กศน ตำบล

5,541
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
5,541
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กศน ตำบล

 1. 1. บริบทแนวโน้ม ทางการศึกษา
 2. 2. นำเสนอ <ul><li>รองศาสตร์ตราจารย์ </li></ul><ul><li>เฉลี่ย พิมพันธุ์ </li></ul>
 3. 3. กศน . ตำบล ( การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล ) แหล่งเรียนรู้ราคาถูก
 4. 4. การเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยใช้กลไกล กศน . ตำบล <ul><li>จากการปฏิรูปการศึกษาตามแนว พรบ . 2542 </li></ul><ul><li>ในช่วง 9 ปี ที่ผ่านมา (2542-2551) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่าหลายเรื่องประสบผลสำเร็จ เช่น โครงสร้างหน่วยงานให้มีเอกภาพ แต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหา ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อยอด ที่สำคัญคือเรื่อง คุณภาพการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา </li></ul>
 5. 5. 5 กุมภาพันธ์ 2552 <ul><li>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม </li></ul><ul><li>เห็นชอมให้สภาการศึกษา ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) </li></ul><ul><li>- ให้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ </li></ul><ul><li>- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ </li></ul><ul><li>- จัดทำข้อเสนอ ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษา </li></ul>
 6. 6. ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 9 ประเด็น ( คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 18 สิงหาคม 2552) <ul><li>การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน </li></ul><ul><li>การพัฒนาและการพัฒนาครู คณาจารย์ </li></ul><ul><li>การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา / การมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>การเพิ่มโอกาสทางกาศึกษา </li></ul><ul><li>การผลิตและการพัฒนากำลังคน </li></ul><ul><li>การเงินเพื่อการศึกษา </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา </li></ul><ul><li>กฎหมายการศึกษา </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย </li></ul>
 7. 7. จากการวิเคราะห์ผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา <ul><li>พบว่าหลายประเด็น สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดในการใช้ </li></ul><ul><li>ศูนย์การเรียนชุมชน หรือ ศรช . </li></ul><ul><li>- เป็นกลไกลส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน </li></ul><ul><li>- ใช้ ศรช . บทบาทหน้าที่เพียงกลไกลเดียว </li></ul><ul><li>เป็นเหตุผลสำคัญทำให้การปฏิรูปในทศวรรษที่สอง </li></ul><ul><li> ใช้ กศน . ตำบล เป็นกลไกลเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน </li></ul>
 8. 8. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ประเด็นเชื่อมโยงถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ กศน . ตำบล เป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของชุมชน
 9. 9. <ul><li>1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ </li></ul><ul><li>- มุ่งเน้นกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา </li></ul><ul><li>- การมีส่วนร่วม ชุมชน เอกชน ทุกภาคส่วน </li></ul><ul><li>2. การพัฒนาบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา </li></ul><ul><li>- ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดชีวิต </li></ul>
 10. 10. <ul><li>3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน </li></ul><ul><li>- สนับสนุนจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น </li></ul><ul><li>- การบริหาร สถานศึกษาต้องยืดหยุ่นและคล่องตัว </li></ul><ul><li>4. การจัดตั้งหน่วยงาน / ปรับบทบาทหน่วยงาน </li></ul><ul><li>- รองรับมาตรฐานเพิ่มโอกาสทางการศึกษา </li></ul><ul><li>- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ระดับหมู่บ้านหรือชุมชนทั่วประเทศ </li></ul><ul><li>นั้นก็คือ ..... กศน . ตำบล </li></ul>
 11. 11. บทบาทและภารกิจของ กศน . ตำบล
 12. 12. <ul><li>1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย </li></ul><ul><li>อย่างน้อยปีละ 560 คน ได้แก่ </li></ul><ul><li>* กิจกรรมการศึกษานอกระบบ ( 260 คน ) </li></ul><ul><li>- การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 60 คน </li></ul><ul><li>- การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 20 คน </li></ul><ul><li>- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 20 คน </li></ul><ul><li>- การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน 60 คน </li></ul><ul><li>- กระบานการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100 คน </li></ul><ul><li>* การศึกษาตามอัธยาศัย 300 คน </li></ul>
