นวัตกรรมสุขศึกษา

4,350 views
3,956 views

Published on

นวัตกรรมสุขศึกษา

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
226
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นวัตกรรมสุขศึกษา

 1. 1. หน้ า ๑ อาหาร ๕ หมู่ส่ ู สุขภาพ จากการเจ็บป่ วยของหน่ อยในครั้งนี้ เป็ นผลทาให้ ครู ศุภกิจต้ องเข้ มงวด เรื่องอาหารการกินของนักเรียนในห้ องมากขึน ครู แนะนาให้ นักเรียนเลือกรับประทานอาหาร ้ทีมประโยชน์ พยายามสอนเรื่องอาหาร และสารอาหาร การดูแลตัวเองด้ านโภชนาการ ่ ีทีดีและให้ มประโยชน์ โดยให้ นักเรียนในชั้นเรียนแบ่ งกลุ่มกัน ไปศึกษาหาความรู้ เกียวกับ ่ ี ่ความหมาย ของอาหาร และสารอาหาร แล้วมานาเสนอในห้ องเรียนให้ เพือนๆฟัง ่
 2. 2. หน้ า ๒ ครู ศุภกิจเห็นว่ านิดกับหน่ อย เรียนเก่ง ขยันและ ตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบต่ องานทีมอบหมาย จึงมอบหมายให้ ท้งสองคนไปศึกษา เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ และนาเสนอ ่ ัความรู้ หน้ าชั้นเรียนให้ เพือนๆฟัง ่
 3. 3. หน้ า ๓ นิดกับหน่ อยใช้ เวลาว่ าง ในช่ วงกลางวัน ในคาบอิสระ ช่ วงหลังเลิกเรียน และในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ช่ วยกันค้ นหาข้ อมูลจากแหล่ งความรู้ ต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นหนังสื อเรียนจากหนังสื อในห้ องสมุด จากห้ องสมุดบูรณาการ จากวารสารเพือสุ ขภาพ ตลอดจนการ ่ค้ นคว้ าจากอินเตอร์ เน็ต แล้วรวบรวมเป็ นรู ปเล่ม นาส่ งครู ศุภกิจ และเตรียมเสนอหน้ าชั้นเรียนต่ อไป
 4. 4. หน้ า ๔ วันนีเ้ ป็ นวัน นาเสนองานหน้ าชั้นเรียน นิดกับหน่ อยตื่นแต่ เช้ า ด้ วยความกระตือรือร้ นและตื่นเต้ นมาก แต่ งกายด้ วยความสะอาดสะอ้านและมาโรงเรียนแต่ เช้ าเป็ นพิเศษ ครู ศุภกิจ ชมว่ าทั้งสองคน น่ ารัก วันนีแต่ งกายได้ สะอาดสะอ้านและเป็ นคนทีมี ้ ่ความขยันขันแข็ง เอาใจใส่ ต่องานทีครู มอบหมาย และได้ เชิญชวนให้ เพือนๆในห้ องเรียน ่ ่ปรบมือให้ กาลังใจนิดกับหน่ อย
 5. 5. หน้ า ๕ นิดกับหน่ อย ได้ นาเสนอความรู้ เกียวกับสารอาหารและอาหารหลัก ๕ หมู่ให้ ่เพือนฟัง เพือนๆในชั้นเรียน ต่ างตั้งใจฟังด้ วยความสนใจและตั้งใจ ่ ่ เพือนๆรู้ ไหมค่ ะว่ าแหล่งอาหารทีเ่ ราได้ รับ ่ ส่ วนใหญ่ มาจากทั้งพืชและสัตว์ และเพือนๆ ่ ทราบไหมความหมายของคาว่ า อาหาร...คืออะไร เรื่องทีนิดพูดน่ าสนใจ ่ มากๆเลย...ต้ องตั้งใจฟัง
 6. 6. หน้ า ๖อาหาร คือ สิ่งทีเ่ รารับประทานเข้ าไปมีประโยชน์ต่ อร่ างกาย เช่ น ทาให้ ร่างกายเจริญเติบโต ช่ วยซ่ อมแซมส่ วนทีสึกหรอ สร้ างภูมต้านทานโรคมีท้งที่ ่ ิ ัเป็ นของแข็งและของเหลวส่ วนสารอาหาร คือ สารเคมีทเี่ ป็ นส่ วนประกอบมีอยู่ในอาหารทีเ่ ราเรารับประทานแล้ ว จะถูกย่ อยให้ เป็ นหน่ วยเล็กๆทีร่างกายสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ได้ ่ทันที หน่ อยพูดเรื่องอาหารทาให้ ทราบว่ า อาหารมีประโยชน์ จริงๆนะ
