NOMENCLATURA CATALANA PEIXOS

8,049 views
8,922 views

Published on

Veure tota la informació a www.forumdepesca.com
El fòrum de pesca en català

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,049
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,735
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NOMENCLATURA CATALANA PEIXOS

 1. 1. Departament dAgricultura, Ramadería i Pesca Institut dlEstudis Catalans TERMCATESPECIES PESQUERES -DINTERES COMERCIAL NOMENCLATURA OFICIAL CATALANA Equip de treball:Montserrat Alegre, Jordi Lleonart, Joan Veny Generalitat de Catalunya Departament de Cultura
 2. 2. Aquest treball ha estat coordinat pel TERMCAT, revisat pels seus organs de recerca i normalitzat pel seu Consell Supervisor. CENTRE DE TERMINOLOGIA Carrer del Carne, 42 08001 Barcelona Telefon 318 20 67Institut Catalh de Bibliografia. Dades CIP:Alegre i Urgell, Montserrat Espbcies pesqueres dinteres comercial. Nomenclatura oficial catalana A la portada: Direccib General de Pesca Marítima del Departament dlAgricultura, Ramaderia i Pesca. Institut dEstudis Catalans. TERMCAT. - Indexs. - Bibliografia ISBN 84393-2027-2 l. Lleonart, Jordi II. Veny, Joan III. Catalunya. Generalitat. Direccib General de Pesca Mantima IV. Catalunya. Generalitat. Departament de Cultura V. TERMCAT, Centre de Terminologia VI. Titol 1. Fauna marina - Catalunya - Nomenclatura 804.99-31 2.2 591-9 (467.1) (083.72)O dels textos: Departament de Cultura. Departament dAgricultura, Ramaderia i PescaO daquesta edicib: Generalitat Catalunya Departament de CulturaPrimera edicio: julio1 1992Tiratge: 4.000 exemplarsFotocomposicib: FemAndez, S.A.Impressio: A.G. Rodergas, S.A. - SuriaDipbsit legal: 8-23010-92
 3. 3. 1 Especies pesqueres dinteres comercial. Nomenclatura oficial catalana Peixos Cefalopodes Crustacis MQ~*~LJSCS hdex de noms cientifics fndex f rances
 4. 4. Si bé la iniciativa de disposar dun nornencl&totafidal catala despk-cies pesqueres dinterh wmerrzial va partir daquesta Direcci6 General dePesca MarCürna, el cert es que sense la participado del TERMCAT, el cAwsntuciacrne i,per sobre de tot, Ienorme interes que ha deimostrat en totmornent, Iobra que presentem no hauria estat possible. ES per a tots una gran satipfamio poder oferir un treball que, a mds derecullir extensament els noms populaw que a3 llarg de la costa catalanareben les dikrents espbciec de peixus, crustacis 1 rnalhluscs, ajuda a ser ensm& precisos en la denominad6 dsquestes espbcies, establint i recama-nant els noms que -sens8 prescindir daqudls amb que sernpre ds hemidentiñcat I que possiblement no canviarem- tenen oficialment els nostrespeipeix0s4 Es tracta dun llibre de consulta impreccindibte, que ens penetrfimantenir al dia el nmtre uocabulari, enriquint-lo I facllttant-nos alhara unconeixement m4s acurat de la nostra llenguai del seu ampü venta11 de possi-Mltab. Rseoneixement, doncs, a totes bs persones que han particiipaten ladifiicil i laboriosa rempilacici de dades i a Ilnstltut dEstudis Catalans i alTERMCAT en particulat, el meu agraiment personal. E resultát final da- lquest treball es e duna felna ben feta. lBarcelona, 18 de juny be 1991 EOELMIR SALICH~ I OLIVER Director General de Pesca Maritima
 5. 5. El treball terminatbgic que es presenta, realimt per iniciativa de laOiremió General de Pesca Maritirna del Departament dAgñcultufa, Rama-deria i Pesca de la Generalitat de Catalunya, sota els auspicis de IlnstitutdtEstudJs Catalans, wrdinat metodologicarnent i supervisat pel TERM-CAT, Centre de Termlnologja, i aprovat pel seu Cwisdl Supervisor, sha duta terme amb la finalitat destablir un nomenclAtor oficial catala de peixos,r n o l . 1 i crustacis dinteres comercial. ~~~~ És ben sabut que. tret dunes quantes desanes de les esmies mesconegudes, la fauna marina es designada omb noms genhrics @as de lesfamfies mes nombrases wrn les rajades o els IImguados) o amb nomsdiferents segons la Iocalitzaci6 geogrkfiea (m011/ rogefl. La !lengua popularpresenta, en aquest carnp del exre, algunes confusians i imprecisions. Lob-jedu final del treball b,d ~ n c spoder establir una nomenclatura biunivw ,oficial de !es espkies de mes interbs pesquet. Aixi, a cada nom clentific lico~esplondriiun únic nom catala i vieev8fsae Cal remarcar que aquestaforma prioritaria sha establen per r m s estrictament comercials. No espretdn pas dtarraconarcap de les formes populars mnegudes, car aqustestenen un Iloc entre les variants geogrhfiques,com a testlmonis vlvents delnostre ric pattimbni Ilngüistic,MBtode de treball Lequip de treball ha estat forrnat per Joan Veny. catedrhtic de dialec-tologia de la Universitat de Barcelona, membre de la Seccl6 Filol~gica deIlnstitut dlEstudis Catalans i especialicta en ictionimia; Montserrat Alegre,lingüista especialista en dialectolugia. i Jordi Lleonart, bioleg investigador deIlnstitut de Cibncjes del Mar del Conseii Superior dtnvestigacions Cientifi-ques, La participaciode dos dialectolegs garanteix la fiabilitat de la tria de lesformes Ilngüistiques, aixi corn la intervenci6 dun bioleg assegura la identifi-caci6 de les especies i Iadequaciu de les denorniriacions. Com a base daqusst recull shaparüt de la selemi6 despecies que escapturen al Principat de Catalunya, facilitada per la Direccii, General dePesca Marítima de la Generalitat de Catalunya. Per a establr els noms priaritaris, shan revtsat totes tes denornina-cions que shan pogut documentar de cada espbcie. AixS doncs, shan fetservir els rnaterials recollits per mitjh denquestes orals fetes per a IAtlasIingiiatico de tos marineros penhsularros, ara publicat en forma de llistes perM*Alvar sota 4tito4 de Léxico de los marineros penInsu/ares,a m& de fontsbibliografiques especlaiitzades i lexicqrafiques. Tenint en cornpte la mancaduniformitat de normes pel que fa a la denominació diespeciesen el$ recullsictiolbgics publlcats fins ara, sha assajat en aquest nomenclator Iaplicaei6duns criteris objectius que han perrnes descdlir les formes prioritaries.Sha valorat Iesforqfet per tal destaMir una nomenclatura biunivoca catala-na en treballs anteriors, si be lesrnentada arbitrarietat a Ihora desca!lir unafomia prioritaria ha portat a relegar c a n a sinbnims comptementaiis algunesde les soludons que shi proposaven.
