การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

6,803
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,803
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

  1. 1. 1 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ้การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และไมผาน ระดับผลการเรียนและความหมายของแตละระดับมีดังนี้ ผลการเรียน ความหมาย ระดับคุณภาพ ๓ มี ผ ลงานที่ แ สดงถึ ง ความสามารถในการอ า น คิ ด ดีเยียม ่ วิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ ๒ มี ผ ลงานที่ แ สดงถึ ง ความสามารถในการอ า น คิ ด ดี วิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ ๑ ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิด ผาน วิเคราะห และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี ขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลาย ประการ ๐ ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิด ไมผาน วิเคราะห และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี ขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลาย ประการ
  2. 2. 2ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑- ม.๓)ตัวชี้วัดที่ ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ๑. สามารถคัดสรรสื่อ ที่ตองการอานเพื่อหาขอมูลสารสนเทศไดตามวัตถุประสงค สามารถสราง ความเขาใจและประยุกตใชความรูจากการอาน ๒. สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุน โตแยง ๓. สามารถวิเคราะห วิจารณ ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ลําดับความและ ความเปนไปได ของเรื่องที่อาน ๔. สามารถสรุปคุณคา แนวคิด แงคิดที่ไดจากการอาน ๕. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โตแยง สนับสนุน โนมนาวโดยการเขียน สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน ผังความคิด เปนตนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔- ม.๖)ตัวชี้วัดที่ ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ๑. สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการประยุกตใชใน ชีวิตประจําวัน ๒. สามารถจับประเด็นสําคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานสือที่มีความซับซอน ่ ๓. สามารถวิเคราะหสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพากษ ใหขอเสนอแนะใน  แงมุมตางๆ ๔. สามารถประเมินความนาเชือถือ คุณคา แนวคิดที่ไดจากสิ่งที่อานอยางหลากหลาย ่ ๕. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โตแยง สรุป โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอและ สมเหตุสมผลหมายเหตุ - ใหผูประเมิน กําหนดเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วดใหสอดคลองกับ ั ธรรมชาติของแตละรายวิชาในกลุมสาระ - ผลการประเมินตองผานทุกตัวชีวัด ้ - สรุปผลคะแนนโดยใชฐานนิยม (เลือกคะแนนที่มความถี่สูงสุด) ี
  3. 3. 3 แบบบันทึกการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนวิชา...................................................................รหัสวิชา.......................ชั้น......................คําชี้แจง ใหผประเมินใสระดับตัวเลขที่ตรงกับการปฏิบติของผูถูกประเมินตามความเปนจริง ู ั ระดับคุณภาพ ระดับ ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม ระดับ ๒ หมายถึง ดี ระดับ ๑ หมายถึง ผาน ระดับ ๐ หมายถึง ไมผาน ตัวชี้วัด สรุปผล(ใชเกณฑ ที่ ชื่อ-สกุล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ฐานนิยม) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙๑๐๑๑๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘
  4. 4. 4 ตัวชี้วัด สรุปผล(ใชเกณฑที่ ชื่อ-สกุล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ฐานนิยม)๑๙๒๐๒๑๒๒๒๓๒๔๒๕๒๖๒๗๒๘๒๙๓๐๓๑๓๒๓๓๓๔๓๕๓๖๓๗๓๘๓๙๔๐๔๑๔๒๔๓๔๔๔๕๔๖

×