ปรับปรุงหลักสูตร

1,852 views

Published on

หลักสูตรแกนกลาง

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,852
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปรับปรุงหลักสูตร

 1. 1. ติดตามผลการใช้หลักสูตร กรอบแนวทางการปรับปรุงหลัก การปรับปรุงหลักสูตร การศึกษาขันพื้นฐาน ้ (2547-51) การดำาเนินงาน
 2. 2. ผลการวิจัย ติดตามการ ใช้หลักสูตร• ขาดความเข้าใจที่ตรงกัน สับสน• มาตรฐานการเรียนรู้กว้าง• ขาดแกนกลางที่ชัดเจนสูตรแน่น เนือหาซำ้า• หลัก ้ซ้การวัดประเมินผลไม่• อนสะท้อนมาตรฐาน
 3. 3. ติดตามผลการใช้หลักสูตร กรอบแนวทางการปรับปรุงหลัก การปรับปรุงหลักสูตร การศึกษาขันพื้นฐาน ้ การดำาเนินงาน
 4. 4. หลักการ• ปรับเปลี่ยนบนฐานข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย• สอดคล้องกับบริบทความพร้อม• แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและใช้หลักสูตรในปัจจุบัน
 5. 5. • คณะกรรมการการศึกษาขันรู้ระดับชาติ าที่ ง มาตรฐานการเรีย ้นพื้นฐาน มีหน้ บปรุ 1 ปรัพิจารณาเสนอนโยบาย ตรระดัฒชาติมาตรฐาน (กรอบหลักสู แผนพั บ นา ) มาตรฐาน 2 จัดทำาแกนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน่ กลางที ้ ชัดเจน(ม. ๓๔) เขตพื้นทีการศึกษา 4 ่ 3 ปรับปรุงกระบวนการ• ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐานกำาหนด ้ จัดทำาหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือความ สถานศึกษา ่ หลักสูตรสถานศึกษาเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำารงชีวต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพือการ ิ ่ศึกษาต่อ (ม. ๒๗) การเรียนการสอนในชั้นเรียน
 6. 6. ติดตามผลการใช้หลักสูตร กรอบแนวทางการปรับปรุงหลัก การปรับปรุงหลักสูตร การศึกษาขันพื้นฐาน ้ การดำาเนินงาน
 7. 7. การดำาเนินงานปรับ หลักสูตร• วิจัยศึกษาสภาพ ปัญหา/อุปสรรคในการพัจัดทำากรอบแนวทางการปรับ• ฒนาหลักสูตร (2546-48)หลักบมาตรฐานและยกร่างหลักสูตรแกน• ปรั สูตร (2548-49)กลาง (2548-50) งความคิดเห็น 4 ภูมิภาค (ม.ค.• ประชุมรับฟั– มี.ค. ปรุงแก้ไขจากผลการรับฟังความคิดเห็น• ปรับ2551)(เม.ย – พ.ค. 2551)
 8. 8. รายงานการปรับปรุงหลักสูตรการ ศึกษาขันพื้นฐาน ้ กรรมการ กพฐ. เพื่อให้8 พ.ย. 2550 - รายงานคณะอนุ ความเห็นเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการ ปรับหลักสูตร พร้อมทั้งพิจารณาให้ความ17 ธ.ค. เห็นเกี่ยวกักพฐ. พิจกสูตรแกนกลาง - รายงาน บร่างหลั ารณาหลัการและ2550 แนวทางการปรับหลักสูตร และให้ความเห็น19 ธ.ค. เกี่ยวกับร่ากพฐ. เรื่องผลการประชุมรับฟัง - รายงาน งเอกสารหลักสูตรแกนกลาง2550 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรใน 413 พ.ค. ภูมิภาค - รายงานคณะอนุกรรมการ กพฐ. พิจารณาให2551 ความเห็นเกี่ยวกับ ร่างหลักสูตรแกนกลางท29 พ.ค. 2551 - บปรุงจากการรับฟังความคิดเห็น วาม ปรั นำาเสนอ กพฐ. เพื่อพิจารณาให้ค
 9. 9. ปรับมาตรฐานการเรียนรู้
 10. 10. การปรับหลักสูตรa.ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ • ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ให้มีความเหมา สม ชัดเจนยิงขึ้น ่ • จัดทำาตัวชีวัดชันปี (ภาคบังคับ) ้ ้ ตัวชี้วดช่วงชั้น (ม. ปลาย) ั
