• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
หน่วยที่ 7 การสร้างคำสั่งอย่างง่าย
 

หน่วยที่ 7 การสร้างคำสั่งอย่างง่าย

on

 • 1,804 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,804
Views on SlideShare
1,785
Embed Views
19

Actions

Likes
1
Downloads
36
Comments
0

2 Embeds 19

http://www.kruthanyaporn.com 11
http://kruthanyaporn.com 8

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  หน่วยที่ 7 การสร้างคำสั่งอย่างง่าย หน่วยที่ 7 การสร้างคำสั่งอย่างง่าย Presentation Transcript

  • แมโคร (Macro) สามารถสร้างขึ้นได้จากมุมมองแมโคร โดยภายในหน้าต่างแมโครจะประกอบด้วยองค์ประกอบและวิธีการสร้างงานดังนี้ 1. คลิก แท็บสร้าง 2. คลิกเลือก แมโคร 3. ส่วนของการกาหนดแอคชั่นเป็นพื้นที่ใช้สาหรับใส่ลาดับการทางานของแมโครให้เป็นชุดคาสั่งเดียวกันตามลาดับก่อนหลัง
  • 4. ส่วนของพื้นที่การกาหนดค่าอาร์กิวเมนต์แอคชั่น
  • 1. การเปิด – ปิด เพจ, ฟอร์ม, โมดูล, แบบสอบถาม, รายงาน, ตาราง แอคชั่น คาอธิบาย OpenDataAccessPage เปิดเพจที่กาหนด สามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้ OpenForm เปิดฟอร์มที่กาหนด สามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้ OpenModule เปิดโมดูลที่กาหนด OpenQuery เปิดแบบสอบถามที่กาหนด สามารถกาหนดมุมมอง และโหมดข้อมูลได้ OpenReport เปิดรายงานที่กาหนด และสามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้ OpenTable เปิดตารางที่กาหนด และสามารถเลือกมุมมองในการเปิดได้ Close ใช้ปิดหน้าต่างที่กาลังทางานอยู่หรือหน้าต่างที่กาหนดจากอาร์กิวเมนต์ แอคชั่น
  • 2. การเรียกใช้งาน และหยุดการทางานของแมโคร แอคชั่น คาอธิบายRunMacro ใช้ในการเรียก Run แมโครที่ต้องการโดยเมื่อ Run แมโคร ที่กาหนดเสร็จแล้วจะกลับมาทา แมโครในลาดับต่อไปStopMacro ใช้ในการหยุดแมโครที่กาลังทางานอยู่ในขณะนั้นStopAllMacro หยุดการทางานของแมโครทั้งหมด3. การค้นหาข้อมูล แอคชั่น คาอธิบายFindNext ใช้ในการค้นหาเรคคอร์ดถัดไปจากเรคคอร์ดแรกFindRecord ใช้ในการค้นหาเรคคอร์ดGoToRecord ใช้ในการกระโดดไปยังเรคคอร์ดที่ต้องการซึ่งตาแหน่งที่ต้องการกระโดดไปใน อาร์กิวเมนต์แอคชั่นApplyFilter ใช้ในการแสดงข้อมูลตามฟิลด์เตอร์ที่กาหนด
  • 4. การควบคุมการแสดงผลทางหน้าจอ แอคชั่น คาอธิบายBeep ใช้ส่งเสียงเตือนผู้ใช้ในกรณีที่ต้องการเตือนด้วยเหตุผลต่าง ๆGotoControl ให้โฟกัสไปยังคอนโทรลที่เลือกGotoPage ไปยังหน้าจอที่กาหนดHourglass ให้แสดง mouse pointer เป็นรูปนาฬิกาทรายในขณะที่กาลัง Run แมโครMsgBox แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ตามข้อความที่กาหนดMaximize ขยายหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ให้เต็มจอMinimize ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ให้เต็มจอMoveSize กาหนดขนาดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันRestore ทาให้หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีขนาดเท่าเดิมShowAllRecords ให้แสดงเรคคอร์ดทั้งหมดShowToolbar ให้แสดงทูลบาร์ หรือซ่อนทูลบาร์ที่ต้องการ
  • 5. การนาเข้าข้อมูลจากภายนอก และส่งออก แอคชั่น คาอธิบาย TransferDatabase ใช้ในการนาเข้าข้อมูลจากภายนอก และส่งออกสู่ภายนอกเช่น FoxPro TransferSpreadsheet ใช้ในการนาเข้าและส่งออกฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ของโปรแกรมอื่น ๆ TransferText ใช้ในการนาเข้า และส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่กาหนด
