แผนการสอนเรื่องสัตว์บก
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

แผนการสอนเรื่องสัตว์บก

on

 • 22,210 views

 

Statistics

Views

Total Views
22,210
Views on SlideShare
21,921
Embed Views
289

Actions

Likes
5
Downloads
172
Comments
0

2 Embeds 289

http://krusupap.wordpress.com 286
http://www.facebook.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

แผนการสอนเรื่องสัตว์บก แผนการสอนเรื่องสัตว์บก Document Transcript

 • 1 แผนการจัดประสบการณ์และกจกรรมการเรียนร้ ู ิเรื่อง ธรรมชาติรอบตัว หน่วย สัตว์บกวันที่ ……… เดือน …………….. พ.ศ. ……........... เวลา 20 นาทีกิจกรรม : เสริ มประสบการณ์• สาระสําคญ ั กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กไดพฒนาทกษะการเรียนรู้ เด็กไดมีโอกาส ้ ั ั ้ฟัง พด สงเกต คิดแกปัญหา จากการสนทนา โตตอบ อภิปราย ร้องเพลงร่วมกน เกี่ยวกบการทากิจกรรม ู ั ้ ้ ั ั ํนั้น ๆ• จุดประสงค์ / สภาพทพงประสงค์ ี่ ึ 1. สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้ (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) 2. แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) 3. เล่นหรือทางานร่วมกนเป็นกลุ่มได้ (มาตรฐานที่ 8 / 1 ) ํ ั• สาระการเรียนรู้ 1. สาระที่ควรเรี ยนรู ้ : ชื่อและความหมายของสัตว์บก 2. ประสบการณ์สาคัญ : การสนทนาโต้ตอบ อภิปราย เล่าเรื่ อง ํ เล่นบทบาทสมมุติ ร้องเพลง• วธีดาเนินการจดกจกรรม ิ ํ ั ิ 1. ครู และเด็กร่ วมกันทําท่าทางประกอบเพลง “สัตว์เลี้ยง” 2. ครู นาภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาให้เด็กสังเกต และช่วยกันจัดประเภทของสัตว์ พร้อมกับ ํสนทนาซักถามถึงลักษณะของสัตว์แต่ละชนิด ่ ั ั ั 3. เด็กช่วยกันจัดภาพสัตว์ที่มีที่อยูอาศัยเหมือนกนไวเ้ ป็นพวกเดียวกน พร้อมกบสนทนาซกถาม ั 4. ครูใหเ้ ดกบอกค่าจานวน 1 – 3 โดยการหยิบภาพสัตว์ตามจํานวนที่ครู สง ็ ํ ่ั 5. เมื่อทํากิจกรรมเสร็ จแล้ว ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่และทําความสะอาด ่ 6. ครู สรุ ปให้เด็กฟังว่า สัตว์ที่อาศัยอยูบนบกเราเรี ยกว่า สัตว์บก
 • • สื่ อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนร้ ู - สื่ อการเรียนรู้ เพลงสัตว์เลี้ยง วิทยุเทป ภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ - แหล่งเรียนรู้ ห้องจัดประสบการณ์ / บริ เวณโรงเรี ยน• การวด / ประเมินผล ั - วิธีวด ั ใชการสงเกต / บนทึก ้ ั ั - เครื่องมือการวัด / ประเมินผล ใชแบบสงเกต / แบบบันทึก ้ ั - เกณฑ์ การวัด / ประเมินผล ใช้ระดับพัฒนาการ 3 ระดับ (ดูไดจาก แบบสงเกต / แบบบนทึก ) ้ ั ั• สิ่ งทีประเมิน ่ - ประเมินตามจุดประสงค์ / สภาพที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 9/1 , มาตรฐานที่ 3/1 , มาตรฐานที่ 8/1• กิจกรรมเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • • ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา - ความคิดเห็น................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - ข้ อเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ……………………………… (….…………………………….…) ผู้อานวยการโรงเรียน ํ
