คอมพิวเตอร์ เบืองต้ น        ้ฉบับปรับปรุ งปี ๒๕๕๒    โดย กวก.สอ.ทอ.
1                             คานา    หนังสื อคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฉบับปรับปรุ งปี ๒๕๕๒ นั้...
2             สารบัญ                   หน้ าบทที่ 1 การใช้ Microsoft Windows XP   3บทที่ ...
3                     บทที่ 1                การใช้ Microsoft Windows XPการเข้ าสู่ Mi...
4การปิ ด Microsoft Windows XP     เมื่อต้องการออกจาก Windows XP จาเป็ นต้อง Shut Down Windows ก่อนที่จะปิ ดเครื่ องคอ...
5การจัดการกับไฟล์ และโฟลเดอร์                                               ...
6การทางานกับหน้ าต่ างโปรแกรม     วินโดวส์ ( Windows ) หมายถึงหน้าต่างหรื อจอภาพของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่เราเรี ยกขึ...
7                         การปรับขนาดของวินโดวส์    1. นาพอยเตอร์ไว้ตามหมายเลข 2. หรื อ 6. แล้...
8การย้ ายไฟล์ และโฟลเดอร์     การใช้คาสั่ง Copy เพื่อทาการคัดลอกไฟล์ไปยังตาแหน่งอื่นที่ตองการนั้น ไฟล์ตนฉบับจะยังคงอยู...
9         Name       : กาหนดการจัดเรี ยงไอคอนตามชื่อ         Size       : กาหนดการจัดเรี ย...
10  2. จะปรากฏหน้าต่าง Recycle Bin คลิกที่คาสั่ง Restore all items ที่หน้าต่าง Recycle Bin Tasks จากเมนูทางด้านซ้าย ทุกไ...
111. ดับเบิลคลิกที่   บนเดสก์ทอป ็2. ปรากฏหน้าต่าง Recycle Bin คลิกคาสั่ง Empty the Recycle Bin ที่หน้าต่าง Recycle Bin ...
12การค้ นหาไฟล์ และโฟลเดอร์   ขณะทางานอยู่ใน Windows หากต้ องการทีจะทาการค้ นหาไฟล์อย่างรวดเร็ว สามารถทาได้ ด้วยวิธีการ...
13                   ขั้นตอนการเลือกกลุ่มรู ปแบบไฟล์ ทต้องการ                     ...
14                        บทที่ 2                    การใช้ Microsoft Wordขั้น...
15      ในการทางานกับโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดควรจะต้องเริ่ มเรี ยนรู ้ส่วนประกอบจอภาพของหน้าต่างโปรแกรมเพื่อประโยชน์ใน...
16เมนูคาสั่ งทีใช้ งานในโปรแกรมไมโครซอฟท์ เวิร์ด       ่เมนู      หลักการทางานFile      การทางานกับแฟ้ ม...
17     ในการทางานกับแถบเครื่ องมือนั้นผูใช้สามารถกาหนดสถานะการแสดงผลของแถบเครื่ องมือและยังสามารถเคลื่อนย้าย เพิ่ม  ...
18การกาหนดขอบเขตการทางาน (Margin)     - คลิกที่เมนู File     - คลิกที่คาสั่ง Page Setup     - ปรากฏ Dialog Box...
19             Print View                           Outline Viewการทางานกับคีย์ลดและ...
20ตารางตัวอย่างคีย์ลดในการทางาน :         ัคีย์แป้ นพิมพ์          คาอธิบาย<Ctrl> + <C>        ...
21เครื่องมือคาสั่ง   - คลิกเครื่ องมือคาสั่ง New File   - จะได้หน้าเอกสารสาหรับการพิมพ์ข้ ึนใหม่การปิ ดเอกสารหลังการ...
22การแทรกตาแหน่ งที่จะพิมพ์ข้อความ  - เลื่อนตาแหน่งเคอร์ เซอร์ ดวยลูกศรสี่ ทิศที่แป้ นพิมพ์หรื อใช้เมาส์วาง I-Beamในการค...
23      เมื่อมีการทางานกับข้อความ หรื อ เอกสารต่าง ๆ ผูใช้สามารถจะสร้างจากเอกสารใหม่ที่ผใช้สร้างขึ้นมาหรื อจะเปิ ดเอ...
24การดูเอกสารก่ อนพิมพ์     การทางานกับเอกสารงานพิมพ์ต่างๆผูใช้สามารถดูเอกสารก่อนที่จะทาการพิมพ์โดยขั้นตอนการต่าง ๆ ม...
25 คลิก   จากแถบเครื่ องมือการคัดลอกข้ อความและการวางข้ อความในเอกสาร เลือกข้อความที่ตองการคัดลอก         ้...
26    เลือกแบบสัญลักษณ์การแทรก Special Character คลิกป้ าย Special Character คลิกเลือก Font ที่จะใช้สัญลักษณ์    ...
27  -Alignment: การจัดรู ปแบบตาแหน่งการวางข้อความในหน้ากระดาษตาแหน่งชิดซ้าย               ตาแหน่งกลาง  ...
28การจัดหัวกระดาษและท้ ายกระดาษส่ วนประกอบเครื่องมือในการจัดรู ปแบบหัวกระดาษและท้ ายกระดาษ        A        ...
29การดูเอกสารก่ อนพิมพ์ขั้นตอนการดูเอกสารก่ อนพิมพ์ สร้างงาน คลิกเมนู File เลือกคาสัง Print Preview           ...
30การทางานกับตาราง ( Table )การสร้ างตารางการสร้ างตารางจากแถบเครื่องมือ ( Draw Border )                 ...
31E: Border Color สี ของเส้นF: Line Position การกาหนดตาแหน่งเส้นในตารางG: Shading Color การกาหนดสี พ้นในพื้นที่ตาราง   ...
32การกาหนดคุณสมบัตของตาราง        ิการจัดการกับ Column  1. การปรับ฀
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Pdf ภาษาไทย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pdf ภาษาไทย

1,347 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pdf ภาษาไทย

 1. 1. คอมพิวเตอร์ เบืองต้ น ้ฉบับปรับปรุ งปี ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ.
 2. 2. 1 คานา หนังสื อคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฉบับปรับปรุ งปี ๒๕๕๒ นั้น เป็ นหนังสื อที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นตาราในการสอบเลื่อนฐานะจาก น.ประทวน เป็ น น.สัญญาบัตร ในส่ วนสายวิทยาการสื อ่สารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสื อเล่มนี้มีเนื้อหาเรี ยงจากง่ายไปยาก มีการอธิบายวิธีการใช้เป็ นขั้นตอนพร้อมภาพหน้าจอและตัวอย่างการใช้ประกอบ ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ สามารถใช้คนคว้าอ้างอิงได้ตามสมควร ้ ขอขอบคุณ ทีมงานฝ่ ายวิชาการทุกท่านที่ช่วยกัน ปรับปรุ งเรี ยบเรี ยง ตลอดจนการจัดพิมพ์รูปเล่มจนแล้วเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อย และขอขอบคุณท่านผูอ่าน หวังเป็ นอย่างยิงว่าหนังสื อเล่มนี้คงจะมีประโยชน์สาหรับท่านตามสมควร ้ ่หากพบข้อบกพร่ องผิดพลาดในหนังสื อเล่มนี้ หรื อมีขอแนะนาใดๆ กรุ ณาแจ้งให้ผเู ้ ขียนทราบจักเป็ นพระคุณอย่างสูง ้ เรี ยบเรี ยง และทารู ปเล่ม ร.อ. วรพจน์ โชคนาคะวโร วิศวกร ผวรอ.กวก.สอ.ทอ. เรี ยบเรี ยง ร.อ. จตุรนต์ เพ็งฉุย วิศวกร ผวคพ.กวก.สอ.ทอ. เรี ยบเรี ยง ร.อ. มงคล จานงค์ ศรี วิศวกร ผวสท.กวก.สอ.ทอ.