 6. 6. Els criteris que shan seguit per a adoptar i prioritzar una forma lexica deter-minada respecte als seus sinonims, sexposen a continuacio sense capordre de prioritat, ja que shan aplicat segons cada cas ho requeria.Les formes que shan considerat preferents apareixen en cursiva.1. Criteri geografic Sha donat prioritat a totes les formes usades en una area geograficames extensa: molll roger, per a la família Mullidae; llissa 1 Ilissera, per a lafamilia Mugilidae. En alguns casos ha calgut tenir en compte Iambit daplica-ció daquest treball (Principat de Catalunya) i shan hagut de descartar coma prioritaries formes que, tot i ser presents en una major extensio geografi-ca, eren desconegudes en la variant lingüística del Principat: aladroc 1 seitó,Engraulis encrasicholus. Nomes shan deixat com a formes concurrentsanfos 1 mero, Epinephelus guaza, perque la Secció Filologica de IlnstitutdlEstudis Catalans aixi ho va acordar.2. Criteri historic Shan prioritzat aquelles formes que presentaven una documentaciómes antiga. Així, sha preferit emperador a peix espasa, Xiphias gladius,malgrat Iextensio dus daquest darrer nom.3. Criteri etimologic Prenent com a base la forma llatina originaria. shan realitzat algunscanvis formals:ex. cantera 1 cantara Spondyliosoma cantharus cirvia 1 sirvia Seriola dumerili llissa 1 Ilissera familia Mugilidae mero 1 nero Epinephelus guaza sarg 1 sard Diplodus sargus4. Criteri documental Sha donat primacia als noms més documentats bibliograficament.ex. forcadella 1 abella 1 Anthias anthias cabut 1 somera vella guilla I peix espasa I Alopias vulpinus peix guilla 1 pestriu de cua llarga 1 rabosa merla 1 peix rei Merlangius merlangus merlangus 8
 7. 7. 5. Criteri morfologic En les families més problematiques (rajades, Ilisses. Iluernes, etc.) shaoptat -sempre que no hi hagués un norn popular prou estes- per partirduna forma generica i completar-la amb un deterrninant, tenint en compte lamorfologia de Ianimal, el color, el comportament o Ihabitat.ex. peluda (nom generic per a la família Bothidae) ha generat, entre dal- tres. peluda pigallada, peluda dulls grossos, peluda imperial, etc.6. Criteri dharmonia amb altres IlengüesEn altres casos sha creat el neologisme seguint el model del norn cientific ode les altres Ilengües, sobretot les romaniques:ex. llenguado de sis ulls Dicologoglosa hexophtalma luvar Luvarus imperialis rajada de Rondelet Raja rondeleti ruvet Ruvettus pretiosus tauró gris Carcharhinus plumbeus En families amb moltes especies shan trobat casos en que el catalamostrava, respecte a les altres Ilengües properes, un comportament ((dife-renciador))en la denominació dalguna especie -confosa sovint pels pesca-dor~ amb un altre peix de la mateixa familia. Per desfer aquesta confusio,sha estudiat quin norn rebia aquesta especie en altres Ilengües i se nhaescollit un que fos paral.lel (la majoria de les vegades nornés el catala diferiade les altres Ilengües). Aixi doncs, sha preferit llenguado darena, Solealascaris, a la forma llenguado fals (en portugues, angles. frances i italia elnorn daquest peix inclou una referencia a I"arenaW). Com a conseqüencia daquest treball sha fet una proposta a la SeccióFilologica de Ilnstitut dEstudis Catalans per tal de revisar la forma dunsquants ictionims que, per raons etimologiques. caldria escriure duna mane-ra diferent a la que fins ara shavia recollit als diccionaris generals. Despresde ser examinades, han estat corregides les variants següents:crivia, Seriola dumerili, en lloc de simiaIletxa, Campogramma glaycos, en lloc de lletjamero, Epinephelus guaza, en lloc de neropaona, Chelidonichtys (Aspitrigla) cuculus, en lloc de peonapenegal, Helicolenus dactylopterus, en lloc de panegalsarg, Diplodus sargus, en lloc de sardvairo, Naucrates ductor, en lloc de veiról Sha desestima1 llima per iambiguitat que presenta. car es tambe el nom dunmoI4usc.* Aquesta forma es mante com a variant secundaria.
 8. 8. Contingut El treball conté 288 entrades corresponents sols als noms oficials decada especie. Aquests noms, en negreta, estan ordenats sistematicamentper families i porten la indicació del genere gramatical. Sota de cadascundells, shi troba el nom cientific, acompanyat del nom i de la data del taxono-m i ~ t aA ~ . continuació apareixen les equivalencies castellana, francesa i an-glesa, en els casos en que ha estat possible de recollir-les totes. Es presen-ten precedides del símbol internacional establert el 1988 per IISO(International Standardization Organisation). Si hi ha més duna equivalenciaper llengua es presenten per ordre alfabetic. Hi consten també altres sino-nims catalans i variants ortografiques que pot presentar la forma preferent.A mes del nom prioritari de Iespecie, shi ha inclos, si sescau, el nom querep quan és pescada en la forma juvenil (ex. pintat és la forma juvenil de Ilo-barro). A mes, Iobra consta de cinc índexs alfabetics de totes les formes queshi recullen acompanyades del numero dordre de Ientrada sota la qualapareixen. El primer és la relacio dels noms cientifics . El segon comprentots els noms catalans, tant els que shan considerat preferents com els queshan considerat sinonims complementaris. I els darrers són els indexs deles tres Ilengües en que es donen equivalencies: castella, frances i an-gles. Tambe shi han inclos il.lustracions dalgunes de les especies per aajudar-ne a la identificacio.Forma de consulta Les entrades que corresponen a les denominacions oficials estan or-denades seguint la classificació taxonomica per families. Dins de cada fami-lia, les especies shan ordenat de forma alfabetica discontínua.ex. Soleidae llengua de Sant Pau llenguado nassut llenguado llenguado pelut llenguado bord llenguado portugues llenguado daleta negra llenguado senegales llenguado darena llenguado tasconer llenguado de sis ulls pala¡ xic Les altres denominacions catalanes no oficials han de ser cercades apartir de Iíndex alfabetic catala. El numero que acompanya cada terme deIindex remet al cos del recull on es trobara la denominació oficial catalana Els parentesis que apareixen de vegades en aquestes informacions corresponen a unaconvencio internacional establerta pel Codi internacional de nomenclatura zoologica. 1O
 9. 9. amb la resta dinformacions (sinonims complementaris i equivalencies enaltres Ilengües). Si es coneix el nom cientific de Iespecie o de la famflia, la denorninaciócatalana es pot trobar a partir de Iindex alfabetic de noms cientifics el qualremet al numero dordre de Iespecie o a la plana on comenca la relació de lafamfiia. També es trobaran les equivalBncies daltres Ilengües en els indexsordenats alfabeticament. Cal advertir que aquestes equivalencies apareixenalfabeticarnent en Iarticle corresponent del cos del recull, sense indicar-neprioritat. Els símbols i les abreviatures que shan utilitzat són els següents:m nom masculif nom femeninom cient. norn cientificsin. comp. sinonim complementari castella frances anglesAgraiments Lequip de treball vol agrair especialment la col-laboració permanent iconstant de Rosario Allué, ictiologa de la Direcció General de Pesca Mariti-ma, que ha estat la impulsora del treball, i sense Iajut qualificat de la qualaquest nomenclator no hauria estat possible. Aixi també, donem les gracies a Celia Riba, del TERMCAT, pels seussuggeriments en la confecció de la nomenclatura i el seu ajut en la recercadequivalencia en altres Ilengües.
