แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

3,893 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
319
Actions
Shares
0
Downloads
185
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

 1. 1. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
 2. 2. ·π«∑“ß°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
 3. 3. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒæ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú æ.». ÚııÛ®”π«πæ‘¡æå ı, ‡≈à¡ISBN 978-616-202-167-1æ‘¡æå∑’Ë ‚√ßæ‘¡æå™ÿ¡πÿ¡ À°√≥å°“√‡°…µ√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ®”°—¥ ˜˘ ∂ππß“¡«ß»å«“π ·¢«ß≈“¥¬“« ‡¢µ®µÿ®—°√ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ Ò˘ ‚∑√. -ÚıˆÒ-Ùıˆ˜ ‚∑√ “√ -Úı˜˘-ıÒÒ π“¬‚™§¥’ ÕÕ ÿ«√√≥ ºâŸæ‘¡æåºâŸ‚¶…≥“ æ.». ÚııÛ
 4. 4. §”π” °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‰¥â¡’§” —Ëß„Àâ„™âÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ÚııÒ „π‚√߇√’¬πµâπ·∫∫·≈–‚√߇√’¬π∑’Ë¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ „πªï°“√»÷°…“ ÚııÚ·≈–„™â „ π‚√߇√’ ¬ π∑—Ë « ª√–‡∑» „πªï ° “√»÷ ° …“ ÚııÛ À≈— °  Ÿ µ √π’È ‡ ªì π À≈— °  Ÿ µ √∑’Ë „ ™â · 𫧑 ¥À≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π (Standards-based Curriculum) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ ‡ ªì π ‡ªÑ “ À¡“¬„π°“√æ— ≤ π“§ÿ ≥ ¿“溟⠇ √’ ¬ π ‚¥¬¡“µ√∞“π°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ ‰ ¥â √ –∫ÿ ‘Ëß∑’˺⟇√’¬πæ÷ß√Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘‰¥â ‡¡◊ËÕ ”‡√Á®°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°¿“§ à«π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß„π°“√®—¥°“√»÷°…“ ‰¥â¬÷¥‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“·≈– à߇ √‘¡„À⺟â‡√’¬π‰¥â∫√√≈ÿ§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿ¥ß°≈à“«¥â«¬°“√¥”‡π‘π°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õ‘ß¡“µ√∞“π (Standards-based â —Instruction) °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë –∑âÕπ¡“µ√∞“π (Standards-based Assessment)‡æ◊ËÕ„Àâ°√–∫«π°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π®÷߉¥â®¥∑”‡Õ° “√ª√–°Õ∫À≈—° Ÿµ√‡æ◊ÕÕ∏‘∫“¬¢¬“¬§«“¡„À⺇°’¬«¢âÕß∑ÿ°ΩÉ“¬ È È — Ë Ÿâ Ë∑—Èß√–¥—∫™“µ‘ ∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë™—¥‡®πµ√ß°—π √«¡∑—Èß√à«¡°—π√—∫º‘¥™Õ∫·≈–∑”ß“π√à«¡°—πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ‡Õ° “√ª√–°Õ∫À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ∑’Ë®—¥∑”¢÷Èπª√–°Õ∫¥â«¬‡Õ° “√®”π«π ı ‡≈à¡ ‡≈à¡∑’Ë Ò ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫°√–∫«π°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√µ≈Õ¥·π« ∑—ßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π °√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘π È È È Ë·≈–À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ µ≈Õ¥®π·π«§‘¥ ”§—≠¢Õß°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈„π™—Èπ‡√’¬π πÕ°®“°π—Èπ¬—ß ◊ËÕ “√°—∫Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß„À⇢Ⓞ®∂÷ß∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë„π°“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√®—¥°“√»÷°…“ ‡≈à ¡ ∑’Ë Ú ·π«∑“ß°“√®— ¥ °“√‡√’ ¬ π√Ÿâ „Àâ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ‡°’Ë ¬ «°— ∫ ·π«§‘ ¥ °“√®— ¥ °“√‡√’ ¬ π√Ÿâ∑’Ë ¡’ ¡ “µ√∞“π‡ªì π ‡ªÑ “ À¡“¬  ◊Ë Õ °“√®— ¥ °“√‡√’ ¬ π√Ÿâ °“√®— ¥ ∑”§”Õ∏‘ ∫ “¬√“¬«‘ ™ “ °“√®— ¥ ∑”Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ µ≈Õ¥®π·π«∑“ß°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë à߇ √‘¡„À⺟â‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
 5. 5. ‡≈à¡∑’Ë Û ·π«ªØ‘∫—µ‘°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫¢âÕ·π–π”„π°“√®—¥∑”√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“ ·π«ªØ‘∫—µ‘∑Ë’¥’„π°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“ ·π«∑“ß°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ „π√–¥—∫™—Èπ‡√’¬π∑’Ë𔉪 Ÿà°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„À⇵Á¡»—°¬¿“æ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õߧ«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§§≈ ‡≈à¡∑’Ë Ù ·π«∑“ß°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫·π«°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë¡ÿàß„À⺟â‡√’¬π‰¥âæ—≤π“µπ‡Õßµ“¡»—°¬¿“æÕ¬à“ß√Õ∫¥â“π ‚¥¬‡ πÕ‡ªìπ·π«∑“ß°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ∑—Èߥâ“π°‘®°√√¡·π–·π« °‘®°√√¡π—°‡√’¬π ·≈–°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå „Àâ°—∫ºŸâ∫√‘À“√ §√Ÿ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß „™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ‡≈à¡∑’Ë ı ·π«∑“ß°“√æ—≤π“°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’¬«°—∫𑬓¡ µ—«™’«¥ 惵‘°√√¡∫àß™’·≈–‡°≥±å°“√„À⧖·ππ∑ÿ°√–¥—∫°“√»÷°…“ ·≈–¡’°“√𔇠πÕ Ë È— È·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’ À≈—°°“√‡°’ˬ«°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πµ≈Õ¥®π°“√√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘ ºŸâ‡™’ˬ«™“≠·µà≈– “¢“ §≥“®“√¬å »÷°…“π‘‡∑»°å ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ §√ŸºŸâ Õπ ·≈–ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß µ≈Õ¥®ππ—°«‘™“°“√¢Õß ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ·≈–Àπ૬ߓπµà“ß Ê ∑’Ë¡’ à«π‡°’ˬ«¢âÕß„π°“√®—¥∑”‡Õ° “√™ÿ¥π’È„Àâ ”‡√Á®≈ÿ≈à«ß¥â«¬¥’ À«—ß«à“ ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√∑—Èß ı ‡≈à¡π’È®–‡ªìπª√–‚¬™πå ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ §√ŸºŸâ Õπ ·≈–Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß „Àâ “¡“√∂æ— ≤ π“À≈— °  Ÿ µ √ ®— ¥ °“√‡√’ ¬ π√Ÿâ ·≈–¥”‡π‘ π °“√«— ¥ ·≈–ª√–‡¡‘ π º≈‰¥â Õ ¬à “ ß¡’ ª √– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “æ‡æ◊ËÕæ—≤𓇬“«™π‰∑¬„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ¡’∑—°…–°√–∫«π°“√§‘¥ ‡ªìπ§π¥’ ¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–¥”√ß™’«‘µ„π —ߧ¡‰¥âÕ¬à“߇ªìπ ÿ¢ (𓬙‘π¿—∑√ ¿Ÿ¡‘√—µπ) ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
 6. 6.  “√∫—≠ Àπâ“Ò. §«“¡π” ÒÚ. ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ÚÛ. °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫™“µ‘ Ò ë °“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ÒÚ ë °“√ à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ¢ÕßÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß Òˆ ë °“√°”°—∫¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ√–¥—∫°“√»÷°…“ Ò¯Ù. °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ÚÒ ë °“√®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ÚÛı. °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ Ûˆ ë °“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ Û¯¿“§ºπ«° ˜Ò‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß ˜˜§≥–ºŸ®¥∑” â— ˜˘
