ตัวอย่างระบบดูช่วยเหลือนักเรียน

19,970 views
19,753 views

Published on

3 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
188
Actions
Shares
0
Downloads
376
Comments
3
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างระบบดูช่วยเหลือนักเรียน

 1. 1. ครูที่ปรึกษา นางทับทิม เจริญตาเอกสารงานกิจการนักเรียน ฝ่ ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธรสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ้
 2. 2. คานา ่ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนถือได้วาเป็ นงานที่สาคัญเป็ นอย่างยิงของครู อาจารย์ท้ งนี้ ่ ัเพราะถือว่าเป็ นหน้าที่ของครู ผสอนที่จะต้อง ดูแล ให้ความรัก และเอาใจใส่ นกเรี ยนในที่ปรึ กษาเป็ นกรณี พิเศษ ู้ ันอกจากงานสอนหรื องานที่รับผิดชอบอย่างอื่น เพราะจะเป็ นการช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรี ยนเป็ นการเบื้องต้นหรื อไม่ให้เกิดปั ญหาขึ้นเลย ทั้งนี้เพื่อนักเรี ยนที่จบการศึกษาออกไปจะได้มีคุณภาพและเป็ นที่ ิ ่ต้องการของสังคม และสามารถใช้ชีวตอยูในสังคมได้อย่างมีความสุ ข หวังเป็ นอย่างยิงสิ่ งต่างๆที่ผจดทาได้กระทาและแก้ปัญหาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อ ่ ู้ ั นักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆและสามารถเป็ นตัวอย่างในการแก้ปัญหาสาหรับนักเรี ยนคนอื่นต่อไป ทับทิม เจริ ญตา ครู ที่ปรึ กษา
 3. 3. สารบัญ หน้ าคานา กสารบัญ ขบทบาทภาระหน้าที่ของครู ท่ีปรึ กษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน………………1หลักฐานที่ตองใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน………………………………….2 ้บทที่ 1 สรุ ปผลการรู้จกนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล………………………………………..3 ับทที่ 2 สรุ ปผลการคัดกรองนักเรี ยน…………………………………………………..28บทที่ 3 สรุ ปผลการดาเนินงานส่ งเสริ มนักเรี ยน………………………………………..35บทที่ 4 สรุ ปผลการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยน…………………………………..37บทที่ 5 บันทึกการส่ งต่อ……………………………………………………………….39ภาคผนวกตัวอย่างกิจกรรมคาบโฮมรู ม…………………………………………………………..42สรุ ปแบบประเมินความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามระบบดูแลนักเรี ยน……………44เอกสารอ้างอิงงานการการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน…………………………….45ภาพถ่ายการร่ วมกิจกรรมต่างๆกับนักเรี ยน 3 / 7………….…………………………..64
 4. 4. บทบาทภาระหน้ าทีของครู ทปรึกษาในระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน ่ ี่1. ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทั้งการส่ งเสริ ม ป้ องกันปั ญหา และการช่วยเหลือ แก้ไข ปัญหาในด้าน ความสามารถ ด้านสุ ขภาพ และด้านครอบครัวหรื ออื่นๆ2. ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนตามแนวทางที่กาหนด คือ 2.1 การรู้จกนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ได้แก่ ั 1. การสัมภาษณ์นกเรี ยนเป็ นรายบุคคล ั 2. การเยียมบ้านนักเรี ยน ่ 3. ข้อมูลจากระเบียนสะสม 4. ข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง 2.2 การคัดกรองนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ , กลุ่มเสี่ ยง,กลุ่มมีปัญหา ซึ่งคัดกรองนักเรี ยนได้จาก 1. ระเบียนสะสม 2. แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) 3.การสัมภาษณ์ 4. ผลการเรี ยน ฯลฯ 2.3 การส่ งเสริ มนักเรี ยน โดยใช้กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมโฮมรู ม 2. การจัดประชุ มผูปกครองชั้นเรี ยน ( Classroom meeting ) ้ 2.4 การป้ องกันและช่วยเหลือนักเรี ยน โดยใช้กิจกรรม ดังนี้ 1. การให้การปรึ กษาเบื้องต้น 2. การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 3. การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน( จับคู่ Buudy ) 4. การจัดกิจกรรมซ่อมเสริ ม 5. การจัดกิจกรรมสื่ อสารกับผูปกครอง เช่น โทรศัพท์,การเชิญมาพบ การเยียมบ้านเพื่อ ้ ่ พบปะผูปกครอง เป็ นต้น ้ 2.5 การส่ งต่อนักเรี ยน ให้บุคคลต่อไปนี้ ( กรณี การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นยังไม่ดีข้ ึน) 1. ครู แนะแนว ( ขอทุนการศึกษา ,ให้ความช่วยเหลือปั ญหาที่ยากแก่การช่วยเหลือ ) 2. ครู ปกครอง ( ปัญหาระเบียบวินย ,ปัญหาความประพฤติ เป็ นต้น ) ั 3. ครู พยาบาล ( กรณี ปัญหาด้านสุ ขภาพ ) ฯลฯ
