หน่วยที่ 4 การสร้างแบบสอบถาม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

หน่วยที่ 4 การสร้างแบบสอบถาม

 • 6,745 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
6,745
On Slideshare
6,731
From Embeds
14
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
30
Comments
0
Likes
0

Embeds 14

http://www.kruthanyaporn.com 9
http://kruthanyaporn.com 5

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การสร้างแบบสอบถาม (Query) โดยใช้ Design View 1. คลิกสร้างและ คลิกมุมมองแบบสอบถาม 2. คลิกที่ Tab ตาราง เลือกตารางหลัก “ฐานข้อมูลนักเรียน” คลิกปุ่มเพิ่มและคลิกปุ่มปิด
 • 2. 3. จะพบว่าตารางที่เลือกปรากฏอยู่ในแบบสอบถาม ดังภาพ
 • 3. 4. คลิกเลือกเขตข้อมูลที่ต้องการค้างไว้ แล้วลากมาวาง ในช่องเขตข้อมูล เมื่อปล่อยเมาส์จะพบว่าเขตข้อมูลที่ลากมา จะถูกแสดงไว้ในช่อง เขตข้อมูลและในช่อง ตาราง ก็มีชื่อตารางของเขตข้อมูลนั้นแสดงอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ
 • 4. 5. เมื่อกาหนดค่าเรียบร้อยแล้วต้องการแสดงผลให้คลิก หน้าแรก และคลิก มุมมอง จะพบผลลัพธ์ของแบบสอบถามถูกแสดงไว้ในรูปของตาราง ดังรูป
 • 5. 6. เมื่อสร้าง แบบสอบถามเสร็จสามารถบันทึกแบบสอบถามได้โดยคลิกสัญลักษณ์การบันทึกตั้งชื่อแบบสอบถามตัวอย่างชื่อ " ตรวจสอบชื่อเล่น" แล้วคลิกปุ่ม ตกลง
 • 6. นิพจน์ (Expression) หมายถึง การนาเอาค่าคงที่ ตัวแปร หรือฟังก์ชั่น มากระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเครื่องหมาย (Operator) เป็นตัวบ่งชี้การกระทานั้น แบ่งเป็น 3ประเภท 1. นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (Number Expression) เช่น 5 + 5 เป็นต้น 2. นิพจน์ข้อความ (String Expression) เช่น “ก” + “ข” “ศุภรัตน์” + “ลีลาธรรม” เป็นต้น 3. นิพจน์ทางตรรกะ (Lobical Expression) เช่น 1 < 2 “A” < “B” เป็นต้น
 • 7. ตัวอย่าง โอเปอเรเตอร์ทางด้านคณิตศาสตร์ (Number Operators) โอเปอเรเตอร์ คาอธิบาย+ - ? / Mod, Avg, Count, First, Last, Max, เป็นการคานวณทางคณิตศาสตร์โดยทั่วไป และฟังก์ชั่นการคานวณMin, Sum, Group By, Where, Expression ค่า >, >=, =, <, ด้านการเปรียบเทียบ และกาหนดค่าต่าง ๆ Is ใช้เปรียบเทียบว่าเป็นค่า Null หรือไม่ เช่น Is Null, Is Not Null Like ใช้ตรวจสอบสตริงว่ากับรูปแบบที่กาหนดหรือไม่ เช่น Like “Ki*” In ใช้ตรวจสอบว่ามีค่าใดตรงกับในรายการหรือไม่ Between…And… ใช้ในการกาหนดขอบเขตของมูลที่เป็นช่วง [ String ] ใช้กาหนดเงื่อนไขแบบมีพารามิเตอร์ Is Null ใช้กาหนดเงื่อนไขที่เป็นค่าว่าง And ใช้เชื่อมเงื่อนไขที่ต้องเป็นจริงทั้งสองกรณี Or ใช้เชื่อมเงื่อนไขที่ต้องการให้เป็นจริงกรณีใดกรณีหนึ่ง
