ป.1

75,805 views

Published on

3 Comments
29 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
75,805
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23,159
Actions
Shares
0
Downloads
3,002
Comments
3
Likes
29
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ป.1

 1. 1. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 1 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ภาคต้ น ชุ ดที่ 1ให้ นักเรี ยนเลือกคำตอบทีถูกต้ องทีสุดเพียงคำตอบเดียว ่ ่ 1. ข้อใดมีค่าเท่ากับ ก. 2 ข. 3 ค. 4 ่ 2. จานวนในข้อใดอยูระหว่าง 5 กับ 7 ก. 4 ข. 6 ค. 8 3. เจ็ด เขียนเป็ นตัวเลขไทยได้ดงข้อใด ั ก. ๕ ข. ๗ ค. ๙ 4. จานวนในข้อใดมีค่ามากกว่า 7 ก. 6 ข. 7 ค. 8 5. ข้อใดผิด ก. 1 มากกว่า 2 ข. 3 เท่ากับ 3 ค. 5 น้อยกว่า 6 6. ข้อใดเรี ยงลาดับจากน้อยไปมาก ก. 3 4 5 ข. 6 7 5 ค. 9 8 7 7. ข้อใดเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ก. 2 3 1 ข. 5 6 7 ค. 8 7 6 8. จานวนในข้อใดมีค่าน้อยกว่า 1 ก. 0 ข. 1 ค. 2 9. 3 4 6 จานวนใน คือข้อใด ก. 5 ข. 7 ค. 810. ข้อใดมีค่าเท่ากับ 6 ก. ข. ค.11. 4  4 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 4 ข. 6 ค. 8
 2. 2. 2 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 12. ข้อใดถูกต้อง ก. 5  3 = 8 ข. 7  1 = 6 ค. 9  0 = 013. ข้อใดผิด ก. 3  4 = 4  3 ข. 2  5 = 3  4 ค. 0  3 = 5  014. มีนกอยูในรัง 2 ตัว บินมาอีก 1 ตัว รวมมีนกกี่ตว ่ ั ก. 2 ตัว ข. 3 ตัว ค. 4 ตัว15. โจสะสมรถเด็กเล่น 6 คัน เพื่อนให้มาอีก 3 คัน โจมีรถเด็กเล่นทั้งหมดกี่คน ั ก. 7 คัน ข. 8 คัน ค. 9 คัน ่16. 0  8 มีคาเท่ากับข้อใด ก. 0 ข. 8 ค. 917. ฉันซื้ อสมุ ดมา 2 เล่ ม แม่ให้มาอี ก 7 เล่ ม ฉันมี สมุ ดกี่ เล่ ม เขี ยนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ ได้ตามข้อใด ก. 2   7 ข. 2  7  ค.  7  218. 3   10 จานวนใน คือข้อใด ก. 5 ข. 6 ค. 719. 7  4 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 3 ข. 4 ค. 520. 9  7 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 6  0 ข. 5  3 ค. 8  721.  6  2 จานวนใน คือข้อใด ก. 9 ข. 8 ค. 722. มีกระต่าย 4 ตัว กระโดดออกไป 2 ตัว เหลือกระต่ายกี่ตว ั ก. 2 ตัว ข. 3 ตัว ค. 5 ตัว23. มีดอกทานตะวัน 6 ดอก เหี่ยวไป 2 ดอก เหลือดอกทานตะวันกี่ดอก ก. 3 ดอก ข. 4 ดอก ค. 5 ดอก
 3. 3. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 324. ก้อยมี เงิ น 9 บาท ซื้ อดิ นสอ 3 บาท ก้อยเหลื อเงิ นกี่ บ าท เขี ยนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ ได้ตามข้อใด ก. 9  3  ข. 9   3 ค. 9  3 25. ข้อใดถูกต้อง ก. 8  8  8 ข. 7  0  0 ค. 6  0  626. ข้อใดผิด ก. 7  2  4  1 ข. 4  3  4  3 ค. 8  5  9  627. 9 มากกว่า 6 อยู่ 3 เขียนให้อยูในรู ปประโยคการลบได้ตามข้อใด ่ ก. 9  6  3 ข. 6  9  3 ค. 9  6  328. 1 สิ บ กับ 3 หน่วย เขียนเป็ นตัวเลขแทนจานวนได้เท่ากับข้อใด ก. 13 ข. 31 ค. 10329. 16  10  จานวนใน คือข้อใด ก. 5 ข. 6 ค. 730. ข้อใดถูกต้อง ก. 15 มากกว่า 16 ข. 18 น้อยกว่า 13 ค. 20 เท่ากับ 10  1031. ข้อใดผิด ก. 20  0  20 ข. 15  10  5 ค. 13  7  332. ข้อใดเรี ยงลาดับจานวนจากมากไปน้อย ก. 20 18 16 ข. 13 15 17 ค. 16 17 1333. ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 18 ก. 20 ข. 19 ค. 17 ่34. จานวนในข้อใดอยูระหว่าง 13 กับ 17 ก. 14 15 16 ข. 11 12 13 ค. 15 16 1735. 15  4 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 9 ข. 18 ค. 19