 5. 5. 3. ร่ วมประชุมกลุ่มที่ปรึ กษาปั ญหารายกรณี ( กรณี นกเรี ยนในความดูแลมีปัญหาที่ตองให้ความช่วยเหลือ ั ้ จะประชุมร่ วมกับผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน )4. บันทึกหลักฐานการปฏิบติงานและประเมินผลรายงานส่ งหัวหน้าระดับ ั5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หลักฐานทีต้องใช้ ในระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน ่ สาหรับอาจารย์ ทปรึกษา ี่1. ระเบียนสะสม2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ( SDQ)3. แบบสรุ ปการคัดกรองนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล4. แบบสรุ ปการรายงานผลการคัดกรองนักเรี ยนในชั้นเรี ยน5. บันทึกการโฮมรู ม6. บันทึกการวางแผนช่วยเหลือ / แก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน7. บันทึกการให้คาปรึ กษาเบื้องต้นของครู ที่ปรึ กษา8. บันทึกการส่ งต่อนักเรี ยน9. บันทึกการติดตามผลการช่วยเหลือนักเรี ยน10. บันทึกการประชุมชั้นเรี ยน11. แบบสรุ ปการรายงานผลการดูแลเพื่อของนักเรี ยน
 6. 6. บทที่ 1 การรู้ จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล ่รายชื่อนักเรี ยนที่อยูในความดูแล ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/7 ปี การศึกษา 2554 เลขที่ 1 - 22 ครู ที่ปรึ กษา นางทับทิม เจริ ญตา เลขที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น 1 เด็กชายกิตติพงษ์ โคตรพันธ์ หนุ่ม 2 เด็กชายกิตติพงษ์ พรมเกตุ นิก 3 เด็กชายจักรพันธ์ วงษ์ศรี กล ุ เดย์ 4 เด็กชายณรงค์รัชช์ นามขา แจ๊ค 5 เด็กชายดรัณภพ ศรี กกโพธิ์ ตาเหลี่ยม 6 เด็กชายทัพไทย แสนโท ดอม 7 เด็กชายธนาวัฒน์ ในพรม นพ 8 เด็กชายปริ ญญา พันชัย โจโจ้ 9 เด็กชายวรายุทธ ไศลบาท ปื น 10 เด็กชายอัครเดช ทองทา ฟิ วส์ 11 เด็กชายอาณุวรรณ กาลจักร ปามล์ 12 เด็กชายอาทิตย์ ศรี วรมย์ ต้น 13 เด็กหญิงกนกพร ผุดผ่อง 14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาสขาว น้ าหวาน 15 เด็กหญิงกาญจนา คายอด ตอง 16 เด็กหญิงเกตน์นิภา รุ่ งเรื อง 17 เด็กหญิงจันทะภา พันเพ็ชร 18 เด็กหญิงจิราภรณ์ งามฉลวย 19 เด็กหญิงชนิตา สัจจานิตย์ 20 เด็กหญิงณัฐริ กา เที่ยงธรรม มิ้ว 21 เด็กหญิงดุจลดา กองพันธ์ 22 เด็กหญิงนุชธิดา ศรี มนตะ ั นุช
 7. 7. เลขที่ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น 23 เด็กหญิงปิ ยนุช ศรี มนตะ ั 24 เด้กหญิงพลอยวริ นทร์ ชื่นบาล 25 เด็กหญิงภานุชนาถ พวงชมภู 26 เด็กหญิงมณฑิชา ไชยรักษ์ 27 เด็กหญิงยุภาพร วงษ์ศรี แก้ว 28 เด็กหญิงรสจริ นทร์ จันดี 29 เด็กหญิงศศิมาพร วงศ์พรหม 30 เด็กหญิงสุจิตรา เวชกามา 31 เด็กหญิงสุธาทิพย์ กลมเกลียว 32 เด็กหญิงสุนนทา ชายทวีป ั 33 เด็กหญิงสุภารัตน์ จันดี 34 เด็กหญิงสุภารัตน์ ผุดผ่อง 35 เด็กหญิงอรวรรณ มูละสิ วะ 36 เด็กหญิงอรวรรณ วงศ์จนทร์ ั 37 เด็กหญิงศศิธร อ่อนน้อม 38 เด็กหญิงสุวนัน ศรี เสน 39 เด็กหญิงจุฑามาศ ศรี ดามาตร 40 เด็กหญิงนริ สรา เที่ยงธรรม อัน 41 เด็กหญิงบุษกร ไชยรักษ์ ตัก ๊ 42 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ วันศุกร์ แตงโม
 8. 8. ผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ที่ 3/7 ครู ทปรึกษา นางทับทิม เจริญตา ี่ ชื่ อ สกุล ผลการเรียนม.3 ปัญหาการเรียน ผลการแก้ไขเด็กชายกิตติพงษ์ โคตรพันธ์ 2.26 -เด็กชายกิตติพงษ์ พรมเกตุ 2.69 -เด็กชายจักรพันธ์ วงษ์ศรี กล ุ 2.85 -เด็กชายณรงค์รัชช์ นามขา 2.42 ติด 0 รายวิชา คอมพิวเตอร์ ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้วเด็กชายดรัณภพ ศรี กกโพธิ์ 2.19 ติด 0 รายวิชา คอมพิวเตอร์ ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้วเด็กชายทัพไทย แสนโท 2.80 1.69 ติด 0 รายวิชา คอมพิวเตอร์ ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้วเด็กชายธนาวัฒน์ ในพรม มผ วิชาแนะแนวเด็กชายปริ ญญา พันชัย 2.55 -เด็กชายวรายุทธ ไศลบาท 3.16 -เด็กชายอัครเดช ทองทา 2.53 มผ วิชาแนะแนว ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้วเด็กชายอาณุวรรณ กาลจักร 2.85 -เด็กชายอาทิตย์ ศรี วรมย์ 3.37 -เด็กหญิงกนกพร ผุดผ่อง 3.46 -เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาสขาว 3.78 -เด็กหญิงกาญจนา คายอด 3.75 -เด็กหญิงเกตน์นิภา รุ่ งเรื อง 3.39 -เด็กหญิงจันทะภา พันเพ็ชร 3.71 -เด็กหญิงจิราภรณ์ งามฉลวย 3.80 -เด็กหญิงชนิตา สัจจานิตย์ 3.17 -เด็กหญิงณัฐริ กา เที่ยงธรรม 2.03 มผ วิชาแนะแนว ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้วเด็กหญิงดุจลดา กองพันธ์ 3.44 -เด็กหญิงนุชธิดา ศรี มนตะ ั 3.37 -
 9. 9. ชื่ อ สกุล ผลการเรียน ม.3 ปัญหาการเรียน ผลการแก้ไขเด็กหญิงปิ ยนุช ศรี มนตะ ั 3.39 -เด้กหญิงพลอยวริ นทร์ ชื่นบาล 3.41 -เด็กหญิงภานุชนาถ พวงชมภู 3.64 -เด็กหญิงมณฑิชา ไชยรักษ์ 3.85 -เด็กหญิงยุภาพร วงษ์ศรี แก้ว 3.55 - 2.87 ติด 0 รายวิชา ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้วเด็กหญิงรสจริ นทร์ จันดี คอมพิวเตอร์เด็กหญิงศศิมาพร วงศ์พรหม 2.58 -เด็กหญิงสุจิตรา เวชกามา 3.78 - 2.89 ติด 0 รายวิชา ดาเนินการเรี ยบร้อยแล้วเด็กหญิงสุธาทิพย์ กลมเกลียว คอมพิวเตอร์เด็กหญิงสุนนทา ชายทวีป ั 3.76 -เด็กหญิงสุภารัตน์ จันดี 3.62 -เด็กหญิงสุภารัตน์ ผุดผ่อง 3.39 -เด็กหญิงอรวรรณ มูละสิ วะ 2.55 -เด็กหญิงอรวรรณ วงศ์จนทร์ ั 3.66 -เด็กหญิงศศิธร อ่อนน้อม 3.67 -เด็กหญิงสุวนัน ศรี เสน 3.50 -เด็กหญิงจุฑามาศ ศรี ดามาตร 4.00 -เด็กหญิงนริ สรา เที่ยงธรรม 3.66 -เด็กหญิงบุษกร ไชยรักษ์ 3.58 -เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ วันศุกร์ 3.75 -