 10. 10. NOMENCLATURA OFICIAL CATALANA C 6 agulbt wato m nom. dent. Squ9ilus WnwIIiei (Hiw, 1826) es g61Iludo ff &iguIIateoq1 Ilampresa de mar f mm-spm nom, cient. Petmrnyzon matfirus sin. m p . aguuat, agullat f8st (Linnaeus, 1758) quis3m es hmprea; Iampma de mar fr brnproiemarfm m sea Iampmy sin. comp. afenatlrno, ferratimo, 7 Mipuura f Ilampra, iiampresa riom. d n t . Raja (Dipfumsj mis (iinnaeus, t 758)2 tlampresa de riu f es noriega nam. cierit, Lampetra fiuviati,is tr pmhete&u gris (Linnaeus. 1758) en skate es krnprea de nb sin. wmp, capuwet, caputxg, fr l a m ~ i de nviBre a & v a , clável~,dave11 -m en tiver lamprey &veIIada, morsndeil, mpretl, sin, comp. llamprea, liamprea de piscat, rajada escrita, rajada riu, llampresa @spiad$ meguera 8 ~aputx& m nom. cbnt, Raja (Dtpthn~~s] o x ~ t i u (Unnwm, 17581 s3 peix xovato m es WR; picuda rays n m , cient. Hexanchus griseus fr ~ @ m U n & (Bonnatwre, 1788) en bqnoS8dskate es cañabota cañabota gris sin. comp,caputxet, &vw, f r requin gnset davell, clavell de m m tlarg, en bhrnhmse six@lI shark m t f a , momII, Wada sin. mmp. bestriu vaca, bocado@ clar, bcaddq fosc, bocadolqa4 bocsddqa m Wi r w f blam; raya m&dDsr fr K &wdm a 3 h 8 g Ky ~ñ norn. cient. Heptfmchias perlo sin. m p . dzwellada, mo (Bumatere, 1788) rajade es bsgidduh; dabota: bocadulce fr requinperlon m seven-giII shark sharpnose sin. mmp- b d a t q , bcmdo~q dar, bocadolc fmc, cangut, peix mvato /#w- * 10 davdlads f5 agullat m nom. cient. Raja (Raja)dava nom. cient. Squalus acanthias {Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758) es raya de davos es mialga fr ralebomldw fr &guiIIat m m u n en thwnback my en prcked m: am pu sin. comp. aüllat, ferr6, quefve, sin. comp. W t n a , Mita cbvejada, clavell, rajada, rajada quissona punxosa, rajada vera
 11. 11. 11 rajada blanca f en starry ray nom. cient. Raja (Rostroraja)alba sin. comp. escrita, grisol. Ilisol, (Lacepede, 1803) rajada, rajada de boca rosa, rajada es raya blanca; raya bramante escrita, rajada vera fr raje blanche en white skate 18 rajada ondulada f sin. comp. cardaire, chvec, escrita nom. cient. Raja undulata blanca. rajada (Lacepede, 1802) es raya mosaica12 rajada danells f fr raie brunette nom. cient. Raja (Leucoraja) en undulate ray cjrcularis (Couch, 1838) sin. comp. clavellada, clavellada es raya falsa vela ondulada, escrita, escrita vera, f r raie circulaire rajada, rajada ordinaria, rajada vera en sandy ray sin. comp. escrita danells, 19 rajada peluda f menjamoixines norn. cient. Raja radula (Delaroche. 1809) es raya áspera13 rajada de boca rosa f fr raie rApe nom. cient. Raja (Raja) brachyura en rough ray (Lafont, 1873) sin comp. clavellada, clavellada es raya de boca rosa peluda, escrita, escrita peluda, f r raie lisse rajada, rajada jaspiada en blonde ray sin. comp. escrita, escrita rosa, 20 rajada tacada f rajada. rajada de boca de rosa, nom. cient. Raja polystigma rajada vera (Regan, 1923) es manchada; raya manchada14 rajada de miralls f fr raie tachetée nom. cient. Raja (Raja) miraletus en speckled ray (Linnaeus, 1758) sin. comp. escrita, escrita tacada, es raya de espejos rajada fr raie miroir en brown ray 21 rajada vestida f sin. comp. clavellada, clavellada nom. cient. Raja (Leucoraja) mirall. rajada. rajada de sant Pere. naevus (Müller & Henle. 1841) rajada de taques, rajada vera, es raya de san Pedro; raya rajada vestida, rajada vestideta santiaguesa fr raje fleurie15 rajada de Rondelet f en cuckoo ray nom. cient. Raja rondeleti (Bougis, sin. comp. escrita vera, escrita 1959) vestida, menjamoixines es raya de Rondelet; raya Rondelet fr raje de Rondelet en Rondelets ray Torpedinidae16 rajada dolqa f nom. cient. Raja (Raja) montagui (Fowler, 1910) 22 vaca comuna f es raya pintada nom. cient. Torpedo (Torpedo) fr raje douce torpedo (Linnaeus, 1758) en spotted ray es tremolina común; trimielga f r torpille ocellee17 rajada estrellada f en common torpedo nom. cient. Raja (Raja) asterias sin. comp. tremolo, tremoloia, (Delaroche, 1809) tremoloia dulls, tremolosa. vaca es raya estrellada enrampadora, vaca tremolenca. fr raie etoilee vaca tremolosa ocel.lada 14
 12. 12. 23 vaca negrosa f fr aigle commun; aigle de mec nom. cient. Torpedo (Terronarce) mourine nobiliana (Bonaparte, 1835) en common eagle ray; eagle ray es tremolina negra; trimielga negra sin. comp. bonjesus. jutge. mila, fr torpille noire monja. totina, viuda en electric ray sin. comp. tremoloia. tremoloia Mobulidae negra, tremoloia negrosa. vaca comuna, vaca morena 29 manta f nom. cient. Mobula mobular24 vaca tremolosa f (Bonnaterre. 1788) nom. cient. Torpedo (Torpedo) es manta marmorata (Risco, 1810) fr mante es tembladera; tremolina mármol; en devil ray; manta-ray trimielga negra sin. comp. mantellina fr torpille marbrée en marbled electric ray Alopiidae sin. comp. tremolo, tremoloia, vaca, vaca comuna, vaca 30 guilla f enrampadora, vaca morena, vaca nom. cient. Alopias vulpnius tremoladora (Bonnaterre, 1788) es pez zorro; zorroDasyatidae fr renard de mer en thresher shark25 escurqana f sin. comp. peix espasa, peix guilla, nom. cient. Dasyatis pastinaca pestriu de cua Ilarga, rabosa (Linnaeus, 1758) es raya latigo común Lamnidae fr pastenague commune en common stingray 31 marraix m sin. comp. escurco, ferrassa, mila. nom. cient. Lamna nasus milana. totina (Bonnaterre. 1788) es marrajo sardinero26 escurqana clavellada f fr requin-taupe commun; taupe nom. cient. Dasyatis centroura commun (Mitchill. 1815) en porbeagle es pastinaca espinosa; raya sin. comp. lludria latigo lija fr pastenague épineuse 32 solraig m en roughtail stingray nom. cient. Isurus oxyrinchus sin. comp. escurcana, escurcó, (Rafinesque, 1810) ferrassa. mila, totina clavellada es marrajo; marrajo dientudo fr requin-taupe bleu; taupe bleu 27 escurqana violeta f en short fin mako nom. cient. Dasyatis violacea sin. comp. marraix, salroig (Bonaparte, 1832) es escorsana; pastinaca espinosa; 33 tauro blanc m raya latigo violeta norn. cient. Carcharodon fr pastenague violette carcharias (Linnaeus, 1758) en violet stingray es jaquetón blanco; tiburón blanco sin. comp. escurcana. escurco, fr grand requin blanc ferrassa, mila, totina en great white shark sin. comp. salroig. tauroMyliobatidae Scyliorhinidae 28 milana f nom. cient. Myliobatis aquila 34 gat m (Linnaeus. 1758) nom. cient. Scyliominus canicula es Aguila marina; chucho; gallarón (Linnaeus, 1758)
 13. 13. es pihtmjdl 39 mussola vera f fr petlte msseW nom. @ent. Musteius m ~ u s en sm;allspotttxfc a t M (Mnaeus, 175B) sin.comp. gaf ver, gatet, gatd, 88 rnusda gahiaire fr e I U d- mO w e 1 en s m t h hound35 gatvaite m sin. m p . mostehde mar, m d a nom. cient. Scyliorhinus steilans (Linnaeus, 1758) es sütdn fr gmde roussette Mota: F m juviarifl de lo r n m a en numehwnd vera (Mustdus rmrstdus). sin. comp. gat, gatet, gato36 moixina f nom. cknt. Galeus meI;istomlrs (Rafinesque, 18 10) 41 t8Wb gfi3 m es bocanegra; ~ fr c M n espagnd ~ j . a nom cient. Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) wi blackmouth oatshark es t/burdn d@Milbedo: tiiburdn sin. m p . gata moixa trozo ff mquIn gris en sandbar shark sin. comp. ca mar/, thtorm37 rnussola caralld f nnm. cient. Galmhinus geleus 42 tintorera f (Unnaeus, 17%) nom. dent. Pnomce glauca es m 6 n (Unnaeus, 1758) f r requin-M es fibudn azul; tintorera en tope &a& fr peau bleu sin. comp. ca mari, carallb, eascb, en Wmshark pehc w sin. cmp, ca rnari, tau& taur6 blau, tintotdla38 mussula gmvatja f nom. cient. Mustelus asterias (Cloquet, 1821) es m u s d dentuda; musofa estrellada 43 e$turEÓ m fr Bmissde tachetiee nom. eient. A-sef s W en stany smoothhound (Unnaeus, 1758) sin. comp. musmla, mussoia es esturion derrtuda, mussola @@lada, fr esfuqm; estugmn CIEwmp mussofa pintada Occidentale en sturgeon 44 anguila f nom, cient. Anguilla anguIII8 (Unnaeus, 1758) es anguüa f r angdIJe en common eel; mi 45 angula f Nota: Fwnei juvenil de Ianguita (AngIniia 1nguiII8).
