โจทย์ปัญหาการบวกลบระคนป.1

76,271 views
75,701 views

Published on

โจทย์ปัญหาการบวกลบระคนป.1

6 Comments
38 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
76,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,500
Actions
Shares
0
Downloads
2,528
Comments
6
Likes
38
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โจทย์ปัญหาการบวกลบระคนป.1

 1. 1. แบบฝึ กการบวกลบระคน1. ชูชีพมีดินสอ 9 แท่ง ดินสอหายไป 2 แท่งให้ น้อง 3 แท่งชูชีพเหลือดินสอกี่แท่ง ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….2. มีส้ม 5 กิโลกรัม มีองุ่น 7 กิโลกรัม มีชมพู่ 4 กิโลกรัมรวมมีผลไม้ ทงหมดเท่าไร ั้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….3. เดชามีเงิน 48 บาทให้ น้อง 15 บาท ซื ้อนม 6 บาทเดชาเหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….4. น้ องปูสง 60 เซนติเมตร น้ องหนึงสูงกว่าน้ องปู 5 เซนติเมตร พี่อ้อมสูงกว่าน้ องหนึง 7 ู ่ ่ เซนติเมตรพี่อ้อมสูงเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….5. ก้ อยสูง 75 เซนติเมตร อ้ วนเตี ้ยกงว่าก้ อย 4 เซนติเมตร แหม่มสูงกว่าอ้ วน 6 เซนติเมตร แหม่มสูงเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….6. มีลกโป่ ง 68 ใบ ขายไป 40 ใบ แตกเสีย 6 ใบ เหลือลูกโป่ งกี่ใบ ู ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….7. ดินสอสามแท่ง แท่งแรกยาว 9 เซนติเมตร แท่งที่สองยาว 14 เซนติเมตร แท่งที่สามยาว 11 เซนติเมตร นาดินสอทังสามแท่งต่อกันจะได้ ความยาวเท่าไร ้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….8. เลี ้ยงไก่ 15 ตัว เลี ้ยงเป็ ด 20 ตัว เลี ้ยงวัว 19 ตัว เลี ้ยงสัตว์ทงหมดกี่ตว ั้ ั ประโยคสัญลักษณ์ ………………………………… ตอบ…………………………
 2. 2. 9. มีแก้ ว 21 ใบ ขวด 32 ใบ ถ้ วย 15 ใบ มีแก้ วและถ้ วยมากกว่าขวดกี่ใบ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….10. พ่อค้ าซื ้อชมพู่ 73 กิโลกรัม ชมพูเ่ น่าเสีย 1 กิโลกรัม ขายชมพูได้ 50 กิโลกรัมพ่อค้ า ่ เหลือชมพู่เท่าไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….11. ช้ อยมีเงิน 78 บาท สุชาติมีเงินน้ อยกว่าช้ อย 25 บาท สมบัติมีเงินน้ อยกว่าสุชาติ 23 บาท สมบัติมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….12. มีไข่ไก่ 45 ฟอง ซื ้อไข่ไก่มาเพิม 33 ฟอง ไข่ไก่แตก 16 ฟองเหลือไข่ไก่กี่ฟอง ่ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….13. มีดอกไม้ 99 ดอก เป็ นดอกกุหลาบ 34 ดอก เป็ นดอกบัว 22 ดอก ที่เหลือเป็ นดอก ดาวเรื องกี่ดอก ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….14. ในบ่อน ้ามีก้ ง 78 ตัว มีปลาน้ อยกว่ากุ้ง 20 ตัว มีปน้อยกว่าปลา 45 ตัว มีปกี่ตว ุ ู ู ั ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….15. วีระมีเงิน 22 บาท แม่ให้ มา 19 บาท รับจ้ างขนของได้ เงิน 8 บาท วีระมีเงินทังหมดกี่บาท ้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….16. มีเงิน 35 บาท แม่ให้ อีก 17 บาท ซื ้อสมุด 19 บาท เหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….