 10. 10. ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 /7 ครู ทปรึกษา นางทับทิม เจริญตา ี่ลาดับที่ ชื่อ – สกุล นาหนัก ส่ วนสู ง ้ ปกติ น.น ต่า อ้วน หมู่ โรคประจาตัว เลือด 1 เด็กชายกิตติพงษ์ โคตรพันธ์ 47 165 / - - 2 เด็กชายกิตติพงษ์ พรมเกตุ 54 178 / - - 3 เด็กชายจักรพันธ์ วงษ์ศรี กล ุ 65 175 / - - 4 เด็กชายณรงค์รัชช์ นามขา 47 164 / - - 5 เด็กชายดรัณภพ ศรี กกโพธิ์ 40 167 / - - 6 เด็กชายทัพไทย แสนโท 42 163 / - 7 เด็กชายธนาวัฒน์ ในพรม 55 170 / - - 8 เด็กชายปริ ญญา พันชัย 45 168 - / - 9 เด็กชายวรายุทธ ไศลบาท 41 165 / - - 10 เด็กชายอัครเดช ทองทา 50 170 / - - 11 เด็กชายอาณุวรรณ กาลจักร 47 166 / - - 12 เด็กชายอาทิตย์ ศรี วรมย์ 45 166 / - - 13 เด็กหญิงกนกพร ผุดผ่อง 57 165 / - - 14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาสขาว 45 170 - / - 15 เด็กหญิงกาญจนา คายอด 49 150 / - - 16 เด็กหญิงเกตน์นิภา รุ่ งเรื อง 54 156 / - - 17 เด็กหญิงจันทะภา พันเพ็ชร 39 162 / - - 18 เด็กหญิงจิราภรณ์ งามฉลวย 47 156 / - - 19 เด็กหญิงชนิตา สัจจานิตย์ 39 160 / - - 20 เด็กหญิงณัฐริ กา เที่ยงธรรม 47 155 / - - 21 เด็กหญิงดุจลดา กองพันธ์ 43 160 / - - 22 เด็กหญิงนุชธิดา ศรี มนตะ ั 47 169 / - /
 11. 11. ลาดับที่ ชื่อ – สกุล นาหนัก ส่ วนสู ง ้ ปกติ น.น ต่า อ้วน หมู่ โรคประจาตัว เลือด 23 เด็กหญิงปิ ยนุช ศรี มนตะ ั 48 160 / - - 24 เด้กหญิงพลอยวริ นทร์ ชื่นบาล 47 160 / - - 25 เด็กหญิงภานุชนาถ พวงชมภู 64 156 - - / 26 เด็กหญิงมณฑิชา ไชยรักษ์ 47 161 / - 27 เด็กหญิงยุภาพร วงษ์ศรี แก้ว 53 165 / - - 28 เด็กหญิงรสจริ นทร์ จันดี 43 154 / - - 29 เด็กหญิงศศิมาพร วงศ์พรหม 47 155 / - - 30 เด็กหญิงสุจิตรา เวชกามา 45 155 / - - 31 เด็กหญิงสุธาทิพย์ กลมเกลียว 32 145 / - - 32 เด็กหญิงสุนนทา ชายทวีป ั 43 157 / - - 33 เด็กหญิงสุภารัตน์ จันดี 49 157 / - - 34 เด็กหญิงสุภารัตน์ ผุดผ่อง 55 155 / - - 35 เด็กหญิงอรวรรณ มูละสิ วะ 40 150 / - - 36 เด็กหญิงอรวรรณ วงศ์จนทร์ ั 52 150 / / - 37 เด็กหญิงศศิธร อ่อนน้อม 47 160 / / 38 เด็กหญิงสุวนัน ศรี เสน 44 162 / - - 39 เด็กหญิงจุฑามาศ ศรี ดามาตร 48 159 / - - 40 เด็กหญิงนริ สรา เที่ยงธรรม 57 172 / - - 41 เด็กหญิงบุษกร ไชยรักษ์ 42 158 / - - 42 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ วันศุกร์ 43 155 / - -
 12. 12. การบันทึกข้ อมูลนักเรียนเป็ นรายบุคคล 1.ข้ อมูลทัวไป ่ ชื่อ.........................................................ชื่อเล่น................ชั้น...........เลขที่............เลขประจาตัวนักเรี ยน.............. เกิดวันที่................................เดือน.................................................พ.ศ.....................อยูบานเลขที่...............หมู่ที่............... ่ ้ ถนน...................................ตาบล.......................................อาเภอ........................................จังหวัด.................................... บิดาชื่อ....................................................อาชีพ.....................................................รายได้ต่อเดือน.................................บาท มารดาชื่อ................................................อาชีพ.....................................................รายได้ต่อเดือน..................................บาท ้ ั ่ ั มีพี่นองจานวน........คน ตนเองเป็ นคนที่.......ปั จจุบนอาศัยอยูกบ.....................เบอร์โทรศัพท์ผปกครอง.......................... ู้ ่ เดินทางมาโดย.............................เพื่อนร่ วมห้องหรื อร่ วมโรงเรี ยนที่อยูใกล้บานชื่อ...........................................ชั้นม..../..... ้ 2.ข้ อมูลส่ วนตัว ลักษณะนิสย.....................................น้ าหนัก..............ส่ วนสูง............โรคประจาตัว/ปั ญหาสุขภาพ...................... ั เพื่อนสนิทชื่อ.........................................................เบอร์โทรศัพท์...............................อาหารที่ชอบ................................... กีฬาที่ชอบ...................สี ที่ชอบ...............ของที่รักมาก...............................กิจกรรมยามว่าง............................................... 3. ข้ อมูลด้ านการเรียน จบการศึกษา ( ) ป.6 ( ) ม.3 จากโรงเรี ยน....................................................