 3. 3. 2 สารบัญ หน้ าบทที่ 1 การใช้ Microsoft Windows XP 3บทที่ 2 การใช้ Microsoft Word 7บทที่ 3 การใช้ Microsoft Excel 41
 4. 4. 3 บทที่ 1 การใช้ Microsoft Windows XPการเข้ าสู่ Microsoft Windows XP การใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับทางานใด ๆ ก่อนใช้จะต้องรันระบบปฏิบติการก่อนเสมอ สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มี ัระบบปฏิบติการ Windows XP ก็เช่นเดียวกัน ถ้าต้องการใช้ระบบปฏิบติการ ผูใช้จะต้องทาการติดตั้งระบบปฏิบติการ Windows XP ลง ั ั ้ ับนฮาร์ ดดิสก์ของเครื่ องให้เรี ยบร้อยก่อน และเนื่องด้วย Windows XP นั้นสนับสนุนการทางานของผูใช้หลายๆคนซึ่ งสามารถแบ่งกันใช้ ้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องเดียวกันได้ ดังนั้น ก่อนเข้าสู่ ระบบ Windows XP จะต้องมีการ Log On สาหรับผูใช้แต่ละคนก่อน จึงจะ ้สามารถเข้าไปทางานกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ ซึ่ งจะใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. หลังจากการเปิ ดสวิตซ์เครื่ องจะเข้าสู่ข้นตอนการบู๊ตระบบ ั 2. เมื่อเข้าสู่ระบบปฏิบติการ Windows XP แล้วจะพบกับหน้าจอแรกที่เรี ยกว่า Welcome Screen ให้เราคลิกเลือก User Account ที่ ั ต้องการเข้าใช้งาน 3. จะปรากฏช่องให้เราใส่พาสเวิร์ดในกรณีที่ได้ทาการตั้งพาสเวิร์ดไว้กให้ป้อนพาสเวิร์ดลงไป แต่หากในกรณีที่ไม่ได้ต้งพาสเวิร์ด ็ ั ็ เอาไว้กให้คลิกผ่าน หรื อEnter เพือ Log On เข้าใช้งาน Windows XP ่ 2. คลิกเลือก User Accounts 3. พิมพ์ รหั สผ่ าน การ Log On เข้ าสู่ Windows XP
 5. 5. 4การปิ ด Microsoft Windows XP เมื่อต้องการออกจาก Windows XP จาเป็ นต้อง Shut Down Windows ก่อนที่จะปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบวินโดว์หรื อฮาร์ ดดิสก์ การ Shut Down Windows ทาได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่ปุ่ม Start > Turn Off Computer 2. คลิกปุ่ ม เพื่อทาการปิ ด Windows XP อย่างถูกวิธี 1. คลิกที่ปุ่ม Start > Turn Off Computer 2. คลิกปุ่ ม Turn Off การปิ ด Windows XPพืนฐานการใช้ งานเมาส์ ้ เมาส์เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ช้ ีและควบคุมสิ่ งต่าง ๆ ในจอภาพ โดยที่มีตวแทนของตาแหน่งชี้ เรี ยกว่า " ตัวชี้เมาส์ " ซึ่ งมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ัมากมาย ตามรู ปแบบของการใช้งานในขณะนั้น ซึ่ งการใช้งาน Windows XP นั้นมีดงนี้ ั 1. การเลื่อนเมาส์ เพื่อสาหรับเลื่อนเมาส์ในมือเรา เพื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังตาแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพ 2. การคลิก สามารถทาได้โดยการเคาะปุ่ มเมาส์ดานซ้าย 1 ครั้งเท่านั้น ้ 3. ส่ วนคาสั่งคลิกขวา เป็ นการเคาะปุ่ มเมาส์ดานขวา 1 ครั้ง ้ 4. การแดรกเมาส์คือ การกดปุ่ มเมาส์ดานขวาหรื อด้านซ้ายค้างไว้ แล้วเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังตาแหน่งต่าง ๆ โดยยังกดเมาส์ดานขวา ้ ้ หรื อด้านซ้ายค้างอยูเ่ มื่อถึงที่หมายแล้วก็ปล่อยเมาส์ที่เรากดค้างไว้ 5. การดับเบิ้ลคลิกคือ การคลิกเมาส์ 2 ครั้งติดกันเร็ ว ๆ นันเอง่
 6. 6. 5การจัดการกับไฟล์ และโฟลเดอร์ ่ การจัดเก็บข้อมูลใน Windows XP มีลกษณะคล้ายกับการจัดเก็บแฟ้ มเอกสาร โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บอยูในรู ปแบบของ ัไฟล์ ( File) หากผูใช้มีไฟล์จานวนมากและไฟล์ท้ งหมดถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันจะทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการค้นหาหรื อเรี ยกใช้ไฟล์ ้ ัเนื่องจากไฟล์ต่างๆ เหล่านั้นถูกเก็บปะปนกัน ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาหรื อนาไฟล์มาใช้ ผูใช้ควรมีการจัดแบ่งเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ โดยจัดให้กลุ่ม ้งานที่มีความเกี่ยวข้องกันมารวมไว้ในโฟลเดอร์ ( Folder ) เดียวกัน ซึ่ งเปรี ยบเสมือนการนาเอกสารมาจัดเก็บลงในแฟ้ มนันเอง ่องค์ ประกอบของไฟล์ ใน Windows XP จะแทนไฟล์ต่าง ๆ ด้วยสัญลักษณ์ภาพที่เรี ยกว่าไอคอน โดยอนุญาตให้สามารถตั้งชื่อไฟล์ได้ยาวถึง 255ตัวอักษร ตามด้วยส่ วนขยายระบุประเภทของไฟล์อีก 3 ตัวอักษรการจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์ การจัดเก็บไฟล์ขอมูลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในโฟลเดอร์ น้ น หากข้อมูลในโฟลเดอร์ ยงมีจานวนมาก ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิด ้ ั ั ่ ่ความยุงยากต่อการค้นหาไฟล์เพื่อเรี ยกใช้งาน ผูใช้สามารถที่จะทาการสร้างโฟลเดอร์ ยอยลงไปจากโฟลเดอร์ เดิมเพื่อทาการแบ่งข้อมูลลง ้ ่ในโฟลเดอร์ ยอยนั้น ๆการเปิ ดดูไฟล์และโฟลเดอร์ ด้วย My Computer ใน Windows XP ได้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของ My Computer โดยมีการเปลี่ยนในส่ วนของไอคอนเพื่อเพิ่มความสวยงามรวมไปถึงการเพิ่มเมนูทางด้านซ้ายเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าถึงส่ วนต่างๆ ใน Windows XP มากขึ้น การใช้ My Computer เพื่อเปิ ดดูไฟล์ถือเป็ นอีกวิธีที่ง่ายต่อการใช้งาน มีการแสดงการเก็บไฟล์และโฟลเดอร์ โดยการอ้างอิงจากไดร์ ฟ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบไฟล์ที่ถกจัดเก็บไว้ในเครื่ อง มีข้ นตอนการเปิ ดดูไฟล์ดงนี้ ู ั ั 1. คลิกปุ่ ม Start > My Computer 2. ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกไดร์ฟที่ตองการเปิ ด ้ 1. คลิกปุ่ ม Start > My Computer 3. ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์หรื อไฟล์ขอมูลที่ตองการเปิ ด ้ ้ การเรียกใช้ งาน My Computer