 3. 3. 17. พ่อเลี ้ยงสัตว์ 75 ตัว เป็ นวัว 30 ตัว เป็ นหมู 35 ตัว นอกนันเป็ นไก่ เลี ้ยงไก่กี่ตว ้ ั ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….18. มีทเุ รี ยน 19 ผล กินไป 5 ผล ขายไป 10 ผล เหลือทุเรี ยนกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….19. ติ๋มมีเงิน 61 บาท ตาให้ อีก 18 บาท ซื ้อรองเท้ า 46 บาท ติ๋มเหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….20. หน่อยมีรูปภาพ 36 ภาพ หนุ่ยมีรูปภาพมากกว่าหน่อย 29 ภาพ นิดมีรูปภาพน้ อยกว่า หน่อย 33 ภาพ นิดมีรูปภาพกี่ภาพ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….21. มีผลไม้ 46 ผล เป็ นมะม่วง 5 ผล เป็ นทุเรี ยน 10 ผล นอกนันเป็ นชมพู่กี่ผล ้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….22. สมปองมีหนังสือ 25 เล่ม สมชายมีหนังสือ 18 เล่ม สมบัติมีหนังสือ 10 เล่ม รวมทัง้ 3 คนมีหนังสือทังหมดกี่เล่ม ้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….23. อ้ อยมีลกโป่ ง 9 ใบ แหวนมีลกโป่ ง 6 ใบ หน่อยมีลกโป่ ง 7 ใบ ทังสามคนมีลกโป่ งกี่ใบ ู ู ู ้ ู ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….24. น้ อยมีเงิน 10 บาท ใช้ ไป 8 บาท แม่ให้ มาอีก 9 บาท น้ อยมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….25. มีแก้ วน ้า 25 ใบ ทาแตก 4 ใบซื ้อมาใหม่ 7 ใบ รวมมีแก้ วน ้ากี่ใบ ประโยคสัญลักษณ์ ………………………………………..
 4. 4. 26. แดงซื ้อกุ้ง 11 กิโลกรัม เนื ้อหมู 8 กิโลกรัม ปลา 10 กิโลกรัม แดงซื ้อของทังหมดกี่ ้ กิโลกรัม ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….27. สุรินทร์ มีเงิน 36 บาท ให้ น้อง 5 บาท ซื ้อหนังสือ 11 บาท สุรินทร์ เหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….28. มีต้นไม้ 65 ต้ น เป็ นต้ นเงาะ 20 ต้ น เป็ นต้ นส้ มโอ 14 ต้ น นอกนันเป็ นต้ นกล้ วย มีต้น ้ กล้ วยทังหมดกี่ต้น ้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….29. สมุดยาว 22 เซนติเมตร ไม้ บรรทัดยาว 30 เซนติเมตร ดินสอยาว 14 เซนติเมตร นา สิ่งของทัง้ 3 ชนิดมาวางต่อกันจะได้ ความยาวเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….30. วิรัชมีเงิน 60 บาท ดิเรกมีเงิน 30 บาท วัลลภมีเงิน 70 บาท วิรัชและดิเรกรวมกัน มากกว่าวัลลภกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….31. มุกดามีเงิน 25 บาท ขายดอกไม้ ได้ เงิน 18 บาท ซื ้อถุงเท้ า 30 บาท มุกดาเหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….32. มีดอกกุหลาบ 42 ดอก ดอกบัว 25 ดอก ขายดอกไม้ 50 ดอกจะเหลือดอกไม้ กี่ดอก ประโยคสัญลักษณ์ ………………………………… ตอบ……………………33. น้ องพีทมีดินสอสี 15 แท่ง พี่สมบัติให้ มาอีก 7 แท่ง น้ องพีทแบ่งให้ เพื่อน 3 แท่ง น้ อง พีทเหลือดินสอสีกี่แท่ง ประโยคสัญลักษณ์ ………………………………………..