 • 8. โอเปอเรเตอร์ ในโปรแกรม Microsoft Access สามารถแบ่งออก ได้ เป็น 5 ประเภท คือ 1. โอเปอเรเตอร์ทางด้านคณิตศาสตร์ (Number Operators) 2. โอเปอเรเตอร์ทางด้านตรรกะ (Logic Operators) 2.1 โอเปอเรเตอร์ทางด้านการเปรียบเทียบค่า (Relational Operators) 2.2 โอเปอเรเตอร์ทางด้านตรรกะแบบบูลีน (Boolean operators) 3. โอเปอเรเตอร์เชื่อมข้อความ (String Operators) 4. โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการอ้างอิง 5. โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการกาหนดค่า (Assignment operator)
 • 9. ตัวอย่าง โอเปอเรเตอร์ทางด้านคณิตศาสตร์ (Number Operators)โอเปอเรเตอร์ คาอธิบาย ตัวอย่าง ผลลัพธ์ + บวก 2 นิพจน์เข้าด้วยกัน 10 + 5 15 - ลบ 2 นิพจน์ออกจากกัน 10 – 5 5 - (unary) เปลี่ยนเครื่องหมายของนิพจน์ - (5-10) 5 * คูณ 2 นิพจน์เข้าด้วยกัน 10 * 5 50 / หาร 2 นิพจน์เข้าด้วยกัน 10 / 5 2 หาร 2 นิพจน์แบบผลลัพธ์เป็นจานวน 13 / 4 3 เต็ม Mod หารเศษจากการหารของทั้ง 2 นิพจน์ 13 Mod 4 1 ^ หาผลลัพธ์ของการยกกาลัง 2^4 16
 • 10. ตัวอย่าง โอเปอเรเตอร์ทางด้านตรรกะ (Logical Operator)เป็นโอเปอเรอเตอร์ที่ใช้สร้างเงื่อนไขต่างๆ โอเปอเรเตอร์ คาอธิบาย ตัวอย่าง ผลลัพธ์ > มากกว่า 123 > 800 False >= มากกว่า หรือเท่ากับ 123 >= 100 True = เท่ากับ หรือกาหนดค่า 128 = 500 False < น้อยกว่า 158 < 200 True <= น้อยกว่า หรือเท่ากับ 124 <= 100 False <> ไม่เท่ากับ 124 <> 124 False
 • 11. โอเปอเรเตอร์ชนิดนี้จะใช้ในการเชื่อมข้อความเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีสัญลักษณ์“ อยู่ที่หัวและท้ายของข้อความโอเปอเรเตอร์ชนิดนี้มีดังตารางต่อไปนี้ตัวอย่าง โอเปอเรเตอร์เกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อความ โอเปอเรเตอร์ คาอธิบาย ตัวอย่าง ผลลัพธ์ & ใช้ในการเชื่อมต่อสตริง “กข” & “คง” กขคง
 • 12. โอเปอเรเตอร์ชนิดนี้ จะใช้ในการอ้างอิงถึงออบเจ็กต์ต่างๆ เช่น ตาราง คีวรีฟอร์ม เป็นต้น โอเปอเรเตอร์ ชนิดนี้ มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้โอเปอเรเตอร์ คำอธิบำย ตัวอย่ำง ! ใช้ในกำรอ้ำงอิงออบเจ็กต์ในคลำส Forms![frm_Customers] ใช้อ้ำงอิง ถึงฟอร์มชื่อ frm_Customers . ใช้ในกำรอ้ำงอิงถึงสมำชิกของออบเจ็กต์ TxtName.FontName = “Tahoma” นัน ้
 • 13. ได้แก่ เครื่องหมาย “=” (เท่ากับ) ซึ่งใช้ในการกาหนดค่าให้กับตัวแปร หรือ Propertyของ Objectโอเปอเรเตอร์นี้ จะกาหนดค่าให้กับตัวแปร หรือ Property ของ Object ที่อยู่ทางซ้ายของ เครื่องหมาย = ค่าที่กาหนดให้กับตัวแปร อาจเป็นค่าคงที่ หรือนิพจน์ (Expression)ก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เช่น P = “คุณจะต้องการจบการทางานใช่หรือไม่ ? ” b = 36 t = “โปรดยืนยัน” Private Sub Command24_Click() Dim p As String Dim b As Integer Dim t As String P = “คุณจะต้องการปิดหน้าต่างนี้” b = 36 t = “โปรดยืนยัน” If MsgBox(p , b , t) = 6 Then DoCmd.Quit End Sub
 • 14. เนื้อหาจบแล้ว ต่อไปให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 เมื่อทาแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 เสร็จแล้ว ให้นักเรียนศึกษา หน่วยที่ 5 ต่อไป