ไฟล์กิจกรรมสร้างสรรค์

3,662 views
3,917 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,856
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ไฟล์กิจกรรมสร้างสรรค์

  1. 1. กิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชน มาตรการและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2556 จัดทําสวนพฤกษศาสตร์ พัฒนาระบบแหล่งจ่ายน้ํา น้ําดื่มมาตรฐาน อย. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร น้ําดื่มเพื่อสุขภาพ ลดโลกร้อน Big Cleaning Day ประหยัดพลังงาน งบประมาณ โรงเรียนต้นแบบ สถานศึกษาพอเพียง กิจกรรมโครงงานกลุ่มสาระ การเรียนรู้ (ตัวแทนระดับภาค) ปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ สร้างรั้ว สุขาน่าใช้ ปรับปรุง โรงรถ ให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ นํานักเรียน และครู ศึกษาแหล่งธรรมชาติประชาสัมพันธ์หน้าแถว จัดรายการเสียงตามสาย เดินรณรงค์สิ่งแวดล้อม วันสําคัญของชุมชน การแข่งขันกีฬาภายใน สวนเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักสวนครัว นโยบายกิจกรรมวันสําคัญ พิธีไหว้ครู วันลอยกระทง วันสําคัญทางศาสนา นักเรียนและครูพุทธไปวัด มุสลิมพัฒนา กิจกรรมลูกเสือ,วันสําคัญลูกเสือ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบรมคุณธรรมจริยธรรมและ สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมประกวด Mind Map ป้ายรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน The Best of the Best Classroom รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม 5 ส เยี่ยมห้องเรียน ส่งเสริมโภชนาการโครงการ อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน ขาดแคลนและจําหน่ายให้ นักเรียนทั่วไปในราคาถูก ประกวดคําขวัญ กิจกรรมคาบจิตสาธารณะ ถอดบทเรียนวิเคราะห์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 1กําหนดปัญหา บันทึกการสํารวจ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบบ่อยใน โรงเรียน 2ทําความเข้าใจกับปัญหาอะไรเป็นสาเหตุ สําคัญของปัญหา 3ดําเนินการศึกษาค้นคว้า 4สังเคราะห์ความรู้ 5สรุปและประเมินค่าของคําตอบ 6นําเสนอและประเมินผลงาน การกําหนดกิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ. (PDCA) ระบุปัญหาของ สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นใน โรงเรียน ท้องถิ่น ระดมความคิดหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุง คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่ เกิดขึ้น เขียนกิจกรรม เพื่อแก้ไข ปัญหา ที่กลุ่มลง ความเห็น ดําเนินงานตาม กิจกรรม และ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้อื่นเข้าร่วม กิจกรรม ประเมินผล การดําเนินงาน ตามโครงการ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง ปรับปรุงการ ดําเนินงาน สรุปผล การดําเนินงาน และ ประชาสัมพันธ์ใน โรงเรียน นักเรียน พื้นที่ ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ความรู้ มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สามัคคี แบ่งปัน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง     ห้องเรียน 9
  2. 2. ๕.๓ ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้

×