หลักสูตรwin win1

2,446
-1

Published on

WIN-WIN http://www.kruthailand.net

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,446
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตรwin win1

 1. 1. สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พ.ศ ้สูตร ตามคำาสังกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293/25 ่ กรกฎาคม 2551นต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อม ศึกษา 2552 ใช้ระดับ ป.1-ป.6 และ ม.1 และ ม.4 ศึกษา 2553 ใช้ระดับ ป.1-ป.6 และ ม.1 ม.2 ม.4 แ ศึกษา 2554 ใช้ทุกระดับชั้นทั่วไปศึกษา 2553 ใช้ระดับ ป.1-ป.6 และ ม.1 และ ม.4ศึกษา 2554 ใช้ระดับ ป.1-ป.6 และ ม.1 ม.2 ม.4 แศึกษา 2555 ใช้ทุกระดับชั้น
 2. 2. ตรอิงมาตรฐาน (Standards-based curriมีมาตรฐานเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผูเรียน ้อบทิศทางในการกำาหนดโครงสร้างกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับสถานศึกษางระดับชันเรียน ้
 3. 3. วิสัยทัศน์ผูเรียน ้ นุษย์ที่มความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความร ีนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาก ประมุข และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติทจำาเป็นในการศึกษ ี่กอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต เรียนเป็นสำาคัญ เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได นาตนเองได้ตามศักยภาพ
 4. 4. 1)มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นจุณค่าตนเอง มีวนัยและปฏิบติตนตามหลักธรรมของคุ ดหมาย ิ ัพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่นับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2)มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสือสาร การคิด การแก้ปญหา การใช้เทคโนโลยี ่ ัและมีทักษะชีวิต3)มีสขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสขนิสย และรัก ุ ุ ัการออกกำาลังกาย4)มีความรักชาติ มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการวิถีชวิตและการ ีปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข5)มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
 5. 5. สมรรถนะสำาคัญของผูเรียน ้1) ความสามารถในการสือสาร ่2) ความสามารถในการคิด3) ความสามารถในการแก้ปัญหา4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวต ิ5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 6. 6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2)ซื่อสัตย์สจริต ุ 3) มีวนัย ิ 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยูอย่างพอเพียง ่ 6) มุ่งมั่นในการทำางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ
 7. 7. สาระและมาตรฐานการเรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ 67 มาตรฐ 8 ยนรู้ กลุ่มสาระฯ สาระที่ จำานวน(มฐ.)1.ภาษาไทย 1.การอ่าน 2.การเขียน 3.การฟัง การดู และการพูด 5 4.หลักการใช้ภาษาไทย 5.วรรณคดีและวรรณกรรม2.คณิตศาสตร์ 1.จำานวนและการดำาเนินการ 2.การวัด 14 3.เรขาคณิต 4.พีชคณิต 5.การวิเคราะห์ข้อมูลและ ความน่าจะเป็น 6.ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์3.วิทยาศาสตร์ 1.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต 2.ชีวิตกับสิ่ง 13 แวดล้อม 3.สารและสมบัติของสาร 4.แรงและการ เคลื่อนที่ 5.พลังงาน 6.กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ โลก 7.ดาราศาสตร์และอวกาศ 8.ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. 8. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุมสาระฯ ่ สาระที่ จำานวน(มฐ.) 4.สังคมศึกษา 1.ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2.หน้าที่พลเมือง 11 ศาสนา และ วัฒนธรรม และการดำาเนินชีวิตในสังคม วัฒนธรรม 3.เศรษฐศาสตร์ 4. ประวัติศาสตร์ 5.ภูมิศาสตร์ 5.สุขศึกษาและ 1.การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 6 พลศึกษา 2.ชีวิตและครอบครัว 3.การเคลื่อนไหว การออก กำาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 4.การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถนะและการ ป้องกันโรค 5.ความปลอดภัยในชีวิต 6.ศิลปะ 1.ทัศนศิลป์ 2.ดนตรี 3.นาฏศิลป์ 6