 7. 7. หน้ า ๗ดังนั้นถ้ าเรารับประทานอาหารทีดี มีประโยชน์ ่ร่ างกายก็จะได้ รับสารอาหารทีดี นาไปใช้ ประโยชน์ ่ได้ อย่ างเต็มที่ ร่ างกายของเราก็จะสมบูรณ์ แข็งแรงไม่ เจ็บป่ วย มีภูมต้านทานโรคด้ วย ิ จริงๆด้ วย..ทาไมเมือก่ อนเรา ่ ไม่ เคยสนใจเรื่องนีเ้ ลยนะ.. กินอะไรตามใจปาก ตัวเองมาตั้งนาน
 8. 8. หน้ า ๘นอกจากจะรับประทานอาหารทีดมประโยชน์ แล้ ว เรายัง ่ ี ีจาเป็ นต้ องดืมนาสะอาด ให้ ได้ วนละ ๖ - ๘ แก้ วด้ วยเพราะนาเป็ น ่ ้ ั ้สิ่งสาคัญต่ อการดารงชีวต ช่ วยให้ ระบบต่ างๆในร่ างกายทางานได้ ิปกติ หากร่ างกายขาดนาทั้ง คน พืช สัตว์ จะไม่ สามารถมีชีวตอยู่ได้ ้ ิโอ้ โฮ...นาสาคัญขนาดนีเ้ ชียวหรือนี่. ้รู้ อย่ างนีต้องดืมนามากๆ ้ ่ ้ ใช่ ๆแต่ ไม่ ใช่ พวกนาอัดลมนะ ้
 9. 9. หน้ า ๙อาหารทีเ่ รารับประทาน ถ้ านามาจัดกลุ่มจะได้ ๕ กลุ่ม ซึ่งเราเรียกว่ า อาหารหลัก๕ หมู่ นะจ๊ ะ แหม..พูดได้ น่าฟังดีจงเลย ั เข้ าใจง่ าย แสดงว่ ารู้ จริง นะนี.่ ..เยียมจริงๆ ่ เราก็ต้องไปหาอ่ านเพือให้ มี ่ ความรู้ เพิมเติมบ้ างแล้ วสิ ่
 10. 10. หน้ า ๑๐ อาหารหมู่ที่ ๑ได้ แก่ เนือสัตว์ ต่างๆ ไข่ นม ้ และถั่วเมล็ดแห้ ง ซึ่งให้ สารอาหารประเภท โปรตีนอาหารหมู่ที่ ๒ ได้ แก่ ข้ าว แป้ งนาตาล เผือกและมันต่ างๆ ้หมู่นีจะให้ สารอาหารประเภท ้คาร์ โบไฮเดรต นะจ๊ ะอาหารหมู่ที่ ๓ ได้ แก่ ผักใบเขียวและผักต่ างๆซึ่งมีอยู่มากมาย เพือนๆรู้ ไหมว่ า ผักมีประโยชน์ ่มากกว่ าทีเ่ ราคิดไว้ อกนะและถ้ าจะให้ ดี ควรปลูก ีผักไว้ กินเองนะจ๊ ะไม่ต้องซือและปลอดสารพิษ ้ด้ วย ให้ สารอาหาร ประเภท เกลือแร่ และวิตามิน
 11. 11. หน้ า ๑๑ส่ วนอาหารหมู่ที่ ๔ ได้ แก่ ผลไม้ ชนิดต่ างๆซึ่งมีมากมายถ้ าจะให้ ดี เพือนๆเข้ าใจความหมายของสารอาหาร ่อยากให้ เป็ นผลไม้ ตาม ฤดูกาลเพราะหาซื้อได้ ง่ายราคาไม่ แพงด้ วย และการจัดหมวดหมู่ของอาหารให้ สารอาหารประเภท เกลือแร่ และวิตามิน ตามแหล่ ง อาหารแล้ ว ใช่ ไหมคะ ส่ วนอาหารหมู่ที่ ๕ได้ แก่ ไขมัน ต่ างๆทั้งจาก พืช และสัตว์ ...เยอะแยะเลยใช่ ไหมคะ หมู่นี้ จะให้ สารอาหารประเภท ไขมัน เข้ าใจมากๆเลยต้ องขอบคุณนิดกับหน่ อย ทีมาให้ ความรู้ กบพวกเรานะครับ ่ ั
 12. 12. หน้ า ๑๒ขอบคุณค่ ะทีต้งใจฟังเราสองคนนาเสนอความรู้ และในโอกาสต่อไป ่ ัเราหวังว่ าจะได้ นาเสนอความรู้ ให้ เพือนๆฟังอีกนะค่ ะขอบคุณคะ ่
 13. 13. หน้ า ๑๓ นิดกับหน่ อยจบการนาเสนอ ความรู้ เรื่องความหมายของอาหารและความหมายของสารอาหาร และการจัดหมวดหมู่ของอาหาร เพือนๆปรบมือให้ นิดกับหน่ อย ครู ศุภกิจ ่กล่าวชมเชยนิดกับหน่ อย ทีต้ังใจนาเสนอความรู้ ให้ กบเพือนและกล่าวชมเชยนักเรียนที่ ่ ั ่ตั้งใจฟัง หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนในห้ อง ก็ช่วยกันสรุปความรู้ อกครั้งโดยครู ศุภกิจ ีอธิบายเพิมเติม ชั่วโมงเรียนสุ ขศึกษาวันนีจึงเป็ นไปด้ วยความสนุกสนาน ทุกๆคนเรียน ่ ้อย่ างมีความสุ ข