 • • บันทกหลงจดประสบการณ์ ึ ั ั - สรุ ปผลการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ - ปัญหา / อุปสรรคในการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้ อเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ……………………………….. (.…………………..……………….) ผู้จัดประสบการณ์ / กิจกรรม
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 9/1 3/1 8/1 สนทาโต้ตอบ/ แสดงออกทาง เล่นหรือ เล่าเป็ น อารมณ์ได้ ทํางาน สรุปผลชื่อ ชื่อ - สกล ุ เรื่องราวได้ เหมาะสมกับ ร่วมกนเป็น ั สถานการณ์ กลุ่มได้ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน123456789101112131415 เกณฑ์ การวัดผลตามมาตรฐาน เกณฑ์ การประเมินสรุ ปผล ระดับ 1 : ปฏิบัติไม่ ได้ ระดับ 1 : ไม่ผ่านควรปรับปรุงแก้ไข ระดับ 2 : ปฏิบัติได้ แต่ มี ข้ อผิดพลาด ระดับ 2 : ปฏิบัติได้ เป็ นบางมาตรฐาน ผ่ าน ระดับ 3 : ปฏิบัติได้ ดี มีข้อผิดพลาดเล็กน้ อย ระดับ 3 : ปฏิบัติได้ ทุกมาตรฐาน ผ่าน
 • 2 แผนการจัดประสบการณ์และกจกรรมการเรียนร้ ู ิเรื่อง ธรรมชาติรอบตัว หน่วย สัตว์บกวันที่ ……… เดือน …………….. พ.ศ. ……........... เวลา 20 นาทีกิจกรรม : เสริ มประสบการณ์• สาระสําคญ ั กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เป็ นกิจกรรมที่ให้เด็กได้พฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ เด็กได้มีโอกาส ัฟัง พูด สังเกต คิดแก้ปัญหา จากการสนทนา โตตอบ อภิปราย ร้องเพลงร่วมกน เกี่ยวกบการทากิจกรรม ้ ั ั ํนั้น ๆ• จุดประสงค์ / สภาพทพงประสงค์ ี่ ึ 1. สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้ (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) 2. แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) 3. เล่นหรือทางานร่วมกนเป็นกลุ่มได้ (มาตรฐานที่ 8 / 1 ) ํ ั• สาระการเรียนรู้ 1. สาระที่ควรเรี ยนรู ้ : รู ปร่ างลักษณะของสัตว์บก 2. ประสบการณ์สาคัญ : การสนทนาโต้ตอบ อภิปราย เล่าเรื่ อง ํ เล่นบทบาทสมมุติ ร้องเพลง• วธีดาเนินการจดกจกรรม ิ ํ ั ิ 1. ครู นาภาพสัตว์บกมาให้เดกดู ํ ็ 2. ครู และเด็กร่ วมกันสนทนา เกี่ยวกับรู ปร่ าง ลักษณะของสัตว์บกแต่ละชนิดจากภาพประกอบและซักถามเด็กโดยใช้คาถามนํา ดังนี้ ํ - “สัตว์อะไรตัวโตที่สุด?” - “สัตว์อะไรบ้างที่มี 2 ขา?” - “สัตว์อะไรที่ว่ิงเร็ ว?” 3. ครู ให้เด็กเล่นปริ ศนาคําทาย 4. เมื่อทากิจกรรมเสร็ จแล้ว เก็บอุปกรณ์ และทําความสะอาด ํ 5. ครู และเด็กร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับรู ปร่ าง ลักษณะของสัตว์บกอีกครั้ง