 7. 7. 6การทางานกับหน้ าต่ างโปรแกรม วินโดวส์ ( Windows ) หมายถึงหน้าต่างหรื อจอภาพของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่เราเรี ยกขึ้นมาซึ่ งในหน้าจอหนึ่ง ๆ สามารถเปิ ดขึ้นมากี่โปรแกรมก็ได้ และเมื่อเปิ ดหลายโปรแกรมจึงมีหลายวินโดวส์หลังจากเปิ ดขึ้นมาแล้วเราก็สามารถจัดการกับวินโดวส์เหล่านั้น ่ได้ไม่วาจะเป็ นการควบคุมวินโดวส์ การปรับขนาดของวินโดวส์ การเคลื่อนย้ายวินโดวส์ การจัดเรี ยงวินโดวส์ ซึ่ งมีข้ นตอนการจัดการโดย ัแยกเป็ นประเภทดังนี้ ปุ่ มควบคุมวินโดวส์ ปุ่ ม ชื่อปุ่ ม ผลของการใช้ งาน เป็ นปุ่ มสาหรับยุบโปรแกรมซ่อนเป็ นไอคอนเล็ก ๆ อยู่ แถบงานหรื อทาสก์บาร์ ในช่วงเวลาที่ไม่ตองการ ้ ปุ่ มยุบ ( Minimize ) ใช้งาน โดยเมื่อใดที่ใช้งานก็นาเมาส์ไปคลิกที่ไอคอน นั้นก็เปิ ดเป็ นวินโดวส์ เป็ นปุ่ มสาหรับย่อหรื อคืนขนาดวินโดวส์ให้มีขนาด ปุ่ มย่อหรื อคืนขนาด ( Restore ) เท่า เดิมก่อนหน้าการยุบ (Minimize) หรื อขยาย (Maximize) เป็ นปุ่ มสาหรับขยายวินโดวส์ให้มีขนาดใหญ่ที่สุด ปุ่ มขยาย ( Maximize ) หรื อเต็มหน้าจอภาพ เป็ นปุ่ มสาหรับปิ ดวินโดวส์เมื่อเลิกการใช้งาน หรื อ ปุ่ มปิ ด ( Close ) กรณี เป็ นวินโดวส์ของโปรแกรมก็จะเป็ นการปิ ด โปรแกรม เพื่อเลิกทางานนันเอง ่การปรับขนาดของวินโดวส์ เราสามารถปรับขนาดของวินโดวส์ได้ตามความต้องการ นอกเหนือจากปุ่ มย่อหรื อปุ่ มขยายวินโดวส์วธีการนาพอยเตอร์ ของเมาส์ไป ิ ่ ัยัง บริ เวณขอบของวินโดวส์ สัญลักษณ์ของพอยเตอร์จะเปลี่ยนเป็ นลูกศร 2 หัวตามหมายเลข 1.- 8. ในรู ปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยูกบตาแหน่งที่อยู่ ของพอยเตอร์ ไปตามทิศทางของหัวลูกศรเพื่อที่จะย่อหรื อขยาย ดังรู ป
 8. 8. 7 การปรับขนาดของวินโดวส์ 1. นาพอยเตอร์ไว้ตามหมายเลข 2. หรื อ 6. แล้วลากขึ้นบนหรื อลงล่างตามหัวลูกศร จะเป็ นการย่อขยายในแนวตั้ง 2. นาพอยเตอร์ไว้ตามหมายเลข 4. หรื อ 8. แล้วลากขึ้นบนหรื อลงล่างตามหัวลูกศร จะเป็ นการย่อขยายในแนวนอน 3. นาพอยเตอร์ไว้ตามหมายเลข 1. หรื อ 3. หรื อ 5. หรื อ 7. แล้วลากไปในแนวทแยงตามหัวลูกศรจะเป็ นการย่อขยายในแนวตั้ง และแนวนอนเป็ นระยะที่เท่า ๆ กันการเคลือนย้ายและการจัดเรียงวินโดวส์ ่ หลังจากที่ได้ปรับขนาดของวินโดวส์ไปแล้ว ในบางครั้งอาจมีความจาเป็ นต้องการเคลื่อนย้ายวินโดวส์เช่นการคัดลอกข้อมูลด้วยเมาส์ในการแดรกไฟล์มีความจาเป็ นที่จะต้องเห็นทั้งสองวินโดวส์ ซึ่ งการเคลื่อนย้ายนั้นทาไม่ยากมีข้ นตอน ดังนี้ ั 1. นาพอยเตอร์ของเมาส์ไปวางบนแถบชื่อเรื่ อง ( Title bar ) พอยเตอร์จะมีสัญลักษณ์เป็ น 2. หลังจากนั้นแดรกเมาส์ หรื อคลิกเมาส์แล้วลาก ่ 3. นอกจากการย้ายวินโดวส์แล้ว เรายังสามารถจัดเรี ยงวินโดวส์โดยอัตโนมัติ อย่างรวดเร็ ว ด้วยการคลิกเมาส์ปุ่มขวามือบริ เวณที่วา งบนแถบงานหรื อทาสก์บาร์ จะปรากฏเมนูลด ( ShortCut Menu ) ัการสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่ สามารถทาการสร้ างโฟลเดอร์ เพือใช้ ในการเก็บไฟล์ได้ ดังนี้ ่ 1. เลือกไดร์ ฟหรื อโฟลเดอร์ ที่ตองการสร้างโฟลเดอร์ ใหม่ ้ 2. ่ คลิกเมาส์ขวาบริ เวณพื้นที่วาง > New > Folder 3. ่ หรื อคลิกที่คาสั่ง Make a new folder ในหน้าต่าง File and Folder Tasks ซึ่ งแสดงอยูทางด้านซ้ายของ Windows 4. เมื่อได้โฟลเดอร์ ใหม่หนึ่งโฟลเดอร์ ให้ทาการตั้งชื่อโฟลเดอร์ ตามความเหมาะสมกับงานของผูใช้ ้การคัดลอกไฟล์ และโฟลเดอร์สามารถทาการคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์ ไปเก็บยังตาแหน่ งที่ต้องการได้ ดงนี้ ั 1. เลือกไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่ตองการคัดลอก ้ 2. คลิกที่คาสั่ง Copy this file ที่หน้าต่าง File and Folder Tasks จากเมนูทางด้านซ้ายของ Windows 3. ปรากฏหน้าต่าง Copy Items ขึ้นมาเพื่อให้ผใช้เลือกตาแหน่งที่จะวาง ู้ 4. คลิกที่ปุ่ม 5. หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ เพิ่มขึ้นมาใหม่ ให้คลิกปุ่ ม โฟลเดอร์ ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ ใหม่ ก Make New Folder 5. คลิ เพื่อสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่