 5. 5. 34. กัลยามีลกแก้ ว 28 ลูก ชอุ่มมีมากกว่ากัลยา 15 ลูก กัลยาและชอุ่มมีลกแก้ วรวมกันกี่ลก ู ู ู ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….35. น้ องกวางมีลกบอล 13 ลูก แบ่งให้ เพื่อน 9 ลูก พี่ต้อมให้ ลกบอลมาอีก 7 ลูก รวมน้ อง ู ู กวางมีลกบอลเท่าไร ู ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….36. สมปองมีต๊ กตา 12 ตัว วิชดามีมากกว่าสมปอง 5 ตัว ประไพมีมากกว่าวิชดา 6 ตัว ุ ุ ุ ประไพมีต๊ กตากี่ตว ุ ั ประโยคสัญลักษณ์ …………………………… ตอบ…………………………37. ริบบิ ้นสีขาวยาว 27 เซนติเมตร ริบบิ ้นสีชมพูยาว 42 เซนติเมตร ริบบิ ้นสีน ้าเงินยาว 30 เซนติเมตร ริบบิ ้นสีขาวและสีน ้าเงินต่อกันยาวกว่าสีชมพูกี่เซนติเมตร ประโยคสัญลักษณ์ …………………………… ตอบ……………………………38. ตุ้มวิ่งได้ ระยะทาง 50 เมตร ต้ อยวิ่งได้ น้อยกว่าตุ้ม 10 เมตร แต๋ววิ่งได้ มากกว่าต้ อย 9 เมตร แต๋ววิ่งได้ ระยะทางกี่เมตร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….39. มีไก่ 21 ตัว มีเป็ ด 43 ตัว มีหมู 18 ตัว มีสตว์ทงหมดกี่ตว ั ั้ ั ประโยคสัญลักษณ์ …………………………… ตอบ……………………………
 6. 6. แบบฝึ กการบวกลบระคน(2)1. ชูชีพมีดินสอ 156 แท่ง ดินสอหายไป 27 แท่งให้ น้อง 43 แท่งชูชีพเหลือดินสอกี่แท่ง ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….2. มีส้ม 85 กิโลกรัม มีองุ่น 57 กิโลกรัม มีชมพู่ 74 กิโลกรัมรวมมีผลไม้ ทงหมดเท่าไร ั้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….3. เดชามีเงิน 428 บาทให้ น้อง 119 บาท ซื ้อนม 76 บาทเดชาเหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….4. น้ องปูสง 126 เซนติเมตร น้ องหนึงสูงกว่าน้ องปู 45 เซนติเมตร พี่อ้อมสูงกว่าน้ องหนึง 7 ู ่ ่ เซนติเมตรพี่อ้อมสูงเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….5. ก้ อยสูง 175 เซนติเมตร อ้ วนเตี ้ยกว่าก้ อย 9 เซนติเมตร แหม่มสูงกว่าอ้ วน 6 เซนติเมตร แหม่มสูงเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….6. มีลกโป่ ง 618 ใบ ขายไป 158 ใบ แตกเสีย 69 ใบ เหลือลูกโป่ งกี่ใบ ู ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….7. ไม้ 3 ท่อน ท่อนแรกยาว 299 เซนติเมตร ท่อนที่สองยาว 184 เซนติเมตร ท่อนที่สาม ยาว 287 เซนติเมตร นาไม้ ทงสามท่อนต่อกันจะได้ ความยาวเท่าไร ั้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….8. เลี ้ยงไก่ 155 ตัว เลี ้ยงเป็ ด 158 ตัว เลี ้ยงวัว 89 ตัว เลี ้ยงสัตว์ทงหมดกี่ตว ั้ ั ประโยคสัญลักษณ์ ………………………………… ตอบ…………………………