 14. 14. 53 alosa f nom, eient. Alosa alosa (Linnasw, 1758)46 oongre plntat m es sdbaro; &a& camtin nom. cient. Ecfielus m p s fr dose vmie; grande alose {linnaeus, 1758) en a!!& sñad e mnghpkitado sin. comp. datxa. guerxa, saboga en bkrntsnwt snake eel sin. cmp. mngm daurat, sei.p 54 amploia f nbm. cient. Spratrus s p t t u s s p f l u s (Cinnaeus, 1758) SS ~spadjin fr anchois de hiorv891; blmquette;47 moren8 f haretrguet; spaf nom. cient. Mwaena helena en spat (Unmeus,1758) sin, comp. maleta es morena; m a n a W k m e i n e a ft murhe de M&itbrrat& en ~ ~mmy a n Nota: Forma juvenil de la sardina ( s a m a pmwdw).48 congre ni nom. cient. Cmgei cmgw ([Artedi, 17381 Linnaeus, 1758) Nota: Forma juvenil de rmploia es mngm: cmgrio wmpeo (Spttus sprattus spraftus], fr m n p m m u n en mngw mi; E m p n m p 57 sahga falsa f nom. dent. Alosa Irdlax niIotkca49 congre d o l m ~ (Oeoffroy Salnt-HUalre, 1808) no#. dent. Gnathopis mystax es s@a; saboga faba (üekoche, 1809) fr alosa friite m q t i o dulce sin. comp, ao a gusrxa, saboga ls en blaFektWd cmger sin. comp. -re de suwe, pillet 58 eaboga vera f piatja m dent. Alosa fWax faiiax . (LaeeNde* 1803)50 cungre roig m es &m; Sabga m.&mt. Ariosoma b&feMirn fr a m mte; finte (Delamehe, 1809) m twaite s M es varga sin. comp. alosa, guerxa, $aboga en Baleark CORQ43r sin. comp. m$*, congre de 59 sardina f suera, m g r e do@,congre sarpeter nm. clent. Sardiria pllchardus (Walbaum, 1792) es w i ;s r k a wDpea dw a d n : Nota; foma juvenü del congre fr m mmmune ni w en E m n pifcha& mqm mqwr). SARWNA
 15. 15. 64 peix de plata m nom, dent Argentina sphyraerta Nota: Forma juvenil del seit6 Unnaeus, 1758) (Engraullls emskho!us). es argentina; per plata fr petiteargemhe en argentine61 seiM m sin. comp, moixo, peix dargent, nbm. dent. Engmulis m s i c h d s xaclet (innaeus, 1758) m anchoa m p e 8 ; boquer6n fr anchois commun; a n c m 65 alxafa-roques m en E m p m anchovy nom. cieM. kpdcgastw sin, m p . aldm, anxova lepadogaster lepadcgastet (Bonnatem, 1788) es chafarmas;chupadedos fr batbjer; Iépa&gast&te de Guuar sin, comp. cabot xuctador, peix porc, porc, ventosa, xafa-roques, xuclad"¡,xucladits 66 peix porc m nom. cient. D@íemgdster bimaculata Mrnaculata (Banmtme,62 salmo m 1788) m,cient. Salmo salar (Linnaeus, es chafarrocas 1758) fr k&&;h?padogast&re#i 8 ~d es SBIM~ taches; ~ c u 8 I l e f r saumon atlantique en two-spdW clingfish; en Nmtic saimon; d m o n two-sptted sucker sin. comp. pega-roques, xuclador63 truita f nom. cient. Salmo tnitta mtta [Linnaeus, 1758) es rso; trucha; trucha marina 67 rep m fr t i de mer mh nom. cknt. Lophtus pjscatmtm en h w n frout; sea trwt (Unnaeus, 1758) sin. comp. trulta comuna, truita de es rape mar fr b a W ; Iotte d;B mer en angler frsh sin. m p . buldroi, grmta de mar, rap blanc 68 rap verme1 m n m . cient. Laphius b u d ~ a s s a (Spmola, 1807) es mpe negro; rape rojizo fr baudroie en a n g k asfi sin, comp. buldrol, rag, rap fbtaire, rap negre
 16. 16. (Li~aeus, 1758) en whifirig es abmjo sin,mmp. peix re1 fr Heulaune en poII&Gk 78 mbllara f sin. m p . badi&, fats badlh nom, dent. T t i s o p t ~ mlnulus s ca@anus ( a, L- 18QO)70 ba~all& m es capIM riom. dent. Gadus morhua motiwa fr taperm;petit tacaud (Linnaeus, 1758) en c w m ; pow cod es bscaiao; bacatm de/ Atlrintb sin. comp. capellb fr mm de IAtlmtQue o en At/antic cod 7 mbiiera fosca f 7 sin. comp. abadejo nom, cient. T&optems krscus (Linnaws, 1758)71 e m l h m es tanea nom. cient. Malva dypterygia fr tamud; ~ c i w n m u n macrophthalrna (Rafinesque, 7 810 ) en bib: p u h g es arbitan; m a m aEvl sin. comp. capella, capel& f a , fr lfngue blew m6thra en bit# ling sin. comp. fura, gulneu, mbllera 78 mbltera plgeda f anglesa, mbllllsra borda, mbliera nom. cient. Phy& Wnoiúes mquera (8rünnlch, 1768) es brdtda de fango72 fura de fonhs f fr mostelde de fwrd; mostetle de ndm. dent. Anto-dus vase megalokynodon ( K ~ t o v i c , en water b r k k v d 1894) sin. comp. fura, mdla, diera es barbada brbtota, m b l h pigallada fr motdle en Meditemaman b@ye íockiiflg 79 mbtlen roquara f nom. Cient. P i C p N 1 b h 5 y73 llengua de bamlth f (Unnaeus, 1768) n m . cient. Mdva mOrw (Llnnaeus, e~ brdtdaderoca 17583 fr mstehe de &a phyriis da es mmca m8h f r gmnde lingw; lingue en fork beard en lhg sin. m p . brbWa de roca, brbtola sin. comp. esmi&,peix de fonera roquera, fura, molla mrillera74 rnaire f 80 mbllera mssa f m.cimt, MlcrwnesbrIus nom, e h t . Tttsoptms minutus pwtmsou (Rlssu,1826) mlnutus (Unnaeua, 1758) es bscaladma es capeiIr£n rubio fr me&# Weu; pout~~sou fr capelan en Mue whiting sin, oomp*bacallamt, Buw, I l h r a , sin, comp. capeti, rriolia, mbltera mars de l ~ tabanc ,
 17. 17. Merluccidae en ~ s h sin. comp. agufla81 Iluq m M deni. M U C C ~ ~ S t n m d u s . Scomberesbcidae {Linnmus, 1758) es M u z a 87 tmmfau m f r meriu blanc; mxiu d Eurape mm. cient. Smbemsox s8um m Eurqpean hake; h k e saums (Walbaum, 1792) es papard~; paparda del Altántb 82 llucet m as p c & I / a en smsill hake sin. comp. ptgota Nata; Fwma juvenil del l l u ~ 88 joell m (Merlmusmeiimus). nom. clent. Atherlna (Hepmt&) boyed (Rfsso,1810) es p e ? ~ fr j@/ 83 metge m en Medit- sarid smeit nom. c b t . Ophidion barbakm sin. mmp. cabequda, joirell, rnoixb, (Linneieus, 1758) moixonet xanguet, xanquet btanm; ~orcha es d o n ~ l i & ff dbnd~lk 89 peix sense ssng m en smke blmny Nota: Forma juvenil del j e aD sin. comp. pamiont, pixota, píxota (Athehna (Hepsetla]boyeri), Manca 84 metge de Roche m m.cient. Ophidion mchei 90 gall m (MLllkr, 1845) mm. den?. Z u f-r es (iinnaeus, es doncella de raca 1758) es pezdeSanP&m fr Saint Pieme en Atlantic Jdhn Dory85 agulla f sin. comp. gall de sant Pere m. t. 5ebm bebne Mane cbn (Unnasus, 1761) es wuja f r orptiie 91 cava1 de mar m en ~arfish m.dent. Hippoc~mpus (Leach. 1814) ri3rnulrn~ps86 sgirJl8 prima f es mbaifIto de mar nam. eient. B W e W n e graaIiS fr h w p e mouchté (Lowe, 1839) en sea-h~m es aguja sin. comp. cava11 de serp. cava11 de fr a@#&; orphie wrps, cavallet de mar
