แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

 • 3,264 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,264
On Slideshare
3,007
From Embeds
257
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
77
Comments
0
Likes
0

Embeds 257

http://pcccrsocialmedia.wordpress.com 226
http://krupornpana2555.wordpress.com 31

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
 • 2. ·π«∑“ß°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
 • 3. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒæ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú æ.». ÚııÛ®”π«πæ‘¡æå ı, ‡≈à¡ISBN 978-616-202-167-1æ‘¡æå∑’Ë ‚√ßæ‘¡æå™ÿ¡πÿ¡ À°√≥å°“√‡°…µ√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ®”°—¥ ˜˘ ∂ππß“¡«ß»å«“π ·¢«ß≈“¥¬“« ‡¢µ®µÿ®—°√ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ Ò˘ ‚∑√. -ÚıˆÒ-Ùıˆ˜ ‚∑√ “√ -Úı˜˘-ıÒÒ π“¬‚™§¥’ ÕÕ ÿ«√√≥ ºâŸæ‘¡æåºâŸ‚¶…≥“ æ.». ÚııÛ
 • 4. §”π” °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‰¥â¡’§” —Ëß„Àâ„™âÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ÚııÒ „π‚√߇√’¬πµâπ·∫∫·≈–‚√߇√’¬π∑’Ë¡’§«“¡æ√âÕ¡„π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ „πªï°“√»÷°…“ ÚııÚ·≈–„™â „ π‚√߇√’ ¬ π∑—Ë « ª√–‡∑» „πªï ° “√»÷ ° …“ ÚııÛ À≈— °  Ÿ µ √π’È ‡ ªì π À≈— °  Ÿ µ √∑’Ë „ ™â · 𫧑 ¥À≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π (Standards-based Curriculum) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ ‡ ªì π ‡ªÑ “ À¡“¬„π°“√æ— ≤ π“§ÿ ≥ ¿“溟⠇ √’ ¬ π ‚¥¬¡“µ√∞“π°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ ‰ ¥â √ –∫ÿ ‘Ëß∑’˺⟇√’¬πæ÷ß√Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘‰¥â ‡¡◊ËÕ ”‡√Á®°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°¿“§ à«π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß„π°“√®—¥°“√»÷°…“ ‰¥â¬÷¥‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“·≈– à߇ √‘¡„À⺟â‡√’¬π‰¥â∫√√≈ÿ§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿ¥ß°≈à“«¥â«¬°“√¥”‡π‘π°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õ‘ß¡“µ√∞“π (Standards-based â —Instruction) °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë –∑âÕπ¡“µ√∞“π (Standards-based Assessment)‡æ◊ËÕ„Àâ°√–∫«π°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π®÷߉¥â®¥∑”‡Õ° “√ª√–°Õ∫À≈—° Ÿµ√‡æ◊ÕÕ∏‘∫“¬¢¬“¬§«“¡„À⺇°’¬«¢âÕß∑ÿ°ΩÉ“¬ È È — Ë Ÿâ Ë∑—Èß√–¥—∫™“µ‘ ∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë™—¥‡®πµ√ß°—π √«¡∑—Èß√à«¡°—π√—∫º‘¥™Õ∫·≈–∑”ß“π√à«¡°—πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ‡Õ° “√ª√–°Õ∫À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ∑’Ë®—¥∑”¢÷Èπª√–°Õ∫¥â«¬‡Õ° “√®”π«π ı ‡≈à¡ ‡≈à¡∑’Ë Ò ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫°√–∫«π°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√µ≈Õ¥·π« ∑—ßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π °√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘π È È È Ë·≈–À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ µ≈Õ¥®π·π«§‘¥ ”§—≠¢Õß°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈„π™—Èπ‡√’¬π πÕ°®“°π—Èπ¬—ß ◊ËÕ “√°—∫Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß„À⇢Ⓞ®∂÷ß∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë„π°“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√®—¥°“√»÷°…“ ‡≈à ¡ ∑’Ë Ú ·π«∑“ß°“√®— ¥ °“√‡√’ ¬ π√Ÿâ „Àâ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ‡°’Ë ¬ «°— ∫ ·π«§‘ ¥ °“√®— ¥ °“√‡√’ ¬ π√Ÿâ∑’Ë ¡’ ¡ “µ√∞“π‡ªì π ‡ªÑ “ À¡“¬  ◊Ë Õ °“√®— ¥ °“√‡√’ ¬ π√Ÿâ °“√®— ¥ ∑”§”Õ∏‘ ∫ “¬√“¬«‘ ™ “ °“√®— ¥ ∑”Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ µ≈Õ¥®π·π«∑“ß°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë à߇ √‘¡„À⺟â‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
 • 5. ‡≈à¡∑’Ë Û ·π«ªØ‘∫—µ‘°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫¢âÕ·π–π”„π°“√®—¥∑”√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“ ·π«ªØ‘∫—µ‘∑Ë’¥’„π°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°«‘™“ ·π«∑“ß°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ „π√–¥—∫™—Èπ‡√’¬π∑’Ë𔉪 Ÿà°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„À⇵Á¡»—°¬¿“æ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õߧ«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§§≈ ‡≈à¡∑’Ë Ù ·π«∑“ß°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫·π«°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë¡ÿàß„À⺟â‡√’¬π‰¥âæ—≤π“µπ‡Õßµ“¡»—°¬¿“æÕ¬à“ß√Õ∫¥â“π ‚¥¬‡ πÕ‡ªìπ·π«∑“ß°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ∑—Èߥâ“π°‘®°√√¡·π–·π« °‘®°√√¡π—°‡√’¬π ·≈–°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå „Àâ°—∫ºŸâ∫√‘À“√ §√Ÿ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß „™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ‡≈à¡∑’Ë ı ·π«∑“ß°“√æ—≤π“°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’¬«°—∫𑬓¡ µ—«™’«¥ 惵‘°√√¡∫àß™’·≈–‡°≥±å°“√„À⧖·ππ∑ÿ°√–¥—∫°“√»÷°…“ ·≈–¡’°“√𔇠πÕ Ë È— È·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’ À≈—°°“√‡°’ˬ«°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πµ≈Õ¥®π°“√√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘ ºŸâ‡™’ˬ«™“≠·µà≈– “¢“ §≥“®“√¬å »÷°…“π‘‡∑»°å ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ §√ŸºŸâ Õπ ·≈–ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß µ≈Õ¥®ππ—°«‘™“°“√¢Õß ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ·≈–Àπ૬ߓπµà“ß Ê ∑’Ë¡’ à«π‡°’ˬ«¢âÕß„π°“√®—¥∑”‡Õ° “√™ÿ¥π’È„Àâ ”‡√Á®≈ÿ≈à«ß¥â«¬¥’ À«—ß«à“ ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√∑—Èß ı ‡≈à¡π’È®–‡ªìπª√–‚¬™πå ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ §√ŸºŸâ Õπ ·≈–Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß „Àâ “¡“√∂æ— ≤ π“À≈— °  Ÿ µ √ ®— ¥ °“√‡√’ ¬ π√Ÿâ ·≈–¥”‡π‘ π °“√«— ¥ ·≈–ª√–‡¡‘ π º≈‰¥â Õ ¬à “ ß¡’ ª √– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “æ‡æ◊ËÕæ—≤𓇬“«™π‰∑¬„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ¡’∑—°…–°√–∫«π°“√§‘¥ ‡ªìπ§π¥’ ¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–¥”√ß™’«‘µ„π —ߧ¡‰¥âÕ¬à“߇ªìπ ÿ¢ (𓬙‘π¿—∑√ ¿Ÿ¡‘√—µπ) ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
 • 6.  “√∫—≠ Àπâ“Ò. §«“¡π” ÒÚ. ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ÚÛ. °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫™“µ‘ Ò ë °“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ÒÚ ë °“√ à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ¢ÕßÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß Òˆ ë °“√°”°—∫¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ√–¥—∫°“√»÷°…“ Ò¯Ù. °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ÚÒ ë °“√®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ÚÛı. °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ Ûˆ ë °“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ Û¯¿“§ºπ«° ˜Ò‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß ˜˜§≥–ºŸ®¥∑” â— ˜˘
 • 7. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 1Ò. §«“¡π” °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‰¥âª√–°“»„™âÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ÚııÒ ´÷Ëßæ—≤π“¡“®“°À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ‚¥¬¡’°“√ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢®ÿ¥∑’ˇªìπªí≠À“Õÿª √√§„π°“√π”À≈—° Ÿµ√ Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘„Àâ¡’§«“¡™—¥‡®π ·≈–‡À¡“– ¡¬‘Ëߢ÷Èπ∫π∞“π¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ‰¥â®“°°“√»÷°…“«‘®¬ ·≈–µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊Õß ª√–°Õ∫°—∫ — Ë¢âÕ¡Ÿ≈®“°·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë Ò „π à«π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√æ—≤π“∑√—欓°√¡πÿ…¬å ·≈–®ÿ¥‡πâπ¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√„π°“√æ—≤𓇬“«™π Ÿ»µ«√√…∑’Ë ÚÒ ®÷ß¡’°“√ à∑∫∑«πÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ‡æ◊ËÕ𔉪 Ÿà°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ∑’Ë¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ™—¥‡®π∑—È߇հ “√À≈—° Ÿµ√ ·≈–°“√π”À≈—° Ÿµ√ Ÿà°“√ªÆ‘∫—µ‘ æ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡√æ—≤π“ª√–‡∑»æ◊Èπ∞“π„π°“√¥”√ß™’«‘µ°“√æ—≤π“ ¡√√∂π–·≈–∑—° Õ¬à“߉√°Áµ“¡ °“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‰¥â ®”‡ªìπµâÕßÕ“»—¬°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∑ÿ°Ω⓬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßµâÕß¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë™—¥‡®πµ√ß°—π‡°’Ë¬«°—∫À≈—° Ÿµ√ √«¡∑—È߇¢â“„®∂÷ß∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ‡Õß ·≈– “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡æ◊ËÕ°àÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫π´÷ß¡’°“√°√–®“¬Õ”π“® Ÿ∑Õß∂‘π ·≈– ∂“π»÷°…“„Àâ¡ «π√à«¡§‘¥ √à«¡µ—¥ ‘π„® — Ë àâ Ë ’à„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√¢Õßµπ‡Õßπ—Èπ µâÕßÕ“»—¬°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß·π«§‘¥ «‘∏’°“√ √Ÿª·∫∫ ·≈–ª√—∫‡ª≈’ˬπ°√–∫«π∑—»πå (Paradigm shift) ®“°°√Õ∫·π«§‘¥‡¥‘¡ Ÿà·π«§‘¥„À¡à §«“¡√Ÿâ „À¡à«‘∏’°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘„À¡àÊ ´÷ËßµâÕß¡’§«“¡‡°’ˬ«‡π◊ËÕß —¡æ—π∏å°—πÀ≈“¬√–¥—∫µ—Èß·µà√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ (Curriculum Administration) ‡ªìπ°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë¡’¢Õ∫¢à“¬°«â“ߢ«“ߧ√Õ∫§≈ÿ¡À≈“¬¡‘µ‘ ‡°’ˬ«¢âÕß°—∫∫ÿ§§≈À≈“¬ΩÉ“¬ ·≈–µâÕßÕ“»—¬Õߧåª√–°Õ∫ªí®®—¬‡°◊ÈÕÀπÿπµà“ßÊ ¡“°¡“¬ ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ°“√∫√‘À“√°‘®°√√¡∑ÿ°™π‘¥„π‚√߇√’¬π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ„À≥âº≈¥’·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ¢âÕ¡Ÿ≈„π‡Õ° “√©∫—∫π’È®–‡πâπ‡©æ“–ª√–‡¥Á𠔧—≠„π‡√◊ËÕߢÕß°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ °“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ·≈–°“√°”°—∫¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ ‚¥¬π”‡ πÕ„Àâ‡ÀÁπ¿“æµ≈Õ¥·π«µ—ß·µà√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫ È∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“ ·≈–®–‡πâπ‡ªìπ摇»…‡°’ˬ«°—∫°“√¥”‡π‘π°“√„π ∂“π»÷°…“´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπÀπà«¬ß“π ”§—≠∑’Ë ÿ¥„π°“√π”À≈—° Ÿµ√ Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘ ‡Õ° “√©∫—∫π’È®–™à«¬„À⺟â∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“§√ŸºŸâ Õπ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π‚√߇√’¬π‡ÀÁπ·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘πß“π„π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ √«¡∑—Èß°“√ à߇ √‘¡ ·≈–¥Ÿ·≈¥â“π§ÿ≥¿“æ°“√®—¥°“√»÷°…“„Àâ∫√√≈ÿº≈µ“¡‡®µπ“√¡≥å¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√