ตาบล............................................. อาเภอ............................จังหวัด................................ผลการเรี ยนเฉลี่ยปั จจุบน................................ ั ผลการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ..................................วิชาที่ชอบ....................................เหตุผล................................................... วิชาที่ถนัด............................................วิชาที่เรี ยนได้ดี.....................................วิชาที่ควรแก้ไข....................................เรื่ องที่ตองการเรี ยน ้ 4. การวิเคราะห์ เกียวกับความรู้พนฐาน ่ ื้ กาเครื่ องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ผูเ้ รี ยน ผูสอน ้ ป พ ดี ป พ ดี รับปรุ ง อใช้ รับปรุ ง อใช้ 1.นักเรี ยนมีพ้ืนฐานด้านการคานวณเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆ 2.นักเรี ยนมีความรู ้เรื่ องการหาพื้นที่ผิวและปริ มาตร 3.นักเรี ยนมีความรู ้เรื่ องกราฟเส้นตรงและกราฟอื่นๆ4.นักเรี ยนสามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 5.นักเรี ยนมีความรู ้เรื่ องความคล้าย 6.นักเรี ยนมีความรู ้เรื่ องการแก้อสมการ 7.นักเรี ยนมีความรู ้เรื่ องสถิติและการนาเสนอข้อมูล 8.นักเรี ยนมีความรู ้เรื่ องความน่าจะเป็ น9.นักเรี ยนเชื่อมันว่าตนเองสามารถเรี ยนคณิ ตศาสตร์ได้อย่างดี ่ 10.นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ผลการประเมิน สรุ ปผลการประเมินวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนอยูในระดับ ่ ลงชื่อ...................................ผูเ้ รี ยน ลงชื่อ..................................ผูสอน ้ (............................................) ( นางทับทิม เจริ ญตา)
 13. 13. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ผ้ ูเรี ยนเป็ นรายบุคคลนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 3/7 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 33101ที่ ชื่อ – สกุล อยู่ในระดับ จัดอยู่ในกลุ่ม1. เด็กชายกิตติพงษ์ โคตรพันธ์ พอใช้ ปานกลาง2. เด็กชายกิตติพงษ์ พรมเกตุ พอใช้ ปานกลาง3. เด็กชายจักรพันธ์ วงษ์ศรี กุล ดี เก่ง4. เด็กชายณรงค์รัชช์ นามขา พอใช้ ปานกลาง5. เด็กชายดรัณภพ ศรี กกโพธิ์ พอใช้ ปานกลาง6. เด็กชายทัพไทย แสนโท พอใช้ ปานกลาง7. เด็กชายธนาวัฒน์ ในพรม พอใช้ ปานกลาง8. เด็กชายปริ ญญา พันชัย ดี ปานกลาง9. เด็กชายวรายุทธ ไศลบาท ดี เก่ง10. เด็กชายอัครเดช ทองทา พอใช้ ปานกลาง11. เด็กชายอาณุวรรณ กาลจักร ดี เก่ง12. เด็กชายอาทิตย์ ศรี วรมย์ ดี ปานกลาง13. เด็กหญิงกนกพร ผุดผ่อง ดี เก่ง14. เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาสขาว ดี เก่ง15. เด็กหญิงกาญจนา คายอด ดี เก่ง16. เด็กหญิงเกตน์นิภา รุ่ งเรื อง ดี เก่ง17. เด็กหญิงจันทะภา พันเพ็ชร ดี เก่ง18. เด็กหญิงจิราภรณ์ งามฉลวย ดี เก่ง19. เด็กหญิงชนิตา สัจจานิตย์ ดี ปานกลาง20. เด็กหญิงณัฐริ กา เที่ยงธรรม พอใช้ ปานกลาง21. เด็กหญิงดุจลดา กองพันธ์ ดี เก่ง22. เด็กหญิงนุชธิดา ศรี มนตะั ดี เก่ง23. เด็กหญิงปิ ยนุช ศรี มนตะ ั ดี เก่ง24. เด็กหญิงพลอยวริ นทร์ ชื่นบาล ดี เก่ง25. เด็กหญิงภานุชนาถ พวงชมภู ดี เก่ง26. เด็กหญิงมณฑิชา ไชยรักษ์ ดี เก่ง
 14. 14. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ผ้ ูเรี ยนเป็ นรายบุคคลนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3/7 รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 33101 ที่ ชื่อ-สกุล ่ อยูในระดับ จัดอยูในกลุ่ม ่27. เด็กหญิงยุภาพร วงษ์ศรี แก้ว ดี ปานกลาง28. เด็กหญิงรสจริ นทร์ จันดี ดี เก่ง29. เด็กหญิงศศิมาพร วงศ์พรหม ดี ปานกลาง30. เด็กหญิงสุ จิตรา เวชกามา ดี เก่ง31. เด็กหญิงสุ ธาทิพย์ กลมเกลียว ดี เก่ง32. เด็กหญิงสุ นนทา ชายทวีป ั ดี เก่ง33. เด็กหญิงสุ ภารัตน์ จันดี ดี เก่ง34. เด็กหญิงสุ ภารัตน์ ผุดผ่อง ดี เก่ง35. เด็กหญิงอรวรรณ มูละสิ วะ พอใช้ ปานกลาง36. เด็กหญิงอรวรรณ วงศ์จนทร์ ั ดี เก่ง37. เด็กหญิงศศิธร อ่อนน้อม ดี เก่ง38. เด็กหญิงสุ วนันท์ ศรี เสน ดี เก่ง39. เด็กหญิงจุฑามาศ ศรี ดามาตร ดี เก่ง40. เด็กหญิงนริ ศรา เที่ยงธรรม ดี เก่ง41. เด็กหญิงบุษกร ไชยรักษ์ ดี เก่ง42. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ วันศุกร์ ดี เก่ง