 7. 7. 9. มีแก้ ว 156 ใบ ขวด 137 ใบ ถ้ วย 185 ใบ มีแก้ วและถ้ วยมากกว่าขวดกี่ใบ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….10. พ่อค้ าซื ้อชมพู่ 743 กิโลกรัม ชมพูเ่ น่าเสีย 158 กิโลกรัม ขายชมพูได้ 450 กิโลกรัม ่ พ่อค้ าเหลือชมพูเ่ ท่าไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….11. ช้ อยมีเงิน 778 บาท สุชาติมีเงินน้ อยกว่าช้ อย 155 บาท สมบัติมีเงินน้ อยกว่าสุชาติ 238 บาท สมบัติมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….12. มีไข่ไก่ 415 ฟอง ซื ้อไข่ไก่มาเพิม 373 ฟอง ไข่ไก่แตก 68 ฟองเหลือไข่ไก่กี่ฟอง ่ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….13. มีดอกไม้ 823 ดอก เป็ นดอกกุหลาบ 254 ดอก เป็ นดอกบัว 358 ดอก ที่เหลือเป็ นดอก ดาวเรื องกี่ดอก ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….14. ในบ่อน ้ามีก้ ง 728 ตัว มีปลาน้ อยกว่ากุ้ง 178 ตัว มีปน้อยกว่าปลา 186 ตัว มีปกี่ตว ุ ู ู ั ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….15. วีระมีเงิน 822 บาท แม่ให้ มา 169 บาท รับจ้ างขนของได้ เงิน 568 บาท วีระมีเงินทังหมด ้ กี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………… ตอบ…………………………………16. ซื ้อดินสอ 48 บาท ให้ เหรี ยญห้ าบาทไป 10 เหรี ยญ จะได้ รับเงินทอนเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….
 8. 8. 17. พ่อเลี ้ยงสัตว์ 675 ตัว เป็ นวัว 386 ตัว เป็ นหมู 135 ตัว นอกนันเป็ นไก่ เลี ้ยงไก่กี่ตว ้ ั ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….18. มีทเุ รี ยน 619 ผล กินไป 145 ผล ขายไป 287 ผล เหลือทุเรี ยนกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….19. ดามีเงิน 678 บาท ตาให้ อีก 188 บาท ซื ้อรองเท้ า 496 บาท ดาเหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….20. หน่อยมีรูปภาพ 136 ภาพ หนุ่ยมีรูปภาพมากกว่าหน่อย 189 ภาพ นิดมีรูปภาพน้ อย กว่าหน่อย 89 ภาพ นิดมีรูปภาพกี่ภาพ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….21. มีผลไม้ 626 ผล เป็ นมะม่วง 285 ผล เป็ นทุเรี ยน 198 ผล นอกนันเป็ นชมพูกี่ผล ้ ่ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….22. สมปองมีหนังสือ 255 เล่ม สมชายมีหนังสือ 178 เล่ม สมบัติมีหนังสือ 175 เล่ม รวมทัง้ สามคนมีหนังสือทังหมดกี่เล่ม ้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….23. อ้ อยมีลกโป่ ง 289 ใบ แหวนมีลกโป่ ง 126 ใบ หน่อยมีลกโป่ ง 387 ใบ ทังสามคนมี ู ู ู ้ ลูกโป่ งกี่ใบ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….24. น้ อยมีเงิน 578 บาท ใช้ ไป 189 บาท แม่ให้ มาอีก 287 บาท น้ อยมีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….