 • 8. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 2 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒÚ. ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ „π™à«ß∑»«√√…∑’˺à“π¡“ ª√–‡∑»µà“ß Ê „π‚≈°‰¥â¡’°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¢Õßµπ ‚¥¬¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–„™â‡ªìπ‡°≥±å„π°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ ‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ ∑—π°—∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߥâ“π —ߧ¡ ‡»√…∞°‘®·≈–‡∑§‚π‚≈¬’„π‚≈°¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∫àß∫Õ°∂÷ß ‘Ëß∑’˧“¥À«—ßÀ√◊Õ®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ߢÕß°“√»÷°…“«à“Õ–‰√ §◊Õ ‘ß∑’µÕß°“√„Àâπ°‡√’¬π∑ÿ°§π√Ÿ·≈–ªØ‘∫µ‰¥â ‡æ◊Õ°“√¥”‡π‘π™’«µ Ë Ë â — â — ‘ Ë ‘‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’„π —ߧ¡ ·≈– ”À√—∫°“√»÷°…“µàÕ„π√–¥—∫ ŸßµàÕ‰ª  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬π—Èπ‰¥â¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–‡°≥±å„π°“√æ—≤π“·≈–µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¢ÕߺŸâ‡√’¬π„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¯ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â·°à Ò) ¿“…“‰∑¬ Ú) §≥‘µ»“ µ√å Û) «‘∑¬“»“ µ√å Ù)  —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ ı)  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ ˆ) »‘≈ª– ˜) °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¯) ¿“…“µà“ߪ√–‡∑» ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿ‡ªìπ‡ ¡◊Õπ°√Õ∫∑‘»∑“ß„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡æ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬π â Ë â„À⡧«“¡√Ÿ§«“¡ “¡“√∂Õ—π‡ªìπæ◊π∞“𮔇ªìπ„π‚≈°ªí®®ÿ∫π¥â«¬‡Àµÿπ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿ®ß∂◊Õ‡ªìπ ’ â È — È’ â÷µ—«®—°√ ”§—≠„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπæ—≤π“°“√»÷°…“∑—Èß√–∫∫ ‡æ√“–¡“µ√∞“π∫Õ°„Àâ∑√“∫«à“®– Õπ·≈–ª√–‡¡‘πÕ–‰√ ·≈– à«π°≈“ß®–¡’°≈‰°„π°“√µ√«® Õ∫‡æ◊ËÕª√–°—π√–¥—∫§ÿ≥¿“楗߰≈à“«‚¥¬„™â√–∫∫°“√ª√–‡¡‘π¿“¬„π·≈–°“√ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ° ´÷Ëß√«¡∂÷ß°“√∑¥ Õ∫√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–√–¥—∫™“µ‘∑®–‡ªìπµ—«∫àß™’ ”§—≠«à“  ∂“π»÷°…“®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπæ—≤π“„À⺇√’¬π Ë’ È Ÿâ¡’§ÿ≥¿“浓¡∑’Ë¡“µ√∞“π°”Àπ¥À√◊Õ‰¡à
 • 9. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 3À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“®“°À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ‡æ◊ËÕ·°â ‰¢ªí≠À“Õÿª √√§∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√∑’˺à“π¡“ ·≈–‡æ◊Ëՙ૬„Àâ°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“欑Ëߢ÷Èπ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ¬÷¥À≈—°°“√ ·≈–·π«§‘¥ ”§—≠§◊Õ ¡’¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π(Standards-based curriculum) ‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¡’∫∑∫“∑Àπâ “ ∑’Ë „π°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢÷Èπ ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’§«“¡ ”§—≠ ”À√—∫∑ÿ°ΩÉ“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕ߇™àπ‡¥’¬«°—∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ·µà°”Àπ¥µ—«™’È«—¥  “√–°“√‡√’¬π√Ÿ·°π°≈“ß ‡æ◊Õ„À♥‡®π ·≈– –¥«°„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ â Ë — ºŸâ‡√’¬π - ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ™à«¬„À⺟â‡√’¬π∑√“∫∂÷ß ‘Ëß∑’˵πµâÕß√Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘‰¥â √«¡∑—Èߧÿ≥≈—°…≥– ”§—≠ ´÷Ë߇ªìπ ‘Ëß∑â“∑“¬°√–µÿâπ„À⺟â‡√’¬π¡’§«“¡æ¬“¬“¡∑’Ë®–°â“«‰ª„Àâ∂÷ß®ÿ¥π—Èπ ºŸâ   Õπ - ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ°√Õ∫·≈–·π«∑“ß„π°“√ √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈ ∑”„Àâ∑√“∫«à“Õ–‰√‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠∑’Ëπ—°‡√’¬π§«√®–√Ÿâ ·≈–ªÆ‘∫—µ‘‰¥â ™ÿ¡™π ∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–√–¥—∫™“µ‘ - ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªì𧫓¡§“¥À«—ß∑“ß°“√»÷°…“∑’˵—È߉«â√à«¡°—π ™à«¬„Àâ∑°ΩÉ“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ◊ËÕ “√‡¢â“„®µ√ß°—π‡°’Ë¬«°—∫À≈—° Ÿµ√ ∑”„Àâ∫ÿ§§≈ ·≈– à«πµà“ß Ê ÿ„π√–∫∫°“√»÷°…“∑”ß“π√à«¡°—π„π°“√«“ß·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–¡’∑‘»∑“ß∑’Ë™—¥‡®π¬‘Ëߢ÷Èπ ¥â«¬‡Àµÿπ’È„π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡æ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬π‰ª Ÿ¡“µ√∞“π§√Ÿº Õπ Ë â à Ÿâ·≈–ºŸâ¡’ à«π‡°’ˬ«¢âÕß„π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ®”‡ªìπµâÕß¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß¡“µ√∞“π ·≈–°√–∫«π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π‡ªìπÕ¬à“ߥ’≈—°…≥– ”§—≠¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π °“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠·µà¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ®–‰¡à°àÕ„À⇰‘¥°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„¥ Ê ‰¥â‡≈¬À“°‰¡à¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß¡“µ√∞“π‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß®√‘ß®—ß °“√ √â“ßÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë —¡æ—π∏åÀ√◊ÕÕ‘ß°—∫¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß™—¥‡®π®–™à«¬æ—≤π“„À⺟â‡√’¬π¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ (Carr J.F. & Harris D.E., 2001, Codd, J.,Gordon, L. & Harker, R, 1990) „π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√·≈–®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà¡“µ√∞“π §√ŸºŸâ Õπ ·≈–ºŸâ¡’ à«π‡°’ˬ«¢âÕß„π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√®”‡ªìπµâÕ߇¢â“„®·π«§‘¥À≈—°°“√ ·≈–·π«ªØ‘∫µ‘¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π´÷Ëß¡’≈—°…≥–∑’Ë ”§—≠ §◊Õ —
 • 10. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 4 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ Ò. ¡“µ√∞“π‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ¢Õß°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π∑ÿ°√–¥—∫ „π√–∫∫°“√»÷°…“∑’Ë¡’¡“µ√∞“π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬π—Èπ °√–∫«π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√µ≈Õ¥·π«µ—Èß·µà√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ √–¥—∫ ∂“π»÷°…“µ≈Õ¥®π∂÷ß√–¥—∫™—Èπ‡√’¬π®–µâÕ߇πâπ·≈–¬÷¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπÀ≈—°·≈–‡ªÑ“À¡“¬ ”§—≠ π—°°“√»÷°…“ ·≈–π—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π‡™◊ËÕ«à“ °“√π”¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰ª ŸàÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈–°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—π‡√’¬π‡ªìπ‡√◊Õß∑’ ”§—≠∑’ ¥ ‡æ√“–‡ªìπ¢—πµÕπ¢Õß°“√π” ‘ß∑’§“¥À«—ß„π√–¥—∫™“µ‘‰ª°àÕ„À⇰‘¥ È Ë Ë Ëÿ È Ë Ëº≈„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ¥—ßπ—Èπ°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ„À⇙◊ËÕ¡‚¬ß°—∫¡“µ√∞“π®÷߇ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë∑ÿ°ΩÉ“¬§«√„À⧫“¡ π„®Õ¬à“ß®√‘ß®—ß ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘ËßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬ππ—Èπ¡’º≈‚¥¬µ√ßµàÕºŸâ‡√’¬π ®”‡ªìπ∑’˧√ŸºŸâ ÕπµâÕ߇Փ„®„ à‡ªìπ摇»…«à“‡ªÑ“À¡“¬ °‘®°√√¡ °“√‡√’¬π°“√ Õπ  ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ À√◊Õ«‘∏’°“√ª√–‡¡‘πº≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß —¡æ—π∏å°—∫¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√ŸâÀ√◊Õ‰¡à‡æ’¬ß‰√
 • 11. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 5 §«“¡ —¡æ—π∏凙◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ√–¥—∫™“µ‘°—∫°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ √–¥—∫ ∂“π»÷°…“ ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬π ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π √–¥—∫™“µ‘ °√Õ∫À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ √–¥—∫∑âÕß∂‘π Ë °“√∫√√≈ÿ¡“µ√∞“π °√Õ∫À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ √–¥—∫ ∂“π»÷°…“ §«“¡ π„® §«“¡µâÕß°“√ °“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬π ¢ÕߺŸâ‡√’¬π À≈—°∞“π·≈–√àÕß√Õ¬¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªÑ“À¡“¬/®ÿ¥‡πâπ °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ ™‘Èπß“π À√◊Õ¿“√–ß“π ¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ∑’π°‡√’¬πªØ‘∫µ‘ Ë — — °“√ª√–‡¡‘π - ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π- ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ - §”Õ∏‘∫“¬§ÿ≥¿“æß“π- ªí≠À“ - ·π«°“√„À⧖·ππ- ‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠„π™ÿ¡™π º≈ß“πµ—«Õ¬à“ß∑’Ë ‰¥â¡“µ√∞“π
 • 12. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 6 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ Ú. Õߧåª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫¡“µ√∞“π π—°°“√»÷°…“ ·≈–π—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π‡™◊ËÕ«à“ °“√π”¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª ŸÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈–°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—π‡√’¬π‡ªìπ‡√◊Õß∑’ ”§—≠∑’ ¥ ‡æ√“–‡ªìπ¢—πµÕπ à È Ë Ë Ëÿ È¢Õß°“√π” ‘Ëß∑’˧“¥À«—ß„π√–¥—∫™“µ‘‰ª°àÕ„À⇰‘¥º≈„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ¥—ßπ—Èπ°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ„À⇙◊ËÕ¡‚¬ß°—∫¡“µ√∞“π ∑ÿ°Õߧåª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√‰¡à«à“®–‡ªìπ‡π◊ÈÕÀ“ “√–∑’Ë Õπ °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ ™‘Èπß“π/¿“√–ß“π∑’˺Ÿâ‡√’¬πµâÕߪؑ∫—µ‘ ‡°≥±å°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ µâÕ߇™◊ËÕ¡‚¬ß  –∑âÕπ ‘Ëß∑’˵âÕß°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ„π°“√ÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√·≈–®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß·≈–§√ŸºâŸ ÕπµâÕß«‘‡§√“–À委 ”§—≠ (Key word) «à“¡“µ√∞“π ·≈–µ—«™’«¥π—π√–∫ÿ«“π—°‡√’¬π§«√√ŸÕ–‰√ ·≈–∑”Õ–‰√‰¥â È— È à âÀ√◊ÕµâÕß°“√„ÀâºâŸ‡√’¬π¡’§ÿ≥≈—°…≥– ‡®µ§µ‘ §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ–‰√ ¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√«‘‡§√“–Àåπ’È®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠„π°“√°”Àπ¥Õߧåª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√¥—ß°≈à“«µàÕ‰ª Û. Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ§◊ÕÀ—«„®¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ °“√ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ (Unit of learning) ∂◊Õ‡ªìπ¢—ÈπµÕπ∑’Ë ”§—≠¢Õß°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π ‡æ√“–Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ®–¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õ߇π◊ÈÕÀ“ °‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ  ◊ËÕ°“√‡√’¬π °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ´÷Ëß®–π”¡“µ√∞“π‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ª√—™≠“°“√»÷°…“„π¬ÿ§∑’˺à“π¡“π—Èπ¡—°®–‡πâπ°“√ Õπ‡π◊ÕÀ“ “√– ¥—ßπ—π√Ÿª·∫∫À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π¬ÿ§°àÕπ®÷ß¡’≈°…≥–‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√Ց߇π◊ÕÀ“ È È — È(Content-based curriculum) °“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈„πÀ≈—° Ÿµ√√Ÿª·∫∫π’È°Á‡πâπ∑’Ë°“√®¥®”‡π◊ÈÕÀ“„Àâ ‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈–‡°≥±å°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°Á°”À𥇪ìπ®ÿ¥ª√– ß§å‡™‘ß惵‘°√√¡ (BehavioralObjectives) °“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√≈—°…≥–π’È„À⧫“¡ ”§—≠°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–°“√∑àÕß®” À≈—° Ÿµ√·∫∫Õ‘ß¡“µ√∞“π‡πâπ°“√ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’¡“µ√∞“π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬(Standards-based unit) ¡’°“√°”Àπ¥·°àπ‡√◊ËÕߢÕßÀπ૬ (Theme) ´÷Ë߇Õ◊ÈÕµàÕ°“√À≈Õ¡√«¡‡π◊ÈÕÀ“¢Õß»“ µ√å “¢“µà“ßÊ ‡¢â“¥â«¬°—π‡ªìπÀπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ∫Ÿ√≥“°“√ ·≈–°”Àπ¥ß“π„Àâºâ‡√’¬π ŸªØ‘∫—µ‘ ‡æ◊ËÕΩñ°Ωπ ·≈–‡ªìπ√àÕß√Õ¬ ”À√—∫ª√–‡¡‘π«à“ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂∂÷ß√–¥—∫∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ¡“µ√∞“πÀ√◊Õ‰¡à ¥—ßπ—Èπ¡“µ√∞“π∑’ˇªìπ‡ªÑ“À¡“¬„π·µà≈–Àπ૬°“√‡√’¬π√ŸâÕ“®¡’‰¥âÀ≈“¬¡“µ√∞“π ·≈–Õ“®¡“®“°À≈“°À≈“¬ “¢“«‘™“ ·≈–Õ“®¡’∑ß¡“µ√∞“π∑’‡ªìπ‡π◊ÕÀ“ ¡“µ√∞“π È— Ë È∑’ˇπâπ∑—°…–°√–∫«π°“√ (Carr, J.F. & Harris, D.E., 2001) °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπÀπ૬≈—°…≥–π’ȇπ◊ÈÕÀ“ “√– ·≈–°‘®°√√¡®÷߇ªìπ‡æ’¬ßÀπ∑“ß (means) ∑’Ë®–π”擺Ÿâ‡√’¬π‰ª∂÷ßÀ≈—°™—¬ (Ends) §◊Õ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥ ºŸâ‡√’¬πÕ“®∫√√≈ÿ∂÷ß¡“µ√∞“π‡¥’¬«°—π¥â«¬‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–«‘∏’°“√∑’Ë·µ°µà“ß°—π‰¥â π—°«‘™“°“√ ·≈–π—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π‡™◊ËÕ«à“ À≈—° Ÿµ√≈—°…≥–π’È Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸâ‡√’¬π·≈–∑âÕß∂‘ËπÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