 15. 15. สรุปผลการออกเยียมบ้ าน ่ ความสาคัญของการเยียมบ้ านนักเรียน ่ ผูปกครองจาเป็ นต้องรับรู้และรับทราบเกี่ยวกับผลการเรี ยนของนักเรี ยนที่อยูในความปกครองของตนเองอีกทั้ง ้ ่ต้องมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ในเป้ าหมายของโรงเรี ยน คือ เก่ง ดี มีสุข รวมทั้ง ิ ่การใช้ชีวตอยูในสังคมได้อย่างมีความสุ ขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ ของการเยียมบ้ านนักเรียน ่ 1. เพื่อแจ้งข่าวสารและนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรี ยนให้ผปกครองได้รับทราบ ู้ ่ ้ 2. เพื่อรับรู ้สภาพปั ญหาที่แท้จริ งของนักเรี ยนขณะอยูที่บาน และทราบถึงความต้องการของผูปกครองที่จะ ้ขอรับความช่วยเหลือจากโรงเรี ยน ่ 3. เพื่อศึกษาข้อมูลของนักเรี ยนที่อยูในความดูแลเป็ นรายบุคคล 4. เพื่อเป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนดีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ให้ครู ที่ปรึ กษาได้มีส่วนใกล้ชิดกับชุมชนซึ่ งทาให้ ัชุมชนให้ความเชื่ อมันต่อโรงเรี ยนอันเกิดผลดีในการพัฒนาโรงเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ่ประโยชน์ ทคาดว่าจะได้ รับ ี่ 1. นักเรี ยนและผูปกครองได้มีโอกาสพบกันกับครู ที่ปรึ กษา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับ ้ โรงเรี ยนและตัวนักเรี ยน ่ 2. ครู ที่ปรึ กษาได้สภาพความเป็ นอยูที่แท้จริ งของนักเรี ยน 3. โรงเรี ยนได้ขอมูลพื้นฐานที่เป็ นจริ งอันจะเป็ นข้อมูลอ้างอิง เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป ้ 4. นักเรี ยนได้รับการพัฒนาช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน อันจะเป็ นบ่อเกิดแห่งการมีคุณธรรม จริ ยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นกเรี ยน ัสรุ ปผลการออกเยี่ยมบ้ านนักเรียน สามารถออกเยียมบ้านนักเรี ยนพบปะผูปกครองในปี การศีกษา 2554 จานวน 10 คน ่ ้ ปัญหาและอุปสรรค 1. เนื่องจากมารับหน้าที่ครู ที่ปรึ กษา เพียง 1 ปี การศึกษา การออกเยียมบ้านนักเรี ยนจึงได้ไม่ครบและ ่แต่ละครั้งจะออกเยียมบ้านกับคู่สมรสซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษาอีก 1 ห้อง ทาให้เสี ยเวลามากและเยียมบ้านนักเรี ยนได้นอยมากใน ่ ่ ้แต่ละวันเนื่ องจากต้องรอเยียมบ้านนักเรี ยนของคู่สมรสด้วย ่ ข้ อเสนอแนะ 1.ควรมีเทศกาลการออกเยียมบ้านนักเรี ยนคือออกเยียมบ้านเป็ นหมู่บานแล้วจัดครู ท่ีปรึ กษาโดยสารรถ ่ ่ ้คันเดียวกันที่ทางโรงเรี ยนจัดให้เพื่อความสะดวก ประหยัดค่ายานพาหนะ 2. ครู ที่ปรึ กษาที่เป็ นสามีภรรยากันควรจัดให้เป็ นที่ปรึ กษาห้องเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการออกเยียมบ้านนักเรี ยนด้วยกัน ่
 16. 16. แบบบันทึกการออกเยียมบ้ านนักเรียน ่1. ชื่อนักเรียน ………………………………………………………..ชั้ น..............เลขที่ ……….. ครู ที่ปรึ กษา................................................................ครู ที่ปรึ กษา.......................................................2. ปัญหาของนักเรียนทีต้องไปพบผู้ปกครองคือ ................................................................................... ่3. สถานทีเ่ ยี่ยมบ้ าน ที่บานเลขที่ ......... หมู่........ บ้าน............ ตาบล. ................................................ ้ อาเภอ....................................................จ. ........................................4. อาชีพบิดา ................................................................. รายได้ ............................. บาท / เดือน5. อาชีพมารดา ................................................................ รายได้ ............................. บาท / เดือน6. อาชี พผู้ปกครอง............................................................ รายได้ ....................... บาท / เดือน7. สภาพภายในบ้ านและบริเวณทัวๆไป ่...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. ข้ อมูลเกียวกับครอบครัว ่ 8.1 ความสัมพันธ์ในครอบครัว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8.2 ฐานะทางเศรษฐกิจ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9. งานในบ้ านที่นักเรียนต้ องรับผิดชอบ .................................................................................................................10. ความเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกียวกับนักเรียน ความประพฤติ และอนาคต ่..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11. ความเห็นและข้ อเสนอแนะของครู ทปรึกษาทีไปเยี่ยมบ้ านนักเรี ยน ี่ ่................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ .............................................ครู ที่ปรึ กษาที่ออกเยี่ยมบ้าน (........................................ ) วันที่ ........เดือน...........................พ.ศ..............
 17. 17. ภาพประกอบการเยียมบ้ านนักเรียน ่ชื่อนักเรียน เด็กชายปริ ญญา โคตรพันธุ์ ชั้น ม. 3 / 7ครู ทปรึกษาทีไปเยียมบ้ าน นางทับทิม เจริ ญตา ี่ ่ ่วันเดือนปี ทีไปเยียมบ้ าน 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ่ ่