 • • สื่ อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนร้ ู - สื่ อการเรียนรู้ ปริ ศนาคําทาย ภาพสัตว์บกชนิดต่าง ๆ - แหล่งเรียนรู้ ห้องจัดประสบการณ์• การวด / ประเมินผล ั - วิธีวด ั ใชการสงเกต / บนทึก ้ ั ั - เครื่องมือการวัด / ประเมินผล ใชแบบสงเกต / แบบบันทึก ้ ั - เกณฑ์ การวัด / ประเมินผล ใช้ระดับพัฒนาการ 3 ระดับ (ดูไดจาก แบบสงเกต / แบบบนทึก ) ้ ั ั• สิ่ งทีประเมิน ่ - ประเมินตามจุดประสงค์ / สภาพที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 9/1 , มาตรฐานที่ 3/1 , มาตรฐานที่ 8/1• กิจกรรมเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • • ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา - ความคิดเห็น............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - ข้ อเสนอแนะ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ……………………………… (….…………………………….…) ผู้อานวยการโรงเรียน ํ
 • • บันทกหลงจดประสบการณ์ ึ ั ั - สรุ ปผลการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ - ปัญหา / อุปสรรคในการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ - แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้ อเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ……………………………….. (.…………………..……………….) ผู้จัดประสบการณ์ / กิจกรรม
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 9/1 3/1 8/1 สนทาโต้ตอบ/ แสดงออกทาง เล่นหรือ เล่าเป็ น อารมณ์ได้ ทํางาน สรุปผลชื่อ ชื่อ - สกล ุ เรื่องราวได้ เหมาะสมกับ ร่วมกนเป็น ั สถานการณ์ กลุ่มได้ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน123456789101112131415 เกณฑ์ การวัดผลตามมาตรฐาน เกณฑ์ การประเมินสรุปผล ระดับ 1 : ปฏิบัติไม่ ได้ ระดับ 1 : ไม่ผ่านควรปรับปรุงแก้ไข ระดับ 2 : ปฏิบัติได้ แต่ มี ข้ อผิดพลาด ระดับ 2 : ปฏิบัติได้ เป็ นบางมาตรฐาน ผ่าน ระดับ 3 : ปฏิบัติได้ ดี มีข้อผิดพลาดเล็กน้ อย ระดับ 3 : ปฏิบัติได้ ทุกมาตรฐาน ผ่าน
 • 3 แผนการจัดประสบการณ์และกจกรรมการเรียนร้ ู ิเรื่อง ธรรมชาติรอบตัว หน่วย สัตว์บกวันที่ ……… เดือน …………….. พ.ศ. ……........... เวลา 20 นาทีกิจกรรม : เสริ มประสบการณ์• สาระสําคญ ั กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กไดพฒนาทกษะการเรียนรู้ เด็กไดมีโอกาส ้ ั ั ้ฟัง พด สงเกต คิดแกปัญหา จากการสนทนา โตตอบ อภิปราย ร้องเพลงร่วมกน เกี่ยวกบการทากิจกรรม ู ั ้ ้ ั ั ํนั้น ๆ• จุดประสงค์ / สภาพทพงประสงค์ ี่ ึ 1. สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้ (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) 2. แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) 3. เล่นหรือทางานร่วมกนเป็นกลุ่มได้ (มาตรฐานที่ 8 / 1 ) ํ ั• สาระการเรี ยนรู้ ่ 1. สาระที่ควรเรี ยนรู ้ : ธรรมชาติและความเป็ นอยูของสัตว์บก 2. ประสบการณ์สาคัญ : การสนทนาโต้ตอบ อภิปราย เล่าเรื่ อง ํ เล่นบทบาทสมมุติ ร้องเพลง• วธีดาเนินการจดกจกรรม ิ ํ ั ิ 1. ครู และเด็กร่ วมกันร้องเพลงและทําท่าทางประกอบเพลง “ลูกแมว” 2. ครู หาอาสาสมัครออกมาเล่าเรื่ องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่บาน โดยให้เด็กบอกเกี่ยวกับ ชื่อ รู ปร่ าง ้ลกษณะ และอาหารที่สตว์เลี้ยงชอบรับประทาน ั ั 3. ครู และเด็กร่ วมกันสนทนา ซักถามเกี่ยวกับความเป็ นอยูตามธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงใน ่ท้องถิ่นประมาณ 3-5 ชนิด จากนั้นให้เด็กฝึ กนับภาพสัตว์ที่ครู นามา พร้อมกับให้บอกลําดับ ํที่ของภาพ 4. เทื่อทากิจกรรมเสร็จช่วยกนเกบอุปกรณ์เข้าที่ และทําความสะอาด ํ ั ็ 5. ครู สรุ ปเกี่ยวกับความเป็ นอยูตามธรรมชาติของสัตว์เลี้ยง ่