 4. 4. 4 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 36. ( 8 + 2 ) + 9 = + 9 จานวนใน คือข้อใด ก. 8 ข. 10 ค. 1237. ข้อใดถูกต้อง ก. 12  5  5  12 ข. 7  4  4  7 ค. 11  9  5  138. 20  13 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 3 ข. 7 ค. 1039. รถประจาทางมีท่ีนง 17 ที่ มีคนขึ้นมานัง 6 คน จะเหลือที่นงที่ยงไม่มีคนนังอีกกี่ที่ ั่ ่ ั่ ั ่ ก. 11 ที่ ข. 13 ที่ ค. 15 ที่40. มีเป็ ด 9 ตัว ซื้ อมาเพิ่มอีก 7 ตัว รวมมีเป็ ดกี่ตว ั ก. 2 ตัว ข. 6 ตัว ค. 16 ตัว41. โจหนัก 16 กิโลกรัม จันเบากว่าโจ 3 กิโลกรัม จันหนักกี่กิโลกรัม ก. 19 กิโลกรัม ข. 17 กิโลกรัม ค. 13 กิโลกรัม42. ข้อใดถูกต้อง ก. 16 ≠ 10 + 6 ข. 18  10 + 8 ค. 20  10 + 1043. 20   6  7 จานวนใน คือข้อใด ก. 7 ข. 13 ค. 1644. ผลลบในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด ก. ( 15  3 )  2 ข. ( 20  10 )  5 ค. 19  ( 6  2 )45. แผนภาพนี้สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ในข้อใด ก. ( 6  7 )  3  ข. 6  ( 7  3 )  ค. ( 6  3 )  7 46. ตูสูง 4 ฟุต โต๊ะเตี้ยกว่าตู ้ 1 ฟุต พัดลมสู งกว่าโต๊ะ 2 ฟุต ข้อใดสรุ ปถูกต้อง ้ ก. ตูสูงที่สุด ้ ข. โต๊ะสู งที่สุด ค. พัดลมสู งที่สุด
 5. 5. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 547. ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาข้อใด 8  10  ก. มีเงิน 10 บาท ซื้ อผลไม้ 8 บาท เหลือเงินเท่าไร ข. มีน้ ามัน 8 ลิตร ได้เพิ่มมาอีก 10 ลิตร รวมมีน้ ามันกี่ลิตร ค. มีไก่ 8 ตัว มีเป็ ด 10 ตัว มีเป็ ดมากกว่าไก่กี่ตว ั48. มีท่ี นั่งว่างบนรถประจาทาง 12 ที่ นั่ง มี ผูโดยสารขึ้ นไปนั่ง 8 ที่ จะเหลื อที่ นั่งว่างกี่ ที่ ้ เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด ก. 12  8  ข. 8  12  ค. 12  8 49. ซื้ อผลไม้ 9 บาท ขนม 7 บาท ให้เหรี ยญสิ บบาทไป 2 เหรี ยญ จะได้รับเงินทอนเท่าไร ก. 6 บาท ข. 5 บาท ค. 4 บาท50. มีเป็ ด 16 ตัว ขายไป 10 ตัว ฟักลูกออกมาเป็ นตัวอีก 7 ตัว รวมมีเป็ ดกี่ตว ั ก. 32 ตัว ข. 19 ตัว ค. 13 ตัว
 6. 6. 6 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1  เฉลย แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ภาคต้ น ชุ ดที่ 1 1. ค 2. ข 3. ข 4. ค 5. ก 6. ก 7. ค 8. ก 9. ก 10. ค 11. ค 12. ก 13. ค 14. ข 15. ค 16. ข 17. ข 18. ค 19. ก 20. ข 21. ข 22. ก 23. ข 24. ค 25. ค 26. ข 27. ค 28. ก 29. ข 30. ค 31. ค 32. ก 33. ค 34. ก 35. ค 36. ข 37. ก 38. ข 39. ก 40. ค 41. ค 42. ค 43. ก 44. ข 45. ข 46. ค 47. ข 48. ก 49. ค 50. ค