 18. 18. ภาพประกอบการเยียมบ้ านนักเรียน ่ชื่อนักเรียน เด็กชายวีระพงษ์ บุญทรัพย์ โคตรพันธุ์ ชั้น ม. 3 / 7บ้ านเลขที่ 42 หมู่ 2 ต.ไทยเจริ ญ อ.ไทยเจริ ญ จังหวัดยโสธรครู ทปรึกษาทีไปเยียมบ้ าน นางทับทิม เจริ ญตา ี่ ่ ่วันเดือนปี ทีไปเยียมบ้ าน 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ่ ่
 19. 19. ภาพประกอบการเยียมบ้ านนักเรียน ่ ชื่อนักเรียน เด็กหญิงนริ สรา เที่ยงธรรม ชั้น ม. 3 / 7บ้ านเลขที่ 402 หมู่ 8 บ้านกุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จังหวัดยโสธรครู ทปรึกษาทีไปเยียมบ้ าน นางทับทิม เจริ ญตา ี่ ่ ่วันเดือนปี ทีไปเยียมบ้ าน 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ่ ่
 20. 20. ภาพประกอบการเยียมบ้ านนักเรียน ่ชื่อนักเรียน เด็กหญิงนริ สรา เที่ยงธรรม ชั้น ม. 3 / 7 บ้ านเลขที่ 402 หมู่ 8 บ้านกุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จังหวัดยโสธร ครู ทปรึกษาทีไปเยียมบ้ าน นางทับทิม เจริ ญตา ี่ ่ ่วันเดือนปี ทีไปเยียมบ้ าน 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ่ ่
 21. 21. ภาพประกอบการเยียมบ้ านนักเรียน ่ชื่อนักเรียน เด็กชายธนาวัฒน์ ในพรม ชั้น ม. 3 / 7บ้ านเลขที่ 217/18 หมู่ 17 บ้านกุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จังหวัดยโสธรครู ทปรึกษาทีไปเยียมบ้ าน นางทับทิม เจริ ญตา ี่ ่ ่วันเดือนปี ทีไปเยียมบ้ าน 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ่ ่
 22. 22. ภาพประกอบการเยียมบ้ านนักเรียน ่ชื่อนักเรียน เด็กชายวรายุทธ ไศลบาท ชั้น ม. 3 / 7บ้ านเลขที่ 161/14 หมู่ 14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จังหวัดยโสธรครู ทปรึกษาทีไปเยียมบ้ าน นางทับทิม เจริ ญตา ี่ ่ ่วันเดือนปี ทีไปเยียมบ้ าน 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ่ ่
 23. 23. 27 ภาพประกอบการเยียมบ้ านนักเรียน ่ชื่อนักเรียน เด็กชายวรายุทธ ไศลบาท ชั้น ม. 3 / 7บ้ านเลขที่ 161/14 หมู่ 14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จังหวัดยโสธรครู ทปรึกษาทีไปเยียมบ้ าน นางทับทิม เจริ ญตา ี่ ่ ่วันเดือนปี ทีไปเยียมบ้ าน 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ่ ่
 24. 24. บทที่ 2 สรุ ปผลการคัดกรองนักเรี ยนเกณฑ์ การคัดกรองนักเรียน การคัดกรองนักเรี ยนเพื่อจัดเป็ นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มช่วยเหลือนักเรี ยน ครู ที่ปรึ กษาสามารถวิเคราะห์ขอมูลจาก ระเบียนสะสม SDQ และอื่นๆที่จดทาเพิ่มเติม และทั้งนี้ โรงเรี ยนแต่ละแห่งจาเป็ นต้อง ้ ัประชุมครู เพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยน เพื่อให้ครู ที่ปรึ กษามีหลักในการคัดกรองนักเรี ยนตรงกันทั้งโรงเรี ยนและสรุ ปว่าทางโรงเรี ยนใช้เกณฑ์ดงต่อไปนี้ ั ข้ อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มช่ วยเหลือ1.ด้ านความสามารถ1.1 การเรี ยน -ผลการเรี ยนเฉลี่ย 2.00 - ผลการเรี ยนเฉลี่ย1.00-2.00 - ผลการเรี ยนเฉลี่ยต่ากว่า 1.00 ขึ้นไป - มาโรงเรี ยนสายมากกว่า 5 - อ่านหนังสื อไม่คล่อง - ไม่มี 0,ร,มส ทุกวิชา ครั้งแต่ไม่เกิน 10 ครั้ง - เขียนหนังสื อไม่คล่อง - ไม่เข้าเรี ยนในวิชาต่างๆ ใน 1 ภาคเรี ยน - สะกดคาผิดแม้คาง่ายๆ - ไม่เกิน 3 ครั้ง ใน 1 วิชา - ไม่เข้าเรี ยนในวิชาต่างๆ3-5 - ไม่เข้าใจบทเรี ยนทุกวิชา - มาสายไม่เกิน 5 ครั้งใน ครั้ง ต่อวิชา - มาโรงเรี ยนสายมากกว่า 10 ครั้ง 1 ภาคเรี ยน - มี 0,ร,มส 1-5 วิชาใน1 ใน 1 ภาคเรี ยน ภาคเรี ยน - ไม่เข้าเรี ยนในวิชาต่างๆ มากกว่า 5 ครั้ง ต่อ 1วิชา - มี 0,ร,มส มากกว่า 5 วิชาใน ถ้านักเรี ยนมี 1 ภาคเรี ยน1.2 ด้านความ ความสามารถพิเศษจะสามารถพิเศษ เป็ นจุดแข็งให้นกเรี ยนได้ ั ทุกกลุ่ม2.ด้ านสุ ขภาพ - น้ าหนักผิดปกติและไม่2.1 ด้านสุ ขภาพกาย - อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง ั สัมพันธ์กนกับส่ วนสู งหรื ออายุ - ป่ วยเป็ นโรคร้ายแรง / เรื้ อรัง สัมพันธ์กน ั - มีโรคประจาตัวหรื อเจ็บป่ วย หรื อมีความพิการทางกายหรื อ - ร่ างกายแข็งแรง บ่อยๆ ความบกพร่ องทางการได้ยน ิ - ไม่มีโรคประจาตัว - มีความพิการทางกายหรื อ การมองเห็น และความเจ็บป่ วย บกพร่ องด้านการได้ยน การฟัง หรื อบกพร่ องดังกล่าวมีผลกระทบ ิ การมองเห็น หรื ออื่นๆ ต่อความสามารถด้านการเรี ยนใน ทั้งสามประการดังกล่าวมี ระดับมีปัญหา ผลกระทบต่อความสามารถ ด้านการเรี ยนในระดับเสี่ ยง