 9. 9. 8การย้ ายไฟล์ และโฟลเดอร์ การใช้คาสั่ง Copy เพื่อทาการคัดลอกไฟล์ไปยังตาแหน่งอื่นที่ตองการนั้น ไฟล์ตนฉบับจะยังคงอยู่ ณ ตาแหน่งเดิม หากผูใช้ ้ ้ ้ต้องการย้ายไฟล์หรื อโฟลเดอร์ ไปยังตาแหน่งใหม่ สามารถทาได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่ตองการย้ายตาแหน่ง ้ 2. คลิกคาสั่ง Move this file ในหน้าต่าง File and Folder Tasks จากเมนูทางด้านซ้ายของ Windows 3. ปรากฏหน้าต่าง Move Item เพื่อให้ผใช้เลือกตาแหน่งที่จะวาง ู้ 4. คลิกที่ปุ่ม 5. หากต้องการสร้างโฟลเดอร์สาหรับเก็บไฟล์ข้ ึนมาใหม่ให้คลิกปุ่ มการเปลียนชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์ ่ เราสามารถเปลียนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ เพือให้ สื่อความหมาย และไม่ ซ้ากับไฟล์หรือโฟลเดอร์ อนได้ ดงนี้ ่ ่ ื่ ั 1. เลือกไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่ตองการเปลี่ยนชื่อ ้ 2. คลิกที่คาสั่ง Rename this file ที่หน้าต่าง File and Folder Tasks จากเมนูทางด้านซ้ายของ Windows 3. พิมพ์ชื่อไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่ตองการ ้ 1. เลือกไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ ที่ต้องการเปลี่ยนชื่ อ 2. คลิกเลือกคาสั่ ง Rename this file ขั้นตอนการเปลียนชื่อไฟล์ ่การจัดเรียงไฟล์ และโฟลเดอร์ เราสามารถทีจะทาการจัดเรียงไฟล์หรือโฟลเดอร์ ต่าง ๆ ให้ เป็ นระเบียบเพือสะดวกต่ อการค้ นหาหรือเรียกใช้ งาน ได้ ด้วยวิธีการ ่ ่ดังนี้ 1. คลิกเมาส์ขวาบริ เวณพื้นที่วาง > Arrange Icons By ่ 2. เลือกรู ปแบบการจัดเรี ยง โดยมีคาสั่งให้เลือกดังนี้
 10. 10. 9  Name : กาหนดการจัดเรี ยงไอคอนตามชื่อ  Size : กาหนดการจัดเรี ยงไอคอนตามขนาดของไฟล์  Type : กาหนดการจัดเรี ยงไอคอนตามชนิดของไฟล์  Modified : กาหนดการจัดเรี ยงไอคอนตามวัน/เวลาที่แก้ไขไฟล์ครั้งล่าสุ ด  Auto Arrange : กาหนดการจัดเรี ยงไอคอนโดยอัตโนมัติ  Align to Grid : กาหนดการจัดเรี ยงไอคอนตามแนวเส้นกริ ด  Show in Groups : กาหนดการจัดเรี ยงไอคอนตามกลุ่มตัวอักษรที่นาหน้าชื่อไฟล์ 1. คลิกเมาส์ ขวา > Arrange Icons By 2 คลิกเลือกคาสั่ งการจัดเรี ยงที่ต้องการ แสดงการใช้ คาสั่ งในการจัดเรียงไอคอนการลบไฟล์ และโฟลเดอร์ ขั้นตอนในการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ มีดงนี้ั 1. เลือกไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่ตองการลบ ้ 2. คลิกคาสั่ง Delete this file ในหน้าต่าง File and Folder Tasks จากเมนูทางด้านซ้ายของ Windows 3. ปรากฏหน้าต่าง Confirm File Delete  : ยืนยันการลบไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่เลือกไว้  : ยกเลิกการลบไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ 4. ไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่ลบจะถูกเก็บไว้ใน Recycle Binการกู้ไฟล์ และโฟลเดอร์ ทถูกลบจาก Recycle Bin ี่ เมือลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ ใด ๆ ทิงไปนั้น ในกรณีไฟล์ ทถูกลบยังอยู่ใน Recycle Bin หากผู้ใช้ ต้องการทีจะนาไฟล์ น้ันกลับมาใช้ งานอีก ่ ้ ี่ ่ครั้งหนึ่ง สามารถทาได้ ด้วยวิธีการดังนี้ 1. ดับเบิลคลิกที่ บนเดสก์ทอป ็
 11. 11. 10 2. จะปรากฏหน้าต่าง Recycle Bin คลิกที่คาสั่ง Restore all items ที่หน้าต่าง Recycle Bin Tasks จากเมนูทางด้านซ้าย ทุกไฟล์ที่ ่ ่ อยูใน Recycle Bin จะกลับคืนไปอยูตาแหน่งเดิม 3. หากต้องการกูเ้ ฉพาะบางไฟล์ ให้คลิกไฟล์ที่ตองการกูคืน ้ ้ 4. คลิกที่คาสั่ง Restore this items ที่หน้าต่าง Recycle Bin Tasks จากเมนูทางด้านซ้าย 5. ไฟล์ที่เลือกก็จะถูกกูกลับคืนไปอยูตาแหน่งเดิม ้ ่ 1. ดับเบิลคลิกที่ Recycle Bin 2. คลิกที่ คาสั่ ง Restore all items ขั้นตอนการกู้คนไฟล์ ท้งหมดใน Recycle Bin ื ั 3. คลิกไฟล์ ที่ต้องการกู้ คืน 4. คลิกเลือก Restore this item ขั้นตอนการกู้คนไฟล์ ทเี่ ลือก ืการลบไฟล์ และโฟลเดอร์ ทอยู่ใน Recycle Bin ี่ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ ต่าง ๆ ทีลบไปนั้นจะถูกนามาเก็บไว้ ที่ Recycle Bin ผู้ใช้ สามารถทีจะลบไฟล์ ต่างๆ ใน Recycle Bin ทิง ไฟล์ ทถูก ่ ่ ้ ี่ลบทิงจะหายไปจากเครื่องและไม่ สามารถทีจะทาการกู้คนได้ อก ซึ่งมีวธี การดังนี้ ้ ่ ื ี ิ
 12. 12. 111. ดับเบิลคลิกที่ บนเดสก์ทอป ็2. ปรากฏหน้าต่าง Recycle Bin คลิกคาสั่ง Empty the Recycle Bin ที่หน้าต่าง Recycle Bin Tasks จากเมนูทางด้านซ้าย 1. ดับเบิลคลิกที่ Recycle Bin การเริ่มต้ นการใช้ งาน Recycle Bin 2. คลิกเลือก Empty the Recycle Bin ขั้นตอนการลบไฟล์ออกจาก Recycle Bin3. ่ ้ ทุกไฟล์ที่อยูใน Recycle Bin จะถูกลบออกจากเครื่ อง และไม่สามารถทาการกูคืนไฟล์ได้อีก4. หรื อ คลิกขวาที่ บนเดสก์ทอป > Empty Recycle Bin ็5. ปรากฏหน้าต่าง Confirm Multiple File Delete เพื่อยืนยันการลบไฟล์ท้ งหมดออกจากเครื่ อง ั6. ที่หน้าต่าง Confirm Multiple File Delete  : ยืนยันการลบไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่เลือกไว้  : ยกเลิกการลบไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่เลือกไว้
 13. 13. 12การค้ นหาไฟล์ และโฟลเดอร์ ขณะทางานอยู่ใน Windows หากต้ องการทีจะทาการค้ นหาไฟล์อย่างรวดเร็ว สามารถทาได้ ด้วยวิธีการดังนี้ ่ 1. คลิกปุ่ ม จากหน้าต่าง Windows 2. ปรากฏหน้าต่าง Search Companion ทางด้านซ้ายของ Windows โดยมีรายการให้เลือกค้นหาดังนี้  Pictures, music, or video : กาหนดให้คนหาไฟล์รูปภาพ, เพลง หรื อ ไฟล์วิดีโอ ้  Documents ( word processing , spreadsheet , etc , ) : กาหนดให้คนหาไฟล์เอกสารต่างๆ ้  All files and folders : กาหนดให้คนหาไฟล์ทุกประเภท ้  ่ Computers or people : กาหนดให้คนหาผูใช้คนอื่นที่อยูในระบบ ้ ้  Search the Internet : กาหนดให้คนหาข้อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต ้  Change preferences : กาหนดให้เลือกหรื อเปลี่ยนแปลงผูช่วย ้ 3. เช่น ต้องการที่จะค้นหาไฟล์เพลง ให้คลิกรายการ Pictures, music, or video จากเมนูดานซ้าย ้ 4. คลิกเครื่ องหมายถูกหน้า Music 5. คลิกปุ่ ม 6. โปรแกรมจะทาการค้นหาไฟล์ที่ได้กาหนดไว้ 7. จะปรากฏไฟล์ที่กาหนดให้คนหา ทางด้านขวาของหน้าต่าง Windows ้ 1. คลิกปุ่ ม Search 2. คลิกเลือกรู ปแบบไฟล์ ที่ต้องการการค้ นหา 3. เช่ น คลิกเพื่อค้ นหาไฟล์ เพลง