 7. 7. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 7 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ภาคปลาย ชุ ดที่ 1ให้ นักเรี ยนเลือกคำตอบทีถูกต้ องทีสุดเพียงคำตอบเดียว ่ ่ 1. จานวนใดมีค่ามากกว่า 89 ก. 88 ข. 89 ค. 90 2. 49 เขียนในรู ปกระจายได้ดงข้อใด ั ก. 4  9 ข. 40  9 ค. 50  1 3. 38 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด ก. 3 ข. 8 ค. 30 4. ข้อใดเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ก. 89 87 90 ข. 34 32 20 ค. 63 36 79 5. ข้อใดผิด ก. 35 มากกว่า 40 ข. 66 เท่ากับ 66 ค. 47 น้อยกว่า 74 6. ข้อใดถูกต้อง ก. 97 = 70  9 ข. 20  9 = 90  2 ค. 50  50 = 60  60 7. จานวนที่มากกว่า 63 อยู่ 2 คือจานวนใด ก. 61 ข. 65 ค. 70 8. 42 41 40 จานวนใน คือข้อใด ก. 39 ข. 49 ค. 50 9. แก้วอายุ 38 ปี ปลาอายุ 59 ปี จันอายุ 46 ปี ใครแก่ที่สุด ก. แก้ว ข. ปลา ค. จัน10. ข้อใดเป็ นแบบรู ปของจานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 ก. 10 12 14 16 ข. 38 37 36 35 ค. 53 54 55 5611. 24  31 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 54 ข. 35 ค. 55
 8. 8. 8 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 12. 44  32 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 60  7 ข. 70  6 ค. 43  4213. 43 + 36 แทนจานวนตามข้อใด ก. 77 ข. 79 ค. 9714. 98  33 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 65 ข. 55 ค. 4915. 90  ( 75  15 ) มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 20 ข. 30 ค. 4016.  32 = 68 จานวนใน คือข้อใด ก. 30 ข. 36 ค. 6317. ลู ก อมถุ ง แรกมี 32 เม็ด ถุ ง ที่ ส องมี 43 เม็ด มี ลู ก อมรวมเป็ นกี่ เม็ด เขี ย นเป็ นประโยค สัญลักษณ์ได้ตามข้อใด ก. 32  43 = ข. 43  32 = ค. 32 + = 4318. คุณแม่ให้เงิน 35 บาท คุณพ่อให้อีก 40 บาท รวมมีเงินกี่บาท ก. 39 บาท ข. 70 บาท ค. 75 บาท19. มีคน 100 คน ในสวนสนุก เป็ นเด็ก 80 คน ที่เหลือเป็ นผูใหญ่ ดังนั้นมีผใหญ่กี่คน ้ ู้ ก. 20 คน ข. 18 คน ค. 2 คน20. โจขี่ จก รยานได้ทาง 88 เมตร จ๋ อมขี่ จก รยานได้ทาง 62 เมตร โจขี่จก รยานได้ทาง ั ั ั มากกว่าจ๋ อมกี่เมตร ก. 20 เมตร ข. 26 เมตร ค. 28 เมตร21. ่ ( 76  10 )  25 มีคาเท่ากับข้อใด ก. 51 ข. 61 ค. 71
 9. 9. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 922. 32  ( 38  18 ) มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 12 ข. 15 ค. 2023. มีขนมอยู่ 15 ห่อ แบ่งให้เพื่อน 10 ห่อ แม่ให้อีก 3 ห่อ สุ ดท้ายมีขนมกี่ห่อ ก. 8 ห่อ ข. 20 ห่อ ค. 22 ห่อ24. ต่อสอบวิช าคณิ ตศาสตร์ ได้ 37 คะแนน สอบวิชาภาษาไทยได้ 22 คะแนน ต่อต้องท า คะแนนเพิ่มอีกเท่าไร จึงจะได้คะแนนรวมทั้งสองวิชาเป็ น 70 คะแนน ก. 8 คะแนน ข. 11 คะแนน ค. 13 คะแนน25. ดวงตามีเงิ น 75 บาท ดวงใจมี เงิ นมากกว่าดวงตา 12 บาท ดวงจิตมีเงิ นน้อยกว่าดวงใจ 26 บาท ดวงจิตมีเงินกี่บาท ก. 37 บาท ข. 61 บาท ค. 89 บาท26. ซื้ อเสื้ อเป็ นเงิน 35 บาท ซื้ อกางเกงเป็ นเงิน 50 บาท ให้เงินไป 100 บาท จะได้รับเงินทอน เท่าไร ก. 5 บาท ข. 10 บาท ค. 15 บาทจากรู ปจงตอบคาถามข้ อ 27 – 29 ก. ข. ค. ง.27. เทียนไขเล่มใดเตี้ยที่สุด ก. ก ข. ข ค. ค28. เทียนไขเล่มใดมีความสู งเท่ากัน ก. ก กับ ข ข. ข กับ ง ค. ก กับ ง
 10. 10. 10 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 29. ข้อใดเรี ยงลาดับเทียนไขที่มีความสู งจากน้อยไปมาก ก. ข ก ง ข. ค ง ข ค. ข ก ค30. แปรงสี ฟันยาวเท่ากับลวดเสี ยบกระดาษกี่อน ั  ก. 5 อัน ข. 6 อัน ค. 7 อัน31. สิ่ งใดยาวที่สุด ก. ข. ค.32. ระยะห่างของบ้านสองหลังเท่ากับกี่หน่วย   ก. 15 หน่วย ข. 16 หน่วย ค. 17 หน่วย33. การชังสิ่ งของในข้อใด แสดงว่ามีน้ าหนักเท่ากัน ่ ก. ข. ค. 
