โครงสร้างรายวิชาคอมพิวเตอร์ 1

1,482 views

Published on

โครงสร้างรายวิชาคอมพิวเตอร์ 1

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,482
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงสร้างรายวิชาคอมพิวเตอร์ 1

  1. 1. โครงสร้ างรายวิชา รายวิชา คอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มาตรฐานการ เวลา นาหนัก ้ลาดับที่ ชื่อหน่ วยการเรียน สาระสาคัญ เรียนรู้ / ตัวชี้วด ั (ชั่วโมง) คะแนน 1 คอมพิวเตอร์ใน ง 3.1 ม.1/1 ในปั จจุบนคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือใช้ในกำร ั 8 ชีวตประจำวัน ิ ทำงำน กำรสื บค้นข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภำพสู ง มีบทบำทสำคัญในกำรช่วยอำนวยควำมสะดวก ในกำรดำเนิ นกิจกรรมต่ำงๆ และตอบสนอง ควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลและสังคม 2 กำรทำงำนของ ง 3.1 ม.1/1 กำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ที่มีประสิ ทธิภำพ 10 คอมพิวเตอร์ ่ ั ขึ้นอยูกบกำรทำงำนของหน่วยรับเข้ำ หน่วย ประมวลผลกลำง หน่วยควำมจำหลัก หน่วยควำมจำรอง และหน่วยส่งออก ซึ่งใน ปั จจุบนได้มีกำรนำคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำร ั ทำงำนต่ำงๆ มำกขึ้น 3 กำรจัดกำร ง 3.1 ม.1/3 กำรจัดกำรสำรสนเทศที่ มีประสิ ทธิ ภำพจะทำให้ 10 สำรสนเทศ สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรใช้งำน ต่ำงๆ ได้เป็ นอย่ำงดี 4 เทคโนโลยี ง 3.1 ม.1/2 เทคโนโลยี มี บ ทบำทส ำคั ญ ในกำรด ำเนิ น 12 สำรสนเทศ ชี วิ ต ประจ ำวัน ของมนุ ษ ย์ ท ำให้ ชี วิ ต มี ค วำม สะดวกสบำยมำกขึ้น แต่ก็มีผลกระทบต่อสังคม เป็ นอย่ำงมำก หำกผูใช้ขำดคุณธรรม จริ ยธรรม ้ ดังนั้นผูใช้จึงต้องใช้อย่ำงมีวจำรณญำณ ้ ิ

×