 9. 9. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุมสาระฯ ่ สาระที่ จำานวน(ม ฐ.) 7.การงานอาชีพและ 1.การดำารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม 4 เทคโนโลยี 2.การออกแบบและเทคโนโลยี 3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.การอาชีพ 8.ภาษาต่างประเทศ 1.ภาษาเพื่อการสื่อสาร 8 2.ภาษาและวัฒนธรรม 3.ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น 4.ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก รวม 67
 10. 10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รมแนะแนว รมนักเรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำาเพ็ญปร ้และนักศึกษาวิชาทหารกิจกรรมชุมนุม ชมรม รมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 11. 11. 2)ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) เน้น ทักษะพื้นฐานระดับการศึกษา มี 3 ระดับ เน้นการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ้ 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) มุ่งสำารวจความถนัดและความสนใจ ของตนเอง สนองตอบความสามารถความถนัด และความสนใจ 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
 12. 12. การจัดเวลาเรียน ก ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) จัดเป็นรายปี เรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโม } } ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 4 ชั่ ม = ห วย ต 0 วโ ง 1 น่ กิจัดเป็นรายภาค เรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)จัดเป็นรายภาค เรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 13. 13. โครงสร้ายนเพิ่มเติมยน(หน้า เติมหรือกิจกรรม) *เวลาเรี งเวลาเรี (วิชาเพิม3) ่ ทั้งประถมและมัธยม ให้จัดสอดคล้องกับความพร้อมและจุดเน้น *เฉพาะ ป.1-ป.3 อาจจัดให้เป็นเวลาเรียนของ ภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ * กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จัดดังนี้ ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) รวม 6 ปี จำานวน 60 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) รวม 3 ปี จำานวน 45 ชั่วโมง
 14. 14. ยนรหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วด เช่น ค 1.1 ป.2/1 ั ค1 ป.21 .1 /1 ตั วัด น ระถ ก า ที2ข้ ที1 วชี้ ชั้ ป มศึ ษปี ่ อ ่ สา 1มา รฐา ข้ ที1 ระที่ ต น อ ่ ก มสา า น ค ต า ร์ ก ่ ระกรเรีย รู้ ณิศสต ลุ ต2 ม / .2 .21 1 ตั วัด น ธ ม ก า ที2ข้ ที1 วชี้ ชั้ มั ย ศึ ษปี ่ อ ่ ส ร 2ม ต ฐ น อ 2 า ะที่ า ร า ข้ ที่ ก ม า ะกร ย รู้ า า า ป ะเท ลุ่ ส ร า เรี น ภษต่ง ร ศ
 15. 15. การเขียนรหัสวิชา ทั้งหมด 6 หลัก จะมี หลักที่ 1 กลุ่มสาระฯ ท ค ว ส พ ศ ง ภาษาต่างประเทศ ใช้รหัสตัวอักษรตาม รายการรหัสตัวอักษร หลักที่ 2 ระดับ 1 = ประถมศึกษา 2 = ม.ต้น 3 = ม.ปลาย หลักที่ 3 ชั้นปีในการศึกษา 0 = ไม่ระบุ 1 2 3 4 5 6 หลักที่ 4 ประเภทของรายวิชา 1 = พืนฐาน ้ 2 = เพิมเติม ่ หลักที่ 6 ลำาดับของรายวิชา 01 - 99
 16. 16. ก = ภาษาเกาหลี ข = ภาษาเขมร จการเขียนรหัสวิชา (ต่อ) = ภาษาจีน ซ = ภาษารัสเซีย ญ = ภาษาญีปุ่น ต ่ = ภาษาเวียดนาม น = ภาษาลาติน บ = ภาษาบาลี ป = ภาษาสเปน ฝ = ภาษาฝรั่งเศส ม = ภาษามลายู ย = ภาษาเยอรมัน ร = ภาษาอาหรับ ล = ภาษาลาว อ = ภาษาอังกฤษ และ ฮ = ภาษา ฮินดู
 17. 17. การเขียนรหัสวิชา (ต่อ)ระการเรียนรูวทยาศาสตร์ (สำาหรับ ม.ปลาย ในรายว ้ ิ 19 รายวิชาในกลุ่มฟิสกส์ ิ 39 รายวิชาในกลุ่มเคมี 59 รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา 79 รายวิชาในกลุ่มโลกและอวกาศ 99 รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
