แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

24,891 views

Published on

Published in: Education
51 Comments
37 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
24,891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2,187
Comments
51
Likes
37
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

 1. 1. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง การปฐมนิเทศความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียน1 สาระสาคัญ เข้าใจวิธีการเรียน วิธีปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนการวางแผนกาหนดกิจกรรม และการตรวจสอบความรู้ พื้นฐานทางคอมพิว เตอร์ ของนักเรียน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนได้เป็นอย่างดี2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 1.1 ม 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4 ง 3.1 ม 4-6/8, 4-6/9, 4-6/133 ผลการเรียนรู้ 1. เข้าใจวิธีการเรียนและวิธีปฏิบัติกิจกรรม 2. มีเจตคติที่ดีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ4 สาระการเรียนรู้ 1. การเข้าเรียนและศึกษาเนื้อหาบทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ 2. แนวทางในการเรียนรู้รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนโดยแนะนาครูผู้สอน วิชาที่เรียน และตัวแทนรับแบบสอบถามข้อมูลเพื่อให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามรายละเอียด 2. แนะนาการเข้าเรียนและศึกษาเนื้อหาบทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. นักเรียนทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ เวลา 50 นาที 2. นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถาม 3. ตัวแทนรับคาชี้แจงในการเรียน เกียวกับความเข้าใจเบื้องต้นในการเรียน วิชา ่ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ร่วมแสดงความคิดเห็น และทราบแนวทางในการเรียน และบันทึกลงในสมุด 4. นักเรียนรับแบบประเมิน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นศึกษา ปรับเปลี่ยนแนวทางในการเรียนร่วมกัน และบันทึกลงในสมุด ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสิ่งที่เรียนขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 1. นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง ประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์http://comkrutae.wordpress.com 2. นักเรียนทาการติดตั้งโปรแกรม Dev C++ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 2. 2. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 นักเรียนทดสอบเข้าใช้งานโปรแกรม Dev C++ และเริ่มต้นใช้งานได้ด้วยตนเอง6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 1.1 และ 1.2 4. แบบทดสอบก่อนเรียน 5. แบบสอบถามข้อมูลผู้เรียน7 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน กระตือรือร้นในการฝึกใช้งาน การทากิจกรรมกลุ่ม(Pre-test) โปรแกรม 2. สังเกตพฤติกรรมขณะ 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ ปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ 3. สังเกตผลการติดตั้ง มอบหมายและการใช้เครื่อง โปรแกรมเรียบร้อยสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 3. 3. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 4. 4. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษา C++ เบื้องต้น เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง ความสาคัญของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ และภาษาคอมพิวเตอร์1 สาระสาคัญ ศึกษาความสาคัญของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/4, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 1. เข้าใจถึงความสาคัญของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ 2. มีเจตคติที่ดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์4 สาระการเรียนรู้ 1. ความสาคัญของคอมพิวเตอร์ 2. ความสาคัญของซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน10 ข้อ เวลา 10 นาที 2. ครูสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. สอบถามผู้เรียนว่าผู้เรียนเคยศึกษาเนื้อหาหรือบทเรียนผ่านเว็บไซต์หรือไม่ จากนั้นครูแนะนาการศึกษาเนื้อหาและบทเรียนผ่านเว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 2. นักเรียนแยกกันปฏิบัติการ เข้าศึกษาในบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง 2.4.1 ความสาคัญของคอมพิวเตอร์ 2.4.2 ซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ 2.4.3 ภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป นักเรียนส่งตัวแทนอภิปรายในแต่ละหัวข้อหน้าชั้นเรียน ครูผู้สอน เสริมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 1. นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง ความสาคัญของคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ชนิดต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 2. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนศึกษาบทเรียนผ่านเว็บไซต์และแก้ไขปัญหาที่พบในการเข้าศึกษาบทเรียน6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูลครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 5. 5. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 3. ใบความรู้ที่ 2.1, 2.2 และ 2.3 4. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 27 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลใบงานที่ 2 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม3. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 6. 6. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 7. 7. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษา C++ เบื้องต้น เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง กาเนิดภาษาซี การเข้าสู่โปรแกรมและหลักการเขียนโปรแกรม1 สาระสาคัญ ศึกษาเรื่องกาเนิดภาษาซี การเข้าสู่โปรแกรม และหลักการเขียนโปรแกรม2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 1. ทราบถึงกาเนิดภาษาซี 2. เข้าใจและปฏิบัติวิธีการเข้าสู่โปรแกรม และหลักการเขียนโปรแกรม4 สาระการเรียนรู้ 1. กาเนิดภาษาซี 2. การเข้าสู่โปรแกรม และหลักการเขียนโปรแกรม5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ครูสอบถามความรู้ทั่ว ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมภาษาซีขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. ครูแนะนาให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ในบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (e-Learning) 2. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าเรียนในบทเรียน อิเล็คทรอนิคส์ (e-Learning) เรื่อง 2.3.1 กาเนิดภาษาซี 2.3.2 การเข้าสู่โปรแกรมภาษาซี 2.3.3 หลักการเขียนโปรแกรมภาษาซี 3. ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 4. นักเรียนส่งตัวแทนของกลุ่มใหญ่ อภิปรายในแต่ละหัวข้อหน้าชั้นเรียนขั้นที่ 3 ขั้นสรุป นักเรียนส่งตัวแทนอภิปรายในแต่ละหัวข้อหน้าชั้นเรียน ครูผู้สอน เสริมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 1. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 3ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนปฏิบัติการเปิดและเข้าใช้งานโปรแกรม ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการใช้งาน6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 3.1 , 3.2 และ 3.3ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 8. 8. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 4. ใบงานที่ 37 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 3 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะ รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 9. 9. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 10. 10. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษา C++ เบื้องต้น เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง ขั้นตอนการทางานของภาษาซี1 สาระสาคัญ ศึกษาขั้นตอนการทางานของภาษาซี2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 1. ทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการทางานของภาษาซี4 สาระการเรียนรู้ 1. ขั้นตอนการทางานของภาษาซี5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ครูสอบถามนักเรียนว่ามีใครเคยใช้งานโปรแกรมภาษาซีมาแล้วบ้างขั้นที่ 2 ขั้นสอน 2.1 ครูสาธิตการเข้าใช้โปรแกรมภาษาซี (C++) 2.2 นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าเรียนในบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (e-Learning) เรื่อง ขั้นตอนการทางานของโปรแกรมภาษาซี 2.3 ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 2.4 นักเรียนรับใบงานที่ 4ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการทางานของโปรแกรมภาษาซีขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 2. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 4 3. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนปฏิบัติการเปิดและเข้าใช้งานโปรแกรมตามขั้นตอนการทางานของโปรแกรม ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการใช้งาน6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 4 4. ใบงานที่ 4ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 11. 11. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 4 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม3. ผลการทาแบบทดสอบหลัง 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 12. 12. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 13. 13. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาซี เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง โครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปรและคาสงวน1 สาระสาคัญ ศึกษาโครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปร และคาสงวน2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 1. ทราบและเข้าใจถึงโครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปร และคาสงวน4 สาระการเรียนรู้ 1. โครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปร และคาสงวน5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที 2. ครูสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปรและคาสงวนขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. ครูอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรม การประกาศตัวแปรและคาสงวน 2. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง 2.3.1 โครงสร้างของโปรแกรม 2.3.2 การประกาศตัวแปร 2.3.3 คาสงวน 3. ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 4. นักเรียนรับใบงานที่ 4ขันที่ 3 ขั้นสรุป ้ 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 4. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 5ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนทาการทดสอบประกาศตัวแปร ในโปรแกรม ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการใช้งาน6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูลครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 14. 14. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 3. ใบความรู้ที่ 5 4. ใบงานที่ 57 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 5 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม3. ผลการทดสอบก่อนเรียน 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 15. 15. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 16. 16. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาซี เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง การเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุต/เอาต์พุต และชนิดของข้อมูล1 สาระสาคัญ ศึกษาการเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุต/เอาต์พุต และชนิดของข้อมูล2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 1. ทราบและเข้าใจถึงการเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุต/เอาต์พุต และชนิดของข้อมูล4 สาระการเรียนรู้ 1. การเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุต/เอาต์พุต และชนิดของข้อมูล5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ครูสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมายของคาว่า อินพุต/เอาต์พุตขั้นที่ 2 ขั้นสอน 2.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง 2.1.1 การเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุตและเอาต์พุต 2.1.2 ชนิดของข้อมูล 2.2 ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 2.3 นักเรียนรับใบงานที่ 6ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 5. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 6ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนทาการเขียนฟังก์ชันเกี่ยวกับอินพุต/เอาต์พุต และชนิดของข้อมูล ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการใช้งาน6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 6.1 และ 6.2 4. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ม.5 5. ใบงานที่ 6ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 17. 17. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 6 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะ รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 18. 18. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 19. 19. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาซี เวลา 2 ชั่วโมงเรื่อง รหัสควบคุมพิเศษ1 สาระสาคัญ ศึกษาการเขียนและใช้รหัสควบคุมพิเศษ2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 2. ทราบและเข้าใจถึงการเขียนและใช้รหัสควบคุมพิเศษ4 สาระการเรียนรู้ 1. การเขียนและใช้รหัสควบคุมพิเศษ5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ครูสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมายของคาว่า รหัสควบคุมพิเศษขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง รหัสควบคุมพิเศษ 2. ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 3. นักเรียนรับใบงานที่ 7ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 6. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 7 7. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนและใช้รหัสควบคุมพิเศษ ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติ6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 7 4. ใบงานที่ 7ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 20. 20. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 7 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่ม3. ผลการทาแบบทดสอบหลัง 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงาน มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 21. 21. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 22. 22. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตัวดาเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์ในโปรแกรมภาษาซีเรื่อง ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษาซี เวลา 2 ชั่วโมง1 สาระสาคัญ ศึกษาการเขียนและใช้ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษาซี2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 3. ทราบและเข้าใจถึงการเขียนและใช้ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษาซี4 สาระการเรียนรู้ 1. การเขียนและใช้ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษาซี5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 2. ครูสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายและนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง 2.3.1 ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ 2.3.2 ตัวดาเนินการเปรียบเทียบ 2.3.3 ตัวดาเนินการทางตรรกะ 2. ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 3. นักเรียนรับใบงานที่ 8.1 และใบงานที่ 8.2ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 8. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 8.1 และใบงานที่ 8.2 9. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนและใช้ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษาซีทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติ6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4 4. ใบงานที่ 8.1 และใบงานที่ 8.2ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 23. 23. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 302447 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)1. สังเกตจากการอภิปราย 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการให้ความร่วมมือใน2. ตรวจผลการทาใบงานที่ 8.1 กระตือรือร้นในการทางาน การทากิจกรรมกลุ่มและใบงานที่ 8.2 2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ 2. สังเกตพฤติกรรมขณะ3. ผลการทาแบบทดสอบก่อน รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ ปฏิบัติงานเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มอบหมายและการใช้เครื่อง 3. สังเกตการนาเสนอหน้าชั้น คอมพิวเตอร์ เรียน8 กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นักเรียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือทางอินเตอร์เน็ต9 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 1. เว็บไซต์ http://krunatchaphon.wikispaces.com/Programs+Dev+C 2. เว็บไซต์ www.lks.ac.th/kuanjit/plan_c.htm 3. เว็บไซต์สาหรับค้นข้อมูล เช่น http://www.google.com, http://www.yahoo.com 4. เว็บไซต์ http://comkrutae.wordpress.com 5. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสมุดแห่งประชาชนครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 24. 24. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 3024410 บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................ แนวทางในการแก้ไขปัญหา........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ลงชื่อ........................................ (นายเทวัญ ภูพานทอง) ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางกาไล ตุระซอง) ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................. (นางสาวรจนา ใจศิริ) ตาแหน่ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com
 25. 25. แผนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ง 30244 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9รายวิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวดาเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์ในโปรแกรมภาษาซีเรื่อง การเขียนโปรแกรมคานวณในภาษาซี เวลา 2 ชั่วโมง1 สาระสาคัญ ศึกษาการเขียนโปรแกรมคานวณเพื่อหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์2 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ม 4-6/2, 4-6/6, 4-6/93 ผลการเรียนรู้ 4. ทราบและเข้าใจถึงการเขียนโปรแกรมคานวณเพื่อหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์4 สาระการเรียนรู้ 1. การเขียนโปรแกรมคานวณเพื่อหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ขั้นนา 1. ครูทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องหมายและนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ 10 คน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 2 คน เข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมคานวณในภาษาซี 2. ครูให้คาแนะนา และอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจ 3. นักเรียนรับใบงานที่ 9ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นที่ 4 ฝึกฝนผู้เรียน 1. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 9 2. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4ขั้นที่ 5 การนาไปใช้ นักเรียนฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคานวณเพื่อหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ทาการแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติ6 สื่อการเรียนรู้ 1. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ตัวอย่างเว็บไซต์สาหรับค้นหาข้อมูล 3. ใบความรู้ที่ 9 4. ใบงานที่ 9ครูเทวัญ ภูพานทอง ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม.24 http://comkrutae.wordpress.com

×