 14. 14. 13 ขั้นตอนการเลือกกลุ่มรู ปแบบไฟล์ ทต้องการ ี่ 6. โปรแกรมกาลังทาการค้ นหาไฟล์ 4. เลือกประเภทไฟล์ ที่ต้องการค้ นหา5. คลิกปุ่ ม Search เพื่อเริ่ มค้ นหาไฟล์ ขั้นตอนการค้ นหาไฟล์ 7. แสดงไฟล์ ที่ได้ จากการค้ นหา แสดงไฟล์ทได้ จากการค้ นหา ี่
 15. 15. 14 บทที่ 2 การใช้ Microsoft Wordขั้นตอนการเข้ าสู่ โปรแกรม Microsoft Word ่ ่ โปรแกรม Microsoft Word เป็ นโปรแกรมประเภท Word Processor ( ประมวลคา ) และอยูในกลุมโปรแกรมMicrosoft Officeการใช้งาน Microsoft Word จะใช้งานด้านเอกสาร การพิมพ์ ออกแบบข้อความ หรื อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่ งมีข้ นตอนการเข้าสู่ โปรแกรม เพื่อ ัเรี ยกใช้งาน ดังนี้  เปิ ดคอมพิวเตอร์ เข้ าสู่ ระบบปฏิบัตการของวินโดว์ ิ โดยหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่เข้าสู่ ระบบปฏิบติการแล้วพร้อมในการทางาน ั  ใช้ เมาส์ เลือนตาแหน่ งคลิกที่ Start Button เพือเลือกคาสั่ งในการเข้ าโปรแกรม ่ ่ ่ แสดงกล่องคาสั่งที่อยูใน Start Menu  ใช้ เมาส์ เลือนตาแหน่ งคลิกที่ Program เพือเลือกคาสั่ งในการเข้ าโปรแกรม ่ ่ ่ เมื่อเลือกไปที่ Program จะปรากฏเมนูยอยให้เลือกต่อไปอีก  ใช้ เมาส์ เลือนตาแหน่ งคลิกที่ Microsoft Word เพือเข้ าโปรแกรม ่ ่ส่ วนประกอบจอภาพของโปรแกรม Title bar Menu bar Standard toolbar Formatting toolbar Ruler Task pane Vertical Document scroll bar Window View button Status bar Horizontal Ruler
 16. 16. 15 ในการทางานกับโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดควรจะต้องเริ่ มเรี ยนรู ้ส่วนประกอบจอภาพของหน้าต่างโปรแกรมเพื่อประโยชน์ในการทางานทาให้การใช้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดส่ วนประกอบบางอย่างจะมีลกษณะและวิธีการใช้งานที่เหมือนกับ โปรแกรมใน ัMicrosoft Office โปรแกรมอื่น ๆ ทาให้ผใช้สามารถนาไปใช้งานกับโปรแกรม Microsoft Office อื่นได้ดวย ู้ ้ส่ วนประกอบต่ างๆของหน้ าต่ างโปรแกรม ส่ วนประกอบ คาอธิบาย Title Bar แสดงสัญลักษณ์ของโปรแกรม ชื่อของโปรแกรม ชื่อเอกสารไฟล์และปุ่ มควบคุมหน้าต่าง Menu Bar แถบเมนูคาสั่งใช้ในการเลือกคาสั่งเพือกาหนดการทางานกับข้อมูลหรื อเอกสาร Standard Toolbar แถบเครื่ องมือคาสั่งมาตรฐานใช้เลือกคาสั่งในการทางานเหมือนกับการใช้เมนูคาสั่งโดยแถบ เครื่ องมือนี้จะปรากฏกับทุก Office โปรแกรม Formatting Toolbar แถบเครื่ องมือคาสั่งในการจัดรู ปแบบเอกสารหรื อข้อมูลใช้เลือกคาสั่งในการทางานเหมือนกับการ ใช้เมนูคาสั่ง Ruler ไม้บรรทัดใช้กาหนดระยะต่างๆในการทางานกับหน้าเอกสาร Task Pane สถานะการทางานของโปรแกรมโดยผูใช้สามารถเรี ยกคาสั่งจัดการจากหน้าต่างงานนี้ได้โดยตรง ้ เลย Document Window บริ เวณที่ใช้ในการสร้างงาน View Button แสดงปุ่ มที่ใช้กาหนดมุมมองในการทางานของเอกสาร Scroll Bars แถบเลื่อนจอภาพซึ่ งจะทั้งแนวตั้งและแนวนอน Status Bars ่ ใช้แสดงสถานะการทางานกับหน้าเอกสารที่กาลังทางานอยูและยังใช้กาหนดสถานะของการใช้ แป้ นพิมพ์กบเอกสารที่ทางานอยู่ ั และเมื่อได้ทราบถึงตาแหน่งส่ วนประกอบต่างๆแล้วว่าประกอบด้วยอะไรบ้างและทาหน้าที่อะไรในส่ วนต่อไปจะกล่าวถึ งหน้าที่และวิธีการใช้งานอย่างละเอียดการใช้ งานเมนูคาสั่ ง ( Menu Bar ) การเลือกเพื่อกาหนด การแสดงเมนูทุกเมนู
 17. 17. 16เมนูคาสั่ งทีใช้ งานในโปรแกรมไมโครซอฟท์ เวิร์ด ่เมนู หลักการทางานFile การทางานกับแฟ้ มข้อมูลต่างๆ เช่นการบันทึก การเปิ ด การปิ ด การสร้างไฟล์ใหม่ เป็ นต้นEdit การทางานเกี่ยวกับการเลือก การคัดลอก การเคลื่อนย้าย การลบข้อมูลView การทางานเกี่ยวกับการกาหนดมุมมองในการทางานในหน้าเอกสารInsert การทางานเกี่ยวกับการแทรกสิ่ งที่จะนามาใช้งานร่ วมกับเอกสารในโปรแกรม เช่นภาพFormat การทางานเกี่ยวกับการจัดรู ปแบบเอกสาร ตัวอักษร เส้น พื้น และรู ปแบบอื่นในการทางานTools การทางานเกี่ยวกับการจัดการกับคุณสมบัติและการตรวจสอบตัวสะกด คาผิด-ถูกTable การทางานเกี่ยวกับตารางWindow การทางานเกี่ยวกับหน้าต่างไฟล์ต่างๆที่เปิ ดขึ้นมาใช้งาน เช่นการ เรี ยงหน้าต่าง การสลับHelp การทางานเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือในการทางานกับไมโครซอฟท์เวิร์ดการใช้ งานแถบเครื่องมือคาสั่ ง ( Toolbars ) คลิกเพื่อแสดงแถบเครื่ องมือที่ ซ่อนอยูในแถบ แถบเครื่ องมือมาตรฐาน แถบเครื่ องมือรู ปแบบ แถบเครื่ องมือรู ปแบบ ตัวอย่าง แถบเครื่ องมือใน การสร้างเอกสาร ใหม่คลิกเพื่อ สร้างเอกสารใหม่ แสดงชื่อของเครื่ องมือ File -- New