 25. 25. ข้ อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มช่ วยเหลือ2.2 ด้านสุ ขภาพจิต- - หากโรงเรี ยนใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) ให้พฤติกรรม พิจารณาตามเกณฑ์ของ SDQ -เจ็บป่ วยด้วยอาการทางจิต - หากทางโรงเรี ยนใช้เครื่ องมืออื่นๆ เช่น แบบประเมิน - ไม่ดูแลตัวเองในชีวิตประจาวัน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ก็ให้ใช้เกณฑ์ของ - พูดโต้ตอบคนเดียวโดยไม่มีภาพ เครื่ องมือนั้นๆ รวมทั้งการพิจารณาควบคู่กบข้อมูลอื่นๆ ั หรื อเสี ยงในสถานที่น้ น ั ที่มีเพิมเติม ่ - พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิมอย่างชัดเจนดังกล่าวมี ผลกระทบต่อการเรี ยนในระดับที่ มีปัญหาต้องช่วยเหลือ3.ด้ านครอบครัว3.1 ด้านเศรษฐกิจ - ครอบครัวมีรายได้ - รายได้ครอบครัว 2,001- - รายได้ครอบครัวต่ากว่า2,001 พอเพียงในการเลี้ยง 10,000 บาทต่อเดือน บาทต่อเดือน ครอบครัว - บิดา หรื อ มารดาตกงาน - ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน - ไม่มีเงินซื้ ออุปกรณ์การเรี ยน - มีภาวะหนี้สินมากและตลอดทั้ง ปี -นักเรี ยนมีความสัมพันธ์ ่ - อยูหอพัก - นักเรี ยนมีพ้ืนฐานด้านครอบครัว3.2 ด้านการ ั ที่ดีกบสมาชิกใน - บิดามารดาอย่าร้างหรื อสมรส ประการใดประการหนึ่งหรื อคุมครองนักเรี ยน ้ ครอบครัว ใหม่ หลายประการในกลุ่มเสี่ ยงและมี -มีที่พกในชุมชนที่ดี ไม่ ั ั ่ -ที่พกอยูในชุมชนแออัดหรื อ ผลกระทบต่อความสามารถด้าน ่ อยูใกล้แหล่งมัวสุ มหรื อ ่ ใกล้แหล่งมัวสุ มหรื อแหล่ง ่ การเรี ยนของนักเรี ยนในระดับมี แหล่งเสี่ ยงอันตราย ท่องเที่ยวกลางคืน ปัญหาหรื อมีปัญหาพฤติกรรมที่ - มีความขัดแย้งในครอบครัว คัดกรองโดย SDQ แล้วพบว่าจัด หรื อทะเลาะกันเป็ นประจา ่ อยูในระดับมีปัญหา -มีความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อบิดา มารดา -มีการใช้สารเสพติดหรื อเล่น การพนันในครอบครัว -มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่ วย ด้วยโรคทางจิตวิทยา
 26. 26. ข้ อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง กลุ่มช่ วยเหลือ4.ด้านอื่นๆ4.1 ด้านยาเสพติด - ไม่ใช้สารเสพติดยกเว้น - โรงเรี ยนพิจารณาเพิ่มเติมตาม - ติดสารเสพติดได้แก่ บุหรี่ สุ รา การดื่มเบียร์ สุ รา หรื อ ความเหมาะสม เช่น ทดลองใช้ กัญชา ยาบ้า หรื อสารเสพติดอื่นๆ บุหรี่ เป็ นครั้งคราวเพื่อ กัญชา ยาบ้า เป็ นครั้งคราว สังคมและยังสามารถ ควบคุมตัวเองได้4.2 ด้านเพศ - ปรับตัวกับเพื่อนต่างเพศ - จัดคู่ชดเจนและอยูแยกกลุ่ม ั ่ - มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน ได้เหมาะสมกับวัย ่ ้ อยูดวยกันสองต่อสองบ่อยครั้ง - ตั้งครรถ์ขณะกาลังเรี ยน - มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ - มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เช่นททอม ตุด ดี้ เป็ นต้นแต่ ้ เช่นอม ตุด ดี้ มีผลกระทบต่อ ้ นักเรี ยนและครอบเห็นว่าไม่ การเรี ยนของนักเรี ยนในระดับมี เป็ นปัญหา ปัญหา หรื อนักเรี ยน ครอบครัว - มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ รู ้สึกเดือดร้อนกับพฤติกรรม มีผลกระทบต่อการเรี ยนของ เบี่ยงเบนของนักเรี ยน นักเรี ยนในระดับเสี่ ยง
 27. 27. สรุ ปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน (SDQ ) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/7 ปี การศึกษา 25541. การแปลผลด้ านอารมณ์ พบว่ าอยู่ในเกณฑ์ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา จานวน 16 คน จานวน 10 คน ได้แก่ จานวน 16 คน ได้แก่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์ โคตรพันธ์ 1.เด็กชายทัพไทย แสนโท 2.เด็กชายจักรพันธ์ วงษ์ศรี กลุ 2.เด็กชายธนาวัฒน์ ในพรม 3.เด็กชายดรัณภพ ศรี กกโพธิ์ 3.เด็กชายปริ ญญา พันชัย 4.เด็กชายวรายุทธ ไศลบาท 4.เด็กชายอาทิตย์ ศรี วรมย์ 5.เด็กหญิงจันทะภา พันเพ็ชร 5.เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาสขาว 6.เด็กหญิงนุชธิดา ศรี มนตะ ั 6.เด็กหญิงเกตน์นิภา รุ่ งเรื อง 7.เด็กหญิงปิ ยนุช ศรี มนตะ ั 7.เด็กหญิงชนิตา สัจจานิตย์ 8.เด็กหญิงมณฑิชา ไชยรักษ์ 8.เด็กหญิงณัฐริ กา เที่ยงธรรม 9.เด็กหญิงสุภารัตน์ จันดี 9.เด็กหญิงดุจลดา กองพันธ์ 10.เด็กหญิงอรวรรณ วงศ์จนทร์ั 10.เด็กหญิงยุภาพร วงษ์ศรี แก้ว 11.เด็กหญิงรสจริ นทร์ จันดี 12.เด็กหญิงสุจิตรา เวชกามา 13.เด็กหญิงสุธาทิพย์ กลมเกลียว 14.เด็กหญิงสุภารัตน์ ผุดผ่อง 15.เด็กหญิงศศิธร อ่อนน้อม 16.เด็กหญิงบุษกร ไชยรักษ์2. การแปลผลด้ านความประพฤติ พบว่ าอยู่ในเกณฑ์ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา จานวน 35 คน จานวน 3 คน ได้แก่ จานวน 4 คน 1.เด็กชายธนาวัฒน์ ในพรม 1.เด็กหญิงณัฐริ กา เที่ยงธรรม 2.เด็กชายวรายุทธ ไศลบาท 2.เด็กหญิงปิ ยนุช ศรี มนตะ ั 3.เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาสขาว 3.เด็กหญิงยุภาพร วงษ์ศรี แก้ว 4.เด็กหญิงศศิธร อ่อนน้อม
