คำอธิบำยรำยวิชำ                  รำยวิชำ คอมพิวเตอร์ 1              กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ 1

2,448 views

Published on

คำอธิบายรายวิชา คอมพิวเตอร์ 1 (ง21201)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ 1

 1. 1. คำอธิบำยรำยวิชำ รำยวิชำ คอมพิวเตอร์ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1รหัสวิชา ง 21201 เวลา 40 ชัวโมง ่ ศึกษาหลักการทางาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการอานวยความสะดวกในกิ จกรรมต่ า งๆ และประโยชน์ ข องคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการท างาน อภิ ป รายลัก ษณะส าคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการทางาน ความแม่นยา และการอานวยความสะดวกในชี วิตประจาวัน และเปรี ยบเทียบความสาคัญกับผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสิ นใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชี พที่เป็ นการสร้างรายได้ จากการประกอบอาชี พที่สุ จริ ตและเป็ นที่ยอมรับของสังคม เห็ นความสาคัญของการสร้ างอาชี พ และมีวิจารณญาณในการประกอบอาชี พ รักการทางานและมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวตอยูในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุ ข ิ ่ โดยใช้กระบวนการการทางาน กระบวนการปฏิบติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ัความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวตประจาวัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ิ ตัวชี้วด ั ง 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 รวม 3 ตัวชี้วด ั

×