 18. 18. 92 cavall de mar xato m nam. clent, Mppmampws hippo~arripus (Lfnnaeus, 1758) es cabaIlo de m;cahIfo M m fr M v p e a museau wurt en se8t-e sin. comp. CBVSII mar, mal1 de mari, o M b t de mar, eavallt m&93 cap-roig m 98 penegal m nom. cient. Smpama scrofa non ebnt ifelicdenus $aC@b~tevu~: C & ~ P ~ B ~ U S & {tinnawus, 1758) (DJamhe, 18W) es Cabt-achU es gallineta fr rascassemuge fr rascasse de fmd-chdvre en lagesmied scorplon ftsh rascasta? du nwd sin. comp. escúrpora, eccdrpora en roGk lishIbIu~ mwih; rockfish de cap roig, escbrpora dels bruts, s5n. m p . semi imperial, seni escdrpora groga, gallineta, polla, polla dalguer, rascassa, rasch. pdegal, serrh pengal rasclot 99 pontf m94 captinyds m nom. cient, Ponfinw kuhIii (T. E. nom. cient. Smrpama notata Bowdich, 1W5j @S rascacio d& fmm (Rafjnesque, 1810) es escorpora; rascacio; raya bramante; raya pintada ft ptite rascasse; mscam pustuIwse en small red smrpkon fish sin. curnp, eseorpinyot de fons, ecc6rpora, e d r p o r a de cap tinyds, esc6rpora de fang, es rlibio escdrpora de roquer, rasclot fr grondin m a r d : gr~ndinfdd s en rock gumard; streaked gum&95 escórpora africana f sin, comp. gdineta, Iluerna, !turna nom. cient. Seorpaena stephanica ordinhriia, paona, rafel, rafelet,rafet (Cadenat, 1943) es escorpena africana 101 cap daasem nom*cient. Euft3ga gumardtcs96 eseorpora de Loppe f (Linnaeus, 1758) núm. cient. Smpdena iom es homcfro (Cadenat, 1943) fr grondiin mi; m@ es m$cacia del gdfo .en grey gunisrd sln. cornp. capssc, Iluerna, Iluerna97 escbrpora fosca f varda, orioia vera, fafet nom. cient. Smtpaena porcus (Linnaeus, 175%) 102 escatds m B rascado nom. cient. LspidolWgla cavikme ir mscassebrum (UcepWe,f8Ol) en black scorplon Hsh es cahte sin. comp, escórpena, escdrpera, T cavilone r e d p o r a , escbpora de raquer, en tesrge-smkdgmard e b p o r a de tema, esc6rpora sjn, comp. cabet, W t , ~ t , morena, ecisarpta, mscassa, ctavilW, w u t demta, pelut rascla, mff descates
 19. 19. 107 malarmat m nom. cient. Pm3tedion ~at@?rO~t~tYl (tinflaelf 1758) S. es armado; malarmado ft rna&mat er, armd gumard 4 sin. cmp. amat, m e s , ase, burra 100 anfds m 103 garneu m sin. mero nom. cient. Trigla iyra (Linnaeus, 1758) es g a m o fr grondin /)re en pper gumard 109 baila f sin. cornp, ase, clau, rafel, rafetet nom. cient. Dicentrardius punctatus (Bloch, 1792) 104 lluerna fosca f es baila nom. cient. Chelidonichthys fr bar tachete (Aspitrigta) obscura (Linnaeus, en spotted seabass 1764) sin. comp. Ilobarro, Ilobsm es arete aletdn; arete oscufo; bejel pigallat, llop fr gr~ndin sombre en Imgfin gumard sin. comp. biret, garneu, graneu, 110 dotm tluerna, lluema filosa, Iluverna, nom. cient. PoIypnon amerfmus orbla, rafet, vlret (Schnaider, 1801) es Ch8t77él 105 Huema roja f fr eemier mmmun nom. cient. ChefIdoni&thys en stme & smk-ffSh a ; (AspitmIla)cuculus (Unnaeus, 1758) sin. comp. famfre, gema, pampol es arete; cuco ras&, raschs, xerla, xwna fr gmdin muge en red gumard 111 forcadella f sin, comp. gallineta, Iluema, lluerna nom. cient. Anthiiis anthias poma, paona, paula, rsfet (Unnaeffs, 1758) es tres H a s t O lluema masa f 6 f r W e r himnddli? nom. cient. CheüdonMhys en swaI10wtajt sea perdi fucema (tinnaeus, 1758) sin. comp. abella, cabut, somera es alfmdega; &eje/ vemidla fr mrion en t-fish; ye/bw-gumard 112 llobarro m sin. comp. biret, W e u , nom, c b t . DicEIntrarmus labrax ggrranyeu, juliola, Ilwrria, orioi, (Limnaeus, 1750) Nda, rafet, rafet de verga nagra, @S I~bin8 viret fr bar; bar @um&n; Iuup en European sekbass; seabass sln. comp. Ibbha, tlopMERO _$ 1 113 mero m n m . cient. ~ p i w ~ l gmza u s (Linnaeus, 1758) fr m&ou noir; merw sombre en dusky gmuper sin. anf6s sin. comp, mro
 20. 20. 114 mero dentol m m.-t. Epinephslus minus (Vatencienm, 1843) es c en m m m t d n hr a ff meroug@ en dogfmth gmuper sin. m p . neru, fiero dent6, xerna borda115 mero ratllat m m.ciant. EpInephelus 121 vaca serrana f alexmdtfnus (Valeneiennes, 1828) nom. cient. Serranus scfiba es falso -dejo; jlsbali (Umaeus, 1758) fr LxBdtmerouge es swmo; semm m b a n o en golden ~roupar fr s m Bwiture B n sin. mmp. anfds bord, anfos lb, en painted c o m b nero mtim sin. comp. sena, serrana, vaca116 mera rwsat m mm. *t. Myctwopem aibm (Bloch, 1793) 122 moll reial m es gitano nom, aient. Apogon irnberbis fr bartddche muge; mdrou roya1 (Linnaeus, 1758) en m b g m u p es sdmW7Bfe m/ sin. comp, a n f k bofd, anfos jwu, fr mstagmle rouge; q ; mi nero bwd, nero rosat des mgets en cardinal fish sin. comp. escanyavelles, rnare drtnfcls, mare del molí, mor& vemiel!, d. raiet Nota: Forma juvenil del !lobano (D~mfrarchus labm)118 s e h m 128 taflahams m nom, cisnt Semnus cab#IIa nom. cient. Pomatomus salftitor (Linnaeus, 17%) (Linnaws, 1766) es &dila es anchova de han=; anjow fr si3mn: s m n chevn3tte ir tasergal en comber; ga r r sin. m p , anf s bord, n m bord, SerrBnBf en blwfish sh.m p . Iliti, saboga, t r e n h m s119 semi de bou m 124 eiwia f nom, cient. Serranus h~@tUs nom. cient. Serida dmeflii (Risso, (Linnaeus, 1758) lalo) es medo es de l / d n : swrola fr tambwr fr s4We murWd8 en brown cumbet m g m t s r amwack dn. mmp, mret, s e d de fwg, s n comp. cbniia, cerviola, dnriola i. s e d rnenut, sarranet, treslliums, vaca serrana 125 decitpter m m cient. Dmptetus . smciaeMenae (Cuvbr, in Cuv. Val,, 1833) as jurela; -a ! diupmw fr m 6 t e quIaquia en mund scad sin. wmp, swella
 21. 21. 126 lletxa f 133 sorella del sud f nom. cient. Campogramma nom. cient. Caranx crysos (Mitchill, glayws (Lacepede, 1801) 1815) es lirio es cojinúa negra; jurel fr liche vadigo fr carangue coubali en vadigo en blue runner sin. comp. lliri sin. comp. sorell, sorell del sud127 palomida f 134 sorella roncaire f nom. cient. Lichia amia (Linnaeus, nom. cient. Caranx rhonchus (E. 1758) Geoffroy Saint-Hilaire. 1817) es palometon es jurel real; mascarela real fr liche fr comete coussut en leer fish en false scad sin. comp. colomida, colomina, sin. comp. sorella palometó, palomina, sorell de penya 135 vairo m nom. cient. Naucrates ductor128 sorell m (Linnaeus, 1758) nom. cient. Trachurus trachurus es pez piloto (Linnaeus, 1758) fr poisson pilote es jurel en pilotfish f r chinchard commun; chinchard sin. comp. pampol, pampol feixat, d Europe;jaurel-chinchard pampol rascas, pampol ratllat en Atlantic horse mackerel; horse mackerel 136 verderol m129 sorell blanca1 m Nota: Forma juvenil de la cirvia norn. cient. Trachurus (Seriola dumerilr). mediterraneus mediterraneus (Steindachner, 1868) Coryphaenidae es jurel mediterráneo fr chinchard a queue jaune; chinchard de la 137 llampuga f Meditenanee nom. cient. Coryphaena hippurus en Mediterranean horse mackerel (Linnaeus. 1758) sin. comp. sorell es dorado común; lampuga fr coryphene; coryphene commune en common dolphin fish; dolphin130 sorell de penya m fish nom. cient. Trachynotus ovatus sin. comp. daurat. melet (Linnaeus, 1758) es palometa; pámpano blanco 138 llampuga borda f fr palomine nom. cient. Coryphaena equiselis en derbio; pompano (Linnaeus. 1758) sin. comp. palometa, palomida, es dorado palomida xíca fr coryphdne dauphin en pompano dolphin-fish131 sorell fumat m sin. comp. Ilampugo nom. cient. Trachurus picturatus (T. E. Bowdich, 1825) es chicharro; jurel de altura Bramidae fr chinchard du large en blue jack mackerel 139 castanyola f sin. comp. sorell nom. cient. Brama brama (Bonnaterre, 1788)132 sorella f es japuta nom. cient. Trachurus suareus fr grande castagnole (Risso apud Cuv. Val., 1833) en Atlantic pomfret es sorella sin. comp. saputa