 • 13. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 7 Ù. °√–∫«π°“√ ·≈–¢—ÈπµÕπ°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ „π°“√ÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ ÕπÕ‘ß¡“µ√∞“ππ—π  “¡“√∂∑”‰¥âÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ȇæ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬π„Àâ∫√√≈ÿ∂߇ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π¡‘‰¥â¡°“√°”Àπ¥À√◊Õ®—¥≈”¥—∫¢—πµÕπ∑’·πàπÕ𵓬µ—« Ë â ÷ ’ È Ë¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫‡Àµÿº≈ «—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–§«“¡®”‡ªìπ¢Õß·µà≈–∫√‘∫∑ (Carr J.F. & Harris D.E., 2001;Solomon, P.G., 1998) ‡™àπ Õ“®‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√«‘‡§√“–Àå¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√ŸâÀ√◊ÕÕ“®‡√‘Ë¡®“°°“√°”Àπ¥À—«¢âÕ/ª√–‡¥Áπªí≠À“∑’Ëπà“ π„® À√◊Õ‡√‘Ë¡®“°∫∑‡√’¬π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‡¥‘¡·≈â« ‚¥¬‡™◊ËÕ¡‚¬ßÀ—«¢âÕÀ√◊Õ∫∑‡√’¬ππ—Èπ Ê «à“ Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ„¥∫â“ß Õ¬à“߉√°Áµ“¡ √Ÿª·∫∫∑’ˇªìπ∑’Ë√â®—° ·≈–„™âÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬∑’Ë ¥§◊Õ°“√ÕÕ°·∫∫¬âÕπ°≈—∫ (Backward design) ´÷Ë߇ªìπ√Ÿª·∫∫∑’Ë Ÿ ÿ ¡“æ—π∏å∑“ß°“√π‘‡∑» ·≈–æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ (Association for Supervision and CurriculumDevelopment) ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·≈–ºŸâ‡™’ˬ«™“≠¥â“πÀ≈—° Ÿµ√®”π«π¡“°‡ πÕ·π–«à“ ‡ªìπ°“√ÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà¡“µ√∞“π‚¥¬°“√‡Õ“º≈≈—æ∏å ÿ¥∑⓬∑’˵âÕß°“√ §◊Õ §ÿ≥¿“溟â‡√’¬πµ“¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–µ—«™’È«—¥‡ªìπµ—«µ—Èß °“√ÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√≈—°…≥–π’È®–‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√«‘‡§√“–Àå¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥∑’Ë°”À𥇪ìπ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÀπ૬°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈â«®÷ß°”À𥙑Èπß“πÀ√◊Õ¿“√–ß“π∑’˵âÕß°“√„À⺟â‡√’¬πªØ‘∫—µ‘ ·≈–°”À𥇰≥±å„π°“√ª√–‡¡‘πß“π°àÕπ °“√°”Àπ¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ °“√‡√‘Ë¡µâπ·µà≈–«‘∏’¡’∑ÈߢâÕ¥’·≈–¢âÕ®”°—¥ §√ŸºŸâ Õπ®÷ߧ«√„™â«‘∏’°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ·≈–æ‘®“√≥“µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ — ı. °“√ª√–‡¡‘πº≈ –∑âÕπ¡“µ√∞“πÕ¬à“ß™—¥‡®π ¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—πÕ¬à“ß„°≈♑¥ °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈∂◊Õ«à“‡ªìπ®ÿ¥∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢—ÈπµÕπÀπ÷ËߢÕß°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√·∫∫Õ‘ß¡“µ√∞“π ·π«§‘¥¥â“π°“√»÷°…“„π ¬ÿ§ªí®®ÿ∫π‰¥âª√—∫‡ª≈’¬π®“°¬ÿ§∑’‡πâπ惵‘°√√¡π‘¬¡ (Behaviorism) ´÷ß«—¥ª√–‡¡‘πº≈ — Ë Ë Ë°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å¬àÕ¬ ‡ªìπ¬ÿ§∑’Ë„À⧫“¡ ”§—≠·°à°“√ª√–‡¡‘π„πÕߧå√«¡‚¥¬‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫¡“µ√∞“π‡ªì𠔧—≠ π—°«‘™“°“√„π¬ÿ§¢Õß°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“∑’Ë¡’¡“µ√∞“π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬µà“ß¡’§«“¡‡ÀÁπ Õ¥§≈âÕß°—π«à“°“√®–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“‰¥âÕ¬à“ߪ√– ∫§«“¡ ”‡√Á®π—Èπ¡“µ√∞“πµâÕ߇ªìπµ—«‡∑’¬∫‡§’¬ß
 • 14. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 8 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ¡“µ√∞“π °“√ª√–‡¡‘πº≈ ë √–¥—∫™—π‡√’¬π È ë √–¥—∫™—Èπ ∂“π»÷°…“ ë √–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ë √–¥—∫™“µ‘ ∑’ ”§—≠„π°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑ÿ°√–¥—∫ ‰¡à«“®–‡ªìπ√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫∑âÕß∂‘π Ë à ËÀ√◊Õ‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“ ·≈–∑’ ”§—≠∑’ ¥§◊Õ √–¥—∫ ∂“π»÷°…“ ·≈–√–¥—∫™—π‡√’¬π (Solomon, P.G., È Ë Ë Ëÿ È1998; Newmann F.M., Secada W.G., and Wehlage G.G.,1995) ¥—ßπ—Èπ‡°≥±åµà“ß Ê À√◊Õ√àÕß√Õ¬À≈—°∞“π„π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π®–µâÕ߇™◊ËÕ¡‚¬ß·≈– –∑âÕπ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß™—¥‡®π·≈–¡’§«“¡™—¥‡®π„π°“√∑’Ë®–∫àß™’È ‰¥â«à“ºŸâ‡√’¬π∫√√≈ÿ∂÷ß¡“µ√∞“πÀ√◊Õ‰¡à ‡æ’¬ß„¥ À“°¬—߉¡à∫√√≈ÿ¡’®¥„¥∫â“ß∑’®–µâÕßæ—≤π“ ¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿ¢ÕߺŸ‡√’¬ππ’È π—∫‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠¡“° ÿ Ë â â„π°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕæ—≤𓇬“«™π¢Õß™“µ‘„À⡧ÿ≥¿“浓¡∑’Ë¡ÿàßÀ«—ßµàÕ‰ª ’ªí®®—¬ Ÿ§«“¡ ”‡√Á® à °“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√„π√–∫∫°“√»÷°…“∑’¡¡“µ√∞“π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ ®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® Ë’¡“°πâլ撬߄¥¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ªí®®—¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßÀ≈“¬ª√–°“√∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à Ò. °“√¡’ à«π√à«¡ : æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÚ ‰¥â¡ÿà߇πâπ°“√°√–®“¬Õ”π“®·≈–°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“ ‚¥¬„ÀâÀπ૬ߓπµà“ß Ê ∑ÿ°√–¥—∫∑—Èß√–¥—∫™“µ‘ ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“  ∂“π»÷°…“ µ≈Õ¥®π™ÿ¡™π·≈–ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕ߉¥â‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“ ·≈–°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ¥—ßπ—π°“√®—¥°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π„Àâ∫√√≈ÿ®¥¡ÿßÀ¡“¬‰¥â È È È ÿ àÀπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√∑ÿ°√–¥—∫µâÕß¡’°“√ª√– “π —¡æ—π∏å·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫¿“§ à«πµà“ß Ê ºŸ¡ «π‰¥â «π‡ ’¬´÷ß√«¡∂’ß¿“§∏ÿ√°‘®‡Õ°™π ∫‘¥“¡“√¥“ ºŸª°§√Õß ·≈–∫ÿ§§≈ â ’à à Ë â„π™ÿ¡™πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√æ—≤π“ ·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ú. ¡ÿàß Ÿà‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π : ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∫àß∫Õ°∂÷߇ªÑ“À¡“¬À√◊Õ§«“¡§“¥À«—ß∑“ß°“√»÷°…“∑’˵âÕß°“√„À⇰‘¥„πµ—«ºŸâ‡√’¬π∑ÿ°§π ∑ÿ°Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßµâÕ߬÷¥‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π §◊Õ °“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥—ßπ—Èπ°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·≈–°“√¥”‡π‘πß“πµà“ß Ê ¢ÕßÀπ૬ߓπ∑“ß°“√»÷°…“∑—ß„π√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫∑âÕß∂‘π ·≈–√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ È Ë
 • 15. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 9µâÕßµ√–Àπ—°·≈–¡ÿ߉ª„π∑‘»∑“߇¥’¬«°—π „π°“√∑’®–æ—≤π“ºŸ‡√’¬π„Àâ∫√√≈ÿµ“¡¡“µ√∞“π´÷߇ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ à Ë â Ë∑’Ë°”À𥉫â√à«¡°—π  ‘Ë߇À≈à“π’È®–™à«¬„Àâ°“√®—¥°“√»÷°…“¡’§«“¡™—¥‡®π·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“欑Ëߢ÷Èπ Û. °“√∫√‘ À “√®— ¥ °“√∑’Ë ¡’ ª √– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “æ : °“√®— ¥ À≈— °  Ÿ µ √°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“π®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® µâÕß¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑’Ë¥’ ¡’°“√«“ß·ºπ ·≈–¥”‡π‘πß“πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß ·≈–¡’°“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ∑—Èߥâ“πß∫ª√–¡“≥ ∑√—欓°√ ∫ÿ§≈“°√ µ≈Õ¥®π¡’°“√æ—≤π“»—°¬¿“溟⇰’ˬ«¢âÕß ‡æ√“– ‘Ë߇À≈à“π’È®– àߺ≈µàÕª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“π„π°“√æ—≤𓇬“«™π¢Õß™“µ‘‰ª Ÿà§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë°”À𥉫â Ù. °“√¡’√–∫∫°”°—∫µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ∑’¥’ : °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟‡√’¬π„π√–¥—∫°“√»÷°…“ Ë â¢—πæ◊π∞“π‡ªìπ√“°∞“π¢Õß°“√æ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߪ√–‡∑» ®÷ßπ—∫‡ªìπ¿“√°‘®∑’ ”§—≠¬‘ß È È Ë Ë®”‡ªìπµâÕß¡’√–∫∫°”°—∫µ‘¥µ“¡§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√®—¥°“√»÷°…“ ‡æ◊Õ„Àâ¡π„®«à“ºŸ‡√’¬π¡’§«“¡°â“«Àπâ“ Ë —Ë â„π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∫√√≈ÿ§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥ √«¡∑—ÈßµâÕß¡’°‘®°√√¡∑’Ë™—¥‡®π∂÷ß°“√¥”√ß√—°…“¡“µ√∞“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π∑ÿ°√–¥—∫ ®–µâÕß¡’°“√√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ Ÿ “∏“√≥– ·≈–ºŸ∑‡°’¬«¢âÕ߉¥â∑√“∫ µ≈Õ¥®π¡’°“√π”º≈°“√µ√«® Õ∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“扪‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ à â ’Ë Ë„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√®—¥°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§ÿ≥¿“浓¡∑’˧“¥À«—߉«âµàÕ‰ª
 • 16. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 10 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒÛ. °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫™“µ‘  ”π— ° ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“π ( æ∞.) ‡ªì π Àπà « ¬ß“πÀ≈— ° ∑’Ë ¥Ÿ · ≈°“√®—¥°“√»÷°…“„π√–¥—∫∑’µË”°«à“Õÿ¥¡»÷°…“ æ√–√“™∫—≠≠—µ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÚ Ë ‘¡“µ√“ Ú˜ °”Àπ¥„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °”Àπ¥À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ‰∑¬ §«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’¢Õß™“µ‘ °“√¥”√ß™’«µ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ‘µ≈Õ¥®π‡æ◊Õ°“√»÷°…“µàÕ πÕ°®“°π—π¬—ß√–∫ÿ„Àâ°“√®—¥√–∫∫‚§√ß √â“ß ·≈–°√–∫«π°“√®—¥°“√»÷°…“ Ë È¬÷¥À≈—°°“√¡’‡Õ°¿“æ¥â“ππ‚¬∫“¬ ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬„π∑“ߪؑ∫µ‘ ¡’°“√°√–®“¬Õ”𓮉ª Ÿ∑Õß∂‘π — à â Ë·≈– ∂“π»÷°…“ „Àâ¡’∫∑∫“∑„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ‡Õß( ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘, ÚıÙÚ) ‰¥â¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ·≈–®—¥√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ µ≈Õ¥®π„Àâ¡’°“√ à߇ √‘¡¡“µ√∞“π«‘™“™’æ§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊Õß Õ’°∑—ß√–¥¡∑√—欓°√®“°·À≈àßµà“ßÊ ¡“„™â„π°“√®—¥°“√»÷°…“  à߇ √‘¡ Ë È°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õߧå°√«‘™“™’æ  ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π —ߧ¡Õ◊Ëπ  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π π—∫‡ªìπÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß∑’Ë¡’¿“√°‘® ”§—≠„π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È¢Õß™“µ‘  ”À√—∫„Àâ∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“„™â‡ªìπ°√Õ∫∑‘»∑“ß „π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π Ÿà‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥„π√–¥—∫™“µ‘  æ∞. ®”‡ªìπµâÕß à߇ √‘¡  π—∫ πÿπÀπ૬ߓπ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“„π°“√π”À≈—° Ÿµ√·°π°≈“߉ª„™â·≈–„π°“√æ—≤π“ “√–À≈—° Ÿµ√„π à«π∑’ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√ Ë¢Õßµπ‡Õß °“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπÕ“®¥”‡π‘π°“√„π√Ÿª·∫∫ ·≈–«‘∏’°“√µà“ß Ê ∑—Èß°“√ à߇ √‘¡¥â“π∫ÿ§≈“°√ ß∫ª√–¡“≥·≈–∑√—欓°√µà“ß Ê ·≈–°“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ¥â“π«‘™“°“√ ‡ªìπµâπ πÕ°®“°π—Èπ‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π«à“„π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√®—¥°“√»÷°…“ Ÿà√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ·≈– ∂“π»÷°…“ “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“‰¥â∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–‡®µπ“√¡≥å¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ Àπ૬ߓπ à«π°≈“ß®”‡ªìπµâÕß¡’°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–§«∫§ÿ¡§ÿ≥ ¿“æÕ¬à “ ߇ªì π √–∫∫µà Õ ‡π◊Ë Õ ß‚¥¬¥”‡π‘π°“√„πÀ≈“¬≈—°…≥–∑—Èß°“√µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√∑¥ Õ∫À√◊Õª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π√–¥—∫™“µ‘ ·≈–°“√®—¥√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
