ‘·≈–æ√–√“™°√≥’¬°‘® °√≥’¬°‘®¢Õßæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π ‚¥¬ —߇¢ª ¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“  ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‚¥¬ —߇¢ª Û. ‡≈à“«’√°√√¡¢Õß∫√√æ∫ÿ√ÿ…‰∑¬ ë «’√°√√¡¢Õß∫√√æ∫ÿ√ÿ…‰∑¬∑’Ë¡’ à«π ∑’Ë¡’ à«πª°ªÑÕߪ√–‡∑»™“µ‘ ª°ªÑÕߪ√–‡∑»™“µ‘ ‡™àπ ∑â“«‡∑æ µ√’ ∑â“«»√’ ÿπ∑√ ™“«∫â“π∫“ß√–®—π æ√–¬“æ‘™—¬¥“∫À—°  ¡‡¥Á®æ√–π‡√»«√¡À“√“™  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“µ“° ‘π¡À“√“™ ª.Ù Ò. Õ∏‘∫“¬æ—≤π“°“√¢ÕßÕ“≥“®—°√ ë °“√ ∂“ªπ“Õ“≥“®—°√ ÿ‚¢∑—¬  ÿ‚¢∑—¬‚¥¬ —߇¢ª ‚¥¬ —߇¢ª ë æ—≤π“°“√¢ÕßÕ“≥“®—°√ ÿ‚¢∑—¬ ∑“ߥâ“π°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß ·≈–‡»√…∞°‘® ‚¥¬ —߇¢ª110 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ù ë ª√–«—µ‘·≈–º≈ß“π¢Õß∫ÿ§§≈ ”§—≠(µàÕ)  ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ‡™àπ æàÕ¢ÿπ»√’Õ‘π∑√“∑‘µ¬å æàÕ¢ÿπ√“¡§”·Àß¡À“√“™ æ√–¡À“∏√√¡√“™“∑’Ë Ò (æ√–¬“≈‘‰∑¬) ‚¥¬ —߇¢ª Ú. ∫Õ°ª√–«—µ‘·≈–º≈ß“π¢Õß∫ÿ§§≈ ë ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬„π ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ‡™àπ  ”§—≠ ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ¿“…“‰∑¬ »‘≈ª°√√¡ ÿ‚¢∑—¬ ∑’Ë∑”„Àâ ÿ‚¢∑—¬‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕ߇ªìπ ¡√¥°‚≈° Û. Õ∏‘∫“¬¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬∑’Ë ”§—≠ ë §ÿ≥§à“¢Õß¿Ÿ¡‘ª≠≠“‰∑¬∑’Ë ◊∫µàÕ∂÷ß í  ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬∑’Ëπà“¿“§¿Ÿ¡‘„® ªí®®ÿ∫—π∑’Ëπà“¿“§¿Ÿ¡‘„®·≈–§«√§à“ ·≈–§«√§à“·°à°“√Õπÿ√—°…å ·°à°“√Õπÿ√—°…åª.ı Ò. Õ∏‘∫“¬æ—≤π“°“√¢ÕßÕ“≥“®—°√ ë °“√ ∂“ªπ“Õ“≥“®—°√Õ¬ÿ∏¬“ Õ¬ÿ∏¬“·≈–∏π∫ÿ√’‚¥¬ —߇¢ª ‚¥¬ —߇¢ª Ú. Õ∏‘∫“¬ªí®®—¬∑’Ë à߇ √‘¡§«“¡‡®√‘≠ ë ªí®®—¬∑’Ë à߇ √‘¡§«“¡‡®√‘≠√ÿà߇√◊Õß √ÿà߇√◊Õß∑“߇»√…∞°‘®·≈–°“√ ∑“߇»√…∞°‘®·≈–°“√ª°§√Õß ª°§√ÕߢÕßÕ“≥“®—°√Õ¬ÿ∏¬“ ¢ÕßÕ“≥“®—°√Õ¬ÿ∏¬“ Û. ∫Õ°ª√–«—µ‘·≈–º≈ß“π¢Õß∫ÿ§§≈ ë æ—≤π“°“√¢ÕßÕ“≥“®—°√Õ¬ÿ∏¬“  ”§—≠ ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“·≈–∏π∫ÿ√’ °“√¥â“π°“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß ∑’Ëπà“¿“§¿Ÿ¡‘„® ·≈–‡»√…∞°‘® ‚¥¬ —߇¢ª Ù. Õ∏‘∫“¬¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬∑’Ë ”§—≠ ë º≈ß“π¢Õß∫ÿ§§≈ ”§—≠„π ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“  ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“·≈–∏π∫ÿ√’∑’Ëπà“ ‡™àπ  ¡‡¥Á®æ√–√“¡“∏‘∫¥’∑’Ë Ò ¿“§¿Ÿ¡‘„®·≈–§«√§à“·°à°“√  ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‰µ√‚≈°π“∂ Õπÿ√°…剫⠗  ¡‡¥Á®æ√–π‡√»«√¡À“√“™ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 111
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ı  ¡‡¥Á®æ√–π“√“¬≥å¡À“√“™ (µàÕ) ™“«∫â“π∫“ß√–®—π ë ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“ ‚¥¬ —߇¢ª ‡™àπ »‘≈ª°√√¡ °“√§â“ «√√≥°√√¡ ë °“√°Õ∫°Ÿâ‡Õ°√“™·≈–°“√ ∂“ªπ“ Õ“≥“®—°√∏π∫ÿ√’ ‚¥¬ —߇¢ª ë æ√–√“™ª√–«—µ‘·≈–º≈ß“π¢Õß æ√–‡®â“µ“° ‘π¡À“√“™ ‚¥¬ —߇¢ª ë ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ¡—¬∏π∫ÿ√’ ‚¥¬ —߇¢ª ‡™àπ »‘≈ª°√√¡ °“√§â“ «√√≥°√√¡ ª.ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬æ—≤π“°“√¢Õ߉∑¬ ë °“√ ∂“ªπ“Õ“≥“®—°√√—µπ‚° ‘π∑√å  ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å ‚¥¬ —߇¢ª ‚¥¬ —߇¢ª Ú. Õ∏‘∫“¬ªí®®—¬∑’Ë à߇ √‘¡§«“¡‡®√‘≠ ë ªí®®—¬∑’Ë à߇ √‘¡§«“¡‡®√‘≠√ÿà߇√◊Õß √ÿà߇√◊Õß∑“߇»√…∞°‘®·≈–°“√ ∑“߇»√…∞°‘®·≈–°“√ª°§√ÕߢÕ߉∑¬ ª°§√ÕߢÕ߉∑¬ ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å „π ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å Û. ¬°µ—«Õ¬à“ߺ≈ß“π¢Õß∫ÿ§§≈ ”§—≠ ë æ—≤π“°“√¥â“πµà“ß Ê ¢Õ߉∑¬ ¡—¬ ¥â“πµà“ß Ê  ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å √—µπ‚° ‘π∑√å‚¥¬ —߇¢ª µ“¡™à«ß Ù. Õ∏‘∫“¬¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬∑’Ë ”§—≠ ‡«≈“µà“ß Ê ‡™àπ  ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å  ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å∑’Ëπà“¿“§¿Ÿ¡‘„® µÕπµâπ  ¡—¬ªØ‘√Ÿªª√–‡∑» ·≈– ·≈–§«√§à“·°à°“√Õπÿ√—°…å‰«â  ¡—¬ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ë º≈ß“π¢Õß∫ÿ§§≈ ”§—≠∑“ߥâ“πµà“ß Ê „π ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å ‡™àπ - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏¬Õ¥øÑ“ ®ÿÓ‚≈°¡À“√“™112 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ -  ¡‡¥Á®æ√–∫«√√“™‡®â“¡À“ ÿ√ ‘ßÀπ“∑(µàÕ) - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“ ‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ë ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å ‡™àπ »‘≈ª°√√¡ «√√≥°√√¡¡.Ò Ò. Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß√“«∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ë  ¡—¬°àÕπª√–«—µ‘»“ µ√å„π¥‘π·¥π‰∑¬  ¡—¬°àÕπ ÿ‚¢∑—¬„π¥‘π·¥π‰∑¬ ‚¥¬ —߇¢ª ‚¥¬ —߇¢ª ë √—∞‚∫√“≥„π¥‘π·¥π‰∑¬ ‡™àπ »√’«‘™—¬ µ“¡æ√≈‘ߧå ∑«“√«¥’ Ú. «‘‡§√“–Àåæ—≤π“°“√¢ÕßÕ“≥“®—°√ ë √—∞‰∑¬„π¥‘π·¥π‰∑¬ ‡™àπ ≈â“ππ“  ÿ‚¢∑—¬„π¥â“πµà“ß Ê π§√»√’∏√√¡√“™  ÿæ√√≥¿Ÿ¡‘ Û. «‘‡§√“–ÀåÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß«—≤π∏√√¡ ë °“√ ∂“ªπ“Õ“≥“®—°√ ÿ‚¢∑—¬ ·≈– ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ªí®®—¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß (ªí®®—¬¿“¬„π ·≈– —ߧ¡‰∑¬„πªí®®ÿ∫—π ·≈–ªí®®—¬¿“¬πÕ°) ë æ—≤π“°“√¢ÕßÕ“≥“®—°√ ÿ‚¢∑—¬ „π¥â“π°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß ‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å √–À«à“ߪ√–‡∑» ë «—≤π∏√√¡ ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ‡™àπ ¿“…“‰∑¬ «√√≥°√√¡ ª√–‡æ≥’ ”§—≠ »‘≈ª°√√¡‰∑¬ ë ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬„π ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ‡™àπ °“√™≈ª√–∑“𠇧√◊ËÕß —ߧ‚≈° ë §«“¡‡ ◊ËÕ¡¢ÕßÕ“≥“®—°√ ÿ‚¢∑—¬ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 113
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ú Ò. «‘‡§√“–Àåæ—≤π“°“√¢ÕßÕ“≥“®—°√ ë °“√ ∂“ªπ“Õ“≥“®—°√Õ¬ÿ∏¬“ Õ¬ÿ∏¬“·≈–∏π∫ÿ√’„π¥â“πµà“ß Ê ë ªí®®—¬∑’Ë àߺ≈µàÕ§«“¡‡®√‘≠√ÿà߇√◊Õß Ú. «‘‡§√“–Àåªí®®—¬∑’Ë àߺ≈µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß ¢ÕßÕ“≥“®—°√Õ¬ÿ∏¬“ ·≈–§«“¡‡®√‘≠√ÿà߇√◊ÕߢÕß ë æ—≤π“°“√¢ÕßÕ“≥“®—°√Õ¬ÿ∏¬“ Õ“≥“®—°√Õ¬ÿ∏¬“ „π¥â“π°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß  —ߧ¡ Û. √–∫ÿ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å  ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“·≈–∏π∫ÿ√’ ·≈–Õ‘∑∏‘æ≈ √–À«à“ߪ√–‡∑» ¢Õß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“¥—ß°≈à“« µàÕ°“√ ë °“√‡ ’¬°√ÿß»√’Õ¬ÿ∏¬“§√—Èß∑’Ë Ò æ—≤π“™“µ‘‰∑¬„π¬ÿ§µàÕ¡“ ·≈–°“√°Ÿâ‡Õ°√“™ ë ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬  ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“ ‡™àπ °“√§«∫§ÿ¡°”≈—ߧπ ·≈–»‘≈ª«—≤π∏√√¡ ë °“√‡ ’¬°√ÿß»√’Õ¬ÿ∏¬“§√—Èß∑’Ë Ú °“√°Ÿâ‡Õ°√“™·≈–°“√ ∂“ªπ“ Õ“≥“®—°√∏π∫ÿ√’ ë ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ¡—¬∏π∫ÿ√’ ë «’√°√√¡¢Õß∫√√æ∫ÿ√ÿ…‰∑¬ º≈ß“π ¢Õß∫ÿ§§≈ ”§—≠¢Õ߉∑¬ ∑’Ë¡’ à«π √â“ß √√§å™“µ‘‰∑¬ ‡™àπ -  ¡‡¥Á®æ√–√“¡“∏‘∫¥’∑’Ë Ú - æ√– ÿ√‘‚¬∑—¬ - æ√–π‡√»«√¡À“√“™ - æ√–π“√“¬≥å¡À“√“™ -  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“µ“° ‘π¡À“√“™114 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ú - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏¬Õ¥øÑ“(µàÕ) ®ÿÓ‚≈°¡À“√“™ (¥â«ß) -  ¡‡¥Á®æ√–∫«√√“™‡®â“ ¡À“ ÿ√ ‘ßÀπ“∂ (∫ÿ≠¡“)¡.Û Ò. «‘‡§√“–Àåæ—≤π“°“√¢Õ߉∑¬ ë °“√ ∂“ªπ“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√  ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å„π¥â“πµà“ß Ê ‡ªìπ√“™∏“π’¢Õ߉∑¬ Ú. «‘‡§√“–Àåªí®®—¬∑’Ë àߺ≈µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß ë ªí®®—¬∑’Ë àߺ≈µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß ·≈–§«“¡‡®√‘≠√ÿà߇√◊ÕߢÕ߉∑¬ ·≈–§«“¡‡®√‘≠√ÿà߇√◊ÕߢÕ߉∑¬ „π ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å „π ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å Û. «‘‡§√“–Àå¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ë ∫∑∫“∑¢Õßæ√–¡À“°…—µ√‘¬å‰∑¬  ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å ·≈–Õ‘∑∏‘æ≈ „π√“™«ß»å®—°√’„π°“√ √â“ß √√§å µàÕ°“√æ—≤π“™“µ‘‰∑¬ §«“¡‡®√‘≠·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß™“µ‘ Ù. «‘‡§√“–Àå∫∑∫“∑¢Õ߉∑¬ ë æ—≤π“°“√¢Õ߉∑¬„π ¡—¬ „π ¡—¬ª√–™“∏‘ª‰µ¬ √—µπ‚° ‘π∑√å∑“ߥâ“π°“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß  —ߧ¡ ‡»√…∞°‘® ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ߪ√–‡∑» µ“¡™à«ß ¡—¬µà“ß Ê ë ‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠ ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å ∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√æ—≤π“™“µ‘‰∑¬ ‡™àπ °“√∑” π∏‘ —≠≠“‡∫“«å√‘ß„π ¡—¬ √—™°“≈∑’Ë Ù °“√ªØ‘√Ÿªª√–‡∑»„π ¡—¬ √—™°“≈∑’Ë ı °“√‡¢â“√à«¡ ß§√“¡‚≈° §√—Èß∑’Ë Ò ·≈–§√—Èß∑’Ë Ú ‚¥¬«‘‡§√“–Àå  “‡Àµÿªí®®—¬ ·≈–º≈¢Õ߇Àµÿ°“√≥åµà“ß Ê ë ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ „π ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈ µàÕ°“√æ—≤π“™“µ‘‰∑¬®π∂÷ßªí®®ÿ∫π — µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 115
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û ‚¥¬‡©æ“–æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√ (µàÕ) ¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡À‘µ≈“∏‘‡∫»√ √“¡“∏‘∫¥’ ®—°√’πƒ∫¥‘π∑√  ¬“¡‘π∑√“∏‘√“™ ∫√¡π“∂∫摵√ ·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ë ∫∑∫“∑¢Õ߉∑¬µ—Èß·µà‡ª≈’ˬπ·ª≈ß °“√ª°§√Õß®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π „π —ߧ¡‚≈°¡.Ù-ˆ Ò. «‘‡§√“–Àåª√–‡¥Á𠔧—≠¢Õß ë ª√–‡¥Á𠔧—≠¢Õߪ√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬ ª√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬ ‡™àπ ·π«§‘¥‡°’ˬ«°—∫§«“¡‡ªìπ¡“ Ú. «‘‡§√“–À姫“¡ ”§—≠¢Õß ∂“∫—π ¢Õß™“µ‘‰∑¬ Õ“≥“®—°√‚∫√“≥ æ√–¡À“°…—µ√‘¬åµàÕ™“µ‘‰∑¬ „π¥‘π·¥π‰∑¬ ·≈–Õ‘∑∏‘æ≈∑’Ë¡’µàÕ Û. «‘‡§√“–Àåªí®®—¬∑’Ë à߇ √‘¡°“√  —ߧ¡‰∑¬ªí®®—¬∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√ ∂“ªπ“  √â“ß √√§å¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ·≈– Õ“≥“®—°√‰∑¬„π™à«ß‡«≈“µà“ß Ê «—≤π∏√√¡‰∑¬ ´÷Ëß¡’º≈µàÕ —ߧ¡‰∑¬  “‡Àµÿ·≈–º≈¢Õß°“√ªØ‘√Ÿª „π¬ÿ§ªí®®ÿ∫π— °“√ª°§√Õß∫â“π‡¡◊Õß °“√‡≈‘°∑“  ‡≈‘°‰æ√à °“√‡ ¥Á®ª√–æ“ ¬ÿ‚√ª ·≈–À—«‡¡◊Õß ¡—¬√—™°“≈∑’Ë ı °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß°“√ª°§√Õß æ.». ÚÙ˜ı ∫∑∫“∑¢Õß µ√’‰∑¬ Ù. «‘‡§√“–Àåº≈ß“π¢Õß∫ÿ§§≈ ”§—≠ ë ∫∑∫“∑¢Õß ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ∑—Èß™“«‰∑¬·≈–µà“ߪ√–‡∑» „π°“√æ—≤π“™“µ‘‰∑¬„π¥â“πµà“ß Ê ∑’Ë¡’ à«π √â“ß √√§å«—≤π∏√√¡‰∑¬ ‡™àπ °“√ªÑÕß°—π·≈–√—°…“‡Õ°√“™ ·≈–ª√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬ ¢Õß™“µ‘ °“√ √â“ß √√§å«—≤π∏√√¡‰∑¬116 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ ë Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß«—≤π∏√√¡µ–«—πµ° (µàÕ) ·≈–µ–«—πÕÕ°∑’Ë¡’µàÕ —ߧ¡‰∑¬ ë º≈ß“π¢Õß∫ÿ§§≈ ”§—≠∑—Èß™“«‰∑¬ ·≈–µà“ߪ√–‡∑»∑’Ë¡’ à«π √â“ß √√§å «—≤π∏√√¡‰∑¬ ·≈–ª√–«—µ‘»“ µ√å‰∑¬ ‡™àπ - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬ - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–π—Ë߇°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸàÀ—« - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–¡ß°ÿƇ°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸàÀ—« -  ¡‡¥Á®æ√–¡À“ ¡≥‡®â“ °√¡æ√–¬“«™‘√≠“≥«‚√√  - æ√–‡®â“∫√¡«ß»å‡∏Õ °√¡À≈«ß«ß…“∏‘√“™ π‘∑ -  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“∫√¡«ß»å‡∏Õ æ√–Õߧ凮ⓥ‘»«√°ÿ¡“√ °√¡æ√–¬“¥”√ß√“™“πÿ¿“æ -  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“∫√¡«ß»å‡∏Õ ‡®â“øÑ“®‘µ√‡®√‘≠ °√¡æ√–¬“ π√‘»√“πÿ«—¥µ‘«ß»å - À¡àÕ¡√“‚™∑—¬ À¡àÕ¡√“™«ß»å °√–µà“¬ Õ‘»√“ß°Ÿ√ -  ¡‡¥Á®‡®â“æ√–¬“¡À“»√’ ÿ√‘¬«ß»å (™à«ß ∫ÿππ“§) - ∫“∑À≈«ßª“ ‡≈Õ°—«´å - æ√–¬“°—≈¬“≥‰¡µ√’ (Dr. Francis B. Sayre ¥√.ø√“π´’  ∫’ ·´√å) µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 117
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ - »“ µ√“®“√¬å»‘≈ª æ’√–»√’ (µàÕ) - æ√–¬“√—…Æ“πÿª√–¥‘…∞¡À‘»√¿—°¥’ (§Õ´‘¡∫’È ≥ √–πÕß) ë ªí®®—¬·≈–∫ÿ§§≈∑’Ë à߇ √‘¡§«“¡  √â“ß √√§å¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ·≈– «—≤π∏√√¡‰∑¬ ´÷Ëß¡’º≈µàÕ —ߧ¡‰∑¬ „πªí®®ÿ∫—𠇙àπ - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ -  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ -  ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ -  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“æ’Ëπ“߇∏Õ ‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“ °√¡À≈«ßπ√“∏‘«“ √“™π§√‘π∑√å ı. «“ß·ºπ°”Àπ¥·π«∑“ß·≈–°“√¡’ ë  ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√ √â“ß √√§å  à«π√à«¡°“√Õπÿ√—°…å¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ ë «‘∂’™’«‘µ¢Õߧπ‰∑¬„π ¡—¬µà“ß Ê ë °“√ ◊∫∑Õ¥·≈–‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ¢Õß«—≤π∏√√¡‰∑¬ ë ·π«∑“ß°“√Õπÿ√—°…å¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·≈– «—≤π∏√√¡‰∑¬·≈–°“√¡’ à«π√à«¡ „π°“√Õπÿ√—°…å ë «‘∏’°“√¡’ à«π√à«¡Õπÿ√—°…å¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ ·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬118 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  •  “√–∑’Ë ı ¿Ÿ¡‘»“ µ√å¡“µ√∞“π   ı.Ò ‡¢â“„®≈—°…≥–¢Õß‚≈°∑“ß°“¬¿“æ ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß √√æ ‘Ëß´÷Ëß¡’º≈µàÕ°—π·≈–°—π „π√–∫∫¢Õß∏√√¡™“µ‘ „™â·ºπ∑’Ë·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å„π°“√§âπÀ“ «‘‡§√“–Àå  √ÿª ·≈–„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿Ÿ¡‘ “√ π‡∑»Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. ·¬°·¬– ‘Ëßµà“ß Ê √Õ∫µ—«∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ‡Õß ë  ‘Ëßµà“ß Ê √Õ∫µ—«∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ‡Õß µ“¡∏√√¡™“µ‘·≈–∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ߢ÷È𠵓¡∏√√¡™“µ‘·≈–∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ߢ÷Èπ Ú. √–∫ÿ§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßµ”·Àπàß √–¬– ë §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßµ”·Àπàß √–¬– ∑‘»¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê √Õ∫µ—« ∑‘»¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê √Õ∫µ—« ‡™àπ ∑’ËÕ¬Ÿà Õ“»—¬ ∫â“π ‡æ◊ËÕπ∫â“π µâπ‰¡â ∂ππ ∑ÿàßπ“ ‰√à  «π ∑’Ë√“∫ ¿Ÿ‡¢“ ·À≈àßπÈ” Û. √–∫ÿ∑‘»À≈—°·≈–∑’˵—ÈߢÕß ‘Ëßµà“ß Ê ë ∑‘»À≈—° (‡Àπ◊Õ µ–«—πÕÕ° „µâ µ–«—πµ°) ·≈–∑’˵—ÈߢÕß ‘Ëßµà“ß Ê √Õ∫µ—« Ù. „™â·ºπº—ßßà“¬ Ê „π°“√· ¥ßµ”·Àπàß ë ·ºπº—ß· ¥ßµ”·Àπàß ‘Ëßµà“ß Ê ¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê „πÀâÕ߇√’¬π „πÀâÕ߇√’¬π ı.  —߇°µ·≈–∫Õ°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß ¿“æÕ“°“» ¢Õß ¿“æÕ“°“»„π√Õ∫«—π „π√Õ∫«—𠇙àπ °≈“ß«—π °≈“ߧ◊𠧫“¡√âÕπ¢ÕßÕ“°“» Ωπ-‡¡¶-≈¡ ª.Ú Ò. √–∫ÿ ‘Ëßµà“ß Ê ∑’ˇªìπ∏√√¡™“µ‘°—∫ ë  ‘Ëßµà“ß Ê ∑’ˇªìπ∏√√¡™“µ‘°—∫∑’Ë¡πÿ…¬å ∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ߢ÷Èπ ´÷Ëߪ√“°Ø√–À«à“ß  √â“ߢ÷Èπ ´÷Ëߪ√“°Ø√–À«à“ß‚√߇√’¬π ‚√߇√’¬π°—∫∫â“π °—∫∫â“π Ú. √–∫ÿµ”·ÀπàßÕ¬à“ßßà“¬·≈–≈—°…≥– ë µ”·ÀπàßÕ¬à“ßßà“¬·≈–≈—°…≥– ∑“ß°“¬¿“æ¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê ∑’˪√“°Ø ∑“ß°“¬¿“æ¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê ∑’˪√“°Ø „π≈Ÿ°‚≈° ·ºπ∑’Ë ·ºπº—ß ·≈–¿“æ∂à“¬ „π≈Ÿ°‚≈° ·ºπ∑’Ë ·ºπº—ß ·≈–¿“æ∂à“¬ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 119
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ú ‡™àπ ¿Ÿ‡¢“ ∑’Ë√“∫ ·¡àπÈ” µâπ‰¡â (µàÕ) Õ“°“» ∑–‡≈ Û. Õ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ë §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õߪ√“°Ø°“√≥å ª√“°Ø°“√≥å√–À«à“ß‚≈° √–À«à“ß‚≈° ¥«ßÕ“∑‘µ¬å ¥«ßÕ“∑‘µ¬å·≈–¥«ß®—π∑√å ·≈–¥«ß®—π∑√å ‡™àπ ¢â“ߢ÷Èπ ¢â“ß·√¡ ƒ¥Ÿ°“≈µà“ß Ê ª.Û Ò. „™â·ºπ∑’Ë ·ºπº—ß·≈–¿“æ∂à“¬„π°“√ ë ·ºπ∑’Ë ·ºπº—ß ·≈–¿“æ∂à“¬ À“¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å„π™ÿ¡™π‰¥â ë §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßµ”·Àπàß Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ √–¬– ∑‘»∑“ß Ú. ‡¢’¬π·ºπº—ßßà“¬ Ê ‡æ◊ËÕ· ¥ß ë µ”·Àπàß∑’˵—Èß —¡æ—π∏å¢Õß ∂“π∑’Ë µ”·Àπàß∑’˵—ÈߢÕß ∂“π∑’Ë ”§—≠  ”§—≠„π∫√‘‡«≥‚√߇√’¬π·≈–™ÿ¡™π „π∫√‘‡«≥‚√߇√’¬π·≈–™ÿ¡™π ‡™àπ  ∂“π∑’Ë√“™°“√ Õ”‡¿Õ µ≈“¥ ‚√ß欓∫“≈ ‰ª√…≥’¬å œ≈œ Û. ∫Õ°§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß≈—°…≥– ë ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»·≈–¿Ÿ¡‘Õ“°“»∑’Ë¡’º≈ °“¬¿“æ°—∫≈—°…≥–∑“ß —ߧ¡ µàÕ ¿“栗ߧ¡„π™ÿ¡™π ¢Õß™ÿ¡™π ª.Ù Ò. „™â·ºπ∑’Ë ¿“æ∂à“¬√–∫ÿ≈—°…≥– ”§—≠ ë ·ºπ∑’Ë ¿“æ∂à“¬ ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ ∑“ß°“¬¿“æ¢Õß®—ßÀ«—¥µπ‡Õß ¢Õß®—ßÀ«—¥µπ‡Õß Ú. √–∫ÿ·À≈àß∑√—欓°√·≈– ‘Ëßµà“ß Ê ë µ”·Àπàß √–¬–∑“ß ·≈–∑‘»¢Õß „π®—ßÀ«—¥¢Õßµπ‡Õߥ⫬·ºπ∑’Ë ∑√—欓°√·≈– ‘Ëßµà“ß Ê „π®—ßÀ«—¥ ¢Õßµπ‡Õß Û. „™â·ºπ∑’ËÕ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å ë ·ºπ∑’Ë· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å ¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π®—ßÀ«—¥ ¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π®—ßÀ«—¥120 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ù ë ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ (¿Ÿ¡‘≈—°…≥å(µàÕ) À√◊Õ¿Ÿ¡ª√–‡∑»·≈–¿Ÿ¡‘Õ“°“») ‘ ∑’Ë¡’º≈µàÕ ¿“栗ߧ¡¢Õß®—ßÀ«—¥ª.ı Ò. √Ÿâµ”·Àπàß (æ‘°—¥¿Ÿ¡‘»“ µ√å ≈–µ‘®Ÿ¥ ë µ”·Àπàß (æ‘°—¥¿Ÿ¡‘»“ µ√å ≈–µ‘®Ÿ¥ ≈Õß®‘®Ÿ¥) √–¬– ∑‘»∑“ߢÕß¿Ÿ¡‘¿“§ ≈Õß®‘®Ÿ¥) √–¬– ∑‘»∑“ߢÕß¿Ÿ¡‘¿“§ ¢Õßµπ‡Õß ¢Õßµπ‡Õß Ú. √–∫ÿ≈—°…≥–¿Ÿ¡‘≈—°…≥å∑’Ë ”§—≠ ë ¿Ÿ¡‘≈—°…≥å∑’Ë ”§—≠„π¿Ÿ¡‘¿“§¢Õß „π¿Ÿ¡‘¿“§¢Õßµπ‡Õß„π·ºπ∑’Ë µπ‡Õß ‡™àπ ·¡àπÈ” ¿Ÿ‡¢“ ªÉ“‰¡â Û. Õ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß≈—°…≥– ë §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß≈—°…≥– ∑“ß°“¬¿“æ°—∫≈—°…≥–∑“ß —ߧ¡ ∑“ß°“¬¿“æ (¿Ÿ¡‘≈—°…≥å·≈–¿Ÿ¡‘Õ“°“») „π¿Ÿ¡‘¿“§¢Õßµπ‡Õß ·≈–≈—°…≥–∑“ß —ߧ¡ (¿Ÿ¡‘ —ߧ¡) „π¿Ÿ¡‘¿“§¢Õßµπ‡Õߪ.ˆ Ò. „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ë ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å (·ºπ∑’Ë ¿“æ∂à“¬™π‘¥µà“ß Ê) (·ºπ∑’Ë ¿“æ∂à“¬™π‘¥µà“ß Ê) √–∫ÿ≈—°…≥– ”§—≠∑“ß°“¬¿“æ ∑’Ë· ¥ß≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ ·≈– —ߧ¡¢Õߪ√–‡∑» ¢Õߪ√–‡∑» Ú. Õ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ë §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß≈—°…≥– ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ°—∫ ∑“ß°“¬¿“æ°—∫ª√“°Ø°“√≥å ª√“°Ø°“√≥å∑“ß∏√√¡™“µ‘ ∑“ß∏√√¡™“µ‘¢Õߪ√–‡∑» ‡™àπ ¢Õߪ√–‡∑» Õÿ∑°¿—¬ ·ºàπ¥‘π‰À« «“µ¿—¬ ë ¿Ÿ¡‘≈—°…≥å∑’Ë¡’µàÕ¿Ÿ¡‘ —ߧ¡ ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 121