 11. 11. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 1134. ข้อใดที่ เบากว่า ก. ข. ค.35. ถ้าให้ เป็ นหน่วยกลางสาหรับการชังน้ าหนัก ่ หนักเท่ากับ ตุกตาหมีหนักกี่หน่วย ๊ ก. 1 หน่วย ข. 2 หน่วย ค. 3 หน่วย36. ข้อใดทาให้น้ าหนักบนคานเท่ากัน เมื่อ หนักเท่ากับ ก. เพิ่มดินสออีก 5 แท่ง ข. เพิ่มดินสออีก 4 แท่ง ค. ลดดินสออีก 5 แท่ง37. สิ่ งของในข้อใดวัดปริ มาณด้วยการตวง ก. ผักกาด ข. ทราย ค. น้อยหน่า
 12. 12. 12 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 38. ภาชนะในข้อใดจุน้ าได้มากที่สุด ก. ข. ค.39. เหยือกจุน้ าได้กี่แก้ว ก. 2 แก้ว ข. 4 แก้ว ค. 6 แก้ว40. 1 สัปดาห์ มีกี่วน ั ก. 5 วัน ข. 7 วัน ค. 12 วัน41. วันที่ต่อจากวันพุธเป็ นวันอะไร ก. วันอังคาร ข. วันพฤหัสบดี ค. วันเสาร์42. ถ้าวันนี้เป็ นวันจันทร์ วันพรุ่ งนี้เป็ นวันอะไร ก. วันอาทิตย์ ข. วันอังคาร ค. วันพุธ43. นักเรี ยนตื่นนอนไปโรงเรี ยนเวลาใด ก. เช้า ข. เย็น ค. ค่า44. วันสุ ดท้ายของสัปดาห์คือวันอะไร ก. วันพฤหัสบดี ข. วันศุกร์ ค. วันเสาร์45. ข้อใดเป็ นรู ปสามเหลี่ยม ก. ข. ค.
 13. 13. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 1346. รู ปถัดไปคือรู ปใด .......... ก. ข. ค.47. รู ปถัดไปคือรู ปใด .......... ก. ข. ค. 48. 1 3 5 7 ตัวเลขใน คือข้อใด ก. 8 ข. 9 ค. 1049. 5 10 20 25 ตัวเลขใน คือข้อใด ก. 12 ข. 15 ค. 1750. .......... รู ปถัดไปคือรู ปใด ก. ข. ค.
 14. 14. 14 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1  เฉลย แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ภาคปลาย ชุ ดที่ 1 1. ค 2. ข 3. ค 4. ข 5. ก 6. ค 7. ข 8. ก 9. ข 10. ก 11. ค 12. ข 13. ข 14. ก 15. ข 16. ข 17. ก 18. ค 19. ก 20. ข 21. ข 22. ก 23. ก 24. ข 25. ข 26. ค 27. ข 28. ค 29. ค 30. ข 31. ข 32. ก 33. ข 34. ข 35. ค 36. ก 37. ข 38. ค 39. ข 40. ข 41. ข 42. ข 43. ก 44. ค 45. ข 46. ข 47. ค 48. ข 49. ข 50. ค
 15. 15. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 15 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ภาคต้ น ชุ ดที่ 2ให้ นักเรี ยนเลือกคำตอบทีถูกต้ องทีสุดเพียงคำตอบเดียว ่ ่ 1. ข้อใดเขียนแทนจานวนเดียวกัน ก. 5, ๔, ห้า ข. 6, ๙, เก้า ค. 7, ๗, เจ็ด 2. จานวนในข้อใดน้อยกว่า ก. 2 ข. 3 ค. 4 3. ข้อใดถูกต้อง ก. 3 น้อยกว่า 4 ข. 4 มากกว่า 5 ค. 5 น้อยกว่า 3 4. ข้อใดเรี ยงลาดับจากน้อยไปมาก ก. 2 6 4 ข. 2 4 6 ค. 6 4 2 5. ข้อใดผิด ก. น้อยกว่า  ข. เท่ากับ   ค. มากกว่า 6. 2 4 8 10 จานวนใน คือข้อใด ก. 5 ข. 6 ค. 7 ่ 7. จานวนในข้อใดอยูระหว่าง 4 กับ 6 ก. 3 ข. 5 ค. 7