 • 17.  æ∞./Àπ૬ߓπ√–¥—∫™“µ‘  à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß °”°—∫ ¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ë °“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ë æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ (æ‘®“√≥“„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫) ë ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬πë  π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—欓°√ë ‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ¥â“π«‘™“°“√ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ª√–°“»„™âÀ≈—° Ÿµ√ √–¥—∫™“µ‘ ë «‘®—¬ µ‘¥µ“¡º≈°“√„™â ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“æ—≤π“°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß  ∂“π»÷°…“æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ «‘®—¬ µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 11
 • 18. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 12 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ °“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ߧ«“¡À¡“¬¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë„™â„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡æ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬π È È Ë â„π√–¥—∫°“√»÷°…“∑’˵˔°«à“Õÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬¡ÿàßÀ«—ß„À⺟â‡√’¬π¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å∑—Èߥâ“π√à“ß°“¬ ®‘µ„®·≈– µ‘ª≠≠“ Õ’°∑—ß¡’§«“¡√Ÿ·≈–∑—°…–∑’®”‡ªìπ ”À√—∫°“√¥”√ß™’«µ ·≈–¡’§≥¿“扥⡓µ√∞“π “°≈ í È â Ë ‘ ÿ‡æ◊Ë Õ °“√·¢à ß ¢— π „π¬ÿ § ªí ® ®ÿ ∫— π À≈— °  Ÿ µ √°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“πª√–°Õ∫¥â « ¬ à « 𠔧— ≠ §◊ ÕÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß  à«π∑’‡°’¬«¢âÕß°—∫ ¿“æ™ÿ¡™π·≈–∑âÕß∂‘π ·≈– à«π∑’ ∂“π»÷°…“æ—≤π“‡æ‘¡‡µ‘¡ Ë Ë Ë Ë Ë„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ‡Õß Ò) À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√„π à«π∑’Ë°”À𥂥¬Àπ૬ߓπ à«π°≈“ß ( æ∞.)‡æ◊Õ„Àâ∑°‚√߇√’¬π„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π „™â„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡æ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬π∑ÿ°§π Ë ÿ È È Ë âÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß√–∫ÿ ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫æ—≤𓇬“«™π‰∑¬∑ÿ°§π„À⇪ìπæ≈‡¡◊Õߥ’¢Õß™“µ‘ ·≈– “¡“√∂¥”√ß™’«µÕ¬Ÿà ‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ °â“«∑—πµàÕ°“√‡ª≈’¬π·ª≈ß∑“߇»√…∞°‘®  —ߧ¡ §«“¡‡®√‘≠ ‘ Ë∑“ß«‘∑¬“°“√„π‚≈°¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π Õߧåª√–°Õ∫ ”§—≠¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ‰¥â·°à «‘ —¬∑—»πå À≈—°°“√®ÿ¥À¡“¬  ¡√√∂π– ”§—≠¢ÕߺŸâ‡√’¬π §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–µ—«™’È«—¥ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬πæ◊Èπ∞“π ·≈–‡°≥±å°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°≈“ß Ú)  à«π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ¿“æ™ÿ¡™π·≈–∑âÕß∂‘Ëπ ®—¥∑”‚¥¬ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊ÕÀπ૬ߓπ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ´÷ËßÀπ૬ߓπ¥—ß°≈à“«µâÕ߇ªìπÀ≈—°„π°“√ª√– “𧫓¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß‚√߇√’¬π ·≈–™ÿ¡™π„π°“√®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ´÷Ëß¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠‡°’ˬ«°—∫‡ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„π∑âÕß∂‘Ëπ  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ∑—Èßπ’È ‰¡à®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π√–¥—∫∑âÕß∂‘π Ë Û)  à«π∑’ ∂“π»÷°…“æ—≤π“‡æ‘¡‡µ‘¡ ‡æ◊Õ„Àâ Õ¥§≈âÕ߇À¡“– ¡°—∫®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“ Ë Ë Ë§«“¡ π„® §«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡∂π—¥¢ÕߺŸ‡√’¬π À√◊Õ‡æ◊Õæ—≤π“»—°¬¿“æ¢ÕߺŸ‡√’¬π„π√–¥—∫ Ÿß â Ë â∑—Èßπ’È ‰¡à®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
 • 19. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 13 À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ∂“π»÷°…“ ∑âÕß∂‘π Ë À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß °“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°√–∫«π°“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß °“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß (core curriculum) ‡ªìπÀπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß  æ∞. µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘´ß‰¥â√–∫ÿ„π¡“µ√“ Ú˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√ ‘ ÷Ë°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °”Àπ¥À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ‰∑¬ §«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õߥ’ ¢Õß™“µ‘ °“√¥”√ß™’«µ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ µ≈Õ¥®π‡æ◊Õ°“√»÷°…“µàÕ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ‘ Ë°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“ππ—∫‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠¬‘Ëß ‡æ√“–„™â‡ªìπ°√Õ∫∑‘»∑“ß„π°“√æ—≤𓇬“«™π„π√–¥—∫°“√»÷°…“ ¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß™“µ‘  ∂“π»÷°…“„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑ÿ°·Ààß„πª√–‡∑» ‰¡à«à“®–Õ¬Ÿ·Ààß„¥ ¿Ÿ¡¿“§„¥ À√◊Õ‰¡à«“®–‡ªìπ‚√߇√’¬π¢π“¥‡≈Á°À√◊Õ¢π“¥„À≠à®–µâÕß„™âÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß à ‘ à„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿµ√¥—ßπ—Èπ°“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß®÷߇ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë ”§—≠µâÕß¡’°“√æ‘®“√≥“Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫∫π∞“π¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë™—¥‡®π ‚¥¬¡’≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ„π°“√¥”‡π‘π°“√ ”§—≠¥—ßπ’È Ò) »÷°…“º≈°“√«‘®¬·≈–µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ ·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘® ·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ —°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“߇»√…∞°‘®  —ߧ¡ «‘∑¬“°“√µà“ßÊ „πª√–‡∑» ·≈–„π‚≈°¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π √«¡∑—Èß·π«‚πâ¡„π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„πÕ𓧵 ‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“𠔧—≠„π°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√∑—Èß¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑’ˇªìπ‡ªÑ“À¡“¬§ÿ≥¿“æ¢ÕߺŸâ‡√’¬π ‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π ‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ‡À¡“– ¡·≈–∑—πµàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß
 • 20. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 14 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ Ú) ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√/§≥–∑”ß“πª√—∫ª√ÿßæ—≤π“À≈—° Ÿµ√ §≥–°√√¡°“√/§≥–∑”ß“π¥—ß°≈à“«ª√–°Õ∫¥â«¬∫ÿ§§≈®“°À≈“¬ΩÉ“¬§√Õ∫§≈ÿ¡∑—ÈߺŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘ ºŸâ‡™’ˬ«™“≠¥â“π‡π◊ÈÕÀ“ π—°°“√»÷°…“ π—°®‘µ«‘∑¬“°“√‡√’¬π√Ÿâ ºŸâ∫√‘À“√·≈–§√Ÿºâ Õπ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡§‘¥¡ÿ¡¡Õß∑’ËÀ≈“°À≈“¬·≈–√Õ∫¥â“π Ÿ Û) √—∫øíߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß „π°√–∫«π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√π—Èπ ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°¿“§ à«π‰¥â‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑ ·≈–¡’ à«π√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß´÷Ë߇ªìπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–°√Õ∫∑‘»∑“ß„π°“√æ—≤𓇬“«™π¢Õß™“µ‘ Ù) π”√à“ßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ‡ πÕ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È È È È‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ·≈–‡ πÕ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡æ◊ËÕª√–°“»„™âÀ≈—° Ÿµ√ ı) π”À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘ „π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ ˆ) «‘®—¬ µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë ‰¡àÀ¬ÿ¥π‘Ëß (Dynamic) ®”‡ªìπµâÕß¡’°“√ª√—∫ª√ÿ߇ª≈’ˬπ·ª≈ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“‡æ◊ËÕ„Àâ∑—πµàÕ§«“¡°â“«Àπâ“ ·≈–§«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß«‘∑¬“°“√·≈– —ߧ¡
 • 21. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 15 °“√æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß º≈°“√«‘®—¬µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ »÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“߇»√…∞°‘®  —ߧ¡ ¢Õߪ√–‡∑» °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß«‘∑¬“°“√„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π «‘ —¬∑—»πå À≈—°°“√/®ÿ¥À¡“¬ ¡√√∂π– ”§—≠/§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“ ‡°≥±å°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈·≈–®∫À≈—° Ÿµ√ √—∫øíߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß π”‡ πÕ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– ∂“π»÷°…“æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ «‘®—¬ µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√