  • 6. การใช้งานอื่น ๆ แอคชั่น คาอธิบายRename ใช้เปลี่ยนชื่อ Object ในฐานข้อมูลที่ใช้อยู่CopyObject ใช้ทาสาเนา Object ที่ต้องการในฐานข้อมูลเดิม หรือฐานข้อมูลอื่นDeleteObject ใช้ลบ Object ที่ต้องการในฐานข้อมูลเดิม หรือฐานข้อมูลอื่นRunApp ใช้ในการเรียกใช้งาน แอพลิเคชั่นอื่น ๆ เช่น Calculator, Paintbrush เป็นต้นPrintOut ใช้ในการสั่งพิมพ์ ตาราง, รายงาน, แบบสอบถาม, หรือฟอร์มซึ่งสามารถกาหนดช่วย หรือ หน้าที่ต้องการพิมพ์ได้OutputTo ใช้ในการส่งตาราง,รายงาน,แบบสอบถาม,ฟอร์ม,เพจ,หรือโมดูลออกภายนอกในรูปแบบของ ไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งกาหนดรูปแบบของไฟล์ได้ที่อาร์กิวเมนต์แอคชั่นAddMenu ใช้ในการทาเมนูให้แมโครQuit ออกจากโปรแกรม Access 2007
  • การสร้างแมโคร เพื่อเปิดวัตถุในฐานข้อมูล แมโคร(Macro) เป็นคาสั่งย่อยที่ใช้ในการจัดการกับฐานข้อมูล เพียงแค่ผู้ใช้งานเลือกว่าจะใช้คาสั่งใดในการทางาน ซึ่งมีวิธีในการสร้างดังนี้ 1.เลือกเมนูสร้าง เลือกคลิกปุ่มแมโคร(Macro)
  • 2. จะได้หน้าต่างแมโคร3. เลือกค่าแอคชั่น ตามที่ต้องการ
  • จากรูปจะสังเกตเห็นว่าในมุมมองออกแบบของแมโครประกอบด้วย 3 ส่วนคือ * แอคชั่น ใช้สาหรับกาหนดคาสั่งต่าง ๆ เพื่อให้ทางานตามที่เราต้องการโดยในแมโครหนึ่ง ๆ สามารถกาหนดได้หลายคาสั่งเพื่อรวมเป็นหนึ่งแมโคร โดยแมโครจะทางานตามลาดับ จะทาทีละคาสั่งตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย * ข้อคิดเห็น ใช้สาหรับอธิบายคาสั่งต่าง ๆ ที่เรากาหนดไป เพื่อความเข้าใจของผู้เขียนโปรแกรมเอง * อาร์กิวเมนต์แอคชั่น ใช้ในการกาหนดค่าต่าง ๆ ที่แอคชั่นนั้น ๆ ต้องการในการทางาน
  • 4. การกาหนดแอคชั่นให้กับแมโคร 4.1. เมื่อต้องการกาหนดแอคชั่นให้กับแมโคร ให้ทาการเลือกในส่วนของแอคชั่นในมุมมองออกแบบดังรูป 4.2. ทาการเลือกแอคชั่นที่ต้องการ โดยให้ทดลองเลือกที่แอคชั่น Open Formหลังจากที่เลือกแอคชั่นแล้วจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของอาร์กิวเมนต์แอคชั่นจะปรากฏขึ้นมาดังรูปอาร์กิวเมนต์แอคชั่นที่ปรากฏขึ้นจะประกอบด้วยค่าต่างๆ ที่แอคชั่นนั้นๆ ต้องการในการทางานเช่น เมื่อเราเลือกแอคชั่น Open Form ก็ต้องกาหนดค่าอาร์กิวเมนต์แอคชั่นให้แมโคร รู้ว่าต้องการ Open Form อะไรอย่างไร ซึ่งให้เรากาหนดค่าของอาร์กิวเมนต์แอคชั่นดังรูป
  • จากรูป จะเป็นการกาหนดค่าอาร์กิวเมนต์แอคชั่นให้ทาคาสั่งดังนี้ 5. เมื่อทาการกาหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทาการบันทึกแมโคร โดยการคลิกที่ปุ่มบันทึกในทูลบาร์ และตั้งชื่อเป็น Open form หลังจากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง
  • 6. เมื่อทาการบันทึกเรียบร้อยแล้วให้ทาการ Run แมโคร โดยการคลิกที่ปุ่ม ! ในทูลบาร์
  • จะได้ผลดังนี้คือ เปิดฟอร์มชื่อ กรอกประวัตินักเรียน ตามที่ได้ระบุไว้ จากนั้นก็แสดงกรอบข่าวสาร (Message Box) แจ้งว่า “ยินดีต้อนรับ” ดังรูป แสดงกรอบ ข่าวสาร (Message Box) แจ้งว่า “ยินดี ต้อนรับ”
  • เนื้อหาจบแล้ว ต่อไปให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 เมื่อทาแบบฝึกหัดหน่วยที่ 7 เสร็จแล้ว ให้นักเรียน ทาแบบทดสอบหลังเรียนต่อไป