 18. 18. การเขียนรหัสวิชา (ต่อ)ง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.2 รายวิชาพื้นฐาน ลำาดับที่ 1ง กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.5 รายวิชาพื้นฐาน ลำาดับที่ 1ง กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชัน ม.2 วิชาพืนฐาน ้ ้ง กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนป 5 รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ลำาดับที่ 2ง ................................................................
 19. 19. การเขียนรหัสวิชา (ต่อ)รงเรียนแห่งหนึ่งเปิดสอน รหัส ส13101 และ สดับชั้น ป.301 หมายถึง ............................................02 หมายถึง ........................................
 20. 20. ารจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาศัยความร่วมมือ ดำาเนินการ 2 ส่วน เนินการระดับสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถาน กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการนินการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการวัดและประเมสารบันทึกและรายงานผลการเรียน าเนินการระดับชันเรียน ดำาเนินการโดยครูผู้สอน ้ รออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
 21. 21. ผนภูมิกระบวนการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา (หน้า
 22. 22. คำาอธิบความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และเป็นองค์ ายรายวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทสำาคัญ เพื่อนำา ี่ไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือรายวิชาให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วด ัของหลักสูตร ซึงเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ ่ของหลักสูตรสถานศึกษาเพือสร้างความเข้าใจในรายวิชานั้น และเป็น ่แนวทางให้ผู้สอนนำาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้
 23. 23. คำาอธิบายรายวิชา(ต่อ)ายรายวิชามีลักษณะเป็นความเรียงที่ประกอบด้วยองคกระบวนการ และคุณลักษณะฯ าพืนฐาน วิเคราะห์จากตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้แก ้ ้ าเพิมเติม ให้วเคราะห์จากผลการเรียนรูที่สถานศึกษ ่ ิ ้บายรายวิชาเขียนเป็นรายปีสำาหรับระดับประถมศึกษา นรายภาคเรียนสำาหรับระดับมัธยมศึกษา
 24. 24. คำาอธิบายรายวิชา(ต่อ)ะกอบสำาคัญ1 ประกอบด้วย รหัสวิชา......ชื่อรายวิชา……กลุ่มสาระการเรียนรู........ชั้นปี....... ้จำานวนชั่วโมงหรือหน่วยกิต2 เนื้อหาซึงประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ/กระบวน ่และคุณลักษณะอันพึงประสงค์3 ระบุรหัสตัวชีวด หรือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวิช ้ ั
 25. 25. (ตัวอย่าง คำาอธิบายรายวิชาพืนฐาน) ้ ท15101 ภาษาไทย 5รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชันประถมศึกษาปีที่ 5 ้ เวลา 160ชัวโมง ่ มีทักษะในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง สามารถอธิบายความหมายของคำาประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา .............................................................. รหัสตัวชีวัด ้ท 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7,ป.5/8
 26. 26. (ตัวอย่างคำาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม) ส21201 ท้องถินของเรา ่รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา ฯชันมัธยมศึกษาปึที่ 1 ้ เวลา 20 ชัวโมง ่จำานวน 0.5 หน่วยกิต ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น/ชุมชนที่ตนอาศัย อยู่และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ในเรื่องสภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์ ......................... โดยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ด้วยการสืบค้นรวบรวม .......................................ผลการเรียนรู้ 1. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น โดยใช้หลักฐานแหล่ง ข้อมูลในท้องถิน ่ 2. อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของท้องถิน ่
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×