 13. 13. <ul><li>2. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน . </li></ul><ul><li>3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม กศน . โดยให้ภาคีเครือข่ายเป็นผู้จัด </li></ul><ul><li>4. จัดทำระบบข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการวางแผน </li></ul><ul><li>5. จัดทำแผนปฏิบัติการของ กศน . ตำบลประจำปีงบประมาณ </li></ul><ul><li>เป้าหมาย / โครงการ / กิจกรรม และงบประมาณ </li></ul>
 14. 14. <ul><li>6. ประสานงานเชื่อมโยงการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน . </li></ul><ul><li>ของ กศน . ตำบลและเครือข่าย กับ กศน . อำเภอ กศน . จังหวัด </li></ul><ul><li>7. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน กศน . ในความรับผิดชอบ </li></ul><ul><li>ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันภายนอกของ กศน . อำเภอ </li></ul><ul><li>8. รายงานผลการดำเนินงาน กศน . ต่อ กศน . อำเภอ ตามแผนข้อตกลง </li></ul><ul><li>9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก กศน . อำเภอ </li></ul>
 15. 15. หลักการดำเนินงานของ กศน . ตำบล
 16. 16. 1. การจัดตั้ง กศน . ตำบล <ul><li>* ปรับศูนย์การเรียนชุมชน ศรช . ให้เป็น </li></ul><ul><li>กศน . ตำบล </li></ul><ul><li>* ประกาศจัดตั้ง กศน . ตำบลให้ครบทุก ตำบลทั่วประเทศ ( ผวจ . เป็นผู้แต่งตั้ง ) </li></ul>
 17. 17. 2. การบริหารจัดการ <ul><li>* ครู ศรช . ที่รับผิดชอบ กศน . ตำบลเป็นหัวหน้า กศน . ตำบล </li></ul><ul><li>* กศน . ตำบล ให้มีคณะกรรมการ กศน . ตำบล </li></ul><ul><li>เพื่อบริหารกิจการด้านต่าง ๆ คณะกรรมการ มาจากบุคคลที่มีบทบาทสนับสนุนและมีส่วนร่วมในระดับตำบล จากทุกหมู่บ้าน </li></ul>
 18. 18. 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ <ul><li>1. ใช้ปัญหา / ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นฐาน </li></ul><ul><li>2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นระบบการเรียนรู้มุ่งผู้เรียน เกิดทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจตามหลัก “คิดวิเคราะห์เป็น” </li></ul>
 19. 19. <ul><li>3. การจัดระบบหรือกระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>- เอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>- มีความใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต </li></ul><ul><li>4. จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศใน กศน . ตำบล </li></ul><ul><li>ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ </li></ul>
 20. 20. <ul><li>5. ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ </li></ul><ul><li>การวิจัยแบบมีส่วนร่วม / ในชั้นเรียน และการจัดการความรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>6. ใช้ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรชาติ / สิ่งแวดล้อม และภาคส่วนต่าง ๆ ทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ </li></ul>
 21. 21. มาตรการพัฒนาการดำเนินงาน กศน . ตำบล <ul><li>ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา </li></ul><ul><li>ในทศวรรษที่สอง ( พ . ศ . 2552-2561) </li></ul>
 22. 22. <ul><li>มาตรการเร่งด่วนดำเนินการเสร็จในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 </li></ul><ul><li>* ปรับปรุงอาคารสถานที่ตั้ง กศน . ตำบล </li></ul><ul><li>* จัดทำแผนงานโครงการ / งบประมาณ </li></ul><ul><li>* สำรวจข้อมูล จัดทำข้อมูลพื้นฐาน </li></ul>
 23. 23. 2. มาตรการระยะยาวเชิงรุกในช่วงปีงบประมาณ พ . ศ . 2553-2561 <ul><li>* จัดทำแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เชื่อมโยงระบบการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ </li></ul><ul><li>* พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทุกรูปแบบ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>* สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบของชุมชนนักปฏิบัติการ องค์ความรู้ในชุมชน โดย กศน . ตำบล </li></ul>
 24. 24. <ul><li>* สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการ ตามกรอบภารกิจและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ </li></ul><ul><li>* ประชาสัมพันธ์สถานภาพของ กศน . ตำบล สร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจภารกิจของ กศน . ตำบล </li></ul><ul><li>* เผยแพร่แผนงาน โครงการ กิจกรรม และผลการดำเนินงาน </li></ul>
 25. 25. ขอให้มีความสุขทุก ๆ คน <ul><li>สวัสดีปีใหม่ </li></ul><ul><li>จากทีมงาน </li></ul>
 26. 26. ทีมนำเสนอ <ul><li>นายปรีชา พิทักษ์วงศ์ </li></ul><ul><li>นายธีระพล เอี่ยมอาจ </li></ul><ul><li>นายครองรัชต์ พฤกษชาติ </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×