คิดเลขเร็วแข่งขันป.6

42,543 views
41,347 views

Published on

คิดเลขเร็วแข่งขันป.6

Published in: Education
10 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
42,543
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1,396
Comments
10
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คิดเลขเร็วแข่งขันป.6

  1. 1. คิดเลขเร็ว ป. 6 30 ข้ อ 30 คะแนน เวลา 10 นาทีให้ นกเรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่างในกระดาษคาตอบที่แจกให้ ั1. 23,140 – ( 75 x 44 ) = ……………………… 16. 456 + 544 + 789 + 211 = 50 x …………..2. (39,654 – 799) + 2,9778 = …………………… 17. …………….  45 = 23 เศษ 183. 65,407 – (24,382 + 798) = …………………… 18. 150 x 40 = 3,000 + ……….4. ( 900 x 289 ) – 17,856 = ……………………5. ( 26,448  58 ) + 18,287 = ………………… 19. 4 15 12   = ………………. 5 16 216. 51,070 – (85,600  800) = ……………………7. 76,322 – ………… = 32,614 20. 3,333  11 + ( 15,000 – 7,000 ) = …………8. …………. – 24,836 = 3,264 21. 2.35 + 16.85 = ………..9. …………. – 17,928 = 35,264 22. ( 5.80 – 2.40 ) + 1.60 = ………..10. ………... x 18 = 4,572 23. ( 1.28  4 ) + ( 15 0.3 ) = ………11. 4 2 5 (  ) = ………….. 24. ( 60 x 0.8 ) – ( 50 x 0.05 ) = ……….. 14 14 14 25. (60 – 5.75) + 0.085 = ……12. 12 2 7 (  ) = ………….. 26. 1.25 + 17.5 + 3.89 = ……….. 15 15 15 27. ( 3.61 – 24.3 ) + 5.80 = ……….. 9 5 213. (  ) = ………….. 28. ( 2 x 6.5 ) + ( 6.5 x 8 ) = ……….. 13 13 13 29. ( 13.2  12 ) + ( 3.6  0.4 ) = …… 3 2 114. (  ) = ………….. 30. ( 2.5 x 8 ) – ( 2.5 x 0.4 ) = ……….. 7 14 2 2 5 115. (  ) = ………….. 3 18 2
  2. 2. คิดเลขเร็ว ป. 6 (2) 20 ข้ อ 20 คะแนน เวลา 10 นาที ให้ นกเรี ยนเติมเครื่ องหมาย > , < , = หรื อ ตัวเลขที่เหมาะสมลงใน  ั1. 45,256  195 45,256  1962. 12,456 + 37,895 13,548 + 38,4213. 145 x 5,000 50 x 100 x 1454. 12,456 x 145 x 789 x 0 156 + 1895. 14.56 + 9.823 > 14.56 + ………………6. 25.145 – 3.456 < ……………. – 3.456 1 2 5 1457.   10 100 1000 1000 1 4 20 2 8 408.     5 9 25 10 18 50 7 4 5 7 4 39. (  ) (  ) 8 5 14 8 5 1410. ( 1,456 x 456 )  789 ( 1,456 + 456 )  78911. 12  0.003 = 3,000 + …………………12. 14.567 – 3.789 14.567 – 3799 100013. 456 x ( 500 + 600 ) = ( 456 x 300 ) + ( 456 x …………. )14. ( 245 x 767 x 0 ) + 1,358 = ………………………….. 2 4 5 4 16 515. 2 3 4 2 3 4 5 10 20 10 40 2016. 0.25 x 40 < 0.25 x …………17. 500 + 20 + 3 + 0.5 + 0.03 + 0.005 500 + 3 + 20 + 0.2 +0.3 + 0.03 + 0.00518. 0.015  0.05 0.015  0.00519. 17.562 + 8.756 – 3.456 16.562 – 2.456 + 8.75620. ( 500 + 40 + 2 ) x 600 600 x ( 220 + 310 )
  3. 3. ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะคิดเลขเร็ว20 ข้ อ 20 คะแนน เวลา 10 นาที ให้ นกเรี ยนเติมคาตอบที่ถกต้ องลงในกระดาษคาถามที่แจกให้ ั ู1. 48,753 + 29,356 – 7,867 = …………………………..2. 26,954 – 3,765 + 15,289 = …………………………..3. 28,673 + 15,648 = 65,210 - ………………………….4. 14,369 + ……………= 74,1055. 46,857 + ……………= 92,3526. …………. + 25,348 = 78,3547. …………. + 32,153 = 52,1488. 55,626 - ………… =21,3529. 76,322 – ………… = 32,61410. …………. – 24,836 = 3,26411. …………. – 17,928 = 35,26412. ………… x 43 = 5,46113. 89 x ………= 10,94714. 6,095 – 3,101 + 1,059 = 887 + ……………15. 8,061 + ………….. = 5,242 + 2,758 + 17416. 8,888  ………..= 8817. ( 4  7 )2 8 = ……………….. 5 15 1518. ( 7 – 2.435 ) + ( 0.78 x 0.8 ) = ……19. 88.7 – ( 25.6 + 2.348 ) = ………..20. ( 0.18  9 ) + ( 13.6  4 ) = ………..