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò Ò. ‡≈◊Õ°„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ë ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å (≈Ÿ°‚≈° ·ºπ∑’Ë °√“ø ·ºπ¿Ÿ¡‘) (≈Ÿ°‚≈° ·ºπ∑’Ë °√“ø ·ºπ¿Ÿ¡‘ œ≈œ) „π°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ ‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå ∑’Ë· ¥ß≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ·≈– ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ·≈– —ߧ¡¢Õß  —ߧ¡¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬·≈–∑«’ª‡Õ‡™’¬ ª√–‡∑»‰∑¬·≈–∑«’ª‡Õ‡™’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬·≈–‚Õ‡™’¬‡π’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ·≈–‚Õ‡™’¬‡π’¬ Ú. Õ∏‘∫“¬‡ âπ·∫à߇«≈“·≈– ë ‡ âπ·∫à߇«≈“¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ «—𠇫≈“ °—∫∑«’ªµà“ß Ê ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬°—∫∑«’ªµà“ß Ê ë §«“¡·µ°µà“ߢÕ߇«≈“ ¡“µ√∞“π °—∫‡«≈“∑âÕß∂‘Ëπ Û. «‘‡§√“–À凙◊ËÕ¡‚¬ß  “‡Àµÿ·≈–·π«∑“ß ë ¿—¬∏√√¡™“µ‘·≈–°“√√–«—ß¿—¬∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ªÑÕß°—π¿—¬∏√√¡™“µ‘·≈–°“√√–«—ß¿—¬ „πª√–‡∑»‰∑¬·≈–∑«’ª‡Õ‡™’¬ ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–∑«’ª‡Õ‡™’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ‚Õ‡™’¬‡π’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ·≈–‚Õ‡™’¬‡π’¬ ¡.Ú Ò. „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å„π°“√ ë ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å∑’Ë· ¥ß √«∫√«¡ «‘‡§√“–Àå·≈–𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈ ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ·≈– —ߧ¡ ‡°’ˬ«°—∫≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ·≈– ¢Õß∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈–·Õø√‘°“  —ߧ¡¢Õß∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈–·Õø√‘°“ Ú. «‘‡§√“–À姫“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß≈—°…≥– ë ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ·≈– —ߧ¡ ∑“ß°“¬¿“æ·≈– —ߧ¡¢Õß∑«’ª¬ÿ‚√ª ¢Õß∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈–·Õø√‘°“ ·≈–·Õø√‘°“ ¡.Û Ò. „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å„π°“√ ë ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å∑’Ë· ¥ß √«∫√«¡ «‘‡§√“–Àå ·≈–𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈ ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ·≈– —ߧ¡¢Õß ‡°’ˬ«°—∫≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ·≈– ∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ·≈–Õ‡¡√‘°“„µâ122 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û  —ߧ¡¢Õß∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ·≈–(µàÕ) Õ‡¡√‘°“„µâ Ú. «‘‡§√“–À姫“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß≈—°…≥– ë ≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ·≈– —ߧ¡ ∑“ß°“¬¿“æ·≈– —ߧ¡¢Õß ¢Õß∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ·≈–Õ‡¡√‘°“„µâ ∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ·≈–Õ‡¡√‘°“„µâ¡.Ù-ˆ Ò. „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å„π°“√ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å∑’Ë„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ë √«∫√«¡ «‘‡§√“–Àå·≈–𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–¢à“« “√¿Ÿ¡‘≈—°…≥å ¿Ÿ¡‘Õ“°“» ¿Ÿ¡‘ “√ π‡∑»Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–¿Ÿ¡‘ —ߧ¡¢Õ߉∑¬ ·≈–¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê ∑—Ë«‚≈° Ú. «‘‡§√“–ÀåÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß ¿“æ¿Ÿ¡‘»“ µ√å ë ªí≠À“∑“ß°“¬¿“æÀ√◊Õ¿—¬æ‘∫—µ‘ ´÷Ëß∑”„À⇰‘¥ªí≠À“∑“ß°“¬¿“æÀ√◊Õ ∑“ß∏√√¡™“µ‘„πª√–‡∑»‰∑¬·≈– ¿—¬æ‘∫—µ‘∑“ß∏√√¡™“µ‘„π ¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê ¢Õß‚≈° ª√–‡∑»‰∑¬·≈–¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ ¢Õß‚≈° „π à«πµà“ß Ê ¢Õß‚≈° ë °“√‡°‘¥¿Ÿ¡‘ —ߧ¡„À¡à¢Õß‚≈° Û. «‘‡§√“–Àå°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕßæ◊Èπ∑’Ë ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕßæ◊Èπ∑’Ë´÷Ë߉¥â√—∫ ´÷Ë߉¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈®“°ªí®®—¬ Õ‘∑∏‘æ≈®“°ªí®®—¬∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å„πª√–‡∑»‰∑¬ „πª√–‡∑»‰∑¬·≈–∑«’ªµà“ß Ê ‡™àπ ·≈–∑«’ªµà“ß Ê °“√‡§≈◊ËÕπµ—«¢Õß·ºàπ‡ª≈◊Õ°‚≈° Ù. ª√–‡¡‘π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∏√√¡™“µ‘ ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∏√√¡™“µ‘„π‚≈° „π‚≈°«à“‡ªìπº≈¡“®“°°“√°√–∑” ‡™àπ ¿“«–‚≈°√âÕ𠧫“¡·Àâß·≈âß ¢Õß¡πÿ…¬å·≈–À√◊Õ∏√√¡™“µ‘  ¿“æÕ“°“»·ª√ª√«π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 123
  •  “√–∑’Ë ı ¿Ÿ¡‘»“ µ√å¡“µ√∞“π   ı.Ú ‡¢â “ „®ªØ‘  — ¡ æ— π ∏å √ –À«à “ ß¡πÿ … ¬å °— ∫  ¿“æ·«¥≈â Õ ¡∑“ß°“¬¿“æ∑’Ë °à Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ °“√ √â “ ß √√§å «— ≤ π∏√√¡ ¡’ ®‘ µ  ”π÷ ° ·≈–¡’  à « π√à « ¡„π°“√Õπÿ √— ° …å ∑ √— æ ¬“°√ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑’ˬ—Ë߬◊π ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. ∫Õ° ‘Ëßµà“ß Ê ∑’ˇ°‘¥µ“¡∏√√¡™“µ‘ ë ≈—°…≥–¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» ¿Ÿ¡‘Õ“°“» ∑’Ë àߺ≈µàÕ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß¡πÿ…¬å ¡’º≈µàÕ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß¡πÿ…¬å ‡™àπ ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ‡§√◊ËÕß·µàß°“¬·≈–Õ“À“√ Ú.  —߇°µ·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√ ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫µ—« ∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫µ—« Û. ¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥√–‡∫’¬∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ë °“√√Ÿâ‡∑à“∑—π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–ª√—∫µ—« ∑’Ë∫â“π·≈–™—Èπ‡√’¬π ‡¢â“°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ª.Ú Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡ ”§—≠·≈–§ÿ≥§à“ ë §ÿ≥§à“¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß∏√√¡™“µ‘ ¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß∏√√¡™“µ‘·≈– ‡™àπ °“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ∑“ß —ߧ¡ ë §ÿ≥§à“¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß —ߧ¡ ‡™àπ  ‘Ëߪ≈Ÿ° √â“߇æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’æ Ú. ·¬°·¬–·≈–„™â∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘ ë §«“¡À¡“¬¢Õß∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘ ∑’Ë„™â·≈⫉¡àÀ¡¥‰ª·≈–∑’Ë„™â·≈â« ë ª√–‡¿∑∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘ À¡¥‰ª‰¥âÕ¬à“ߧÿ¡§à“ â - „™â·≈â«À¡¥‰ª ‡™àπ ·√à - „™â·≈⫉¡àÀ¡¥ ‡™àπ ∫√√¬“°“» πÈ” - „™â·≈â«¡’°“√‡°‘¥¢÷Èπ¡“∑¥·∑πÀ√◊Õ √—°…“‰«â‰¥â ‡™à𠥑π ªÉ“‰¡â  —µ«åª“ É - «‘∏’„™â∑√—欓°√Õ¬à“ߧÿâ¡§à“ Û. Õ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õ߃¥Ÿ°“≈°—∫ ë §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õ߃¥Ÿ°“≈°—∫ °“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢Õß¡πÿ…¬å °“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢Õß¡πÿ…¬å 124 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߪ.Ú Ù. ¡’ à«π√à«¡„π°“√øóôπøŸ ª√—∫ª√ÿß ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡(µàÕ)  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π‚√߇√’¬π·≈–™ÿ¡™π ë °“√√—°…“·≈–øóôπøŸ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ª.Û Ò. ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ë  ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π™ÿ¡™π„πÕ¥’µ·≈–  ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π™ÿ¡™π®“°Õ¥’µ ªí®®ÿ∫π — ∂÷ßªí®®ÿ∫π — Ú. Õ∏‘∫“¬°“√æ÷Ëßæ“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– ë °“√æ÷Ëßæ“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π°“√¥”√ß™’«‘µ ∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘„π°“√ πÕß ¢Õß¡πÿ…¬å ‡™àπ °“√§¡π“§¡ ∫â“π‡√◊Õ𠧫“¡µâÕß°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß¡πÿ…¬å ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π™ÿ¡™π ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ë °“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’ˇªìπº≈¡“®“°  ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß∏√√¡™“µ‘„π™ÿ¡™π Û. Õ∏‘∫“¬‡°’ˬ«°—∫¡≈æ‘…·≈–°“√ ë ¡≈æ‘…∑’ˇ°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å °àÕ„À⇰‘¥¡≈æ‘…‚¥¬¡πÿ…¬å Ù. Õ∏‘∫“¬§«“¡·µ°µà“ߢÕ߇¡◊Õß ë ≈—°…≥–¢Õ߇¡◊Õß·≈–™π∫∑ ·≈–™π∫∑ ı. µ√–Àπ—°∂÷ß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ë °“√‡æ‘Ë¡·≈– Ÿ≠‡ ’¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π™ÿ¡™π ∑”„Àâ™ÿ¡™π‡ª≈’ˬπ·ª≈ߪ.Ù Ò. Õ∏‘∫“¬ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ ë  ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ¢Õß ¢Õß™ÿ¡™π∑’Ë àߺ≈µàÕ°“√¥”‡π‘π™’«‘µ ™ÿ¡™π∑’Ë àߺ≈µàÕ°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢Õß ¢Õߧπ„π®—ßÀ«—¥ §π„π®—ßÀ«—¥ ‡™àπ ≈—°…≥–∫â“π Õ“À“√ Ú. Õ∏‘∫“¬°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π „π®—ßÀ«—¥·≈–º≈∑’ˇ°‘¥®“°°“√ ®—ßÀ«—¥·≈–º≈∑’ˇ°‘¥®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ‡ª≈’¬π·ª≈ßπ—π Ë È ‡™àπ °“√µ—Èß∂‘Ëπ∞“π °“√¬â“¬∂‘Ëπ Û. ¡’ à«π√à«¡„π°“√Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ë °“√Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– „π®—ßÀ«—¥ ∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘„π®—ßÀ«—¥ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 125
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ı Ò. «‘‡§√“–Àå ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ ë  ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ∑’Ë¡’ ∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ≈—°…≥–°“√µ—Èß∂‘Ëπ∞“π Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ≈—°…≥–°“√µ—Èß∂‘Ëπ∞“π·≈– ·≈–°“√¬â“¬∂‘Ëπ¢Õߪ√–™“°√„π¿Ÿ¡‘¿“§ °“√¬â“¬∂‘Ëπ¢Õߪ√–™“°√„π¿Ÿ¡‘¿“§ Ú. Õ∏‘∫“¬Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ë Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß∏√√¡™“µ‘ ∑“ß∏√√¡™“µ‘∑Ë°àÕ„À⇰‘¥«‘∂’™’«‘µ·≈– ’ ∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥«‘∂’™’«‘µ·≈–°“√ √â“ß √√§å °“√ √â“ß √√§å«—≤π∏√√¡„π¿Ÿ¡‘¿“§ «—≤π∏√√¡„π¿Ÿ¡‘¿“§ Û. 𔇠πÕµ—«Õ¬à“ß∑’Ë –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπº≈ ë º≈®“°°“√√—°…“·≈–°“√∑”≈“¬ ®“°°“√√—°…“·≈–°“√∑”≈“¬  ¿“æ·«¥≈âÕ¡  ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ·≈–‡ πÕ·π«§‘¥ ë ·π«∑“ß°“√Õπÿ√—°…å·≈–√—°…“ „π°“√√—°…“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π¿Ÿ¡‘¿“§  ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π¿Ÿ¡‘¿“§ ª.ˆ Ò. «‘‡§√“–À姫“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ë  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß∏√√¡™“µ‘  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß∏√√¡™“µ‘°—∫ °—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß —ߧ¡„πª√–‡∑»  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß —ߧ¡„πª√–‡∑» ë §«“¡ —¡æ—π∏å·≈–º≈°√–∑∫ Ú. Õ∏‘∫“¬°“√·ª≈ß ¿“æ∏√√¡™“µ‘ ë º≈∑’ˇ°‘¥®“°°“√ª√—∫‡ª≈’ˬπÀ√◊Õ „πª√–‡∑»‰∑¬®“°Õ¥’µ∂÷ßªí®®ÿ∫—π ¥—¥·ª≈ß ¿“æ∏√√¡™“µ‘„πª√–‡∑» ·≈–º≈∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®“°°“√ ®“°Õ¥’µ∂÷ßªí®®ÿ∫—π ·≈–º≈∑’ˇ°‘¥¢÷È𠇪≈’¬π·ª≈ßπ—π Ë È (ª√–™“°√ ‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ Õ“™’æ ·≈–«—≤π∏√√¡) Û. ®—¥∑”·ºπ°“√„™â∑√—欓°√„π™ÿ¡™π ë ·π«∑“ß°“√„™â∑√—欓°√¢Õߧπ „π™ÿ¡™π„Àℙ≥âπ“π¢÷Èπ ‚¥¬¡’®‘µ ”π÷° √Ÿâ§ÿ≥§à“¢Õß∑√—欓°√ ë ·ºπÕπÿ√—°…å∑√—欓°√„π™ÿ¡™π À√◊Õ·ºπÕπÿ√—°…å126 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ò Ò. «‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫®“°°“√ ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߪ√–™“°√ ‡»√…∞°‘® ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß∏√√¡™“µ‘¢Õß  —ߧ¡ ·≈–«—≤π∏√√¡„π∑«’ª‡Õ‡™’¬ ∑«’ª‡Õ‡™’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ·≈–‚Õ‡™’¬‡π’¬ ·≈–‚Õ‡™’¬‡π’¬ ë °“√°àÕ‡°‘¥ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„À¡à∑“ß —ߧ¡ ë ·π«∑“ß°“√„™â∑√—欓°√¢Õߧπ „π™ÿ¡™π„Àℙ≥âπ“π¢÷Èπ ‚¥¬¡’®‘µ ”π÷° √Ÿâ§ÿ≥§à“¢Õß∑√—欓°√ ë ·ºπÕπÿ√—°…å∑√—欓°√„π∑«’ª‡Õ‡™’¬ Ú. «‘‡§√“–À姫“¡√à«¡¡◊Õ¢Õߪ√–‡∑» ë §«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ߪ√–‡∑» µà“ß Ê ∑’Ë¡’º≈µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ „π∑«’ª‡Õ‡™’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ‚Õ‡™’¬‡π’¬ ∑“ß∏√√¡™“µ‘¢Õß∑«’ª‡Õ‡™’¬ ∑’Ë¡’º≈µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß∏√√¡™“µ‘ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ·≈–‚Õ‡™’¬‡π’¬ Û.  ”√«®·≈–Õ∏‘∫“¬∑”‡≈∑’˵—Èß°‘®°√√¡ ë ∑”‡≈∑’˵—Èß°‘®°√√¡∑“߇»√…∞°‘®·≈– ∑“߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡„π∑«’ª  —ߧ¡„π∑«’ª‡Õ‡™’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ‡Õ‡™’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬·≈–‚Õ‡™’¬‡π’¬ ·≈–‚Õ‡™’¬‡π’¬ ‡™àπ »Ÿπ¬å°≈“ß ‚¥¬„™â·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈∑’ËÀ≈“°À≈“¬ °“√§¡π“§¡ Ù. «‘‡§√“–À媮®—¬∑“ß°“¬¿“æ·≈– í ë ªí®®—¬∑“ß°“¬¿“æ·≈– —ߧ¡∑’Ë¡’º≈µàÕ  —ߧ¡∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√‡≈◊ËÕπ‰À≈¢Õß °“√‡≈◊ËÕπ‰À≈¢Õߧ«“¡§‘¥ ‡∑§‚π‚≈¬’ §«“¡§‘¥ ‡∑§‚π‚≈¬’  ‘π§â“·≈–  ‘π§â“ ·≈–ª√–™“°√„π∑«’ª‡Õ‡™’¬ ª√–™“°√„π∑«’ª‡Õ‡™’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬·≈–‚Õ‡™’¬‡π’¬ ·≈–‚Õ‡™’¬‡π’¬ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 127
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ú Ò. «‘‡§√“–Àå°“√°àÕ‡°‘¥ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„À¡à ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߪ√–™“°√ ‡»√…∞°‘® ∑“ß —ߧ¡ Õ—π‡ªìπº≈®“°°“√  —ߧ¡ ·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß∑«’ª¬ÿ‚√ª ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß∏√√¡™“µ‘·≈– ·≈–·Õø√‘°“ ∑“ß —ߧ¡¢Õß∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈–·Õø√‘°“ Ú. √–∫ÿ·π«∑“ß°“√Õπÿ√—°…å ë °“√Õπÿ√—°…å∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈–·Õø√‘°“ „π∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈–·Õø√‘°“ Û.  ”√«® Õ¿‘ª√“¬ª√–‡¥Áπªí≠À“ ë ªí≠À“‡°’ˬ«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ‡°’ˬ«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ „π∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈–·Õø√‘°“ „π∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈–·Õø√‘°“ Ù. «‘‡§√“–Àå‡Àµÿ·≈–º≈°√–∑∫ ë º≈°√–∑∫®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß ∑’˪√–‡∑»‰∑¬‰¥â√—∫®“°°“√  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈– ‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·Õø√‘°“µàÕª√–‡∑»‰∑¬ „π∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈–·Õø√‘°“ ¡.Û Ò. «‘‡§√“–Àå°“√°àÕ‡°‘¥ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„À¡à ë °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߪ√–™“°√ ∑“ß —ߧ¡ Õ—π‡ªìπº≈®“°°“√ ‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ ·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß∏√√¡™“µ‘·≈– ∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ·≈–Õ‡¡√‘°“„µâ ∑“ß —ߧ¡¢Õß∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ ·≈–Õ‡¡√‘°“„µâ Ú. √–∫ÿ·π«∑“ß°“√Õπÿ√—°…å∑√—欓°√ ë ∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π „π∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ·≈–Õ‡¡√‘°“„µâ ∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ·≈–Õ‡¡√‘°“„µâ128 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û Û.  ”√«® Õ¿‘ª√“¬ª√–‡¥Áπªí≠À“ ë ªí≠À“‡°’ˬ«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ(µàÕ) ‡°’ˬ«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ „π∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ·≈–Õ‡¡√‘°“„µâ „π∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ·≈–Õ‡¡√‘°“„µâ Ù. «‘‡§√“–Àå‡Àµÿ·≈–º≈°√–∑∫ ë º≈°√–∑∫µàÕ‡π◊ËÕߢÕß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ µàÕ‡π◊ËÕß®“°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß „π∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ·≈–Õ‡¡√‘°“„µâ  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ ∑’Ë àߺ≈µàÕª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–Õ‡¡√‘°“„µâ∑’Ë àߺ≈µàÕª√–‡∑»‰∑¬¡.Ù-ˆ Ò. «‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å·≈–«‘°ƒµ°“√≥å ë  ∂“π°“√≥å°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß≈—°…≥– ¥â“π∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ∑“ß°“¬¿“æ„π à«πµà“ß Ê ¢Õß‚≈°  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬·≈–‚≈° ∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√‡°‘¥¿Ÿ¡‘ —ߧ¡„À¡à Ê „π‚≈° ë «‘°ƒµ°“√≥å¥â“π∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ·≈–‚≈° Ú. √–∫ÿ¡“µ√°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“ ë ¡“µ√°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“ ∫∑∫“∑¢ÕßÕߧ尓√·≈–°“√ª√– “π ∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ §«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– „πª√–‡∑»·≈–πÕ°ª√–‡∑» πÕ°ª√–‡∑»‡°’ˬ«°—∫°ÆÀ¡“¬ ë ∫∑∫“∑¢ÕßÕߧ尓√·≈–°“√ª√– “π  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ °“√®—¥°“√∑√—欓°√ §«“¡√à«¡¡◊Õ∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– ∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ πÕ°ª√–‡∑» °ÆÀ¡“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ °“√®—¥°“√∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Û. √–∫ÿ·π«∑“ß°“√Õπÿ√—°…å∑√—欓°√ ë °“√Õπÿ√—°…å∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π¿Ÿ¡‘¿“§  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π¿Ÿ¡‘¿“§µà“ß Ê ¢Õß‚≈° µà“ß Ê ¢Õß‚≈° µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 129
  • ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ Ù. Õ∏‘∫“¬°“√„™âª√–‚¬™π宓° ë °“√„™âª√–‚¬™π宓° ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π°“√ (µàÕ)  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π°“√ √â“ß √√§å  √â“ß √√§å«—≤π∏√√¡ Õ—π‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å «—≤π∏√√¡ Õ—π‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å¢Õß ¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ∑—Èß„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–‚≈° ∑âÕß∂‘Ëπ∑—Èß„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–‚≈° ı. ¡’ à«π√à«¡„π°“√·°âªí≠À“·≈– ë °“√·°âªí≠À“·≈–°“√¥”‡π‘π™’«‘µ °“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡·π«∑“ß µ“¡·π«∑“ß°“√Õπÿ√—°…å∑√—欓°√ °“√Õπÿ√—°…å∑√—欓°√·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑’ˬ—Ë߬◊π ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑’ˬ—Ë߬◊π130 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • Õ¿‘∏“π»—æ∑å°µ— ≠ êŸ ° µ‡«∑’ ºŸâ√ŸâÕÿª°“√–∑’Ë∑à“π∑”·≈â«·≈–µÕ∫·∑π ·¬°ÕÕ°‡ªìπ Ú ¢âÕ Ò. °µ—≠êŸ√Ÿâ§ÿ≥∑à“π Ú. °µ‡«∑’µÕ∫·∑πÀ√◊Õ πÕߧÿ≥∑à“𠧫“¡°µ—≠꟰µ‡«∑’«à“‚¥¬¢Õ∫‡¢µ ·¬°‰¥â‡ªìπ Ú √–¥—∫ §◊Õ Ú.Ò °µ—≠꟰µ‡«∑’µàÕ∫ÿ§§≈ºŸâ¡’§ÿ≥§«“¡¥’À√◊ÕÕÿª°“√–µàÕµπ‡ªìπ à«πµ—« Ú.Ú °µ—≠êŸ °µ‡«∑’µàÕ∫ÿ§§≈ºŸâ‰¥â∫”‡æÁ≠§ÿ≥ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ¡’§ÿ≥§«“¡¥’ ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈·°à à«π√à«¡ (æ.». Àπâ“ Ú-Û)°µ—≠꟰µ‡«∑’µÕÕ“®“√¬å/‚√߇√’¬π „π∞“π–∑’‡ªìπ»‘…¬åæß· ¥ß§«“¡‡§“√æπ—∫∂◊ÕÕ“®“√¬å ºŸ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ à Ë ÷ â ∑‘»‡∫◊ÈÕߢ«“ ¥—ßπ’È Ò. ≈ÿ°µâÕπ√—∫ · ¥ß§«“¡‡§“√æ Ú. ‡¢â“‰ªÀ“ ‡æ◊ËÕ∫”√ÿß √—∫„™â ª√÷°…“ ´—°∂“¡ √—∫§”·π–π” ‡ªìπµâπ Û. øíߥ⫬¥’ øí߇ªìπ √Ÿâ®—°øíß„À⇰‘¥ªí≠≠“ Ù. ª√ππ‘∫—µ‘ ™à«¬∫√‘°“√ ı. ‡√’¬π»‘≈ª«‘∑¬“‚¥¬‡§“√æ ‡Õ“®√‘߇Փ®—ß ∂◊Õ‡ªìπ°‘® ”§—≠¥â«¬¥’°√√¡ °“√°√–∑” À¡“¬∂÷ß °“√°√–∑”∑’˪√–°Õ∫¥â«¬‡®µπ“ §◊Õ ∑”¥â«¬§«“¡®ß„® ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡®ß„®À√◊ծ߄®∑” ¥’°Áµ“¡ ™—Ë«°Áµ“¡ ‡™àπ ¢ÿ¥À≈ÿ¡æ√“ߥ—°§πÀ√◊Õ —µ«å„πµ°≈߉ªµ“¬ ‡ªìπ°√√¡ ·µà¢ÿ¥∫àÕπÈ”‰«â°‘π‰«â„™â  —µ«åµ°≈߉ªµ“¬‡Õ߉¡à‡ªìπ°√√¡ (·µà∂â“√ŸâÕ¬Ÿà«à“∫àÕπÈ”∑’˵π¢ÿ¥‰«â Õ¬Ÿà„π∑’Ë´Ë÷ߧπ®–æ≈—¥µ°‰¥âßà“¬·≈⫪≈àÕ¬ª≈–≈–‡≈¬ ¡’§πµ°≈߉ª°Á‰¡àæâπ°√√¡) °“√°√–∑”∑’Ë¥’ ‡√’¬°«à“ ç°√√¡¥’é ∑’Ë™—Ë«‡√’¬°«à“ ç°√√¡™—Ë«é (æ.». Àπâ“ Ù)°√√¡ Ú °√√¡®”·π°µ“¡§ÿ≥¿“æÀ√◊Õµ“¡∏√√¡∑’ˇªìπ¡Ÿ≈‡Àµÿ ¡’ Ú §◊Õ Ò. Õ°ÿ»≈°√√¡ °√√¡∑’ˇªìπÕ°ÿ»≈ °√√¡™—Ë« §◊Õ ‡°‘¥®“°Õ°ÿ»≈¡Ÿ≈ Ú. °ÿ»≈°√√¡ °√√¡∑’ˇªìπ°ÿ»≈ °√√¡¥’ §◊Õ °√√¡∑’ˇ°‘¥®“°°ÿ»≈¡Ÿ≈°√√¡ Û °√√¡®”·π°µ“¡∑«“√§◊Õ∑“ß∑’Ë°√√¡ ¡’ Û §◊Õ Ò. °“¬°√√¡ °“√°√–∑”∑“ß°“¬ Ú. «®’°√√¡ °“√°√–∑”∑“ß«“®“ Û. ¡‚π°√√¡ °“√°√–∑”∑“ß„®°√√¡ ÒÚ °√√¡®”·π°µ“¡À≈—°‡°≥±å‡°’ˬ«°—∫°“√„Àâº≈ ¡’ ÒÚ Õ¬à“ß §◊Õ À¡«¥∑’Ë Ò «à“¥â«¬ª“°°“≈ §◊Õ ®”·π°µ“¡‡«≈“∑’Ë„Àâº≈ ‰¥â·°à Ò. ∑‘Ø∞∏√√¡‡«∑π’¬°√√¡ °√√¡∑’Ë„Àâº≈ „πªí®®ÿ∫—π §◊Õ„π¿æπ’È Ú. Õÿªí™™‡«∑π’¬°√√¡ °√√¡∑’Ë„Àâº≈„π¿æ∑’Ë®–‰ª‡°‘¥ §◊Õ „π¿æÀπâ“°√¡«‘™“°“√ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °“√®—¥ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâæ√–æÿ∑∏»“ π“ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“·≈–«—≤π∏√√¡ °√ÿ߇∑æœ :‚√ßæ‘¡æå§ÿ√ ¿“≈“¥æ√â“«, §√—Èß∑’Ë Ú ÚıÙˆ.*À¡“¬‡Àµÿ æ.». À¡“¬∂÷ß æ®π“πÿ°√¡æÿ∑∏»“ πå ©∫—∫ª√–¡«≈»—æ∑å ; æ.∏. À¡“¬∂÷ß æ®π“πÿ°√¡æÿ∑∏»“ µ√å ©∫—∫ª√–¡«≈∏√√¡æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë ˘ æ√–∏√√¡ªîÆ° (ª.Õ. ª¬ÿµ⁄‚µ) °√ÿ߇∑æœ : ‚√ßæ‘¡æå¡À“®ÿÓ≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬, ÚıÙÛ. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 131
  • Û. Õª√“ª√‘¬‡«∑π’¬°√√¡ °√√¡∑’Ë„Àâº≈„π¿æµàÕ Ê ‰ª Ù. Õ‚À ‘°√√¡ °√√¡‡≈‘°„Àâº≈ À¡«¥∑’Ë Ú «à“‚¥¬°‘® §◊Õ °“√„Àâº≈µ“¡Àπâ“∑’Ë ‰¥â·°à ı. ™π°°√√¡ °√√¡·µàß„À⇰‘¥À√◊Õ°√√¡ ∑’‡ªì𵗫𔉪‡°‘¥ ˆ. Õÿªµ∂—¡¿°°√√¡ °√√¡ π—∫ πÿπ §◊Õ ‡¢â“ π—∫ πÿπÀ√◊Õ´È”‡µ‘¡µàÕ®“°™π°°√√¡ Ë í ˜. Õÿªªïð°√√¡ °√√¡∫’∫§—Èπ §◊Õ ‡¢â“¡“∫’∫§—Èπº≈·Ààß™π°°√√¡ ·≈–Õÿªíµ∂—¡¿°°√√¡π—Èπ „Àâ·ª√‡ª≈’ˬπ∑ÿ‡≈“‡∫“≈ßÀ√◊Õ —Èπ‡¢â“ ¯. Õÿª¶“µ°°√√¡ °√√¡µ—¥√Õπ §◊Õ °√√¡·√ßΩÉ“¬µ√ߢⓡ ∑’ˇ¢â“µ—¥√Õπ„Àâº≈¢Õß°√√¡ ÕßÕ¬à“ßπ—Èπ¢“¥À√◊ÕÀ¬ÿ¥‰ª∑’‡¥’¬« À¡«¥∑’Ë Û «à“‚¥¬ª“°∑“πª√‘¬“¬ §◊Õ ®”·π°µ“¡≈”¥—∫§«“¡·√ß„π°“√„Àâº≈ ‰¥â·°à ˘. §√ÿ°√√¡ °√√¡Àπ—°„Àâº≈°àÕπ Ò. æÀÿ≈°√√¡ À√◊ÕÕ“®‘≥≥°√√¡ °√√¡∑’Ë∑”¡“°À√◊Õ°√√¡™‘π„Àâº≈√Õß≈ß¡“ ÒÒ. Õ“ —ππ°√√¡ °√√¡®«π‡®’¬πÀ√◊Õ°√√¡„°≈ⵓ¬ ∂Ⓣ¡à¡’ ÕߢâÕ°àÕπ°Á®–„Àâº≈°àÕπÕ◊Ëπ ÒÚ. °µ—µµ“°√√¡ À√◊Õ°µ—µµ“«“ªπ°√√¡ °√√¡ —°«à“∑” §◊Õ ‡®µπ“ÕàÕπÀ√◊Õ¡‘„™à‡®µπ“Õ¬à“ßπ—Èπ „Àâº≈µàÕ‡¡◊ËÕ‰¡à¡’°√√¡Õ◊Ëπ®–„Àâº≈ (æ.». Àπâ“ ı)°√√¡∞“π ∑’˵—Èß·Ààß°“√ß“π, Õ“√¡≥凪ìπ∑’˵—Èß·Ààß°“√ß“π¢Õß„® Õÿ∫“¬∑“ß„® «‘∏Ω°Õ∫√¡®‘µ ¡’ Ú ª√–‡¿∑ ’ñ §◊Õ  ¡∂°√√¡∞“π §◊Õ Õÿ∫“¬ ß∫„® «‘ªí  π“°√√¡∞“π Õÿ∫“¬‡√◊Õߪí≠≠“ (æ.». Àπâ“ Ò)°ÿ≈®‘√—Æ∞‘µ‘∏√√¡ Ù ∏√√¡ ”À√—∫¥”√ߧ«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßµ√–°Ÿ≈„À⬗Ë߬◊π ‡Àµÿ∑’Ë∑”„Àâµ√–°Ÿ≈¡—Ëߧ—Ëßµ—ÈßÕ¬Ÿà‰¥âπ“π (æ.∏. Àπâ“ ÒÛÙ) Ò. π—Ø∞§‡« π“ §◊Õ ¢ÕßÀ“¬¢ÕßÀ¡¥ √Ÿâ®—°À“¡“‰«â Ú. ™‘≥≥ªØ‘ —ߢ√≥“ §◊Õ ¢Õ߇°à“¢Õß™”√ÿ¥ √Ÿâ®—°∫Ÿ√≥–´àÕ¡·´¡ Û. ª√‘¡‘µª“π‚¿™π“ §◊Õ √Ÿâ®—°ª√–¡“≥„π°“√°‘π°“√„™â Ù. Õ∏‘ªí®® ’≈«—πµ ∂“ªπ“ §◊Õ µ—ÈߺŸâ¡’»’≈∏√√¡‡ªìπæàÕ∫â“π·¡à‡√◊Õπ (æ.∏. Àπâ“ ÒÛÙ)°ÿ»≈ ∫ÿ≠, §«“¡¥’, ©≈“¥,  ‘Ëß∑’Ë¥’, °√√¡¥’ (æ.». Àπâ“ ÚÒ)°ÿ»≈°√√¡ °√√¡¥’, °√√¡∑’ˇªìπ°ÿ»≈, °“√°√–∑”∑’Ë¥’§◊Õ‡°‘¥®“°°ÿ»≈¡Ÿ≈ (æ.». Àπâ“ ÚÒ)°ÿ»≈°√√¡∫∂ Ò ∑“ß·Ààß°√√¡¥’, ∑“ß∑”¥’, °√√¡¥’Õ—π‡ªìπ∑“ß𔉪 Ÿà ÿ§µ‘¡’ Ò Õ¬à“ß ‰¥â·°à °. °“¬°√√¡ Û (∑“ß°“¬) Ò. ª“≥“µ‘ª“µ“ ‡«√¡≥’ ‡«âπ®“°°“√∑”≈“¬™’«‘µ Ú. Õ∑‘ππ“∑“π“ ‡«√¡≥’ ‡«âπ®“°∂◊Õ‡Õ“¢Õß∑’‡¢“¡‘‰¥â„Àâ Û. °“‡¡ ÿ¡®©“®“√“ ‡«√¡≥’ ‡«âπ®“°ª√–惵‘º¥„π°“¡ Ë ‘ ‘ ¢. «®’°√√¡ Ù (∑“ß«“®“) ‰¥â·°à Ù. ¡ÿ “«“∑“ ‡«√¡≥’ ‡«âπ®“°æŸ¥‡∑Á® ı. ªî ÿ≥“¬«“®“¬ ‡«√¡≥’ ‡«âπ®“°æŸ¥ àÕ‡ ’¬¥ ˆ. º√ÿ “¬ «“®“¬ ‡«√¡≥’ ‡«âπ®“°æŸ¥§”À¬“∫ ˜.  —¡º—ªª≈“ª“ ‡«√¡≥’ ‡«âπ®“°æŸ¥‡æâÕ‡®âÕ 132 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • §. ¡‚π°√√¡ Û (∑“ß„®) ¯. Õπ¿‘™¨“ ‰¡à‚≈¿§Õ¬®âÕßÕ¬“°‰¥â¢Õ߇¢“ ˘. Õ欓∫“∑ ‰¡à§‘¥√⓬ ‡∫’¬¥‡∫’¬π‡¢“ Ò.  —¡¡“∑‘Ø∞‘ ‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡§≈Õß∏√√¡ (æ.». Àπâ“ ÚÒ)°ÿ»≈¡Ÿ≈ √“°‡Àßâ“¢Õß°ÿ»≈, µâπ‡Àµÿ¢Õß°ÿ»≈, µâπ‡Àµÿ¢Õߧ«“¡¥’¡’ Û Õ¬à“ß Ò. Õ‚≈¿– ‰¡à‚≈¿ (®“§–) Ú. Õ‚∑ – ‰¡à§‘¥ª√–∑ÿ…√⓬ (‡¡µµ“) Û. Õ‚¡À– ‰¡àÀ≈ß (ªí≠≠“) (æ.». Àπâ“ ÚÚ)°ÿ»≈«‘µ° §«“¡µ√÷°∑’ˇªìπ°ÿ»≈, §«“¡π÷°§‘¥∑’Ë¥’ß“¡¡’ Û §◊Õ Ò. ‡π°¢—¡¡«‘µ° §«“¡µ√÷°ª≈Õ¥®“°°“¡ Ú. Õ欓∫“∑«‘µ° §«“¡µ√÷°ª≈Õ¥®“°æ¬“∫“∑ Û. Õ«‘Àß “«‘µ° §«“¡µ√÷°ª≈Õ¥®“°°“√‡∫’¬¥‡∫’¬π ‘ (æ.». Àπâ“ ÚÚ)‚°»≈ Û §«“¡©≈“¥, §«“¡‡™’ˬ«™“≠ ¡’ Û Õ¬à“ß Ò. Õ“¬‚°»≈ §◊Õ §«“¡©≈“¥„𧫓¡‡®√‘≠ √Õ∫√Ÿâ ∑“߇®√‘≠·≈–‡Àµÿ¢Õߧ«“¡‡®√‘≠ Ú. Õª“¬‚°»≈ §◊Õ §«“¡©≈“¥„𧫓¡‡ ◊ËÕ¡, √Õ∫√Ÿâ∑“߇ ◊ËÕ¡ ·≈–‡Àµÿ¢Õߧ«“¡‡ ◊ËÕ¡ Û. Õÿª“¬‚°»≈ §◊Õ §«“¡©≈“¥„πÕÿ∫“¬, √Õ∫√Ÿâ«‘∏’·°â‰¢‡Àµÿ°“√≥å ·≈–«‘∏’∑’Ë®–∑”„Àâ ”‡√Á® ∑—Èß„π°“√ªÑÕß°—𧫓¡‡ ◊ËÕ¡·≈–„π°“√ √â“ߧ«“¡‡®√‘≠ (æ.». Àπâ“ ÚÙ)¢—π∏å °Õß, æ«°, À¡«¥, À¡Ÿà, ≈”µ—«, À¡«¥Àπ÷Ëß Ê ¢Õß√Ÿª∏√√¡·≈–π“¡∏√√¡∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë·∫àßÕÕ°‡ªìπÀâ“°Õß ‰¥â·°à √Ÿª¢—π∏å §◊Õ °Õß√Ÿª, ‡«∑π“¢—π∏å §◊Õ °Õ߇«∑π“,  —≠≠“¢—π∏å §◊Õ °Õß —≠≠“,  —ߢ“√¢—π∏å §◊Õ °Õß —ߢ“√, «‘≠≠“≥¢—π∏å §◊Õ °Õß«‘≠≠“≥ ‡√’¬°√«¡«à“ ‡∫≠®¢—π∏å (æ.». Àπâ“ Úˆ-Ú˜)§“√«∏√√¡ ˆ ∏√√¡ §◊Õ §«“¡‡§“√æ °“√∂◊Õ‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠∑’Ë®–æ÷ß„ à„®·≈–ªØ‘∫—µ‘¥â«¬§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ À√◊Õ‚¥¬§«“¡Àπ—°·πàπ®√‘ß®—ß ¡’ ˆ ª√–°“√ §◊Õ Ò.  —µ∂ÿ§“√«µ“ §«“¡‡§“√æ„πæ√–»“ ¥“ À√◊Õ æÿ∑∏§“√«µ“ §«“¡‡§“√æ„πæ√–æÿ∑∏‡®â“ Ú. ∏—¡¡§“√«µ“ §«“¡‡§“√æ„πæ√–∏√√¡ Û.  —߶§“√«µ“ §«“¡‡§“√æ„πæ√– ß¶å Ù.  ‘°¢“§“√«µ“ §«“¡‡§“√æ„π°“√»÷°…“ ı. Õ—ªª¡“∑§“√«µ“ §«“¡‡§“√æ „π§«“¡‰¡àª√–¡“∑ ˆ. ªØ‘ —π∂“√§“√«µ“ §«“¡‡§“√æ„π°“√ªØ‘ —π∂“√ (æ.∏. Àπâ“ ÚÚÒ)§‘À‘ ÿ¢ (°“¡‚¿§’ ÿ¢ Ù)  ÿ¢¢ÕߧƒÀ— ∂å  ÿ¢¢Õß™“«∫â“π  ÿ¢∑’Ë™“«∫â“π§«√欓¬“¡‡¢â“∂÷ß„À≥⠡˔‡ ¡Õ  ÿ¢Õ—π™Õ∫∏√√¡∑’˺Ÿâ§√Õ߇√◊Õπ§«√¡’ Ù ª√–°“√ Ò. Õ—µ∂‘ ÿ¢  ÿ¢‡°‘¥®“°§«“¡¡’∑√—æ¬å Ú. ‚¿§ ÿ¢  ÿ¢‡°‘¥®“°°“√„™â®à“¬∑√—æ¬å Û. Õπ≥ ÿ¢  ÿ¢‡°‘¥®“°§«“¡‰¡à‡ªìπÀπ’È Ù. Õπ«—™™ ÿ¢  ÿ¢‡°‘¥®“° §«“¡ª√–惵‘‰¡à¡’‚∑… (‰¡à∫°æ√àÕ߇ ’¬À“¬∑—Èß∑“ß°“¬ «“®“ ·≈–„®) (æ.∏. Àπâ“ Ò˜Û)¶√“«“ ∏√√¡ Ù ∏√√¡ ”À√—∫¶√“«“  ∏√√¡ ”À√—∫°“√§√Õ߇√◊Õπ À≈—°°“√§√Õß™’«µ¢ÕߧƒÀ— ∂å Ù ª√–°“√ ‘ ‰¥â·°à Ò.  —®®– §◊Õ §«“¡®√‘ß ´◊ËÕµ√ß ´◊ËÕ —µ¬å ®√‘ß„® 查®√‘ß ∑”®√‘ß Ú. ∑¡– §◊Õ °“√Ωñ°Ωπ °“√¢à¡„® Ωñ°π‘ —¬ ª√—∫µ—« √Ÿâ®—°§«∫§ÿ¡®‘µ„® Ωñ°À—¥ ¥—¥π‘ —¬ ·°â‰¢¢âÕ∫°æ√àÕß ª√—∫ª√ÿßµπ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 133
  • „À⇮√‘≠°â“«Àπⓥ⫬ µ‘ªí≠≠“ Û. ¢—𵑠§◊Õ §«“¡Õ¥∑π µ—ÈßÀπâ“∑”Àπâ“∑’Ë°“√ß“π¥â«¬§«“¡ ¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ‡¢â¡·¢Áß ∑π∑“π ‰¡àÀ«—Ëπ‰À« ¡—Ëπ„π®ÿ¥À¡“¬ ‰¡à∑âÕ∂Õ¬ Ù. ®“§– §◊Õ ‡ ’¬ ≈–  ≈–°‘‡≈   ≈–§«“¡ ÿ¢ ∫“¬ ·≈–º≈ª√–‚¬™πå à«πµπ‰¥â „®°«â“ß æ√âÕ¡∑’Ë®–√—∫øíߧ«“¡∑ÿ°¢å §«“¡§‘¥‡ÀÁπ ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ æ√âÕ¡∑’Ë®–√à«¡¡◊ՙ૬‡À≈◊Õ ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà ‰¡à§—∫·§∫ ‡ÀÁπ·°àµπÀ√◊Õ‡Õ“·µà„®µ—« (æ.∏. Àπâ“ ÙÛ)®‘µ ∏√√¡™“µ‘∑’Ë√ŸâÕ“√¡≥å,  ¿“æ∑’Ëπ÷°§‘¥, §«“¡§‘¥, „® µ“¡À≈—°ΩÉ“¬Õ¿‘∏√√¡ ®”·π°®‘µ‡ªìπ ¯˘ ·∫àß ‚¥¬™“µ‘‡ªìπÕ°ÿ»≈®‘µ ÒÚ °ÿ»≈®‘µ ÚÒ «‘ª“°®‘µ Ûˆ ·≈–°‘√‘¬“®‘µ Ú ·∫àß‚¥¬¿Ÿ¡‘ ‡ªìπ°“¡“«√®‘µ ıÙ √Ÿª“«®√®‘µ Òı Õ√Ÿª“«®√®‘µ ÒÚ ·≈–‚≈°ÿµµ√®‘µ ¯ (æ.». Àπâ“ ÙÛ)‡®µ ‘° ∏√√¡∑’˪√–°Õ∫°—∫®‘µ, Õ“°“√À√◊Õ§ÿ≥ ¡∫—µ‘µà“ß Ê ¢Õß®‘µ ‡™à𠧫“¡‚≈¿ §«“¡‚°√∏ §«“¡À≈ß »√—∑∏“ ‡¡µµ“  µ‘ ªí≠≠“‡ªìπµâπ ¡’ ıÚ Õ¬à“ß ®—¥‡ªìπÕ—≠≠ ¡“𓇮µ ‘° ÒÛ Õ°ÿ»≈‡®µ ‘° ÒÙ ‚ ¿≥‡®µ ‘° Úı (æ.». Àπâ“ Ù˘)©—π∑– Ò. §«“¡æÕ„®, §«“¡™Õ∫„®, §«“¡¬‘π¥’, §«“¡µâÕß°“√, §«“¡√—°„§√à„π ‘Ëßπ—Èπ Ê Ú. §«“¡¬‘π¬Õ¡, §«“¡¬Õ¡„Àâ∑’˪√–™ÿ¡∑”°‘®π—Èπ Ê „π‡¡◊ËÕµπ¡‘‰¥â√à«¡Õ¬Ÿà¥â«¬, ‡ªìπ∏√√¡‡π’¬¡¢Õß¿‘°…ÿ∑Ë’Õ¬Ÿà„π«—¥ ´÷Ëß¡’ ’¡“√«¡°—π ¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–‡¢â“ª√–™ÿ¡∑”°‘®¢Õß ß¶å ‡«âπ·µà¿‘°…ÿπ—ÈπÕ“æ“∏ ®–‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ¥â«¬‰¡à‰¥â °Á¡Õ∫©—π∑–§◊Õ · ¥ß§«“¡¬‘π¬Õ¡„Àâ ß¶å∑”°‘®π—Èπ Ê ‰¥â (æ.». Àπâ“ ıÚ)¨“π °“√‡æàß °“√‡æàßæ‘π‘®¥â«¬®‘µ∑’ˇªìπ ¡“∏‘·πà«·πà ¡’ Ú ª√–‡¿∑ §◊Õ Ò. √Ÿª¨“π Ú. Õ√Ÿª¨“π (æ.». Àπâ“ ˆ)¨“π ¡∫—µ‘ °“√∫√√≈ÿ¨“π, °“√‡¢â“¨“π (æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ˘ˆÙ)¥√ÿ≥∏√√¡ ∏√√¡∑’ˇªìπÀπ∑“ß·Ààߧ«“¡ ”‡√Á® §◊Õ ¢âժؑ∫—µ‘∑’ˇªìπ¥ÿ®ª√–µŸ™—¬Õ—π‡ªî¥ÕÕ°‰ª Ÿà§«“¡ ÿ¢ §«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“·Ààß™’«‘µ ˆ ª√–°“√ §◊Õ Ò. Õ“‚√§¬– §◊Õ √—°…“ ÿ¢¿“楒 ¡‘„Àâ¡’‚√§∑—Èß®‘µ ·≈–°“¬ Ú. »’≈ §◊Õ ¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ‰¡à°àÕ‡«√¿—¬·°à —ߧ¡ Û. æÿ∑∏“πÿ¡µ‘ §◊Õ ‰¥â§π¥’‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß — »÷°…“‡¬’ˬßπ‘¬¡·∫∫Õ¬à“ߢÕß¡À“∫ÿ√ÿ…æÿ∑∏™π Ù.  ÿµ– §◊Õ µ—Èß„®‡√’¬π√Ÿâ„Àâ®√‘ß ‡≈à“‡√’¬π§âπ§«â“„Àâ√Ÿâ ‡™’ˬ«™“≠„ΩÉ ¥—∫‡Àµÿ°“√≥å„Àâ√Ÿâ‡∑à“∑—π ı. ∏√√¡“πÿ«—µ‘ §◊Õ ∑”·µà ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕߥ’ß“¡ ¥”√ß¡—Ëπ„π ÿ®√‘µ ∑—Èß™’«‘µ·≈–ß“π¥”‡π‘πµ“¡∏√√¡ ˆ. Õ≈’𵓠§◊Õ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ¡’°”≈—ß„®·¢Áß°≈â“ ‰¡à∑âÕ·∑⇩◊ËÕ¬™“ ‡æ’¬√°â“«ÀπⓇ√◊ËÕ¬‰ª (∏√√¡πŸ≠™’«‘µ ∫∑∑’Ë Òı §π ◊∫µ√–°Ÿ≈ ¢âÕ °. Àπâ“ ıı) 134 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • À¡“¬‡Àµÿ À≈—°∏√√¡¢âÕπ’ȇ√’¬°™◊ËÕÕ’°¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ ç«—≤π¡ÿ¢é µ√ߧ”∫“≈’«à“ çÕ—µ∂∑«“√é ª√–µŸ·Ààߪ√–‚¬™πåµ—≥À“ (Ò) §«“¡∑–¬“πÕ¬“°, §«“¡¥‘Èπ√𠧫“¡ª√“√∂π“ §«“¡‡ πàÀ“ ¡’ Û §◊Õ Ò. °“¡µ—≥À“ §«“¡∑–¬“πÕ¬“°„π°“¡ Õ¬“°‰¥âÕ“√¡≥åÕ—ππà“√—°πà“„§√à Ú. ¿«µ—≥À“ §«“¡∑–¬“πÕ¬“° „π¿æ Õ¬“°‡ªìππ—Ëπ‡ªìππ’Ë Û. «‘¿«µ—≥À“ §«“¡∑–¬“πÕ¬“°„π«‘¿æ Õ¬“°‰¡à‡ªìππ—Ëπ‰¡à‡ªìππ’Ë Õ¬“°æ√“°æâπ¥—∫ Ÿ≠‰ª‡ ’¬µ—πÀ“ (Ú) ∏‘¥“¡“√π“ßÀπ÷Ëß„π Û π“ß ∑’ËÕ“ “æ√–¬“¡“√ºŸâ‡ªìπ∫‘¥“ ‡¢â“‰ªª√–‚≈¡æ√–æÿ∑∏‡®â“¥â«¬Õ“°“√ µà“ß Ê „π ¡—¬∑’Ëæ√–Õߧåª√–∑—∫Õ¬Ÿà∑’˵âπÕ™ª“≈𑂧√∏ ¿“¬À≈—ßµ√— √Ÿâ„À¡à Ê (Õ’° Ú π“ߧ◊Õ Õ√¥’ °—∫√“§“) (æ.». Àπâ“ ˜Ú)‰µ√≈—°…≥å ≈—°…≥– “¡ §◊Õ §«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß §«“¡‡ªìπ∑ÿ°¢å §«“¡‰¡à„™àµ—«µπ Ò. Õπ‘®®µ“ (§«“¡‡ªìπ¢Õß ‰¡à‡∑’ˬß) Ú. ∑ÿ°¢µ“ (§«“¡‡ªìπ∑ÿ°¢å) Û. Õπ—µµµ“ (§«“¡‡ªìπ¢Õ߉¡à„™àµπ) (æ.». Àπâ“ ÒÙ)‰µ√ ‘°¢“  ‘°¢“ “¡ ¢âժؑ∫—µ‘∑’˵âÕß»÷°…“ Û Õ¬à“ß §◊Õ Ò. Õ∏‘»’≈ ‘°¢“ À¡“¬∂÷ß  ‘°¢“ §◊Õ »’≈Õ—π¬‘Ëß Ú. Õ∏‘®‘µµ ‘°¢“ À¡“¬∂÷ß  ‘°¢“ §◊Õ ®‘µÕ—π¬‘Ëß Û. Õ∏‘ªí≠≠“ ‘°¢“ À¡“¬∂÷ß  ‘°¢“ §◊Õ ªí≠≠“Õ—π¬‘Ëß ‡√’¬°°—πßà“¬ Ê «à“ »’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“ (æ.». Àπâ“ ¯˜)∑»æ‘∏√“™∏√√¡ Ò ∏√√¡ ”À√—∫æ√–‡®â“·ºàπ¥‘π §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õßπ—°ª°§√Õß∑’Ë¥’  “¡“√∂ª°§√Õß·ºàπ¥‘π ‚¥¬∏√√¡ ·≈–¬—ߪ√–‚¬™πå ÿ¢„À⇰‘¥·°àª√–™“™π ®π‡°‘¥§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’ ¡’ Ò ª√–°“√ §◊Õ Ò. ∑“π °“√„Àâ∑√—æ¬å ‘π ‘ËߢÕß Ú. »’≈ ª√–惵‘¥’ß“¡ Û. ª√‘®®“§– §«“¡‡ ’¬ ≈– Ù. Õ“™™«– §«“¡´◊ËÕµ√ß ı. ¡—∑∑«– §«“¡ÕàÕπ‚¬π ˆ. µ∫– §«“¡∑√߇¥™ ‡º“°‘‡≈ µ—≥À“ ‰¡àÀ¡°¡ÿàπ „𧫓¡ ÿ¢ ”√“≠ ˜. Õ—°‚°∏– §«“¡‰¡à°√‘È«‚°√∏ ¯. Õ«‘À‘ß “ §«“¡‰¡à¢à¡‡À߇∫’¬¥‡∫’¬π ˘. ¢—𵑠§«“¡Õ¥∑π‡¢â¡·¢Áß ‰¡à∑âÕ∂Õ¬ Ò. Õ«‘‚√∏π– §«“¡‰¡à§≈“¥∏√√¡ (æ.». Àπâ“ Úı)∑‘Ø∞∏—¡¡‘°—µ∂ —ß«—µµπ‘°∏√√¡ Ù ∏√√¡∑’ˇªìπ‰ª‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„πªí®®ÿ∫—π §◊Õ ª√–‚¬™πå ÿ¢ “¡—≠∑’Ë¡Õ߇ÀÁπ°—π „𙓵‘π’È ∑’˧π∑—Ë«‰ªª√“√∂π“ ‡™àπ ∑√—æ¬å ¬» ‡°’¬√µ‘ ‰¡µ√’ ‡ªìπµâπ ¡’ Ù ª√–°“√ §◊Õ Ò. Õÿ Ø ∞“π — ¡ ª∑“ ∂÷ ß æ√â Õ ¡¥â « ¬§«“¡À¡—Ë π Ú. Õ“√— ° ¢ — ¡ ª∑“ ∂÷ ß æ√â Õ ¡¥â « ¬°“√√— ° …“ Û. °—≈¬“≥¡‘µµµ“ §«“¡¡’‡æ◊Õπ‡ªìπ§π¥’ Ù.  ¡™’«µ“ °“√‡≈’¬ß™’浓¡ ¡§«√·°à°”≈—ß∑√—æ¬å∑À“‰¥â Ë ‘ È ’Ë (æ.». Àπâ“ ˘ı) µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 135
  • ∑ÿ°¢å Ò.  ¿“æ∑’Ë∑πÕ¬Ÿà‰¥â¬“°,  ¿“æ∑’˧ß∑πÕ¬Ÿà‰¡à‰¥â ‡æ√“–∂Ÿ°∫’∫§—Èπ¥â«¬§«“¡‡°‘¥¢÷Èπ·≈–¥—∫ ≈“¬ ‡π◊ËÕß®“°µâÕ߉ªµ“¡‡Àµÿªí®®—¬∑’ˉ¡à¢÷ÈπµàÕµ—«¡—π‡Õß Ú.  ¿“æ∑’Ë∑π‰¥â¬“°, §«“¡√Ÿâ ÷°‰¡à ∫“¬ ‰¥â·°à ∑ÿ°¢‡«∑π“ (æ.». Àπâ“ ˘˘)∑ÿ°√°‘√‘¬“ °‘√‘¬“∑’Ë∑”‰¥â¬“°, °“√∑”§«“¡‡æ’¬√Õ—π¬“°∑’Ë„§√ Ê ®–∑”‰¥â ‡™àπ °“√∫”‡æÁ≠‡æ’¬√‡æ◊ËÕ∫√√≈ÿ ∏√√¡«‘‡»… ¥â«¬«‘∏∑√¡“πµπµà“ß Ê ‡™àπ °≈—π≈¡Õ—  “ – (≈¡À“¬„®‡¢â“) ªí  “ – (≈¡À“¬„®ÕÕ°) ’ È ·≈–Õ¥Õ“À“√ ‡ªìπµâπ (æ.». Àπâ“ Ò)∑ÿ®√‘µ Û §«“¡ª√–惵‘‰¡à¥’ ª√–惵‘™—Ë« Û ∑“ß ‰¥â·°à Ò. °“¬∑ÿ®√‘µ ª√–惵‘™Ë«∑“ß°“¬ Ú. «®’∑®√‘µ — ÿ ª√–惵‘™—Ë«∑“ß«“®“ Û. ¡‚π∑ÿ®√‘µ ª√–惵‘™—Ë«∑“ß„® (æ.». Àπâ“ Ò)‡∑«∑Ÿµ Ù ∑Ÿµ¢Õ߬¡‡∑æ,  ◊ËÕ·®âß¢à“«¢Õß¡ƒµ¬Ÿ,  —≠≠“≥∑’ˇµ◊Õπ„Àâ√–≈÷°∂÷ߧµ‘∏√√¡¥“¢Õß™’«‘µ ¡‘„Àâ¡’ §«“¡ª√–¡“∑ ‰¥â·°à §π·°à §π‡®Á∫ §πµ“¬ ·≈– ¡≥– Û Õ¬à“ß·√°‡√’¬°‡∑«∑Ÿµ  à«π ¡≥– ‡√’¬°√«¡‡ªìπ‡∑«∑Ÿµ‰ª¥â«¬‚¥¬ª√‘¬“¬ ‡æ√“–¡“„πÀ¡«¥‡¥’¬«°—π ·µà„π∫“≈’∑à“π‡√’¬°«à“ π‘¡‘µ Ù ‰¡à‰¥â‡√’¬°‡∑«∑Ÿµ (æ.». Àπâ“ ÒÚ)∏“µÿ Ù  ‘Ëß∑’Ë∑√ß¿“«–¢Õß¡—πÕ¬Ÿà‡Õßµ“¡∏√√¡¥“¢Õ߇Àµÿªí®®—¬ ‰¥â·°à Ò. ª∞«’∏“µÿ À¡“¬∂÷ß  ¿“«–∑’Ë·ºà‰ª À√◊Õ°‘π‡π◊ÈÕ∑’Ë ‡√’¬°™◊ËÕ “¡—≠«à“ ∏“µÿ‡¢â¡·¢ÁßÀ√◊Õ∏“µÿ¥‘π Ú. Õ“‚ª∏“µÿ À¡“¬∂÷ß  ¿“«–∑’ˇՑ∫Õ“∫ ¥Ÿ¥´÷¡ ‡√’¬° “¡—≠«à“ ∏“µÿ‡À≈«À√◊Õ∏“µÿπÈ” Û. ‡µ‚™∏“µÿ À¡“¬∂÷ß  ¿“«–∑’Ë∑”„Àâ√âÕπ ‡√’¬° “¡—≠«à“ ∏“µÿ‰ø Ù. «“‚¬∏“µÿ À¡“¬∂÷ß  ¿“«–∑’Ë∑”„À⇧≈◊ËÕπ‰À« ‡√’¬° “¡—≠«à“ ∏“µÿ≈¡ (æ.». Àπâ“ ÒÒÛ)π“¡ ∏√√¡∑’Ë√Ÿâ®—°°—π¥â«¬™◊ËÕ °”Àπ¥√Ÿâ¥â«¬„®‡ªìπ‡√◊ËÕߢÕß®‘µ„®,  ‘Ëß∑’ˉ¡à¡’√Ÿª√à“ß ‰¡à¡’√Ÿª·µàπâÕ¡¡“‡ªìπ Õ“√¡≥å¢Õß®‘µ‰¥â (æ.». Àπâ“ ÒÚ)𑬓¡ ı °”Àπ¥Õ—π·πàπÕπ, §«“¡‡ªìπ‰ªÕ—π¡’√–‡∫’¬∫·πàπÕπ¢Õß∏√√¡™“µ‘, °Æ∏√√¡™“µ‘ Ò. Õÿµÿ𑬓¡ (°Æ∏√√¡™“µ‘‡°’ˬ«°—∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ À√◊Õª√“°Ø°“√≥å∏√√¡™“µ‘µà“ß Ê ‚¥¬‡©æ“–¥‘π πÈ” Õ“°“» ·≈–ƒ¥Ÿ°“≈ Õ—π‡ªìπ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ”À√—∫¡πÿ…¬å) Ú. æ’™π‘¬“¡ (°Æ∏√√¡™“µ‘‡°’ˬ«°—∫°“√ ◊∫æ—π∏ÿå ¡’æ—π∏ÿ°√√¡ ‡ªìπµâπ) Û. ®‘µµπ‘¬“¡ (°Æ∏√√¡™“µ‘‡°’ˬ«°—∫°“√∑”ß“π¢Õß®‘µ) Ù. °√√¡π‘¬“¡ (°Æ∏√√¡™“µ‘‡°’ˬ«°—∫惵‘°√√¡¢Õß¡πÿ…¬å §◊Õ °√–∫«π°“√„Àâº≈¢Õß°“√°√–∑”) ı. ∏√√¡π‘¬“¡ (°Æ∏√√¡™“µ‘‡°’¬«°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–Õ“°“√∑’‡ªìπ‡Àµÿ ‡ªìπº≈·°à°π·Ààß ‘ß∑—ßÀ≈“¬) (æ.∏. Àπâ“ Ò˘Ù) Ë Ë — Ë Èπ‘«√≥å ı  ‘Ëß∑’Ë°—È𮑵‰¡à„Àâ°â“«Àπâ“„π§ÿ≥∏√√¡, ∏√√¡∑’Ë°—È𮑵‰¡à„Àâ∫√√≈ÿ§ÿ≥§«“¡¥’, Õ°ÿ»≈∏√√¡∑’Ë∑”®‘µ „À⇻√â“À¡Õß·≈–∑”ªí≠≠“„ÀâÕàÕπ°”≈—ß Ò. °“¡©—π∑– (§«“¡æÕ„®„π°“¡, §«“¡µâÕß°“√°“¡§ÿ≥) 136 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • Ú. 欓∫“∑ (§«“¡§‘¥√⓬, §«“¡¢—¥‡§◊Õß·§âπ„®) Û. ∂’π¡‘∑∏– (§«“¡À¥ÀŸà·≈–‡´◊ËÕß´÷¡) Ù. Õÿ∑∏—®®°ÿ°°ÿ®®– (§«“¡øÿÑß´à“π·≈–√âÕπ„® §«“¡°√–«π°√–«“¬°≈ÿâ¡°—ß«≈) ı. «‘®‘°‘®©“ (§«“¡≈—߇≈ ß —¬) (æ.