 7. 7. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 1Ò. §«“¡π” °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‰¥âª√–°“»„™âÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ÚııÒ ´÷Ëßæ—≤π“¡“®“°À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ‚¥¬¡’°“√ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢®ÿ¥∑’ˇªìπªí≠À“Õÿª √√§„π°“√π”À≈—° Ÿµ√ Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘„Àâ¡’§«“¡™—¥‡®π ·≈–‡À¡“– ¡¬‘Ëߢ÷Èπ∫π∞“π¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ‰¥â®“°°“√»÷°…“«‘®¬ ·≈–µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊Õß ª√–°Õ∫°—∫ — Ë¢âÕ¡Ÿ≈®“°·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ò „π à«π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√æ—≤π“∑√—欓°√¡πÿ…¬å ·≈–®ÿ¥‡πâπ¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√„π°“√æ—≤𓇬“«™π Ÿ»µ«√√…∑’Ë ÚÒ ®÷ß¡’°“√ à∑∫∑«πÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ‡æ◊ËÕ𔉪 Ÿà°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ∑’Ë¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ™—¥‡®π∑—È߇հ “√À≈—° Ÿµ√ ·≈–°“√π”À≈—° Ÿµ√ Ÿà°“√ªÆ‘∫—µ‘ æ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡√æ—≤π“ª√–‡∑»æ◊Èπ∞“π„π°“√¥”√ß™’«‘µ°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–·≈–∑—° Õ¬à“߉√°Áµ“¡ °“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‰¥â ®”‡ªìπµâÕßÕ“»—¬°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∑ÿ°Ω⓬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßµâÕß¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë™—¥‡®πµ√ß°—π‡°’Ë¬«°—∫À≈—° Ÿµ√ √«¡∑—È߇¢â“„®∂÷ß∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ‡Õß ·≈– “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡æ◊ËÕ°àÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫π´÷ß¡’°“√°√–®“¬Õ”π“® Ÿ∑Õß∂‘π ·≈– ∂“π»÷°…“„Àâ¡ «π√à«¡§‘¥ √à«¡µ—¥ ‘π„® — Ë àâ Ë ’à„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√¢Õßµπ‡Õßπ—Èπ µâÕßÕ“»—¬°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß·π«§‘¥ «‘∏’°“√ √Ÿª·∫∫ ·≈–ª√—∫‡ª≈’ˬπ°√–∫«π∑—»πå (Paradigm shift) ®“°°√Õ∫·π«§‘¥‡¥‘¡ Ÿà·π«§‘¥„À¡à §«“¡√Ÿâ „À¡à«‘∏’°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘„À¡àÊ ´÷ËßµâÕß¡’§«“¡‡°’ˬ«‡π◊ËÕß —¡æ—π∏å°—πÀ≈“¬√–¥—∫µ—Èß·µà√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ (Curriculum Administration) ‡ªìπ°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë¡’¢Õ∫¢à“¬°«â“ߢ«“ߧ√Õ∫§≈ÿ¡À≈“¬¡‘µ‘ ‡°’ˬ«¢âÕß°—∫∫ÿ§§≈À≈“¬ΩÉ“¬ ·≈–µâÕßÕ“»—¬Õߧåª√–°Õ∫ªí®®—¬‡°◊ÈÕÀπÿπµà“ßÊ ¡“°¡“¬ ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ°“√∫√‘À“√°‘®°√√¡∑ÿ°™π‘¥„π‚√߇√’¬π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ„À≥âº≈¥’·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ¢âÕ¡Ÿ≈„π‡Õ° “√©∫—∫π’È®–‡πâπ‡©æ“–ª√–‡¥Á𠔧—≠„π‡√◊ËÕߢÕß°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ °“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ·≈–°“√°”°—∫¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ ‚¥¬π”‡ πÕ„Àâ‡ÀÁπ¿“æµ≈Õ¥·π«µ—ß·µà√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫ È∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“ ·≈–®–‡πâπ‡ªìπ摇»…‡°’ˬ«°—∫°“√¥”‡π‘π°“√„π ∂“π»÷°…“´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπÀπà«¬ß“π ”§—≠∑’Ë ÿ¥„π°“√π”À≈—° Ÿµ√ Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘ ‡Õ° “√©∫—∫π’È®–™à«¬„À⺟â∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“§√ŸºŸâ Õπ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π‚√߇√’¬π‡ÀÁπ·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘πß“π„π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ √«¡∑—Èß°“√ à߇ √‘¡ ·≈–¥Ÿ·≈¥â“π§ÿ≥¿“æ°“√®—¥°“√»÷°…“„Àâ∫√√≈ÿº≈µ“¡‡®µπ“√¡≥å¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√
 8. 8. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 2 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒÚ. ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ „π™à«ß∑»«√√…∑’˺à“π¡“ ª√–‡∑»µà“ß Ê „π‚≈°‰¥â¡’°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¢Õßµπ ‚¥¬¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–„™â‡ªìπ‡°≥±å„π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ ‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ ∑—π°—∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߥâ“π —ߧ¡ ‡»√…∞°‘®·≈–‡∑§‚π‚≈¬’„π‚≈°¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∫àß∫Õ°∂÷ß ‘Ëß∑’˧“¥À«—ßÀ√◊Õ®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ߢÕß°“√»÷°…“«à“Õ–‰√ §◊Õ ‘ß∑’µÕß°“√„Àâπ°‡√’¬π∑ÿ°§π√Ÿ·≈–ªØ‘∫µ‰¥â ‡æ◊Õ°“√¥”‡π‘π™’«µ Ë Ë â — â — ‘ Ë ‘‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’„π —ߧ¡ ·≈– ”À√—∫°“√»÷°…“µàÕ„π√–¥—∫ ŸßµàÕ‰ª  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬π—Èπ‰¥â¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–‡°≥±å„π°“√æ—≤π“·≈–µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¢ÕߺŸâ‡√’¬π„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¯ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â·°à Ò) ¿“…“‰∑¬ Ú) §≥‘µ»“ µ√å Û) «‘∑¬“»“ µ√å Ù)  —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ ı)  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ ˆ) »‘≈ª– ˜) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¯) ¿“…“µà“ߪ√–‡∑» ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿ‡ªìπ‡ ¡◊Õπ°√Õ∫∑‘»∑“ß„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡æ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬π â Ë â„À⡧«“¡√Ÿ§«“¡ “¡“√∂Õ—π‡ªìπæ◊π∞“𮔇ªìπ„π‚≈°ªí®®ÿ∫π¥â«¬‡Àµÿπ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿ®ß∂◊Õ‡ªìπ ’ â È — È’ â÷µ—«®—°√ ”§—≠„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπæ—≤π“°“√»÷°…“∑—Èß√–∫∫ ‡æ√“–¡“µ√∞“π∫Õ°„Àâ∑√“∫«à“®– Õπ·≈–ª√–‡¡‘πÕ–‰√ ·≈– à«π°≈“ß®–¡’°≈‰°„π°“√µ√«® Õ∫‡æ◊ËÕª√–°—π√–¥—∫§ÿ≥¿“楗߰≈à“«‚¥¬„™â√–∫∫°“√ª√–‡¡‘π¿“¬„π·≈–°“√ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ° ´÷Ëß√«¡∂÷ß°“√∑¥ Õ∫√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–√–¥—∫™“µ‘∑®–‡ªìπµ—«∫àß™’ ”§—≠«à“  ∂“π»÷°…“®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπæ—≤π“„À⺇√’¬π Ë’ È Ÿâ¡’§ÿ≥¿“浓¡∑’Ë¡“µ√∞“π°”Àπ¥À√◊Õ‰¡à
 9. 9. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 3À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“®“°À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ‡æ◊ËÕ·°â ‰¢ªí≠À“Õÿª √√§∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√∑’˺à“π¡“ ·≈–‡æ◊Ëՙ૬„Àâ°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“欑Ëߢ÷Èπ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ¬÷¥À≈—°°“√ ·≈–·π«§‘¥ ”§—≠§◊Õ ¡’¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π(Standards-based curriculum) ‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¡’∫∑∫“∑Àπâ “ ∑’Ë „π°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢÷Èπ ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’§«“¡ ”§—≠ ”À√—∫∑ÿ°ΩÉ“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕ߇™àπ‡¥’¬«°—∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ·µà°”Àπ¥µ—«™’È«—¥  “√–°“√‡√’¬π√Ÿ·°π°≈“ß ‡æ◊Õ„À♥‡®π ·≈– –¥«°„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ â Ë — ºŸâ‡√’¬π - ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ™à«¬„À⺟â‡√’¬π∑√“∫∂÷ß ‘Ëß∑’˵πµâÕß√Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘‰¥â √«¡∑—Èߧÿ≥≈—°…≥– ”§—≠ ´÷Ë߇ªìπ ‘Ëß∑â“∑“¬°√–µÿâπ„À⺟â‡√’¬π¡’§«“¡æ¬“¬“¡∑’Ë®–°â“«‰ª„Àâ∂÷ß®ÿ¥π—Èπ ºŸâ   Õπ - ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ°√Õ∫·≈–·π«∑“ß„π°“√ √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈ ∑”„Àâ∑√“∫«à“Õ–‰√‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠∑’Ëπ—°‡√’¬π§«√®–√Ÿâ ·≈–ªÆ‘∫—µ‘‰¥â ™ÿ¡™π ∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–√–¥—∫™“µ‘ - ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªì𧫓¡§“¥À«—ß∑“ß°“√»÷°…“∑’˵—È߉«â√à«¡°—π ™à«¬„Àâ∑°ΩÉ“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ◊ËÕ “√‡¢â“„®µ√ß°—π‡°’Ë¬«°—∫À≈—° Ÿµ√ ∑”„Àâ∫ÿ§§≈ ·≈– à«πµà“ß Ê ÿ„π√–∫∫°“√»÷°…“∑”ß“π√à«¡°—π„π°“√«“ß·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–¡’∑‘»∑“ß∑’Ë™—¥‡®π¬‘Ëߢ÷Èπ ¥â«¬‡Àµÿπ’È„π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡æ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬π‰ª