 28. 28. 3. การแปลผลด้ านพฤติกรรมอยู่ไม่ นิ่ง พบว่ าอยู่ในเกณฑ์ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา จานวน 39 คน จานวน 1 คน ได้แก่ จานวน 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงยุภาพร วงษ์ศรี แก้ว 1.เด็กหญิงณัฐริ กา เที่ยงธรรม 2.เด็กหญิงสุภารัตน์ จันดี4. การแปลผลด้ านความสัมพันธ์ กบผู้อน พบว่ าอยู่ในเกณฑ์ ั ื่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา จานวน 41 คน จานวน 1 คน ได้แก่ จานวน - คน เด็กชายปริ ญญา พันชัย5. การแปลผลด้ านสัมพันธภาพทางสังคม พบว่ าอยู่ในเกณฑ์ กลุ่มปกติ(มีจุดแข็ง) กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา(ไม่มีจุดแข็ง) จานวน 42 คน จานวน - คน จานวน - คน6. การแปลผลด้ านภาพรวมคือ พฤติกรรมทั้ง 4 ด้ าน คือ ด้ านอารมณ์ ด้ านความประพฤติ/เกเร ด้ านพฤติกรรมอยู่ไม่ นง และด้ านสัมพันธภาพกับผู้อน พบว่ าอยู่ในเกณฑ์ ิ่ ื่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา จานวน 22 คน จานวน 9 คน ได้แก่ จานวน 11 คน ได้แก่ 1.เด็กชายกิตติพงษ์ โคตรพันธ์ 1.เด็กชายธนาวัฒน์ ในพรม 2.เด็กชายทัพไทย แสนโท 2.เด็กชายปริ ญญา พันชัย 3.เด็กชายวรายุทธ ไศลบาท 3.เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาสขาว 4.เด็กชายอาทิตย์ ศรี วรมย์ 4.เด็กหญิงณัฐริ กา เที่ยงธรรม 5.เด็กหญิงชนิตา สัจจานิตย์ 5.เด็กหญิงปิ ยนุช ศรี มนตะ ั 6.เด็กหญิงดุจลดา กองพันธ์ 6.เด็กหญิงยุภาพร วงษ์ศรี แก้ว 7.เด็กหญิงนุชธิดา ศรี มนตะ ั 7.เด็กหญิงรสจริ นทร์ จันดี 8.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรี ดามาตร 8.เด็กหญิงสุธาทิพย์ กลมเกลียว 9.เด็กหญิงบุษกร ไชยรักษ์ 9.เด็กหญิงสุภารัตน์ จันดี 10.เด็กหญิงสุภารัตน์ ผุดผ่อง 11.เด็กหญิงศศิธร อ่อนน้อม
 29. 29. บทที่ 3 การส่ งเสริมนักเรียน สรุ ปการจัดกิจกรรมโฮมรู มนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/7 เปิ ดภาคเรี ยน1. ปฐมนิเทศ - เลือกหัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง - จัดนักเรี ยนรับผิดชอบเวรประจาวันโดยให้หวหน้าบันทึกลงสมุดทาเวรทุกครั้ง ั ที่มาทาเวรประจาวัน2. ให้ความรู ้เรื่ องต่างๆ -ระเบียบวินย การแต่งกาย ั - ห้ามไม่ให้ใช้น้ ายาใส่ ผมมาโรงเรี ยน และห้ามไม่ให้การใส่ เครื่ องประดับมา โรงเรี ยนและนักเรี ยนหญิงห้าสอยผมมา และนาโทรศัพท์มาโรงเรี ยน3. หาใบงานกิจกรรมส่ งเสริ มต่างๆ เช่น ส่ งเสริ ม ประชาธิปไตย ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม การแนะแนวอาชีพแก่นกเรี ยนในอาชีพต่างๆ และ การศึกษาต่อกิจกรรมตามแผนการสอน ั กิจกรรมโฮมรู มจานวน 40 ชัวโมง ่4. นัดแนะและแนะนาการจัดป้ ายนิเทศในงานโอกาสต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสาคัญทางพุทธศาสนา5. จัดหาตัวแทนในการทากิจกรรม เช่น ถือพานไหว้ครู6. เก็บข้อมูลนักเรี ยนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ดังนี้ 1. นักเรี ยนกรอกข้อมูลประวัติตนเองเขียนแผนที่บาน ้ ่ ู้ 2. นักเรี ยนกรอกที่อยูผปกครองที่สามารถติดต่อได้ 3. นักเรี ยนกรอกปั ญหาด้านสุ ขภาพ 4. ทาแบบประเมินตนเอง (SDQ) 5. สัมภาษณ์นกเรี ยนเป็ นรายบุคคล ั7.แก้ปัญหา / ช่วยเหลือนักเรี ยน 1. การสัมภาษณ์และให้เพื่อคอยดูแล ชี้แจงให้นกเรี ยนเข้าใจการดูแลและช่วยเหลือเพื่อและกาหนดตัว ั บุคคลในการดูแลเพื่อน 2. การจัดนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนและเพื่อนที่ดูแลมานังกลุ่มเดียวกัน ่ 3. จัดนักเรี ยนที่เป็ นนักเรี ยนกลุ่มเรี ยนอ่อนมานังข้างหน้า ่ 4. สอนทักษะการปรับตัวเข้ากับเพื่อน 5. การแจกแผ่นพับวิธีการแก้ 0 ,ร มส และให้คาแนะนาการแก้ 0 ,ร, มส และแผ่นพับคลายเครี ยดต่างๆ รวมทั้งมีไว้ในห้องประจาคือ ห้อง ปฏิบติการคณิ ตศาสตร์ ั
 30. 30. รายงานผลการสื่ อสารกับผู้ปกครองนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/7 ปี การศึกษา 2554 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 / 7 มีนกเรี ยนที่หลากหลาย มีปัญหาหลายๆด้าน ได้แก่ ั 1. ปัญหาการเรี ยน 2. ปัญหาสุ ขภาพ 3. ปัญหาการคุมครอง ้ 4. ปัญหาด้านเพศ 5. ปัญหาด้านความประพฤติ 6. ปัญหาด้านการปรับพฤติกรรมอารมณ์ จากปั ญหาต่างๆของนักเรี ยนได้ใช้การสื่ อสารกับผูปกครองหลายรู ปแบบ คือ ้ 1. การเยียมบ้าน ได้ดูสภาพความเป็ นอยูของนักเรี ยน ภาวะวะล้อมที่ล่อแหลมหรื อเสี่ ยงต่อปั ญหาด้าน ่ ่ ต่างๆพร้อมพูดคุยพบปะเรื่ องทัวๆไปกับผูปกครอง ่ ้ 2. โทรศัพท์ติดต่อกับผูปกครองกรณี ที่เยียมบ้านไม่พบหรื อกรณี ที่ขอความร่ วมมือในการแก้ปัญหาของ ้ ่ นักเรี ยนในเรื่ องต่างๆ 3. การประชุมชั้นเรี ยน ผลของการติดต่ อสื่ อสารกับผู้ปกครอง ได้รับความร่ วมมือจากผูปกครองเป็ นอย่างดี ในการให้ขอมูลต่างๆเกี่ยวกับปั ญหาของนักเรี ยน ้ ้ผูปกครองมีความเข้าใจอันดีในเจตนาที่ได้ส่ื อสารหรื อเยียมบ้านนักเรี ยนของครู ท่ีปรึ กษาและให้การชื่นชมว่าการออก ้ ่เยียมบ้านของครู ที่ปรึ กษาเป็ นสิ่ งที่ดีเพราะครู และผูปกครองจะได้พบปะกันและเห็นสภาพที่แท้จริ งของนักเรี ยน ่ ้ ผูปกครองได้ให้ขอเสนอแนะฝากครู ที่ปรึ กษามายังทางโรงเรี ยนในเรื่ องต่างๆซึ่ งล้วนเป็ นประโยชน์ต่อ ้ ้นักเรี ยนทั้งสิ้ น เช่น การรักษามาตรฐานความสะอาดของน้ าดื่ม เป็ นต้นซึ่ งครู ท่ีปรึ กษาก็ได้นาไปเสนอทางโร’เรี ยนต่อไป

×