 • • สื่ อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนร้ ู - สื่ อการเรียนรู้ เพลงลูกแมว วิทยุเทป ภาพสัตว์เลี้ยง - แหล่งเรียนร้ ู ห้องจัดประสบการณ์ / บริ เวณโรงเรี ยน• การวด / ประเมินผล ั - วิธีวด ั ใชการสงเกต / บนทึก ้ ั ั - เครื่องมือการวัด / ประเมินผล ใชแบบสงเกต / แบบบันทึก ้ ั - เกณฑ์ การวัด / ประเมินผล ใช้ระดับพัฒนาการ 3 ระดับ (ดูไดจาก แบบสงเกต / แบบบนทึก ) ้ ั ั• สิ่ งทีประเมิน ่ - ประเมินตามจุดประสงค์ / สภาพที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 9/1 , มาตรฐานที่ 3/1 , มาตรฐานที่ 8/1• กิจกรรมเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • • ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา - ความคิดเห็น............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - ข้ อเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ……………………………… (….…………………………….…) ผู้อานวยการโรงเรียน ํ
 • • บันทกหลงจดประสบการณ์ ึ ั ั - สรุ ปผลการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - ปัญหา / อุปสรรคในการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้ อเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ……………………………….. (.…………………..……………….) ผู้จัดประสบการณ์ / กิจกรรม
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 9/1 3/1 8/1 สนทาโต้ตอบ/ แสดงออกทาง เล่นหรือ เล่าเป็ น อารมณ์ได้ ทํางาน สรุปผลชื่อ ชื่อ - สกล ุ เรื่องราวได้ เหมาะสมกับ ร่วมกนเป็น ั สถานการณ์ กลุ่มได้ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน123456789101112131415 เกณฑ์ การวัดผลตามมาตรฐาน เกณฑ์ การประเมินสรุ ปผล ระดับ 1 : ปฏิบัติไม่ ได้ ระดับ 1 : ไม่ผ่านควรปรับปรุงแก้ไข ระดับ 2 : ปฏิบัติได้ แต่ มี ข้ อผิดพลาด ระดับ 2 : ปฏิบัติได้ เป็ นบางมาตรฐาน ผ่าน ระดับ 3 : ปฏิบัติได้ ดี มีข้อผิดพลาดเล็กน้ อย ระดับ 3 : ปฏิบัติได้ ทุกมาตรฐาน ผ่าน
 • 4 แผนการจัดประสบการณ์และกจกรรมการเรียนร้ ู ิเรื่อง ธรรมชาติรอบตัว หน่วย สัตว์บกวันที่ ……… เดือน …………….. พ.ศ. ……........... เวลา 20 นาทีกิจกรรม : เสริ มประสบการณ์• สาระสําคญ ั กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กไดพฒนาทกษะการเรียนรู้ เด็กไดมีโอกาส ้ ั ั ้ฟัง พด สงเกต คิดแกปัญหา จากการสนทนา โตตอบ อภิปราย ร้องเพลงร่วมกน เกี่ยวกบการทากิจกรรม ู ั ้ ้ ั ั ํนั้น ๆ• จุดประสงค์ / สภาพทพงประสงค์ ี่ ึ 1. สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้ (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) 2. แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) 3. เล่นหรือทางานร่วมกนเป็นกลุ่มได้ (มาตรฐานที่ 8 / 1 ) ํ ั• สาระการเรียนรู้ 1. สาระที่ควรเรี ยนรู ้ : ประโยชน์และโทษของสัตว์บก 2. ประสบการณ์สาคัญ : การสนทนาโต้ตอบ อภิปราย เล่าเรื่ อง ํ เล่นบทบาทสมมุติ ร้องเพลง• วธีดาเนินการจดกจกรรม ิ ํ ั ิ 1. ครู และเด็กร่ วมกันท่องคําคล้องจอง “ประโยชน์ของสัตว์” แลวครูกบเดกร่วมกนสนทนาจาก ้ ั ็ ัเนื้อหาในคําคล้องจอง ครู ซกถาม โดยใช้คาถามนํา ดังนี้ ั ํ - “สัตว์อะไรบ้าง นํามาประกอบอาหารได้?” - “สัตว์อะไรที่นามาใช้งานได้?” ํ 2. ครู สนทนาซักถามเด็กเกี่ยวกับโทษหรื ออันตรายที่เกิดจากสัตว์ โดยใช้คาถามนํา ดังนี้ ํ - “ถ้าพบงู เราจะทําอย่างไร?” - “สัตว์อะไรบ้างที่เราไม่ควรจับมาเล่น?” 3. ครูใหเ้ ดกช่วยกนสรุปเรื่องประโยชนและโทษที่ได้รับจากสัตว์ ็ ั ์
 • • สื่ อการเรียนรู้ / แหล่ งเรียนรู้ - สื่ อการเรียนรู้ คําคล้องจองประโยชน์ของสัตว์ สิ่ งของที่ทาจากไม้ ํ - แหล่งเรียนร้ ู ห้องจัดประสบการณ์• การวด / ประเมินผล ั - วิธีวด ั ใชการสงเกต / บนทึก ้ ั ั - เครื่องมือการวัด / ประเมินผล ใชแบบสงเกต / แบบบันทึก ้ ั - เกณฑ์ การวัด / ประเมินผล ใช้ระดับพัฒนาการ 3 ระดับ (ดูไดจาก แบบสงเกต / แบบบนทึก ) ้ ั ั• สิ่ งทีประเมิน ่ - ประเมินตามจุดประสงค์ / สภาพที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 9/1 , มาตรฐานที่ 3/1 , มาตรฐานที่ 8/1• กิจกรรมเสนอแนะ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • • ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา - ความคิดเห็น............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - ข้ อเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ……………………………… (….…………………………….…) ผู้อานวยการโรงเรียน ํ
 • • บันทกหลงจดประสบการณ์ ึ ั ั - สรุ ปผลการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - ปัญหา / อุปสรรคในการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้ อเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ……………………………….. (.…………………..……………….) ผู้จัดประสบการณ์ / กิจกรรม
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 9/1 3/1 8/1 สนทาโต้ตอบ/ แสดงออกทาง เล่นหรือ เล่าเป็ น อารมณ์ได้ ทํางาน สรุปผลชื่อ ชื่อ - สกล ุ เรื่องราวได้ เหมาะสมกับ ร่วมกนเป็น ั สถานการณ์ กลุ่มได้ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน123456789101112131415 เกณฑ์ การวัดผลตามมาตรฐาน เกณฑ์ การประเมินสรุ ปผล ระดับ 1 : ปฏิบัติไม่ ได้ ระดับ 1 : ไม่ผ่านควรปรับปรุงแก้ไข ระดับ 2 : ปฏิบัติได้ แต่ มี ข้ อผิดพลาด ระดับ 2 : ปฏิบัติได้ เป็ นบางมาตรฐาน ผ่ าน ระดับ 3 : ปฏิบัติได้ ดี มีข้อผิดพลาดเล็กน้ อย ระดับ 3 : ปฏิบัติได้ ทุกมาตรฐาน ผ่าน