 16. 16. 16 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1  8. 1  4 มีค่าเท่ากับผลบวกข้อใด ก. 2  2 ข. 2  3 ค. 1  3 9. 9  8 มีค่าตรงกับข้อใด ก. 15 ข. 16 ค. 1710. ข้อใดถูกต้อง ก. 0  0 = 0 ข. 5  0 = 0 ค. 10  0 = 111. ตอนเช้าคุณแม่ขายลูกนกได้ 4 ตัว ตอนบ่ายขายได้อีก 3 ตัว คุ ณแม่ขายลูกนกได้ท้ งหมด ั กี่ตว ั ก. 5 ตัว ข. 6 ตัว ค. 7 ตัว12. มีกบในสระ 5 ตัว มีกบกระโดดมาเพิ่มอีก 3 ตัว มีกบในสระกี่ตว ั ก. 8 ตัว ข. 9 ตัว ค. 10 ตัว13. 5  2 มีค่าตรงกับข้อใด ก. 3 ข. 4 ค. 514.  4  1 จานวนใน คือข้อใด ก. 4 ข. 5 ค. 615. 10  6 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 3 ข. 4 ค. 516. มีแก้ว 6 ใบ นาออกไป 0 ใบ เหลือกี่ใบ ก. 0 ใบ ข. 3 ใบ ค. 6 ใบ17. มีส้ม 6 ผล หยิบออกไปกี่ผล จึงเหลือส้ม 4 ผล ก. 2 ผล ข. 4 ผล ค. 6 ผล18. แม่เลี้ ยงหมา 6 ตัว เป็ นหมาตัวเมีย 4 ตัว เป็ นหมาตัวผูกี่ตว เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ ้ ั ได้ตามข้อใด ก. 6  4 = ข. 6  4 = ค. 4  6 =19. มีไข่ไก่อยู่ 7 ฟอง ฟักออกเป็ นตัว 4 ฟอง มีไข่ไก่ที่ยงไม่ได้ฟักกี่ฟอง ั ก. 1 ฟอง ข. 2 ฟอง ค. 3 ฟอง
 17. 17. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 1720. ฉันมีอายุ 9 ปี น้องฉันมีอายุ 7 ปี น้องมีอายุนอยกว่าฉันกี่ปี ้ ก. 0 ปี ข. 1 ปี ค. 2 ปี21. 4 น้อยกว่า 10 อยู่ 6 เขียนอยูในรู ปประโยคการลบได้ตามข้อใด ่ ก. 10  4 = 6 ข. 4  10 = 6 ค. 10  6 = 422. 1 สิ บ กับ 8 หน่วย เขียนเป็ นตัวเลขแทนจานวนได้เท่ากับข้อใด ก. 108 ข. 81 ค. 1823.  6  16 จานวนใน คือข้อใด ก. 10 ข. 16 ค. 124. ข้อใดถูกต้อง ก. 10  0  100 ข. 10  3  13 ค. 10  4  525. จานวนในข้อใดน้อยกว่า 12 ทุกจานวน ก. 8 10 13 ข. 5 9 11 ค. 11 5 1226. จานวนในข้อใดเรี ยงต่อเนื่องกัน ก. 8 9 13 ข. 15 16 17 ค. 10 12 1327. ข้อใดเขียนในรู ปกระจายได้ถูกต้อง ก. 18  1  8 ข. 20  10  2 ค. 16  10  628. ข้อใดถูกต้อง ก. 10  4  4  10 ข. 6  7  7  6 ค. 12  8  5  129. 20  13 มีค่าตรงกับข้อใด ก. 10 ข. 7 ค. 130. 13  6 มีค่าตรงกับข้อใด ก. 9 ข. 10 ค. 1931. 18  7 มีค่าตรงกับข้อใด ก. 10 ข. 11 ค. 1232. 3  14 มีค่าตรงกับข้อใด ก. 44 ข. 17 ค. 11
 18. 18. 18 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 33. 15  3 มีค่าตรงกับผลบวกของข้อใด ก. 6  5 ข. 7  4 ค. 8  434. ถ้าบวกจานวนหนึ่งด้วย 3 จะได้ผลบวกเป็ น 8 จานวนนั้นคืออะไร ก. 3 ข. 5 ค. 8 ่35. 4  2  6 มีคาเท่ากับข้อใด ก. 10 ข. 8 ค. 1236.  8 = 17 จานวนใน คือข้อใด ก. 9 ข. 10 ค. 1137. แจนวาดภาพได้ 18 ภาพ ให้เพื่อนไป 6 ภาพ แจนเหลือภาพกี่ภาพ ก. 12 ภาพ ข. 10 ภาพ ค. 16 ภาพ38. “ถ้าบวกฉันด้วยตัวฉันเอง จะได้ผลบวกเป็ น 10” ฉันคือจานวนใด ก. 10 ข. 7 ค. 539. บีซ้ื อดินสอ 6 บาท ยางลบ 2 บาท และไม้บรรทัด 5 บาท บีตองจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใด ้ ก. 8 บาท ข. 11 บาท ค. 13 บาท40. คุณพ่อให้เงินมา 20 บาท ซื้ อขนมไป 6 บาท ซื้ อของเล่นไป 10 บาท เหลือเงินกี่บาท ก. 14 บาท ข. 10 บาท ค. 4 บาท41. แผนภาพนี้สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ในข้อใด ก. ( 7  9 )  4  ข. 7  ( 9  4 )  ค. ( 7  4 )  9 42. ตูสูง 6 ฟุต โต๊ะเตี้ยกว่าตู ้ 3 ฟุต พัดลมสู งกว่าโต๊ะ 1 ฟุต ข้อใดสรุ ปถูกต้อง ้ ก. ตูเ้ ตี้ยกว่าพัดลม ข. พัดลมสู งที่สุด ค. โต๊ะเตี้ยที่สุด