∏. Àπâ“ Ò˘ı)π‘‚√∏ §«“¡¥—∫∑ÿ°¢å §◊Õ ¥—∫µ—≥À“‰¥â ‘Èπ‡™‘ß, ¿“«–ª≈Õ¥∑ÿ°¢å ‡æ√“–‰¡à¡’∑ÿ°¢å∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â À¡“¬∂÷ß æ√–π‘ææ“π (æ.». Àπâ“ ÒÚ˜)∫“√¡’ §ÿ≥§«“¡¥’∑’Ë∫”‡æÁ≠Õ¬à“߬‘Ë߬«¥ ‡æ◊ËÕ∫√√≈ÿ®ÿ¥À¡“¬Õ—π Ÿß¬‘Ëß ¡’ Ò §◊Õ ∑“π, »’≈, ‡π°¢—¡¡–, ªí≠≠“, «‘√‘¬–, ¢—πµ‘,  —®®–, Õ∏‘…∞“π, ‡¡µµ“, Õÿ‡∫°¢“ (æ.». Àπâ“ ÒÛˆ)∫ÿ≠°‘√¬“«—µ∂ÿ Û ∑’µß·Ààß°“√∑”∫ÿ≠ ‡√◊Õß∑’®¥‡ªìπ°“√∑”§«“¡¥’ À≈—°°“√∑”§«“¡¥’ ∑“ߧ«“¡¥’ ¡’ Û ª√–°“√ ‘ Ë —È Ë Ë— §◊Õ Ò. ∑“π¡—¬ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√„Àâªíπ ‘ËߢÕß Ú.  ’ ¡—¬ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√√—°…“»’≈ À√◊Õª√–惵‘¥’ ¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ Û. ¿“«π“¡—¬ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√‡®√‘≠¿“«π“ §◊Õ Ωñ°Õ∫√¡®‘µ„® (æ.∏. Àπâ“ Ò˘)∫ÿ≠°‘√‘¬“«—µ∂ÿ Ò ∑’˵—Èß·Ààß°“√∑”∫ÿ≠∑“ß∑”§«“¡¥’ Ò. ∑“π¡—¬ §◊Õ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√„Àâªíπ ‘ËߢÕß Ú.  ’≈¡—¬ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√√—°…“»’≈ À√◊Õª√–惵‘¥’ Û. ¿“«π“¡—¬ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√‡®√‘≠¿“«π“ §◊ÕΩñ°Õ∫√¡®‘µ„® Ù. Õª®“¬π¡—¬ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√ª√–惵‘ÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µπ ı. ‡«¬¬“«—®®¡—¬ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√™à«¬¢«π¢«“¬ √—∫„™â ˆ. ªíµµ‘∑“π¡—¬ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√‡©≈’ˬ à«π·Ààߧ«“¡¥’ „ÀⷰຟâÕ◊Ëπ ˜. ªíµµ“πÿ‚¡∑π“¡—¬ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√¬‘𥒄𧫓¡¥’¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ ¯. ∏—¡¡—  «π¡—¬ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√øíß∏√√¡ »÷°…“À“§«“¡√Ÿâ ˘. ∏—¡¡‡∑ π“¡—¬ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√ —ß Õπ∏√√¡„À⧫“¡√Ÿâ Ë Ò. ∑‘Øüÿ™ÿ°√√¡ §◊Õ ∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√∑”§«“¡‡ÀÁπ„Àâµ√ß (æ.∏. Àπâ“ ÒÒ)∫ÿæπ‘¡‘µ¢Õß¡—™¨‘¡“ªØ‘ª∑“ ∫ÿæπ‘¡‘µ ·ª≈«à“  ‘Ëß∑’ˇªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬À√◊Õ ‘Ëß∫àß∫Õ°≈à«ßÀπâ“ æ√–æÿ∑∏Õß§å µ√— ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«à“ °àÕπ∑’Ë¥«ßÕ“∑‘µ¬å®–¢÷Èπ ¬àÕ¡¡’· ß‡ß‘π· ß∑Õߪ√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ°àÕπ©—π„¥ °àÕπ∑’Õ√‘¬¡√√§´÷߇ªìπ¢âժؑ∫µ ”§—≠„πæ√–æÿ∑∏»“ π“®–‡°‘¥¢÷π°Á¡∏√√¡∫“ߪ√–°“√ª√“°Ø¢÷π°àÕπ Ë Ë —‘ È ’ È ‡À¡◊Õπ· ß‡ß‘π· ß∑Õß©—ππ—π Õߧåª√–°Õ∫¢Õß∏√√¡¥—ß°≈à“« À√◊Õ∫ÿæπ‘¡µ·Ààß¡—™¨‘¡“ªØ‘ª∑“ ‰¥â·°à È ‘ Ò. °—≈¬“≥¡‘µµµ“ §«“¡¡’°—≈¬“≥¡‘µ√ Ú.  ’≈ —¡ª∑“ ∂÷ßæ√âÕ¡¥â«¬»’≈ ¡’«‘π—¬ ¡’§«“¡‡ªìπ √–‡∫’¬∫„π™’«µ¢Õßµπ·≈–„π°“√Õ¬Ÿà√à«¡„π —ߧ¡ Û. ©—π∑ —¡ª∑“ ∂÷ßæ√âÕ¡¥â«¬©—π∑– æÕ„®„ΩÉ√—° ‘ „πªí≠≠“  —®∏√√¡ „π®√‘¬∏√√¡ „ΩÉ√Ÿâ„𧫓¡®√‘ß·≈–„ΩÉ∑”§«“¡¥’ Ù. Õ—µµ —¡ª∑“ §«“¡∂÷ßæ√âÕ¡ ¥â«¬°“√∑’Ë®–Ωñ°Ωπ æ—≤π“µπ‡Õß ‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß°“√∑’Ë®–µâÕßΩñ°µπ ı. ∑‘Ø∞‘ —¡ª∑“ §«“¡∂÷ß æ√âÕ¡¥â«¬∑‘Ø∞‘ ¬÷¥∂◊Õ ‡™◊ËÕ∂◊Õ„πÀ≈—°°“√ ·≈–¡’§«“¡‡ÀÁ𧫓¡‡¢â“„®æ◊Èπ∞“π∑’Ë¡Õß ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 137
  • µ“¡‡Àµÿªí®®—¬ ˆ. Õ—ªª¡“∑ —¡ª∑“ ∂÷ßæ√âÕ¡¥â«¬§«“¡‰¡àª√–¡“∑ ¡’§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß°“≈‡«≈“ ‡ÀÁ𧫓¡‡ª≈’ˬπ·ª≈߇ªìπ ‘Ëß°√–µÿâπ‡µ◊Õπ„Àâ‡√àß√—¥°“√§âπÀ“„À⇢“∂÷ß §«“¡®√‘ßÀ√◊Õ„π°“√∑”™’«‘µ∑’Ë¥’ß“¡„Àâ ”‡√Á® ˜. ‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ √Ÿâ®—°§‘¥æ‘®“√≥“ ¡Õß ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬ „À≥⧫“¡√Ÿâ·≈–‰¥âª√–‚¬™πå∑’Ë®–‡Õ“¡“„™âæ—≤π“µπ‡Õ߬‘Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª (· ß‡ß‘π· ß∑ÕߢÕß™’«‘µ ∑’˥ߓ¡ : æ√–∏√√¡ªîÆ°) (ª.Õ. ª¬ÿµ⁄‚µ) ’‡∫≠®∏√√¡ ∏√√¡ ı ª√–°“√ §«“¡¥’ ı Õ¬à“ß ∑’˧«√ª√–惵‘§Ÿà°—π‰ª°—∫°“√√—°…“‡∫≠®»’≈µ“¡≈”¥—∫¢âÕ ¥—ßπ’È Ò. ‡¡µµ“°√ÿ≥“ Ú.  —¡¡“Õ“™’«– Û. °“¡ —ß«√ ( ”√«¡„π°“¡) Ù.  —®®– ı.  µ‘ —¡ª™—≠≠– (æ.». Àπâ“ ÒÙ-ÒÙÒ)‡∫≠®»’≈ »’≈ ı ‡«âπ¶à“ —µ«å ‡«âπ≈—°∑√—æ¬å ‡«âπª√–惵‘º‘¥„π°“¡ ‡«âπ查ª¥ ‡«âπ¢Õ߇¡“ (æ.». Àπâ“ ÒÙÒ)ª∞¡‡∑»π“ ‡∑»π“§√—Èß·√° À¡“¬∂÷ß ∏—¡¡®—°√°—ªª«—µµπ Ÿµ√∑’Ëæ√–æÿ∑∏‡®â“∑√ß· ¥ß·°àæ√–ªí≠®«—§§’¬å „π«—π¢÷Èπ Òı §Ë” ‡¥◊Õπ ¯ À≈—ß®“°«—πµ√— √Ÿâ Õ߇¥◊Õπ∑’˪ɓՑ ‘ªµπ¡ƒ§∑“¬«—π ‡¡◊Õßæ“√“≥ ’ (æ.». Àπâ“ ÒÙ˜)ªØ‘®® ¡ÿª∫“∑  ¿“æÕ“»—¬ªí®®—¬‡°‘¥¢÷Èπ °“√∑’Ë ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬Õ“»—¬°—π®÷ß¡’¢÷Èπ °“√∑’Ë∑°¢å‡°‘¥¢÷Èπ‡æ√“–Õ“»—¬ ÿ ªí®®—¬µàÕ‡π◊ËÕß°—π¡“ (æ.». Àπâ“ ÒÙÛ)ª√‘¬—µ‘ æÿ∑∏æ®πåÕ—π®–æ÷߇≈à“‡√’¬π,  ‘Ëß∑’˧«√‡≈à“‡√’¬π, °“√‡≈à“‡√’¬πæ√–∏√√¡«‘π—¬ (æ.». Àπâ“ ÒÙı)ª∏“π Ù §«“¡‡æ’¬√ Ù Õ¬à“ß ‰¥â·°à Ò.  —ß«√ª∏“π §◊Õ °“√‡æ’¬√√–«—ßÀ√◊Շ撬√ªî¥°—Èπ (¬—∫¬—Èß∫“ªÕ°ÿ»≈ ∏√√¡∑’ˬ—߉¡à‡°‘¥ ‰¡à„À⇰‘¥¢÷Èπ) Ú. ªÀ“πª∏“π §◊Õ ‡æ’¬√≈–∫“ªÕ°ÿ»≈∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ·≈â« Û. ¿“«π“ª∏“π §◊Õ ‡æ’¬√‡®√‘≠ À√◊Õ∑”°ÿ»≈∏√√¡∑’ˬ—߉¡à‡°‘¥„À⇰‘¥¢÷Èπ Ù. Õπÿ√—°¢π“ª∏“π §◊Õ ‡æ’¬√√—°…“°ÿ»≈ ∏√√¡∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ·≈⫉¡à„À⇠◊ËÕ¡‰ª·≈–∑”„Àâ‡æ‘Ë¡‰æ∫Ÿ≈¬å (æ.». Àπâ“ ÒÙ˘)ªªí≠®∏√√¡ Û °‘‡≈ ‡§√◊ËÕ߇π‘Ëπ™â“ °‘‡≈ ∑’ˇªìπµ—«°“√∑”„À⧑¥ª√ÿß·µà߬÷¥‡¬◊ÈÕæ‘ ¥“√ ∑”„À⇢“Àà“ßÕÕ° ‰ª®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ßßà“¬ Ê ‡ªî¥‡º¬ °àÕ„À⇰‘¥ªí≠À“µà“ß Ê ·≈–¢—¥¢«“߉¡à„À⇢â“∂÷ߧ«“¡®√‘ß À√◊Õ∑”„À≡àÕ“®·°âªí≠À“Õ¬à“ß∂Ÿ°∑“ßµ√߉ªµ√ß¡“ ¡’ Û Õ¬à“ß §◊Õ Ò. µ—≥À“ (§«“¡∑–¬“πÕ¬“° §«“¡ª√“√∂π“∑’Ë®–∫”√ÿß∫”‡√Õ, ª√π‡ª√Õµπ, §«“¡Õ¬“°‰¥âÕ¬“°‡Õ“) Ú. ∑‘Ø∞‘ (§«“¡§‘¥‡ÀÁ𠧫“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ ≈—°∏‘ ∑ƒ…Æ’ Õÿ¥¡°“√≥åµà“ß Ê) ∑’ˬ÷¥∂◊Õ‰«â‚¥¬ß¡ß“¬À√◊Õ‚¥¬Õ“°“√‡™‘¥™Ÿ«à“Õ¬à“ßπ’È ‡∑à“π—π®√‘ß Õ¬à“ßÕ◊π‡∑Á®∑—ßπ—𠇪ìπµâπ ∑”„À⪥µ—«·§∫ ‰¡à¬Õ¡√—∫øíß„§√ µ—¥‚Õ°“ ∑’®–‡®√‘≠ªí≠≠“ È Ë È È î Ë À√◊Õ§‘¥‡µ≈‘¥‰ª¢â“߇¥’¬« µ≈Õ¥®π‡ªìπ‡Àµÿ·Ààß°“√‡∫’¬¥‡∫’¬π∫’∫§—ÈπºŸâÕ◊Ëπ∑’ˉ¡à∂◊ÕÕ¬à“ßµπ 138 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • §«“¡¬÷¥µ‘¥„π∑ƒ…Æ’ œ≈œ §◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡ªì𧫓¡®√‘ß) Û. ¡“π– (§«“¡∂◊Õµ—«, §«“¡ ”§—≠µπ «à“‡ªìππ—Ëπ‡ªìππ’Ë ∂◊Õ Ÿß ∂◊յ˔ ¬‘Ëß„À≠à ‡∑à“‡∑’¬¡ À√◊Õ¥âÕ¬°«à“ºŸâÕ◊Ë𠧫“¡Õ¬“°‡¥àπ Õ¬“°¬°™Ÿµπ „À⬑Ëß„À≠à) (æ.∏. Àπâ“ ÒÒÒ)ªØ‘‡«∏ ‡¢â“„®µ≈Õ¥ ·∑ßµ≈Õ¥ µ√— √Ÿâ, √Ÿâ∑–≈ÿª√ÿ‚ª√àß ≈ÿ≈à«ß¥â«¬°“√ªØ‘∫—µ‘ (æ.». Àπâ“ ÒÙı)ªØ‘‡«∏ —∑∏√√¡  —∑∏√√¡ §◊Õ º≈Õ—π®–æ÷߇¢â“∂÷ßÀ√◊Õ∫√√≈ÿ¥â«¬°“√ªØ‘∫—µ‘ ‰¥â·°à ¡√√§ º≈ ·≈–π‘ææ“π (æ.∏. Àπâ“ ÒÚı)ªí≠≠“ Û §«“¡√Õ∫√Ÿâ, ‡¢â“„®, √Ÿâ´Èß ¡’ Û Õ¬à“ß §◊Õ Ò.  ÿµ¡¬ªí≠≠“ (ªí≠≠“‡°‘¥·µà°“√ ¥—∫°“√‡≈à“‡√’¬π) ÷ Ú. ®‘πµ“¡¬ªí≠≠“ (ªí≠≠“‡°‘¥·µà°“√§‘¥ °“√æ‘®“√≥“À“‡Àµÿº≈) Û. ¿“«π“¡¬ªí≠≠“ (ªí≠≠“‡°‘¥·µà°“√Ωñ°Õ∫√¡≈ß¡◊ժؑ∫—µ‘) (æ.∏. Àπâ“ ÒÒÛ)ªí≠≠“«ÿ≤‘∏√√¡ ∏√√¡‡ªìπ‡§√◊ËÕ߇®√‘≠ªí≠≠“, §ÿ≥∏√√¡∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥§«“¡‡®√‘≠ßÕ°ß“¡·Ààߪí≠≠“ Ò.  —ªªÿ√‘  —߇ «– §∫À“ —µ∫ÿ√ÿ…, ‡ «π“∑à“πºŸâ∑√ߧÿ≥ Ú.  —∑∏—¡¡—  «π– øíß —∑∏√√¡, ‡Õ“„®„ à ‡≈à“‡√’¬πÀ“§«“¡√Ÿâ®√‘ß Û. ‚¬π‘‚ ¡π ‘°“√ ∑”„π„®‚¥¬·¬∫§“¬, §‘¥À“‡Àµÿº≈‚¥¬∂Ÿ°«‘∏’ Ù. ∏—¡¡“πÿ∏¡¡ªØ‘∫µ‘ ªØ‘∫µ∏√√¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—° §◊Õ „Àâ Õ¥§≈âÕßæÕ¥’ ¢Õ∫‡¢µ§«“¡À¡“¬ ·≈– — — —‘ «—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫∏√√¡¢âÕÕ◊Ëπ Ê π” ‘Ëß∑’ˉ¥â‡≈à“‡√’¬π·≈–µ√‘µ√Õ߇ÀÁπ·≈⫉ª„™âªØ‘∫—µ‘ „Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß ‘Ëßπ—Èπ Ê (æ.∏. Àπâ“ ÒˆÚ-ÒˆÛ)ª“ª≥‘°∏√√¡ Û À≈—°æàÕ§â“, Õߧå§ÿ≥¢Õßæàէⓠ¡’ Û Õ¬à“ß §◊Õ Ò ®—°¢ÿ¡“ µ“¥’ (√Ÿâ®—° ‘π§â“) ¥Ÿ¢Õ߇ªìπ  “¡“√∂§”π«≥√“§“, °–∑ÿπ ‡°Áß°”‰√ ·¡à𬔠Ú. «‘∏‚√ ®—¥‡®π∏ÿ√°‘® (√Ÿ·À≈àß´◊Õ¢“¬ √Ÿ§«“¡‡§≈◊Õπ‰À« Ÿ â È â Ë §«“¡µâÕß°“√¢Õßµ≈“¥  “¡“√∂„π°“√®—¥´◊Õ®—¥®”Àπà“¬ √Ÿ„®·≈–√Ÿ®°‡Õ“„®≈Ÿ°§â“) Û. π‘  ¬ —¡ªíπ‚π È â â— æ√âÕ¡¥â«¬·À≈àß∑ÿπÕ“»—¬ (‡ªìπ∑’ˇ™◊ËÕ∂◊Õ‰«â«“ß„®„πÀ¡Ÿà·À≈àß∑ÿπ„À≠à Ê À“‡ß‘π¡“≈ß∑ÿπÀ√◊Õ¥”‡π‘π °‘®°“√‚¥¬ßà“¬ Ê) (æ.∏. Àπâ“ ÒÒÙ)º—  – À√◊Õ  —¡º—  °“√∂Ÿ°µâÕß, °“√°√–∑∫, §«“¡ª√–®«∫°—π·ÀàßÕ“¬µπ–¿“¬„π Õ“¬µπ–¿“¬πÕ° ·≈–«‘≠≠“≥ ¡’ ˆ §◊Õ Ò. ®—°¢ÿ —¡º—  (§«“¡°√–∑∫∑“ßµ“ §◊Õ µ“ + √Ÿª + ®—°¢ÿ+«‘≠≠“≥) Ú. ‚ µ —¡º—  (§«“¡°√–∑∫∑“ßÀŸ §◊Õ ÀŸ + ‡ ’¬ß + ‚ µ«‘≠≠“≥) Û. ¶“π —¡º—  (§«“¡°√–∑∫ ∑“ß®¡Ÿ° §◊Õ ®¡Ÿ° + °≈‘Ëπ + ¶“π«‘≠≠“≥) Ù. ™‘«À“ —¡º—  (§«“¡°√–∑∫∑“ß≈‘Èπ §◊Õ ≈‘Èπ + √  + ™‘«À“«‘≠≠“≥) ı. °“¬ —¡º—  (§«“¡°√–∑∫∑“ß°“¬ §◊Õ °“¬ + ‚ºØ∞—ææ– + °“¬«‘≠≠“≥) ˆ. ¡‚π —¡º—  (§«“¡°√–∑∫∑“ß„® §◊Õ „® + ∏√√¡“√¡≥å + ¡‚π«‘≠≠“≥) (æ.∏. Àπâ“ ÚÛÛ) µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 139
  • ºŸâ«‘‡»… À¡“¬∂÷ß ºŸâ ”‡√Á® ºŸâ¡’«‘∑¬“°√ (æ®π“πÿ°√¡©∫—∫√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π æ.». ÚıÚı)æ√À¡«‘À“√ ∏√√¡‡§√◊ÕßÕ¬Ÿ¢Õßæ√À¡, ∏√√¡ª√–®”„®Õ—πª√–‡ √‘∞, ∏√√¡ª√–®”„®¢Õß∑à“πºŸ¡§≥§«“¡¥’¬ß Ë à â’ÿ ‘Ë „À≠à ¡’ Ù §◊Õ ‡¡µµ¡ °√ÿ≥“ ¡ÿ∑‘µ“ Õÿ‡∫°¢“ (æ.». Àπâ“ Ò¯Ú)æ√–∏√√¡ §” —Ëß Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“∑—ÈßÀ≈—°§«“¡®√‘ß·≈–À≈—°§«“¡ª√–惵‘ (æ.». Àπâ“ Ò¯Û)æ√–ªí®‡®°æÿ∑∏– æ√–æÿ∑∏‡®â“ª√–‡¿∑Àπ÷Ëß ´÷Ëßµ√— √Ÿâ‡©æ“–µ—« ¡‘‰¥â —Ëß ÕπºŸâÕ◊Ëπ (æ.». Àπâ“ ÒˆÚ)æ√–æÿ∑∏§ÿ≥ ˘ §ÿ≥¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ ˘ ª√–°“√ ‰¥â·°à Õ√ÀÌ ‡ªìπºŸâ‰°≈®“°°‘‡≈  Ú.  ¡⁄¡“ —¡⁄æÿ∑⁄‚∏ ‡ªìπºŸâµ√— √Ÿâ™Õ∫‰¥â‚¥¬æ√–Õߧå‡Õß Û. «‘™⁄™“®√≥ ¡⁄ªπ⁄‚𠇪ìπºŸâ∂÷ßæ√âÕ¡¥â«¬«‘™™“·≈–®√≥– Ù.  ÿ§‚µ ‡ªìπºŸâ‡ ¥Á®‰ª·≈⫥⫬¥’ ı. ‚≈°«‘∑Ÿ ‡ªìπºŸâ√Ÿâ‚≈°Õ¬à“ß·®à¡·®âß ˆ. Õπÿµµ‚√ ªÿ√‘ ∑¡⁄¡ “√∂‘ ⁄ ‡ªìπºŸâ “¡“√∂Ωñ°∫ÿ√ÿ…∑’Ë ¡§«√Ωñ°‰¥âÕ¬à“߉¡à¡’„§√¬‘Ëß°«à“ ˜.  µ⁄∂“ ‡∑«¡πÿ ⁄ “πÌ ‡ªìπ§√ŸºŸâ Õπ ‡∑«¥“·≈–¡πÿ…¬å∑—ÈßÀ≈“¬ ¯. æÿ∑⁄‚∏ ‡ªìπºŸâ√Ÿâ ºŸâµ◊Ëπ ºŸâ‡∫‘°∫“π ˘. ¿§«“ ‡ªìπºŸâ¡’‚™§ ¡’§«“¡®”‡®√‘≠ ®”·π°∏√√¡ —Ëß Õπ —µ«å (æ.». Àπâ“ Ò˘Ò)æ√–æÿ∑∏‡®â“ ºŸâµ√— √Ÿâ‚¥¬™Õ∫·≈â« ÕπºŸâÕ◊Ëπ„Àâ√Ÿâµ“¡ ∑à“πºŸâ√Ÿâ¥’ √Ÿâ™Õ∫¥â«¬µπ‡Õß°àÕπ·≈â«  Õπª√–™ÿ¡™π „Àâª√–惵‘™Õ∫¥â«¬°“¬ «“®“ „® (æ.». Àπâ“ Ò¯Û)æ√–¿‘°…ÿ ™“¬ºŸâ‰¥âÕÿª ¡∫∑·≈â« ™“¬∑’Ë∫«™‡ªìπæ√– æ√–ºŸâ™“¬ ·ª≈µ“¡√Ÿª»—æ∑å«à“ ºŸâ¢ÕÀ√◊ÕºŸâ¡Õ߇ÀÁπ¿—¬ „π —ߢ“√À√◊ÕºŸâ∑”≈“¬°‘‡≈  ¥Ÿ∫√‘…—∑ Ù,  À∏√√¡‘°, ∫√√晑µ, Õÿª —¡∫—π, ¿‘°…ÿ “«°√Ÿª·√° ‰¥â·°à æ√–Õ—≠≠“‚°≥±—≠≠– (æ.». Àπâ“ ÚÙ)æ√–√—µπµ√—¬ √—µπ– Û, ·°â«Õ—πª√–‡ √‘∞ À√◊Õ ‘ß≈È”§à“ Û ª√–°“√, À≈—°∑’‡§“√æ∫Ÿ™“ Ÿß ÿ¥¢Õßæÿ∑∏»“ π‘°™π Ë Ë Û Õ¬à“ß §◊Õ Ò æ√–æÿ∑∏‡®â“ (æ√–ºŸâµ√— √Ÿâ‡Õß·≈– Õπ„À⺟âÕ◊Ëπ√Ÿâµ“¡) Ú. æ√–∏√√¡ (§” —Ëß Õπ¢Õß æ√–æÿ∑∏‡®â“ ∑—ÈßÀ≈—°§«“¡®√‘ß·≈–À≈—°§«“¡ª√–惵‘) Û. æ√– ß¶å (À¡Ÿà “«°ºŸâªØ‘∫—µ‘µ“¡ §” —Ëß Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“) (æ.∏. Àπâ“ ÒÒˆ)æ√– ß¶å À¡Ÿ™π∑’øߧ” —ß Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“·≈⫪ؑ∫µ™Õ∫µ“¡æ√–∏√√¡«‘π¬, À¡Ÿ “«°¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ à Ë í Ë —‘ — à (æ.». Àπâ“ Ò¯ı)æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ À¡“¬∂÷ß ∑à“πºŸâµ√— √Ÿâ‡Õß·≈– ÕπºŸâÕËπ„Àâ√ⵓ¡ (æ.». Àπâ“ Ò¯˘) ◊ Ÿæ√–Õπÿæ∑∏– À¡“¬∂÷ß ºŸâµ√— √Ÿâµ“¡ §◊Õ µ√— √⟥⫬‰¥â ¥—∫‡≈à“‡√’¬π·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡∑’Ëæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ÿ ∑√ß Õπ ‰¥â·°à æ√–Õ√À—πµ “«°∑—ÈßÀ≈“¬ (æ.». Àπâ“ Û˜Ù) 140 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • æ√–Õ√‘¬∫ÿ§§≈ À¡“¬∂÷ß ∫ÿ§§≈ºŸâ‡ªìπÕ√‘¬–, ∑à“πºŸâ∫√√≈ÿ∏√√¡«‘‡»… ¡’‚ ¥“ªíµµ‘º≈ ‡ªìπµâπ ¡’ Ù §◊Õ Ò. æ√–‚ ¥“∫—π Ú. æ√– °∑“§“¡’ (À√◊Õ °‘∑“§“¡’) Û. æ√–Õ𓧓¡’ Ù. æ√–Õ√À—πµå ·∫àßæ‘ ¥“√‡ªìπ ¯ §◊Õ æ√–ºŸâµ—ÈßÕ¬Ÿà„π‚ ¥“ªíµµ‘¡√√§ ·≈–æ√–ºŸâµ—ÈßÕ¬Ÿà„π‚ ¥“ªíµµ‘º≈§Ÿà Ò, æ√–ºŸâµ—ÈßÕ¬Ÿà„π °∑“§“¡‘¡√√§ ·≈–æ√–ºŸâµ—ÈßÕ¬Ÿà„π °∑“§“¡‘º≈§Ÿà Ò, æ√–ºŸâµ—ÈßÕ¬Ÿà„πÕ𓧓¡‘¡√√§ ·≈–æ√–ºŸâµ—ÈßÕ¬Ÿà„πÕ𓧓¡‘º≈§Ÿà Ò, æ√–ºŸâµ—ÈßÕ¬Ÿà„πÕ√À—µµ¡√√§ ·≈–æ√–ºŸâµ—ÈßÕ¬Ÿà„πÕ√À—µµº≈§Ÿà Ò (æ.». Àπâ“ Û¯ˆ)æ√“À¡≥å À¡“¬∂÷ß §π«√√≥–Àπ÷Ëß„π Ù «√√≥– §◊Õ °…—µ√‘¬å æ√“À¡≥å ·æ»¬å »Ÿ∑√; æ√“À¡≥凪ìπ«√√≥– π—°∫«™·≈–‡ªìπ‡®â“æ‘∏’ ∂◊Õµπ«à“‡ªìπ«√√≥– Ÿß ÿ¥ ‡°‘¥®“°ª“°æ√–æ√À¡ (æ.». Àπâ“ Ò¯ı)æ≈– Ù °”≈—ß æ≈– Ù §◊Õ ∏√√¡Õ—π‡ªìπæ≈—ß∑”„À⥔‡π‘π™’«‘µ¥â«¬§«“¡¡—Ëπ„® ‰¡àµâÕßÀ«“¥À«—Ëπ¿—¬µà“ß Ê ‰¥â·°à Ò. ªí≠≠“æ≈– °”≈—ߧ◊Õªí≠≠“ Ú. «‘√‘¬æ≈– °”≈—ߧ◊Õ§«“¡‡æ’¬√ Û. Õπ«—™™æ≈– °”≈—ߧ◊Õ°“√°√–∑”∑’ˉ¡à¡’‚∑… Ù.  —ߧÀæ≈– °”≈—ß°“√ —߇§√“–Àå §◊Õ ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¥’ (æ.». Àπâ“ Ò¯ı-Ò¯ˆ)æ≈– ı æ≈– °”≈—ß, æ≈– ı §◊Õ ∏√√¡Õ—π‡ªìπ°”≈—ß ´÷Ë߇ªìπ‡§√◊ËÕ߇°◊ÈÕÀπÿπ·°àÕ√‘¬¡√√§ ®—¥Õ¬Ÿà„π®”æ«° ‚æ∏‘ªí°¢‘¬∏√√¡ ¡’ ı §◊Õ  —∑∏“ «‘√‘¬–  µ‘  ¡“∏‘ ªí≠≠“ (æ.». Àπâ“ Ò¯ı-Ò¯ˆ)æÿ∑∏°‘® ı æ√–æÿ∑∏Õߧå∑√ß∫”‡æÁ≠æÿ∑∏°‘® ı ª√–°“√ §◊Õ Ò. ªÿæ⁄æ≥⁄‡À ªî≥⁄±ª“µê⁄® µÕπ‡™â“‡ ¥Á® ÕÕ°∫‘≥±∫“µ ‡æ◊ËÕ‚ª√¥ —µ«å ‚¥¬°“√ π∑π“∏√√¡À√◊Õ°“√· ¥ßÀ≈—°∏√√¡„À⇢Ⓞ® Ú.  “¬≥⁄‡À ∏¡⁄¡‡∑ πÌ µÕπ‡¬Áπ · ¥ß∏√√¡·°àª√–™“™π∑’Ë¡“‡ΩÑ“∫√‘‡«≥∑’˪√–∑—∫ Û. ª‚∑‡  ¿‘°⁄¢ÿ‚Õ«“∑Ì µÕπ§Ë” · ¥ß‚Õ«“∑·°àæ√– ß¶å Ù. Õ±⁄≤√µ⁄‡µ ‡∑«ªê⁄ÀπÌ µÕπ‡∑’ˬߧ◊π∑√ßµÕ∫ªí≠À“ ·°à æ «°‡∑«¥“ ı. ª®⁄ ®Ÿ ‡  « §‡µ °“‡≈ ¿æ⁄ æ “¿æ⁄ ‡ æ «‘ ‚ ≈°πÌ µÕπ‡™â “ ¡◊ ¥ ®«π «à “ ß ∑√ßµ√«®æ‘®“√≥“ —µ«å‚≈°«à“ºŸâ„¥¡’Õÿªπ‘ —¬∑’Ë®–∫√√≈ÿ∏√√¡‰¥â (æ.». Àπâ“ Ò¯˘-Ò˘)æÿ∑∏§ÿ≥ §ÿ≥¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ §◊Õ Ò. ªí≠≠“§ÿ≥ (æ√–§ÿ≥ §◊Õ ªí≠≠“) Ú. «‘ ÿ∑∏‘§ÿ≥ (æ√–§ÿ≥ §◊Õ §«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï) Û. °√ÿ≥“§ÿ≥ (æ√–§ÿ≥ §◊Õ æ√–¡À“°√ÿ≥“) (æ.». Àπâ“ Ò˘Ò) µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 141
  • ¿æ ‚≈°‡ªìπ∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß —µ«å, ¿“«–™’«‘µ¢Õß —µ«å ¡’ Û §◊Õ Ò. °“¡¿æ ¿æ¢ÕߺŸâ¬—߇ «¬°“¡§ÿ≥ Ú. √Ÿª¿æ ¿æ¢ÕߺŸâ‡¢â“∂÷ß√Ÿª¨“π Û. Õ√Ÿª¿æ ¿æ¢ÕߺŸâ‡¢â“∂÷ßÕ√Ÿª¨“π (æ.». Àπâ“ Ò˘¯)¿“«π“ Ù °“√‡®√‘≠, °“√∑”„Àâ¡’¢÷Èπ, °“√Ωñ°Õ∫√¡, °“√æ—≤π“ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ Ù ª√–‡¿∑ ‰¥â·°à Ò. °“¬¿“«π“ Ú.  ’≈¿“«π“ Û. ®‘µµ¿“«π“ Ù. ªí≠≠“¿“«π“ (æ.∏. Àπâ“ ¯Ò-¯Ú)¿Ÿ¡‘ ÛÒ Ò. æ◊Èπ‡æ æ◊Èπ ™—Èπ ∑’Ë¥‘π ·ºàπ¥‘π Ú. ™—Èπ·Ààß®‘µ, √–¥—∫®‘µ„®, √–¥—∫™’«‘µ ¡’ ÛÒ ¿Ÿ¡‘ ‰¥â·°à Õ∫“¬¿Ÿ¡‘ Ù (¿Ÿ¡‘∑’˪√“»®“°§«“¡‡®√‘≠) -π‘√¬– (π√°) -µ‘√—®©“π‚¬π‘ (°”‡π‘¥¥‘√—®©“π) -ªîµµ‘«‘ —¬ (·¥π‡ª√µ) -Õ ÿ√°“¬ (æ«°Õ Ÿ√) -°“¡ ÿ§µ‘¿Ÿ¡‘ ˜ (°“¡“«®√¿Ÿ¡‘∑ˇªìπ ÿ§µ‘ ¿Ÿ¡‘∑ˇªìπ ÿ§µ‘´÷Ë߬—ß ’ ’ ‡°’ˬ«¢âÕß°—∫°“¡) -¡πÿ…¬å (™“«¡πÿ…¬å) -®“µÿ¡À“√“™‘°“ ( «√√§å™—Èπ∑’Ë∑â“«¡À“√“™ Ù ª°§√Õß) -¥“«¥÷ß å (·¥π·Àà߇∑æ ÛÛ ¡’∑â“« —°°–‡ªìπ„À≠à) -¬“¡“ (·¥π·Àà߇∑溟âª√“»®“°§«“¡∑ÿ°¢å) -¥ÿ ‘µ (·¥π·ÀàߺŸâ‡Õ‘∫Õ‘Ë¡¥â«¬ ‘√‘ ¡∫—µ‘¢Õßµπ) -π‘¡¡“π√¥’ (·¥π·Àà߇∑æºŸâ¬‘π¥’„π°“√‡π√¡‘µ) -ª√π‘¡¡‘µ« «—µµ’ (·¥π·Àà߇∑溟⬗ßÕ”π“®„À⇪ìπ‰ª„π ¡∫—µ∑’˺ŸâÕ◊Ëππ‘√¡‘µ„Àâ) (æ.∏. Àπâ“ ÛÒˆ-ÛÒ˜) ‘‚¿§Õ“∑‘¬– ı ª√–‚¬™πå∑’˧«√∂◊Õ‡Õ“®“°‚¿§∑√—æ¬å „π°“√∑’Ë®–¡’À√◊Õ‡Àµÿº≈„π°“√∑’Ë®–¡’À√◊Õ§√Õ∫§√Õß ‚¿§∑√—æ¬å Ò. ‡≈’Ȭߵ—« ¡“√¥“ ∫‘¥“ ∫ÿµ√ ¿√√¬“ ·≈–§π„πª°§√Õß∑—ÈßÀ≈“¬„À⇪ìπ ÿ¢ Ú. ∫”√ÿß¡‘µ√ À“¬·≈–√à«¡°‘®°√√¡°“√ß“π„À⇪ìπ ÿ¢ Û. „™âªÑÕß°—π¿¬—πµ√“¬ Ù. ∑”æ≈’ §◊Õ ≠“µ‘ æ ≈’  ß‡§√“–Àå ≠ “µ‘ , Õµ‘ ∂‘ æ ≈’ µâ Õ π√— ∫ ·¢°, ªÿ æ 懪µæ≈’ ∑”∫ÿ ≠ Õÿ ∑‘ » „À⠺⟠≈à « ß≈— ∫ , √“™æ≈’∫”√ÿß√“™°“√ ‡ ’¬¿“…’, ‡∑«µ“æ≈’  —°°“√–∫”√ÿß ‘Ëß∑’ˇ™◊ËÕ∂◊Õ ı. Õÿª∂—¡¿å∫”√ÿß ¡≥æ√“À¡≥å ºŸâª√–惵‘™Õ∫ (æ.∏. Àπâ“ ÚÚ-ÚÛ)¡ß§≈  ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ¡’‚™§¥’µ“¡À≈—°æ√–æÿ∑∏»“ π“ À¡“¬∂÷ß ∏√√¡∑’Ëπ”¡“´÷Ëߧ«“¡ ÿ¢ §«“¡‡®√‘≠, ¡ß§≈ Û¯ ª√–°“√ À√◊Õ‡√’¬°‡µÁ¡«à“ Õÿ¥¡¡ß§≈ (¡ß§≈Õ—π Ÿß ÿ¥) Û¯ ª√–°“√ (¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¡ß§≈ Ÿµ√) (æ.». Àπâ“ ÚÒÒ)¡‘®©“«≥‘™™“ ı °“√§â“¢“¬∑’˺‘¥»’≈∏√√¡‰¡à™Õ∫∏√√¡ ¡’ ı ª√–°“√ §◊Õ Ò.  —µ∂«≥‘™™“ §â“Õ“«ÿ∏ Ú.  —µµ«≥‘™™“ §â“¡πÿ…¬å Û. ¡—ß «≥‘™™“ ‡≈’Ȭߠ—µ«å‰«â¢“¬‡π◊ÈÕ Ù. ¡—™™«≥‘™™“ §â“¢“¬πÈ”‡¡“ ı. «‘ «≥‘™™“ §â“¢“¬¬“æ‘… (æ.». Àπâ“ ÚÛÛ)¡√√§¡’Õß§å ¯ ¢âժؑ∫—µ‘„Àâ∂÷ߧ«“¡¥—∫∑ÿ°¢å ‡√’¬°‡µÁ¡«à“ çÕ√‘¬Õ—Ø∞—ߧ‘°¡√√§é ‰¥â·°à Ò.  —¡¡“∑‘Æ∞‘ ‡ÀÁπ™Õ∫ Ú.  —¡¡“ —ß°—ªª– ¥”√‘™Õ∫ Û.  —¡¡“«“®“ ‡®√®“™Õ∫ Ù.  —¡¡“°—¡¡—πµ– ∑”°“√™Õ∫ ı.  —¡¡“Õ“™’«– ‡≈’Ȭߙ’æ™Õ∫ ˆ.  —¡¡“«“¬“¡– ‡æ’¬√™Õ∫ ˜. —¡¡“ µ‘ √–≈÷°™Õ∫ ¯.  —¡¡“ ¡“∏‘ µ—Èß®‘µ¡—Ëπ™Õ∫ (æ.». Àπâ“ ÚÒı) 142 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ¡‘®©—µµ– Ò ¿“«–∑’˺‘¥, §«“¡‡ªìπ ‘Ëß∑’˺‘¥ ‰¥â·°à Ò. ¡‘®©∑‘Ø∞‘ (‡ÀÁπº‘¥ ‰¥â·°à §«“¡‡ÀÁπº‘¥ ®“°§≈Õß∏√√¡µ“¡À≈—°°ÿ»≈°√√¡∫∂ ·≈–§«“¡‡ÀÁπ∑’ˉ¡à𔉪 Ÿà§«“¡æâπ∑ÿ°¢å) Ú. ¡‘®©“ —ß°—ªª– (¥”√‘º‘¥ ‰¥â·°à §«“¡¥”√‘∑’ˇªìπÕ°ÿ»≈∑—ÈßÀ≈“¬ µ√ߢⓡ®“° —¡¡“ —ß°—ªª–) Û. ¡‘®©“«“®“ («“®“º‘¥ ‰¥â·°à «®’∑ÿ®√‘µ Ù) Ù. ¡‘®©“°—¡¡—πµ– (°√–∑”º‘¥ ‰¥â·°à °“¬∑ÿ®√‘µ Û) ı. ¡‘®©“Õ“™’«– (‡≈’Ȭߙ’溑¥ ‰¥â·°à ‡≈’Ȭߙ’æ„π∑“ß∑ÿ®√‘µ) ˆ. ¡‘®©“«“¬“¡– (欓¬“¡º‘¥ ‰¥â·°à §«“¡‡æ’¬√µ√ß ¢â“¡°—∫ —¡¡“«“¬“¡–) ˜. ¡‘®©“ µ‘ (√–≈÷°º‘¥ ‰¥â·°à §«“¡√–≈÷°∂÷߇√◊ËÕß√“«∑’Ë≈à«ß·≈â« ‡™àπ √–≈÷°∂÷ß°“√‰¥â∑√—æ¬å °“√‰¥â¬» ‡ªìπµâπ „π∑“ßÕ°ÿ»≈ Õ—π®—¥‡ªì𠵑‡∑’¬¡) ‡ªìπ‡Àµÿ™—°π”„®„À⇰‘¥ °‘‡≈  ¡’‚≈¿– ¡“π– Õ‘  “ ¡—®©√‘¬– ‡ªìπµâπ ¯. ¡‘®©“ ¡“∏‘ (µ—Èß„®º‘¥ ‰¥â·°à µ—Èß®‘µ‡æà߇≈Áß ®¥®àÕªí°„®·πà«·πà„π°“¡√“§–欓∫“∑ ‡ªìπµâπ À√◊Õ‡®√‘≠ ¡“∏‘·≈â« À≈߇æ≈‘𠵑¥À¡°¡ÿàπ µ≈Õ¥®π𔉪„™âº‘¥∑“ß ‰¡à‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ≠“≥∑—  π– ·≈–§«“¡À≈ÿ¥æâπ) ˘. ¡‘®©“≠“≥ (√Ÿâº‘¥ ‰¥â·°à §«“¡À≈ߺ‘¥∑’Ë· ¥ßÕÕ°„π°“√§‘¥Õÿ∫“¬∑”§«“¡™—Ë«·≈–„π°“√æ‘®“√≥“∑∫∑«π «à“§«“¡™—Ë«π—Èπ Ê µπ°√–∑”‰¥âÕ¬à“ߥ’·≈â« ‡ªìπµâπ) Ò. ¡‘®©“«‘¡ÿµµ‘ (æâπº‘¥ ‰¥â·°à ¬—߉¡à∂÷ß«‘¡ÿµµ‘  ”§—≠«à“∂÷ß«‘¡ÿµµ‘ À√◊Õ ”§—≠º‘¥„π ‘Ëß∑’Ë¡‘„™à«‘¡ÿµµ‘) (æ.∏. Àπâ“ ÛÚÚ)¡‘µ√ªØ‘√Ÿª §π‡∑’¬¡¡‘µ√, ¡‘µ√‡∑’¬¡ ¡‘„™à¡‘µ√·∑â ¡’ Ù æ«° ‰¥â·°à Ò. §πªÕ°≈Õ° ¡’≈—°…≥– Ù §◊Õ Ò.Ò §‘¥‡Õ“‰¥âΩÉ“¬‡¥’¬« Ò.Ú ¬Õ¡‡ ’¬·µàπâÕ¬ ‚¥¬À«—ß ®–‡Õ“„Àâ¡“° Ò.Û µ—«‡Õß¡’¿—¬ ®÷ß¡“∑”°‘®¢Õ߇æ◊ËÕπ Ò.Ù §∫‡æ◊ËÕπ‡æ√“–‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå ¢Õßµ—« Ú. §π¥’·µà查 ¡’≈—°…≥– Ù §◊Õ Ú.Ò ¥’·µà¬°‡√◊ËÕß∑’˺à“π¡“·≈â«¡“ª√“»√—¬ Ú.Ú ¥’·µàÕâ“ß  ‘Ë ß ∑’Ë ¬— ß ¡’ ¥’ ·µà Õâ “ ß ‘Ë ß ∑’Ë ¬— ß ‰¡à ¡’ ¡ “ª√“»√— ¬ Ú.Û  ß‡§√“–Àå ¥â « ¬ ‘Ë ß ∑’Ë ‰ √â ª √–‚¬™πå Ú.Ù ‡¡◊ËÕ‡æ◊ËÕπ¡’°®Õâ“ß·µà‡Àµÿ¢—¥¢âÕß ‘ Û. §πÀ—«ª√–®∫¡’≈—°…≥– Ù §◊Õ Û.Ò ®–∑”™—Ë«°Á§≈âÕ¬µ“¡ Û.Ú ®–∑”¥’°Á§≈âÕ¬µ“¡ Û.Û µàÕÀπâ“ √√‡ √‘≠ Û.Ù ≈—∫À≈—ßπ‘π∑“ Ù. §π™«π©‘∫À“¬¡’≈—°…≥– Ù Ù.Ò §Õ¬‡ªìπ‡æ◊ËÕπ¥◊Ë¡πÈ”‡¡“ Ù.Ú §Õ¬‡ªìπ‡æ◊ËÕπ‡∑’ˬ« °≈“ߧ◊ π Ù.Û §Õ¬‡ªì π ‡æ◊Ë Õ π‡∑’Ë ¬ «¥Ÿ ° “√‡≈à π Ù.Ù §Õ¬‡ªì π ‡æ◊Ë Õ π‰ª‡≈à π °“√æπ— π (æ.∏. Àπâ“ ÒıÙ-Òıı)¡‘µ√¡’πÈ”„® Ò. ‡æ◊ËÕπ¡’∑ÿ°¢åæ≈Õ¬∑ÿ°¢å¥â«¬ Ú. ‡æ◊ËÕπ¡’ ÿ¢æ≈Õ¬¥’„® Û. ‡¢“µ‘‡µ’¬π‡æ◊ËÕπ ™à«¬¬—∫¬—Èß ·°â‰¢„Àâ Ù. ‡¢“ √√‡ √‘≠‡æ◊ËÕπ ™à«¬æŸ¥‡ √‘¡ π—∫ πÿπ (æ.». Àπâ“ ÚÛÙ) µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 143