 • 5 แผนการจัดประสบการณ์และกจกรรมการเรียนรู้ ิเรื่อง ธรรมชาติรอบตัว หน่วย สัตว์บกวันที่ ……… เดือน …………….. พ.ศ. ……........... เวลา 20 นาทีกิจกรรม : เสริ มประสบการณ์• สาระสําคญ ั กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กไดพฒนาทกษะการเรียนรู้ เด็กไดมีโอกาส ้ ั ั ้ฟัง พด สงเกต คิดแกปัญหา จากการสนทนา โตตอบ อภิปราย ร้องเพลงร่วมกน เกี่ยวกบการทากิจกรรม ู ั ้ ้ ั ั ํนั้น ๆ• จุดประสงค์ / สภาพทพงประสงค์ ี่ ึ 1. สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้ (มาตรฐานที่ 9 / 1 ) 2. แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ (มาตรฐานที่ 3 / 1 ) 3. เล่นหรือทางานร่วมกนเป็นกลุ่มได้ (มาตรฐานที่ 8 / 1 ) ํ ั• สาระการเรียนรู้ 1. สาระที่ควรเรี ยนรู ้ : การพบกระดาษเป็นรูปนก ั 2. ประสบการณ์สาคัญ : การสนทนาโต้ตอบ อภิปราย เล่าเรื่ อง ํ เล่นบทบาทสมมุติ ร้องเพลง• วิธีดาเนินการจัดกิจกรรม ํ 1. ครูใหเ้ ดกนงเป็นวงกลมแลวครูเล่านิทานเรื่อง “ลูกนกกลับบ้าน” จากน้ นครูและเดก ็ ่ั ้ ั ็ร่ วมกันสนทนา ครู ซกถามเนื้อหาในนิทาน โดยใช้คาถามนํา ดังนี้ ั ํ - “ถ้าเด็ก ๆ เป็ นสัตว์ถูกคนรังแก จะทําอย่างไร?” - “ถ้าในป่ าไม่มีสตว์อาศัยอยูเ่ ลย จะเป็ นอย่างไร?” ั 2. ครู นาภาพการอนุรักษ์สตว์มาให้เด็กดู ํ ั 3. ครู และเด็กร่ วมกันสรุ ปวิธีการอนุรักษ์สตว์บก และการแสดงความเมตตากรุ ณาต่อสัตว์ โดย ัใช้ภาพประกอบ
 • • สื่ อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนร้ ู - สื่ อการเรียนรู้ นิทานเรื่ อง ลูกนกกลับบ้าน ภาพการอนุรักษ์สตว์ ั - แหล่งเรียนรู้ ห้องจัดประสบการณ์• การวด / ประเมินผล ั - วิธีวด ั ใชการสงเกต / บนทึก ้ ั ั - เครื่องมือการวัด / ประเมินผล ใชแบบสงเกต / แบบบันทึก ้ ั - เกณฑ์ การวัด / ประเมินผล ใช้ระดับพัฒนาการ 3 ระดับ (ดูไดจาก แบบสงเกต / แบบบนทึก ) ้ ั ั• สิ่ งทีประเมิน ่ - ประเมินตามจุดประสงค์ / สภาพที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 9/1 , มาตรฐานที่ 3/1 , มาตรฐานที่ 8/1• กิจกรรมเสนอแนะ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • • ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา - ความคิดเห็น............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - ข้ อเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ……………………………… (….…………………………….…) ผู้อานวยการโรงเรียน ํ
 • • บันทกหลงจดประสบการณ์ ึ ั ั - สรุ ปผลการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - ปัญหา / อุปสรรคในการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้ อเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ……………………………….. (.…………………..……………….) ผู้จัดประสบการณ์ / กิจกรรม
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 9/1 3/1 8/1 สนทาโต้ตอบ/ แสดงออกทาง เล่นหรือ เล่าเป็ น อารมณ์ได้ ทางาน ํ สรุปผลชื่อ ชื่อ - สกล ุ เรื่องราวได้ เหมาะสมกับ ร่วมกนเป็น ั สถานการณ์ กลุ่มได้ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน123456789101112131415 เกณฑ์ การวัดผลตามมาตรฐาน เกณฑ์ การประเมินสรุ ปผล ระดับ 1 : ปฏิบัติไม่ ได้ ระดับ 1 : ไม่ผ่านควรปรับปรุงแก้ไข ระดับ 2 : ปฏิบัติได้ แต่ มี ข้ อผิดพลาด ระดับ 2 : ปฏิบัติได้ เป็ นบางมาตรฐาน ผ่ าน ระดับ 3 : ปฏิบัติได้ ดี มีข้อผิดพลาดเล็กน้ อย ระดับ 3 : ปฏิบัติได้ ทุกมาตรฐาน ผ่าน