Ÿ¡“µ√∞“π§√Ÿº Õπ Ë â à Ÿâ·≈–ºŸâ¡’ à«π‡°’ˬ«¢âÕß„π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ®”‡ªìπµâÕß¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß¡“µ√∞“π ·≈–°√–∫«π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π‡ªìπÕ¬à“ߥ’≈—°…≥– ”§—≠¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π °“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠·µà¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ®–‰¡à°àÕ„À⇰‘¥°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„¥ Ê ‰¥â‡≈¬À“°‰¡à¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß¡“µ√∞“π‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß®√‘ß®—ß °“√ √â“ßÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë —¡æ—π∏åÀ√◊ÕÕ‘ß°—∫¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß™—¥‡®π®–™à«¬æ—≤π“„À⺟â‡√’¬π¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ (Carr J.F. & Harris D.E., 2001, Codd, J.,Gordon, L. & Harker, R, 1990) „π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√·≈–®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà¡“µ√∞“π §√ŸºŸâ Õπ ·≈–ºŸâ¡’ à«π‡°’ˬ«¢âÕß„π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√®”‡ªìπµâÕ߇¢â“„®·π«§‘¥À≈—°°“√ ·≈–·π«ªØ‘∫µ‘¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π´÷Ëß¡’≈—°…≥–∑’Ë ”§—≠ §◊Õ —
 10. 10. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 4 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ Ò. ¡“µ√∞“π‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π∑ÿ°√–¥—∫ „π√–∫∫°“√»÷°…“∑’Ë¡’¡“µ√∞“π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬π—Èπ °√–∫«π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√µ≈Õ¥·π«µ—Èß·µà√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ √–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ≈Õ¥®π∂÷ß√–¥—∫™—Èπ‡√’¬π®–µâÕ߇πâπ·≈–¬÷¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπÀ≈—°·≈–‡ªÑ“À¡“¬ ”§—≠ π—°°“√»÷°…“ ·≈–π—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π‡™◊ËÕ«à“ °“√π”¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰ª ŸàÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈–°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—π‡√’¬π‡ªìπ‡√◊Õß∑’ ”§—≠∑’ ¥ ‡æ√“–‡ªìπ¢—πµÕπ¢Õß°“√π” ‘ß∑’§“¥À«—ß„π√–¥—∫™“µ‘‰ª°àÕ„À⇰‘¥ È Ë Ë Ëÿ È Ë Ëº≈„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ¥—ßπ—Èπ°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ„À⇙◊ËÕ¡‚¬ß°—∫¡“µ√∞“π®÷߇ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë∑ÿ°ΩÉ“¬§«√„À⧫“¡ π„®Õ¬à“ß®√‘ß®—ß ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘ËßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬ππ—Èπ¡’º≈‚¥¬µ√ßµàÕºŸâ‡√’¬π ®”‡ªìπ∑’˧√ŸºŸâ ÕπµâÕ߇Փ„®„ à‡ªìπ摇»…«à“‡ªÑ“À¡“¬ °‘®°√√¡ °“√‡√’¬π°“√ Õπ  ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ À√◊Õ«‘∏’°“√ª√–‡¡‘πº≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß —¡æ—π∏å°—∫¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√ŸâÀ√◊Õ‰¡à‡æ’¬ß‰√
 11. 11. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 5 §«“¡ —¡æ—π∏凙◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ√–¥—∫™“µ‘°—∫°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ √–¥—∫ ∂“π»÷°…“ ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬π ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π √–¥—∫™“µ‘ °√Õ∫À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ √–¥—∫∑âÕß∂‘π Ë °“√∫√√≈ÿ¡“µ√∞“π °√Õ∫À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ √–¥—∫ ∂“π»÷°…“ §«“¡ π„® §«“¡µâÕß°“√ °“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬π ¢ÕߺŸâ‡√’¬π À≈—°∞“π·≈–√àÕß√Õ¬¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªÑ“À¡“¬/®ÿ¥‡πâπ °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ ™‘Èπß“π À√◊Õ¿“√–ß“π ¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ∑’π°‡√’¬πªØ‘∫µ‘ Ë — — °“√ª√–‡¡‘π - ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π- ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ - §”Õ∏‘∫“¬§ÿ≥¿“æß“π- ªí≠À“ - ·π«°“√„À⧖·ππ- ‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠„π™ÿ¡™π º≈ß“πµ—«Õ¬à“ß∑’Ë ‰¥â¡“µ√∞“π
 12. 12. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 6 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ Ú. Õߧåª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫¡“µ√∞“π π—°°“√»÷°…“ ·≈–π—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π‡™◊ËÕ«à“ °“√π”¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª ŸÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈–°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—π‡√’¬π‡ªìπ‡√◊Õß∑’ ”§—≠∑’ ¥ ‡æ√“–‡ªìπ¢—πµÕπ à È Ë Ë Ëÿ È¢Õß°“√π” ‘Ëß∑’˧“¥À«—ß„π√–¥—∫™“µ‘‰ª°àÕ„À⇰‘¥º≈„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ¥—ßπ—Èπ°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ„À⇙◊ËÕ¡‚¬ß°—∫¡“µ√∞“π ∑ÿ°Õߧåª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√‰¡à«à“®–‡ªìπ‡π◊ÈÕÀ“ “√–∑’Ë Õπ °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ ™‘Èπß“π/¿“√–ß“π∑’˺Ÿâ‡√’¬πµâÕߪؑ∫—µ‘ ‡°≥±å°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ µâÕ߇™◊ËÕ¡‚¬ß  –∑âÕπ ‘Ëß∑’˵âÕß°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ„π°“√ÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√·≈–®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß·≈–§√ŸºâŸ ÕπµâÕß«‘‡§√“–À委 ”§—≠ (Key word) «à“¡“µ√∞“π ·≈–µ—«™’«¥π—π√–∫ÿ«“π—°‡√’¬π§«√√ŸÕ–‰√ ·≈–∑”Õ–‰√‰¥â È— È à âÀ√◊ÕµâÕß°“√„ÀâºâŸ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥– ‡®µ§µ‘ §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ–‰√ ¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√«‘‡§√“–Àåπ’È®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠„π°“√°”Àπ¥Õߧåª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√¥—ß°≈à“«µàÕ‰ª Û. Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ§◊ÕÀ—«„®¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ °“√ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ (Unit of learning) ∂◊Õ‡ªìπ¢—ÈπµÕπ∑’Ë ”§—≠¢Õß°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π ‡æ√“–Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ®–¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õ߇π◊ÈÕÀ“ °‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ  ◊ËÕ°“√‡√’¬π °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ´÷Ëß®–π”¡“µ√∞“π‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ª√—™≠“°“√»÷°…“„π¬ÿ§∑’˺à“π¡“π—Èπ¡—°®–‡πâπ°“√ Õπ‡π◊ÕÀ“ “√– ¥—ßπ—π√Ÿª·∫∫À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π¬ÿ§°àÕπ®÷ß¡’≈°…≥–‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√Ց߇π◊ÕÀ“ È È — È(Content-based curriculum) °“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈„πÀ≈—° Ÿµ√√Ÿª·∫∫π’È°Á‡πâπ∑’Ë°“√®¥®”‡π◊ÈÕÀ“„Àâ ‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈–‡°≥±å°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°Á°”À𥇪ìπ®ÿ¥ª√– ß§å‡™‘ß惵‘°√√¡ (BehavioralObjectives) °“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√≈—°…≥–π’È„À⧫“¡ ”§—≠°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–°“√∑àÕß®” À≈—° Ÿµ√·∫∫Õ‘ß¡“µ√∞“π‡πâπ°“√ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’¡“µ√∞“π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬(Standards-based unit) ¡’°“√°”Àπ¥·°àπ‡√◊ËÕߢÕßÀπ૬ (Theme) ´÷Ë߇Õ◊ÈÕµàÕ°“√À≈Õ¡√«¡‡π◊ÈÕÀ“¢Õß»“ µ√å “¢“µà“ßÊ ‡¢â“¥â«¬°—π‡ªìπÀπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ∫Ÿ√≥“°“√ ·≈–°”Àπ¥ß“π„Àâºâ‡√’¬π ŸªØ‘∫—µ‘ ‡æ◊ËÕΩñ°Ωπ ·≈–‡ªìπ√àÕß√Õ¬ ”À√—∫ª√–‡¡‘π«à“ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂∂÷ß√–¥—∫∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ¡“µ√∞“πÀ√◊Õ‰¡à ¥—ßπ—Èπ¡“µ√∞“π∑’ˇªìπ‡ªÑ“À¡“¬„π·µà≈–Àπ૬°“√‡√’¬π√ŸâÕ“®¡’‰¥âÀ≈“¬¡“µ√∞“π ·≈–Õ“®¡“®“°À≈“°À≈“¬ “¢“«‘™“ ·≈–Õ“®¡’∑ß¡“µ√∞“π∑’‡ªìπ‡π◊ÕÀ“ ¡“µ√∞“π È— Ë È∑’ˇπâπ∑—°…–°√–∫«π°“√ (Carr, J.F. & Harris, D.E., 2001) °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπÀπ૬≈—°…≥–π’ȇπ◊ÈÕÀ“ “√– ·≈–°‘®°√√¡®÷߇ªìπ‡æ’¬ßÀπ∑“ß (means) ∑’Ë®–π”擺Ÿâ‡√’¬π‰ª∂÷ßÀ≈—°™—¬ (Ends) §◊Õ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥ ºŸâ‡√’¬πÕ“®∫√√≈ÿ∂÷ß¡“µ√∞“π‡¥’¬«°—π¥â«¬‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–«‘∏’°“√∑’Ë·µ°µà“ß°—π‰¥â π—°«‘™“°“√ ·≈–π—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π‡™◊ËÕ«à“ À≈—° Ÿµ√≈—°…≥–π’È Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸâ‡√’¬π·≈–∑âÕß∂‘ËπÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