 11. 11. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ม.๖ ม. ๕ ม. ๔ ม. ๓ ม. ๒ ม. ๑ ป. ๖ ป. ๕ ป. ๔ ป. ๓ ป. ๒ ป. ๑
 12. 12. 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 76 68 มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐาน สพฐ. 961มาตรฐาน 2,190 ตัวชี้ ช่วงชั้น วัด ประมาณ 4,000 ผล 2,190 ตัวชี้การเรียนรูที่ คาดหวัง ้ วัด โรงเรีย โรงเรีย
 13. 13. ตัวอย่าง - การเขียน … ม. 3 ... กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน พร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้ และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับ **ตัวชี้วัดช่วงชั้น… เขียนจดหมายสมัครงาน
 14. 14. ตัวอย่าง - การอ่าน … ม. 2 ... ตีความและวิพากษ์ความน่าเชื่อถือของข่าวสาร หรือ การโฆษณา
 15. 15. กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
 16. 16. • เนื้อหา (สาระการเรีโครงสร้าง• ยนรู)้• เกณฑ์การวัดประเมินผล
 17. 17. ตัวอย่างสาระแกนกลาง
 18. 18. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยนรายวิชาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง ๑. ผู้เรียนเรี๓๙ หน่วยกิต และรายวิชาเพิมเติมตามที่สถาน ่ศึกษากำาหนด ทั้งนี้รวมกันแล้วไม่นอยกว่า ๘๑ ้๒. ว ้เรียนต้หน่ผูยกิต องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลัผู้เรีตรแกนกลางต้องได้การอ่าน ดคิดวิเคราะห์ ยน๓. กสู ยนมีผลการประเมิน รับการตั สินผลการเรีผ่าน ยน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานและเขีศึกษากำาหนด๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำาหนด นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการ๕. ผู้เรียประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
 19. 19. กระทรวง ศึกษาธิการ หลักสูตรแกนกลางหลักสูตร หลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา
 20. 20. ประเด็นเปลี่ยนแปลงสำาคัญใน การพัฒกสูตณภาพผู้เรียนตาม หลั นาคุ รแกนกลาง ปัจจุบัน หลักสูตร ปรับปรุง วิสัยทัศน์สยทัศน์ • วิ ั • คุณลักษณ์ที่พึง ประสงค์ สมรรถนะ สมรรถนะสำาคัญ ณลั•กษณะที่พึงประสงค์ คุ • มาตรฐาน สำาคัญ ัดชั้นปี (ป. • ตัวชีว ้ •ช่วงชััวอย่างสาระ ให้ต นมาตรฐานการเรี๑กำาหนดสาระการ ้ •ยนรูม.๓) วัด – /ตัวชี้ ้ การเรียนรู้ ๘ ่มสาระการเรียนรูแกนกลาง น กลุ • กำาหนดเวลาเรียน เรีย นรู้ ้ • กำาหนดเวลาเรีย รวมแต่ละปี ้เรียนระดับขั้นตำ่าแต่ละกลุมสาระ • สถานศึกษาคุณภาพของผู ่ •การศึละปี ้นพื้นฐาน กษาขั ส่วนกลางกำาหนด ในแต่ กำาหนดเกณฑ์การ เกณฑ์การวัด
 21. 21. เพิ่มบทบาทเขตพืนทีการศึกษ ้ ่
 22. 22. การพัฒนาหลักสูตรการ แกนกลาง ศึกษาขันพื้นฐาน ้สพฐ. -มาตรฐานการเรียน รู้ - สาระการเรียนรู้ แกนกลาง - โครงสร้าง หลักสูตร แกนกลางารวัด+สาระการเรียนรู้ - เกณฑ์ก ผล ท้องถิน ่ สพ ประเมินผล ท. สาระ แกนกลาง + การเรียนรู+ ส่วนที่สถาน ้โรงเรี ท้องถิน ่ ศึกษายน เพิ่มเติม