 22. 22. 140 gemt Impedal m n m . -C. CenWtmfti~s cims (Rafinesque, 1810) as jerret impetial; madre de la mw fr plmcardQuetteur $emt, gerret anglds141 gmet p8mfil m nom. cient. Sp&ra s m s (Linrraeus, 1758) 146 boga f es carame! n m . cient. Baaps bmps fr pIcaral (Linnaeus, 1358) en plmmi es @a sin. c ~ n pgerret, gerret bard, . fr hgue reget, xuda, x u d a Marica en bogue142 xucla btanca f m.c h t $@cara m m a IIwxuosa (Raflnesque, 1810) Nota: F o m juvenil de fa boga es cammel; p/mrsl i B w s -1 3. f r mendote en bbtchedpimrd 148 tiritera f sin. comp. gerret, xuda, xuda nom. cient. SpoBdyIbsorna VeTa canthams (Linnaeuc, 1758) es chopa; pwgo chapa143 xucia vera f f r dorarde g&e m. dent. Spi- maena en bIack seabrearn mama (Linnaeus, 1758) sin. comp- ealet, &tara, xopa es chuda ir m - 149 comuvada f en blotched piarel m m ,cient. Dentex gibbows sin. -p. caua, geria, gerret, (Rafiriesque, 1810) g m t imperial, mata-sotdats, es sama ub pluma xwta fr dentd bossu en plnk dentex 150 d8ntol m144 besuc blsne m nom. cien?.hntex dentex nom. cient. PagelItts a - (tinnaeus, 17581 (Rissn,1826) es dentún; denfdn &n es al@& fr denfd m m n m u fr papeot acarn#; p a p t M n c en mmmm dmtm en axrllary wbream; Spanish sh, mmp. dentd b r m sin. a m p , besuc, cabi 151 esparra11 m nom, cient. DipIod~s anndds145 besuc de la piga m (Unnaws, 1 %7) nom. cient. Fa ellus bdgwaveo es raspaiIdn; rasplldn anillado f (Brünnich, 176 ) es besugo;g m fr saque mnuIaire: spareillon; spadIbn c m u n fr dorade; -de m e en annu1arseabIRam en 81ackspot SB;rbrea#?;red sin. mmp. pinta geabream sin. comp. besuc, besuc de luil gms, ~BSUG la taca, de boga-ravell, calet de la piga, gorhs, patxano, pitxell
 23. 23. fr m a en striped seabream sin. comp. mabret, marbre153 rnabrltjol m Nota: Foma juvenil del rnabre (LffhoQn8 momiyrus). thus154 mornida f nom. cient. Dipiodus puntazo {Cetti, 1777) es saqp ptcudo fr s ~ t r museau POjniu a en sharpsnout seabrearn sin. comp, auradeta, oracteta 159 pageH dlntot m155 oblada f nom. cimt, Dentex nom. cient. Oblnda metmura m ~ ~ h a h (Bloch, 179t) n s (Linnaeus, 1758) es m h * cu es oblad~ fr dentd a g m )ceux f r oblade ,en large-ew dentgx en saddkd bream; saddled sin. comp. dent6, dntol, pageil seaharn dentb sin. comp. doblada 161 pagte reiat m nom. cient, Spanrs c m h t k t u s (Valenciennes, 1830) es hurta; pwgo zapata fr pagre d whts W s en bimqwfted m b m m sin. m p . pagre156 orada f 162 pargdl m nom. dent. Spanis aurafa sin, parm (Linnaeus, 17581 Nota: Forma juvenil del pagre es dorada: pago dorado m I m. fr dorade royale en gr1ahead serabmam sin. comp. aurada, daurada, doradsta, rndxarra
 24. 24. Mota: Forma juvenil del pagre PEigw-164 salpa f nom. eierit. Sarp salpa (Linnaws, 1758) es SaIeim fr s a l p en & 8 m1 sin, m p , aurada grisem, wupa es vmqgato; v m g a t o m ú n fr ombtine wmmuns; m M n e165 aarg m &ri&re nom. cient. Dipickdus sargus en shldrtrm (Unnaeus, 1758) sin. comp. berruguet, cwtiall, =s fr SS w mmun cwbinotisi, r8ig en w h i t e m r n 191 relg m sin. mmp. patena, sard, vidriada n?gr"us nom. dmt. Ai-gymmu~166 sarg imperiaC m [AsSS, 1001) nom. cient. DIprodus m17mii~ts es corvha (Lwe, 1841) fr m r commun @e es s a p h a d a en meagte fr sar S grmm lbvres sin. comp. r e , carbail, en seatwewrn corbal Manc, ~ mrbina ~ l , 67 variade f nom. ébnt. Dipibdm vuigea& (E. Gmffroy Saint-Hilaire, 1817) 172 moll de fang m es mc@m; m j a ; saga mojarra nom. dent. MuIks barbatus X sar a t&fe noim r (Unnaeus, 7 75B) m Cwm two7bmded Yn m as sdImnefe de fango mbmm fr m e oe vase; rouget-barbet gt sin. comp. verada, vidriada de vase: surmdet en red m W t ; s#pd mukt sin. comp. merll, moll crmqusr, n t fanguer, roger, ro$w de fang, d rageret168 corball de fang m nom. dent. UmMna mr)anmls (Valeneiénnes, 1&43) es m g a t o wnaria; wmgato de Can¿?&s f ornMneb~ r en C~nary drum sin. comp. corbail, r8ig ratltat169 carball de roca m nom. dent. ScIamei umbra (Unmus, 1758) 173 mollderoeam es COIWO; C W O b nom. cimt. Mullus wtmuktus ft eotb mrnun; dwb no& (Linnweus, 1768) en bmwn rnmgre as sa/monete de ma sin. comp*corb, cxirba, mlbatt, fr mget de r m ; rouget-bar&& cMball neme i mhts & en suiped red mukt sin. comp. moll, moll borratrro, moll roquer, moll ver, roger, f u p r de rQG3
 25. 25. 178 Ilissa Ilobamra f nom. eient. Mugir cepharrus174 vela f cephalus (Unnaeus, 1758) nom. dent. Cepo& macrophthalma es mdgit; m@// mmdn; pardete (Unnws, 1758) 5r -O; muge cephale;mukt caht es cinta; cinta colmda en grey mullet fr c&pole commune sln. comp. cabqut, capgrh, Ilissa, en red bandfish Ilissera, Ilissera tlobarrera sin. comp. anguileta de mar, cinta, flimula, iloc, fuet, Higacama, pixota 179 IIisaa morruda f vemella nam. cient. Oeda/echiIusla& (Cuvier, 1829) es cahrga fr mangesabon; mulet l a w ; sabounié175 cap-pla m en boxtip mullet nm. elent. Lira (Liza) ramada sin. comp. caluga, llissa gdubet, (Risso, 1826) llfssa marcenca, lllssera mormda es capltdn; mri-aguete fr m u l e f p o ~ en thinlip grey mullet 180 llissa vera f sin. comp. aaluga negra, capqut, nom. cient. C h e h Iabmus Ilissa, Ilissa agut, llissa cap pla, (Risso, 1826) Ilissa de cap pla, llissa de roquer, es dbur; lisa Ilissa roquem, Ilissera, llissera de fr mui& tippu cap pta, sama en thicklip grey mukt sin. comp. caluga blanca, llissa176 galh-roig m agut, iiicsera vera nom. cient, Liza (M@aurafa (Risso, 1810) es gaiupe; lisa fr rnuktdox8 en golden grey mullet sin. cwmp. galti-roig, llissa galta-roig, llissa gaita-roja, Iliscaura, llíssera gaita-roig177 llissa f usany f nom. cient. Liza (fmtomugii) salims (Risso, 1810) es gallia fr mulek sauteur en I8aplng muilet sin. comp. caluc, caluga, Ilissa, llissa de cap xiquet, llissera fusany, llissera f ussany, sama es i;~ia fr giWk m minbow m s s e sin. comp. guiuh, julibia, julivia, smym, s ~ y o r ~ t a 183 fadri m riom. cient, Thai8ssuma pava (Linnmus, 1) m fr gImi3 paon en mate wrasse sin. comp. don~ellst, u ~ u I % ~ minietre, senyweta, vit drmGwn%
 26. 26. 184 petarc m sin. comp. grevia, grívia, massot nom. cient. Symphodus verd, mostela, xinet (Symphodus)rostratus (Bloch, 1797) 191 aranya blanca f es grivieta; tordo picudo nom. cient. Trachinus draco fr sublaire (Linnaeus, 1758) sin. comp. donzelleta, grivieta, es araña blanca; escorpión petard. trugeta fr grande vive en greater weever185 talla-roques m sin. comp. aranya, aranya monja. norn. cient. Acantholabrus palloni drago (Risso, 1810) es tordo de fondo Trachinidae fr roucaou en scale-rayed wrasse 192 aranya de cap negre f sin. comp. tord de fons nom. cient. Trachinus radiatus (Cuvier, in Cuv. & Val., 1829)186 tamborer m es araRa de cabeza negra; víbora nom. cient. Symphodus fr vive rayée (Crenilabrus) cinereus (Bonnaterre. en streaked weever 1788) sin. comp. aranya, aranya es bodion capcuda, aranya roquera, aranya fr rouquié sardinera sin. comp. porquet, tord 193 aranya fragata f187 tord flassader m nom. cient. Trachinus araneus nom. cient. Symphodus (Cuvier, in Cuv. & Val.. 1829) (Crenilabrus) dodefieini (Jordan, es araña 1891) fr vive araignée es tordo rosado; zorzal en spotted weever fr rouquié sin. comp. aranya, aranya de roca. sin. comp. saig, tord aranya espasenca188 tord negre m 194 aranyd m nom. cient. Labrus merula nom. cient. Echiichthys vipera (Linnaeus, 1758) (Cuvier, in Cuv. & Val., 1829) es merlo es escorpión; salvariego fr merle fr petite vive en brown wrasse en lesser weever sin. comp. gnvia, grívia negra, tord, sin. comp. aranya, aranya tord mari, tord massot, tord capcuda, aranyeta roquer, ull de perdiu Uranoscopidae189 tord roquer m nom. cient. Symphodus (Crenilabrus) melops (Linnaeus, 195 rata f 1758) nom. cient. Uranoscopus scaber es porredana; tordo (Linnaeus. 1758) f r crénilabre es miracielo; rata; rata de mar en corkwing f r rascasse blanche sin. comp. enrocador, tord. tord en stargazer enrocador. xucld sin. comp. gallineta, saltabardissa190 tord verd m Blennidae norn. cient. Labrus viridis (Linnaeus, 1758) 196 ase mossegaire m es tordo verde nom. cient. Blennius ocellaris fr labre vert (Linnaeus, 1758) en green wrasse es babosa; caboce; torillo