 13. 13. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 7 Ù. °√–∫«π°“√ ·≈–¢—ÈπµÕπ°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ „π°“√ÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ ÕπÕ‘ß¡“µ√∞“ππ—π  “¡“√∂∑”‰¥âÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ȇæ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬π„Àâ∫√√≈ÿ∂߇ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π¡‘‰¥â¡°“√°”Àπ¥À√◊Õ®—¥≈”¥—∫¢—πµÕπ∑’·πàπÕ𵓬µ—« Ë â ÷ ’ È Ë¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫‡Àµÿº≈ «—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–§«“¡®”‡ªìπ¢Õß·µà≈–∫√‘∫∑ (Carr J.F. & Harris D.E., 2001;Solomon, P.G., 1998) ‡™àπ Õ“®‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√«‘‡§√“–Àå¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√ŸâÀ√◊ÕÕ“®‡√‘Ë¡®“°°“√°”Àπ¥À—«¢âÕ/ª√–‡¥Áπªí≠À“∑’Ëπà“ π„® À√◊Õ‡√‘Ë¡®“°∫∑‡√’¬π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‡¥‘¡·≈â« ‚¥¬‡™◊ËÕ¡‚¬ßÀ—«¢âÕÀ√◊Õ∫∑‡√’¬ππ—Èπ Ê «à“ Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ„¥∫â“ß Õ¬à“߉√°Áµ“¡ √Ÿª·∫∫∑’ˇªìπ∑’Ë√â®—° ·≈–„™âÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬∑’Ë ¥§◊Õ°“√ÕÕ°·∫∫¬âÕπ°≈—∫ (Backward design) ´÷Ë߇ªìπ√Ÿª·∫∫∑’Ë Ÿ ÿ ¡“æ—π∏å∑“ß°“√π‘‡∑» ·≈–æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ (Association for Supervision and CurriculumDevelopment) ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·≈–ºŸâ‡™’ˬ«™“≠¥â“πÀ≈—° Ÿµ√®”π«π¡“°‡ πÕ·π–«à“ ‡ªìπ°“√ÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà¡“µ√∞“π‚¥¬°“√‡Õ“º≈≈—æ∏å ÿ¥∑⓬∑’˵âÕß°“√ §◊Õ §ÿ≥¿“溟â‡√’¬πµ“¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–µ—«™’È«—¥‡ªìπµ—«µ—Èß °“√ÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√≈—°…≥–π’È®–‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√«‘‡§√“–Àå¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥∑’Ë°”À𥇪ìπ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÀπ૬°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈â«®÷ß°”À𥙑Èπß“πÀ√◊Õ¿“√–ß“π∑’˵âÕß°“√„À⺟â‡√’¬πªØ‘∫—µ‘ ·≈–°”À𥇰≥±å„π°“√ª√–‡¡‘πß“π°àÕπ °“√°”Àπ¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ °“√‡√‘Ë¡µâπ·µà≈–«‘∏’¡’∑ÈߢâÕ¥’·≈–¢âÕ®”°—¥ §√ŸºŸâ Õπ®÷ߧ«√„™â«‘∏’°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ·≈–æ‘®“√≥“µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ — ı. °“√ª√–‡¡‘πº≈ –∑âÕπ¡“µ√∞“πÕ¬à“ß™—¥‡®π ¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—πÕ¬à“ß„°≈♑¥ °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∂◊Õ«à“‡ªìπ®ÿ¥∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢—ÈπµÕπÀπ÷ËߢÕß°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√·∫∫Õ‘ß¡“µ√∞“π ·π«§‘¥¥â“π°“√»÷°…“„π ¬ÿ§ªí®®ÿ∫π‰¥âª√—∫‡ª≈’¬π®“°¬ÿ§∑’‡πâπ惵‘°√√¡π‘¬¡ (Behaviorism) ´÷ß«—¥ª√–‡¡‘πº≈ — Ë Ë Ë°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å¬àÕ¬ ‡ªìπ¬ÿ§∑’Ë„À⧫“¡ ”§—≠·°à°“√ª√–‡¡‘π„πÕߧå√«¡‚¥¬‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫¡“µ√∞“π‡ªì𠔧—≠ π—°«‘™“°“√„π¬ÿ§¢Õß°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“∑’Ë¡’¡“µ√∞“π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬µà“ß¡’§«“¡‡ÀÁπ Õ¥§≈âÕß°—π«à“°“√®–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“‰¥âÕ¬à“ߪ√– ∫§«“¡ ”‡√Á®π—Èπ¡“µ√∞“πµâÕ߇ªìπµ—«‡∑’¬∫‡§’¬ß
 14. 14. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 8 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ¡“µ√∞“π °“√ª√–‡¡‘πº≈ ë √–¥—∫™—π‡√’¬π È ë √–¥—∫™—Èπ ∂“π»÷°…“ ë √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ë √–¥—∫™“µ‘ ∑’ ”§—≠„π°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑ÿ°√–¥—∫ ‰¡à«“®–‡ªìπ√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫∑âÕß∂‘π Ë à ËÀ√◊Õ‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“ ·≈–∑’ ”§—≠∑’ ¥§◊Õ √–¥—∫ ∂“π»÷°…“ ·≈–√–¥—∫™—π‡√’¬π (Solomon, P.G., È Ë Ë Ëÿ È1998; Newmann F.M., Secada W.G., and Wehlage G.G.,1995) ¥—ßπ—Èπ‡°≥±åµà“ß Ê À√◊Õ√àÕß√Õ¬À≈—°∞“π„π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π®–µâÕ߇™◊ËÕ¡‚¬ß·≈– –∑âÕπ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß™—¥‡®π·≈–¡’§«“¡™—¥‡®π„π°“√∑’Ë®–∫àß™’È ‰¥â«à“ºŸâ‡√’¬π∫√√≈ÿ∂÷ß¡“µ√∞“πÀ√◊Õ‰¡à ‡æ’¬ß„¥ À“°¬—߉¡à∫√√≈ÿ¡’®¥„¥∫â“ß∑’®–µâÕßæ—≤π“ ¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿ¢ÕߺŸ‡√’¬ππ’È π—∫‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠¡“° ÿ Ë â â„π°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕæ—≤𓇬“«™π¢Õß™“µ‘„À⡧ÿ≥¿“浓¡∑’Ë¡ÿàßÀ«—ßµàÕ‰ª ’ªí®®—¬ Ÿ§«“¡ ”‡√Á® à °“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√„π√–∫∫°“√»÷°…“∑’¡¡“µ√∞“π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ ®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® Ë’¡“°πâլ撬߄¥¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ªí®®—¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßÀ≈“¬ª√–°“√∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à Ò. °“√¡’ à«π√à«¡ : æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÚ ‰¥â¡ÿà߇πâπ°“√°√–®“¬Õ”π“®·≈–°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“ ‚¥¬„ÀâÀπ૬ߓπµà“ß Ê ∑ÿ°√–¥—∫∑—Èß√–¥—∫™“µ‘ ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“  ∂“π»÷°…“ µ≈Õ¥®π™ÿ¡™π·≈–ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕ߉¥â‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“ ·≈–°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ¥—ßπ—π°“√®—¥°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π„Àâ∫√√≈ÿ®¥¡ÿßÀ¡“¬‰¥â È È È ÿ àÀπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√∑ÿ°√–¥—∫µâÕß¡’°“√ª√– “π —¡æ—π∏å·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫¿“§ à«πµà“ß Ê ºŸ¡ «π‰¥â «π‡ ’¬´÷ß√«¡∂’ß¿“§∏ÿ√°‘®‡Õ°™π ∫‘¥“¡“√¥“ ºŸª°§√Õß ·≈–∫ÿ§§≈ â ’à à Ë â„π™ÿ¡™πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√æ—≤π“ ·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ú. ¡ÿàß Ÿà‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π : ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∫àß∫Õ°∂÷߇ªÑ“À¡“¬À√◊Õ§«“¡§“¥À«—ß∑“ß°“√»÷°…“∑’˵âÕß°“√„À⇰‘¥„πµ—«ºŸâ‡√’¬π∑ÿ°§π ∑ÿ°Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßµâÕ߬÷¥‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π §◊Õ °“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥—ßπ—Èπ°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·≈–°“√¥”‡π‘πß“πµà“ß Ê ¢ÕßÀπ૬ߓπ∑“ß°“√»÷°…“∑—ß„π√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫∑âÕß∂‘π ·≈–√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ È Ë