 18. 18. 17 ในการทางานกับแถบเครื่ องมือนั้นผูใช้สามารถกาหนดสถานะการแสดงผลของแถบเครื่ องมือและยังสามารถเคลื่อนย้าย เพิ่ม ้ยกเลิกแถบเครื่ องมือและเมื่อต้องการใช้งานก็สามารถคลิกใช้งานคลิกใช้งานได้ทนทีที่มีการทางานกับเครื่ องมือนั้นๆโดยแถบเครื่ องมือที่ ัใช้งานและจะปรากฏอยูดานบนจอภาพตลอดเวลาเมื่อเขาสู่ โปรแกรมมี ดวยกันอยู่ 2 ส่ วน คือ ่ ้ ้ - แถบเครื่ องมือมาตรฐาน - แถบเครื่ องมือจัดรู ปแบบ นอกจากการทางานแล้วการแสดงหรื อยกเลิกแถบเครื่ องมือก็มีความจาเป็ นเช่นเดียวกัน โดยการแสดงหรื อยกเลิกแถบเครื่ องมือนั้นมีวธีการทาได้หลายแบบ ดังนี้ ิ 1. การทางานโดยใช้ เมนูคาสั่ ง - เลือกเมนู View - เลือก Toolbars - เลือกชื่อแถบเครื่ องมือที่ตองการแสดงหรื อยกเลิก ้ 2. การใช้ การคลิกปุ่ มของขวาเมาส์ - คลิกขวาที่บนแถบเครื่ องมือตัวใดๆ - เลือกชื่อแถบเครื่ องมือที่ตองการแสดงหรื อยกเลิกและการทางานอีกประการของแถบเครื่ องมือคือการที่ผใช้สามารถ ้ ู้ เคลื่อนย้ายแถบเครื่ องมือไปวางยังตาแหน่งอื่นๆได้โดยการ Drag ที่บริ เวณด้านซ้ายสุ ดของแถบเครื่ องมือแล้วลากไป วางตาแหน่งที่ตองการดังรู ป ้ รายชื่อแถบเครื่ องมือทั้งหมดที่ใช้งานใน โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด
 19. 19. 18การกาหนดขอบเขตการทางาน (Margin) - คลิกที่เมนู File - คลิกที่คาสั่ง Page Setup - ปรากฏ Dialog Box - กาหนดรายละเอียด ได้แก่ กั้นหน้า กั้นหลัง ขอบบน ขอบล่าง ( Margin ) แนว การวางกระดาษ ( Orientation ) - กาหนดรายละเอียดของกระดาษ ขนาดกระดาษ ( Paper Size ) - การกาหนดสถานะการวางหน้ากระดาษ ( Layout ) การกาหนดรายละเอียดขอบเขตกระดาษ การกาหนดรายละเอียดรู ปแบบกระดาษ การกาหนดรายแนวการวางกระดาษการกาหนดมุมมองในการทางานบนหน้ ากระดาษ - คลิกที่เมนู View - เลือกคาสั่งในการกาหนดมุมมองในการทางาน - Normal View การแสดงมุมมองเพื่อการทางานพิมพ์ แก้ไข จัดรู ปแบบ - Web Layout การแสดงมุมมองเพื่อการทางานร่ วมกับ Web Browser - Print Layout การแสดงมุมมองเพื่อทางานกับเอกสารที่จะพิมพ์ และแก้ไขเอกสาร - Outline การแสดงมุมมองเพื่อทางานเป็ นแบบโครงงานลาดับตามหัวข้อ Normal View Web Layout
 20. 20. 19 Print View Outline Viewการทางานกับคีย์ลดและการใช้ เมนูลดจากเมาส์ ั ั Ctrl + Key Short Cut Menu ้ ่ การทางานต่างๆในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดนั้นสิ่ งที่ตองถูกนามาใช้งานอยูตลอดเลยคือ คียลดหรื อ เมนูลด ที่สามารถ ์ั ัแสดงได้ท้ งจากแป้ นพิมพ์ หรื อ การใช้เมาส์นนก็คือ การเรี ยกคาสั่งที่เป็ นของงานหรื อวัตถุที่กาลังถูกเลือกหรื อบริ เวณที่ ตวชี้เมาส์ทางานอยู่ ั ั่ ัโดยการทางานมี ดังนี้ 1. การใช้เมนูลดจากเมาส์ ั - เลือกข้อความ หรื อ วัตถุ นาตัวชี้เมาส์ไปวางที่ตาแหน่งที่จะเรี ยกเมนูคาสั่งลัด - คลิกขวาเมาส์ให้ปรากฏกล่องคาสั่งเมนูลด ั - คลิกเลือกคาสังในเมนู ่ 2. การใช้คียลดจากเมาส์ ์ั - กดแป้ น Ctrl หรื อ Alt บนแป้ นพิมพ์ - กดอักษรที่เป็ นทางลัดในการใช้คาสั่งที่ตองการ ( โดยผูใช้ดูคียที่สามารถใช้เรี ยกคาสั่ง ้ ้ ์ ได้จากในเมนูบาร์หลังคาสั่งที่ตองการทางาน ) ้
 21. 21. 20ตารางตัวอย่างคีย์ลดในการทางาน : ัคีย์แป้ นพิมพ์ คาอธิบาย<Ctrl> + <C> คาสั่งคัดลอกจากเมนู Edit เลือก Copy<Ctrl> + <X> คาสั่งเคลื่อนย้ายจากเมนู Edit เลือก Cut<Ctrl> + <V> คาสั่งวางข้อมูลจากที่พกข้อมูลจากเมนู Edit เลือก Paste ั<Ctrl> + <B> ั คาสั่งจัดรู ปแบบให้กบตัวอักษรมีความหนาทึบ<Ctrl> + <S> คาสั่งบันทึกจากเมนู File เลือก Save<Ctrl> + <P> คาสังพิมพ์ออกทาง Printerจากเมนู File เลือก Print ่<Ctrl> + <N> คาสั่งเปิ ดไฟล์เอกสารใหม่จากเมนู Edit เลือก Copy<Ctrl> + <A> คาสั่งการเลือกเอกสารหรื อวัตถุท้ งหมดจากเมนู Edit เลือก Select All ั<Ctrl> + <Z> ่ คาสั่งยกเลิกการใช้งานที่ผานมาจากเมนู Edit เลือก Copy<Ctrl> + <End> คาสั่งในการเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปยังตาแหน่งจุดสิ้ นสุ ดการพิมพ์<Ctrl> + <Home> คาสั่งในการเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปยังตาแหน่งจุดเริ่ มต้นการพิมพ์<Ctrl> + <F>/<H>/</G> คาสั่งในการค้นหา แทนที่ การไปเลือกทางานตาแหน่งที่ระบุการสร้ างเอกสารใหม่ , การปิ ดเอกสาร, การพิมพ์เอกสาร Figure1 Figure2 Figure3การสร้ างเอกสารใหม่ การเริ่ มต้นทางานกับเอกสารการพิมพ์ เอกสารเว็บเพจ เอกสารจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ใหม่หลังจากที่เข้าโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดแล้วผูใช้จะสามารถเปิ ดเอกสารใหม่ได้จาก 2 ตาแหน่งด้วยกันได้แก่ ้เมนูคาสั่ง - คลิกเมนู File - เลือกคาสั่ง New - ปรากฏตัวเลือกใน Task Pane ในการกาหนดค่าการเปิ ดไฟล์
 22. 22. 21เครื่องมือคาสั่ง - คลิกเครื่ องมือคาสั่ง New File - จะได้หน้าเอกสารสาหรับการพิมพ์ข้ ึนใหม่การปิ ดเอกสารหลังการทางานหรือยกเลิกการใช้ งานจากปุ่ มควบคุมจอภาพ - คลิกที่ Close Box ที่มุมขวาบนของจอภาพ - ปรากฏ Dialog Box ยืนยันการปิ ดโปรแกรมหรื อเอกสาร - คลิกเลือกปุ่ มที่จะเลือกทางานกับการปิ ดไฟล์จากเมนูคาสั่ง - คลิกที่เมนู File - เลือกคาสั่ง Close ( เพื่อการปิ ดไฟล์เอกสาร ) หรื อ เลือกคาสั่ง Exit ( เพื่อเป็ นการปิ ดโปรแกรม ) ปิ ดไฟล์เอกสาร ปิ ดโปรแกรมการแทรกและลบข้ อความ Delete ใช้ลบตัวอักษร เลือกตาแหน่งใน ในการพิมพ์ การพิมพ์ Backspace