 14. 14. หน้ า ๑๔ กิจกรรมท้ายบทเรี ยน ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑จากความรู้ เรื่อง อาหาร ๕ หมู่สู่ สุขภาพ ให้ นักเรียนสรุปความรู้ ทีได้ รับ เป็ นผังมโนทัศน์ ่ อาหารหมู่ที่ ๑ อาหารหมู่ที่ ๒ ………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………… …………………………..……………….…… อาหารหมู่ที่ ๓ อาหารหมู่ที่ ๔………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… อาหาร …………………………… ……………………………………………………………… ๕ หมู่ ………………………………………………………………. …………………………… …………………………… อาหารหมู่ที่ ๕ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
 15. 15. หน้ า ๑๕ กิจกรรมท้ายบทเรี ยน ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ ๒ กิจกรรมที่ ๒ จากความรู้เรื่ อง อาหาร 5 หมู่ส่ ู สุขภาพ ให้นกเรี ยนทาเครื่ องหมาย ั X หน้าข้อความที่เห็นว่า ผิด / หน้าข้อความที่เห็นว่า ถูก******************************************************************************** ...................... ๑. ไข่ไก่จดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับนมแพะ ั ................ ..... ๒. งาจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับพริ ก ......................๓. มะพร้าวจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับหนังหมู ................... . ๔. เนื้อไก่จดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับมะพร้าว ั ...................... ๕. แตงกวาจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับน้อยหน่า ................. ... ๖. กล้วย จัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับลิ้นจี่ ...................... ๗. อ้อยจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับข้าว ................. ... ๘. เผือกมันจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับส้ม ..................... ๙. มะเขือจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับมะพร้าว .................... ๑๐. ถัวเหลืองจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับเนื้อปลา ่ คุณครู ค่ะหนูตองถูกทุกข้อแน่ๆคะ ้
 16. 16. หน้ า ๑๖ แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ ๒ เรื่ อง อาหาร ๕ หมู่สู่ สุขภาพคาชี้แจง ๑. ข้อสอบชุดนี้มีท้ งหมด ๑๐ ข้อ ั ๒. เวลาที่ใช้ทาข้อสอบก่อนเรี ยน ๕ นาที หลังเรี ยน ๕ นาที ๓. ให้นกเรี ยนทาเครื่ อง กากบาท ( X ) ในกระดาษคาตอบ ทับอักษร ั หน้าข้อความที่ เห็นว่าถูกเพียงข้อเดียว ตั้งใจทานะครับเพือนๆ ่ เราเป็ นกาลังใจให้ นะครับ