 9. 9. 25. มีแก้ วน ้า 25 ใบ ทาแตก 4 ใบซื ้อมาใหม่ 7 ใบ รวมมีแก้ วน ้ากี่ใบ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….26. แดงซื ้อกุ้ง 11 กิโลกรัม เนื ้อหมู 8 กิโลกรัม ปลา 10 กิโลกรัม แดงซื ้อของทังหมดกี่ ้ กิโลกรัม ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….27. สุรินทร์ มีเงิน 36 บาท ให้ น้อง 5 บาท ซื ้อหนังสือ 11 บาท สุรินทร์ เหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….28. มีต้นไม้ 65 ต้ น เป็ นต้ นเงาะ 20 ต้ น เป็ นต้ นส้ มโอ 14 ต้ น นอกนันเป็ นต้ นกล้ วย มีต้น ้ กล้ วยทังหมดกี่ต้น ้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….29. สมุดยาว 22 เซนติเมตร ไม้ บรรทัดยาว 30 เซนติเมตร ดินสอยาว 14 เซนติเมตร นา สิ่งของทัง้ สามชนิดมาวางต่อกันจะได้ ความยาวเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….30. วิรัชมีเงิน 60 บาท ดิเรกมีเงิน 30 บาท วัลลภมีเงิน 70 บาท วิรัชและดิเรกรวมกัน มากกว่าวัลลภกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….31. มุกดามีเงิน 25 บาท ขายดอกไม้ ได้ เงิน 18 บาท ซื ้อถุงเท้ า 30 บาท มุกดาเหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ……………………………32. มีดอกกุหลาบ 42 ดอก ดอกบัว 25 ดอก ขายดอกไม้ 50 ดอกจะเหลือดอกไม้ กี่ดอก ประโยคสัญลักษณ์ ………………………………… ตอบ……………………
 10. 10. 33. น้ องพีทมีดินสอสี 15 แท่ง พี่สมบัติให้ มาอีก 7 แท่ง น้ องพีทแบ่งให้ เพื่อน 3 แท่ง น้ อง พีทเหลือดินสอสีกี่แท่ง ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….34. กัลยามีลกแก้ ว 28 ลูก ชอุ่มมีมากกว่ากัลยา 15 ลูก กัลยาและชอุ่มมีลกแก้ วรวมกันกี่ลก ู ู ู ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….35. น้ องกวางมีลกบอล 13 ลูก แบ่งให้ เพื่อน 9 ลูก พี่ต้อมให้ ลกบอลมาอีก 7 ลูก รวมน้ อง ู ู กวางมีลกบอลเท่าไร ู ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….36. สมปองมีต๊ กตา 12 ตัว วิชดามีมากกว่าสมปอง 5 ตัว ประไพมีมากกว่าวิชดา 6 ตัว ุ ุ ุ ประไพมีต๊ กตากี่ตว ุ ั ประโยคสัญลักษณ์ …………………………… ตอบ…………………………37. ริบบิ ้นสีขาวยาว 27 เซนติเมตร ริบบิ ้นสีชมพูยาว 42 เซนติเมตร ริบบิ ้นสีน ้าเงินยาว 30 เซนติเมตร ริบบิ ้นสีขาวและสีน ้าเงินต่อกันยาวกว่าสีชมพูกี่เซนติเมตร ประโยคสัญลักษณ์ …………………………… ตอบ……………………………38. ตุ้มวิ่งได้ ระยะทาง 50 เมตร ต้ อยวิ่งได้ น้อยกว่าตุ้ม 10 เมตร แต๋ววิ่งได้ มากกว่าต้ อย 9 เมตร แต๋ววิ่งได้ ระยะทางกี่เมตร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………………….. ตอบ………………………………………….39. มีไก่ 21 ตัว มีเป็ ด 43 ตัว มีหมู 18 ตัว มีสตว์ทงหมดกี่ตว ั ั้ ั ประโยคสัญลักษณ์ …………………………… ตอบ……………………………40. นักเรี ยน ป.1 มี 55 คน นักเรี ยน ป.2 มี 40 คน นักเรี ยน ป.3 มี 50 คน นักเรี ยนชัน ้ ป.1 กับ ป.2 รวมกันมีมากกว่า ป.3 กี่คน ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………41. มีมงคุด 3 ถุง ถุงละ 15 กิโลกรัม นามาแบ่งขายกิโลกรัมละ 9 บาท จะได้ เงินทังหมดกี่บาท ั ้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………