 • 22. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 16 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ °“√ à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ¢ÕßÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß ‡æ◊Õ„Àâ°“√π”À≈—° Ÿµ√·°π°≈“߉ª Ÿ°“√ªØ‘∫µÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ Ë à — ‘°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π¡’°“√ à߇ √‘¡  π—∫ πÿπÀπ૬ߓπ√–¥—∫µà“ß Ê ‰¥â·°à È È°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ °“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠¬‘Ëß„π°“√™à«¬„Àâ°“√π”À≈—° Ÿµ√ Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®  à«π°≈“ß®”‡ªìπµâÕß √â“ߧ«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π À≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°ΩÉ“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß¡’§«“¡‡¢â“„®µ√ß°—π‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ µ≈Õ¥®π‡¢â“„®∂÷ßªí®®—¬∑’Ë®–‡Õ◊ÈÕ„Àâ°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª„™â¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√π—ÈπÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â„πÀ≈“¬≈—°…≥– ‰¥â·°à ■ °”Àπ¥π‚¬∫“¬∑’Ë ® –™à « ¬º≈— ° ¥— π °“√æ— ≤ π“∫ÿ § ≈“°√Õ¬à “ ߇ªì π √–∫∫∑—È ß √–¬– —È π·≈–√–¬–¬“«πÕ°®“°π—ππ‚¬∫“¬∑’°”Àπ¥‡æ◊Õ¢—∫‡§≈◊Õπ°“√‡ª≈’¬π·ª≈ßÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ È Ë Ë Ë Ë„À¡àπ—Èπ®–µâÕߙ૬‡ √‘¡ √â“ßÕߧå°√„À⇢⡷¢Áß ∑—πµàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ■ æ—≤π“¿“«–ºŸâπ”∑“ß«‘™“°“√·≈– √â“ߧ«“¡µ√–Àπ—°·°àºŸâ∫√‘À“√∑—Èß√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–‚√߇√’¬π„Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡ ”§—≠‡√◊ËÕßÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ ´÷Ëß®– àߺ≈‚¥¬µ√ßµàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬πÕ—π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß°“√®—¥°“√»÷°…“ ºŸâ∫√‘À“√‡ªìπºŸâ∑Ë¡’Õ”π“® ’„π°“√µ—¥ ‘π„®¥”‡π‘πß“πµà“ßʆ¢Õß‚√߇√’¬π†À“°ºŸ∫√‘À“√¡’« ¬∑—»π凪ìπºŸπ”„π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß â ‘— â®–™à«¬„Àâ°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‰¥â‚¥¬ßà“¬ ■ æ—≤π“»—°¬¿“æ»÷°…“π‘‡∑»°å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“„Àâ∑—πµàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß«‘∑¬“°“√„À¡à Ê ·≈–¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡™’ˬ«™“≠„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿ∑¡¡“µ√∞“π‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ ‡æ◊Õ∑’∫§≈“°√¥—ß°≈à“« â ’Ë ’ Ë Ë ÿ “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õ†„À⧔·π–π”·°à§√ŸºŸâ Õπ„π ∂“π»÷°…“µà“ßÊ ¿“¬„µâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë„Àâ “¡“√∂®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ·≈–®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√æ—≤π“»—°¬¿“æ∫ÿ§≈“°√¥—ß°≈à“«Õ“®¥”‡π‘π°“√‰¥â„πÀ≈“¬≈—°…≥– ‡™àπ °“√Õ∫√¡ ‡º¬·æ√à„À⧫“¡√Ÿâºà“π ◊ËÕµà“ß Ê∑—È߇հ “√ Website «‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå ®—¥°“√ª√–™ÿ¡ —¡¡π“∑“ß«‘™“°“√ °“√»÷°…“¥Ÿß“𠇪ìπµâπ ■ æ—≤𓧫“¡°â“«Àπâ“¥â“π«‘™“™’æ ¢Õߧ√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥¢«—≠°”≈—ß„® ·≈–‡°‘¥§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß ‚¥¬°“√„Àâ√“ß«—≈‡°’¬√µ‘∫—µ√·°à§√Ÿ¥’‡¥àπ®—¥°“√‡√’¬π°“√ ÕπÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °”À𥇰≥±å„π°“√‡≈◊Õπ«‘∑¬∞“π–¢Õߧ√Ÿ„Àâ ¡æ—π∏å°∫ Ë — —√–¥—∫§«“¡√Ÿ§«“¡ “¡“√∂„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªìπµâπ â
 • 23. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 17°“√ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—欓°√ ß∫ª√–¡“≥·≈–∑√—欓°√‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë®–™à«¬„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ„À⡪√– ‘∑∏‘¿“æ °“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥·≈–∑√—欓°√„Àâ·°àÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß ’‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈– ∂“π»÷°…“‡æ◊ËÕ„™â „π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ À√◊Õ¥”‡π‘πß“πµ“¡‚§√ß°“√°‘®°√√¡µà“ß Ê „π°“√∑’Ë π—∫ πÿπ à߇ √‘¡°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√‡√’¬π°“√ Õππ—È𠧫√æ‘®“√≥“Õ¬à“߇À¡“– ¡ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß ‘Ëß ”§—≠µàÕ‰ªπ’È ■ ®— ¥  √√ß∫ª√–¡“≥·≈–∑√— æ ¬“°√Õ¬à “ ß‡æ’ ¬ ßæÕ ‡æ◊Ë Õ „Àâ ° “√¥”‡π‘ π ß“π¥â “ π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ„πÀπ૬ߓπ·µà≈–√–¥—∫µ—ß·µà√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“ È È Ëµ≈Õ¥®π∂÷ß ∂“π»÷°…“‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’§≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ ÿ ■ ®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—欓°√ ‚¥¬¡ÿà߇πâπ‰ª∑’ˇªÑ“À¡“¬ ”§—≠§◊Õ °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ‡æ√“–§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π§◊Õ‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß°“√®—¥°“√»÷°…“ªí®®—¬Õ◊Ëπ‡ªìπ‡æ’¬ß‡§√◊ËÕߙ૬ à߇ √‘¡∑’Ë®–™à«¬„À⺟â‡√’¬π„Àâ∫√√≈ÿº≈µ“¡§ÿ≥¿“æ∑’§“¥À«—ß Ë ■ ¡’°“√®—¥°“√¥â“π∑√—欓°√ ∫ÿ§§≈ ·≈–°“√∫√‘°“√¥â“π«— ¥ÿ·≈– ◊ËÕ°“√‡√’¬πµà“ß Ê‡æ◊ËÕ„À⧫“¡ –¥«°·≈–™à«¬‡À≈◊Õ§√Ÿ„Àà “¡“√∂„™àÀ≈—° Ÿµ√‰¥àÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√„Àâ∫√‘°“√¥—ß°≈à“«π—ÈπµâÕ߇ªìπ‰ªÕ¬à“߇撬ßæÕ·≈–∑—Ë«∂÷ß°“√‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ¥“π«‘™“°“√ â  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡æ◊ËÕ„À⺟⇰’ˬ«¢âÕß∑ÿ°ΩÉ“¬·≈–∑ÿ°√–¥—∫¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫°√–∫«π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ æ√âÕ¡∑—Èß∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈–ΩÉ“¬Õ¬à“ß™—¥‡®π ‚¥¬¥”‡π‘π°“√„πÀ≈“¬≈—°…≥– ¥—ßπ’È ■ ª√–™“ —¡æ—π∏à‡√◊ËÕßÀ≈—° Ÿµ√ : °“√ª√–™“ —¡æ—π∏凪àπ ‘Ëß∑’Ë®–™à«¬„Àâ “∏“√≥™π·≈–Àπ૬ߓπµà“ß Ê ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ¡’§«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßÀ≈—° Ÿµ√„π·ßà¡ÿ¡µà“ß Ê®÷ß®”‡ªìπµâÕß¡’°“√¥”‡π‘π°“√ª√–™“ —¡æ—π∏åÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕ߇ªìπ√–¬– Ê ºà“π ◊ËÕµà“ß Ê ‡™àπ «‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå·≈–Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå„À⺇°’¬«¢âÕ߇¢â“„®«—µ∂ÿª√– ß§å À√◊Õ®ÿ¥¡ÿßÀ¡“¬¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√  “√– ”§—≠ Ÿâ Ë à≈—°…≥–°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–«‘∏°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈ ∑—ßπ’‡æ◊Õ„À⇰‘¥§«“¡‡¢â“„®√à«¡°—π„π∑“ߪؑ∫µ‘ ’ È È Ë — ■ ‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ : °“√‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ µâÕ߇ªìπ‰ªÕ¬à“ß°«â“ߢ«“ß µàÕ‡π◊ËÕß ºà“π ◊ËÕµà“ß Ê ∑’Ë®–‡¢â“∂÷ߺŸâ‡°’ˬ«¢âÕ߉¥â¡“°∑’Ë ÿ¥ ∑—Èß„π√Ÿª¢ÕßÀπ—ß ◊Õ‡Õ° “√  ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’ À√◊Õ‚¥¬°“√ª√–™ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√ ‡ªìπµâπ
 • 24. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 18 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ■ ®—¥∑”§≈—ߧ«“¡√Ÿâ : ®—¥∑”§≈—ߧ«“¡√Ÿ∑§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ “¡“√∂§âπ§«â“ â ’Ë· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ „π‡√◊ËÕßµà“ß Ê ‡™àπ °“√ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ °“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ√Ÿª·∫∫µà“ß Ê ≈—°…≥–¢âÕ Õ∫∑’˙૬æ—≤π“∑—°…–°“√§‘¥ ‡ªìπµâπ ■ ‡ªî¥‡«∑’·≈°‡ª≈’¬π‡√’¬π√Ÿâ : ®—¥„Àâ§√Ÿ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‰¥â¡‚Õ°“ ·≈°‡ª≈’¬π Ë ’ ˧«“¡§‘¥·≈–ª√– ∫°“√≥å´÷Ëß°—π·≈–°—𠇙àπ °“√ª√–™ÿ¡ —¡¡π“∑“ß«‘™“°“√ °“√ª√–°«¥º≈ß“π¥’‡¥àπ‡°’Ë¬«°—∫À≈—° Ÿµ√µ—«Õ¬à“ß·π«ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’ (Best practice) „π‡√◊ËÕß°“√‡√’¬π°“√ Õπ¢Õß‚√߇√’¬πµà“ß Ê ‡ªìπµâπ °“√°”°—∫¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ√–¥—∫°“√»÷°…“ √—∞¡’Àπâ“∑’√∫º‘¥™Õ∫„π°“√®—¥°“√»÷°…“„À⇪ìπ‰ªÕ¬à“ß∑—«∂÷ß·≈–¡’§≥¿“æ ‚¥¬¡’À≈—°∞“π Ë— Ë ÿ∑’Ë· ¥ß„Àâª√“°Ø·°à “∏“√≥™π∂÷ߺ≈≈—æ∏宓°°“√®—¥°“√»÷°…“π—Èπ „π°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“∑’Ë°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°à∑âÕß∂‘Ëπ·≈– ∂“π»÷°…“¡’ à«π√à«¡·≈–¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√π—È𮔇ªìπÕ¬à“߬‘Ëß∑’Ë à«π°≈“ßµâÕß¡’¡“µ√°“√·≈–«‘∏’°“√„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°“√®—¥°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë°”À𥉫â√«¡°—π à°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡ªìπ à«π√“™°“√∑’Ë¡’∫∑∫“∑·≈–Àπâ“∑’Ë„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“®÷߇ªìπ°≈‰°·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”§—≠∑’˵âÕߥ”‡π‘π°“√ ‡æ◊ËÕ √â“ߧ«“¡¡—Ëπ„®µàÕºŸâ‡√’¬π´÷Ë߇ªìπºŸâ√—∫∫√‘°“√∑“ß°“√»÷°…“ ·≈– √â“ߧ«“¡µ√–Àπ—°µàÕ‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“ „Àâ¡ß¡—π®—¥°“√»÷°…“ È Ë ÿà ËÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ‚¥¬¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È ■ æ— ≤ π“√–∫∫ À≈— ° ‡°≥±å · ≈–«‘ ∏’ ° “√ª√–°— π §ÿ ≥ ¿“æ°“√»÷ ° …“ ‡æ◊Ë Õ „Àâ À πà « ¬ß“π∑“ß°“√»÷°…“„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π „™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ■ °”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕ°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ¡“µ√∞“π¢—ÈπµË”¢Õß°“√®—¥°“√»÷°…“„π ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ■ °”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ∑’Ë®–™à«¬¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ■ ª√–‡¡‘πº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ¡“µ√∞“π„π√–¥—∫™—È𠔧—≠ Ê ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
 • 25. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 19 ■ ®—¥∑”∞“π¢âÕ¡Ÿ≈§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“√–¥—∫™“µ‘ ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ “√ π‡∑»„π°“√«“ß·ºπ°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·≈–æ—≤π“°“√»÷°…“™“µ‘ ■ ®—¥∑”√“¬ß“π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π√–¥—∫™“µ‘ ‡æ◊Õ√“¬ß“π„À⺡ «π‰¥â «π‡ ’¬ È È Ë Ÿâ ’ à à(Stakeholder) ·≈– “∏“√≥™π‰¥â√∫∑√“∫∂÷ߧÿ≥¿“æ°“√®—¥°“√»÷°…“ —°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π√–¥—∫™“µ‘  ‘Ëß∑’Ë –∑âÕπ§ÿ≥¿“æ∑’Ë·∑â®√‘ߢÕß°“√®—¥°“√»÷°…“ §◊Õ§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π´÷Ë߇ªìπº≈º≈‘µ¢Õß°√–∫«π°“√®—¥°“√»÷°…“∑—ÈßÀ¡¥ ¥—ßπ—Èπ°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π„π√–¥—∫™“µ‘®÷߇ªìπ ‘Ëß ”§—≠∑’®– –∑âÕπ§ÿ≥¿“æ‚¥¬√«¡¢Õß°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õߪ√–‡∑» °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟‡√’¬π√–¥—∫™“µ‘ Ë â‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘πºŸâ‡√’¬π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫ §«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“„À⇪ìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ‚¥¬¡’°“√ª√–‡¡‘π„π√–¥—∫™—𠔧—≠ ‰¥â·°à ™—πª√–∂¡»÷°…“ È È È Èªï∑’Ë Û ª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ À≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟‡â √’¬π º≈®“°°“√ª√–‡¡‘π„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√‡∑’¬∫‡§’¬ß§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“„π√–¥—∫µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ𔉪„™â„π°“√«“ß·ºπ¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ°“√®—¥°“√»÷°…“ µ≈Õ¥®π‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ π—∫ πÿπ°“√µ—¥ ‘π„®„π√–¥—∫π‚¬∫“¬¢Õߪ√–‡∑» ·≈–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ ∂“π»÷°…“„π°“√µ√«® Õ∫∑∫∑«πæ—≤π“§ÿ≥¿“溟‡√’¬π â°“√«‘®—¬ µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√«‘®—¬ ·≈–µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√‡ªìπ°√–∫«π°“√§âπÀ“§«“¡√Ÿâ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë®–‡ªìπª√–‚¬™πåµÕ°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√  “¡“√∂π”¢âÕ§âπæ∫¡“·°â ‰¢ªí≠À“Õÿª √√§µà“ß Ê À√◊Õª√–°Õ∫ °“√ ൗ¥ ‘π„®„π‡√◊Õßπ‚¬∫“¬∑“ß°“√»÷°…“·≈–·π«∑“ߪؑ∫µµ“ß Ê  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“ Ë — ‘ ࢗÈπæ◊Èπ∞“π µâÕß„™â°“√«‘®—¬·≈–µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√‡¢â“¡“‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß√–∫∫°“√®—¥°“√»÷°…“ ·≈–§«√¡’°“√¥”‡π‘πß“π√à«¡°—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“ √«¡∑—Èß √â“߇§√◊Õ¢à“¬°“√«‘®—¬°—∫ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“µà“ß Ê