 17. 17. หน้ า ๑๗๑. อาหารในข้ อใดทีมีครบทั้ง ๕ หมู่ ่ ก. เนื้อไก่ เนย ส้ม ข้าว ส้มโอ ข. นม ส้ม เนย ผักกาด ข้าว ค. เนื้อปลา งา ส้ม ผักกาด มะพร้าว ง. เนื้อเป็ ด นม เผือก ผักกาด มะพร้าว๒. อาหารในข้ อใดทีเ่ ป็ นอาหารหมู่เดียวกันทั้งหมด ก. นม ส้ม เนย ผักกาด ข้าว ข. เนื้อเป็ ด นม เผือก เนื้อไก่ มะนาว ค. เนื้อปลา นม ถัวเขียว ผักกาด มะพร้าว ่ ง. เผือก มัน น้ าตาลทราย น้ าตาลปึ ก ข้าว๓. อาหารกลุ่มใดให้ ไขมันทั้งหมด ก. นม ส้ม เนย ผักกาด ข้าว ข. เนื้อเป็ ด นม เผือก เนื้อไก่ ไขวัว ค. เนื้อปลา เนย ถัวเขียว ผักกาด มะพร้าว ่ ง. งา เนย มะพร้าว หมูสามชั้น ปาล์ม๔. อาหารกลุ่มใดจัดเป็ นผักทั้งหมด ก. งา ถัวลิสง มะพร้าว ถัวแปบ ผักบุง ่ ่ ้ ข. มะนาว มะเขือ มะม่วง มะปราง มะไฟ ค. มะเขือ พริ ก ผักบุง ผักกระเฉด แตงกวา ้ ง. ส้ม ถัวลิสง ถัวเขียว ถัวฝักยาว มะพร้าวอ่อน ่ ่ ่๕. อาหารกลุ่มใดจัดเป็ นผลไม้ ท้งหมด ั ก. มะปราง ส้ม กล้วย มะม่วง แก้วมังกร ข. มะนาว มะเขือ มะม่วง มะปราง มะไฟ ค. มะเขือ พริ ก ผักบุง ผักกระเฉด แตงกวา ้ ง. แตงร้าน แตงไทย แตงแคนตาลูป แตงกวา
 18. 18. หน้ า ๑๘๖. ข้ อใดจัดหมวดหมู่ของอาหารได้ ไม่ ครบทั้ง ๕ หมู่ ก. ส้ม กล้วย ไขวัว แป้ ง ไข่ ข. มะนาว มะเขือ งา ข้าว นมสด ค. กล้วย มะเขือ เนย ข้าว เนื้ อปลา ง. มังคุด มะเขือ น้ ามันพืช น้ าตาล นมสด ๗. ข้ อใดจัดหมวดหมู่ของอาหารได้ ครบทั้ง ๕ หมู่ ก. ส้ม กล้วย งา แป้ ง ข้าว ข. มะนาว มะเขือ ส้ม ข้าว นมสด ค. กล้วย แตงกวา เนย ข้าว เนื้ อปลา ง. มังคุด มะเขือ น้ ามันพืช มะไฟ มะม่วง ๘. รายชื่ อต่ อไปนีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับแปงทั้งหมด ้ ้ ก. ข้าว เผือก น้ าตาล ข. มัน ส้ม สาหร่ าย ค. เนื้อหมู ถัวป่ น เผือก ่ ง. ข้าว เผือก กล้วยหอม ๙. รายชื่ อต่ อไปนีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับไข่ ท้ ังหมด ้ ก. ข้าว เนื้อปลา น้ าตาล ข. มัน เนื้ อวัว เนื้อหมู ค. เนื้อหมู พริ กผง เผือก ง. ถัวเหลือง เนื้อปลา นมผง ่ ๑๐. รายชื่ อต่ อไปนีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนยทั้งหมด ้ ก. น้ ามันหมู มะพร้าว งา ข. ข้าว เผือก มะพร้าว ค. เนื้อหมู ถัวฝักยาว มะพร้าว ่ ง. ถัวลิสง เผือก ปาล์มน้ ามัน ่
 19. 19. หน้ า ๑๙ แนวคาตอบกิจกรรมท้ ายบทเรียน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ แนว คาตอบ ครับจากความรู้ เรื่อง อาหาร ๕ หมู่สู่ สุขภาพ ให้ นักเรียนสรุปความรู้ ทีได้ รับ เป็ นผังมโนทัศน์ ่ อาหารหมู่ที่ ๑ ได้แก่ เนื้ อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม และ อาหารหมู่ที่ ๒ ถัวเมล็ดแห้ง ให้สารอาหารประเภท ่ ได้แก่ ข้าว แป้ ง น้ าตาล เผือก โปรตีน และมันต่างๆให้สารอาหาร ประเภทคาร์ โบไฮเดรต อาหารหมู่ที่ ๓ อาหารหมู่ที่ ๓ ได้แก่ อาหารหมู่ที่ ๔ ผักใบเขียว เช่น ผักบุง ้ ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่างๆ อาหาร ผักตาลึง ผักคะน้า และ เช่น มะละกอ กล้วย ส้ม และพืชผักต่างๆ เช่น ๕ หมู่ มะม่วง ฝรั่ง สับปะรด ฟักทอง กะหล่าปลี ขนุน ทุเรี ยน แตงโม แตงกว่า มะเขือเทศต่างๆ อาหารหมู่ที่ ๕ ให้สารอาหารประเภท ให้สารอาหารประเภท ได้แก่ ไขมันจากพืช เช่น เกลือแร่ และวิตามิน เกลือแร่ และวิตามิน น้ ามันถัวเหลือง กะทิ ่ น้ ามันราและไขมันจากสัตว์ เช่น น้ ามันหมู น้ ามันวัว น้ ามันหอย ให้สารอาหาร ประเภท ไขมัน