 19. 19. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 1943. มานะมีเงิ นมากกว่ามานี 4 บาท มานี มีเงินน้อยกว่ามานพ 4 บาท ถ้ามานพมีเงิน 8 บาท ข้อใดสรุ ปถูกต้อง ก. มานะมีเงินน้อยที่สุด ข. มานีมีเงินมากที่สุด ค. มานะและมานพมีเงินเท่ากัน44. ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาข้อใด 6  6  ก. มีเงินซื้ อขนม 6 บาท ซื้ อข้าวแกง 6 บาท เหลือเงินเท่าไร ข. มีน้ า 6 ขวด ได้เพิ่มมาอีก 6 ขวด รวมมีน้ ากี่ขวด ค. มีนก 6 ตัว มีเป็ ด 6 ตัว มีเป็ ดมากกว่านกกี่ตวั45. มีคนนังบนรถประจาทาง 15 คน เมื่อรถจอดมีคนลง 5 คน จะเหลื อคนในรถกี่ คน เขียน ่ เป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ตรงกับข้อใด ก. 15  5  ข. 5  15  ค. 15  10 46. ซื้ อหนังสื อ 12 บาท ซื้ อสมุด 7 บาท ให้เหรี ยญสิ บบาทไป 2 เหรี ยญ จะได้รับเงิ นทอน เท่าไร ก. 3 บาท ข. 2 บาท ค. 1 บาท47. มีปลา 18 ตัว ขายไป 10 ตัว ซื้ อมาอีก 7 ตัว สุ ดท้ายมีปลากี่ตว ั ก. 35 ตัว ข. 18 ตัว ค. 15 ตัว48. ข้อใดผิด ก. 6  ( 7  8 )  8  ( 7  6 ) ข. 15  ( 4  3 )  15  ( 3  4 ) ค. 12  ( 8  3 )  12  ( 3  8 )49. ข้อใดเป็ นแบบรู ปของจานวนที่ลดลงทีละ 1 ก. 16 17 18 ข. 18 16 13 ค. 18 17 1650. ในห้องเรี ยนห้องหนึ่ งมีครู และนักเรี ยน 20 คน เป็ นครู 2 คน และนักเรี ยนหญิง 13 คน เป็ นนักเรี ยนชายกี่คน ก. 3 คน ข. 5 คน ค. 7 คน
 20. 20. 20 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1  เฉลย แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ภาคต้ น ชุ ดที่ 2 1. ค 2. ก 3. ก 4. ข 5. ค 6. ข 7. ข 8. ข 9. ค 10. ก 11. ค 12. ก 13. ก 14. ข 15. ข 16. ค 17. ก 18. ก 19. ค 20. ค 21. ก 22. ค 23. ก 24. ข 25. ข 26. ข 27. ค 28. ก 29. ข 30. ค 31. ข 32. ข 33. ค 34. ข 35. ค 36. ก 37. ก 38. ค 39. ค 40. ค 41. ข 42. ค 43. ค 44. ข 45. ก 46. ค 47. ค 48. ค 49. ค 50. ข
 21. 21. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 21 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ภาคปลาย ชุ ดที่ 2ให้ นักเรี ยนเลือกคำตอบทีถูกต้ องทีสุดเพียงคำตอบเดียว ่ ่ 1. จานวนใดมีค่าน้อยกว่า 65 ก. 56 ข. 65 ค. 70 2. 60  8 เป็ นรู ปกระจายของจานวนใด ก. 68 ข. 80 ค. 86 3. 40 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด ก. 40 ข. 0 ค. 4 4. ข้อใดเรี ยงลาดับจากน้อยไปมาก ก. 22 28 26 ข. 90 80 70 ค. 34 45 56 5. 79 80 81 จานวนใน คือข้อใด ก. 82 ข. 83 ค. 84 6. ข้อใดถูกต้อง ก. 35 มากกว่า 30  1 ข. 49 น้อยกว่า 40  8 ค. 25 เท่ากับ 50  2 7. จานวนที่นอยกว่า 32 อยู่ 3 คือจานวนใด ้ ก. 29 ข. 31 ค. 35 8. โจ้หนัก 78 กิโลกรัม เมย์หนัก 58 กิโลกรัม นิดหนัก 56 กิโลกรัม ใครเบาที่สุด ก. โจ้ ข. เมย์ ค. นิด 9. แซมอ่านหนังสื อได้ 33 หน้า แดนอ่านหนังสื อได้ 46 หน้า แม็คอ่านหนังสื อได้ 43 หน้า ใครอ่านหนังสื อได้มากที่สุด ก. แซม ข. แดน ค. แม็ค10. ข้อใดเป็ นแบบรู ปของจานวนที่ลดลงทีละ 1 ก. 40 41 42 43 ข. 55 44 33 22 ค. 39 38 37 3611. 72  11 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 81 ข. 82 ค. 83