 • 26. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 20 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ■ °“√«‘®¬·≈–æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ¡ÿ߇πâπ°“√»÷°…“·π«‚πâ¡·≈–∑‘»∑“ß°“√»÷°…“ — à‡æ◊ËÕπ”¡“ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√„Àâ∑—πµàÕ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß √«¡∑—ÈßµÕ∫ πÕߧ«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸâ‡√’¬π∑ÿ°°≈ÿà¡ ·≈–‡µ√’¬¡ºŸâ‡√’¬π‡æ◊ËÕ‡¢â“ Ÿà‚≈°Õ𓧵 ‚¥¬Õ“®¡’°“√«‘®—¬„πª√–‡¥Áπµà“ß Ê ‡™àπ - °“√«‘®—¬æ—≤π“¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥ - °“√ª√–‡¡‘𧫓¡µâÕß°“√·≈–§«“¡®”‡ªìπ (Needs Assessment) - °“√ª√–‡¡‘πµ—«À≈—° Ÿµ√ (Curriculum Appraisal) - °“√«‘®—¬∑¥≈Õß„π·µà≈–Õߧåª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ (Curriculum Tryout) - °“√«‘®—¬æ—≤π“°“√ √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ (Curriculum Development) ■ °“√«‘®—¬ µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√„™âÀ≈—° Ÿµ√‡ªìπ‡√◊ËÕߢÕß°“√¥”‡π‘π°“√„π ∂“π»÷°…“ ·≈–‡°’ˬ«¢âÕß°—∫§√Ÿ‚¥¬µ√ß §«“¡ ”‡√Á®„π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√®–‡°‘¥¢÷Èπ¡‘‰¥â‡≈¬À“°ºŸâ∫√‘À“√‚√߇√’¬π‰¡àª√—∫‡ª≈’ˬπ∫∑∫“∑ ·≈–§√ŸºŸâ Õπ‰¡àª√—∫‡ª≈’ˬπ«‘∏’°“√ Õπ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫‡®µπ“√¡≥å¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√  à«π°≈“ß¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√¥”‡π‘π°“√«‘®¬ µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√„π¿“æ√«¡ —¢Õߪ√–‡∑» ‡æ◊Õπ”º≈°“√«‘®¬¡“„™â„π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ «“ß·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–™à«¬ à߇ √‘¡ Ë —æ—≤π“°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ¢Õߧ√Ÿ„À⡪√– ‘∑∏‘¿“欑ߢ÷π„π°“√¥”‡π‘π°“√π—πÀπ૬ߓπ à«π°≈“ß ’ Ë È ÈÕ“®µ—ߧ≥–∑”ß“π»÷°…“«‘®¬ µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ À√◊Õ®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥„À⇢µæ◊π∑’°“√»÷°…“ È — È ËÀ√◊Õ„Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬¥”‡π‘π°“√ °“√«‘®—¬¡ÿà߇πâπ°“√»÷°…“∑’˙૬„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√·≈–ª√—∫‡ª≈’ˬπ惵‘°√√¡°“√ Õπ¢Õߧ√Ÿ ‡™àπ - °“√«‘®—¬‡™‘ß ”√«®¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫§√Ÿ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ·≈–∫ÿ§≈“°√¢Õ߇¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „π°“√¥”‡π‘πß“π¥â“πÀ≈—° Ÿµ√ ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õ𠇙àπ «‘∏’ Õπ¢Õߧ√Ÿ°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√∫√‘À“√À≈—° Ÿµ√¢ÕߺŸâ∫√‘À“√ °“√π‘‡∑»¢Õß»÷°…“π‘‡∑»°å ‡ªìπµâπ - °“√ —߇§√“–Àåß“π«‘®¬‡°’¬«°—∫«‘∏ Õπ ·≈– ◊Õ°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® — Ë ’ Ë Ë®“°π“π“ª√–‡∑» ·≈–π”º≈°“√ —߇§√“–Àå ‰ª∑¥≈Õß„™â°àÕπ‡º¬·æ√à - »÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–æ—≤π“«‘∏°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑’®–‡ªìπµ—«Õ¬à“ß (Best Practice) ’ ˇæ◊ËÕ„Àâµ√Ÿ‡ÀÁπ·π«∑“ß∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ·≈–°√–µÿâπ„Àâ§√Ÿ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑—»π§µ‘·≈–«‘∏°“√ Õπ ’ - °“√«‘®¬æ—≤π“惵‘°√√¡¢Õߧ√Ÿ„Àâ„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π¡“«“ß·ºπæ—≤π“°“√‡√’¬π —°“√ Õπ - °“√«‘®—¬æ—≤π“∫∑∫“∑¢ÕߺŸâ∫√‘À“√„π°“√‡ªìπºŸâπ”¥â“π«‘™“°“√ ·≈–°“√®—¥°“√∑’Ë®–™à«¬„Àâ°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®
 • 27. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 21Ù. °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ „π√–∫∫°“√»÷ ° …“∑’Ë ¡’ ° “√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ ∑â Õ ß∂‘Ë π ·≈– ∂“π»÷ ° …“¡’ ∫ ∑∫“∑„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√π—Èπ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÀπ૬ߓπµâπ —ß°—¥Õ◊Ëπ Ê „π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ‡ªìπÀπ૬ߓπ∑’¡∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√‡™◊Õ¡‚¬ßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π·≈–§«“¡µâÕß°“√ Ë’ Ë È È¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ  Ÿà°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬π Õ’°∑—È߇ªìπÀπ૬ߓπ∑’¡¿“√°‘®À≈—°„π°“√¢—∫‡§≈◊Õπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‚√߇√’¬π¿“¬„µâ°“√¥Ÿ·≈√—∫º‘¥™Õ∫ Ë’ Ë„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë „Àâ®—¥°“√»÷°…“‰¥âÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿ´ß‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬∑’°”À𥉫â√«¡°—π„π√–¥—∫™“µ‘µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π â ÷Ë Ë à È ÈπÕ°®“°π—Èπ®–µâÕߪ≈Ÿ°Ωíß„À⺟â‡√’¬π‡ªìπ ¡“™‘°∑’Ë¥’¢Õß™ÿ¡™π ¡’§«“¡√—°§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„π∫â“π‡°‘¥‡¡◊ÕßπÕπ·≈–∑âÕß∂‘Ëπ¢Õßµπ ‡æ◊Õ„Àâ°“√®—¥°“√»÷°…“¿“¬„π∑âÕß∂‘π∫√√≈ÿº≈¥—ß°≈à“«  ”π—°ß“π‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“/Àπ૬ߓπ Ë Ë È Ë√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ®–µâÕß®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ  ”À√—∫ ∂“π»÷°…“„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π‡√◊ËÕ߇°’ˬ«°—∫™ÿ¡™π ∑âÕß∂‘Ëπ ‚¥¬¥”‡π‘π°“√„ÀâΩÉ“¬µà“ß Ê Õ“∑‘ ‚√߇√’¬πºŸâª°§√Õß ª√“™≠å„π∑âÕß∂‘Ëπ π—°∏ÿ√°‘®„π™ÿ¡™π ‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°√–∫«π°“√®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√¥—ß°≈à“« ‡æ◊Õ„Àâ ‰¥â·π«§‘¥ ¡ÿ¡¡Õß∑’À≈“°À≈“¬ §√Õ∫§≈ÿ¡‡√◊Õß ”§—≠∑’º‡√’¬π„π∑âÕß∂‘π§«√‡√’¬π√Ÿâ Ë Ë Ë Ë Ÿâ Ë·≈–¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ ªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘ËπÕ¬à“ß·∑â®√‘ß πÕ°®“°π—π‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“®–µâÕß à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ ∂“π»÷°…“¿“¬„π È È Ë‡¢µæ◊Èπ∑’Ë „Àâ “¡“√∂®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“‰¥âÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ µ≈Õ¥®π™à«¬æ—≤π“ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“„Àâ¡« ¬∑—»πå·≈–‡ªìπºŸπ”∑“ß«‘™“°“√æ—≤π“§√Ÿº Õπ„À⡧«“¡√Ÿ§«“¡‡¢â“„®‡√◊Õß°“√æ—≤π“ ’‘— â Ÿâ ’ â ËÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈– “¡“√∂®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡æ◊Õ„À♡™π ·≈–ºŸª°§√Õß Ë ÿ ⇰‘¥§«“¡¡—π„®«à“≈Ÿ°À≈“π¢Õßµπ‰¥â√∫°“√»÷°…“∑’¥’ ‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“·≈–Àπ૬ߓπ√–¥—∫∑âÕß∂‘π Ë — Ë È Ë Ë®–µâÕß®—¥„Àâ¡’√–∫∫°“√°”°—∫ ¥Ÿ·≈ ·≈–µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕ߇ªìπ√–¬– Ê æ√âÕ¡∑—Èß√“¬ß“π¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫·°à‚√߇√’¬π‡æ◊ËÕ°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ„À⥬‘Ëߢ÷Èπ’
 • 28. °“√∫√‘À“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ 22  æ∞./Àπ૬ߓπ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ  à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ ®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ °”°—∫ ¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ §≥–°√√¡°“√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ë °“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ë æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ æ‘®“√≥“„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ë ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬πë  π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—欓°√ë ¥”‡π‘πß“π·∫∫¡’ à«π√à«¡  ∂“π»÷°…“æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ √–¥—∫∑âÕß∂‘π Ë „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ë π‘‡∑»µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ë ‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ¥â“π«‘™“°“√ ë «‘®—¬ ª√–‡¡‘πº≈°“√„™â À≈—° Ÿµ√ «‘®—¬ µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√
 • 29. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 23 °“√®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π à«π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ¥—ßπ—Èπ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“®–µâÕ߇ªìπµ—«°≈“ß„π°“√ª√– “𧫓¡√à«¡¡◊Õ°—∫‚√߇√’¬π ·≈–™ÿ¡™π „π°“√√à«¡°—𧑥·≈–®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘π ˇæ◊Õ„Àâ ∂“π»÷°…“¿“¬„π‡¢µæ◊π∑’Ë„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π‡√◊Õ߇°’¬«°—∫∑âÕß∂‘π Ë È Ë Ë Ë„π·ßà¡ÿ¡µà“ß Ê ∑—Èߥâ“π‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ «—≤π∏√√¡ œ≈œ ‡æ◊ËÕ„À⺟â‡√’¬π‰¥â¡’‚Õ°“ ‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«¢Õß™ÿ¡™π ∑âÕß∂‘Ëπ ´÷Ë߇ªìπ ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π™’«‘µ®√‘ߢÕßµπ‡Õß ∑”„À⇰‘¥§«“¡√—°§«“¡ºŸ°æ—π°—∫∑âÕß∂‘π ¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡„®„π∫â“π‡°‘¥‡¡◊ÕßπÕ𠇪ìπ ¡“™‘°∑’¥¢Õß™ÿ¡™π µ≈Õ¥®π “¡“√∂·°âª≠À“ Ë ‘ Ë ’ íæ—≤π“™’«‘µµπ‡Õß æ—≤π“Õ“™’æ §√Õ∫§√—« ·≈– —ߧ¡¢Õßµπ‡Õ߉¥â¢—ÈπµÕπ°“√®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ Ò. ·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√/§≥–∑”ß“π : §≥–°√√¡°“√™ÿ¥π’ȧ«√ ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâÕ”π«¬°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/ºŸâ∫√‘À“√ à«π√“™°“√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“„π∑âÕß∂‘Ëπ∑—Èß√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“·≈–¡—∏¬¡»÷°…“ §√ŸºŸâ Õπ ºŸâ·∑π™ÿ¡™π ‡ªìπµâπ Ú. «‘‡§√“–Àå  —߇§√“–Àå¢Õ¡Ÿ≈®“°‡Õ° “√·≈–·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈µà“ß Ê Õ“∑‘ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß â°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ √«¡∑—Èß»÷°…“ ¿“æ ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ∫√‘∫∑ ¿“æ ªí≠À“ §«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ™ÿ¡™π º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢ÕߺŸâ‡√’¬π„πæ◊Èπ∑’Ë ‡ªìπµâπ Û. ¥”‡π‘π°“√®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ : „π°“√¥”‡π‘π°“√®—¥∑”°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ ®–µâÕß¡’°“√«“ß·ºπß“π∑’Ë™—¥‡®π‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ¿“æ°“√∑”ß“πµ≈Õ¥·π« ¥â«¬°√–∫«π°“√∑”ß“π·∫∫¡’ à«π√à«¡ Ù. √—∫øíߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß Õ“∑‘ §√ŸºŸâ Õπ ºŸâª°§√Õß ª√“™≠å„π™ÿ¡™π ·≈–Àπ૬ߓπ∏ÿ√°‘® œ≈œ ‡æ◊ËÕπ”¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ®“°ΩÉ“¬µà“ßÊ ¡“ª√—∫ª√ÿß°√Õ∫À≈—° Ÿµ√„Àâ¡’ §«“¡‡À¡“– ¡™—¥‡®π¬‘Ëߢ÷Èπ ı. ‡ πÕ§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/§≥–°√√¡°“√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ‡æ◊ËÕ„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫Õߧåª√–°Õ∫ ”§—≠¢Õß°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ °√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ Ò. ‡ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ : ‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“/Àπ૬ߓπ√–¥—∫∑âÕß∂‘𠇪ìπÀπà«¬ß“π ”§—≠ È Ë Ë∑’®–™à«¬¢—∫‡§≈◊Õπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“¿“¬„π‡¢µ/∑âÕß∂‘π ‡æ◊Õ„Àâ “¡“√∂æ—≤π“ºŸ‡√’¬π Ë Ë Ë Ë â„Àâ∫√√≈ÿ§≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿµ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ·≈–ºŸ‡√’¬π‰¥â¡‚Õ°“ ‡√’¬π√Ÿâ„π‡√◊Õß ÿ â â ’ Ë