  • √Ÿª Ò.  ‘Ëß∑’˵âÕß ≈“¬‰ª‡æ√“–ªí®®—¬µà“ß Ê Õ—π¢—¥·¬âß,  ‘Ëß∑’ˇªìπ√Ÿª√à“ßæ√âÕ¡∑—Èß≈—°…≥–Õ“°“√¢Õß¡—π  à«π√à“ß°“¬ ®”·π°‡ªìπ Ú¯ §◊Õ ¡À“¿Ÿµ√Ÿª À√◊Õ∏“µÿ Ù ·≈–Õÿª“∑“¬√Ÿª Ú. Õ“√¡≥å∑’Ë√Ÿâ‰¥â¥«¬®—°…ÿâ  ‘ß∑’ª√“°Ø·°àµ“ ¢âÕ Ò „πÕ“√¡≥å ˆ À√◊ÕÕ“¬µπ–¿“¬πÕ° Û. ≈—°…≥π“¡„™â‡√’¬°æ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√ Ë Ë ‡™àπ ¿‘°…ÿ√ŸªÀπ÷Ëß (æ.». Àπâ“ ÚıÛ)«—ØØ– Û À√◊Õ‰µ√«—ØØå °“√«π‡«’¬π, °“√‡«’¬π‡°‘¥ ‡«’¬πµ“¬, °“√‡«’¬π«à“¬µ“¬‡°‘¥, §«“¡‡«’¬π‡°‘¥ À√◊Õ«π‡«’¬π¥â«¬Õ”π“®°‘‡≈  °√√¡ ·≈–«‘∫“° ‡™àπ °‘‡≈ ‡°‘¥¢÷Èπ·≈â«„Àâ∑”°√√¡ ‡¡◊ËÕ∑”°√√¡·≈â« ¬àÕ¡‰¥âº≈¢Õß°√√¡ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫º≈¢Õß°√√¡·≈â« °‘‡≈ °Á‡°‘¥Õ’°·≈â«∑”°√√¡ ·≈⫇ «¬º≈°√√¡ À¡ÿπ‡«’¬πµàÕ‰ª (æ.∏. Àπâ“ Úˆˆ)«“ π“ Õ“°“√°“¬«“®“ ∑’ˇªìπ≈—°…≥–摇»…¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ë߇°‘¥®“°°‘‡≈ ∫“ßÕ¬à“ß ·≈–‰¥â —Ëß ¡Õ∫√¡ ¡“‡ªìπ‡«≈“π“π®π‡§¬™‘𵑥‡ªìπæ◊πª√–®”µ—« ·¡â®–≈–°‘‡≈ π—π‰¥â·≈â« ·µà°Õ“®®–≈–Õ“°“√°“¬«“®“ È È Á ∑’ˇ§¬™‘π‰¡à‰¥â ‡™àπ §”æŸ¥µ‘¥ª“° Õ“°“√‡¥‘π∑’ˇ√Á«À√◊Õ‡¥‘πµâ«¡‡µ’Ȭ¡ ‡ªìπµâπ ∑à“π¢¬“¬§«“¡«à“ «“ π“∑’ˇªìπ°ÿ»≈°Á¡’ ‡ªìπÕ°ÿ»≈°Á¡’ ‡ªìπ՗欓°ƒµ §◊Õ ‡ªìπ°≈“ß Ê ‰¡à¥’‰¡à™Ë—«°Á¡’ ∑’ˇªìπ°ÿ»≈ °—∫՗欓°ƒµπ—Èπ‰¡àµâÕß≈– ·µà∑’ˇªìπÕ°ÿ»≈´÷Ëߧ«√®–≈–π—Èπ ·∫à߇ªìπ Ú  à«π §◊Õ  à«π∑’Ë®–‡ªìπ‡Àµÿ „À⇢â“∂÷ßÕ∫“¬°—∫ à«π∑’ˇªìπ‡Àµÿ„À⇰‘¥Õ“°“√· ¥ßÕÕ°∑“ß°“¬«“®“·ª≈° Ê µà“ß Ê  à«π·√° æ√–Õ√À—πµå∑ÿ°Õߧå≈–‰¥â ·µà à«πÀ≈—ßæ√–æÿ∑∏‡®â“‡∑à“π—Èπ≈–‰¥â æ√–Õ√À—πµåÕ◊Ëπ≈–‰¡à‰¥â ®÷ß¡’§”°≈à“««à“ æ√–æÿ∑∏‡®â“‡∑à“π—Èπ≈–°‘‡≈ ∑—ÈßÀ¡¥‰¥â æ√âÕ¡∑—Èß«“ π“; „π¿“…“‰∑¬ §”«à“«“ π“¡’§«“¡À¡“¬ ‡æ’È¬π‰ª °≈“¬‡ªìπÕ”π“®∫ÿ≠‡°à“ À√◊Õ°ÿ»≈∑’Ë∑”„À≥â√—∫≈“¿¬» (‰¡à¡’„π æ.». ©∫—∫∑’Ëæ‘¡æ凪ìπ‡≈à¡ ·µà§âπ ‰¥â®“°·ºàπ´’¥’√Õ¡ æ.». ¢Õß ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¡À“®ÿÓœ)«‘µ° §«“¡µ√÷°, µ√‘, °“√¬°®‘µ¢÷Èπ ŸàÕ“√¡≥å °“√§‘¥, §«“¡¥”√‘ ç‰∑¬„™â«à“‡ªìπÀà«ß°—ß«≈é ·∫àßÕÕ° ‡ªìπ°ÿ»≈«‘µ° Û ·≈–Õ°ÿ»≈«‘µ° Û (æ.». Àπâ“ Ú˜Û)«‘∫—µ‘ Ù §«“¡∫°æ√àÕß·ÀàßÕߧåª√–°Õ∫µà“ß Ê ´÷Ë߉¡àÕ”π«¬·°à°“√∑’Ë°√√¡¥’®–ª√“°Øº≈ ·µà°≈—∫‡ªî¥™àÕß „Àâ°√√¡™—Ë«· ¥ßº≈ 查 —Èπ Ê «à“ à«πª√–°Õ∫∫°æ√àÕß ‡ªî¥™àÕß„Àâ°√√¡™—Ë««‘∫—µ‘ ¡’ Ù §◊Õ Ò. §µ‘«‘∫—µ‘ «‘∫—µ‘·Ààߧµ‘ À√◊Õ§µ‘‡ ’¬ §◊Õ ‡°‘¥Õ¬Ÿà„π¿æ ¿Ÿ¡‘ ∂‘Ëπ ª√–‡∑»  ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’ˉ¡à‡À¡“– ‰¡à‡°◊ÈÕ°Ÿ≈∑“ߥ”‡π‘π™’«‘µ ∂‘Ëπ∑’ˉª‰¡àÕ”π«¬ Ú. Õÿª∏‘«‘∫—µ‘ «‘∫—µ‘·Ààß√à“ß°“¬ À√◊Õ√Ÿª°“¬‡ ’¬ ‡™àπ √à“ß°“¬æ‘°≈æ‘°“√ ÕàÕπ·Õ ‰¡à «¬ß“¡ °‘√‘¬“∑à“∑“ßπà“‡°≈’¬¥ ‰¡à™«π™¡ µ≈Õ¥®π ÿ¢¿“æ∑’ˉ¡à¥’ ‡®Á∫ªÉ«¬ ¡’‚√§¡“° Û. °“≈«‘∫—µ‘ «‘∫—µ‘·Ààß°“≈À√◊Õ°“≈‡ ’¬ §◊Õ‡°‘¥Õ¬Ÿà„π¬ÿ§ ¡—¬∑’Ë∫“π‡¡◊Õß¡’¿—¬ â 144 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • æ‘ ∫— µ‘ ‰ ¡à   ß∫‡√’ ¬ ∫√â Õ ¬ ºŸâ ª °§√Õ߉¡à ¥’  — ß §¡‡ ◊Ë Õ ¡®“°»’ ≈ ∏√√¡ ¡“°¥â « ¬°“√‡∫’ ¬ ¥‡∫’ ¬ π ¬°¬àÕߧπ™—Ë« ∫’∫§—Èπ§π¥’ µ≈Õ¥®π∑”Õ–‰√‰¡à∂Ÿ°°“≈‡«≈“ ‰¡à∂Ÿ°®—ßÀ«– Ù. ª‚¬§«‘∫—µ‘ «‘∫—µ‘·Ààß °“√ª√–°Õ∫ À√◊Õ°‘®°“√‡ ’¬ ‡™àπ Ωí°„ΩÉ„π°‘®°“√À√◊Õ‡√◊ËÕß√“«∑’˺‘¥ ∑”°“√‰¡àµ√ßµ“¡§«“¡∂π—¥ §«“¡ “¡“√∂ „™â§«“¡‡æ’¬√‰¡à∂Ÿ°µâÕß ∑”°“√§√÷Ëß Ê °≈“ß Ê ‡ªìπµâπ (æ.∏. Àπâ“ Òˆ- ÒˆÒ)«‘ªí  π“≠“≥ ˘ ≠“≥„π«‘ªí  π“, ≠“≥∑’Ëπ—∫‡¢â“„π«‘ªí  π“ ‡ªì𧫓¡√Ÿâ∑’Ë∑”„À⇰‘¥§«“¡‡ÀÁπ·®âß ‡¢â“„® ¿“«–¢Õß ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬µ“¡‡ªìπ®√‘ß ‰¥â·°à Ò. Õÿ∑¬—æ欓πÿªí  π“≠“≥ §◊Õ ≠“≥Õ—πµ“¡ ‡ÀÁ𧫓¡‡°‘¥·≈–¥—∫¢Õ߇∫≠®¢—π∏å Ú. ¿—ߧ“πÿªí  π“≠“≥ §◊Õ ≠“≥Õ—πµ“¡‡ÀÁ𧫓¡ ≈“¬ ‡¡◊Õ‡°‘¥¥—∫°Á§”π÷߇¥àπ™—¥ „π à«π¥—∫¢Õß —ߢ“√∑—ßÀ≈“¬ µâÕß·µ° ≈“¬∑—ßÀ¡¥ Û. ¿¬µŸªØ∞“π≠“≥ Ë È È í §◊Õ ≥“≥Õ—π¡Õ߇ÀÁπ —ߢ“√ ª√“°Ø‡ªìπ¢Õßπà“°≈—« Ù. Õ“∑’π«“πÿªí  π“≠“≥ §◊Õ ≠“≥Õ—π§”π÷ß ‡ÀÁπ‚∑…¢Õß —ߢ“√∑—ÈßÀ≈“¬ «à“‡ªìπ‚∑…∫°æ√àÕ߇ªìπ∑ÿ°¢å ı. π‘ææ‘∑“πÿªí  π“≠“≥ §◊Õ ≠“≥Õ—π§”π÷߇ÀÁ𧫓¡Àπà“¬¢Õß —ߢ“√ ‰¡à‡æ≈‘¥‡æ≈‘𠵑¥„® ˆ. ¡ÿ≠®‘µÿ°—¡¬µ“≠“≥ §◊Õ ≠“≥Õ— 𠧔π÷ ß ¥â « ¬„§√à æâ 𠉪‡ ’ ¬ §◊ Õ Àπà “ ¬ — ß ¢“√∑—È ß À≈“¬ ª√“√∂π“∑’Ë ® –æâ 𠉪‡ ’ ¬ ˜. ªØ‘ —ߢ“πÿªí  π“≠“≥ §◊Õ ≠“≥Õ—π§”π÷ßæ‘®“√≥“À“∑“ß ‡¡◊ËÕµâÕß°“√®–æâπ‰ª‡ ’¬ ‡æ◊ËÕ¡ÕßÀ“Õÿ∫“¬®–ª≈¥‡ª≈◊ÈÕßÕÕ°‰ª ¯.  —ߢ“√ÿ‡ª°¢“≠“≥ §◊Õ ≠“≥Õ—π‡ªìπ‰ª‚¥¬§«“¡‡ªìπ°≈“ß µàÕ —ߢ“√ §◊Õ æ‘®“√≥“ —ߢ“√‰¡à¬‘π¥’¬‘π√⓬„π —ߢ“√∑—ÈßÀ≈“¬ ˘.  —®®“πÿ‚≈¡‘°≠“≥ À√◊Õ Õπÿ‚≈¡≠“≥ §◊Õ ≠“≥Õ—π‡ªìπ‰ª‚¥¬Õπÿ‚≈¡·°à°“√À¬—Ëß√ŸâÕ√‘¬ —® ·≈⫇°‘¥¡√√§≠“≥„Àâ ”‡√Á® §«“¡‡ªìπÕ√‘¬∫ÿ§§≈µàÕ‰ª (æ.». Àπâ“ Ú˜ˆ-Ú˜˜)«‘¡ÿµµ‘ ı §«“¡À≈ÿ¥æâπ, ¿“«–‰√â°‘‡≈  ·≈–‰¡à¡’∑ÿ°¢å ¡’ ı ª√–°“√ §◊Õ Ò. «‘°¢—¡¿π«‘¡ÿµµ‘ ¥—∫‚¥¬¢à¡‰«â §◊Õ ¥—∫°‘‡≈  Ú. µ∑—ߧ«‘¡ÿµµ‘ ¥—∫°‘‡≈ ¥â«¬∏√√¡∑’ˇªìπ§Ÿàª√—∫∏√√¡∑’˵√ß°—π¢â“¡ Û.  ¡ÿ®‡©∑«‘¡ÿµµ‘ ¥—∫¥â«¬µ—¥¢“¥ ¥—∫°‘‡≈ ‡ √Á® ‘Èπ‡¥Á¥¢“¥ Ù. ªØ‘ªí  —∑∏‘«‘¡ÿµµ‘ ¥—∫¥â«¬ ß∫√–ß—∫ ‚¥¬Õ“»—¬ ‚≈°ÿµµ√¡√√§¥—∫°‘‡≈  ı. π‘  √≥«‘¡ÿµµ‘ ¥—∫¥â«¬ ß∫√–ß—∫ §◊Õ Õ“»—¬‚≈°ÿµµ√∏√√¡¥—∫°‘‡≈  ‡¥Á¥¢“¥‡ √Á® ‘Èπ (æ.∏. Àπâ“ Ò˘Ù)‚≈°∫“≈∏√√¡ ∏√√¡§ÿ⡧√Õß‚≈° ‰¥â·°à ª°§√Õߧ«∫§ÿ¡„®¡πÿ…¬å‰«â„ÀâÕ¬Ÿà„𧫓¡¥’ ¡‘„Àâ≈–‡¡‘¥»’≈∏√√¡ ·≈–„ÀâÕ¬Ÿà°—π¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ ß∫ ÿ¢ ‰¡à‡¥◊Õ¥√âÕπ —∫ π«ÿà𫓬 ¡’ Ú Õ¬à“߉¥â·°à Ò. À‘√‘ §«“¡Õ“¬∫“ª ≈–Õ“¬„®µàÕ°“√∑”§«“¡™—Ë« Ú. ‚Õµµ—ªª– §«“¡°≈—«∫“ª‡°√ß°≈—«µàÕ§«“¡™—Ë« ·≈–º≈¢Õß°√√¡™—Ë« (æ.». Àπâ“ Úˆ) µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 145
  • ƒÂ…’ À¡“¬∂÷ß ºŸâ· «ß∏√√¡ ‰¥â·°à π—°∫«™πÕ°æ√–»“ π“´÷ËßÕ¬Ÿà„πªÉ“, ™’‰æ√, ºŸâ·µàߧ—¡¿’√åæ√–‡«∑ (æ.». Àπâ“ Úıˆ) µ‘ªíØ∞“π Ù ∑’˵—ÈߢÕß µ‘, °“√µ—Èß µ‘°”Àπ¥æ‘®“√≥“ ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬„Àâ√Ÿâ‡ÀÁπµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß §◊Õ µ“¡ ‘Ëßπ—Èπ Ê ¡—π‡ªìπ¢Õß¡—π‡Õß ¡’ Ù ª√–°“√ §◊Õ Ò. °“¬“πÿªí  π“ µ‘ªíØ∞“π (°“√µ—Èß µ‘°”Àπ¥ æ‘®“√≥“°“¬„Àâ√Ÿâ‡ÀÁπµ“¡‡ªìπ®√‘ß«à“ ‡ªìπ·µà‡æ’¬ß°“¬ ‰¡à„™à —µ«å∫§§≈ µ—«µπ‡√“‡¢“) ∑à“π®”·π° ÿ «‘∏’ªØ‘∫—µ‘‰¥âÀ≈“¬Õ¬à“ß §◊Õ Õ“π“ª“π µ‘ °”Àπ¥≈¡À“¬„® Ò, Õ‘√‘¬“∫∂ °”Àπ¥√Ÿâ∑πÕ‘√‘¬“∫∂ Ò, —  —¡ª™—≠≠– √â“ß —¡ª™—≠≠–„π°“√°√–∑”§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«∑ÿ°Õ¬à“ß Ò, ªØ‘°Ÿ≈¡π ‘°“√ æ‘®“√≥“  à«πª√–°Õ∫Õ—π‰¡à –Õ“¥∑—ÈßÀ≈“¬∑’˪√–™ÿ¡‡¢â“‡ªìπ√à“ß°“¬π’È Ò, ∏“µÿ¡π ‘°“√ æ‘®“√≥“‡ÀÁπ √à“ß°“¬¢Õßµπ ‚¥¬ —°«à“‡ªìπ∏“µÿ·µà≈–Õ¬à“ß Ê Ú. ‡«∑π“πÿªí  π“ µ‘ªíØ∞“π (°“√µ—Èß µ‘°”Àπ¥ æ‘®“√≥“‡«∑π“„Àâ√Ÿâ‡ÀÁπµ“¡‡ªìπ®√‘ß«à“ ‡ªìπ·µà‡æ’¬ß‡«∑π“ ‰¡à„™à —µ«å∫ÿ§§≈µ—«µπ‡√“‡¢“) §◊Õ ¡’ µ‘√Ÿâ™—¥‡«∑π“Õ—π‡ªìπ ÿ¢°Á¥’ ∑ÿ°¢å°Á¥’ ‡©¬ Ê °Á¥’ ∑—Èß∑’ˇªìπ “¡‘ ·≈–‡ªìππ‘√“¡‘ µ“¡∑’ˇªìπ‰ª Õ¬Ÿà¢≥–π—Èπ Ê Û. ®‘µµ“πÿªí  π“ µ‘ªíØ∞“π (°“√µ—Èß µ‘°”Àπ¥æ‘®“√≥“®‘µ „Àâ√Ÿâ‡ÀÁπµ“¡‡ªìπ®√‘ß«à“ ‡ªìπ·µà‡æ’¬ß®‘µ ‰¡à„™à —µ«å∫ÿ§§≈µ—«µπ‡√“‡¢“) §◊Õ ¡’ µ‘√Ÿâ™—¥®‘µ¢Õßµπ∑’Ë¡’√“§– ‰¡à¡’√“§– ¡’‚∑ – ‰¡à¡’‚∑ – ¡’‚¡À– ‰¡à¡’‚À– ‡»√â“À¡ÕßÀ√◊ÕºàÕß·ºâ« øÿÑß´à“πÀ√◊Õ‡ªìπ ¡“∏‘ œ≈œ Õ¬à“߉√ Ê µ“¡∑’Ë ‡ªìπ‰ªÕ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ Ê Ù. ∏—¡¡“πÿªí  π“ µ‘ªíØ∞“π (°“√µ—Èß µ‘°”Àπ¥æ‘®“√≥“∏√√¡ „Àâ√Ÿâ‡ÀÁ𠵓¡‡ªìπ®√‘ß«à“ ‡ªìπ·µà‡æ’¬ß∏√√¡ ‰¡à„™à —µ«å∫ÿ§§≈µ—«µπ¢Õ߇√“) §◊Õ ¡’ µ‘√Ÿâ™—¥∏√√¡∑—ÈßÀ≈“¬ ‰¥â·°à π‘«√≥å ı ¢—π∏å ı Õ“¬µπ– ÒÚ ‚æ™¨ß§å ˜ Õ√‘¬ —® Ù «à“§◊ÕÕ–‰√ ‡ªìπÕ¬à“߉√ ¡’„πµπÀ√◊Õ‰¡à ‡°‘¥¢÷È𠇮√‘≠∫√‘∫√≥å ·≈–¥—∫‰ª‰¥âÕ¬à“߉√ ‡ªìπµâ𠵓¡∑’ˇªìπ®√‘ߢÕß¡—πÕ¬à“ßπ—Èπ Ê (æ.∏. Àπâ“ Òˆı) Ÿ ¡≥– À¡“¬∂÷ß ºŸâ ß∫ À¡“¬∂÷ß π—°∫«™∑—Ë«‰ª ·µà„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ∑à“π„À⧫“¡À¡“¬®”‡æ“– À¡“¬∂÷ß ºŸâ√–ß—∫∫“ª ‰¥â·°à æ√–Õ√‘¬∫ÿ§§≈ ·≈–ºŸâªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ√–ß—∫∫“ª ‰¥â·°à ºŸâªØ‘∫—µ‘∏√√¡‡æ◊ËÕ‡ªìπæ√–Õ√‘¬ ∫ÿ§§≈ (æ.». Àπâ“ Ú˘˘) ¡∫—µ‘ Ù §◊Õ §«“¡‡æ’¬∫æ√âÕ¡ ¡∫Ÿ√≥å·ÀàßÕߧåª√–°Õ∫µà“ß Ê ´÷Ëߙ૬‡ √‘¡ àßÕ”π«¬‚Õ°“ „Àâ°√√¡¥’ ª√“°Øº≈ ·≈–‰¡à‡ªî¥™àÕß„Àâ°√√¡™—Ë«· ¥ßº≈ ¡’ Ù Õ¬à“ß §◊Õ Ò. §µ‘ ¡∫—µ‘  ¡∫—µ‘·Ààߧµ‘ ∂÷ßæ√âÕ¡¥â«¬§µ‘ À√◊Õ§µ‘„Àâ §◊Õ ‡°‘¥Õ¬Ÿà„π¿æ ¿Ÿ¡‘ ∂‘Ëπ ª√–‡∑»∑’ˇ®√‘≠ ‡À¡“– À√◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ µ≈Õ¥®π„π√–¬– —Èπ§◊Õ¥”‡π‘π™’«‘µÀ√◊Õ‰ª„π∂‘Ëπ∑’ËÕ”π«¬ Ú. Õÿª∏‘ ¡∫—µ‘  ¡∫—µ‘·Ààß√à“ß°“¬ ∂÷ßæ√âÕ¡¥â«¬√à“ß°“¬ §◊Õ¡’√ª√à“ß «¬ √à“ß°“¬ ßà“ß“¡ Àπ⓵“∑à“∑“ߥ’ πà“√—° πà“π‘¬¡‡≈◊Õ¡„  ÿ¢¿“楒 Ÿ Ë 146 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ·¢Áß·√ß Û. °“≈ ¡∫—µ‘  ¡∫—µ‘·Ààß°“≈ ∂÷ßæ√âÕ¡¥â«¬°“≈À√◊Õ°“≈„Àâ §◊Õ ‡°‘¥Õ¬Ÿà„π ¡—¬∑’Ë∫â“π ‡¡◊Õß¡’§«“¡ ß∫ ÿ¢ ºŸâª°§√Õߥ’ ºŸâ§π¡’§ÿ≥∏√√¡ ¬°¬àÕß§π¥’ ‰¡à à߇ √‘¡§π™—Ë« µ≈Õ¥®π „π√–¬–‡«≈“ —Èπ §◊Õ ∑”Õ–‰√∂Ÿ°°“≈‡«≈“ ∂Ÿ°®—ßÀ«– Ù. ª‚¬§ ¡∫—µ‘  ¡∫—µ‘·Ààß°“√ª√–°Õ∫ ∂÷ßæ√âÕ¡¥â«¬°“√ª√–°Õ∫°‘® À√◊Õ°‘®°“√„Àâ ‡™àπ ∑”‡√◊ËÕßµ√ß°—∫∑’ˇ¢“µâÕß°“√ ∑”°‘®µ√ß°—∫§«“¡∂π—¥ §«“¡ “¡“√∂¢Õßµπ ∑”°“√∂÷ߢπ“¥∂Ÿ°À≈—°§√∫∂â«π µ“¡‡°≥±åÀ√◊Õ‡µÁ¡Õ—µ√“‰¡à„™à∑”§√÷Ëß Ê °≈“ß Ê À√◊Õ‡À¬“–·À¬– À√◊Õ‰¡à∂°‡√◊ËÕß°—π √Ÿâ®—°®—¥∑” √Ÿâ®—°¥”‡π‘π°“√ (æ.∏.Àπâ“ ÒˆÒ-ÒˆÚ) Ÿ ¡“∫—µ‘ ¿“«– ß∫ª√–≥’µ´÷Ëßæ÷߇¢â“∂÷ß;  ¡“∫—µ‘¡’À≈“¬Õ¬à“ß ‡™àπ ¨“π ¡“∫—µ‘ º≈ ¡“∫—µ‘ Õπÿªÿæ«‘À“√  ¡“∫—µ√ (æ.». Àπâ“ ÛÛ) µ‘ §«“¡√–≈÷°‰¥â, π÷°‰¥â, §«“¡‰¡à‡º≈Õ, °“√§ÿ¡„®‰¥â°—∫°‘® À√◊Õ§ÿ¡®‘µ„®‰«â°—∫ ‘Ëß∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ®”°“√∑’Ë∑” ·≈–§”∑’Ë查·¡âπ“π‰¥â (æ.». Àπâ“ ÛÚ˜) —߶§ÿ≥ ˘ §ÿ≥¢Õßæ√– ß¶å Ò. æ√– ß¶å “«°¢Õßæ√–ºŸâ¡’æ√–¿“§‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘¥’ Ú. ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘µ√ß Û. ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘∂Ÿ°∑“ß Ù. ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘ ¡§«√ ı. ‡ªìπºŸâ§«√·°à¢Õߧ”π—∫ §◊Õ §«√°—∫¢Õß∑’ˇ¢“π” ¡“∂«“¬ ˆ. ‡ªìπºŸâ§«√·°à°“√µâÕπ√—∫ ˜. ‡ªìπºŸâ§«√·°à∑—°…‘≥“, §«√·°à¢Õß∑”∫ÿ≠ ¯. ‡ªìπºŸâ§«√ ·°à°“√°√–∑”Õ—≠™≈’, §«√·°à°“√°√“∫‰À«â ˘. ‡ªìππ“∫ÿ≠Õ—π¬Õ¥‡¬’ˬ¡¢Õß‚≈°, ‡ªìπ·À≈àߪ≈Ÿ°Ωíß ·≈–‡º¬·æ√৫“¡¥’∑’ˬե‡¬’ˬ¡¢Õß‚≈° (æ.∏. Àπâ“ Úˆı-Úˆˆ) —߇«™π’¬ ∂“π  ∂“π∑’˵—Èß·Ààߧ«“¡ —߇«™, ∑’Ë∑’Ë„À⇰‘¥§«“¡ —߇«™ ¡’ Ù §◊Õ Ò. ∑’Ëæ√–æÿ∑∏‡®â“ª√– Ÿµ√ §◊Õ Õÿ∑¬“π≈ÿ¡æ‘π’ ªí®®ÿ∫—π‡√’¬° ≈ÿ¡æ‘π’À√◊Õ√ÿ¡¡‘π‡¥ (Lumbini À√◊Õ Rummindei) Ú. ∑’Ëæ√–æÿ∑∏‡®â“ µ√— √Ÿâ §◊Õ §«ß‚æ∏‘Ï ∑’˵”∫≈æÿ∑∏§¬“ (Buddha Gaya À√◊Õ Bodh-Gaya) Û. ∑’Ëæ√–æÿ∑∏‡®â“· ¥ß ª∞¡‡∑»π“ §◊ժɓՑ ‘ªµπ¡ƒ§∑“¬«—π ·¢«ß‡¡◊Õßæ“√“≥ ’ ªí®®ÿ∫—π‡√’¬°  “√π“∂ Ù. ∑’Ëæ√–æÿ∑∏‡®â“ ª√‘πææ“π §◊Õ∑’ “≈«‚π∑¬“π ‡¡◊Õß°ÿ π“√“ À√◊Õ°ÿ π§√ ∫—¥π’‡√’¬°°«à“‡´’¬ (Kasia À√◊Õ Kusinagara) ‘ Ë ‘ ‘ È (æ.». Àπâ“ ÛÒ˜) —π‚¥… §«“¡¬‘π¥’, §«“¡æÕ„® ¬‘π¥’¥â«¬ªí®®—¬ Ù §◊Õ ºâ“πÿàßÀà¡ Õ“À“√∑’ËπÕπ∑’Ëπ—Ëß ·≈–¬“µ“¡¡’µ“¡‰¥â ¬‘π¥’¢ÕߢÕßµπ °“√¡’§«“¡ ÿ¢ §«“¡æÕ„®¥â«¬‡§√◊ËÕ߇≈’Ȭߙ’æ∑’ËÀ“¡“‰¥â¥â«¬§«“¡‡æ’¬√欓¬“¡ Õ—π™Õ∫∏√√¡¢Õßµπ ‰¡à‚≈¿ ‰¡à√…¬“„§√ (æ.». Àπâ“ ÛÚÙ) ‘ —π‚¥… Û Ò. ¬∂“≈“¿ —π‚¥… ¬‘π¥’µ“¡∑’ˉ¥â §◊Õ ‰¥â ‘Ëß„¥¡“¥â«¬§«“¡‡æ’¬√¢Õßµπ °ÁæÕ„®¥â«¬ ‘Ëßπ—Èπ ‰¡à‰¥â‡¥◊Õ¥√âÕπ‡æ√“–¢Õß∑’ˉ¡à‰¥â ‰¡à‡æà߇≈ÁßÕ¬“°‰¥â¢ÕߧπÕ◊Ëπ ‰¡à√‘…¬“‡¢“ Ú. ¬∂“æ≈ —π‚¥… §◊Õ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 147
  • ¬‘π¥’µ“¡°”≈—ß §◊Õ æÕ„®‡æ’¬ß·§àæÕ·°à°”≈—ß√à“ß°“¬  ÿ¢¿“æ ·≈–¢Õ∫‡¢µ°“√„™â Õ¬¢Õßµπ ¢Õß∑’Ë ‡ °‘ π °”≈— ß °Á ‰ ¡à À «ß·Àπ‡ ’ ¬ ¥“¬ ‰¡à ‡ °Á ∫ ‰«â „ Àâ ‡  ’ ¬ ‡ª≈à “ À√◊ Õ Ωó π „™â „ Àâ ‡ ªì π ‚∑…·°à µ π Û. ¬∂“ “√ÿªª —π‚¥… ¬‘π¥’µ“¡ ¡§«√ §◊Õ æÕ„®µ“¡∑’Ë ¡§«√ §◊Õ æÕ„®µ“¡∑’Ë ¡§«√·°à¿“«– ∞“π–·π«∑“ß™’«‘µ ·≈–®ÿ¥À¡“¬·Ààß°“√∫”‡æÁ≠°‘®¢Õßµπ ‡™àπ ¿‘°…ÿæÕ„®·µà¢ÕßÕ—π‡À¡“–°—∫  ¡≥¿“«– À√◊Õ‰¥â¢Õß„™â∑’ˉ¡à‡À¡“– ¡°—∫µπ·µà®–¡’ª√–‚¬™π巰ຟâÕ◊Ëπ°Á𔉪¡Õ∫„Àâ·°à‡¢“ ‡ªìπµâπ (æ.». Àπâ“ ÛÚÙ) —∑∏√√¡ Û ∏√√¡Õ—π¥’, ∏√√¡∑’Ë·∑â, ∏√√¡¢Õß —µ∫ÿ√… À≈—°À√◊Õ·°àπ»“ π“ ¡’ Û ª√–°“√ ‰¥â·°à ÿ Ò. ª√‘¬µ‘ —∑∏√√¡ ( —∑∏√√¡§◊Õ§” —Ëß ÕπÕ—π®–µâÕ߇≈à“‡√’¬π ‰¥â·°à æÿ∑∏æ®πå) — Ú. ªØ‘∫—µ‘ —∑∏√√¡ ( —∑∏√√¡§◊Õ ‘Ëßæ÷ߪؑ∫—µ‘ ‰¥â·°à ‰µ√ ‘°¢“ §◊Õ »’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“) Û. ªØ‘‡«∑ —∑∏√√¡ ( —∑∏√√¡§◊Õº≈Õ—π®–æ÷߇¢â“∂÷ß À√◊Õ∫√√≈ÿ¥â«¬°“√ªØ‘∫—µ‘ ‰¥â·°à ¡√√§ º≈ ·≈– π‘ææ“π (æ.∏. Àπâ“ ÒÚı) —ªªÿ√‘ ∏√√¡ ˜ ∏√√¡¢Õß —µ∫ÿ√ÿ… ∏√√¡∑’Ë∑”„À⇪ìπ —µ∫ÿ√ÿ… §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õߧπ¥’, ∏√√¡¢ÕߺŸâ¥’ Ò. ∏—¡¡—≠êÿµ“ §◊Õ §«“¡√Ÿâ®—°‡Àµÿ §◊Õ √ŸâÀ≈—°§«“¡®√‘ß Ú. Õ—µ∂—≠êÿµ“ §◊Õ §«“¡√Ÿâ®—°º≈ §◊Õ √Ÿâ§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬ Û. Õ—µµ—≠êÿµ“ §◊Õ §«“¡√Ÿâ®—°µπ §◊Õ √Ÿâ«à“ ‡√“π—Èπ «à“‚¥¬ ∞“π– ¿“«– ‡æ» °”≈—ߧ«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡∂π—¥ ·≈–§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπµâπ Ù. ¡—µµ—≠êÿµ“ §◊Õ §«“¡√Ÿâ®—°ª√–¡“≥ §◊Õ §«“¡æÕ¥’ ı. °“≈—≠êÿµ“ §◊Õ §«“¡√Ÿâ®—°°“≈ §◊Õ √Ÿâ®—°°“≈‡«≈“Õ—π‡À¡“– ¡ ˆ. ª√‘ —≠êÿµ“ §◊Õ §«“¡√Ÿâ®—°∫√‘…—∑§◊Õ√Ÿâ®—°™ÿ¡™π·≈–√Ÿâ®—°∑’˪√–™ÿ¡ ˜.ªÿ§§≈—≠êÿµ“ À√◊Õ ªÿ§§≈ª‚√ª√—≠êÿµ“ §◊Õ §«“¡√Ÿâ®°∫ÿ§§≈ §◊Õ§«“¡·µ°µà“ß·Ààß∫ÿ§§≈ (æ.∏. Àπâ“ ÚÙÙ) — —¡ª™—≠≠– §«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«æ√âÕ¡, §«“¡√Ÿâµ√–Àπ—°, §«“¡√Ÿâ™—¥‡¢â“„®™—¥ ´÷Ëß ‘Ëßπ÷°‰¥â; ¡—°¡“§Ÿà°—∫ µ‘ (æ.». Àπâ“ ÛÚ˜) “√“≥’¬∏√√¡ ˆ ∏√√¡‡ªìπ∑’˵—Èß·Ààߧ«“¡„Àâ√–≈÷°∂÷ß ∏√√¡‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ√–≈÷°∂÷ß°—π, À≈—°°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ß«à“ ç “√“≥’¬∏√√¡é Ò. ‡¡µµ“°“¬°√√¡ ¡’‡¡µµ“°“¬°√√¡∑—ÈßµàÕÀπâ“·≈–≈—∫À≈—ß Ú ‡¡µµ“«®’°√√¡ ¡’‡¡µµ“«®’°√√¡∑—ÈßµàÕÀπâ“·≈–≈—∫À≈—ß Û. ‡¡µµ“¡‚π°√√¡ ¡’‡¡µµ“¡‚π°√√¡ ∑—ÈßµàÕÀπâ“·≈–≈—∫À≈—ß Ù.  “∏“√≥‚¿§’ ·∫àߪíπ ‘ËߢÕß∑’ˉ¥â¡“‰¡àÀ«ß·Àπ „™âºâ‡¥’¬« ı.  ’≈ “¡—≠≠ Ÿ µ“¡’§«“¡ª√–惵‘√«¡°—π„π¢âÕ∑’‡ªìπÀ≈—°°“√ ”§—≠∑’®–𔉪 Ÿ§«“¡À≈ÿ¥æâπ ‘π∑ÿ°¢åÀ√◊Õ¢®—¥ªí≠À“ à Ë Ë à È ˆ. ∑‘Ø∞‘ “¡—≠≠µ“ ¡’§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¥’ß“¡ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫À¡Ÿà§≥– (æ.∏. Àπâ“ ÚÛÛ-ÚÛı) 148 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  •  ÿ¢ Ú §«“¡ ∫“¬, §«“¡ ”√“≠ ¡’ Ú Õ¬à“ß ‰¥â·°à Ò. °“¬‘° ÿ¢  ÿ¢∑“ß°“¬ Ú. ‡®µ ‘° ÿ¢  ÿ¢∑“ß„® Õ’°À¡«¥Àπ÷Ëß¡’ Ú §◊Õ Ò.  “¡¡‘  ÿ¢  ÿ¢Õ‘ßÕ“¡‘  §◊Õ Õ“»—¬°“¡§ÿ≥ Ú. π‘√“¡‘  ÿ¢  ÿ¢‰¡àÕ‘ßÕ“¡‘  §◊Õ Õ‘ß‡π°¢—¡¡– (æ.». Àπâ“ ÛÙÛ)»√—∑∏“ §«“¡‡™◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π ‘Ëß∑’Ë¥’ß“¡ (æ.». Àπâ“ Ú˘)»√—∑∏“ Ù §«“¡‡™◊ËÕ∑’˪√–°Õ∫¥â«¬‡Àµÿº≈ Ù ª√–°“√ §◊Õ Ò. °—¡¡ —∑∏“ (‡™◊ËÕ°√√¡ ‡™◊ËÕ«à“°√√¡¡’Õ¬Ÿà®√‘ß §◊Õ ‡™◊ËÕ«à“‡¡◊ËÕ∑”Õ–‰√‚¥¬¡’‡®µπ“ §◊Õ ®ß„®∑”∑—Èß∑’Ë√Ÿâ ¬àÕ¡‡ªìπ°√√¡ §◊Õ ‡ªì𧫓¡™—Ë« §«“¡¥’¡’¢÷Èπ „πµπ ‡ªìπ‡Àµÿªí®®—¬°àÕ„À⇰‘¥º≈¥’º≈√⓬ ◊∫‡π◊ËÕßµàÕ‰ª °“√°√–∑”‰¡à«à“߇ª≈à“ ·≈–‡™◊ËÕ«à“º≈∑’Ë µâÕß°“√®– ”‡√Á®‰¥â¥â«¬°“√°√–∑” ¡‘„™à¥â«¬ÕâÕπ«ÕπÀ√◊ÕπÕπ§Õ¬‚™§ ‡ªìπµâπ Ú. «‘ª“° —∑∏“ (‡™◊ËÕ«‘∫“° ‡™◊ËÕº≈¢Õß°√√¡ ‡™◊ËÕ«à“º≈¢Õß°√√¡¡’®√‘ß §◊Õ ‡™◊ËÕ«à“°√√¡∑’Ë ”‡√Á®µâÕß¡’º≈ ·≈–º≈ µâÕß¡’‡Àµÿ º≈¥’‡°‘¥®“°°√√¡¥’ ·≈–º≈™—Ë«‡°‘¥®“°°√√¡™—Ë« Û. °—¡¡—  °µ“ —∑∏“ (§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë —µ«å ¡’°√√¡‡ªìπ¢Õßµπ ‡™◊Õ«à“·µà≈–§π‡ªìπ‡®â“¢Õß®–µâÕß√—∫º‘¥™Õ∫‡ «¬«‘∫“°‡ªìπ‰ªµ“¡°√√¡¢Õßµπ Ë Ù. µ∂“§µ‚æ∏‘ —∑∏“ (‡™◊ËÕ§«“¡µ√— √Ÿâ¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ ¡—Ëπ„®„πÕߧåæ√–µ∂“§µ«à“∑√߇ªìπ æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏– æ√–§ÿ≥∑—Èß ˘ ª√–°“√ µ√— ∏√√¡ ∫—≠≠—µ‘«‘𗬉«â¥â«¬¥’ ∑√߇ªìπºŸâπ”∑“ß∑’Ë · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“¡πÿ…¬å §◊Õ‡√“∑ÿ°§ππ’È À“°Ωñ°µπ¥â«¬¥’°Á “¡“√∂‡¢â“∂÷ß¿Ÿ¡‘∏√√¡ Ÿß ÿ¥ ∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÀ≈ÿ¥ æâπ‰¥â¥—ß∑’Ëæ√–Õߧ剥â∑√ß∫”‡æÁ≠‰«â (æ.∏. Àπâ“ ÒˆÙ) ß‡§√“–Àå °“√™à«¬‡À≈◊Õ °“√‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ (æ.». Àπâ“ ÚÚ¯) —ߧÀ«—µ∂ÿ Ù ‡√◊ËÕߠ߇§√“–Àå°—π §ÿ≥∏√√¡‡ªìπ‡§√◊ËÕ߬÷¥‡Àπ’ˬ«„®¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ‰«â‰¥â À≈—°°“√ ß‡§√“–Àå §◊Õ ™à«¬‡À≈◊Õ°—π¬÷¥‡Àπ’ˬ«„®°—π‰«â ·≈–‡ªìπ‡§√◊ËÕ߇°“–°ÿ¡ª√– “π‚≈°‰¥â·°à  —ߧ¡·ÀàßÀ¡Ÿà —µ«å‰«â ¥ÿ® ≈—°‡°“–¬÷¥√∂∑’Ë°”≈—ß·≈àπ‰ª„Àâ§ß‡ªìπ√∂·≈–«‘Ëß·≈àπ‰ª‰¥â¡’ Ù Õ¬à“ߧ◊Õ Ò. ∑“π °“√·∫àߪíπ ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà°—π Ú. ªî¬«“®“ 查®“πà“√—° πà“π‘¬¡π—∫∂◊Õ Û. Õ—µ∂®√‘¬“ ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå Ù.  ¡“π—µµµ“ §«“¡¡’µπ‡ ¡Õ §◊Õ ∑”µ—«„À—‡¢â“°—π‰¥â ‡™àπ ‰¡à∂◊Õµ—« √à«¡ ÿ¢ √à«¡∑ÿ°¢å°—𠇪ìπµâπ (æ.». Àπâ“ ÛÒ) ¡¡—µµ– §«“¡‡ªìπ∂Ÿ°, ¿“«–∑’Ë∂° ¡’ Ò Õ¬à“ß ¯ ¢âÕµâπ µ√ß°—∫Õߧå¡√√§∑—Èß ¯ ‡æ‘Ë¡ Ú ¢âÕ∑⓬ §◊Õ Ÿ ˘.  —¡¡“≠“≥ √Ÿâ™Õ∫‰¥â·°àº≈≠“≥ ·≈–ªí®®‡«°¢≥≠“≥ Ò.  —¡¡“«‘¡ÿµµ‘ æâπ™Õ∫‰¥â·°à Õ√À—µµº≈«‘¡ÿµµ‘; ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ß Õ‡ ¢∏√√¡ Ò (æ.». Àπâ“ ÛÚ˘) µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 149