 15. 15. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 9µâÕßµ√–Àπ—°·≈–¡ÿ߉ª„π∑‘»∑“߇¥’¬«°—π „π°“√∑’®–æ—≤π“ºŸ‡√’¬π„Àâ∫√√≈ÿµ“¡¡“µ√∞“π´÷߇ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ à Ë â Ë∑’Ë°”À𥉫â√à«¡°—π  ‘Ë߇À≈à“π’È®–™à«¬„Àâ°“√®—¥°“√»÷°…“¡’§«“¡™—¥‡®π·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“欑Ëߢ÷Èπ Û. °“√∫√‘ À “√®— ¥ °“√∑’Ë ¡’ ª √– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “æ : °“√®— ¥ À≈— °  Ÿ µ √°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“π®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® µâÕß¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑’Ë¥’ ¡’°“√«“ß·ºπ ·≈–¥”‡π‘πß“πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß ·≈–¡’°“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ∑—Èߥâ“πß∫ª√–¡“≥ ∑√—欓°√ ∫ÿ§≈“°√ µ≈Õ¥®π¡’°“√æ—≤π“»—°¬¿“溟⇰’ˬ«¢âÕß ‡æ√“– ‘Ë߇À≈à“π’È®– àߺ≈µàÕª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“π„π°“√æ—≤𓇬“«™π¢Õß™“µ‘‰ª Ÿà§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë°”À𥉫â Ù. °“√¡’√–∫∫°”°—∫µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ∑’¥’ : °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟‡√’¬π„π√–¥—∫°“√»÷°…“ Ë â¢—πæ◊π∞“π‡ªìπ√“°∞“π¢Õß°“√æ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߪ√–‡∑» ®÷ßπ—∫‡ªìπ¿“√°‘®∑’ ”§—≠¬‘ß È È Ë Ë®”‡ªìπµâÕß¡’√–∫∫°”°—∫µ‘¥µ“¡§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√®—¥°“√»÷°…“ ‡æ◊Õ„Àâ¡π„®«à“ºŸ‡√’¬π¡’§«“¡°â“«Àπâ“ Ë —Ë â„π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∫√√≈ÿ§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥ √«¡∑—ÈßµâÕß¡’°‘®°√√¡∑’Ë™—¥‡®π∂÷ß°“√¥”√ß√—°…“¡“µ√∞“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π∑ÿ°√–¥—∫ ®–µâÕß¡’°“√√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ Ÿ “∏“√≥– ·≈–ºŸ∑‡°’¬«¢âÕ߉¥â∑√“∫ µ≈Õ¥®π¡’°“√π”º≈°“√µ√«® Õ∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“扪‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ à â ’Ë Ë„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√®—¥°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§ÿ≥¿“浓¡∑’˧“¥À«—߉«âµàÕ‰ª
 16. 16. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 10 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒÛ. °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫™“µ‘  ”π— ° ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“π ( æ∞.) ‡ªì π Àπà « ¬ß“πÀ≈— ° ∑’Ë ¥Ÿ · ≈°“√®—¥°“√»÷°…“„π√–¥—∫∑’µË”°«à“Õÿ¥¡»÷°…“ æ√–√“™∫—≠≠—µ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÚ Ë ‘¡“µ√“ Ú˜ °”Àπ¥„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °”Àπ¥À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ‰∑¬ §«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’¢Õß™“µ‘ °“√¥”√ß™’«µ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ‘µ≈Õ¥®π‡æ◊Õ°“√»÷°…“µàÕ πÕ°®“°π—π¬—ß√–∫ÿ„Àâ°“√®—¥√–∫∫‚§√ß √â“ß ·≈–°√–∫«π°“√®—¥°“√»÷°…“ Ë È¬÷¥À≈—°°“√¡’‡Õ°¿“æ¥â“ππ‚¬∫“¬ ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬„π∑“ߪؑ∫µ‘ ¡’°“√°√–®“¬Õ”𓮉ª Ÿ∑Õß∂‘π — à â Ë·≈– ∂“π»÷°…“ „Àâ¡’∫∑∫“∑„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ‡Õß( ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘, ÚıÙÚ) ‰¥â¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ·≈–®—¥√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ µ≈Õ¥®π„Àâ¡’°“√ à߇ √‘¡¡“µ√∞“π«‘™“™’æ§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊Õß Õ’°∑—ß√–¥¡∑√—欓°√®“°·À≈àßµà“ßÊ ¡“„™â„π°“√®—¥°“√»÷°…“  à߇ √‘¡ Ë È°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õߧå°√«‘™“™’æ  ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π —ߧ¡Õ◊Ëπ  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π π—∫‡ªìπÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß∑’Ë¡’¿“√°‘® ”§—≠„π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È¢Õß™“µ‘  ”À√—∫„Àâ∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“„™â‡ªìπ°√Õ∫∑‘»∑“ß „π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π Ÿà‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫™“µ‘  æ∞. ®”‡ªìπµâÕß à߇ √‘¡  π—∫ πÿπÀπ૬ߓπ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“„π°“√π”À≈—° Ÿµ√·°π°≈“߉ª„™â·≈–„π°“√æ—≤π“ “√–À≈—° Ÿµ√„π à«π∑’ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√ Ë¢Õßµπ‡Õß °“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπÕ“®¥”‡π‘π°“√„π√Ÿª·∫∫ ·≈–«‘∏’°“√µà“ß Ê ∑—Èß°“√ à߇ √‘¡¥â“π∫ÿ§≈“°√ ß∫ª√–¡“≥·≈–∑√—欓°√µà“ß Ê ·≈–°“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ¥â“π«‘™“°“√ ‡ªìπµâπ πÕ°®“°π—Èπ‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π«à“„π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√®—¥°“√»÷°…“ Ÿà√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ·≈– ∂“π»÷°…“ “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“‰¥â∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–‡®µπ“√¡≥å¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ Àπ૬ߓπ à«π°≈“ß®”‡ªìπµâÕß¡’°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–§«∫§ÿ¡§ÿ≥ ¿“æÕ¬à “ ߇ªì π √–∫∫µà Õ ‡π◊Ë Õ ß‚¥¬¥”‡π‘π°“√„πÀ≈“¬≈—°…≥–∑—Èß°“√µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√∑¥ Õ∫À√◊Õª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–°“√®—¥√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
 17. 17.  æ∞./Àπ૬ߓπ√–¥—∫™“µ‘  à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß °”°—∫ ¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ë °“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ë æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ (æ‘®“√≥“„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫) ë ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬πë  π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—欓°√ë ‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ¥â“π«‘™“°“√ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ª√–°“»„™âÀ≈—° Ÿµ√ √–¥—∫™“µ‘ ë «‘®—¬ µ‘¥µ“¡º≈°“√„™â ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“æ—≤π“°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß  ∂“π»÷°…“æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ «‘®—¬ µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 11
 18. 18. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 12 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ °“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ߧ«“¡À¡“¬¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë„™â„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡æ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬π È È Ë â„π√–¥—∫°“√»÷°…“∑’˵˔°«à“Õÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬¡ÿàßÀ«—ß„À⺟â‡√’¬π¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å∑—Èߥâ“π√à“ß°“¬ ®‘µ„®·≈– µ‘ª≠≠“ Õ’°∑—ß¡’§«“¡√Ÿ·≈–∑—°…–∑’®”‡ªìπ ”À√—∫°“√¥”√ß™’«µ ·≈–¡’§≥¿“扥⡓µ√∞“π “°≈ í È â Ë ‘ ÿ‡æ◊Ë Õ °“√·¢à ß ¢— π „π¬ÿ § ªí ® ®ÿ ∫— π À≈— °  Ÿ µ √°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“πª√–°Õ∫¥â « ¬ à « 𠔧— ≠ §◊ ÕÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß  à«π∑’‡°’¬«¢âÕß°—∫ ¿“æ™ÿ¡™π·≈–∑âÕß∂‘π ·≈– à«π∑’ ∂“π»÷°…“æ—≤π“‡æ‘¡‡µ‘¡ Ë Ë Ë Ë Ë„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ‡Õß Ò) À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√„π à«π∑’Ë°”À𥂥¬Àπ૬ߓπ à«π°≈“ß ( æ∞.)