  4. 4. ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะคิดเลขเร็ว20 ข้ อ 20 คะแนน เวลา 10 นาที ให้ นกเรี ยนเติมคาตอบที่ถกต้ องลงในกระดาษคาถามที่แจกให้ ั ู1. (17,632 – 8,914) + 47,621 = ……………………2. 789 + ( 1,764  21 ) = ……………3. 44,592 – ( 176 x 167 ) = …………4. ( 445  5 ) + ( 1,762 + 3,149 ) = ………..5. 50,000 – ( 1,482 x 20 ) = ……………6. ( 395 + 456 ) x 176 = ……….7. (53,179 – 18,135) + 193,278 = ………………..(ให้ ตอบค่าประมาณใกล้ เคียงจานวนเต็มหมื่น)8. ถ้ า x + 25 = 50 และ y – 25 = 50 แล้ ว x + y มีค่า = ………………………9. ผลต่างระหว่าง ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ของ 120 , 140 , 160 มีค่า = …………………………10. ผลบวกของจานวนเฉพาะระหว่าง 30 – 60 มีค่า = …………………………… 13 5 111. (  ) = ………….. 14 14 1412. ( 2  5 )  1 = ………….. 3 24 813. 15  ( 3  4 ) = ………………………………… 40 8 1514. (1 2  2 )  2 1 7 3 2115. 56  244  14.256 (ตอบเป็ นทศนิยม) 100 100016. ( 13.2  12 ) + ( 3.60  0.4 ) = ……17. ( 2.5 x 8 ) – ( 2.5 x 0.4 ) = ………..18. ( 70  0.2 ) + ( 12.5 x 2 ) = ………..19. ( 2.14 – 1.58 ) + ( 30 x 0.5 ) = ………20. 48.7 – ( 18.5 + 1.07 ) = ………..
  5. 5. ทักษะการแก้ โจทย์ ปัญหา 10 ข้ อ 20 คะแนน เวลา 15 นาที1. ผ้ าห่มราคาผืนละ 450 บาท ซื ้อมา 5 ผืน ซื ้อผ้ าเช็ดตัว 4 ผืน ราคาผืนละ 105 บาท ยังเหลือเงิน 125 บาท เดืม มีเงินอยูเ่ ท่าไร ตอบ ……………………………………….2. เศษสองส่วนห้ าของจานวนหนึงมีคาเป็ น 60 เลขจานวนนันมีคาเท่าไร ่ ่ ้ ่ ตอบ ………………………………………. 43. ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที่หก เป็ นชาย 24 คน นักเรี ยนห้ องนี ้มีทงหมดกี่คน ้ ั้ 5 ตอบ ……………………………………….4. มีดนสอสีแดง 15 แท่ง สีขาว 25 แท่ง ละสีน ้าเงิน 45 แท่ง ต้ องการจัดใส่กล่องดินสอกล่องละเท่า ๆ กัน โดยสี ิ ไม่ปนกันให้ ได้ มากที่สด จัดได้ กี่กล่อง และ จัดได้ กล่องละกี่แท่ง ุ ตอบ …………………………………………………………………………………5. จานวนนับที่น้อยที่สดที่หารด้ วย 24 , 18 และ 48 แล้ วเหลือเศษ 11 เท่ากัน จานวนนันคือจานวนใด ุ ้ ตอบ ………………………………………. 1 16. สมชายมีเงิน 34,000 บาท ฝากธนาคาร ของที่มี จ่ายค่าอาหาร ของเงินที่มี เสียค่าเช่าบ้ าน 2,300 บาท 4 2 สมชายเหลือเงินกี่บาท ตอบ ………………………………………. 2 37. มีเงินจานวนหนึงให้ น้อง ่ ของเงินที่มี ฝากธนาคาร ของที่มี และยังเหลือเงิน 270 บาท เดิมมีเงินเท่าไร 5 8 ตอบ ……………………………………….8. มีที่ดน 13 9 ไร่ แบ่งให้ ลก 5 คน ๆ ละ 2 1 ไร่ จะเหลือที่ดินกี่ไร่ ิ ู 10 4 ตอบ ……………………………………….9. ซื ้อน ้าตาลทราย 5 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 15.75 บาท ซื ้อข้ าวสาร 9 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 12.50 บาท จะต้ องจ่ายเงินทังหมดเท่าไร ้ ตอบ ……………………………………….10. นามันพืช 4.5 ลิตร แบ่งใส่ถง ๆ ละ 0.25 ลิตร ขายไปถุงละ 7.25 บาท จะได้ เงินทังหมดเท่าไร ุ ้ ตอบ ……………………………………….

×