  •  ÿ®√‘µ Û §«“¡ª√–惵‘¥’ ª√–惵‘™Õ∫µ“¡§≈Õß∏√√¡ ¡’ Û §◊Õ Ò. °“¬ ÿ®√‘µ ª√–惵‘™Õ∫∑“ß°“¬ Ú. «®’ ÿ®√‘µ ª√–惵‘™Õ∫∑“ß«“®“ Û. ¡‚π ÿ®√‘µ ª√–惵‘™Õ∫∑“ß„® (æ.». Àπâ“ ÛÙı)À‘√‘ §«“¡≈–Õ“¬µàÕ°“√∑”™—Ë« (æ.». Àπâ“ Ûıı)Õ°ÿ»≈°√√¡∫∂ Ò ∑“ß·ÀàßÕ°ÿ»≈°√√¡ ∑“ߧ«“¡™—Ë« °√√¡™—Ë«Õ—π‡ªìπ∑“ß𔉪 Ÿà§«“¡‡ ◊ËÕ¡ §«“¡∑ÿ°¢å À√◊Õ∑ÿ§µ‘ Ò. ª“≥“µ‘∫“µ °“√∑”™’«‘µ„Àâµ°≈à«ß Ú. Õ∑‘ππ“∑“π °“√∂◊Õ‡Õ“¢Õß∑’ˇ¢“¡‘‰¥â„Àâ ‚¥¬Õ“°“√¢‚¡¬ ≈—°∑√—æ¬å Û. °“‡¡ ÿ¡‘®©“®“√ §«“¡ª√–惵‘º¥∑“ß°“¡ Ù. ¡ÿ “«“∑ °“√查‡∑Á® ‘ ı. ªî ÿ≥«“®“ «“®“ àÕ‡ ’¬¥ ˆ. º√ÿ «“®“ «“®“À¬“∫ ˜.  —¡º—ªª≈“ª– 查‡æâÕ‡®âÕ ¯. Õ¿‘™¨“ ‡æà߇≈ÁßÕ¬“°‰¥â¢Õ߇¢“ ˘. 欓∫“∑ §‘¥√⓬ºŸâÕË◊π Ò. ¡‘®©“∑‘Ø∞‘ ‡ÀÁπº‘¥®“°§≈Õß∏√√¡ (æ.∏. Àπâ“ Ú˜˘, Û˘)Õ°ÿ»≈¡Ÿ≈ Û √“°‡Àßâ“¢ÕßÕ°ÿ»≈ µâπµÕ¢Õߧ«“¡™—Ë« ¡’ Û §◊Õ Ò. ‚≈¿– (§«“¡Õ¬“°‰¥â) Ú. ‚∑ – (§«“¡§‘¥ª√–∑ÿ…√⓬) Û. ‚¡À– (§«“¡À≈ß) ¯ (æ.∏. Àπâ“ ¯˘)Õ§µ‘ Ù ∞“π–Õ—π‰¡àæ÷ß∂÷ß ∑“ߧ«“¡ª√–惵‘∑’˺‘¥ §«“¡‰¡à‡∑’ˬß∏√√¡ §«“¡≈”‡Õ’¬ß ¡’ Ù Õ¬à“ß §◊Õ Ò. ©—π∑“§µ‘ (≈”‡Õ’¬ß‡æ√“–™Õ∫) Ú. ‚∑ “§µ‘ (≈”‡Õ’¬ß‡æ√“–™—ß) Û. ‚¡À“§µ‘ (≈”‡Õ’¬ß‡æ√“–À≈ß æ≈“¥º‘¥‡æ√“–‡¢≈“) Ù. ¿¬“§µ‘ (≈”‡Õ’¬ß‡æ√“–°≈—«) (æ.∏. Àπâ“ Ò˜Ù)Õπ—µµ“ ‰¡à„™àÕ—µµ“ ‰¡à„™àµ—«µπ (æ.». Àπâ“ Ûˆˆ)Õ∫“¬¡ÿ¢ ™àÕß∑“ߢÕߧ«“¡‡ ◊ËÕ¡ ‡Àµÿ‡§√◊ËÕß©‘∫À“¬ ‡Àµÿ¬àÕ¬¬—∫·Ààß‚¿§∑√—æ¬å ∑“ß·Ààߧ«“¡æ‘π“» (æ.». Àπâ“ Û˜˜)Õ∫“¬¡ÿ¢ Ù Ò. Õ‘µ∂’∏ÿµµ– (‡ªìππ—°‡≈ßÀ≠‘ß π—°‡∑’ˬ«ºŸâÀ≠‘ß) Ú.  ÿ√“∏ÿµµ– (‡ªìππ—°‡≈ß ÿ√“ π—°¥◊Ë¡) Û. Õ—°¢∏ÿµµ– (‡ªìππ—°°“√æπ—π) Ù. ª“ª¡‘µµ– (§∫§π™—Ë«) (æ.». Àπâ“ Û˜˜)Õ∫“¬¡ÿ¢ ˆ Ò. µ‘¥ ÿ√“·≈–¢Õß¡÷π‡¡“ Ò.Ò ∑√—æ¬åÀ¡¥‰ª Ê ‡ÀÁπ™—¥ Ê Ò.Ú °àÕ°“√∑–‡≈“–«‘«“∑ Ò.Û ‡ªìπ∫àÕ‡°‘¥·Ààß‚√§ Ò.Ù ‡ ’¬‡°’¬√µ‘ ‡ ’¬™◊ËÕ‡ ’¬ß Ò.ı ∑”„À≡à√ŸâÕ“¬ Ò.ˆ ∑Õπ°”≈—ߪí≠≠“ Ú. ™Õ∫‡∑’ˬ«°≈“ߧ◊π ¡’‚∑… ˆ Õ¬à“ß §◊Õ Ú.Ò ™◊ËÕ«à“‰¡à√—°…“µπ Ú.Ú ™◊ËÕ«à“‰¡à√—°…“≈Ÿ°‡¡’¬ Ú.Û ™◊ËÕ«à“‰¡à√—°…“∑√—æ¬å ¡∫—µ‘ Ú.Ù ‡ªìπ∑’Ë√–·«ß ß —¬ Ú.ı ‡ªìπ‡ªÑ“„À⇢“„ à§«“¡À√◊Õ¢à“«≈◊Õ Ú.ˆ ‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õ߇√◊ËÕ߇¥◊Õ¥√âÕπ‡ªìπÕ—π¡“° Û. ™Õ∫‡∑’ˬ«¥Ÿ°“√≈–‡≈àπ ¡’‚∑…‚¥¬°“√ß“π‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬ ‡æ√“–¡’„®°—ß«≈§Õ¬§‘¥®âÕß °—∫‡ ’¬‡«≈“‡¡◊ËÕ‰ª¥Ÿ ‘Ëßπ—Èπ Ê ∑—Èß ˆ °√≥’ §◊Õ Û.Ò √”∑’ˉÀπ‰ª∑’Ëπ—Ëπ Û.Ú-Û.Û ¢—∫√âÕß ¥πµ√’ ‡ ¿“ ‡æ≈߇∂‘¥‡∑‘ß∑’ˉÀπ‰ª∑’Ëπ—Ëπ Ù. µ‘¥°“√æπ—π ¡’‚∑… ˆ §◊Õ 150 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • Ù.Ò ‡¡◊ËÕ™π–¬àÕ¡°àÕ‡«√ Ù.Ú ‡¡◊ËÕ·æâ°Á‡ ’¬¥“¬∑√—æ¬å∑’ˇ ’¬‰ª Ù.Û ∑√—æ¬åÀ¡¥‰ª Ê ‡ÀÁπ™—¥ Ê Ù.Ù ‡¢â“∑’˪√–™ÿ¡‡¢“‰¡à‡™◊ËÕ∂◊Õ∂âÕ¬§” Ù.ı ‡ªìπ∑’ËÀ¡‘Ëπª√–¡“∑¢Õ߇æ◊ËÕπΩŸß Ù.ˆ ‰¡à‡ªìπ∑’Ëæ÷ߪ√– ß§å ¢ÕߺŸâ∑’Ë®–À“§Ÿà§√Õß„Àâ≈Ÿ°¢Õ߇¢“ ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“®–‡≈’Ȭß≈Ÿ°‡¡’¬‰¡à‰¥â ı. §∫§π™—Ë« ¡’‚∑…‚¥¬π” „Àâ°≈“¬‡ªìπ§π™—Ë«Õ¬à“ß∑’˵π§∫ ∑—Èß ˆ ª√–‡¿∑ §◊Õ ‰¥â‡æ◊ËÕπ∑’Ë®–π”„Àâ°≈“¬‡ªìπ ı.Ò π—°°“√æπ—π ı.Ú π—°‡≈ßÀ≠‘ß ı.Û π—°‡≈߇À≈â“ ı.Ù π—°≈«ß¢Õߪ≈Õ¡ ı.ı π—°À≈Õ°≈«ß ı.ˆ π—°‡≈ßÀ—«‰¡â ˆ. ‡°’¬®§√â“π°“√ß“π ¡’‚∑…‚¥¬∑”„À⬰‡Àµÿµà“ß Ê ‡ªìπ¢âÕÕâ“ߺ‘¥‡æ’È¬π ‰¡à∑”°“√ß“π ‚¿§–„À¡à °Á‰¡à‡°‘¥ ‚¿§–∑’Ë¡’Õ¬Ÿà°À¡¥ ‘Èπ‰ª §◊Õ „ÀâÕâ“߉ª∑—Èß ˆ °√≥’«à“ ˆ.Ò-ˆ.ˆ Àπ“«π—° √âÕππ—° ‡¬Áπ‰ª·≈â« Á ¬—߇™â“π—° À‘«π—° Õ‘Ë¡π—° ·≈⫉¡à∑”°“√ß“π (æ.∏. Àπâ“ Ò˜ˆ-Ò˜¯)Õª√‘À“π‘¬∏√√¡ ˜ ∏√√¡Õ—π‰¡à‡ªìπ∑’µß·Ààߧ«“¡‡ ◊Õ¡ ‡ªìπ‰ª‡æ◊Õ§«“¡‡®√‘≠ΩÉ“¬‡¥’¬«¡’ ˜ ª√–°“√ ‰¥â·°à Ë —È Ë Ë Ò. À¡—Ëπª√–™ÿ¡°—π‡π◊Õß𑵬å Ú. æ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—πª√–™ÿ¡ æ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π‡≈‘°ª√–™ÿ¡ æ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π ∑”°‘®°√√¡∑’Ëæ÷ß∑” Û. ‰¡à∫—≠≠—µ‘ ‘Ëß∑’Ë¡‘‰¥â∫—≠≠—µ‘‰«â (Õ—π¢—¥µàÕÀ≈—°°“√‡¥‘¡) Ù. ∑à“π‡À≈à“„¥ ‡ªìπºŸâ„À≠à §«√‡§“√æπ—∫∂◊Õ∑à“π‡À≈à“π—Èπ ı. ∫√√¥“°ÿ≈ µ√’ °ÿ≈°ÿ¡“√’∑—ÈßÀ≈“¬ „ÀâÕ¬Ÿà¥’‚¥¬¡‘∂Ÿ° ¢à¡‡Àß À√◊Õ©ÿ¥§√à“ ¢◊π„® ˆ. ‡§“√æ —°°“√–∫Ÿ™“‡®¥’¬À√◊ÕÕπÿ “«√’¬ª√–®”™“µ‘ ˜. ®—¥„À⧫“¡Õ“√—°¢“ å å §ÿ⡧√Õß ªÑÕß°—πÕ—π™Õ∫∏√√¡·°àæ√–Õ√À—πµå∑—ÈßÀ≈“¬ (√«¡∂÷ßæ√–¿‘°…ÿ ºŸâªØ‘∫—µ‘¥’ ªØ‘∫—µ‘™Õ∫¥â«¬) (æ.∏. Àπâ“ ÚÙˆ-ÚÙ˜)Õ∏‘ª‰µ¬ Û §«“¡‡ªìπ„À≠à ¡’ Û Õ¬à“ß §◊Õ Ò. Õ—µµ“∏‘ª‰µ¬ §«“¡¡’µπ‡ªìπ„À≠à ∂◊Õµπ‡ªìπ„À≠à °√–∑”°“√¥â«¬ª√“√¿µπ‡ªìπª√–¡“≥ Ú. ‚≈°“∏‘ª‰µ¬ §«“¡¡’‚≈°‡ªìπ„À≠à ∂◊Õ‚≈°‡ªìπ„À≠à °√–∑”°“√¥â « ¬ª√“√¿π‘ ¬ ¡¢Õß‚≈°‡ªì π ª√–¡“≥ Û. ∏— ¡ ¡“∏‘ ª ‰µ¬ §«“¡¡’ ∏ √√¡‡ªì π „À≠à ∂◊Õ∏√√¡‡ªìπ„À≠à °√–∑”°“√¥â«¬ª√“√¿§«“¡∂Ÿ°µâÕß ‡ªìπ®√‘ß  ¡§«√µ“¡∏√√¡‡ªìπª√–¡“≥ (æ.∏. Àπâ“ ÒÚ˜-ÒÚ¯)Õ√‘¬ —® Ù §«“¡®√‘ßÕ—πª√–‡ √‘∞ §«“¡®√‘ߢÕßæ√–Õ√‘¬– §«“¡®√‘ß∑’Ë∑”„À⺟⇢â“∂÷ß°≈“¬‡ªìπÕ√‘¬–¡’ Ù §◊Õ Ò. ∑ÿ°¢å (§«“¡∑ÿ°¢å  ¿“æ∑’Ë∑π‰¥â¬“°  ¿“«–∑’Ë∫’∫§—Èπ ¢—¥·¬âß ∫°æ√àÕß ¢“¥·°àπ “√ ·≈–§«“¡‡∑’ˬ߷∑â ‰¡à„À⧫“¡æ÷ßæÕ„®·∑â®√‘ß ‰¥â·°à ™“µ‘ ™√“ ¡√≥– °“√ª√–®«∫°—∫ ‘ËßÕ—π ‰¡à‡ªìπ∑’Ë√—° °“√æ≈—¥æ√“°®“° ‘Ëß∑’Ë√° §«“¡ª√“√∂π“‰¡à ¡À«—ß ‚¥¬¬àÕ«à“ Õÿª“∑“π¢—π∏å ı ‡ªìπ∑ÿ°¢å — Ú. ∑ÿ°¢ ¡ÿ∑—¬ (‡Àµÿ‡°‘¥·Ààß∑ÿ°¢å  “‡Àµÿ„Àâ∑ÿ°¢å‡°‘¥ ‰¥â·°à µ—≥À“ Û §◊Õ °“¡µ—≥À“ ¿«µ—≥À“ ·≈–«‘¿«µ—≥À“) °”®—¥Õ«‘™™“  ”√Õ°µ—≥À“  ‘Èπ·≈â« ‰¡à∂Ÿ°¬âÕ¡ ‰¡àµ‘¥¢—¥ À≈ÿ¥æâπ  ß∫ ª≈Õ¥‚ª√àß µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 151
  • ‡ªìπÕ‘ √– §◊Õ π‘ææ“π) Û. ∑ÿ°¢π‘‚√∏ (§«“¡¥—∫∑ÿ°¢å ‰¥â·°à ¿“«–∑’˵—≥À“¥—∫ ‘Èπ‰ª ¿“«–∑’ˇ¢â“∂÷ß ‡¡◊ËÕ°”®—¥Õ«‘™™“  ”√Õ°µ—≥À“ ‘Èπ·≈â« ‰¡à∂Ÿ°¬âÕ¡ ‰¡àµ‘¥¢âÕß À≈ÿ¥æâπ  ß∫ ‡ªìπÕ‘ √– §◊Õ π‘ææ“π) Ù. ∑ÿ°¢π‘‚√∏§“¡‘π’ªØ‘ª∑“ (ªØ‘ª∑“∑’Ë𔉪 Ÿà§«“¡¥—∫·Ààß∑ÿ°¢å ¢âժؑ∫—µ‘„Àâ∂÷ߧ«“¡¥—∫∑ÿ°¢å ‰¥â·°à Õ√‘¬Õ—Ø∞—ߧ‘°¡√√§ À√◊Õ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ ¡—™¨‘¡ªØ‘ª∑“ ·ª≈«à“ ∑“ß “¬°≈“ß ¡√√§¡’Õß§å ¯ π’È  √ÿª≈ß„π‰µ√ ‘°¢“ §◊Õ »’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“) (æ.∏. Àπâ“ Ò¯Ò)Õ√‘¬Õ—Ø∞—ߧ‘°¡√√§ ∑“ß “¬°≈“ß ¡√√§¡’Õß§å ¯ (»’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“) (æ.∏. Àπâ“ Òˆı)Õ— ≠ ≠“≥ÿ ‡ ∫°¢“ ‡ªìπÕÿ‡∫°¢“ΩÉ“¬«‘∫—µ‘ À¡“¬∂÷ß §«“¡‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß, ‡©¬‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß, ‡©¬‚ßà, ‡©¬‡¡¬ (æ.∏. Àπâ“ ÒÚˆ)Õ—µµ“ µ—«µπ Õ“µ¡—π ªÿ∂ÿ™π¬àÕ¡¬÷¥¡—Ëπ¡Õ߇ÀÁπ¢—π∏å ı Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß À√◊Õ∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπÕ—µµ“ À√◊Õ¬÷¥∂◊Õ«à“¡’Õ—µµ“ ‡π◊ËÕߥ⫬¢—π∏å ı (æ.». Àπâ“ Û˘¯)Õ—µ∂– ‡√◊ËÕß√“«, §«“¡À¡“¬, §«“¡¡ÿàßÀ¡“¬, ª√–‚¬™πå ¡’ Ú √–¥—∫ §◊Õ Ò. ∑‘Ø∞∏—¡¡‘°—µ∂– ª√–‚¬™πå „π™’«‘µπ’ÈÀ√◊Õª√–‚¬™πå„πªí®®ÿ∫—π‡ªìπ∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬°—π„π‚≈°π’È ‰¥â·°à ≈“¿ ¬»  ÿ¢  √√‡ √‘≠ √«¡∂÷ß°“√· «ßÀ“ ‘Ë߇À≈à“π’È¡“‚¥¬∑“ß∑’Ë™Õ∫∏√√¡ Ú.  —¡ª√“¬‘°—µ∂– ª√–‚¬™πå‡∫◊ÈÕßÀπâ“À√◊Õ ª√–‚¬™πå∑’Ë≈È”≈÷°°«à“∑’Ë®–¡Õ߇ÀÁπ°—π‡©æ“–Àπâ“ ‡ªìπ®ÿ¥À¡“¬¢—Èπ Ÿß¢÷Èπ‰ª ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π™’«‘µ ‡¡◊ËÕ≈–®“°‚≈°π’ȉª Û. ª√¡—µ∂– ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ À√◊Õª√–‚¬™πå∑Ë’‡ªìπ “√–·∑â®√‘ߢÕß™’«‘µ ‡ªì π ®ÿ ¥ À¡“¬ Ÿ ß  ÿ ¥ À√◊ Õ ∑’Ë À ¡“¬¢—È π  ÿ ¥ ∑â “ ¬ §◊ Õ æ√–π‘ æ æ“π Õ’ ° ª√–°“√Àπ÷Ë ß À¡“¬∂÷ ß Ò. Õ—µµ—µ∂– ª√–‚¬™πåµπ Ú. ª√—µ∂– ª√–‚¬™π废âÕ◊Ëπ Û. Õÿ¿¬—µ∂– ª√–‚¬™πå∑È—ß ÕßΩÉ“¬ (æ.∏. Àπâ“ ÒÛÒ-ÒÛÚ)Õ“¬µπ– ∑’˵àÕ, ‡§√◊ËÕßµ‘¥µàÕ, ·¥πµàÕ§«“¡√Ÿâ, ‡§√◊ËÕß√Ÿâ·≈– ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°√Ÿâ ‡™à𠵓‡ªìπ‡§√◊ËÕß√Ÿâ √Ÿª‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë√Ÿâ ÀŸ‡ªìπ‡§√◊ËÕß√Ÿâ ‡ ’¬ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë√Ÿâ ‡ªìπµâπ ®—¥‡ªìπ Ú ª√–‡¿∑ ‰¥â·°à Ò. Õ“µπ–¿“¬„π ˆ, Õ“¬µπ–¿“¬πÕ° ˆ Ú. Õ“¬µπ–¿“¬πÕ° À¡“¬∂÷ß ‡§√◊ËÕßµàÕ¿“¬πÕ°,  ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°√Ÿâ ¡’ ˆ §◊Õ Ú.Ò √Ÿª §◊Õ √Ÿª Ú.Ú  —∑∑– §◊Õ ‡ ’¬ß Ú.Û §—π∏– §◊Õ °≈‘Ëπ Ú.Ù √  §◊Õ √  Ú.ı ‚ºØ∞—ææ– §◊Õ  ‘ËßµâÕß°“¬ Ú.ˆ ∏—¡¡– À¡“¬∂÷ß ∏√√¡“√¡¬å §◊Õ Õ“√¡≥å∑’ˇ°‘¥°—∫„® À√◊Õ ‘Ëß∑’Ë„®√Ÿâ Õ“√¡≥å ˆ °Á‡√’¬° (æ.». Àπâ“ ÙÒÒ)Õ“¬µπ–¿“¬„𠇧√◊ËÕßµàÕ¿“¬„π, ‡§√◊ËÕß√—∫√Ÿâ ¡’ ˆ §◊Õ Ò. ®—°¢ÿ §◊Õ µ“ Ú. ‚ µ– §◊Õ ÀŸ Û. ¶“π– §◊Õ ®¡Ÿ° Ù. ™‘«À“ §◊Õ ≈‘Èπ ı. °“¬ §◊Õ °“¬ ˆ. ¡‚π §◊Õ „® Õ‘π∑√’¬å ˆ °Á‡√’¬° (æ.». Àπâ“ ÙÒÒ) 152 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • Õ√‘¬«—±≤‘ ı §«“¡‡®√‘≠Õ¬à“ߪ√–‡ √‘∞, À≈—°§«“¡‡®√‘≠¢ÕßÕ“√¬™π ¡’ ı §◊Õ Ò. »√—∑∏“ §«“¡‡™◊ËÕ §«“¡¡—Ëπ„®„πæ√–√—µπµ√—¬ „πÀ≈—°·Ààߧ«“¡®√‘ß §«“¡¥’Õ—π¡’‡Àµÿº≈ Ú.»’≈ §«“¡ª√–惵‘¥’ ¡’«‘π—¬ ‡≈’Ȭߙ’æ ÿ®√‘µ Û.  ÿµ– °“√‡≈à“‡√’¬π  ¥—∫øíß »÷°…“À“§«“¡√Ÿâ Ù. ®“§– °“√‡º◊ËÕ·ºà‡ ’¬ ≈– ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ ¡’πÈ”„®™à«¬‡À≈◊Õ „®°«â“ß æ√âÕ¡∑’Ë®–√—∫øíß·≈–√à«¡¡◊Õ ‰¡à§—∫·§∫ ‡Õ“·µàµ—« ı. ªí≠≠“ §«“¡√Õ∫√Ÿâ √Ÿâ§‘¥ √Ÿâæ‘®“√≥“ ‡¢â“„®‡Àµÿº≈ √Ÿâ®—°‚≈°·≈–™’«‘µµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß (æ.∏. Àπâ“ ÚÒÛ)Õ‘∑∏‘∫“∑ Ù §ÿ≥‡§√◊ËÕß„Àâ∂÷ߧ«“¡ ”‡√Á® §ÿ≥∏√√¡∑’Ë𔉪 Ÿà§«“¡ ”‡√Á®·Ààߺ≈∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬ ¡’ Ù ª√–°“√ §◊Õ Ò. ©—π∑– §«“¡æÕ„® §◊Õ §«“¡µâÕß°“√∑’Ë®–∑”„ΩÉ„®√—°®–∑” ‘Ëßπ—ÈπÕ¬Ÿà‡ ¡Õ·≈⫪√“√∂π“®–∑” „À≥âº≈¥’¬‘Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª Ú. «‘√¬– §«“¡‡æ’¬√ §◊Õ ¢¬—πÀ¡—Ëπª√–°Õ∫ ‘Ëßπ—Èπ¥â«¬§«“¡æ¬“¬“¡ ‡¢â¡·¢Áß ‘ Õ¥∑π ‡Õ“∏ÿ√–‰¡à∑âÕ∂Õ¬ Û. ®‘µµ– §«“¡§‘¥ §◊Õ µ—Èß®‘µ√—∫√Ÿâ„π ‘Ëß∑’Ë∑”·≈–∑” ‘Ëßπ—Èπ¥â«¬§«“¡§‘¥ ‡Õ“®‘µΩí°„Ωɉ¡àª≈àÕ¬„®„ÀâøÿÑß´à“π‡≈◊ËÕπ≈Õ¬ Ù. «‘¡—ß “ §«“¡‰µ√àµ√Õß À√◊Õ∑¥≈Õß §◊Õ À¡—Ëπ„™â ªí≠≠“æ‘®“√≥“ „§√à§√«≠ µ√«®µ√“À“‡Àµÿº≈ ·≈–µ√«® Õ∫¢âÕ¬‘ßÀ¬àÕπ„π ‘ß∑’∑”π—π ¡’°“√«“ß·ºπ Ë Ë Ë È «—¥º≈§‘¥§âπ«‘∏·°â‰¢ª√—∫ª√ÿß µ—«Õ¬à“߇™àπ ºŸâ∑”ß“π∑—Ë« Ê ‰ªÕ“®®” —Èπ Ê «à“ √—°ß“π  Ÿâß“π „ à„®ß“π ’ ·≈–∑”ß“π¥â«¬ªí≠≠“ ‡ªìπµâπ (æ.∏. Àπâ“ Ò¯ˆ-Ò¯˜)Õÿ∫“ °∏√√¡ ˜ ∏√√¡∑’ˇªìπ‰ª‡æ◊ËÕ§«“¡‡®√‘≠¢ÕßÕÿ∫“ ° Ò. ‰¡à¢“¥°“√‡¬’ˬ¡‡¬◊Õπæ∫ª–æ√–¿‘°…ÿ Ú. ‰¡à≈–‡≈¬°“√øíß∏√√¡ Û. »÷°…“„πÕ∏‘»’≈ Ù. ¡’§«“¡‡≈◊ËÕ¡„ Õ¬à“ß¡“°„πæ√–¿‘°…ÿ∑ÿ°√–¥—∫ ı. ‰¡àøß∏√√¡¥â«¬µ—ß„®®–§Õ¬‡æàß‚∑…µ‘‡µ’¬π ˆ. ‰¡à· «ßÀ“∫ÿ≠πÕ°À≈—°§” Õπ„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ í È ˜. °√–∑”°“√ π—∫ πÿπ §◊Õ ¢«π¢«“¬„π°“√Õÿª∂—¡¿å∫”√ÿßæ√–æÿ∑∏»“ π“ (æ.∏. Àπâ“ ÚÒ˘-ÚÚ)Õÿ∫“ °∏√√¡ ı  ¡∫—µ‘¢ÕßÕÿ∫“ ° ı §◊Õ Ò. ¡’»√—∑∏“ Ú. ¡’»’≈∫√‘ ÿ∑∏‘Ï Û. ‰¡à∂◊աߧ≈µ◊Ëπ¢à“« ‡™◊ËÕ°√√¡ ‰¡à‡™◊աߧ≈§◊Õ¡ÿßÀ«—ߺ≈®“°°“√°√–∑” ·≈–°“√ß“π¡‘„™à®“°‚™§≈“¿ ·≈– ‘ß∑’µπ°—π«à“¢≈—ß»—°¥‘ ∑∏‘Ï Ë à Ë Ë ◊Ë Ï‘ Ù. ‰¡à· «ßÀ“‡¢µ∫ÿ≠πÕ°À≈—°æ√–æÿ∑∏»“ π“ ı. ¢«π¢«“¬„π°“√Õÿª∂—¡¿å∫”√ÿßæ√–æÿ∑∏»“ π“ (æ.». Àπâ“ Û)Õÿ∫“ °∏√√¡ ˜ ºŸâ„°≈♑¥æ√–»“ π“Õ¬à“ß·∑â®√‘ß §«√µ—ÈßµπÕ¬Ÿà„π∏√√¡∑’ˇªìπ‰ª‡æ◊ËÕ§«“¡‡®√‘≠ ¢ÕßÕÿ∫“ ° ¡’ ˜ ª√–°“√ ‰¥â·°à Ò. ‰¡à¢“¥°“√‡¬’ˬ¡‡¬◊Õπæ∫ª–æ√–¿‘°…ÿ Ú. ‰¡à≈–‡≈¬°“√øíß∏√√¡ Û. »÷°…“„πÕ∏‘»’≈ §◊Õ Ωñ°Õ∫√¡µπ„Àâ°â“«Àπâ“„π°“√ªØ‘∫—µ‘√—°…“»’≈¢—Èπ Ÿß¢÷Èπ‰ª Ù. æ√—Ëßæ√âÕ¡¥â«¬ §«“¡‡≈◊ËÕ¡„ „πæ√–¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬∑—Èß∑’ˇªìπ‡∂√– π«°– ·≈–ªŸπ°≈“ß ı. øíß∏√√¡‚¥¬§«“¡µ—Èß„® ¡‘„™à ¡“®—∫º‘¥ ˆ. ‰¡à· «ßÀ“∑—°¢‘‰≥¬¿“¬πÕ° À≈—°§” Õππ’È §◊Õ ‰¡à· «ßÀ“‡¢µ∫ÿ≠πÕ°À≈—° µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 153
  • æ√–æÿ∑∏»“ π“ ˜. °√–∑”§«“¡ π—∫ πÿπ„πæ√–æÿ∑∏»“ π“π’È §◊Õ ‡Õ“„®„ à∑”πÿ∫”√ÿß·≈–™à«¬°‘®°√√¡ (∏√√¡πŸ≠™’«‘µ, Àπâ“ ˜-˜)Õÿ‡∫°¢“ ¡’ Ú §«“¡À¡“¬ §◊Õ Ò. §«“¡«“ß„®‡ªìπ°≈“ß ‰¡à‡Õ߇Ւ¬ß¥â«¬™Õ∫À√◊Õ™—ß §«“¡«“ß„®‡©¬‰¥â ‰¡à¬‘π¥’¬‘π√⓬ ‡¡◊ËÕ„™âªí≠≠“æ‘®“√≥“‡ÀÁπº≈Õ—π‡°‘¥¢÷Èπ‚¥¬ ¡§«√·°à‡Àµÿ·≈–√Ÿâ«à“æ÷ߪؑ∫—µ‘µàÕ‰ª µ“¡∏√√¡ À√◊Õµ“¡§«√·°à‡Àµÿπ—Èπ Ú. §«“¡√Ÿâ ÷°‡©¬ Ê ‰¡à ÿ¢ ‰¡à∑ÿ°¢å ‡√’¬°‡µÁ¡«à“Õÿ‡∫°¢“‡«∑π“ (Õ∑ÿ°¢¡ ÿ¢) (æ.». Àπâ“ ÙÚˆ-ÙÚ˜)Õÿª“∑“π Ù §«“¡¬÷¥¡—Ëπ, §«“¡∂◊Õ¡—Ëπ¥â«¬Õ”π“®°‘‡≈ , §«“¡¬÷¥µ‘¥Õ—π‡π◊ËÕß¡“·µàµ—≥À“ ºŸ°æ—π‡Õ“µ—« µπ‡ªìπ∑’˵—Èß Ò. °“¡ÿª“∑“𠧫“¡¬÷¥¡—Ëπ„π°“¡ §◊Õ √Ÿª ‡ ’¬ß °≈‘Ëπ √  ‚ºØ∞—ææ–∑’Ëπà“„§√à πà“æÕ„® Ú. ∑‘Øüÿª“∑“𠧫“¡¬÷¥¡—Ëπ„π∑‘Ø∞‘À√◊Õ∑ƒ…Æ’ §◊Õ §«“¡‡ÀÁπ ≈—∑∏‘ À√◊ÕÀ≈—°§” Õπµà“ß Ê Û.  ’≈—ææµÿª“∑“𠧫“¡¬÷¥¡—Ëπ„π»’≈·≈–æ√µ §◊Õ À≈—°§«“¡ª√–惵‘ ¢âժؑ∫—µ‘ ·∫∫·ºπ √–‡∫’¬∫«‘∏’ ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’ ≈—∑∏‘æ‘∏’µà“ß Ê °—π ‰ªÕ¬à“ßß¡ß“¬À√◊Õ‚¥¬π‘¬¡«à“¢≈—ß «à “ »— ° ¥‘Ï  ‘ ∑ ∏‘Ï ¡‘ ‰ ¥â ‡ ªì 𠉪¥â « ¬§«“¡√Ÿâ § «“¡‡¢â “ „®µ“¡À≈— ° §«“¡ — ¡ æ— π ∏å · Àà ß ‡Àµÿ · ≈–º≈ Ù. Õ—µµ«“∑ÿª“∑“𠧫“¡¬÷¥¡—Ëπ„π«“∑–«à“µ—«µπ §◊Õ §«“¡∂◊ÕÀ√◊Õ ”§—≠ À¡“¬Õ¬Ÿà„π¿“¬„π«à“ ¡’µ—«µπ ∑’Ë®–‰¥â ®–¡’ ®–‡ªìπ ®– Ÿ≠ ≈“¬ ∂Ÿ°∫’∫§—Èπ ∑”≈“¬À√◊Õ‡ªìπ‡®â“¢Õß ‡ªìππ“¬∫—ߧ—∫∫—≠™“  ‘Ëßµà“ß Ê ‰¥â‰¡à¡Õ߇ÀÁπ ¿“«–¢Õß ‘Ëß∑—Èߪ«ß Õ—π√«¡∑—Èßµ—«µπ«à“‡ªìπ·µà‡æ’¬ß ‘Ëß∑’˪√–™ÿ¡ ª√–°Õ∫°—π‡¢â“ ‡ªìπ‰ªµ“¡‡Àµÿªí®®—¬∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë¡“ —¡æ—π∏å°π≈â«π Ê (æ.∏. Àπâ“ Ò¯˜) —Õÿªπ‘ —¬ Ù ∏√√¡∑’Ëæ÷Ëßæ‘ß À√◊Õ∏√√¡™à«¬Õÿ¥Àπÿπ Ò.  ß⁄¢“‡¬°Ì ªØ‘‡ «µ‘ æ‘®“√≥“·≈â«®÷ß„™â Õ¬ªí®®—¬ Ù §◊Õ ®’ « √ ∫‘ ≥ ±∫“µ ‡ π“ π– §‘ ≈ “π‡¿ — ™ ‡ªì π µâ π ∑’Ë ®”‡ªì π ®–µâ Õ ß‡°’Ë ¬ «¢â Õ ß·≈–¡’ ª √–‚¬™πå Ú.  ß⁄¢“‡¬°Ì Õ∏‘«“‡ µ‘ æ‘®“√≥“·≈â«Õ¥°≈—Èπ ‰¥â·°à Õπ‘Ø∞“√¡≥åµà“ß Ê ¡’Àπ“«√âÕπ ·≈–∑ÿ°¢‡«∑π“ ‡ªìπµâπ Û.  ß⁄¢“‡¬°Ì ª√‘«™⁄‡™µ‘ æ‘®“√≥“ ‘Ëß∑’ˇªìπ‚∑… °àÕÕ—πµ√“¬·°à√à“ß°“¬ ·≈–®‘µ„®·≈â« À≈’°‡«âπ Ù.  ß⁄¢“‡¬°Ì ªØ‘«‘‚π‡∑µ‘ æ‘®“√≥“ ‘Ëß∑’ˇªìπ‚∑… °àÕÕ—πµ√“¬‡°‘¥¢÷Èπ·≈â« ‡™àπ Õ°ÿ»≈«‘µ° ¡’°“¡«‘µ° 欓∫“∑«‘µ° ·≈–«‘À‘ß “«‘µ° ·≈–§«“¡™—Ë«√⓬∑—ÈßÀ≈“¬·≈â«æ‘®“√≥“·°â‰¢ ∫”∫—¥ À√◊Õ¢®—¥„Àâ ‘Èπ‰ª (æ.∏. Àπâ“ Ò˜˘)‚Õµµ—ªª– §«“¡‡°√ß°≈—«µàÕ§«“¡™—Ë« (æ.». Àπâ“ ÙÛ˘)‚Õ«“∑ §”°≈à“« Õ𠧔·π–π” §”µ—°‡µ◊Õπ ‚Õ«“∑¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ Û §◊Õ Ò. ‡«âπ®“°∑ÿ®√‘µ §◊Õ ª√–惵‘™—Ë«¥â«¬°“¬ «“®“ „® (‰¡à∑”™—Ë«∑—Èߪ«ß) Ú. ª√–°Õ∫ ÿ®√‘µ §◊Õ ª√–惵‘™Õ∫¥â«¬°“¬ 154 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • «“®“ „® (∑”·µà§«“¡¥’) Û. ∑”„®¢Õßµπ„ÀâÀ¡¥®¥®“°‡§√◊ËÕ߇»√â“À¡Õß ¡’‚≈¿ ‚°√∏ À≈ß ‡ªìπµâπ (∑”®‘µ¢Õßµπ„Àâ –Õ“¥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï) (æ.». Àπâ“ ÙÙ) —ߧ¡»“ µ√å °“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß¡πÿ…¬å ‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘∑¬“»“ µ√堗ߧ¡»÷°…“ °“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕæ—≤π“µπ„ÀâÕ¬Ÿà√à«¡„π —ߧ¡‰¥âÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ§ÿ ≥ ∏√√¡ (virtue) ·≈–®√‘ ¬ ∏√√¡ (moral or morality or ethics) §ÿ ≥ ∏√√¡ À¡“¬∂÷ ß  ¿“æ§ÿ≥ß“¡§«“¡¥’ ®√‘ ¬ ∏√√¡ ¡’§«“¡À¡“¬‡™àπ‡¥’¬«°—∫»’ ≈ ∏√√¡ À¡“¬∂÷ß ∏√√¡∑’ˇªìπ ¢âÕª√–惵‘°√√¡ªØ‘∫—µ‘§«“¡ª√–惵‘À√◊ÕÀπâ“∑’Ë∑’Ë™Õ∫∑’˧«√ªØ‘∫—µ‘„π°“√§√Õß™’«‘µ ¥—ßπ—Èπ §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ®÷ßÀ¡“¬∂÷ß ¿“æ§ÿ≥ß“¡§«“¡¥’∑’˪√–惵‘ªØ‘∫—µ‘À√◊ÕÀπâ“∑’Ë∑’˧«√ªØ‘∫—µ‘„π °“√§√Õß™’«µ À√◊Õ§ÿ≥∏√√¡µ“¡°√Õ∫®√‘¬∏√√¡  à«π»’≈∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡¡’§«“¡À¡“¬„°≈⇧’¬ß°—π ‘ §ÿ≥∏√√¡®–¡’§«“¡À¡“¬∑’‡πâπ ¿“æ ≈—°…≥– À√◊Õ§ÿ≥ ¡∫—µ∑· ¥ßÕÕ°∂÷ߧ«“¡¥’ß“¡  à«π®√‘¬∏√√¡ Ë ‘ ’Ë ¡’§«“¡À¡“¬‡πâπ∑’˧«“¡ª√–惵‘À√◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’ß“¡ ‡ªìπ∑’ˬա√—∫¢Õß —ߧ¡ π—°«‘™“°“√¡—°„™â §”∑—Èß Õߧ”π’È„π§«“¡À¡“¬π—¬‡¥’¬«°—π·≈–¡—°„™â§” Õߧ”¥—ß°≈à“«§«∫§Ÿà°—π‰ª ‡ªìπ§”«à“ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ´÷ß√«¡§«“¡À¡“¬¢Õߧÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ π—π§◊Õ ¡’§«“¡À¡“¬‡πâπ∑—ß ¿“æ Ë Ë È ≈—°…≥– À√◊Õ§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ·≈–§«“¡ª√–惵‘Õ—π¥’ß“¡ ‡ªìπ∑’ˬա√—∫¢Õß —ߧ¡ (‚§√ß°“√‡√àß √â“ߧÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥¢Õ߇¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ Àπâ“ ÒÒ-ÒÚ) ’°“√‡¡◊Õß §«“¡√Ÿ‡°’¬«°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßÕ”π“®„π°“√®—¥√–‡∫’¬∫ —ߧ¡‡æ◊Õª√–‚¬™πå·≈–§«“¡ ß∫ ÿ¢ â Ë Ë ¢Õß —ߧ¡ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏åµàÕ°—π‚¥¬√«¡∑—ÈßÀ¡¥„π à«πÀπ÷ËߢÕß™’«‘µ„πæ◊Èπ∑’ËÀπ÷Ëß∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ Õ”π“® Õ”π“®™Õ∫∏√√¡ À√◊ÕÕ‘∑∏‘æ≈ ·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√¥”‡π‘π°“√‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈  ‘Ëß∑’ˉ¥â√—∫√Ÿâ·≈–¬—߉¡à¡’°“√®—¥ª√–¡«≈„À⇪ìπ√–∫∫ ‡¡◊ËÕ®—¥√–∫∫·≈⫇√’¬°«à“  “√ π‡∑»§à“π‘¬¡ °“√°”Àπ¥§ÿ≥§à“·≈–æ—≤π“®π‡ªìπ∫ÿ§≈‘°¿“æª√–®”µ—«§ÿ≥§à“ ≈—°…≥–∑’Ëæ÷ߪ√– ß§å ‡™à𠧫“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡¥’‡ªìπ§ÿ≥§à“¢Õß®√‘¬∏√√¡ §«“¡ß“¡‡ªìπ §ÿ≥§à“∑“ß ÿπ∑√’¬»“ µ√å  ‘Ëß∑’˵Õ∫ πÕߧ«“¡µâÕß°“√‰¥â‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ §ÿ≥§à“‡ªìπ ‘Ëß ‡ª≈’ˬπ·ª≈߉¥â §ÿ≥§à“‡ª≈’Ë¬π‰ª‰¥âµ“¡‡«≈“ ·≈–§ÿ≥§à“¡—°‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ªµ“¡«‘«—≤π“°“√ ¢Õߧ«“¡‡®√‘≠∫∑∫“∑ °“√°√–∑”∑’Ë —ߧ¡§“¥À«—ßµ“¡ ∂“π¿“æ∑’Ë∫ÿ§§≈§√ÕßÕ¬ŸàÀπâ“∑’Ë ‡ªì𧫓¡√—∫º‘¥™Õ∫∑“ß»’≈∏√√¡¢Õßªí®‡®°™π´÷Ëß —ߧ¡¬Õ¡√—∫ ∂“π¿“æ µ”·Àπàß∑’Ë·µà≈–§π§√ÕßÕ¬Ÿà„π ∂“π∑’ËÀπ÷Ëß „π™à«ß‡«≈“Àπ÷Ëß µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 155
  • ∫√√∑—¥∞“π ¢âÕµ°≈ߢÕß —ߧ¡∑’Ë°”Àπ¥„Àâ ¡“™‘°ª√–惵‘ªØ‘∫—µ‘ ∫“ß∑’‡√’¬°ª∑— ∂“π  “¡“√∂„™â ∫√√∑—¥∞“π¢Õß —ߧ¡ (social norms) ‡ªìπ¡“µ√∞“𧫓¡ª√–惵‘„π∑“ß®√‘¬∏√√¡‰¥â ´÷ß·¬°ÕÕ°‡ªìπ Ë °. «‘∂’ª√–™“ (folkways) ‰¥â·°à ·∫∫·ºπ惵‘°√√¡„π™’«‘µª√–®”«—π∑’Ë —ߧ¡¬Õ¡√—∫ ·≈– ‰¥âª√–惵‘ªØ‘∫—µ‘ ◊∫µàÕ°—π¡“ ¡—°‡°’ˬ«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß°“√¥”‡π‘π™’«‘µ ·≈–„π à«π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ®√‘¬∏√√¡®–‰¡à¡’°Æ‡°≥±å‡§√àߧ√—¥·πàπÕ𵓬µ—« ¢. °Æ»’≈∏√√¡À√◊Õ®“√’µ (mores) ‡ªìπ¡“µ√∞“𧫓¡ª√–惵‘¢Õß —ߧ¡∑’Ë¡’°“√°”À𥇰’ˬ«°—∫ ®√‘¬∏√√¡∑’ˇ¢â¡¢÷Èπ „π°√≥’¡’ºŸâΩÉ“ΩóπÕ“®¡’°“√≈ß‚∑… ·¡â«à“„π∫“ߧ√—Èß®–‰¡à¡’°“√‡¢’¬π‰«â‡ªìπ ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√°Áµ“¡ ‡™àπ °“√≈«π≈“¡ µ√’„π™π∫∑ µâÕß≈ß‚∑…¥â«¬°“√‡ ’¬º’ §. °ÆÀ¡“¬ (law) ‡ªìπ¡“µ√∞“𧫓¡ª√–惵‘∑Ë’√—∞°”Àπ¥„Àâ ¡“™‘°¢Õß√—∞æ÷ߪؑ∫—µ‘À√◊Õ ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—µ‘ ·≈–°”À𥫑∏’°“√ªØ‘∫—µ‘°“√≈ß‚∑… ”À√—∫ºŸâΩÉ“Ωóπ ‘∑∏‘ ¢âÕ‡√’¬°√âÕߢÕßªí®‡®°™π´÷Ëß —ߧ¡¬Õ¡√—∫ ‘∑∏‘∑“ß»’≈∏√√¡ ‡ªìπ¢âÕ‡√’¬°√âÕß∑“ß»’≈∏√√¡¢Õßªí®‡®°™π´÷Ëß —ߧ¡¬Õ¡√—∫ª√–‡æ≥’ ‡ªì𧫓¡ª√–惵‘¢ÕߧπÀ¡ŸàÀπ÷Ëß Õ¬Ÿà„π∑’Ë·ÀàßÀπ÷Ëß ∂◊Õ‡ªìπ·∫∫·ºπ°—π¡“Õ¬à“߇¥’¬«°—π ·≈– ◊∫µàÕ°—π¡“π“πª√–‡æ≥’ §◊Õ °‘®°√√¡∑’Ë¡’√Ÿª·∫∫¢Õß™ÿ¡™πÀ√◊Õ —ߧ¡Àπ÷Ëß∑’Ë®—¥¢÷Èπ¡“¥â«¬®ÿ¥ª√– ß§å„¥ ®ÿ¥ª√– ß§åÀπ÷Ëß ·≈–°”Àπ¥°“√®—¥°‘®°√√¡„π™à«ß‡«≈“·πàπÕπ ¡Ë”‡ ¡Õ °‘®°√√¡∑’ˇªìπª√–‡æ≥’Õ“®¡Õ߉¥âÕ’° ª√–°“√Àπ÷Ëß«à“‡ªìπ·∫∫·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘¢Õß°≈ÿࡇ©æ“–À√◊Õ∑“ß»“ π“ªØ‘≠≠“ “°≈«à“¥â«¬ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π (Universal Declaration of Human Rights sinv UDHR) §◊Õ °“√ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å„π°“√√à«¡¡◊Õ√–À«à“ߪ√–‡∑»∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠„π°“√«“ß°√Õ∫‡∫◊ÈÕßµâπ ‡°’ˬ«°—∫ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·≈–‡ªìπ‡Õ° “√À≈—°¥â“π ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π©∫—∫·√° ´÷Ëß∑’˪√–™ÿ¡ ¡—™™“„À≠à ·Ààß Àª√–™“™“µ‘„Àâ°“√√—∫√Õßµ“¡¢âÕ¡µ‘∑’Ë ÚÒ˜ A (III) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò ∏—𫓧¡ ÚÙ˘Ò ‚¥¬ª√–‡∑»‰∑¬ÕÕ°‡ ’¬ß π—∫ πÿπ«—≤π∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ‡ªìπ°“√»÷°…“ «‘‡§√“–À凰’ˬ«°—∫«—≤π∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“„π‡√◊ËÕ߇°’ˬ«°—∫ §«“¡‡ªìπ¡“ ªí®®—¬æ◊Èπ∞“π·≈–º≈°√–∑∫®“°¿“¬πÕ°∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ°“√ √â“ß √√§å«—≤π∏√√¡‰∑¬ «—≤π∏√√¡∑âÕß∂‘Ëπ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ √«¡∑—Èß«—≤π∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘ª≠≠“¢Õß¡πÿ…¬™“µ‘‚≈° §«“¡ ”§—≠ í ·≈–º≈°√–∑∫∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢Õߧπ‰∑¬·≈–¡πÿ…¬™“µ‘µÈß·µàÕ¥’µ∂÷ßªí®®ÿ∫π — — 156 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  •  —¡¡“™’æ °“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ÿ®√‘µ·≈–‡À¡“– ¡„π —ߧ¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ §«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π®π ”‡√Á® À√◊Õº≈°“√°√–∑”∑’ˉ¥âº≈ÕÕ°¡“¥’°«à“‡¥‘¡ √«¡∑—Èß °“√„™â ∑ √— æ ¬“°√µà “ ß Ê Õ¬à “ ߧÿâ ¡ §à “ ‚¥¬‰¡à „ Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡ Ÿ ≠ ‡ª≈à “ À√◊ Õ §«“¡ Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ ∑√—欓°√µà“ß Ê æ‘®“√≥“‰¥â®“°‡«≈“ ·√ßß“π «—µ∂ÿ¥‘∫ ‡§√◊ËÕß®—°√ ª√‘¡“≥ ·≈–§ÿ≥¿“æ œ≈œª√– ‘∑∏‘º≈ √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß«—µ∂ÿª√– ß§åÀ√◊Õº≈ ”‡√Á®¢Õßß“π ‘π§â“ À¡“¬§«“¡«à“ ‘ËߢÕß∑’Ë “¡“√∂´◊ÈÕ¢“¬ ·≈°‡ª≈’ˬπ À√◊Õ‚Õπ°—π‰¥â ‰¡à«à“®–‡°‘¥‚¥¬∏√√¡™“µ‘À√◊Õ ‡ªìπº≈‘µº≈∑“ß°“√‡°…µ√ √«¡µ≈Õ¥∂÷ߺ≈‘µ¿—≥±å∑“ßÀ—µ∂°√√¡·≈–Õÿµ “À°√√¡¿Ÿ¡‘ªí≠≠“  à«πÀπ÷ËߢÕߪ√–‡æ≥’À√◊Õ‡ªìπ°‘®°√√¡‡©æ“–µ—«°Á‰¥â ‡™àπ æ‘∏’∂«“¬ —߶∑“π æ‘∏’∫«™π“§ æ‘∏’∫«™≈Ÿ°·°â« æ‘∏’¢ÕΩπ æ‘∏’‰À«â§√Ÿ æ‘∏’·µàßß“π¡πÿ…¬™“µ‘ °“√‡°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å¡“®“°¡πÿ…¬å = ºŸâ¡’®‘µ„® Ÿß °—∫™“µ‘ = ‡°‘¥ ‚¥¬ª°µ‘À¡“¬∂÷ß¡πÿ…¬å∑—Ë« Ê ‰ª¡√√¬“∑ 惵‘°√√¡∑’Ë —ߧ¡°”Àπ¥«à“§«√ª√–惵‘‡ªìπ«—≤π∏√√¡ «—¥®“°§«“¡‡À¡“– ¡·≈–‰¡à‡À¡“– ¡√–∫∫ °“√π” à«πµà“ß Ê ¡“ª√—∫‡√’¬ßµàÕ„Àâ∑”ß“πª√– “πµàÕ‡π◊ËÕß°—π®π¥Ÿ‡ªìπ ‘Ë߇¥’¬«°—π°√–∫«π°“√ °√√¡«‘∏’À√◊Õ≈”¥—∫°“√°√–∑”´÷Ëߥ”‡π‘π°“√µàÕ‡π◊ËÕß°—π‰ª®π ”‡√Á®≈ß ≥ √–¥—∫Àπ÷Ëß«‘‡§√“–Àå °“√·¬°·¬–„Àâ‡ÀÁπ§ÿ≥≈—°…≥–¢Õß·µà≈–Õߧåª√–°Õ∫‡»√…∞°‘ ® §«“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫°“√°‘π °“√Õ¬Ÿà¢Õß¡πÿ…¬å„π —ߧ¡«à“¥â«¬∑√—欓°√∑’Ë¡’®”°—¥°“√º≈‘µ °“√°√–®“¬º≈º≈‘µ ·≈–°“√∫√‘‚¿§ À°√≥å ·ª≈«à“°“√∑”ß“π√à«¡°—π °“√∑”ß“π√à«¡°—ππ’È≈÷°´÷Èß¡“° ‡æ√“–«à“µâÕß√à«¡¡◊Õ°—π„π∑ÿ°¥â“π ∑—Èß„π¥â“πß“π∑’Ë∑”¥â«¬√à“ß°“¬ ∑—Èß„π¥â“πß“π∑’Ë∑”¥â«¬ ¡Õß ·≈–ß“π°“√∑’Ë∑”¥â«¬„® ∑ÿ°Õ¬à“ßπ’È ¢“¥‰¡à‰¥âµÕßæ√âÕ¡ (æ√–√“™¥”√— æ√–√“™∑“π·°àºπ” À°√≥å°“√‡°…µ√  À°√≥åπ§¡·≈– À°√≥åª√–¡ß∑—«ª√–‡∑» â Ÿâ ‘ Ë ≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ ÒÒ æƒ…¿“§¡ ÚıÚˆ)∑√—æ¬å ‘π∑“ߪí≠≠“ À¡“¬∂÷ß º≈ß“πÕ—π‡°‘¥®“°°“√ª√–¥‘…∞姑¥§âπ À√◊Õ √â“ß √√§å¢Õß¡πÿ…¬å ´÷Ë߇πâπ∑’Ë º≈º≈‘µ¢Õß µ‘ªí≠≠“·≈–§«“¡™”π“≠ ‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ß™π‘¥¢Õß°“√ √â“ß √√§åÀ√◊Õ«‘∏’„π°“√ · ¥ßÕÕ° ∑√—æ¬å ‘π∑“ߪí≠≠“Õ“®‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë®—∫µâÕ߉¥â ‡™àπ  ‘π§â“µà“ß Ê À√◊Õ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë®—∫µâÕß ‰¡à‰¥â ‡™àπ ∫√‘°“√ ·π«§«“¡§‘¥ °√√¡«‘∏’ ·≈–∑ƒ…Æ’µ“ß Ê ‡ªìπµâπ ∑√—æ¬å π∑“ߪí≠≠“¡’ Ú ª√–‡¿∑ à ‘ ∑√—æ¬å ‘π∑“ßÕÿµ “À°√√¡ (Industrial property) ·≈–≈‘¢ ‘∑∏‘Ï (Copyright) Ò. ∑√—æ¬å π∑“ßÕÿµ “À°√√¡ ¡’ ‘∑∏‘∫—µ√ ·∫∫º—ß¿Ÿ¡‘¢Õß«ß®√√«¡ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“ §«“¡≈—∫ ‘ ∑“ß°“√§â“ ™◊ËÕ∑“ß°“√§â“  ‘Ëß∫àß™’È∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 157