 20. 20. หน้ า ๒๐ แนวคาตอบกิจกรรมท้ ายบทเรียน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๒ กิจกรรมที่ ๒ จากความรู้เรื่ อง อาหาร 5 หมู่ส่ ู สุขภาพ ให้นกเรี ยนทาเครื่ องหมาย ั X หน้าข้อความที่เห็นว่า ผิด / หน้าข้อความที่เห็นว่า ถูก******************************************************************************** ตอบ ......... /............. ๑. ไข่ไก่จดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับนมแพะ ั ข้ อ ตอบ ..........X...... ..... ๒. งาจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับพริ ก 8. ข้ อ ตอบ 8. ........ /..............๓. มะพร้าวจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับหนังหมู ข้ อ ตอบ 8. ........X........... . ๔. เนื้ อไก่จดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับมะพร้าว ั ข้ อ ตอบ 8. .........X............ ๕. แตงกวาจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับน้อยหน่า ข้ อ ตอบ 8. ......... /........ ... ๖. กล้วย จัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับลิ้นจี่ ข้ อ ตอบ ......... /............. ๗. อ้อยจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับข้าว 8. ข้ อ ตอบ 8. ........ X......... ... ๘. เผือกมันจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับส้ม ข้ อ ตอบ 8. ........X............. ๙. มะเขือจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับมะพร้าว ข้ อ ตอบ 8. ........ /............ ๑๐. ถัวเหลืองจัดเป็ นอาหารหมู่เดียวกับเนื้ อปลา ่ ข้ อ 8.
 21. 21. หน้ า ๒๑ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๒ เรื่อง อาหาร ๕ หมู่สู่ สุขภาพแนวตอบนะครับ ๑. อาหารในข้ อใดทีมีครบทั้ง ๕ หมู่ ่ ข. นม ส้ม เนย ผักกาด ข้าว ๒. อาหารในข้ อใดทีมอาหารหมู่เดียวกันทั้งหมด ่ ี ง. เผือก มัน น้ าตาลทราย น้ าตาลปึ ก ข้าว ๓. อาหารกลุ่มใดให้ ไขมันทั้งหมด ง. งา เนย มะพร้าว หมูสามชั้น ปาล์ม ๔. อาหารกลุ่มใดจัดเป็ นผักทั้งหมด ค. มะเขือ พริ ก ผักบุง ผักกระเฉด แตงกวา ้ ๕. อาหารกลุ่มใดจัดเป็ นผลไม้ ท้งหมด ั ก. มะปราง ส้ม กล้วย มะม่วง แก้วมังกร ๖. ข้ อใดจัดหมวดหมู่ของอาหารได้ ไม่ ครบทั้ง ๕ หมู่ ก. ส้ม กล้วย ไขวัว แป้ ง ไข่ ๗. ข้ อใดจัดหมวดหมู่ของอาหารได้ ครบทั้ง ๕ หมู่ ค. กล้วย แตงกวา เนย ข้าว เนื้ อปลา ๘. รายชื่ อต่ อไปนีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับแปงทั้งหมด ้ ้ ก. ข้าว เผือก น้ าตาล ๙. รายชื่ อต่ อไปนีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับไข่ ท้ ังหมด ้ ง. ถัวเหลือง เนื้อปลา นมผง ่ ๑๐. รายชื่ อต่ อไปนีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนยทั้งหมด ้ ก. น้ ามันหมู มะพร้าว งา

×