 27. 27. fr baveuse papi/lon fr @km& en buttertry-61enny en bkick goby ch.comp. bavow wl.lada, burro sin. comp. burro, burro &alga, bramader, burro bramador, cabot, cabot datga, cabot m a s . domilega, futava, rabosa, rabosa gobi, ~ o Mnqr6$, gbMt, gbmbit, dullat negre, toret gumit, pelx del diable, m, ruc daigaAmmodytidae 203 gobi descates m197 sonso m nom. clmt. Lesueumobhs Mksiii nom. cient. Gymmmadytes (Malm, 1874) ckefeIIus (Rafinasque, 1810) es gdbido de escpunas es sonso fr gobie a granda BcaiIles fr ~~ en Friesgoby sin. comp. cabot descata 8n MgditW8t?m sand & Sand ; 8d sin. comp. batrinaire, enfili 204 gobi de fang m nom. cient. Gobius paganethrs trenctrvits m (Linnaeus, 1758) n m . cient. AmmOdytes tobianus SS gubido de fango (Unneeus, 1758) f r gabj8 paganel es agwcioso; lanrdn vdador en rock gohy fr e L iI q EI0 sin. comp, b b i , burrd, burro, en lesser sand eei bwro de fang, cabot, cabot de fang, calacabot. gobit, gombit, gbmit, ruc, nic de fang199 drag6 m 205 gobi da quatre taques m nom. cient. CallEwlymus lym nom. dmt. Ddtentosteus (tinnaeus, 1758) quadtimaw&tus (Valdennes, es pnpnmitei 1=i3 fr dragonet lym es gdbjdo de cuatro manchas 8li dmgonet fr gobie h qtlblfre taches sin. comp. drag8 lira, guineu, goby en f 0 ~ - 8 p a t t d guineu vemella sin. comp. burret, cabot, cabet de quatra tqw, @bit de quatre200 dragd vemell m taquec, nic nom. cient. Synchrupus ( S ~ i m p u sphaaton (Günther, ] 206 I!engüela blanca f 1861) nom. dent. Crystaiiugobius es &gaHb rojo (Van Düben, 1845) sin. cmp. guineu vermdta es góbido de #3!0l en crystal goby201 pau m sin. comp, goM citti jonquillo, rsa4, nom. cient. CaIionymus mmacutatus xanguet (Rafinesqw, 1810) es kgat70 fr dragamt tmetih en cp6tted mgmet sin. m p . afemroqws, aferrapedres, km-roques, fenapedms, guimu202 gobi dalga m nom. cient. GUlrius niger 207 Ilengüeta tos- f (Linnaw, 1758) nom. dent. ApMa minuta (Risso, t 810)
 28. 28. es chnquete fr m n fr m n a t en &ame m transpamt gohy sin. comp. bawr~ta, ullada sln. comp. wmeb ros, emnyavelles, jwiqueti, jonqullb, 213 bacoreta f Ih@e?a, m i xanguet t, nom, dent. Euthynnus (Eufhy~ms) quaclrpunct~tus Geoffroy (E.208 morulla f Saint-Hilaira, 1817) num. cient. Pseudaphya f r (O. mi es bwebd de Buen & Fa-, 1908) en IiSUe tuny es m m h h Mt sin. comp. albacora, &cana, en F e w s goby bm,tonylna sin. mmp calacabot, gbbii ruseti, jmquillo, raseti, xanguet 214 bis m nom. cient. &omW ( ~ ~japQdcus t 0 ~ (Houttuyn, 1782)209 nwet m es astornirzu nnm, cient. RuveIWs petlosus fr m a q u m u espiagml (Gom, 1829) en chub mackwd es eWw; eswiar dava; p8z chw sin. wmp. bisol, bisso, verat d"ull fr m u w grw en oilfrsh sin. wmp. UIma210 sabre m nom. cient. Lepidwus mudatus 218 bonito1 m (Euphrasen, 1788) n m . cimt. San% sarda (Bloch, es pez unto 1n3) fr sabm argent8; sabre dargent es bonito; bonito &&ticu en silver scabbard fish fr bunite 8 dos I " B ~ $ @lamide ; sin. comp. cinturo, peix oorretja, en Atiantic bonito peix sabre, serp de mar, serra, setteta 216 bonftal de vsntre ratllat m í m cient. Euthynnus r . sabre cuafi m (Katsumw) peidm(s (Limaeus, nom. cient. Ti5chiwus iepturus 175%) (Linnaeus, 1758) es listado es pez sable fr bontte 4 venfre m@ fr pisson sabre en skipa& tuna en cutlassfish; larpeyed hairtail; sin. comp. bonito1 ratltal largehead hafrtail sin. comp. serra212 bacora f nom, cient. Thunnus (GBlm) alalunga (Bonnaterre, 1788) es albacora; atin blanco; h i t o Nata: Forma juvenil de la tonyina del norte [munnus (fhunnus) üiynnus),
 29. 29. 219 molwa f n m . cisnt. Auxis m&ei (Risso, 181Q) 222 emperador m Bs meh nom. cient. Xiphias gbdius fr M f u u (Unnaeus, 1758) sfi buIiet tuna es pez espada sin. comp. baldufa, mblvera fr espadon en swordfish sin, comp. espasa,peix espasa220 tonyina f nom. cient. Thunnus (Thunnus) t y n (Unnaeus, 1758) hnm es ar3n 223 luvar m nom. eient, L a r irnp$rhI¡s w ns tmry en Aflantic Imfin tuna; biuefln tuna (Raiinesque, 1810) as empemdw fr anh; egiefrn;IUuver6m; tWme noYr en W d w k : luvar221 verat m nom. cient. S @ e m k (Scombw,, m h s (Unnmus, 1758) es eabalia fr m~duemaucommun
 30. 30. 225 palala f nom, dent. Cfiha~tls ma~~~Iepidotus , 1787) (Bm es sdleta fr IeuiUB en spotted flomder sin. comp. palaia borda, pal- guarda la vida, palaia rossa, Pdaia, pal~d8 sin, comp. rbmol, h o l de petxineg, rom, rom clavellat. turbat226 biuixa de quatre taques f mm.cient. kpidurhornbus Mscü (Risc~, 1810) 232 peluds dulls grossos f es @ o ¡ nom. cient. ArriogIossils n i e m l i fr cardine d quatre taches (Cmco,1844) en lour-sptted me Ym sin. comp, bruixa, U rÍ8, palaia bruixa, serrandetl I sin. comp, palaia dulls grossos 233 peluda de Kesder f227 bruixa sense taques f nom. clent. Amogbssus k e s W (Schmidt, 1915) mm. cient, Lepldwhmbus es @da whifffa~anis (Walbaum, 1792) f r a~0gIosse lantem; fsmse es gallo; gallo del Norte limande; h&ne fr m e ; m i n e franche en ~ ~ 8 M f b h m meegrim sin. comp. paiaia rara, serreindell sin, eemp. bruixa, gall, Ili@rCa, palaia bruixa, smndell 234 peluda imperial f nom. cfent. Arnc@ussus imperialis228 palaia miseries f {Rafinesque, 1810) nom. cient. Phtynarhombus regius es impetiaf; serrandel (80nnatm,1788) imperial es Haya; píaya mis- f r amoglose ImHtiai en EekstfdmL topknot en W s h sin. comp. serrandell229 dmol m norn. cient. SmpthaMus rtiombus (iinnaeus, 1 758) es r8ml fr bar4ue en M1 I sin. comp. rom230 r h o l de m m m nom. cient. Zsvgoptems punctatus [isloch, 1787) - es tapadara en t&@~ot231 rbmol mpetxinst m nom. Went. Psetta maxima (Linnaeus, 1758) ~ M Q L 88 d h I t 0 235 peluda pigaflaúa f EMM~INAT ir tu&? nom. cient. Amogbssus thon en t W t (KSe, 1913)