  •  ‘Ë ß ∫à ß ™’È ∑ “ß¿Ÿ ¡‘ » “ µ√å À¡“¬§«“¡«à“ ™◊ËÕ  —≠≈—°…≥å À√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë„™â‡√’¬°À√◊Õ„™â·∑π ·À≈àß¿Ÿ¡»“ µ√å ·≈–∑’ “¡“√∂∫àß∫Õ°«à“ ‘π§â“∑’‡°‘¥®“°·À≈àß¿Ÿ¡»“ µ√åππ‡ªìπ ‘π§â“∑’¡§≥¿“æ ‘ Ë Ë ‘ —È Ë’ÿ ™◊ËÕ‡ ’¬ß À√◊Õ§ÿ≥≈—°…≥–‡©æ“–¢Õß·À≈àß¿Ÿ¡‘»“ µ√套߰≈à“« Ú. ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï §◊Õ ß“πÀ√◊Õ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å„π “¢“«√√≥°√√¡ »‘≈ª°√√¡ ¥πµ√’°√√¡ ß“π¿“æ¬πµ√å À√◊Õß“πÕ◊π„¥„π·ºπ°«√√≥§¥’ À√◊Õ·ºπ°»‘≈ª– ·ºπ°«‘∑¬“»“ µ√å ≈‘¢ ‘∑∏‘¬ß√«¡∑—ß ‘∑∏‘¢“߇§’¬ß Ë Ï— È â (Neighbouring Right)‡Àµÿ ¿“«–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë®”‡ªìπ∑’Ë∑”„Àâ ‘ËßÀπ÷Ë߇°‘¥¢÷Èπµ“¡¡“ ‡√’¬°«à“ º≈‡Àµÿ°“√≥å ª√“°Ø°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷ÈπÕ”π“® §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫’∫∫—ߧ—∫„Àâ ‘ËßÀπ÷Ëß (§πÀπ÷Ëß...) °√–∑”µ“¡∑’˪√“√∂π“Õ‘∑∏‘æ≈ Õ”π“®∫—ߧ—∫∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥§«“¡ ”‡√Á®„π ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ë߇հ≈—°…≥å ≈—°…≥–∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπÀπ÷Ë߇¥’¬« ‰¡à¡’∑’Ë„¥‡À¡◊Õπµ”π“𠇪ìπ‡√◊ËÕ߇≈à“µàÕ°—π¡“·≈–∂Ÿ°∫—π∑÷°¢÷Èπ¿“¬À≈—ßæß»“«¥“√ §◊Õ °“√∫—π∑÷°‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπµ“¡≈”¥—∫‡«≈“ ´÷Ëß à«π„À≠à®–‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«∑’ˇ°’ˬ«°—∫ æ√–¡À“°…—µ√‘¬å·≈–√“™ ”π—°Õ¥’µ §◊Õ ‡«≈“∑’Ë≈à«ß¡“·≈â« §«“¡ ”§—≠¢ÕßÕ¥’µ §◊Õ Õ¥’µ®–§√Õ∫ß”§«“¡§‘¥·≈–§«“¡√Ÿâ¢Õ߇√“ Õ¬à“ß°«â“ߢ«“ß≈÷°´÷Èß Õ¥’µ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°≈ÿࡧπ/§«“¡ ”§—≠∑’Ë¡’µàÕ‡Àµÿ°“√≥å·≈–°≈ÿà¡§π ®–∂Ÿ°π”¡“‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡¢â“¥â«¬°—ππ—°ª√–«—µ‘»“ µ√å ‡ªìπºŸâ∫—π∑÷°‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ºŸâ √â“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å¢÷Èπ®“°À≈—°∞“πª√–‡¿∑µà“ß Ê µ“¡®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬·≈–«‘∏’°“√§‘¥ ´÷Ëßß“π‡¢’¬πÕ“®π”‰ª Ÿà°“√‡ªìπ«‘™“ª√–«—µ‘»“ µ√剥â„π∑’Ë ÿ¥ §«“¡¡ÿàßÀ¡“¬„π°“√‡¢’¬πª√–«—µ‘»“ µ√å - π—°ª√–«—µ‘»“ µ√å√ÿàπ‡°à“ ¡ÿàß Ÿà°“√√«¡™“µ‘/√—∫„™â°“√‡¡◊Õß - π—°ª√–«—µ»“ µ√å√π„À¡à ¡ÿß∑’®–À“§«“¡®√‘ß (truth) ®“°Õ¥’µ·≈–µ’§«“¡‚¥¬ª√“»®“°Õ§µ‘ (bias) ‘ ÿà à ËÀ≈—°∞“πª√–‡¿∑µà“ß Ê ®–„Àâ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∫“ߪ√–°“√ ´÷Ëß®–𔉪 Ÿà§«“¡®√‘ß„π∑’Ë ÿ¥‚¥¬¡’«‘∏’°“√·∫àß ª√–‡¿∑¢ÕßÀ≈— ° ∞“πÀ≈“¬·∫∫ ‡™à π À≈— ° ∞“π ¡— ¬ °à Õ πª√–«— µ‘ » “ µ√å · ≈–À≈— ° ∞“π ¡— ¬ ª√–«—µ‘»“ µ√å·∫∫Àπ÷Ëß À≈—°∞“πª√–‡¿∑≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√·≈–À≈—°∞“π∑’ˉ¡à„™à≈“¬≈—°…≥å·∫∫Àπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈—°∞“π™—Èπµâπ·≈–À≈—°∞“π™—Èπ√Õß (À√◊ÕÀ≈—°∞“π™—Èπ∑’ËÀπ÷Ëß ™—Èπ∑’Ë Õß ™—Èπ∑’Ë “¡) Õ’°·∫∫Àπ÷Ëß 158 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • À≈—°∞“π∑’Ë®–∂Ÿ°ª√–‡¡‘π«à“πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ∑’Ë ÿ¥ §◊Õ À≈—°∞“π∑’ˇ°‘¥√à«¡ ¡—¬À√◊Õ‡°‘¥‚¥¬ºŸâ∑’Ë√Ÿâ‡ÀÁπ ‡Àµÿ°“√≥åππ Ê ·µà°√–π—ππ—°ª√–«—µ»“ µ√å°®–µâÕß«‘‡§√“–Àå∑ß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°°àÕπ¥â«¬‡™àπ°—π —È È ‘ Á —È ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡ ¡—¬°Á¬àÕ¡¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ à«πµ—«„π°“√∫—π∑÷° ´÷ËßÕ“®∑”„Àâ‡≈◊Õ°∫—π∑÷° ‡©æ“–‡√◊ËÕß∫“߇√◊ËÕ߇∑à“π—ÈπÕ§µ‘ §◊Õ §«“¡≈”‡Õ’¬ß ‰¡àµ√ßµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß ‡ªìπ∏√√¡™“µ‘¢Õß¡πÿ…¬å∑ÿ°§π ´÷ËߺŸâ∑’ˇªìππ—°ª√–«—µ»“ µ√å ‘ ®–µâÕßµ√–Àπ—°·≈–§«∫§ÿ¡„À≥⧫“¡‡ªìπ°≈“ß §◊Õ °“√¡Õߥ⫬ª√“»®“°§«“¡√Ÿâ ÷°Õ§µ‘®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÀ“°‡¢â“„®∏√√¡™“µ‘¢ÕßÀ≈—°∞“π ·µà≈–ª√–‡¿∑ ‡¢â“„®ª√—™≠“·≈–«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ‡¢â“„®®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢ÕߺŸâ‡√’¬π ºŸâ∫—π∑÷° ª√–«—µ‘»“ µ√å (π—Ëπ§◊Õ ‡¢â“„®«à“∫—π∑÷°‡æ◊ËÕÕ–‰√ ‡æ√“–‡Àµÿ„¥)§«“¡®√‘ß·∑â (real truth) §◊Õ §«“¡®√‘ß∑’˧ßÕ¬Ÿà·πàπÕππ‘√—π¥√å ‡ªìπ®ÿ¥À¡“¬ Ÿß ÿ¥∑’Ëπ—°ª√–«—µ‘»“ µ√å ¡ÿà ß · «ßÀ“´÷Ë ß ®–µâ Õ ßÕ“»— ¬ §«“¡‡¢â “ „®·≈–§«“¡®√‘ ß ∑’Ë Õ ¬Ÿà ‡ ∫◊È Õ ßÀ≈— ß °“√‡°‘ ¥ 惵‘ ° √√¡·≈– ‡Àµÿ°“√≥åµà“ß Ê (∑’Ë¡πÿ…¬å‡ªìπºŸâ √â“ß) ´÷Ëß°“√· «ßÀ“§«“¡®√‘ß·∑âµâÕßÕ“»—¬§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å ¢ÕßÀ≈—°∞“π·≈–°√–∫«π°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ë≈–‡Õ’¬¥ ∂’Ë∂â«π °‘π‡«≈“¬“«π“π ·µàπ’ȧ◊Õ ¿“√–Àπâ“∑’Ë¢Õßπ—°ª√–«—µ‘»“ µ√废â Õπ«‘™“ª√–«—µ‘»“ µ√å §◊Õ ºŸâ𔧫“¡√Ÿâ∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å¡“æ—≤π“„À⺟â‡√’¬π‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ‡®µ§µ‘ ·≈– ∑—°…–„π°“√„™â°√–∫«π°“√«‘∑¬“»“ µ√å„π°“√· «ßÀ“§«“¡®√‘ß·≈–§«“¡®√‘ß·∑â®–µâÕß»÷°…“ º≈ß“π¢Õßπ—°ª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–‡≈◊Õ°‡π◊ÈÕÀ“ª√–«—µ‘»“ µ√å∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫«—¬¢ÕߺŸâ‡√’¬π ‚¥¬µâÕß ‡ªìπ‰ªµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫∏√√¡™“µ‘¢Õߪ√–«—µ‘»“ µ√凫≈“·≈–¬ÿ§ ¡—¬∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ‡ªìπ°“√»÷°…“‡√◊ËÕß°“√π—∫‡«≈“·≈–°“√·∫àß™à«ß‡«≈“µ“¡√–∫∫µà“ß Ê ∑—ß·∫∫‰∑¬  “°≈ »—°√“™∑’ ”§—≠ Ê „π¿Ÿ¡¿“§µà“ß Ê ¢Õß‚≈° ·≈–°“√·∫à߬ÿ§ ¡—¬∑“ߪ√–«—µ»“ µ√å È Ë ‘ ‘ ∑—Èßπ’ȇæ◊ËÕ„À⺟â‡√’¬π¡’∑—°…–æ◊Èπ∞“π ”À√—∫°“√»÷°…“À≈—°∞“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å  “¡“√∂‡¢â“ ‡Àµÿ°“√≥å∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫Õ¥’µ ªí®®ÿ∫—π ·≈–Õ𓧵 µ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠ „𧫓¡µàÕ‡π◊ËÕߢÕ߇«≈“ Õ‘∑∏‘æ≈·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õ߇«≈“∑’Ë¡’µàÕ«‘∂’°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢Õß¡πÿ…¬å«‘∏’°“√∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å À¡“¬∂÷ß °√–∫«π°“√„π°“√· «ßÀ“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ´÷Ë߇°‘¥®“°«‘∏’ «‘®—¬‡Õ° “√·≈–À≈—°∞“πª√–°Õ∫Õ◊Ëπ Ê ‡æ◊ËÕ„À≥⡓´÷ËßÕߧ姫“¡√Ÿâ„À¡à∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å∫πæ◊Èπ∞“π ¢Õߧ«“¡‡ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈ ·≈–°“√«‘‡§√“–Àå‡Àµÿ°“√≥åµà“ß Ê Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¢—πµÕπµàÕ‰ªπ’È È µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 159
  • Àπ÷Ë ß °“√°”Àπ¥‡ªÑ “ À¡“¬À√◊ Õ ª√–‡¥Á 𠧔∂“¡∑’Ë µâ Õ ß°“√»÷ ° …“ · «ßÀ“§”µÕ∫¥â « ¬‡Àµÿ ·≈–º≈ (»÷°…“Õ–‰√ ™à«ß‡«≈“‰Àπ  ¡—¬„¥ ·≈–‡æ√“–‡Àµÿ„¥)  Õß °“√§âπÀ“·≈–√«∫√«¡À≈—°∞“πª√–‡¿∑µà“ß Ê ∑—Èß∑’ˇªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ·≈–‰¡à‡ªìπ ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ´÷Ë߉¥â·°à«—µ∂ÿ‚∫√“≥ √àÕß√Õ¬∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬À√◊Õ°“√¥”‡π‘π™’«‘µ  “¡ °“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈—°∞“π (°“√µ√«® Õ∫ °“√ª√–‡¡‘𧫓¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥§à“ ¢ÕßÀ≈—°∞“π) °“√µ’§«“¡À≈—°∞“πÕ¬à“߇ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈ ¡’§«“¡‡ªìπ°≈“ß ·≈–ª√“»®“°Õ§µ‘  ’Ë °“√ √ÿª¢âÕ‡∑Á®®√‘߇æ◊ËÕµÕ∫§”∂“¡¥â«¬°“√‡≈◊Õ° √√¢âÕ‡∑Á®®√‘ß®“°À≈—°∞“πÕ¬à“߇§√àߧ√—¥ ‚¥¬‰¡à„™â§à“π‘¬¡¢Õßµπ‡Õ߉ªµ—¥ ‘π惵‘°√√¡¢Õߧπ„πÕ¥’µ ‚¥¬æ¬“¬“¡‡¢â“„®§«“¡§‘¥ ¢Õߧπ„π¬ÿ§π—ÈπÀ√◊Õπ”µ—«‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„π¬ÿ§ ¡—¬∑’˵π»÷°…“ Àâ“ °“√𔇠πÕ‡√◊ËÕß∑’Ë»÷°…“·≈–Õ∏‘∫“¬‰¥âÕ¬à“ß ¡‡Àµÿ ¡º≈ ‚¥¬„™â¿“…“∑’ˇ¢â“„®ßà“¬ ¡’§«“¡ µàÕ‡π◊ËÕß πà“ π„® µ≈Õ¥®π¡’°“√Õâ“ßՑߢâÕ‡∑Á®®√‘ß ‡æ◊ËÕ„À≥âß“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å∑Ë’¡’§ÿ≥§à“ ·≈–¡’§«“¡À¡“¬æ—≤π“°“√¢Õß¡πÿ…¬™“µ‘®“°Õ¥’µ∂÷ßªí®®ÿ∫—𠇪ìπ°“√»÷°…“‡√◊ËÕß√“«¢Õß —ߧ¡ ¡πÿ…¬å„π∫√‘∫∑¢Õ߇«≈“ ·≈– ∂“π∑’Ë ‚¥¬∑—Ë«‰ª®–·¬°‡√◊ËÕß»÷°…“ÕÕ°‡ªìπ¥â“πµà“ß Ê ‰¥â·°à °“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß ‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ «—≤π∏√√¡ ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ߪ√–‡∑» ‚¥¬°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ°“√»÷°…“ „π°≈ÿà¡ —ߧ¡ ¡πÿ…¬å°≈ÿà¡„¥°≈ÿà¡Àπ÷Ëß ‡™àπ „π∑âÕß∂‘Ëπ/ª√–‡∑»/¿Ÿ¡‘¿“§/‚≈° ‚¥¬¡ÿàß»÷°…“«à“  —ߧ¡π—Èπ Ê ‰¥â‡ª≈’ˬπ·ª≈ßÀ√◊Õæ—≤𓵓¡≈”¥—∫‡«≈“‰¥âÕ¬à“߉√ ‡æ√“–‡Àµÿ„¥ ®÷߇°‘¥§«“¡ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß¡’ªí®®—¬„¥∫â“ß ∑—Èß∑“ߥâ“π¿Ÿ¡‘»“ µ√å·≈–ªí®®—¬·«¥≈âÕ¡∑“ß —ߧ¡∑’Ë¡º≈µàÕæ—≤π“°“√ ’ À√◊Õ°“√ √â“ß √√§å«≤π∏√√¡ ·≈–º≈°√–∑∫¢Õß°“√ √â“ß √√§å¢Õß¡πÿ…¬å„π¥â“πµà“ß Ê ‡ªìπÕ¬à“߉√ — ∑—Èßπ’ȇæ◊ËÕ„À⇢Ⓞ®Õ¥’µ¢Õß —ߧ¡¡πÿ…¬å„π¡‘µ‘¢Õ߇«≈“·≈–§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ‡ªìπ§”∑’Ë¡“®“°¿“…“°√’° (Geography) À¡“¬∂÷ß °“√æ√√≥π“≈—°…≥–¢Õß‚≈°‡ªìπ»“ µ√å ∑“ßæ◊Èπ∑’Ë ‡ªì𧫓¡√Ÿâ∑’Ë«à“¥â«¬ªØ‘ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê „π¢Õ∫‡¢µÀπ÷Ëß≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ¢Õß¿Ÿ¡»“ µ√å À¡“¬∂÷ß ≈—°…≥–∑’Ë¡Õ߇ÀÁπ‡ªìπ√Ÿª√à“ß √Ÿª∑√ß ‚¥¬ “¡“√∂¡Õ߇ÀÁπ ‘ ·≈–«‘‡§√“–À剪∂÷ß°√–∫«π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßµà“ß Ê ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π ¿“æ·«¥≈âÕ¡µà“ß Ê ´÷Ë߇°’ˬ«¢âÕß °—∫≈—°…≥–¢Õß∏√≥’ —≥∞“π«‘∑¬“ ¿Ÿ¡‘Õ“°“»«‘∑¬“ ¿Ÿ¡‘»“ µ√å¥‘π ™’«¿Ÿ¡‘»“ µ√åæ◊™ ¿Ÿ¡‘»“ µ√å —µ«å ¿Ÿ¡‘»“ µ√å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µà“ß Ê ‡ªìπµâπ 160 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ªØ‘ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°—π À¡“¬∂÷ß «‘∏’°“√»÷°…“À√◊Õ«‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå æ‘®“√≥“ ”À√—∫»“ µ√å∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ‰¥â„™â ”À√—∫°“√»÷°…“æ‘®“√≥“ §‘¥«‘‡§√“–Àå  —߇§√“–Àå∂÷ß ‘Ëßµà“ß Ê ∑’Ë¡’º≈µàÕ°—π√–À«à“ß  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡°—∫¡πÿ…¬å (Environment) ∑“ß°“¬¿“æ¥â«¬«‘∏’°“√»÷°…“ æ‘®“√≥“∂÷ߧ«“¡·µ°µà“ß §«“¡‡À¡◊Õπ√–À«à“ßæ◊Èπ∑’ËÀπ÷Ëß Ê °—∫Õ’°æ◊Èπ∑’ËÀπ÷Ëß À√◊Õ√–À«à“ß¿Ÿ¡‘¿“§Àπ÷Ëß°—∫¿Ÿ¡‘¿“§Àπ÷Ëß ‚¥¬æ¬“¬“¡Õ∏‘∫“¬∂÷ߧ«“¡·µ°µà“ß §«“¡‡À¡◊Õπ √Ÿª·∫∫¢Õß¿Ÿ¡¿“§ ·≈–欓¬“¡¢’¥‡ âπ ¡¡ÿµ‘ ‘ ·∫àß¿Ÿ¡‘¿“§‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“«‘‡§√“–Àå ¥Ÿ —¡æ—π∏¿“æ¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§‡À≈à“π—Èπ«à“‡ªìπÕ¬à“߉√¿Ÿ¡‘»“ µ√å §◊Õ ¿“æªØ‘ —¡æ—π∏å¢Õß∏√√¡™“µ‘ ¡πÿ…¬å ·≈–«—≤π∏√√¡√Ÿª·∫∫µà“ß Ê ∂â“æ‘®“√≥“‡©æ“– ªí®®—¬∑“ß∏√√¡™“µ‘ ®–‡ªìπ¿Ÿ¡‘»“ µ√å°“¬¿“æ (Physical Geography) ∂â“æ‘®“√≥“‡©æ“–ªí®®—¬ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫¡πÿ…¬å ‡™àπ ª√–™“°√ «‘∂’™’«‘µ »“ π“ §«“¡‡™◊ËÕ °“√‡¥‘π∑“ß °“√Õæ¬æ®–‡ªìπ ¿Ÿ¡‘»“ µ√å¡πÿ…¬å (Human Geography) ∂â“æ‘®“√≥“‡©æ“–ªí®®—¬∑’ˇªìπ ‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å √â“ߢ÷È𠇙àπ °“√µ—Èß∂‘Ëπ∞“π °“√§¡π“§¡ °“√§â“ °“√‡¡◊Õß ®–‡ªìπ¿Ÿ¡‘»“ µ√å«—≤π∏√√¡ (Cultural Geography)¿Ÿ¡‘Õ“°“» §◊Õ ¿“æªØ‘ —¡æ—π∏å¢ÕßÕߧåª√–°Õ∫Õÿµÿπ‘¬¡«‘∑¬“√Ÿª·∫∫µà“ß Ê ‡™àπ ¿Ÿ¡‘Õ“°“»·∫∫√âÕπ™◊Èπ ¿Ÿ¡‘Õ“°“»·∫∫Õ∫Õÿàπ™◊Èπ ¿Ÿ¡‘Õ“°“»·∫∫√âÕπ·Àâß·≈âß œ≈œ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» §◊Õ ¿“æªØ‘ —¡æ—π∏å¢ÕßÕߧåª√–°Õ∫·ºàπ¥‘𠇙àπ À‘𠥑𠧫“¡µà“ß√–¥—∫ ∑”„À⇰‘¥¿“æ ≈—°…≥–√Ÿª·∫∫µà“ß Ê ‡™àπ æ◊Èπ∑’Ë·∫∫¿Ÿ‡¢“ æ◊Èπ∑’Ë√–∫∫≈“¥ ‡™‘߇¢“ æ◊Èπ∑’Ë√“∫ æ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡ œ≈œ¿Ÿ¡‘惰…å §◊Õ ¿“æªØ‘ —¡æ—π∏å¢Õßæ◊™æ√√≥ Õ“°“» ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» ¥‘π  —µ«åªÉ“„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê ‡™àπ ªÉ“¥‘∫ ªÉ“‡µÁß√—ß ªÉ“‡∫≠®æ√√≥ ªÉ“∑ÿàßÀ≠â“ œ≈œ¿Ÿ¡‘∏√≥’ §◊Õ ¿“æªØ‘ —¡æ—π∏å¢Õß·√à À‘𠂧√ß √â“ß∑“ß∏√≥’ ∑”„À⇰‘¥√Ÿª·∫∫∑“ß∏√≥’™π‘¥µà“ß Ê ‡™àπ ¿Ÿ‡¢“·∫∫∑∫µ—« ¿Ÿ‡¢“·∫∫¬°µ—« ∑’Ë√“∫πÈ”∑à«¡∂÷ß™“¬Ωíòß·∫∫¬ÿ∫µ—« œ≈œ¿Ÿ¡‘ª∞æ’ §◊Õ ¿“æªØ‘ —¡æ—π∏å¢Õß·√à À‘π ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»≈—°…≥–Õ“°“» æ◊™æ√√≥∑”„À⇰‘¥¥‘π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê ‡™àπ ·¥π¥‘π¥” ¡Õ¥‘π·¥ß ¥‘π∑√“¬®—¥ ¥‘π°√¥ ¥‘π‡§Á¡ ¥‘πæ√ÿ œ≈œ¿Ÿ¡‘Õÿ∑° §◊Õ ¿“æªØ‘ —¡æ—π∏å¢Õß·ºàπ¥‘π ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» ¿Ÿ¡‘Õ“°“» ¿Ÿ¡‘∏√≥’ æ◊™æ√√≥∑”„À⇰‘¥√Ÿª·∫∫ ·À≈àßπÈ”™π‘¥µà“ß Ê ‡™àπ ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß À⫬ ÀπÕß ∫÷ß ∑–‡≈ ∑–‡≈ “∫ ¡À“ ¡ÿ∑√ πÈ”„µâ¥‘π πÈ”∫“¥“≈ œ≈œ¿Ÿ¡‘¥“√“ §◊Õ ¿“æªØ‘ —¡æ—π∏å¢Õߥ«ß¥“« °≈ÿà¡¥“« ‡«≈“ °“√‡§≈◊ËÕπ°“√‚§®√¢Õߥ“«ƒ°…å ¥“«‡§√“–Àå ∑”„À⇰‘¥√Ÿª·∫∫ª√“°Ø°“√≥åµà“ß Ê ‡™àπ °“√‡°‘¥°≈“ß«—π°≈“ߧ◊π ¢â“ߢ÷Èπ-¢â“ß·√¡  ÿ√‘¬ÿª√“§“ µ–«—πÕâÕ¡‡Àπ◊Õ µ–«—πÕâÕ¡„µâ œ≈œ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 161
  • ¿— ¬ æ‘ ∫— µ‘ ‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·≈– Ÿ≠‡ ’¬Õ¬à“ß√ÿπ·√߇°‘¥¢÷Èπ®“°¿—¬∏√√¡™“µ‘·≈– °“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å ®π™ÿ¡™πÀ√◊Õ —ߧ¡∑’‡º™‘≠ªí≠À“‰¡àÕ“®√—∫¡◊Õ ‡™à𠥑π∂≈à¡  ÷π“¡‘ ‰øªÉ“ œ≈œ Ë·À≈àß¿Ÿ¡‘»“ µ√å À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë¢Õߪ√–‡∑» ‡¢µ ¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∑–‡≈ ∑–‡≈ “∫ ·¡àπÈ” ≈”πÈ” ‡°“– ¿Ÿ‡¢“ À√◊Õæ◊Èπ∑’ËÕ◊Ëπ∑”πÕ߇¥’¬«°—π¥â«¬‡∑§π‘§∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å À¡“¬∂÷ß ·ºπ∑’Ë ·ºπ¿Ÿ¡‘ ·ºπ¿“æ ·≈–°√“ø ¿“¬∂à“¬∑“ßÕ“°“» ·≈–¿“æ∂à“¬ ®“°¥“«‡∑’¬¡ ‡∑§‚π‚≈¬’¿Ÿ¡‘ “√ π‡∑»  ◊ËÕ∑’Ë “¡“√∂§âπ¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√剥⡑µ‘∑“ßæ◊Èπ∑’Ë À¡“¬∂÷ß °“√«‘‡§√“–Àå æ‘®“√≥“„π‡√◊ËÕߢÕßÕߧåª√–°Õ∫∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å∑Ë’‡°’ˬ«¢âÕß°—∫‡«≈“  ∂“π∑’Ë ªí®®—¬·«¥≈âÕ¡ ·≈–°“√°√–®“¬¢Õßæ◊Èπ∑’Ë„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê ∑—Èߧ«“¡°«â“ß ¬“«  Ÿß µ“¡¢Õ∫‡¢µ∑’Ë°”Àπ¥ À√◊Õ ¡¡ÿµ‘æ◊Èπ∑’Ë¢÷Èπ¡“æ‘®“√≥“°“√»÷°…“√Ÿª·∫∫∑“ßæ◊Èπ∑’Ë À¡“¬∂÷ß °“√»÷°…“‡√◊ËÕß√“«‡°’ˬ«°—∫æ◊Èπ∑’ËÀ√◊Õ¡‘µ‘∑“ßæ◊Èπ∑’Ë¢Õß —ߧ¡¡πÿ…¬å ∑’˵—Èß∂‘Ëπ∞“πÕ¬Ÿà ¡’°“√„™â·≈–°”Àπ¥Àπ૬‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë™—¥‡®π ¡’°“√Õ“»—¬‡ âπ∑’ˇ√“ ¡¡ÿµ‘¢÷Èπ Õ“»—¬Àπ૬µà“ß Ê ¢÷Èπ¡“°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ ´÷Ëß¡’Õߧåª√–°Õ∫≈—°…≥–∑“ß°“¬¿“æ ∑“߇»√…∞°‘®  —ߧ¡ «—≤π∏√√¡ °“√‡¡◊Õß ·≈–≈—°…≥–∑“ßæ—≤π“°“√¢Õß¡πÿ…¬å∑’ˇ¥àπ™—¥  Õ¥§≈âÕß°—𠇪ìπæ◊Èπ∞“π„π°“√»÷°…“ · «ßÀ“¢âÕ¡Ÿ≈¿Ÿ¡»“ µ√å°“¬¿“æ À¡“¬∂÷ß »“ µ√å∑»°…“‡√◊Õ߇°’¬«°—∫√–∫∫∏√√¡™“µ‘∂ߧ«“¡‡ªìπ¡“ §«“¡‡ª≈’¬π·ª≈ß ‘ ’Ë ÷ Ë Ë ÷ Ë ·≈–æ—≤π“°“√‰ªµ“¡¬ÿ§ ¡—¬ ‚¥¬¡’¢Õ∫‡¢µ∑’Ë°≈à“«∂÷ß≈—°…≥–¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» ≈—°…≥–¿Ÿ¡‘Õ“°“» ¿Ÿ¡‘ª∞æ’ (¥‘π) ¿Ÿ¡‘Õ“°“» (≈¡ øÑ“ Õ“°“» ∫√√¬“°“») ·≈–¿Ÿ¡æƒ°…å (æ◊™æ√√≥ ªÉ“‰¡â ∏√√¡™“µ‘) ‘ √«¡∑—Èß∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µ“¡∏√√¡™“µ‘ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß∏√√¡™“µ‘∑Ë’¡’º≈µàÕ ™’«‘µ·≈–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß¡πÿ…¬å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫ Ê  ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß·≈–¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ ‘Ëßπ—Èπ Õ“∑‘ Õ“°“» πÈ” ¥‘π µâπ‰¡â  —µ«å ´÷Ëß “¡“√∂∂Ÿ°∑”≈“¬‰¥â‚¥¬°“√¢“¥§«“¡√–¡—¥√–«—ß ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡∑“ß°“¬¿“æ À¡“¬∂÷ ß ∑ÿ °  ‘Ë ß ∑ÿ ° Õ¬à “ ß ¬°‡«â π µ— « ¡πÿ … ¬å · ≈–º≈ß“π ·≈–¡πÿ … ¬å  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ ‰¥â·°à ¿Ÿ¡‘Õ“°“» ¥‘π æ◊™æ√√≥  —µ«åªÉ“ ∏√≥’ —≥∞“π (¿Ÿ‡¢“·≈–∑’Ë√“∫) ∫√√¬“°“» ¡À“ ¡ÿ∑√ ·√à∏“µÿ ·≈–πÈ”Õπÿ√—°…å °“√√—°…“ ®—¥°“√ ¥Ÿ·≈∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈–«—≤π∏√√¡ À√◊Õ°“√√—°…“ªÑÕß°—π∫“ß ‘Ë߉¡à„Àâ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß  Ÿ≠À“¬ À√◊Õ∂Ÿ°∑”≈“¬ 162 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • ¿Ÿ ¡‘ » “ µ√å ¡ πÿ … ¬å ·≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ À¡“¬∂÷ ß »“ µ√å ∑’Ë »÷ ° …“‡√◊Ë Õ ß√“«‡°’Ë ¬ «°— ∫ ¡πÿ … ¬å «‘ ∂’ ™’ «‘ µ ·≈–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà °‘®°√√¡∑“߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¥â“π —ߧ¡∑—Èß„π‡¡◊Õß·≈–∑âÕß∂‘Ëπ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  “‡Àµÿ·≈–º≈°√–∑∫∑’Ë¡’µàÕ¡πÿ…¬å ªí≠À“·≈–·π«∑“ß ·°âªí≠À“∑“ß —ߧ¡°√Õ∫∑“ßæ◊È π ∑’Ë (Spatial Framework) À¡“¬∂÷ ß °“√«“ߢâ Õ °”Àπ¥À√◊ Õ ¢Õ∫‡¢µ¢Õßæ◊È π ∑’Ë „π°“√»÷°…“‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß À√◊Õ·∫∫√Ÿª·∫∫°√–®“¬¢Õß ‘Ëßµà“ß Ê ∫πº‘«‚≈° à«π„¥ à«πÀπ÷Ëß ‡æ◊Õ„Àâ‡√“‡¢â“„®≈—°…≥–‚≈°¢Õß¡πÿ…¬å¥¢π ‡™àπ °“√°”Àπ¥„Àâ¡πÿ…¬å·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß¡πÿ…¬å °√Õ∫ Ë ’ ÷È æ◊π∑’¢Õß‚≈°∑’¡≈°…≥–‡ªìπ¿Ÿ¡¿“§ ª√–‡∑» ®—ßÀ«—¥ ‡¡◊Õß ™ÿ¡™π ∑âÕß∂‘π œ≈œ  ”À√—∫°“√«‘‡§√“–Àå È Ë Ë’— ‘ Ë À√◊Õ»÷°…“Õߧåª√–°Õ∫„¥Õߧåª√–°Õ∫Àπ÷Ëß ‡©æ“–‡√◊ËÕß√Ÿª·∫∫∑“ßæ◊Èπ∑’Ë (Spatial Form) À¡“¬∂÷ß ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ‡§√◊ËÕß¡◊Õ À√◊Õ«‘∏’°“√ ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿà¡¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ ∑’ˉ¥â¡“ ‡ªìπµâπ«à“ §«“¡ —¡æ—π∏å∑“ßæ◊Èπ∑’Ë·∫∫√Ÿª·∫∫¢Õß°“√°√–®“¬ °“√°√–∑”√–À«à“ß°—𠇧√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â ‰¥â·°à ·ºπ∑’Ë ¿“æ∂à“¬ œ≈œæ◊Èπ∑’ËÀ√◊Õ√–«“ß∑’Ë (Space) À¡“¬∂÷ß ¢Õ∫‡¢µ∑“ßæ◊Èπ∑’Ë„π°“√«‘‡§√“–Àå∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ‡ªìπ°“√»÷°…“ æ◊Èπ∑’Ë„π¡‘µ‘µà“ß Ê µ“¡√–«“ß∑’Ë (Spatiak study) ∑’Ë°”Àπ¥¢÷Èπ¡’¢Õ∫‡¢µ™—¥‡®π Õ“®®–¡’°“√°”Àπ¥ ‡ªìπ‡¢µ∫√‘‡«≥  ∂“π∑’Ë π”¡‘µ‘¢Õߧ«“¡°«â“ß §«“¡≈÷° §«“¡ Ÿß §«“¡¬“« √«¡∑—Èß¡‘µ‘∑“߇«≈“ „π‡¢µæ◊Èπ∑’˵à“ß Ê µ“¡∑’ˇ√“°”Àπ¥ ¢Õ∫‡¢µ√–À«à“ß∑’Ë ¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡ âπ ÿ¡¡µ‘ ·≈–‡∑§π‘§ ∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√åµà“ß Ê ‡™àπ ·ºπ∑’Ë ¿“æ∂à“¬ œ≈œ Õ“®®–®”·π°‡ªìπ‡¢µ ¿Ÿ¡‘¿“§ ª√–‡∑» ®—ßÀ«—¥ ‡¡◊Õß ™ÿ¡™π ∑âÕß∂‘Ëπ œ≈œ ∑’ˇ©æ“–‡®“–®ß‰ª¡’°“√æ‘®“√≥“ «‘‡§√“–Àå∂÷ß°“√°√–®“¬·≈–  —¡æ—π∏¿“æ¢Õß¡πÿ…¬å∫πº‘«‚≈° ·≈–≈—°…≥–∑“ßæ◊Èπ∑’Ë¢Õß°“√µ—Èß∂‘Ëπ∞“π¢Õß¡πÿ…¬å ·≈– °“√∑’Ë„™âª√–‚¬™π宓°æ◊Èπ‚≈°  —¡æ—π∏宓°∂‘Ëπ∞“π¢Õß¡πÿ…¬å ·≈–°“√∑’Ë„™âª√–‚¬™π宓°æ◊Èπ‚≈°  —¡æ—π∏¿“æ√–À«à“ß —ߧ¡¡πÿ…¬å°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ ´÷Ëß∂◊Õ«à“‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π°“√»÷°…“ §«“¡·µ°µà“߇™‘ßæ◊Èπ∑’Ë (Area difference)¡‘ µ‘  — ¡ æ— π ∏å ‡ ™‘ ß ∑”‡≈∑’Ë µ—È ß À¡“¬∂÷ß °“√»÷°…“§«“¡·µ°µà“ßÀ√◊Õ§«“¡‡À¡◊Õπ°—π¢Õß —ߧ¡¡πÿ…¬å „π·µà≈– ∂“π∑’Ë „π∞“π–∑’˧«“¡·µ°µà“ß·≈–‡À¡◊Õπ°—ππ—ÈπÕ“®¡’§«“¡‡°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫§«“¡·µ°µà“ß ·≈–§«“¡‡À¡◊Õπ°—π„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ ∑“߇»√…∞°‘® ∑“ß —ߧ¡ ∑“ß«—≤π∏√√¡ ∑“ß°“√‡¡◊ Õ ß ·≈–°“√»÷ ° …“¿Ÿ ¡‘ ∑— » πå ∑’Ë · µ°µà “ ß°— π „π‡√◊Ë Õ ßÕß§å ª √–°Õ∫ ªí ® ®— ¬ µ≈Õ¥®π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 163
  • ·∫∫√Ÿª°“√°√–®“¬¢Õß¡πÿ…¬å∫πæ◊Èπ‚≈° ·≈–°“√∑’Ë¡πÿ…¬å„™âª√–‚¬™π宓°æ◊Èπ‚≈° ‡Àµÿ‰√¡πÿ…¬å ®÷ß„™âª√–‚¬™π宓°æ◊Èπ‚≈°·µ°µà“ß°—π„π ∂“π∑’˵à“ß°—π·≈–„π‡«≈“∑’˵à“ß°—π ¡’º≈°√–∑∫Õ¬à“߉√¿“«–ª√–™“°√ √“¬≈–‡Õ’¬¥¢âÕ‡∑Á®®√‘߇°’ˬ«°—∫ª√–™“°√„π‡√◊ËÕß ”§—≠ Û ¥â“π §◊Õ ¢π“¥ª√–™“°√ °“√°√–®“¬µ—«‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë ·≈–Õߧåª√–°Õ∫¢Õߪ√–™“°√¢π“¥¢Õߪ√–™“°√ ®”π«πª√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥¢Õ߇¢µæ◊Èπ∑’ËÀπ÷Ëßæ◊Èπ∑’Ë ≥ ‡«≈“∑’Ë°≈à“«∂÷ß°“√°√–®“¬µ—«‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë °“√∑’˪√–™“°√°√–®“¬µ—«°—πÕ¬Ÿà„π à«πµà“ß Ê ¢Õßæ◊Èπ∑’ËÀπ÷Ëßæ◊Èπ∑’Ë ≥ ‡«≈“∑’Ë°≈à“«∂÷ßÕߧåª√–°Õ∫¢Õߪ√–™“°√ ≈—°…≥–µà“ß Ê ∑’¡ «πº≈—°¥—π„À⇰‘¥°“√‡ª≈’¬π·ª≈ߢπ“¥À√◊Õ®”π«πª√–™“°√ Ë’à Ë Õߧåª√–°Õ∫¢Õߪ√–™“°√‡ªìπ¥—™π’Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’Ë™’È„Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧÿ≥¿“æ¢Õߪ√–™“°√ Õߧåª√–°Õ∫ ª√–™“°√∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à ‡æ» Õ“¬ÿ °“√»÷°…“ Õ“™’æ °“√ ¡√ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߪ√–™“°√ Õߧåª√–°Õ∫ ”§—≠∑’Ë∑”„À⇰‘¥°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߪ√–™“°√ §◊Õ °“√‡°‘¥ °“√µ“¬ ·≈–°“√¬â“¬∂‘Ëπ 164 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • §≥–ºŸâ®—¥∑”§≥–∑’˪√÷°…“ Ò. §ÿ≥À≠‘ß°…¡“ «√«√√≥ ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Ú. 𓬫‘π¬ √Õ¥®à“¬ — √Õ߇≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Û. 𓬠ÿ™“µ‘ «ß»å ÿ«√√≥ ∑’˪√÷°…“¥â“πæ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ Ù. π“߇∫≠®≈—°…≥å πÈ”øÑ“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ı. π“ß¿“«π’ ∏”√߇≈‘»ƒ∑∏‘Ï √ÕߺŸÕ”𫬰“√ ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ â§≥–¬°√à“ß Ò. æ√–∏√√¡‚°»“®“√¬å ∑’˪√÷°…“ Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÓ≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ Ú. √Õß»“ µ√“®“√¬å«ÿ≤‘™—¬ ¡Ÿ≈»‘≈ªá ª√–∏“π ¢â“√“™°“√∫”π“≠ Û. √Õß»“ µ√“®“√¬åπ§√‘π∑√å ‡¡¶‰µ√√—µπå √Õߪ√–∏“π §≥–√—∞»“ µ√å¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å Ù. æ√–¡À“ ¡®‘πµå  ¡⁄¡“ªÿê‚ê §≥–∑”ß“π ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÓ≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ ı. æ√–¡À“À√√…“ ∏¡⁄¡À“‚  §≥–∑”ß“π ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÓ≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ ˆ. æ√–¡À“ ÿ∑—»πå µ‘ ⁄ √«“∑’ §≥–∑”ß“π ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÓ≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ ˜. æ√–¡À“ ÿ‡∑æ  ÿª≥⁄±‘‚µ §≥–∑”ß“π £¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÓ≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ ¯. æ√–§√Ÿ«‘π—¬∏√«—≈≈æ ‚°«‘‚≈ §≥–∑”ß“π ˘. π“ß ÿ§π∏å  ‘π∏æ“ππ∑å §≥–∑”ß“π ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Ò. π“ß ÿæ√√≥’ ¡’‡∑»πå §≥–∑”ß“π ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÒÒ. π“ß«—≈¿“  ‘ßÀ∏√√¡ “√ §≥–∑”ß“π ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 165
  • ÒÚ. π“ßÕÿ∑ÿ¡æ√ ¡Ÿ≈æ√¡ §≥–∑”ß“π ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πÒÛ. ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å°«’ «√°«‘π §≥–∑”ß“π §≥– —ߧ¡»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª√– “π¡‘µ√ÒÙ. π“ß¡“µ√‘π’ √—°…嵓ππ∑å™—¬ §≥–∑”ß“π §≥– —ߧ¡»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√åÒı. π“¬∑√ß∏√√¡ ªîòπ‚µ §≥–∑”ß“π  “¬π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π ∏𓧓√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬Òˆ. √Õß»“ µ√“®“√¬åÕ√√¶¬å§≥“ ·¬â¡π«≈ §≥–∑”ß“π  “¢“«‘™“‡»√…∞»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™Ò˜. ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å‡™’¬ß ‡¿“™‘µ §≥–∑”ß“π §≥–‡»√…∞»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏ÿ√°‘®∫—≥±‘µ¬åÒ¯. π“ß “«≈–ÕÕ∑Õß Õ—¡√‘π∑√å√—µπå §≥–∑”ß“π §≥–¡πÿ…¬»“ µ√å·≈– —ߧ¡»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øæ√–π§√Ò˘. ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å∏¡°√ ∏“√“»√’ ÿ∑∏‘ §≥–∑”ß“π §≥–‡»√…∞»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿ߇∑æÚ. π“ß ÿ¿“¿√≥å ®‘µ®—°√ §≥–∑”ß“π  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘ÚÒ. π“ß»‘√‘°“≠®πå ‚° ÿ¡¿å §≥–∑”ß“π  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ ÚÚÚ. π“ß¡≥’π“∂ ®—π∑√å§ÿ≥“ §≥–∑”ß“π  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ ÛÚÛ. π“ß∏π“≈—¬ ≈‘¡ª√—µπ§’√’ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬πº—°‰Àà ç ÿ∑∏“ª√–¡ÿ¢éÚÙ. π“ß “«®“√ÿ«√√≥“ ¿—∑√π“«‘π §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π‚¬∏‘π∫Ÿ√≥–Úı. 𓬉µ√√—µπå  ÿ∑∏‡°’¬√µ‘ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π “¡‡ π«‘∑¬“≈—¬Úˆ. π“ßÕπߧå ∫—«∑Õ߇≈‘» §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π«—¥∑√ߧ–πÕßÚ˜. π“ß “«√ÿâßµ–«—π «—µ√π—π∑å §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬πª√–™“Õÿª∂—¡¿å166 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • Ú¯. π“¬æ—≤π“ πâÕ¬‰æ‚√®πå §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬ππ§√À≈«ß çæ‘∫Ÿ≈¬åª√–‡ √‘∞«‘∑¬åéÚ˘. π“ß “««‘‰≈æ√ À«“π π‘∑ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π ÿ«√√≥“√“¡«‘∑¬“§¡Û. π“ßªπ—¥¥“ ¡’ ¡∫—µ‘ß“¡ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π«—¥√“™‚Õ√ ÛÒ. π“ß “«‡æÁ™√√—µπå 欗∫«“√‘π∑√å §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π™‘‚π√ «‘∑¬“≈—¬ÛÚ. π“ß≈–ÕÕß ÕàÕπ‡°µÿæ≈ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π µ√’«—¥√–¶—ßÛÛ. π“ß°√√≥‘°“√å  ß«πÀ¡Ÿà §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π‡µ√’¬¡Õÿ¥¡»÷°…“æ—≤π“°“√ÛÙ. π“ß ÿ¥“«√√≥ ‚√®πåÀ≈àÕ °ÿ≈ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π«—¥¡À“∫ÿ»¬åÛı. 𓬠¡À«—ß ™—¬µ“¡≈ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π‡∑滑√‘π∑√åÛˆ. π“ß®√‘¬“ »√’‡æ™√ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π∫â“π§≈Õß¡À“ «— ¥‘ÏÛ˜. π“ß¡πæ√ ®—π∑√å§≈⓬ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π«—¥ª√‘π“¬°Û¯. π“ß®ÿ±“¡“»  √«‘ Ÿµ√ §≥–∑”ß“π  ”π—°µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πÛ˘. π“ß∫√√‡®Õ¥æ√  Ÿà· π ÿ¢ §≥–∑”ß“π  ”π—°æ—≤π“π«—µ°√√¡°“√®—¥°“√»÷°…“Ù. π“ß«—π‡æÁ≠  ÿ∑∏“°“» §≥–∑”ß“π  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ÙÒ. π“ß√–«‘«√√≥ ¿“§æ√µ §≥–∑”ß“π  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ÙÚ. π“ß “«√ÿàßπ¿“ πÿµ√“«ß» §≥–∑”ß“π  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ÙÛ. π“ߥ√ÿ≥’ ®”ª“∑Õß §≥–∑”ß“π  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 167
  • ÙÙ. π“ß “«æ√π‘¿“ »‘≈ªáª√–§Õß §≥–∑”ß“π  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ùı. π“ß “«‡æÁ≠®—π∑√å ∏π“«‘¿“  §≥–∑”ß“π  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ùˆ. π“ß “«°Õ∫°ÿ≈  ÿ°¢– §≥–∑”ß“π  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ù˜. π“ߪ“π∑‘æ¬å ®µÿ√“ππ∑å §≥–∑”ß“π·≈–‡≈¢“πÿ°“√  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ù¯. π“ß “«ª√–¿“æ√√≥ ·¡âπ ¡ÿ∑√ §≥–∑”ß“π·≈–ºŸ™«¬‡≈¢“πÿ°“√ âà  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ù˘. π“¬Õπÿ®‘πµå ≈“¿∏π“¿√≥å §≥–∑”ß“π·≈–ºŸ™«¬‡≈¢“πÿ°“√ âà  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  æ∞.§≥–∫√√≥“∏‘°“√ Ò. √Õß»“ µ√“®“√¬å«ÿ≤‘™—¬ ¡Ÿ≈»‘≈ªá ¢â“√“™°“√∫”π“≠ ª√–∏“π Ú. π“ß∏π“≈—¬ ≈‘¡ª√—µπ§’√ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬πº—°‰Àà ç ÿ∑∏“ª√–¡ÿ¢é √Õߪ√–∏“π Û. æ√–∏√√¡‚°»“®“√¬å Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÓ≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ Ù. æ√–¡À“ ¡®‘πµå  ¡⁄¡“ªÿê‚ê ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÓ≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ ı. æ√–¡À“À√√…“ ∏¡⁄¡À“‚  ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÓ≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ ˆ. æ√–¡À“ ÿ∑—»πå µ‘ ⁄ √«“∑ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÓ≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ ˜. æ√–¡À“ ÿ‡∑æ  ÿª≥⁄±‘‚µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“®ÿÓ≈ß°√≥√“™«‘∑¬“≈—¬ ¯. æ√–§√Ÿ«‘π—¬∏√«—≈≈æ ‚°«‘‚≈ «—¥ª√–¬ÿ√«ß»“«“ «√«‘À“√ ˘. π“ß ÿ§π∏å  ‘π∏æ“ππ∑å ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È Ò. π“ß ÿæ√√≥’ ¡’‡∑»πå ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È ÒÒ. π“ß«—≈¿“  ‘ßÀ∏√√¡ “√ ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È ÒÚ. π“ßÕÿ∑ÿ¡æ√ ¡Ÿ≈æ√¡ ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È ÒÛ. π“ß·¡âπ‡¥◊Õπ  ÿ¢∫”√ÿß ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È ÒÙ. π“ß “«®ß®√—  ·®à¡®—π∑√å ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È Òı. π“ß∑‘æ«—≈¬å ¡—Ëπ§ßÀ—µ∂å ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“πÈ È Òˆ. π“ß°Õ∫°“≠®πå ‡∑’¬π‰™¬¡ß§≈ ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È Ò˜. √Õß»“ µ√“®“√¬å™Ÿ»√’ ¡≥’惰…å ¢â“√“™°“√∫”π“≠  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È Ò¯. ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å°«’ «√°«‘π  ∂“∫—π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—欓°√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ª√– “π¡‘µ√ 168 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡
  • Ò˘. π“ß¡“µ√‘π’ √—°…嵓ππ∑å™—¬ §≥– —ߧ¡»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√åÚ. π“¬∑√ß∏√√¡ ªîòπ‚µ  “¬π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π ∏𓧓√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ÚÒ. π“ß “«≈–ÕÕ∑Õß Õ—¡√‘π∑√å√µπå — §≥–¡πÿ…¬»“ µ√å·≈– —ߧ¡»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øæ√–π§√ÚÚ. ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å≥—∞°“ µ—π °ÿ≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ª√– “π¡‘µ√ÚÛ. ¥√.ª√’¬“πÿ™ æ‘∫Ÿ≈ √“«ÿ∏ À—«Àπâ“‚§√ß°“√«‘®—¬‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß  ”π—°ß“π∑√—æ¬å ‘π à«πæ√–¡À“°…—µ√‘¬åÚÙ. ¥√.‚Õ¡ Àÿ«–π—π∑πå ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏ÿ√°‘®∫—≥±‘µÚı. π“߇¡µµ“ ¿‘√¡¬å¿—°¥’  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ ÒÚˆ. π“ß “«¡“≈’ ‚µ °ÿ≈  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ ÚÚ˜. π“ß»‘√‘°“≠®πå ‚° ÿ¡¿å  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ ÚÚ¯. π“ß¡≥’π“∂ ®—π∑√å§ÿ≥“  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ ÛÚ˘. π“ß«‘‰≈«√√≥ «ß»å∑Õß»√’  ”π—°¡“µ√∞“π°“√Õ“™’«»÷°…“Û. 𓬥”√ß»—°¥‘Ï ™—¬ π‘∑  ”π—°¡“µ√∞“π°“√Õ“™’«»÷°…“ÛÒ. π“ß “«®“√ÿ«√√≥“ ¿—∑√π“«‘π ‚√߇√’¬π‚¬∏‘π∫Ÿ√≥–ÛÚ. π“ß “«√ÿâßµ–«—π «—µ√π—π∑å ‚√߇√’¬πª√–™“Õÿª∂—¡¿åÛÛ. π“¬æ—≤π“ πâÕ¬‰æ‚√®πå ‚√߇√’¬ππ§√À≈«ß çæ‘∫Ÿ≈¬åª√–‡ √‘∞«‘∑¬åéÛÙ. π“ß “««‘‰≈æ√ À«“π π‘∑ ‚√߇√’¬π ÿ«√√≥“√“¡«‘∑¬“§¡Ûı. π“ßªπ—¥¥“ ¡’ ¡∫—µ‘ß“¡ ‚√߇√’¬π«—¥√“™‚Õ√ Ûˆ. π“ß “«‡æÁ™√√—µπå 欗∫«“√‘π∑√å ‚√߇√’¬π™‘‚π√ «‘∑¬“≈—¬Û˜. π“ß≈–ÕÕß ÕàÕπ‡°µÿæ≈ ‚√߇√’¬π µ√’«—¥√–¶—ßÛ¯. π“ß°√√≥‘°“√å  ß«πÀ¡Ÿà ‚√߇√’¬π‡µ√’¬¡Õÿ¥¡»÷°…“æ—≤π“°“√Û˘. 𓬠¡À«—ß ™—¬µ“¡≈ ‚√߇√’¬π‡∑滑√‘π∑√åÙ. π“ß¡πæ√ ®—π∑√å§≈⓬ ‚√߇√’¬π«—¥ª√‘𓬰ÙÒ. π“߇¬Á𮑵µå ‰æ¬√‘π ‚√߇√’¬π«—¥¥à“π ”‚√ßÙÚ. π“ß¡≥’≈—°…≥å ·æߥ’ ‚√߇√’¬πÕπÿ√“™ª√– ‘∑∏‘ÏÙÛ. π“ß “«¡—≥±‘µ“  ÿª√–¥‘…∞å ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ‚√߇√’¬π¡“·µ√凥ՒÙÙ. π“ß¡“≈’ ∫“ß∑à“‰¡â ‚√߇√’¬π µ√’«‘∑¬“Ùı. π“ß “««√≈—°…≥å √—µµ‘°“≈™≈“°√ ‚√߇√’¬π “¬πÈ”º÷Èß „πæ√–Õÿª∂—¡¿åœÙˆ. π“ß “«‚ æ‘¥“ ‡¢◊ËÕß∂ÿàß  ”π—°ß“π∑√—æ¬å ‘π à«πæ√–¡À“°…—µ√‘¬åÙ˜. π“ß«—π‡æÁ≠  ÿ∑∏“°“»  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“Ù¯. π“ß√–«‘«√√≥ ¿“§æ√µ  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“Ù˘. π“ß “«√ÿàßπ¿“ πÿµ√“«ß»å  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ 169
  • ı. π“ߥ√ÿ≥’ ®”ª“∑Õß  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ıÒ. π“ß “«æ√π‘¿“ »‘≈ªáª√–§Õß  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ıÚ. π“ß “«°Õ∫°ÿ≈  ÿ°¢–  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ıÛ. π“ߪ“π∑‘æ¬å ®µÿ√“ππ∑å  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ‡≈¢“πÿ°“√ ıÙ. π“ß “«ª√–¿“æ√√≥ ·¡âπ ¡ÿ∑√  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ºŸ™«¬‡≈¢“πÿ°“√ âà ıı. π“¬Õπÿ®πµå ≈“¿∏π“¿√≥å ‘  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ºŸ™«¬‡≈¢“πÿ°“√ âà§≥–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√ Ò. π“ß “«√ÿàßπ¿“ πÿµ√“«ß»å  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ª√–∏“π Ú. π“ß “«®—π∑√“ µ—πµ‘æß»“πÿ√°…å —  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ §≥–∑”ß“π Û. π“ߥ√ÿ≥’ ®”ª“∑Õß  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ §≥–∑”ß“π Ù. π“ß “«æ√π‘¿“ »‘≈ªáª√–§Õß  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ §≥–∑”ß“π ı. π“ß¡—∑π“ ¡√√§º≈  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ §≥–∑”ß“π ˆ. π“߇ “«¿“ »—°¥“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ §≥–∑”ß“π ˜. π“ß ÿ¢‡°…¡ ‡∑æ ‘∑∏‘Ï  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ §≥–∑”ß“π ¯. 𓬫’√–‡¥™ ‡™◊ÈÕπ“¡  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ §≥–∑”ß“π ˘. «à“∑’Ë √.µ. ÿ√“…Æ√å ∑Õ߇®√‘≠  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ §≥–∑”ß“π Ò. π“ß “«ª√–¿“æ√√≥ ·¡âπ ¡ÿ∑√  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ §≥–∑”ß“π ÒÒ. π“¬Õπÿ®‘πµå ≈“¿∏π“¿√≥å  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ §≥–∑”ß“π ÒÚ. π“ß “«°Õ∫°ÿ≈  ÿ°¢–  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ §≥–∑”ß“π ·≈–‡≈¢“πÿ°“√§≥–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ Ò. π“ߪ“π∑‘æ¬å ®µÿ√“ππ∑å  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ú. π“ß “«ª√–¿“æ√√≥ ·¡âπ ¡ÿ∑√  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Û. π“¬Õπÿ®‘πµå ≈“¿∏π“¿√≥å  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ºŸâæ‘¡æå Ò. π“ß “«ª“≥‘µ“ «—≤πæ“π‘™  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ú. π“ß “«°—≠≠¡π ´“∫´÷È߉æ√  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ æ‘¡æå∑’Ë ‚√ßæ‘¡æå™ÿ¡πÿ¡ À°√≥å°“√‡°…µ√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ®”°—¥ ˜˘ ∂ππß“¡«ß»å«“π ·¢«ß≈“¥¬“« ‡¢µ®µÿ®—°√ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ Ò˘ ‚∑√. -ÚıˆÒ-Ùıˆ˜ ‚∑√ “√ -Úı˜˘-ıÒÒ π“¬‚™§¥’ ÕÕ ÿ«√√≥ ºâŸæ‘¡æåºâŸ‚¶…≥“ æ.». ÚııÒ