ตัวอย่างการแนะนำหนังสืออ้างอิง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ตัวอย่างการแนะนำหนังสืออ้างอิง

on

 • 2,470 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,470
Views on SlideShare
2,178
Embed Views
292

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 292

http://www.krusamorn.com 292

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ตัวอย่างการแนะนำหนังสืออ้างอิง Presentation Transcript

 • 1. หนังสืออ้ างอิง โดย นางสาวนันทิกานต์ จันทบูรณ์ ID : 5580102112 ค.5502 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 2. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 • - เป็ นหนังพจนานุกรมมาตรฐาน ของไทยโดยเรี ยงจาก ก-ฮ • - เป็ นเครื่ องมือในการค้ นคว้ าหา ความหมายของคา • - ให้ ความหมายชนิดของคา หลักฐาน ที่มาของคา • - อธิบายความหมายของคา
 • 3. สารานุกรมประวัติศาสตร์ โลก • - ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องราว ประวัติศาสตร์ โลก เหตุการณ์ ต่าง ๆไว้ อย่างเป็ นระบบ • - ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตของ ิ บุคคลที่สาคัญของโลก • - เรี ยงลาดับประวัตศาสตร์ โลก ิ โดยเรี ยงหัวข้ อตามลาดับ A-Z
 • 4. สมุดสถิติรายปี ประเทศไทย • - ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการรวบข้ อมูล และสถิติเกี่ยวกับประเทศไทยทุก ด้ าน • - สานักงานสถิติแห่งชาติ สานัก นายกรัฐมนตรี ,2549-ปั จจุบน ั
 • 5. ปี การศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2550-2551 • - นาเสนอข้ อมูลการศึกษา • - จานวนปี การศึกษาเฉลี่ย ของประชากรไทย • - เป็ นตัวชี ้วัดแสดงถึงการ ดาเนินงานด้ านการศึกษา
 • 6. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย • - ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนาม พระมหากษัตริย์ไทยทังใน ้ อดีตจนถึงปั จจุบน ตังแต่ ั ้ สมัยสุโขทัย อยุธยา กรุง ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ จานวน 52 พระองค์ และที่ ไม่ได้ จดลาดับราชการอีก 2 ั พระองค์
 • 7. หนังสือแผนที่ประกอบอักรานุกรมภูมิศาสตร์ ไทย • - ได้ รวบรวมแผนที่แสดง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยการ แสดงแผนที่เป็ นเรื่ อง ๆ อาทิเช่น ระบบทิวเขาและแม่น ้าที่สาคัญ, แสดงชื่อเกาะในน่านน ้าไทย, ความหนาแน่นของประชากรใน ปี 2503, ทางหลวงแผ่นดินสาย ประธาน
 • 8. บรรณานุกรมเรื่ องพระบรมราชจักรี วงศ์ • - ประมวลข้ อมูลสิ่งพิมพ์ทง้ั หนังสือและวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับพระบรมราชวงศ์จกรี ั
 • 9. ดรรชนีวารสารไทย 2535 • - เป็ นข้ อมูลในการศึกษา ค้ นคว้ าสารสนเทศจาก วารสารวิชาการสาขา สังคมศาสตร์ และสาขาที่ เกี่ยวข้ อง • - รวบรวมรายชื่อวารสาร, วารสารทางวิชาการ • - ได้ เรี ยงหัวข้ อตามลาดับ ตัวอักษร(เรี ยงตามชื่อผู้แต่ง)