 • 30. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 24 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ‡°’ˬ«°—∫™ÿ¡™π ∑âÕß∂‘Ëπ „π°“√®—¥°“√»÷°…“„Àâ∫√√≈ÿº≈¥—ß°≈à“« ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“Õ“®°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ ∑’µÕß°“√„À⇥àπ™—¥‡ªìπ°“√‡©æ“– ‡æ◊Õ„Àâ ∂“π»÷°…“‰¥â‡≈Á߇ÀÁπ∑‘»∑“ß„π°“√æ—≤π“ Ëâ Ë°“√»÷°…“„π∑âÕß∂‘Ë𠇙àπ °“√æ—≤π“¥â“π°“√Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â °“√§‘¥«‘‡§√“–Àå ‡ªìπµâπ ‡ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâππ—𠧫√°”À𥇪ìπ§ÿ≥¿“æ∑’µÕß°“√„À⇰‘¥¢÷π„πµ—«ºŸ‡√’¬π ¡‘§«√°”Àπ¥„π ‘ß∑’°Õ„À⇰‘¥ È Ë â È â Ë Ëà¢âÕ®”°—¥µàÕ°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ µ—«Õ¬à“߇ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ë ¡ÿàßæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß °“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ë ¡ÿà߇πâπ°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑ÿ°§π„π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ „Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–∑—°…– „π°“√Õà“π ·≈–°“√‡¢’¬π ë ¡ÿàßæ—≤π“„À⺟â‡√’¬π¡’§«“¡√—°§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„π∑âÕß∂‘Ëπ √à«¡¡◊Õ√—°…“ ¿“æ ·«¥≈âÕ¡„π∑âÕß∂‘π Ë Ú.  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑âÕß∂‘Ëπ : ‡ªìπ à«π∑’Ë„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫À—«¢âÕ/ª√–‡¥Á𠔧—≠∑’˺Ÿâ‡√’¬π„π∑âÕß∂‘Ëπ§«√‡√’¬π√ŸâÀ√◊Õ‰¥â√∫°“√ª≈Ÿ°Ωíß „π∞“π–∑’ˇªìπ ¡“™‘°¢Õß™ÿ¡™ππ—Èπ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥ §«“¡√—° —§«“¡¿“§¿Ÿ¡„® ·≈–µâÕß°“√¡’ «π√à«¡„π°“√Õπÿ√°…å ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ¿Ÿ¡ª≠≠“∑âÕß∂‘π  ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ‘ à — ‘ í Ë„π∑âÕß∂‘Ëπ °“√°”Àπ¥ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑âÕß∂‘Ëπ§«√°”Àπ¥„π¢Õ∫‡¢µª√–‡¥Á𠔧—≠ æ√âÕ¡∑—Èß¡’§”Õ∏‘∫“¬ª√–°Õ∫„π·µà≈–ª√–‡¥ÁπæÕ —߇¢ª‡æ◊Õ§√Ÿº Õπ„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√®—¥„À⺇√’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ Ë Ÿâ Ÿâ„π‡√◊Õ߇°’¬«°—∫∑âÕß∂‘𠇙àπ ª√–«—µ§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß∑âÕß∂‘π  ¿“æ¿Ÿ¡Õ“°“» ¿Ÿ¡ª√–‡∑» ‡»√…∞°‘® Ë Ë Ë ‘ Ë ‘ ‘ —ߧ¡ «‘∂’™’«‘µ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ª√–‡æ≥’ ¿Ÿ¡ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ  ¿“æªí≠À“ ·≈–‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠ ‘„π™ÿ¡™π·≈– —ߧ¡π—ÈπÊ √«¡∑—ÈߢâÕ¡Ÿ≈·π«‚πâ¡°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ë𠇪ìπµâπ °“√®—¥∑” “√–°“√‡√’¬π√Ÿ∑Õß∂‘πÕ“®‰¥â®“°°“√«‘‡§√“–Àå √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°·À≈àßµà“ß Ê ââ ˇ™àπ «‘‡§√“–Àå¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥¢Õß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑È—ß ¯ °≈ÿà¡ “√–µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß „π à«π∑’‡°’¬«¢âÕß°—∫™ÿ¡™π·≈–∑âÕß∂‘π √«¡∑—ߢâÕ¡Ÿ≈®“°°“√»÷°…“  ”√«® ¿“æ Ë Ë Ë Èªí≠À“ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßµà“ß Ê ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π —ߧ¡/™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕπ”¡“ —߇§√“–Àå®—¥‡ªìπÀ¡«¥À¡Ÿà‡æ◊ËÕ ∂“π»÷°…“„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâµàÕ‰ª
 • 31. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 25 µ—«Õ¬à“ß “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑âÕß∂‘Ëπ  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑âÕß∂‘Ëπ ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡™’¬ß„À¡à ‡¢µ Ò ¿Ÿ¡»“ µ√å ‘ ‡»√…∞°‘® ■  ¿“æ¿Ÿ ¡‘ » “ µ√å ∑—Ë « ‰ª : æ◊È π ∑’Ë  à « π„À≠à ‡™’¬ß„À¡à‡ªìπ‡¡◊Õß„À≠à·≈– ”§—≠∑’ ¥¢Õß¿“§‡Àπ◊Õ Ëÿ‡ªìπ∑’√“∫ Ÿß·«¥≈âÕ¡¥â«¬∏√√¡™“µ‘¢π‡¢“¡’∑√“∫≈ÿ¡πÈ” Ë ÿ ’Ë à ‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∑“߇»√…∞°‘®°“√§â“ °“√»÷°…“·≈–∑’Ë√“∫‡™‘߇¢“°√–®“¬ÕêŸà∑—Ë«‰ª ·≈–°“√∑àÕ߇∑’ˬ« ■ ¿Ÿ‡¢“ : ¥Õ¬Õ‘π∑ππ∑å ¥Õ¬ºâ“Àࡪ° ¥Õ¬ ÿ‡∑æ ■ ∑àÕ߇∑’ˬ« : ‡™’¬ß„À¡à¡’·À≈àß∑àÕ߇∑’ˬ« ”§—≠¥Õ¬À≈«ß ‡™’¬ß¥“« ¥Õ¬Õà“ߢ“ß œ≈œ ®”π«π¡“° ∑—Èß∏√√¡™“µ‘ ·≈–‚∫√“≥ ∂“π∑”√“¬‰¥â ■ ·¡àπ” : ·¡àπÈ”ªîß ·¡àπȔߗ¥ ·¡àπ”Ω“ß œ≈œ È È „Àâ°—∫‡™’¬ß„À¡à‡ªìπ®”π«π¡“°„π·µà≈–ªïà ‡™àπ ¥Õ¬Õà“ߢ“ß ª√–«—µ‘»“ µ√å ■ ‡°…µ√°√√¡ : Õ“™’æ¢Õߪ√–™“°√‰∑¬ à«π„À≠à ■ ª√–«— µ‘ § «“¡‡ªì π ¡“ : ‡™’ ¬ ß„À¡à ‡ ªì π ‡¡◊ Õ ß ¬—ߧ߇πâπ∑’ËÕ“™’懰…µ√°√√¡‡°à“·°à∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¡“°°«à“ ˜ ªï ‡¡◊Õ߇™’¬ß„À¡à  √â“ߢ÷Èπ ■ À—µ∂°√√¡ : ‡™’¬ß„À¡à¡Àµ∂°√√¡¡“°¡“¬À≈“¬ ’—‚¥¬æ≠“¡—ß√“¬„π™◊Õ çπæ∫ÿ√»√’π§√æ‘ߧ凙’¬ß„À¡àé ·≈– Ë ’ Õ¬à“ß∑’Ëπ”√“¬‰¥â®”π«π¡“°¡“ Ÿà™“«‡™’¬ß„À¡à ‡™àπ„™â‡ªìπ√“™∏“π’¢ÕßÕ“≥“®—°√≈â“ππ“ ·µàµàÕ¡“ ß“π·°– ≈—° ∑”‡§√◊ËÕ߇ߑπ ∑պⓠ‡§√◊ËÕߪíôπ¥‘π‡º“‡™’¬ß„À¡à ‰¥â‡ ’¬‡¡◊Õß„Àâ·°àæ√–‡®â“∫ÿ‡√ßπÕß „πªï ‡ªìπµâπæ.». ÚÒÒ ·≈–‰¥â∂Ÿ°ª°§√Õß ‚¥¬æ¡à“¡“π“π°«à“ Õ“™’æ Õß√âÕ¬ªï®π∂÷ß ¡—¬ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“µ“° ‘π¡À“√“™ ·≈– ■ ºâ“∑Õ : ºâ“∑Õ¢Õ߇™’¬ß„À¡à¡’À≈“°À≈“¬®πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏¬Õ¥øÑ“®ÿÓ‚≈° ‰¥â¡’°“√∑” ¬“°∑’Ë®–°”Àπ¥«à“ºâ“·∫∫„¥ ≈“¬Õ¬à“߉√‡ªìπ ß§√“¡‡æ◊ËÕ¢—∫‰≈àæ¡à“ÕÕ°®“°‡¡◊Õ߇™’¬ß„À¡à ‰¥â ‡Õ°≈—°…≥å∑’Ë·∑â®√‘ߢÕ߇™’¬ß„À¡àà ªí®®ÿ∫—πºâ“∑Õ¢Õß ”‡√Á®  ∂“ªπ“‡®â“°“«‘≈–¢÷π‡ªìπæ√–‡®â“∫√¡√“™“∏‘∫¥’ È ‡™’¬ß„À¡à∑‡ªìπ∑’π¬¡¡’à Õ¬ŸÀ≈“¬·Ààß §◊Õ µ’π®°·¡à·®à¡ ’Ë Ë ‘ à°“«‘≈– ‚¥¬„À⪰§√ÕßÀ—«‡¡◊ÕßΩÉ“¬‡Àπ◊Õ „π∞“π– ºâ“∑Õ∫â“π‰√à ‰ºàß“¡ ºâ“‰À¡ —π°”·æß ‡ªìπµâπª√–‡∑»√“™¢Õß ¬“¡ ■ ß“π√à¡∫àÕ √â“ß : √à¡∫àÕ √â“߉¥â‡√‘Ë¡∑”¢÷Èπ‡¡◊ËÕ ■ Õ“≥“®—°√≈â“ππ“ : §◊Õ Õ“≥“®—°√∑’˵—ÈßÕ¬Ÿà„π Ò ªï¡“·≈â« ‡ªìπ√à¡°√–¥“… ¡’≈«¥≈“¬æ‘¡æå «¬ß“¡¿“§‡Àπ◊ÕµÕπ∫π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬¿“§„µâ¢Õß®’π À√◊Õ ■ °√–¥“… “ : º≈‘µ®“°µâπªÕ “ ·≈–∑”°—π¡“°ÒÚ ªíππ“ ‡™àπ ‡¡◊Õ߇™’¬ß√ÿàß (®‘ËßÀß) ¡≥±≈¬Ÿππ“π ∑’ËÀ¡Ÿà∫â“πµâπ‡ª“´÷Ëß¡’µâπªÕ “¡“° ‡ªìπÕ“™’æ∑’Ë∑”¡“¿“§µ–«—πÕÕ°¢Õßæ¡à“ Ωíßµ–«—πÕÕ°¢Õß·¡àπÈ” “≈–«‘π ò ª√–¡“≥ Ò ªï¡“·≈â«´÷Ëß¡’‡¡◊Õ߇™’¬ßµÿ߇ªìπ‡¡◊Õ߇հ Ωíòßµ–«—πµ°·¡àπÈ” ■ ‡§√◊ËÕߪíôπ¥‘π‡º“ : ‡§√◊ËÕߪíôπ¥‘π‡º“¢Õß™“« “≈–«‘π ¡’‡¡◊Õß𓬇ªìπ‡¡◊Õ߇հ ·≈– ¯ ®—ßÀ«—¥ ‡™’¬ß„À¡à¡’À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ À¡âÕπ÷Ëß À¡âÕ·®àß À¡âÕµàÕ¡¿“§‡Àπ◊ÕµÕπ∫π ‰¥â·°à ‡™’¬ß„À¡à ‡™’¬ß√“¬ ·¡àŒÕß Õπà ‚¥¬¡’·À≈àß°“√º≈‘µÕ¬ŸàÀ≈“¬·Ààß·æ√à æ–‡¬“ πà“π ≈”æŸπ ·≈–≈”ª“ß ‚¥¬¡’‡¡◊Õ߇™’¬ß„À¡à‡ªìπ√“™∏“π’ ¡’¿“…“∑’Ë ‡√’¬°«à“ §”‡¡◊ÕßÀ√◊Õ¿“…“≈â“ππ“µ—«Àπ—ß ◊Õ µ—«‡¡◊Õß «—≤π∏√√¡ ·≈–ª√–‡æ≥’ ‡ªìπ¢Õßµπ‡Õß °àÕπ®–∂Ÿ°‡ª≈’ˬπ·ª≈ß√–∫∫°“√ª°§√Õ߇ªìπ√–∫∫¡≥±≈‡∑»“¿‘∫“≈„π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë ı
 • 32. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 26 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑âÕß∂‘Ëπ ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡™’¬ß„À¡à ‡¢µ Ò ª√–‡æ≥’«≤π∏√√¡ —  ∂“π∑’Ë ”§—≠ ‡™’¬ß„À¡à‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë¡’¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ ª√–‡æ≥’ ■ ‡«’¬ß°ÿ¡°“¡ : ‡ªìπ‡¡◊Õß‚∫√“≥∑’Ëæ≠“¡—ß√“¬«—≤π∏√√¡¥—߇¥‘¡¢Õß≈â“ππ“ ·≈–¿“…“∑’‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å È Ë „Àâ √â“ߢ÷Èπ‡¡◊ËÕ æ.». Ò¯Ú˘à ®“°°“√ ”√«®æ∫«à“¡’¢Õßµπ‡Õß ‚∫√“≥ ∂“π∑’˪√“°ØÕ¬Ÿà„π‡«’¬ß°ÿ¡°“¡·≈–∫√‘‡«≥ ■ ™“µ‘æ—π∏ÿå : ‡™’¬ß„À¡à¡’™π°≈ÿà¡πâÕ¬Õ“»—¬Õ¬Ÿà „°≈⇧’¬ß Ú ·Ààß ∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à «—¥‡®¥’¬å‡À≈’ˬ¡µ“¡∫√‘‡«≥¿Ÿ‡¢“ Ÿß ¡’ —ߧ¡ ¿“…“ ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ «—¥™â“ߧȔ «—¥πâÕ¬ «—¥ªŸÉ‡∫’Ȭ œ≈œ¢Õßµπ ■ «—¥‡®Á¥¬Õ¥ : ‡ªìπ«—¥‡°à“·°à √â“ߢ÷Èπ‡¡◊ËÕ æ.». ■ ª√–‡æ≥’ ”§—≠ : ÚÚ ‡§¬„™â‡ªìπ ∂“π∑’˪√–™ÿ¡æ√–‡∂√–™—ÈπºŸâ„À≠à -  ß°√“πµå : ‡ªìπß“π∑’ˬ‘Ëß„À≠à¢Õ߇™’¬ß„À¡à ‡æ◊ËÕ™”√–æ√–‰µ√ªîÆ°®—¥‡ªìπª√–®” ∑ÿ°ªï √–À«à“ß«—π∑’Ë ÒÛ›Òı ‡¡…“¬π ■ «—¥‡™’¬ß¡—Ëπ : ‡ªìπ«—¥∑’ˇ°à“·°à∑’Ë ÿ¥„π‡™’¬ß„À¡à - ß“πª√–‡æ≥’¬’ˇªìß : ®—¥«—π≈Õ¬°√–∑ß æ≠“¡—ß√“¬ √â“ß∑√߬°æ√–µ”Àπ—°‡™’¬ß¡—Ëπ∂«“¬‡ªìπ¢Õß∑ÿ°ªï ¡’°“√ª≈àÕ¬‚§¡≈Õ¬‡æ◊ËÕ∫Ÿ™“æ√–∏“µÿ æ√–Õ“√“¡™◊ËÕ«à“«—¥‡™’¬ß¡—Ë𠇪ìπ∑’˪√–¥‘…∞“π®ÿÓ¡≥’∫π «√√§å ¡’°“√®ÿ¥¥Õ°‰¡â ‰ø ª√–°«¥°√–∑ß æ√–æÿ∑∏√Ÿªà  ”§—≠¢Õ߇™’¬ß„À¡à §◊Õ çæ√–‡ µ—ߧ¡≥’é·Ààπ“ßπæ¡“» ■ «—¥æ√–∏“µÿ¥Õ¬ ÿ‡∑æ : ‡ªìπªŸ™π’¬ ∂“π§Ÿ‡¡◊Õß à - °“√‡≈’Ȭߢ—π‚µ° : ¢—π‚µ°‡ªìπ¿“™π– ‡™’¬ß„À¡àπ°∑àÕ߇∑’¬«∑’‡¥‘π∑“ß¡“®—ßÀ«—¥π’È ®–µâÕߢ÷π‰ª — Ë Ë È„ àÕ“À“√¢Õß™“«‡Àπ◊Õ ¡—¬‚∫√“≥§ππ‘¬¡„™â „ à π¡— °“√æ√–∫√¡∏“µÿ°—π∑ÿ°§π À“°„§√‰¡à‰¥â ‰ªÕ“À“√∑“π„π§√—«‡√◊Õπ ‡¡◊Õ§«“¡‡®√‘≠¡“°¢÷𠧫“¡π‘¬¡ Ë È ∂◊Õ‡ ¡◊Õπ«à“¬—ß¡“‰¡à∂߇™’¬ß„À¡à ÷‡ ◊ËÕ¡≈ß ªí®®ÿ∫—π„™â‡©æ“–‡ªìπ∏√√¡‡π’¬¡„π°“√ ■ «—¥æ√–∏“µÿ»√’®Õ¡∑Õß«√«‘À“√ : ‡ªìπ«—¥ ”§—≠µâÕπ√—∫·¢°‡¡◊Õß ·≈–∫ÿ§§≈ ”§—≠‡∑à“π—Èπ §Ÿà‡¡◊Õ߮ա∑Õß·≈–‡ªìπ∑’ˇ§“√æ —°°“√–¢Õß™“«‡Àπ◊Õ - ß“π√à¡∫àÕ √â“ß : ®—¥¢÷Èπª√–¡“≥‡¥◊Õπ ‚¥¬∑—Ë«‰ª ª√–‡æ≥’‡¥àπ¢Õß«—¥§◊Õ ç°“√·Àà ‰¡â§È”‚æ∏‘Ïé¡°√“§¡¢Õß∑ÿ°ªï∑’Ë∫√‘‡«≥»Ÿπ¬åÀ—µ∂°√√¡∫àÕ √â“ß ´÷Ë߇ªìπª√–‡æ≥’¢Õß™“«≈â“ππ“ ‡æ◊ËÕ ◊∫∑Õ¥æ√–æÿ∑∏¡’°“√· ¥ß·≈–®”Àπà“¬º≈‘µ¿—≥±åµà“ß Ê ∑’Ë∑”®“° »“ π“°√–¥“… “ ‚¥¬‡©æ“–√à¡ ¡’°“√· ¥ß«—≤π∏√√¡·≈–°“√ª√–°«¥µà“ß Ê œ≈œ  ¿“æªí≠À“„π™ÿ¡™π ■ ¿“…“æ◊π‡¡◊Õß : ‡™’¬ß„À¡à¡¿“…“æ◊π‡¡◊Õ߇√’¬° È ’ È ■ ªí≠À“§«“¡·ÕÕ—¥¢Õ߇¡◊Õß : ‡™’¬ß„À¡à‡ªì𧔇¡◊Õß ´÷Ë߇ªìπ¿“…“∑’Ë ‰æ‡√“–πÿà¡π«≈ ‡¡◊Õß∑’Ë¡’§«“¡‡®√‘≠ ‡ªìπ·À≈àß∑àÕ߇∑’ˬ« ”§—≠ ·≈– ¡’°“√¢¬“¬µ—«∑“ß∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑”„Àâ¡’ª√–™“°√ ∫ÿ§§≈ ”§—≠ À≈—Ë߉À≈¡“Õ¬ŸàÕ“»—¬·≈–ª√–°Õ∫Õ“™’æ®”π«π¡“° ■ æ≠“‡¡Áß√“¬ : ‡ªìπºŸ°Õµ—߇¡◊Õßπæ∫ÿ√»√’π§√æ‘ߧå âà È ’‡™’¬ß„À¡à√à«¡°—∫æàÕ¢ÿπ√“¡§”·Àß¡À“√“™ ·≈–æàÕ¢ÿπß”‡¡◊Õß ■ ®√—≈ ¡‚π‡æÁ™√ : ‡ªìπ»‘≈ªîπ™“«‰∑¬ ºŸâ‡ªìπ∑—Èßπ—°√âÕß π—°¥πµ√’ π—°·µà߇æ≈ß ·≈–π—°· ¥ß ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫«à“‡ªìπ»‘≈ªîπºŸâ¬‘Ëß„À≠à·Àà߬ÿ§ ¡—¬ œ≈œ
 • 33. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 27 µ—«Õ¬à“ß°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π ºŸâ ‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π «‘∏’°“√/‡§√◊ËÕß¡◊Õ √–¬–‡«≈“Ò. §«“¡√Ÿâ/§«“¡ “¡“√∂µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß - ¿“…“‰∑¬ π—°‡√’¬π∑ÿ°§π ·∫∫∑¥ Õ∫¡“µ√∞“π °ÿ¡¿“æ—π∏å ª. Ú ª.ı ¡. Ú ¡.ı - §≥‘µ»“ µ√å π—°‡√’¬π∑ÿ°§π ·∫∫∑¥ Õ∫¡“µ√∞“π °ÿ¡¿“æ—π∏å ª. Ú ª.ı ¡. Ú ¡.ı - «‘∑¬“»“ µ√å π—°‡√’¬π∑ÿ°§π ·∫∫∑¥ Õ∫¡“µ√∞“π ¡’π“§¡ ª. Ú ª.ı ¡. Ú ¡.ı - ¿“…“µà“ߪ√–‡∑» π—°‡√’¬π∑ÿ°§π ·∫∫∑¥ Õ∫¡“µ√∞“π ¡’π“§¡ ª. Ú ª.ı ¡. Ú ¡.ıÚ. ∑—°…–°“√Õà“π ·≈– π—°‡√’¬π∑ÿ°§π - ·∫∫∑¥ Õ∫¡“µ√∞“π ‡¡…“¬π°“√‡¢’¬π ª. Û ª.ˆ - √“¬ß“πº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ßÛ. §«“¡√—° ·≈–¿“§¿Ÿ¡„® ‘ °≈ÿ¡µ—«Õ¬à“ßπ—°‡√’¬π à °“√‡√’¬π¢Õß ∂“π»÷°…“ µÿ≈“§¡-惻®‘°“¬π„π∑âÕß∂‘Ëπ √à«¡√—°…“ √–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ - ·∫∫ —߇°µ∑√—欓°√ „π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“ - ·∫∫ —¡¿“…≥å Û. °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ : °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ·≈–°“√√“¬ß“πº≈°“√»÷°…“√–¥—∫∑âÕß∂‘Ë𠇪ìπ°≈‰° ”§—≠„π°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√µ√«® Õ∫«à“§ÿ≥¿“溟‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ßµ≈Õ¥®π‡ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ ´÷ß°”Àπ¥ â ˇªìπ§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π„πæ◊Èπ∑’Ëπ—Èπ∫√√≈ÿº≈À√◊Õ‰¡à‡æ’¬ß„¥ ·≈–¡’Õ–‰√®–µâÕߪ√—∫ª√ÿßæ—≤π“µàÕ‰ª ¥—ßπ—Èπ§«√¡’°“√√–∫ÿ‡°’ˬ«°—∫°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π‰«â „π°√Õ∫À≈—° Ÿµ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ‚√߇√’¬πµà“ß Ê‰¥â√—∫∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈«à“‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“®–®—¥°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ„π°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ „¥∫â“ß√–¥—∫™—π„¥∫â“ß ·≈–ª√–‡¡‘π‡¡◊Õ‰√ ¥â«¬«‘∏°“√À√◊Õ‡§√◊Õß¡◊ÕÕ–‰√ ¡’‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπÕ¬à“߉√ È Ë ’ Ë·≈–‚√߇√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‰¡à∂÷߇°≥±å∑’Ë°”Àπ¥®–µâÕߥ”‡π‘π°“√Õ¬à“߉√ ‡ªìπµâπ