 22. 22. 22 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 12. 50 + 3 + 20 + 5 70 + 8 ผลลัพธ์สุดท้ายคือข้อใด ก. 8 ข. 70 ค. 7813. 89  78 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 11 ข. 21 ค. 2214. ( 28  51 )  34 มีค่าเท่ากับข้อใด ก. 35 ข. 45 ค. 6415. 63  = 22 จานวนใน คือข้อใด ก. 42 ข. 41 ค. 4016. คุณป้ าขายดอกกุหลาบสี แดงได้ 49 ดอก ต่อมาขายดอกกุหลาบสี เหลืองได้ 20 ดอก คุณป้ า ขายดอกกุหลาบได้ท้ งหมดกี่ดอก ั ก. 51 ดอก ข. 60 ดอก ค. 69 ดอก17. มีเด็กทั้งหมด 48 คน มี 17 คน ที่มีลูกโป่ ง มีเด็กที่ไม่มีลูกโป่ งกี่คน ก. 41 คน ข. 38 คน ค. 31 คน18. จอยมีเงิน 47 บาท แอนมีเงิน 32 บาท ทั้งสองคนมีเงินรวมเป็ นกี่บาท ก. 79 บาท ข. 80 บาท ค. 89 บาท19. ดอมสะสมรถเด็กเล่นได้ 99 คัน น้องชายสะสมได้ 28 คัน ดอมมีมากกว่าน้องชายกี่คน ั ก. 61 คัน ข. 71 คัน ค. 81 คัน20. 90  ( 75  15 ) = + 10 จานวนใน คือข้อใด ก. 20 ข. 30 ค. 4021. ่ ( 100  80 )  50 มีคาเท่ากับข้อใด ก. 50 ข. 60 ค. 7022. 15  ( 4  6 )  15  จานวนใน คือข้อใด ก. 5 ข. 10 ค. 16
 23. 23. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 2323. แตงซื้ อส้ ม มา 1 เข่ง นับ ได้ 80 ผล เป็ นส้ มเน่ า 10 ผล ขายได้ 45 ผล เหลื อส้ ม กี่ ผ ล เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้ดงข้อใดั ก. ( 80  10 )  45 = ข. ( 80  10 )  45 = ค. ( 80  10 )  45 =24. โจเลี้ยงเป็ ดไว้ขาย 99 ตัว เป็ ดเป็ นโรคตายไป 27 ตัว ต่อมาเป็ ดออกลูกมาอีก 12 ตัว โจมี เป็ ดรวมทั้งหมดกี่ตวั ก. 39 ตัว ข. 60 ตัว ค. 84 ตัว25. โอ๋ มีเงิน 100 บาท ซื้ อขนมแจกเพื่อนเป็ นเงิน 40 บาท ซื้ อรองเท้าเป็ นเงิน 35 บาท โอ๋ เหลือ เงินกี่บาท ก. 25 บาท ข. 52 บาท ค. 85 บาท26. วันแรกฉันอ่านหนังสื อได้ 21 หน้า วันที่สองฉันอ่านหนังสื อได้อีก 18 หน้า ถ้าหนังสื อ เล่มนี้มี 60 หน้า จะเหลือที่ยงไม่ได้อ่านกี่หน้า ั ก. 21 หน้า ข. 23 หน้า ค. 25 หน้า27. จานวนสองจานวนรวมกันได้ 78 จานวนหนึ่งเป็ น 44 อีกจานวนหนึ่งเป็ นเท่าไร ก. 34 ข. 42 ค. 44จากรู ป จงตอบคาถามข้ อ 28 - 30 ก. ข. ค. ง.  28. ดินสอแท่งใดยาวที่สุด  ก. ก ข. ข ค. ค29. ดินสอแท่งใดมีความยาวเท่ากัน ก. ก กับ ค ข. ก กับ ง ค. ข กับ ค30. ข้อใดเรี ยงลาดับดินสอที่มีความยาวจากมากไปน้อย ก. ก ข ค ข. ข ค ง ค. ค ง ก
 24. 24. 24 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 31. ตูเ้ สื้ อผ้าสู งเท่ากับก้อนอิฐกี่กอน ้ ก. 7 ก้อน ข. 8 ก้อน ค. 9 ก้อน32. สิ่ งใดเตี้ยที่สุด  ก. พัดลม ข. โคมไฟ ค. ตูเ้ ย็น33. หนอนอยูห่างจากใบไม้กี่หน่วย ่ ก. 10 หน่วย ข. 11 หน่วย ค. 12 หน่วย34. ข้อใดเบาที่สุด ก. ข. ค. 