 11. 11. 42. วีระซื ้อชมพู่ 3 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 8 บาท วีระให้ เงิน คนขายไป 50 บาท วีระจะได้ รับ เงินทอนกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………43. ยาใจมีเงิน 345 บาท คุณแม่ให้ อีก 135 บาท แล้ วนาเงินไปซื ้อตุ๊กตาราคา 126 บาท ยาใจ เหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………44. มีน้อยหน่า80 ผลเน่าเสีย 24 ผลที่เหลือแบ่งให้ เด็ก 7 คน คนละเท่าๆ กันจะได้ รับคนละกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………45. วินยซื ้อเสื ้อ 3 ตัว ราคาตัวละ 49 บาท ซื ้อกางเกง 2 ตัว ราคาตัวละ 65 บาท วินยจ่ายเงินไป ั ั ทังหมดกี่บาท ้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………46. ฉันหนัก 59 กิโลกรัม พี่หนักกว่าฉัน 4 กิโลกรัม คุณพ่อหนักกว่าพี่ 25 กิโลกรัม คุณพ่อหนัก เท่าใด ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………47. ในสวนแห่งนี ้ปลูกต้ นไม้ ไว้ 750 ต้ น ปลูกมะม่วง 327 ต้ น ปลูกน้ อยหน่า 251 ต้ น ที่เหลือ ปลูกส้ มกี่ต้น ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………48. มีมะม่วง 5 ลัง ลังละ 12 กิโลกรัม นามาจัดใส่ถง ถุงละ 6 กิโลกรัม จะจัดได้ กี่ถง ุ ุ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………49. ปิ ติมีธนบัตรใบละ 20 บาท จานวน 4 ใบ มานะมีธนบัตรใบละ 10 บาท จานวน 6 ใบ ใครมี เงินมากกว่ากันและมากกว่ากันเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………50แดงมีเงิน 50บาท นาไปซื ้อหนังสือราคา 22 บาท คุณพ่อให้ อีก 35 บาท แดงจะมีเงินอยู่กี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………50. วิไลขายเสื ้อ 7 ตัว ราคาตัวละ 60 บาท แล้ วนาเงินที่ได้ ให้ แม่ไป 300 บาท วิไลจะเหลือเงิน อีกเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………
 12. 12. 51. ฉันมีขนม 48 แผ่น แบ่งใส่ถงเท่า ๆ กัน ถุงละ 6 แผ่น ขายไปถุงละ 20 บาท จะได้ เงิน ุ ทังหมดกี่บาท ้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………52. ถัวเขียว 69 ลิตร คัดส่วนที่ไม่ดีออกไป 13 ลิตร แล้ วนามาแบ่งใส่ถง ถุงละเท่า ๆ กัน 7 ถุง ่ ุ จะได้ ถวเขียวถุงละกี่ลิตร ั่ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………53. ลัดดาซื ้อดินสอแท่งละ 2 บาท จานวน 9 แท่ง และไม้ บรรทัด 3 อัน อันละ 4 บาท ลัดดาอง จ่ายเงินเท่าใด ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………54. หนังสือเรี ยนราคาเล่มละ 12 บาท ซื ้อหนังสือ 2 เล่ม ให้ เงินไป 50 บาท จะได้ รับเงินทอน เท่าใด ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………55. ฉันซื ้อรองเท้ า 2 คู่ ราคาคูละ 79 บาท ฉันมีเงินเพียง 120 บาท ฉันต้ องหาเงินเพิมอีกกี่บาท ่ ่ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………56. จัดเก้ าอี ้แถวละ 9 ตัว จานวน 8 แถว เหลือเก้ าอี ้อยู่ 15 ตัว มีเก้ าอี ้ทังหมดกี่ตว ้ ั ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………57. มานะขายไก่ราคาตัวละ43 บาท จานวน 3ตัว สมศรี ขายเป็ ดราคาตัวละ 38บาท จานวน4 ตัว สมศรี ขายเป็ ดได้ เงินมากกว่ามานะเท่าใด ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………58. ร้ านขายดอกไม้ แห่งหนึงขายดอกบัวได้ 127 ดอก ดอกกุหลาบ 192 ดอก ดอกหน้ าวัว 54 ่ ดอก ขายดอกไม้ ทงหมดกี่ดอก ั้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………59. ฉันมีเงิน15บาท แม่ให้ อีก12บาทฉันนาเงินไปซื ้อดินสอแท่งละ9บาทฉันจะซื ้อดินสอได้ กี่แท่ง ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………60. มีเงิน 500 บาท แบ่งให้ น้อง 4 คน คนละ 60 บาท จะเหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………

×