 23. 23. ผลการประชุมรับฟังความ คิดเห็น ๔ ภูมิภาค
 24. 24. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ : ๒๕ - ๒๗ ม.ค. ๕๑กรุงเทพฯ : ๘ - ๑๐ ก.พ. ๕๑ ครั้งที่ ๒ สุราษฏร์ธานี ๑๕ - ๑๗ ก.พ. ๕๑ ครั้งที่ ๓ :อุบลราชธานี ๒๒ - ๒๔ ก.พ. ๕๑ ครั้งที่ ๔ :เชียงใหม่ผู้เข้าร่วมประชุม : ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร ้ ้โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ครูผสอน ู้ครังละ ๒๕๐ คน ้
 25. 25. ปร บม ั า 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 ตร ฐาน /ว ตั ช วี้ด 84. เพ ั 84. 75 3 9 มบ ิ่ ท 08 . 9 บาท . 56 เขต พ 86 ื้ นท .449 โคร ี่ 0.6 9. งส 72 86 .8 ี่ ราง ้/กร เวล าว าเร 83. ดป ั ร ยน ี 82. 05 ะเม 78 นผ . 62 86. 8 ิ ล กราเ รยี นร 85. ู้ 82. 59 7 9. 08 95.6 หลักสูตรใน 4 ภูมิภาค เชี งห ยใ ม่ ร้อยละของผู้ทเห็นด้วยกับการปรับ อุ ล ช า รา ฎ า บ รา ธ นี สุ ษ ร์ธ นี ก เท ม า ค รุง พ หน ร
 26. 26. ความคิ ด เห็ น ในภาพ รวม ร้อยละ ๙๖ เห็นด้วยกับการปรับหลักสูตรร้อยละ ๙๐ เห็นด้วยกับการให้เขตพื้นที่มีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาหลักสูตร ร้อยละ ๘๕ เห็นด้วยที่สวนกลางกำาหน ่โครงสร้างเวลาเรียน ขั้นตำ่าสำาหรับแต่ละกลุมสาระในแต่ละปี ส่วนกลาง ่ ร้อยละ ๘๘ เห็นด้วยที่ กำาหนดเกณฑ์กลางในการ วัดประเมินผลและจบหลักสูตร
 27. 27. ข้ อ สั ง เกต/ข้ อ เสนอแนะเกี ่ ย ว กั บ หลั ก สู ต รแกนกลาง คำานึงถึงความพร้อม การสร้างความเข้าใจในการนำาไปสู่การปฏิบัติพิจารณาทบทวนตัวชี้วดให้ครอบคลุม ัความรู้ ทักษะ ค่านิยม และมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น โครงสร้างเวลาเรียน ควรให้ยืดหยุนและ ่สถานศึกษาเพิ่มเติมได้ให้ความสำาคัญเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ้
 28. 28. ข้อสังเกตของคณะ อนุกรรมการ ด้านมาตรฐานและหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เห็นความเชือมโยงระหว่าง ่ สมรรถนะสำาคัญ คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ ควรยืดหยุน เปิดโอกาสให้โรงเรียน ่ เพิ่มเติม และดำาเนินการได้อย่างหลาก หลาย เปรียบเทียบให้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างชัดเจน จัดทำาเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในการสร้างความเข้าใจ
 29. 29. การประกาศใช้หลักสูตรพ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ โรงเรียนทีพร้อม ยนทัวประเทระกาศหลักสูตร ่ โรงเรี ่ ใช้หลักสูตร (ฉบับใช้หลักง)ตร(ฉบับปรับป ปรับปรุ สู
 30. 30. แผนการดำาเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. -ส.ค. ๕๑ ๕๑ ๕๑ จัดทำาเอกสารประกอบพฐ. เห็นชอบ ศธ.ประกาศใช้ อบรมวิทยากรแกนน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 31. 31. ก.ย. -ต.ค. พ.ย. - ธ.ค. ม.ค.- เม.ย. ๕๑ ๕๑ ๕๒ นต้นแบ โรงเรีย เขตละ ๓ โรงเรียนพัฒนาบุคลากร เขตพื้นทีพัฒนา ่ พฐ. สพท. รร.กรอบหลักสูตรเขต โรงเรียนมีความพร จัดทำาหลักสูตร
 32. 32. พ.ค. ๕๒ พ.ค. ๕๓เรียนมีความพร้อม ยนทั่วประเทศ โรงเรี ติดตามประเมินผ ใช้หลักสูตร ใช้หลักสูตร การใช้หลักสูตร

×