‡æ◊Õ„Àâ∑°‚√߇√’¬π„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π „™â„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡æ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬π∑ÿ°§π Ë ÿ È È Ë âÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß√–∫ÿ ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫æ—≤𓇬“«™π‰∑¬∑ÿ°§π„À⇪ìπæ≈‡¡◊Õߥ’¢Õß™“µ‘ ·≈– “¡“√∂¥”√ß™’«µÕ¬Ÿà ‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ °â“«∑—πµàÕ°“√‡ª≈’¬π·ª≈ß∑“߇»√…∞°‘®  —ߧ¡ §«“¡‡®√‘≠ ‘ Ë∑“ß«‘∑¬“°“√„π‚≈°¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π Õߧåª√–°Õ∫ ”§—≠¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ‰¥â·°à «‘ —¬∑—»πå À≈—°°“√®ÿ¥À¡“¬  ¡√√∂π– ”§—≠¢ÕߺŸâ‡√’¬π §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–µ—«™’È«—¥ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬πæ◊Èπ∞“π ·≈–‡°≥±å°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°≈“ß Ú)  à«π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ¿“æ™ÿ¡™π·≈–∑âÕß∂‘Ëπ ®—¥∑”‚¥¬ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊ÕÀπ૬ߓπ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ´÷ËßÀπ૬ߓπ¥—ß°≈à“«µâÕ߇ªìπÀ≈—°„π°“√ª√– “𧫓¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß‚√߇√’¬π ·≈–™ÿ¡™π„π°“√®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ´÷Ëß¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠‡°’ˬ«°—∫‡ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„π∑âÕß∂‘Ëπ  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ∑—Èßπ’È ‰¡à®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π√–¥—∫∑âÕß∂‘π Ë Û)  à«π∑’ ∂“π»÷°…“æ—≤π“‡æ‘¡‡µ‘¡ ‡æ◊Õ„Àâ Õ¥§≈âÕ߇À¡“– ¡°—∫®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“ Ë Ë Ë§«“¡ π„® §«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡∂π—¥¢ÕߺŸ‡√’¬π À√◊Õ‡æ◊Õæ—≤π“»—°¬¿“æ¢ÕߺŸ‡√’¬π„π√–¥—∫ Ÿß â Ë â∑—Èßπ’È ‰¡à®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
 19. 19. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 13 À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ∂“π»÷°…“ ∑âÕß∂‘π Ë À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß °“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°√–∫«π°“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß °“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß (core curriculum) ‡ªìπÀπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß  æ∞. µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘´ß‰¥â√–∫ÿ„π¡“µ√“ Ú˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√ ‘ ÷Ë°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °”Àπ¥À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ‰∑¬ §«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’ ¢Õß™“µ‘ °“√¥”√ß™’«µ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ µ≈Õ¥®π‡æ◊Õ°“√»÷°…“µàÕ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ‘ Ë°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“ππ—∫‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠¬‘Ëß ‡æ√“–„™â‡ªìπ°√Õ∫∑‘»∑“ß„π°“√æ—≤𓇬“«™π„π√–¥—∫°“√»÷°…“ ¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß™“µ‘  ∂“π»÷°…“„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑ÿ°·Ààß„πª√–‡∑» ‰¡à«à“®–Õ¬Ÿ·Ààß„¥ ¿Ÿ¡¿“§„¥ À√◊Õ‰¡à«“®–‡ªìπ‚√߇√’¬π¢π“¥‡≈Á°À√◊Õ¢π“¥„À≠à®–µâÕß„™âÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß à ‘ à„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿµ√¥—ßπ—Èπ°“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß®÷߇ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë ”§—≠µâÕß¡’°“√æ‘®“√≥“Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫∫π∞“π¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë™—¥‡®π ‚¥¬¡’≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ„π°“√¥”‡π‘π°“√ ”§—≠¥—ßπ’È Ò) »÷°…“º≈°“√«‘®¬·≈–µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ ·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘® ·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ —°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“߇»√…∞°‘®  —ߧ¡ «‘∑¬“°“√µà“ßÊ „πª√–‡∑» ·≈–„π‚≈°¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π √«¡∑—Èß·π«‚πâ¡„π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„πÕ𓧵 ‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“𠔧—≠„π°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√∑—Èß¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑’ˇªìπ‡ªÑ“À¡“¬§ÿ≥¿“æ¢ÕߺŸâ‡√’¬π ‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π ‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ‡À¡“– ¡·≈–∑—πµàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß
 20. 20. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 14 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ Ú) ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√/§≥–∑”ß“πª√—∫ª√ÿßæ—≤π“À≈—° Ÿµ√ §≥–°√√¡°“√/§≥–∑”ß“π¥—ß°≈à“«ª√–°Õ∫¥â«¬∫ÿ§§≈®“°À≈“¬ΩÉ“¬§√Õ∫§≈ÿ¡∑—ÈߺŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘ ºŸâ‡™’ˬ«™“≠¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ π—°°“√»÷°…“ π—°®‘µ«‘∑¬“°“√‡√’¬π√Ÿâ ºŸâ∫√‘À“√·≈–§√Ÿºâ Õπ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡§‘¥¡ÿ¡¡Õß∑’ËÀ≈“°À≈“¬·≈–√Õ∫¥â“π Ÿ Û) √—∫øíߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß „π°√–∫«π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√π—Èπ ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°¿“§ à«π‰¥â‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑ ·≈–¡’ à«π√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß´÷Ë߇ªìπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–°√Õ∫∑‘»∑“ß„π°“√æ—≤𓇬“«™π¢Õß™“µ‘ Ù) π”√à“ßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ‡ πÕ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È È È‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ·≈–‡ πÕ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡æ◊ËÕª√–°“»„™âÀ≈—° Ÿµ√ ı) π”À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘ „π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ ˆ) «‘®—¬ µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë ‰¡àÀ¬ÿ¥π‘Ëß (Dynamic) ®”‡ªìπµâÕß¡’°“√ª√—∫ª√ÿ߇ª≈’ˬπ·ª≈ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“‡æ◊ËÕ„Àâ∑—πµàÕ§«“¡°â“«Àπâ“ ·≈–§«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß«‘∑¬“°“√·≈– —ߧ¡
 21. 21. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 15 °“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß º≈°“√«‘®—¬µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ »÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“߇»√…∞°‘®  —ߧ¡ ¢Õߪ√–‡∑» °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß«‘∑¬“°“√„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π «‘ —¬∑—»πå À≈—°°“√/®ÿ¥À¡“¬ ¡√√∂π– ”§—≠/§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“ ‡°≥±å°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈·≈–®∫À≈—° Ÿµ√ √—∫øíߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß π”‡ πÕ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ «‘®—¬ µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√