 23. 23. 22การแทรกตาแหน่ งที่จะพิมพ์ข้อความ - เลื่อนตาแหน่งเคอร์ เซอร์ ดวยลูกศรสี่ ทิศที่แป้ นพิมพ์หรื อใช้เมาส์วาง I-Beamในการคลิกกาหนดตาแหน่งในการพิมพ์ ้ - กาหนดภาษาในการพิมพ์ ( EN / TH ) - พิมพ์ตวอักษรลงตาแหน่งที่แสดงเคอร์ เซอร์ ไว้ ัการลบตัวอักษรในการทางานพิมพ์ - เลื่อนตาแหน่งเคอร์ เซอร์ ไปตาแหน่งที่ลบข้อความ - กดปุ่ ม Delete จะลบตัวอักษรทางด้านขวาของเคอร์เซอร์ หรื อ กดปุ่ ม Backspace จะลบตัวอักษรทางด้านซ้ายเคอร์เซอร์การเลือนเคอร์ เซอร์ ่ การทางานกับการพิมพ์ขอมูลเมื่อต้องการพิมพ์ผใช้ตองเลื่อนตาแหน่ง เคอร์ เซอร์ ไปยังตาแหน่งที่จะพิมพ์ซ่ ึ งการเลื่อนตาแหน่ง ้ ู้ ้เคอร์ เซอร์ น้ นสามารถทาได้ตามวิธีดงนี้ ั ั 1. Mouse ( Click Position ) - คลิกตาแหน่งที่ตองการที่จะพิมพ์ให้ปรากฏเคอร์ เซอร์ ้ 2. Keyboard ( Arrow Key ) - เลื่อนเคอร์เซอร์ดวยลูกศรสี่ ทิศไปยังตาแหน่งที่จะพิมพ์ตวอักษร ้ ั 3. Keyboard ( ENTER ) - เลื่อนตาแหน่งเคอร์ เซอร์ เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ENTER 4. Keyboard ( HOME , CTRL + HOME ) - เลื่อนตาแหน่งเคอร์ เซอร์ เพื่อไปยังตาแหน่งเริ่ มต้นบรรทัดที่ทางาน HOME - กด CTRL + HOME เลื่อนไปตาแหน่งแรกสุ ดของเอกสาร 5. Keyboard ( END , CTRL + END ) - เลื่อนตาแหน่งเคอร์ เซอร์ เพื่อไปยังตาแหน่งสุ ดท้ายของบรรทัดที่ทางาน END - กด CTRL + END เลื่อนไปตาแหน่งสุ ดท้ายของเอกสารการเปิ ดไฟล์ เอกสาร แสดงรายชื่อตาแหน่ง รายชื่อตาแหน่งห้องปัจจุบน ั ห้องทั้งหมดที่เก็บไฟล์ ที่กาลังแสดงไฟล์ ไฟล์ที่กาลังที่ถูกเลือก รายชื่อไฟล์ท้งหมดที่แสดงใน ั ห้องปจจุบนทีเลือกทางานอยู่ ั กานหนดสถานะการทางานใน การเปิ ดไฟล์หรื อยกเลิก ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่กาลัง ทางานในปัจจุบน ั
 24. 24. 23 เมื่อมีการทางานกับข้อความ หรื อ เอกสารต่าง ๆ ผูใช้สามารถจะสร้างจากเอกสารใหม่ที่ผใช้สร้างขึ้นมาหรื อจะเปิ ดเอกสาร ้ ู้ ่ ่ที่มีการบันทึกขึ้นมา แก้ไขหรื อทางานต่อการสร้างเอกสารใหม่ได้ผานการเรี ยนมาในบทที่ผานมาในบทนี้จะพูดถึงขั้นตอนการเปิ ดเอกสารเก่ามาทางานดังนี้ 1. เลือกคาสัง Open จากเมนูคาสังหรื อแถบเครื่ องมือคาสัง ่ ่ ่ 2. ปรากฏ Dialog Box กาหนดค่าในการทางาน 3. กาหนดรายละเอียดในการเปิ ดไฟล์ a. Look in : กาหนดตาแหน่งที่เก็บไฟล์ ( MyDocument, A:, Folder ) b. เลือกไฟล์ที่จะเปิ ด c. คลิก Openการบันทึกไฟล์ เอกสาร ่ หลังจากที่ได้ทาการสร้างงานในเอกสารแล้วผูใช้อาจจะต้องนาเอกสารนี้กลับมาใช้ภายหลังไม่วาจะเป็ นการแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง ้กระจายเผยแพร่ เอกสารฉะนั้นการที่จะสามารถทาเช่นนั้นได้จะต้องมีการบันทึกไฟล์เอกสารนั้นไว้ก่อนที่ นามาใช้ใหม่ได้อีกครั้งโดยขั้นตอนและวิธีการที่เป็ นการบันทึกแบบมาตรฐานมี ดงนี้ ั 1. คลิกเมนูไฟล์ เลือกคาสั่ง ในการบันทึกซึ่ งคาสั่งที่ใช้ในการบันทึกมีดงนี้ั a. Save : เลือกคาสังนี้เพื่อทาการบันทึกหรื อบันทึกทับไฟล์เอกสารเดิม ่ b. Save As : เลือกคาสั่งนี้เพื่อบันทึกเป็ นไฟล์ใหม่เสมอไม่ทบไฟล์เดิม ั c. Save as Web Page : เลือกคาสั่งนี้เพื่อบันทึกไฟล์ให้เป็ นเว็บเพจ d. Version : เลือกคาสั่งนี้เพื่อการบันทึกไฟล์ในแบบกาหนดเวอร์ ชนในการบันทึก ั่ หรื อเลือกแถบเครื่ องมือในการบันทึก Save Toolbar เพื่อการบันทึกทับไฟล์เดิมเพียงอย่างเดียว 2. ระบุตาแหน่งที่จะใช้เก็บไฟล์ที่จะบันทึก ( Save in ) 3. กาหนดชื่อของไฟล์งานที่จะบันทึก 4. กาหนดประเภทของไฟล์ในการบันทึ ก 5. คลิกที่ปุ่มทางาน
 25. 25. 24การดูเอกสารก่ อนพิมพ์ การทางานกับเอกสารงานพิมพ์ต่างๆผูใช้สามารถดูเอกสารก่อนที่จะทาการพิมพ์โดยขั้นตอนการต่าง ๆ มีดงนี้ ้ ัการดูเอกสารก่ อนพิมพ์ 1. คลิกเมนู File เลือกคาสั่ง Print Preview หรื อคลิกที่แถบเครื่ องมือ 2. ปรากฏหน้าต่างการแสดงไฟล์ก่อนการพิมพ์โดยสามารถทางานดังนี้ a. คลิกสังพิมพ์จาก Print Tool ่ b. สลับการทางานระหว่าง Layout กับ Preview โดย Magnify c. การแสดง Preview แบบ 1 หน้า โดย One Page Tool d. การแสดง Preview แบบหลายหน้าโดย Multiple Page Tool e. การกาหนดมุมมองในการแสดง Preview โดย Zoom Tool f. การแสดงไม้บรรทัดบนหน้าจอ Preview โดย View Ruler Tool g. การแสดงหน้ากระดาษแบบพอดีจอภาพใน 1 หน้า โดย Shrink to fit h. การแสดงมุมมองแบบเต็มจอภาพ โดย Full Screen Tool i. การปิ ดการแสดงมุมมองแบบ Preview โดย Close Toolการตัดข้ อความและการวางข้ อความในเอกสาร เลือกข้อความที่ตองการตัดเคลื่อนย้าย ้ คลิก จากแถบเครื่ องมือ กาหนดตาแหน่งที่จะวางข้อความที่ตดมา ั
 26. 26. 25 คลิก จากแถบเครื่ องมือการคัดลอกข้ อความและการวางข้ อความในเอกสาร เลือกข้อความที่ตองการคัดลอก ้ คลิก จากแถบเครื่ องมือ กาหนดตาแหน่งที่จะวางข้อความที่ตดมา ั คลิก จากแถบเครื่ องมือตารางการใช้ คาสั่งในการตัด การคัดลอก และการวางข้ อความ คาสั่ งตัด <Cut> คาสั่ งวาง <Paste> Menu Edit  Cut Menu Edit Paste คลิก ในแถบเครื่ องมือ คลิก ในแถบเครื่ องมือ คลิกขวาที่ในแถบสี ดาที่คลุมข้อความ  Cut คลิกขวาตาแหน่งที่จะวางข้อความ  Cut <Ctrl> + X <Ctrl> + V คาสั่ งคัดลอก <Copy> คาสั่ งวาง <Paste> Menu Edit  Copy Menu Edit Paste คลิก ในแถบเครื่ องมือ คลิก ในแถบเครื่ องมือ คลิกขวาที่ในแถบสี ดาที่คลุมข้อความ  Copy คลิกขวาตาแหน่งที่จะวางข้อความ  Copy <Ctrl> + C <Ctrl> + Vการแทรกข้ อความและสั ญลักษณ์ พเิ ศษขั้นตอนการทางาน  วางเคอร์ เซอร์ เลือกตาแหน่งที่จะแทรกข้อความและสัญลักษณ์พิเศษ  คลิกเมนู Insert  เลือกคาสั่ง Symbol…การแทรก Symbol  คลิกป้ าย Symbol  คลิกเลือก Font ที่จะใช้สัญลักษณ์