 31. 31. es peiudlrn 241 plena f sin. comp. lknguado. paUa n .m cient. Ptatichthys Clesus pigallada, peluda randa, serrandell Iiesus (ljnnaeus, 1758) es plet#8236 peluda vera f fr n t e nom. cient. AmcigIÚssus latema en Ilowider (Walbaum, 1792) sin. comp. rbmol de riu es peluda; Wa m;m n d e l d fr fausse kmande 242 plane dlltiilia f en scddfish n m . cient. Plkttichthys f k u s sin. comp. pataia rnidries, palaia itaiicus (Günther, 1862) rassa, peluda en randa, pelut en sin. comp. remo! dltalta randa, serrandeil, tapacmys237 tacu m nom. cient. Bothus podas podas (Delsroche, 1809) 243 llengua de sant Pau f es pedds; pdds nom. cíent. Microchiius aml/atus en wi-yed muw (Linnaeus, 1758) sin. comp. pedaq, puput es tamborreal fr sule oleeilde en four-eyed sole sin, comp, Ilenguada, Ilenguádo238 limanda f ocel-lat, palai, perdiu de sant Pau, nam. dent. M a n d a limanda soldat (Unnaeus, 1758) es lenguadina; limanda; liman& 244 llenguado m MrdiEa m cient. soiea vdgaris vut~anis . fr fimande (Quewl, 1806) en common dab es ieri$uEldo; lenguado c m d n fr sale cammune239 miwostom m en m m m sole; Llover sole norn. cient. Mícmtomus kltt sin. comp. palai, petsiia (Walbaurn, 1752) es falsa limanda; mmdo limch fr limmüesole en l m sole sin. comp. palaia gaga240 palaia anglesa f n m . cient. Pleumtes platem (Linnaaus, 1758) es s & SDI& europea o: 248 Iknguado daleía negra m fr pife; pk dEurope l nom. cient. Sdea kleinii (Wbso) en European @&e; p f a d {Bonaparte, 1833) sin. comp. pataia es m u s a ; suela fr sole techecd0 en K&Ws sole sin. comp. ttengmdo, Ibguado d0 fomsr, palal petit 247 Ilenguado darene m nom. cient, S & lasmds (Risso, o 181O) es lenguado de arena; S#?.@ fr sole-pole en sand d e sin. comp. lenguado, pata¡ petit, pafaieta
 32. 32. 248 Ienguado de ais ulls m 256 [lengua de gat f nom. M t . Dicdogogbsa nom. cient. Symphurus nigresmns Iiexophthalma (Bmnett, 1831) (Rafinesque, 1810) es ienguadb mairchado es pkda; peiuda en six-eyed sde fr plagusie s m o W en spotted ton~uesde249 Ilenguado nassut m sin. m p . pelada, peluda, remol mm. cient. Salea nassuta (Palas, blanc 1811) es lenguaclo nmgún en snwted sde 257 bot m250 lkenguado pelut m nom. cimt. Mola m (Unnaeus, & m. dent. Micruchirug va-tus 1758) (Dunovan, 1808) es pez lwra es @lefa fr p s s o n !une fr so&perdrix commune en ocem sunfish en fhkkback soie sin, comp. Ituna, moja, peix lima sin. comp. peluda, solda! 1 llenguado portugues m nclm. dent. Synaptwa lusitanica 258 calamar m (Capelb, 1888"j nam. cieiit. Loligo VuQarts es bgwado ptugu8s (Lamarck, 1798) fr sole nrerdoin commune es cakrnar en Portuguese sole fr e n m e t en Eumpsan squid252 llenguado ssnegaIBs m sin. comp. calamars nom. cient, Sfea mrregaids (Kaup, 1858) 259 canana f es lenguado seneg& nom, cient. fod@m&s sagittatus fr sola du SBn&al (Lamarck, 1798) en SenegaI sde; Senegalese S& es poia Buropa fr twtanon mmmun253 IIenguado tasconer m en European flying squdd nom. dent. D W w s a sin. mmp. aluda, alutja cuneata ([de La PybeJ Moreau, 1881) 260 pop blanc m ea acadia; a c e u nom. dent. Uedbne d r m a fr dteau (lamrarck, 1798) en w e d p sole es p i blanco um fr e/&rne commm en homed octopus254 paiai xic m nom. dent. &u,tossidIum Iuteum (Rlsso, 181O) es t w m fr ptÍf8 S ! ]8~fle O@ en sohefte sin. m p . Nieta, llenguada nsnut
 33. 33. ,266 escamarlg m nom. cient, EIephps norvegieus (Linnaeus, 17513) es cigaks f r l g u tn m o sl e en N o m y lohfer 267 espardenya f norn. cient. Stkhopus regak (Cuvier, 1817) es mhbmbrrr fr hdothurie;@une en sea cwutnber sin, comp. ltmguet w261 pap roquer m 268 @era f nom. ciient Wopus vu1~a& norn, cient. Equuil mntis (Guvbr, 1797) (Linnaeus, 1758) es pulpo; pul@ es g h fr pieuvre f r squiIIe m m m o n octopris en mmtis shrimp sin. m p . pop ver s n comp. gallota, gamba imfMa1. S.282 sepia i: 269 gamba blanca 1 nom. dent. !%@a dmnalb num, cient. Pmpena~m~longim~tffs (Linnaws,1 7 s ) (Lucas, 1846) es cho6o;jha es gamba; gamba de altwa fr sakhe cqmmune fr cramtte ros@du hrge en comrnm ctAttefIsh en deep.w;a&r pdrk s hw sñ.m p . si* si. comp*gamba 270 gamba rosada f nom. cient. Adsfeus a t i t s nwww (RtSso, 1816)253 cabra f e5 gama rmsr;la nom. cient. Maja squlnado (Herbst, fr C * V & B ~ ~ 1788) en red s # hw es cenblfa; centolla europea oin. m p . gamba fr araende europ8ene sn spider mb;spimus garota f sin. mmp. boc, cabrot, wanca nom. elent. F d r q n r t I 1 í v M ~ ~ taefois ( M a r ~ k1816) , es &!m de m fr oursin en sea W n sin. m p . bgdman*, eri@ de m,265 cranc uermell m garoina, wic nom, dent. fJec0~6ipuber (Linnaeus, 1767) es ndcora sin. comp. crane rolg, franquet, nhra
 34. 34. 272 Ilagosta f 274 pessic m nom. cient. Pailnwus elephas nom. cient. Calappa gmnulata (Fabncius, 1787) (Unnaeus, 1758) e6 langosta: Iangdsta m U n es cangrejo mal fr Iiangou~te muge fr crabe honteux en m i n e n sphy rbbster en smmfaCBdcrsb sin. mmp. Itangosta sin. comp. cranc angl@s,cranc rei, cranc reial 275 cargo1 de punxas m nom. cient. 8uhuc brandans (Linnaeus, 1758) es cañadilla fr mWr8pimux en puple dy murex sin, comp, cangol punxds, cargo1 de punxa, cargo1 punxent, cargo1 punxds, corn amb pues, cam de pues, c m de tap, coioet arnb puntes, comet de pues, mmet de punxa 276 catxel m nom, cient. Cerastod~ma edute (Unhaeus, 1758) es berberecho fr coque commune en m n n n rro cmkie sin, comp. carculla, escopinya de gallet, gag, gallet, petxina ratllada273 Ilagosü m mm. dent. Periaeus kerathunrs (Forska, 1775) es langostino k cbvamote en tripIegooved shrimp sin. comp. llangostl 277 cloTssa f nom. cient. Tapes (Ruditapos) decu5satus (Linnaeus, 1758) es almeja fina fr b t m a t en cCam sin. comp. escupinya Hisa, grúmol
 35. 35. 278 ccirn blanc m en oystw nom. dent. tfexapiex WwuIus sin. comp. ostra comuna (Linnaaus, 1758), sin. comp. carago?de forw. cargo! 285 ou malt*s m de tap, cargd de vera, eom de nom. dent. Glyciimens insubrica bocamdla, com de tap, coma, [Brudehi. 1814) m e t , cometa sin. comp. petxino?279 escupinya gravada f 286 petxinot de sang m nom. -t. Venus vemcosa nam. dent. CeUista chime (Linnaeus, 1758) (Linnaeus, 1758) es escupiña graMa es aknejh fr praire f r grande palourde: vemi en wady ve- en brown venus &el!: m m t h sin. comp. qinya, eccopinya vmus sin. comp. petxina lluent280 escopinya vemicosa f nom. cient. Acanlhowdia 287 rossellona f (Rudia=diutn]tuberculata m.cient. Chamelea gatltnei (Linnaeus, 1758) {Unnaeus, 1758) sin. comp. copinya vemcosa, ou es chirla raillat fr galbtte: petite pral#; p i e ; venus; venus pode281 margerida llisa f en striped venus nom. oient. Nmsadus sin. comp. copinya, escopinya (Sphaeronassa)mutabllis maltesa (Linnaeus, 1758) es margarita hba 288 tellerina f fr nasse Dfie nom, clent. O m x (&m!a) sin. m p : cargoli. margatidaL tmmius (Linnaeus, 1758) es COquKiEi fr domce des canaros; fiiuon; f h tranque; ha&at de mer; dive: olive de mer; t M e en mquha &m; trumte donax; wedge sherI sin. comp. escapinya francesa,282 musclo m teln~ nom. cient. Mytilus g8bpmvhciJis (Lamarck, 1819) es mejiiidn: me & ! medikdm; mji/m wbm fr mute de L M B d i t m d ; moule de m e c vn~ en Medi-nean mussd sin. comp, cfbtxina283 navalla f m.bent. Soten margrhatus (Pennant, 1777) es Iongueridn; navaja eumpea fr couteau dEumpe en E u r q m n mor clam sin. comp. canyut, ganiwt284 ostra t nom. cient. Osima eduIic (Linnaeus, 1758) es ostra fr hujtre plate

×