 25. 25. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 25จากรู ป จงตอบคาถามข้ อ 35 – 38 สิ่ งของ นาหนัก (ขวด) ้35. สมุดใส่ ภาพหนักเท่ากับกี่ขวด ก. 4 ขวด ข. 5 ขวด ค. 9 ขวด36. ร่ มเบากว่าสมุดใส่ ภาพเท่ากับกี่ขวด ก. 3 ขวด ข. 5 ขวด ค. 6 ขวด37. ร่ มหนักเท่ากับนาฬิกากี่เรื อน ก. 1 เรื อน ข. 2 เรื อน ค. 3 เรื อน38. ข้อใดเรี ยงลาดับน้ าหนักจากเบาสุ ดไปหนักสุ ด ก. นาฬิกา ร่ ม สมุดใส่ ภาพ ข. สมุดใส่ ภาพ ร่ ม นาฬิกา ค. ร่ ม นาฬิกา สมุดใส่ ภาพ39. ข้อใดเรี ยงลาดับน้ าในภาชนะที่มีปริ มาณน้อยไปมาก ก. ข. ค.
 26. 26. 26 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 40. ข้อใดมีความจุนอยที่สุด ้ ก. ข. ค.จากรู ป จงตอบคาถามข้ อ 41 – 43 ภาชนะ จานวนทีตวง ่   41. หน่วยกลางที่ใช้ในการตวงคือข้อใด ก. ข. ค.   42. จุมากกว่า กี่ถวย ้   ก. 1 ถ้วย ข. 2 ถ้วย ค. 3 ถ้วย43. จุน้ าได้ก่ีถวย ้ ก. 4 ถ้วย ข. 5 ถ้วย ค. 6 ถ้วย
 27. 27. แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1 2744. เรามองเห็นพระอาทิตย์ตกดินเวลาใด ก. เช้า ข. สาย ค. เย็น45. ถ้าวันนี้เป็ นวันพุธ เมื่อวานนี้เป็ นวันอะไร ก. วันอังคาร ข. วันพฤหัสบดี ค. วันศุกร์46. ถ้าวันที่ 6 ตรงกับวันอังคาร วันที่ 9 ตรงกับวันอะไร ก. วันพุธ ข. วันพฤหัสบดี ค. วันศุกร์47. รู ปถัดไปคือรู ปใด ......... ก. ข. ค.48. 100 90 80 70 ตัวเลขใน คือข้อใด ก. 60 ข. 70 ค. 8049. 22 24 28 30 ตัวเลขใน คือข้อใด ก. 25 ข. 26 ค. 2750. รู ปถัดไปคือรู ปใด ....................... ก. ข. ค.
 28. 28. 28 แบบทดสอบคณิ ตศาสตร์ ป.1 ภาคต้น ชุดที่ 1  เฉลย แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ภาคปลาย ชุ ดที่ 2 1. ก 2. ก 3. ข 4. ค 5. ก 6. ก 7. ก 8. ค 9. ข 10. ค 11. ค 12. ค 13. ก 14. ข 15. ข 16. ค 17. ค 18. ก 19. ข 20. ก 21. ค 22. ข 23. ข 24. ค 25. ก 26. ก 27. ก 28. ข 29. ก 30. ข 31. ข 32. ก 33. ข 34. ข 35. ค 36. ก 37. ข 38. ก 39. ข 40. ก 41. ข 42. ข 43. ก 44. ค 45. ก 46. ค 47. ก 48. ก 49. ข 50. ค

×