 27. 27. 26  เลือกแบบสัญลักษณ์การแทรก Special Character คลิกป้ าย Special Character คลิกเลือก Font ที่จะใช้สัญลักษณ์  เลือกแบบสัญลักษณ์การจัดรู ปแบบข้ อความและย่ อหน้ าการจัดรู ปแบบตัวอักษรจากแถบเครื่องมือ แถบสี ตวอักษร ั Style ตัวอักษร รู ปแบบตัวอักษร การจัดตาแหน่งตัวอักษร สี ตวอักษร ัStyle: รู ปแบบของตัวอักษรที่โปรแกรมกาหนดรู ปแบบต่างๆมาให้ - รู ปแบบของอักษร - รูปแบบของอักษร - รูปแบบของอ ักษรFont: รู ปแบบตัวอักษรแบบต่างๆ - Angsana New - Time New Roman - Albertus mediumFont Size: ขนาดตัวอักษร - ขนาด 12 - ขนาด 18 - ขนาด 24Font Style: รู ปแบบที่กาหนดให้ตวตัวอักษร ั - Bold หนา - Italic เอียง - Underline ขีดเส้นใต้ตวอักษร ั
 28. 28. 27 -Alignment: การจัดรู ปแบบตาแหน่งการวางข้อความในหน้ากระดาษตาแหน่งชิดซ้าย ตาแหน่งกลาง ตาแหน่งชิดขวา ัHighlight: การสร้างแถบสี ให้กบข้อความข้อความปกติที่ไม่มีการ Highlightข้อความที่กาหนดการ Highlight ัFont Color: การกาหนดสี ให้กบตัวอักษร - ตัวอักษรสี แดง - ตัวอักษรสี นาเงิน ้ - ตัวอักษรสี ชมพูการจัดรู ปแบบหน้ ากระดาษการจัดขอบเขตหน้ ากระดาษMargin TopTop: ขอบเขตด้านบนของกระดาษBottom: ขอบเขตด้านล่างของกระดาษLeft: ขอบเขตด้านซ้ายของกระดาษ LeftRight: ขอบเขตด้านขวาของกระดาษ Gutter RightGutter: การกาหนดขอบกระดาษพิเศษเพื่อการเข้าเล่มหรื อทาปกGutter Position: ตาแหน่งในการกาหนดทิศทางขอบกระดาษพิเศษ Bottom
 29. 29. 28การจัดหัวกระดาษและท้ ายกระดาษส่ วนประกอบเครื่องมือในการจัดรู ปแบบหัวกระดาษและท้ ายกระดาษ A B D F H J L C E G I K MA: การกาหนดข้อความอัตโนมัติในส่ วนหัวหรื อส่ วนท้ายกระดาษB: การแทรกวันที่C: การแทรกเลขหน้าD: การจัดรู ปแบบเลขหน้าE: การแทรกวันที่F: การแทรกเวลาG: การจัดรู ปแบบหน้าหระดาษH: แสดงหรื อซ่อนข้อความในเอกสารI: แสดงการเลื่อน Section ของกระดาษJ: สลับระหว่าง Header กับ FooterK: แสดงปุ่ มเลื่อนหน้ากระดาษย้อนกลับL: แสดงปุ่ มเลื่อนหน้ากระดาษไปข้างหน้าM: ปิ ดการทางานของ Header และ Footerขั้นตอนการกาหนด Header และ Footer เลือกเมนู View เลือกคาสั่ง Header and Footer ปรากฏส่ วนการแทรก Header และ Footer  ใช้แถบเครื่ องมือสร้างงานลงในส่ วน Header และ Footer  คลิก Close
 30. 30. 29การดูเอกสารก่ อนพิมพ์ขั้นตอนการดูเอกสารก่ อนพิมพ์ สร้างงาน คลิกเมนู File เลือกคาสัง Print Preview ่ หรื อ คลิก ปรากฏผลลัพธ์ ใช้ Toolbar จัดรู ปแบบการแสดงผลของ B D G I A C E F HA: เครื่ องมือสั่งพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์B: เครื่ องมือในการย่อขยายเอกสารตัวอย่างก่อนพิมพ์C: เครื่ องมือการแสดงเอกสาร 1 หน้าD: เครื่ องมือแสดงเอกสารหลายหน้าE: เครื่ องมือกาหนดมุมมองในการแสดงเอกสารตัวอย่างF: เครื่ องมือในการแสดงหรื อซ่อนไม้บรรทัดG: เครื่ องมือในการแสดงเอกสารตัวอย่างแบบพอดี 1 หน้าH: เครื่ องมือแสดงเอกสารแบบเต็มจอภาพI: เครื่ องมือปิ ดมุมมองเอกสารตัวอย่างก่อนพิมพ์
 31. 31. 30การทางานกับตาราง ( Table )การสร้ างตารางการสร้ างตารางจากแถบเครื่องมือ ( Draw Border ) สร้างตาราง และแก้ไขเส้น และพื้น A B C D E F G ปรับแต่งตาราง I J L O Q S K M P R NA: Draw Table เครื่ องมือวาดเส้นตารางB: Erase เครื่ องมือลบเส้นตารางที่วาดC: Line Style ใช้เลือกรู ปแบบเส้นที่สร้างD: Line Weight ขนาดของเส้น
 32. 32. 31E: Border Color สี ของเส้นF: Line Position การกาหนดตาแหน่งเส้นในตารางG: Shading Color การกาหนดสี พ้นในพื้นที่ตาราง ืI: Insert Table เครื่ องมือในการสร้างตารางJ: Merge Cell การรวมพื้นที่Cell ในตารางK: Split Cell การแบ่งพื้นที่ Cell ในตารางL: Align text in cell การกาหนดตาแหน่งข้อความในแนวนอนภายใน CellM: Distribute Row Evenly การปรับขนาดของแถวหลายๆแถวให้มีขนาดเท่ากันN: Distribute Column Evenly การปรับขนาดของช่องแนวตั้งหลายๆช่องให้มีขนาดเท่ากันO: Table AutoFormat การกาหนดรู ปแบบตารางอัตโนมัติP: Change Text Direction การกาหนดตาแหน่งข้อความในแนวตั้งภายใน CellQ: Sort ascending เครื่ องมือจัดเรี ยงข้อมูลแบบเริ่ มต้น-สุ ดท้ายภายใน Column ที่กาหนดR: Sort descending เครื่ องมือจัดเรี ยงข้อมูลแบบสุ ดท้าย-เริ่ มต้นภายใน Column ที่กาหนดS: AutoSum เครื่ องมือช่วยในการหาผลรวมข้อมูลที่เป็ นตัวเลขในตารางการสร้ างตารางจาก Dialog 1. กาหนดตาแหน่งเคอร์ เซอร์ ในการสร้างตาราง 2. เมนู Table เลือก Insert Table… 3. กาหนดค่าใน Dialog 4. กาหนดจานวนช่องแนวตั้ง Number of columns กาหนดจานวนแถวแนวนอน Number of rows 5. กาหนดสถานะความกว้างของ Columns แบบ Fixed column width 6. OKการสร้ างตารางจากแถบเครื่องมือ Insert Table 1. วางตาแหน่งเคอร์ เซอร์ ในตาแหน่งที่จะสร้างตาราง 2. คลิกที่แถบเครื่ องมือ Insert Table 3. เลื่อนเมาส์ไปทางขวาเพื่อกาหนดจานวน Columns ลากเมาส์ลงด้านล่างเพื่อกาหนดจานวน Rows จานวน Columns แสดงจานวน Rows  Columns จานวน Rows
 33. 33. 32การกาหนดคุณสมบัตของตาราง ิการจัดการกับ Column 1. การปรับ฀

×