• Like
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

 • 901 views
Uploaded on

ใบความรู้ที่ 3 …

ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

โดย ครูเทวัญ ภูพานทอง

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
901
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ใบความรู้ท ี่ 3 เรื่อ ง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540ให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดตั้งสำานักงานบริการเทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐ(สบทร.) (Government Information TechnologyServices : GITS) ขึ้น เพื่อให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ(Government Information Network: GNet) ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูง รวมถึงการสนับสนุนการทำางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานของราชการจัดทำารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ เช่น การให้บริการของสำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ โดยมีผู้ให้บริการ UniversalResource Locator หรือ URL คือ http://www.gits.net.thหรือการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการที่http ://www.moe.go.th นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่สามารถให้บริการเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันภาคเอกชนต่าง ๆหรือองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่างก็ให้ความสำาคัญในการนำาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้งาน และเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่ดูแลและรับผิดชอบทางด้านนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งทำาให้กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศในไทยก้าวหน้าขึ้นเป็นลำาดับครูเทวัญ ภูพานทอง ครู คศ. 1 โรงเรียนนามนพิทยาคมสพม.24 http://comkrutae.wordpress.com