 22. 22. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 16 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ °“√ à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ¢ÕßÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß ‡æ◊Õ„Àâ°“√π”À≈—° Ÿµ√·°π°≈“߉ª Ÿ°“√ªØ‘∫µÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ Ë à — ‘°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π¡’°“√ à߇ √‘¡  π—∫ πÿπÀπ૬ߓπ√–¥—∫µà“ß Ê ‰¥â·°à È È°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ °“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠¬‘Ëß„π°“√™à«¬„Àâ°“√π”À≈—° Ÿµ√ Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®  à«π°≈“ß®”‡ªìπµâÕß √â“ߧ«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π À≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°ΩÉ“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß¡’§«“¡‡¢â“„®µ√ß°—π‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ µ≈Õ¥®π‡¢â“„®∂÷ßªí®®—¬∑’Ë®–‡Õ◊ÈÕ„Àâ°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª„™â¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√π—ÈπÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â„πÀ≈“¬≈—°…≥– ‰¥â·°à ■ °”Àπ¥π‚¬∫“¬∑’Ë ® –™à « ¬º≈— ° ¥— π °“√æ— ≤ π“∫ÿ § ≈“°√Õ¬à “ ߇ªì π √–∫∫∑—È ß √–¬– —È π·≈–√–¬–¬“«πÕ°®“°π—ππ‚¬∫“¬∑’°”Àπ¥‡æ◊Õ¢—∫‡§≈◊Õπ°“√‡ª≈’¬π·ª≈ßÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ È Ë Ë Ë Ë„À¡àπ—Èπ®–µâÕߙ૬‡ √‘¡ √â“ßÕߧå°√„À⇢⡷¢Áß ∑—πµàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ■ æ—≤π“¿“«–ºŸâπ”∑“ß«‘™“°“√·≈– √â“ߧ«“¡µ√–Àπ—°·°àºŸâ∫√‘À“√∑—Èß√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–‚√߇√’¬π„Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡ ”§—≠‡√◊ËÕßÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ ´÷Ëß®– àߺ≈‚¥¬µ√ßµàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬πÕ—π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß°“√®—¥°“√»÷°…“ ºŸâ∫√‘À“√‡ªìπºŸâ∑Ë¡’Õ”π“® ’„π°“√µ—¥ ‘π„®¥”‡π‘πß“πµà“ßʆ¢Õß‚√߇√’¬π†À“°ºŸ∫√‘À“√¡’« ¬∑—»π凪ìπºŸπ”„π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß â ‘— â®–™à«¬„Àâ°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‰¥â‚¥¬ßà“¬ ■ æ—≤π“»—°¬¿“æ»÷°…“π‘‡∑»°å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“„Àâ∑—πµàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß«‘∑¬“°“√„À¡à Ê ·≈–¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡™’ˬ«™“≠„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿ∑¡¡“µ√∞“π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ ‡æ◊Õ∑’∫§≈“°√¥—ß°≈à“« â ’Ë ’ Ë Ë ÿ “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õ†„À⧔·π–π”·°à§√ŸºŸâ Õπ„π ∂“π»÷°…“µà“ßÊ ¿“¬„µâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë„Àâ “¡“√∂®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ·≈–®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√æ—≤π“»—°¬¿“æ∫ÿ§≈“°√¥—ß°≈à“«Õ“®¥”‡π‘π°“√‰¥â„πÀ≈“¬≈—°…≥– ‡™àπ °“√Õ∫√¡ ‡º¬·æ√à„À⧫“¡√Ÿâºà“π ◊ËÕµà“ß Ê∑—È߇հ “√ Website «‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå ®—¥°“√ª√–™ÿ¡ —¡¡π“∑“ß«‘™“°“√ °“√»÷°…“¥Ÿß“𠇪ìπµâπ ■ æ—≤𓧫“¡°â“«Àπâ“¥â“π«‘™“™’æ ¢Õߧ√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥¢«—≠°”≈—ß„® ·≈–‡°‘¥§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß ‚¥¬°“√„Àâ√“ß«—≈‡°’¬√µ‘∫—µ√·°à§√Ÿ¥’‡¥àπ®—¥°“√‡√’¬π°“√ ÕπÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °”À𥇰≥±å„π°“√‡≈◊Õπ«‘∑¬∞“π–¢Õߧ√Ÿ„Àâ ¡æ—π∏å°∫ Ë — —√–¥—∫§«“¡√Ÿ§«“¡ “¡“√∂„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªìπµâπ â
 23. 23. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 17°“√ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—欓°√ ß∫ª√–¡“≥·≈–∑√—欓°√‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë®–™à«¬„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ„À⡪√– ‘∑∏‘¿“æ °“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥·≈–∑√—欓°√„Àâ·°àÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß ’‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈– ∂“π»÷°…“‡æ◊ËÕ„™â „π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ À√◊Õ¥”‡π‘πß“πµ“¡‚§√ß°“√°‘®°√√¡µà“ß Ê „π°“√∑’Ë π—∫ πÿπ à߇ √‘¡°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√‡√’¬π°“√ Õππ—È𠧫√æ‘®“√≥“Õ¬à“߇À¡“– ¡ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß ‘Ëß ”§—≠µàÕ‰ªπ’È ■ ®— ¥  √√ß∫ª√–¡“≥·≈–∑√— æ ¬“°√Õ¬à “ ß‡æ’ ¬ ßæÕ ‡æ◊Ë Õ „Àâ ° “√¥”‡π‘ π ß“π¥â “ π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ„πÀπ૬ߓπ·µà≈–√–¥—∫µ—ß·µà√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“ È È Ëµ≈Õ¥®π∂÷ß ∂“π»÷°…“‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’§≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ ÿ ■ ®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—欓°√ ‚¥¬¡ÿà߇πâπ‰ª∑’ˇªÑ“À¡“¬ ”§—≠§◊Õ °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ‡æ√“–§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π§◊Õ‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß°“√®—¥°“√»÷°…“ªí®®—¬Õ◊Ëπ‡ªìπ‡æ’¬ß‡§√◊ËÕߙ૬ à߇ √‘¡∑’Ë®–™à«¬„À⺟â‡√’¬π„Àâ∫√√≈ÿº≈µ“¡§ÿ≥¿“æ∑’§“¥À«—ß Ë ■ ¡’°“√®—¥°“√¥â“π∑√—欓°√ ∫ÿ§§≈ ·≈–°“√∫√‘°“√¥â“π«— ¥ÿ·≈– ◊ËÕ°“√‡√’¬πµà“ß Ê‡æ◊ËÕ„À⧫“¡ –¥«°·≈–™à«¬‡À≈◊Õ§√Ÿ„Àà “¡“√∂„™àÀ≈—° Ÿµ√‰¥àÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√„Àâ∫√‘°“√¥—ß°≈à“«π—ÈπµâÕ߇ªìπ‰ªÕ¬à“߇撬ßæÕ·≈–∑—Ë«∂÷ß°“√‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ¥“π«‘™“°“√ â  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡æ◊ËÕ„À⺟⇰’ˬ«¢âÕß∑ÿ°ΩÉ“¬·≈–∑ÿ°√–¥—∫¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫°√–∫«π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ æ√âÕ¡∑—Èß∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈–ΩÉ“¬Õ¬à“ß™—¥‡®π ‚¥¬¥”‡π‘π°“√„πÀ≈“¬≈—°…≥– ¥—ßπ’È ■ ª√–™“ —¡æ—π∏à‡√◊ËÕßÀ≈—° Ÿµ√ : °“√ª√–™“ —¡æ—π∏凪àπ ‘Ëß∑’Ë®–™à«¬„Àâ “∏“√≥™π·≈–Àπ૬ߓπµà“ß Ê ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ¡’§«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßÀ≈—° Ÿµ√„π·ßà¡ÿ¡µà“ß Ê®÷ß®”‡ªìπµâÕß¡’°“√¥”‡π‘π°“√ª√–™“ —¡æ—π∏åÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕ߇ªìπ√–¬– Ê ºà“π ◊ËÕµà“ß Ê ‡™àπ «‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå·≈–Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå„À⺇°’¬«¢âÕ߇¢â“„®«—µ∂ÿª√– ß§å À√◊Õ®ÿ¥¡ÿßÀ¡“¬¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√  “√– ”§—≠ Ÿâ Ë à≈—°…≥–°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–«‘∏°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈ ∑—ßπ’‡æ◊Õ„À⇰‘¥§«“¡‡¢â“„®√à«¡°—π„π∑“ߪؑ∫µ‘ ’ È È Ë — ■ ‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ : °“√‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ µâÕ߇ªìπ‰ªÕ¬à“ß°«â“ߢ«“ß µàÕ‡π◊ËÕß ºà“π ◊ËÕµà“ß Ê ∑’Ë®–‡¢â“∂÷ߺŸâ‡°’ˬ«¢âÕ߉¥â¡“°∑’Ë ÿ¥ ∑—Èß„π√Ÿª¢ÕßÀπ—ß ◊Õ‡Õ° “√  ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’ À√◊Õ‚¥¬°“√ª√–™ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√ ‡ªìπµâπ
 24. 24. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 18 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ■ ®—¥∑”§≈—ߧ«“¡√Ÿâ : ®—¥∑”§≈—ߧ«“¡√Ÿ∑§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ “¡“√∂§âπ§«â“ â ’Ë· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ „π‡√◊ËÕßµà“ß Ê ‡™àπ °“√ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ °“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ√Ÿª·∫∫µà“ß Ê ≈—°…≥–¢âÕ Õ∫∑’˙૬æ—≤π“∑—°…–°“√§‘¥ ‡ªìπµâπ ■ ‡ªî¥‡«∑’·≈°‡ª≈’¬π‡√’¬π√Ÿâ : ®—¥„Àâ§√Ÿ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â¡‚Õ°“ ·≈°‡ª≈’¬π Ë ’ ˧«“¡§‘¥·≈–ª√– ∫°“√≥å´÷Ëß°—π·≈–°—𠇙àπ °“√ª√–™ÿ¡ —¡¡π“∑“ß«‘™“°“√ °“√ª√–°«¥º≈ß“π¥’‡¥àπ‡°’Ë¬«°—∫À≈—° Ÿµ√µ—«Õ¬à“ß·π«ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’ (Best practice) „π‡√◊ËÕß°“√‡√’¬π°“√ Õπ¢Õß‚√߇√’¬πµà“ß Ê ‡ªìπµâπ °“√°”°—∫¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ√–¥—∫°“√»÷°…“ √—∞¡’Àπâ“∑’√∫º‘¥™Õ∫„π°“√®—¥°“√»÷°…“„À⇪ìπ‰ªÕ¬à“ß∑—«∂÷ß·≈–¡’§≥¿“æ ‚¥¬¡’À≈—°∞“π Ë— Ë ÿ∑’Ë· ¥ß„Àâª√“°Ø·°à “∏“√≥™π∂÷ߺ≈≈—æ∏宓°°“√®—¥°“√»÷°…“π—Èπ „π°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“∑’Ë°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°à∑âÕß∂‘Ëπ·≈– ∂“π»÷°…“¡’ à«π√à«¡·≈–¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√π—È𮔇ªìπÕ¬à“߬‘Ëß∑’Ë à«π°≈“ßµâÕß¡’¡“µ√°“√·≈–«‘∏’°“√„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°“√®—¥°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë°”À𥉫â√«¡°—π à°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡ªìπ à«π√“™°“√∑’Ë¡’∫∑∫“∑·≈–Àπâ“∑’Ë„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“®÷߇ªìπ°≈‰°·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”§—≠∑’˵âÕߥ”‡π‘π°“√ ‡æ◊ËÕ √â“ߧ«“¡¡—Ëπ„®µàÕºŸâ‡√’¬π´÷Ë߇ªìπºŸâ√—∫∫√‘°“√∑“ß°“√»÷°…“ ·≈– √â“ߧ«“¡µ√–Àπ—°µàÕ‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“ „Àâ¡ß¡—π®—¥°“√»÷°…“ È Ë ÿà ËÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ‚¥¬¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È ■ æ— ≤ π“√–∫∫ À≈— ° ‡°≥±å · ≈–«‘ ∏’ ° “√ª√–°— π §ÿ ≥ ¿“æ°“√»÷ ° …“ ‡æ◊Ë Õ „Àâ À πà « ¬ß“π∑“ß°“√»÷°…“„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π „™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ■ °”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕ°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ¡“µ√∞“π¢—ÈπµË”¢Õß°“√®—¥°“√»÷°…“„π ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ■ °”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ∑’Ë®–™à«¬¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ■ ª√–‡¡‘πº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ¡“µ√∞“π„π√–¥—∫™—È𠔧—≠ Ê ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
 25. 25. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 19 ■ ®—¥∑”∞“π¢âÕ¡Ÿ≈§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“√–¥—∫™“µ‘ ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ “√ π‡∑»„π°“√«“ß·ºπ°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·≈–æ—≤π“°“√»÷°…“™“µ‘ ■ ®—¥∑”√“¬ß“π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π√–¥—∫™“µ‘ ‡æ◊Õ√“¬ß“π„À⺡ «π‰¥â «π‡ ’¬ È È Ë Ÿâ ’ à à(Stakeholder) ·≈– “∏“√≥™π‰¥â√∫∑√“∫∂÷ߧÿ≥¿“æ°“√®—¥°“√»÷°…“ —°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π√–¥—∫™“µ‘  ‘Ëß∑’Ë –∑âÕπ§ÿ≥¿“æ∑’Ë·∑â®√‘ߢÕß°“√®—¥°“√»÷°…“ §◊Õ§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π´÷Ë߇ªìπº≈º≈‘µ¢Õß°√–∫«π°“√®—¥°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ¥—ßπ—Èπ°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π„π√–¥—∫™“µ‘®÷߇ªìπ ‘Ëß ”§—≠∑’®– –∑âÕπ§ÿ≥¿“æ‚¥¬√«¡¢Õß°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õߪ√–‡∑» °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟‡√’¬π√–¥—∫™“µ‘ Ë â‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘πºŸâ‡√’¬π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫ §«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“„À⇪ìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ‚¥¬¡’°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™—𠔧—≠ ‰¥â·°à ™—πª√–∂¡»÷°…“ È È È Èªï∑’Ë Û ª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟‡â √’¬π º≈®“°°“√ª√–‡¡‘π„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√‡∑’¬∫‡§’¬ß§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“„π√–¥—∫µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ𔉪„™â„π°“√«“ß·ºπ¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√®—¥°“√»÷°…“ µ≈Õ¥®π‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ π—∫ πÿπ°“√µ—¥ ‘π„®„π√–¥—∫π‚¬∫“¬¢Õߪ√–‡∑» ·≈–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“„π°“√µ√«® Õ∫∑∫∑«πæ—≤π“§ÿ≥¿“溟‡√’¬π â°“√«‘®—¬ µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√«‘®—¬ ·≈–µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√‡ªìπ°√–∫«π°“√§âπÀ“§«“¡√Ÿâ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë®–‡ªìπª√–‚¬™πåµÕ°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√  “¡“√∂π”¢âÕ§âπæ∫¡“·°â ‰¢ªí≠À“Õÿª √√§µà“ß Ê À√◊Õª√–°Õ∫ °“√ ൗ¥ ‘π„®„π‡√◊Õßπ‚¬∫“¬∑“ß°“√»÷°…“·≈–·π«∑“ߪؑ∫µµ“ß Ê  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“ Ë — ‘ ࢗÈπæ◊Èπ∞“π µâÕß„™â°“√«‘®—¬·≈–µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√‡¢â“¡“‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß√–∫∫°“√®—¥°“√»÷°…“ ·≈–§«√¡’°“√¥”‡π‘πß“π√à«¡°—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“ √«¡∑—Èß √â“߇§√◊Õ¢à“¬°“√«‘®—¬°—∫ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“µà“ß Ê
 26. 26. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 20 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ■ °“√«‘®¬·≈–æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ¡ÿ߇πâπ°“√»÷°…“·π«‚πâ¡·≈–∑‘»∑“ß°“√»÷°…“ — à‡æ◊ËÕπ”¡“ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√„Àâ∑—πµàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß √«¡∑—ÈßµÕ∫ πÕߧ«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸâ‡√’¬π∑ÿ°°≈ÿà¡ ·≈–‡µ√’¬¡ºŸâ‡√’¬π‡æ◊ËÕ‡¢â“ Ÿà‚≈°Õ𓧵 ‚¥¬Õ“®¡’°“√«‘®—¬„πª√–‡¥Áπµà“ß Ê ‡™àπ - °“√«‘®—¬æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥ - °“√ª√–‡¡‘𧫓¡µâÕß°“√·≈–§«“¡®”‡ªìπ (Needs Assessment) - °“√ª√–‡¡‘πµ—«À≈—° Ÿµ√ (Curriculum Appraisal) - °“√«‘®—¬∑¥≈Õß„π·µà≈–Õߧåª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ (Curriculum Tryout) - °“√«‘®—¬æ—≤π“°“√ √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ (Curriculum Development) ■ °“√«‘®—¬ µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√„™âÀ≈—° Ÿµ√‡ªìπ‡√◊ËÕߢÕß°“√¥”‡π‘π°“√„π ∂“π»÷°…“ ·≈–‡°’ˬ«¢âÕß°—∫§√Ÿ‚¥¬µ√ß §«“¡ ”‡√Á®„π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√®–‡°‘¥¢÷Èπ¡‘‰¥â‡≈¬À“°ºŸâ∫√‘À“√‚√߇√’¬π‰¡àª√—∫‡ª≈’ˬπ∫∑∫“∑ ·≈–§√ŸºŸâ Õπ‰¡àª√—∫‡ª≈’ˬπ«‘∏’°“√ Õπ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫‡®µπ“√¡≥å¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√  à«π°≈“ß¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√¥”‡π‘π°“√«‘®¬ µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√„π¿“æ√«¡ —¢Õߪ√–‡∑» ‡æ◊Õπ”º≈°“√«‘®¬¡“„™â„π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ «“ß·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–™à«¬ à߇ √‘¡ Ë —æ—≤π“°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ¢Õߧ√Ÿ„À⡪√– ‘∑∏‘¿“欑ߢ÷π„π°“√¥”‡π‘π°“√π—πÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß ’ Ë È ÈÕ“®µ—ߧ≥–∑”ß“π»÷°…“«‘®¬ µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ À√◊Õ®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥„À⇢µæ◊π∑’°“√»÷°…“ È — È ËÀ√◊Õ„Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬¥”‡π‘π°“√ °“√«‘®—¬¡ÿà߇πâπ°“√»÷°…“∑’˙૬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√·≈–ª√—∫‡ª≈’ˬπ惵‘°√√¡°“√ Õπ¢Õߧ√Ÿ ‡™àπ - °“√«‘®—¬‡™‘ß ”√«®¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫§√Ÿ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ·≈–∫ÿ§≈“°√¢Õ߇¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „π°“√¥”‡π‘πß“π¥â“πÀ≈—° Ÿµ√ ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õ𠇙àπ «‘∏’ Õπ¢Õߧ√Ÿ°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√∫√‘À“√À≈—° Ÿµ√¢ÕߺŸâ∫√‘À“√ °“√π‘‡∑»¢Õß»÷°…“π‘‡∑»°å ‡ªìπµâπ - °“√ —߇§√“–Àåß“π«‘®¬‡°’¬«°—∫«‘∏ Õπ ·≈– ◊Õ°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® — Ë ’ Ë Ë®“°π“π“ª√–‡∑» ·≈–π”º≈°“√ —߇§√“–Àå ‰ª∑¥≈Õß„™â°àÕπ‡º¬·æ√à - »÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–æ—≤π“«‘∏°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑’®–‡ªìπµ—«Õ¬à“ß (Best Practice) ’ ˇæ◊ËÕ„Àâµ√Ÿ‡ÀÁπ·π«∑“ß∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ·≈–°√–µÿâπ„Àâ§√Ÿ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑—»π§µ‘·≈–«‘∏°“√ Õπ ’ - °“√«‘®¬æ—≤π“惵‘°√√¡¢Õߧ√Ÿ„Àâ„™âº≈°“√€

×