การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

on

 • 1,525 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,525
Views on SlideShare
1,525
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน Document Transcript

 • 1 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ ้การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา กําหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผาน และไมผาน ระดับผลการเรียนและความหมายของแตละระดับมีดังนี้ ผลการเรียน ความหมาย ระดับคุณภาพ ๓ มี ผ ลงานที่ แ สดงถึ ง ความสามารถในการอ า น คิ ด ดีเยียม ่ วิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ ๒ มี ผ ลงานที่ แ สดงถึ ง ความสามารถในการอ า น คิ ด ดี วิเคราะห และเขียนที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ ๑ ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิด ผาน วิเคราะห และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี ขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลาย ประการ ๐ ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิด ไมผาน วิเคราะห และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี ขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลาย ประการ
 • 2ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑- ม.๓)ตัวชี้วัดที่ ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ๑. สามารถคัดสรรสื่อ ที่ตองการอานเพื่อหาขอมูลสารสนเทศไดตามวัตถุประสงค สามารถสราง ความเขาใจและประยุกตใชความรูจากการอาน ๒. สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุน โตแยง ๓. สามารถวิเคราะห วิจารณ ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ลําดับความและ ความเปนไปได ของเรื่องที่อาน ๔. สามารถสรุปคุณคา แนวคิด แงคิดที่ไดจากการอาน ๕. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โตแยง สนับสนุน โนมนาวโดยการเขียน สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน ผังความคิด เปนตนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔- ม.๖)ตัวชี้วัดที่ ความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ๑. สามารถอานเพื่อการศึกษา คนควา เพิ่มพูนความรู ประสบการณและการประยุกตใชใน ชีวิตประจําวัน ๒. สามารถจับประเด็นสําคัญ ลําดับเหตุการณจากการอานสือที่มีความซับซอน ่ ๓. สามารถวิเคราะหสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน และสามารถวิพากษ ใหขอเสนอแนะใน  แงมุมตางๆ ๔. สามารถประเมินความนาเชือถือ คุณคา แนวคิดที่ไดจากสิ่งที่อานอยางหลากหลาย ่ ๕. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โตแยง สรุป โดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอและ สมเหตุสมผลหมายเหตุ - ใหผูประเมิน กําหนดเกณฑการประเมินในแตละตัวชี้วดใหสอดคลองกับ ั ธรรมชาติของแตละรายวิชาในกลุมสาระ - ผลการประเมินตองผานทุกตัวชีวัด ้ - สรุปผลคะแนนโดยใชฐานนิยม (เลือกคะแนนที่มความถี่สูงสุด) ี
 • 3 แบบบันทึกการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนวิชา...................................................................รหัสวิชา.......................ชั้น......................คําชี้แจง ใหผประเมินใสระดับตัวเลขที่ตรงกับการปฏิบติของผูถูกประเมินตามความเปนจริง ู ั ระดับคุณภาพ ระดับ ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม ระดับ ๒ หมายถึง ดี ระดับ ๑ หมายถึง ผาน ระดับ ๐ หมายถึง ไมผาน ตัวชี้วัด สรุปผล(ใชเกณฑ ที่ ชื่อ-สกุล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ฐานนิยม) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙๑๐๑๑๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘
 • 4 ตัวชี้วัด สรุปผล(ใชเกณฑที่ ชื่อ-สกุล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ฐานนิยม)๑๙๒๐๒๑๒๒๒๓๒๔๒๕๒๖๒๗๒๘๒๙๓๐๓๑๓๒๓๓๓๔๓๕๓๖๓๗๓๘๓๙๔๐๔๑๔๒๔๓๔๔๔๕๔๖