 • 34. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√28 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ °“√æ—≤π“°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß »÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß  ¿“æªí≠À“ §«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ °√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑âÕß∂‘Ëπ °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟‡√’¬π â ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“ 𔇠πÕºŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤/√—∫øíߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß ‘ 𔇠πÕ§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“/Àπ૬ߓπ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ  ∂“π»÷°…“„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ «‘®¬ µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈ —
 • 35. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 29 À≈—° Ÿµ√∑âÕß∂‘Ëπ ? À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ? °“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√‚¥¬‡©æ“–„π à«π∑’ˇ°’ˬ«°—∫∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ  ‘Ëß∑’˧«√∑”§«“¡‡¢â“„®„Àâµ√ß°—π§◊Õ ■ À≈— °  Ÿ µ √∑’Ë „ ™â „ π°“√®— ¥ °“√‡√’ ¬ π°“√ Õπ„π√–¥— ∫  ∂“π»÷ ° …“§◊ ÕçÀ≈—° Ÿµ ∂“π»÷°…“é ■  ‘ß∑’º‡√’¬πµâÕ߇√’¬π√Ÿ‡°’¬«°—∫∑âÕß∂‘π “¡“√∂ Õ¥·∑√°‡¢â“‰ª„π√“¬«‘™“æ◊π∞“π∑—ß Ë Ë Ÿâ â Ë Ë È È¯ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ‰¥âà À√◊ÕÀ“° ∂“π»÷°…“‡ÀÁπ«à“¡’ ‘Ëß ”§—≠µâÕß°“√®–‡πâπ ·≈–·¬° Õπ‡ªìπ°“√‡©æ“– ‡™àπ °“√ Õπ®—° “π‡æ◊ËÕÕπÿ√—°…å¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ °Á “¡“√∂‡ªî¥‡ªìπ√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥âà ·µà‰¡à«à“®–‡ªìπ≈—°…≥–„¥°ÁÕ¬Ÿà„πÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ¡‘„™à·¬°À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈–À≈—° Ÿµ√∑âÕß∂‘Ëπ®“°°—π ‡æ√“–‡®µπ“√¡≥å„π°“√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ‚√߇√’¬π®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ °Á‡æ◊ËÕ„ÀâÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ´÷Ëß¡’≈—°…≥–·µ°µà“ß°—π‰ª §«“¡‡ªìπ∑âÕß∂‘Ëπ®÷ß¡’Õ¬Ÿà·≈â«„πÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ■ °√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ∑’ˇ¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÀπ૬ߓπ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ®—¥∑”π—Èπ‡ªìπ°√Õ∫·π«∑“ß°«â“ß Ê ∑’Ë√–∫ÿ‡ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ “√–°“√‡√’¬π√ŸÀ√◊Õ‡√◊Õßµà“ß Ê ‡°’¬«°—∫∑âÕß∂‘π ·≈–·π«∑“ß°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟‡â √’¬π„π∑âÕß∂‘π â Ë Ë Ë Ë ∂“π»÷ ° …“ “¡“√∂𔉪‡ªì π ·π«∑“ß®— ¥ °“√‡√’ ¬ π°“√ Õπ‡æ◊Ë Õ „Àâ ºŸâ ‡ √’ ¬ π‰¥â ¡’ § «“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕ߇À≈à“π—Èπ„π∞“π–∑’ˇªìπ ¡“™‘°„π —ߧ¡π—Èπ Ê „π‡Õ° “√°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘ËπÕ“®π”‡ πÕµ—«Õ¬à“ߢÕß√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’ˬ«°—∫∑âÕß∂‘Ëπ‰¥â·µà√“¬«‘™“∑’Ë𔇠πÕπ—Èπ‡ªìπ‡æ’¬ß·π«∑“ß ¡‘„™à ‘Ëß∑’Ë°”Àπ¥„Àâ‚√߇√’¬πµâÕß Õπ
 • 36. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 30 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ °“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ °“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õß∫ÿ§§≈∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‡™àπ §√Ÿ ºŸâ∫√‘À“√‚√߇√’¬π ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ œ≈œ ‡æ◊Ëՙ૬ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√·∫∫Õ‘ß¡“µ√∞“π„Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® °“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√µâÕß®—¥∑”„À⇪ìπ°√–∫«π°“√∑’µÕ‡π◊Õ߇ªìπ√–∫∫ ‡πâπ°“√ Ë à Ë √â“ߧ«“¡‡¢â“„®·°àºŸâ∫√‘À“√‚√߇√’¬π §√Ÿ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ „Àâª√—∫‡ª≈’ˬπ°√–∫«π∑—»πå„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ „Àâ ‰¥âµ“¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë°”À𥇪ìπ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π √«¡∑—Èß°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫Õ‘ß¡“µ√∞“π °“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æπ—Èπ ®–µâÕß¡’·ºπªØ‘∫—µ‘°“√∑’Ë™—¥‡®π ·≈–µâÕߧ”π÷ß∂÷ß°≈ÿà¡∫ÿµ§§≈∑’Ë®–æ—≤π“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫¿“√°‘® Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® - ºŸ∫√‘À“√‚√߇√’¬π : ºŸ∫√‘À“√‚√߇√’¬π‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’¡ «π Ì“§—≠„π°“√ à߇ √‘¡°“√æ—≤π“ â â Ë’à·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√√–¥—∫ ∂“π»÷°…“„À⇪ìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡ªìπµ—«®—°√ Ì“§—≠„π°“√°√–µÿâπ·≈–™—°πÌ“„Àâ∫ÿ§≈“°√„π‚√߇√’¬π‰¥â „™â⧫“¡ “¡“√∂Õ¬à“߇µÁ¡∑’Ë ‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§ÿ≥¿“浓¡∑’˵âÕß°“√ ¥—ßπ—ÈπÀ“°ºŸâ∫√‘À“√ “¡“√∂‡ªìπºŸâπ”∑“ß«‘™“°“√ ¡’§«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß™—¥‡®π ·≈–„Àâ°“√ π—∫ πÿπ à߇ √‘¡°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ¢Õߧ√Ÿ √«¡∑—Èß “¡“√∂∑Ì“ß“π√à«¡°—∫ §≥–§√Ÿ„π‚√߇√’¬π‰¥â ®– “¡“√∂∑Ì“„À?°“√„™?À≈—° Ÿµ√‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªâ“À¡“¬‰¥â‰¡à¬“° - §√Ÿº Õπ :§√Ÿ‡ªìπµ—«®—°√∑’ “§—≠∑’ ¥„π°“√®—¥∑”·≈–πÌ“À≈—° Ÿµ√‰ª„™â¥—ßπ—π§√Ÿ®–µâÕß Ÿâ ËÌ Ëÿ ȉ¥â√—∫°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕ߇ªìπª√–®” ‡æ◊ËÕ„Àâ∑—πµàÕ§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√„À¡à Ê ‚¥¬‡©æ“–‡√◊ËÕß°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ´÷Ëß√«¡∂÷ß°“√‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ Õπ ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫ºŸâ‡√’¬π ·π«°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈Õ‘ß¡“µ√∞“π µ≈Õ¥®π°“√«‘®—¬ªØ‘∫—µ‘°“√ (Action research) ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√ Õπ¢Õßµπ„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“欑Ëߢ÷Èπ‡æ√“– ‘߇À≈à“𒇪ìπªí®®—¬∑’ “§—≠∑’®– àߺ≈„Àâ°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª„™â∫√√≈ÿº≈µ“¡‡ªâ“À¡“¬∑’µÕß°“√ Ë È ËÌ Ë Ë â - »÷°…“π‘‡∑»°å : ‡ªìπºŸâπ”∑“ß«‘™“°“√∑’Ë “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®„π°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª„™â „Àâ·°à∫ÿ§≈“°√„π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ ¥—ßπ—Èπ»÷°…“π‘‡∑»°åµâÕ߉¥â√—∫°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¥â“π°“√π‘‡∑»µ‘¥µ“¡ „À⧫“¡™à«¬‡À≈◊Õ·π–π”§√ŸºŸâ Õπ„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘π µ≈Õ¥®π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ Ë·≈–°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫Õ‘ß¡“µ√∞“𠇪ìπµâπ
 • 37. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 31°“√ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—欓°√ °“√ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥·≈–∑√—欓°√ ·≈–°“√√–¥¡∑ÿπ„π™ÿ¡™π‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠¬‘Ëß„π°“√¥”‡π‘π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√ Àπ૬ߓπ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ§«√¡’ß∫ª√–¡“≥Õ¬à“߇À¡“– ¡ ‡æ’¬ßæÕ ®–µâÕß®—¥ √√∑√—欓°√„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√æ—≤π“·µà≈–¥â“π ‚¥¬¡ÿà߇πâπ∑’ˇªÑ“À¡“¬ ”§—≠§◊Õ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ¥—ßπ—Èπ„π°“√¥”‡π‘π°“√‡°’ˬ«°—∫ß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—欓°√®–µâÕߧ”π÷ß∂÷ß ‘ËßµàÕ‰ªπ’È ■ °“√°”Àπ¥ —¥ à«π°“√„™âß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—欓°√Õ¬à“߇À¡“– ¡ ·≈–§ÿ⡧à“æ‘®“√≥“«à“Õ–‰√‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠·≈–®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕߥ”‡π‘π°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª„™â „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈– àߺ≈µàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π¡“°∑’Ë ÿ¥ æ√âÕ¡∑—Èß®—¥≈”¥—∫°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡®”‡ªìπ ■ ¡’°“√«“ß·ºπ·≈–∫√‘À“√ß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—欓°√Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ·≈–¥”‡π‘πß“πµ“¡·ºπ°“√„™âß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡æ◊Õ°àÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå ß ÿ¥„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“ Ë Ÿ·≈–¡’°“√ª√–‡¡‘πµ√«® Õ∫°“√„™âß∫ª√–¡“≥æ√âÕ¡∑—ß∑√—欓°√µà“ß Ê «à“‰¥âº≈§ÿ¡§à“°—∫°“√≈ß∑ÿπ È âÀ√◊Õ‰¡à ‡æ’¬ß„¥ ■ √–¥¡∑ÿπ·≈–∑√—欓°√„π∑âÕß∂‘Ëπ®“°Àπ૬ߓπ Õߧå°√µà“ß Ê À√◊Õ∫ÿ§§≈µâÕß°“√ π—∫ πÿπ  à߇ √‘¡°“√æ—≤π“°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥°“√¡’ à«π√à«¡ ·≈–™à«¬„Àâ¡’ªí®®—¬§«“¡æ√âÕ¡‡æ’¬ßæÕ„π°“√®—¥°“√»÷°…“„π∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“欑Ëߢ÷È𥔇π‘πß“π·∫∫¡’ à«π√à«¡ °“√®—¥°“√»÷°…“„π∑âÕß∂‘Ëπ®–ª√– ∫§«“¡§«“¡ ”‡√Á®·≈–¡’§ÿ≥¿“æ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ ·≈–°“√™à«¬‡À≈◊Õ π—∫ πÿπ®“°ΩÉ“¬µà“ß Ê ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß„π∑âÕß∂‘Ëπ ¥—ßπ—Èπ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÀπ૬ߓπ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√®—¥°“√»÷°…“ §«√¥”‡π‘π°“√„π°“√ à߇ √‘¡·≈–ª√– “𧫓¡√à«¡¡◊Õ°—∫∫ÿ§§≈·≈–Õߧå°√µà“ß Ê „π™ÿ¡™π ´÷ËßÕ“®¡’°“√¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È ■ ‡ªî¥‚Õ°“ „À⺇°’¬«¢âÕß·≈–ºŸ¡ «π‰¥â «π‡ ’¬‰¥â¡∫∑∫“∑√à«¡§‘¥ √à«¡µ—¥ ‘π„® ·≈– Ÿâ Ë â ’à à ’√à«¡®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞ ∑—ÈߺŸâª°§√Õß π—°‡√’¬π ·≈–µ—«·∑π»‘…¬å‡°à“ µ—«·∑π™ÿ¡™π µ—«·∑π¿“§∏ÿ√°‘® °“√∑’Ë∫ÿ§§≈¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“ ®–‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°∂÷ߧ«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–§«“¡‡ªìπ‡®â“¢Õß „π°“√®—¥°“√»÷°…“¡“°¢÷Èπ ■ ¡’°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“߇¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‚√߇√’¬π ·≈–™ÿ¡™πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡¢â“∂÷ߺŸ∫√‘À“√‚√߇√’¬π §√Ÿº Õπ ·≈–ºŸª°§√Õß ¡’°“√ª√– “π°“√∑”ß“πÕ¬à“ß„°≈♥°—∫ΩÉ“¬µà“ß Ê ‡æ◊Õ â Ÿâ â ‘ Ë√à«¡¡◊ՙ૬‡À≈◊Õ°—π„π°“√·°â ‰¢ªí≠À“Õÿª √√§∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ
 • 38. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 32 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ■ ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°¿“§ à«π‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫À≈—° Ÿµ√ ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–¡’ à«π„π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π µ≈Õ¥∂÷ß°“√ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“ ■ ®—¥„Àâ¡’»Ÿπ¬å‡§√◊Õ¢à“¬À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫ ∑—È߇§√◊Õ¢à“¬∑“ß«‘™“°“√ ‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√√–¥¡∑ÿπ‡§√◊Õ¢à“¬„𧫓¡√à«¡¡◊Õ°“√„™â∑√—欓°√·≈–·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥°“√·∫àߪíπ™à«¬‡À≈◊Õ°—π√–À«à“ß‚√߇√’¬π ·≈–Àπ૬ߓπµà“ß Ê „Àâ°“√„™â∑√—欓°√¡’§«“¡§ÿâ¡§à“·≈–°àÕ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕºŸâ‡√’¬π‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ∑“ß«‘™“°“√ ∑âÕß∂‘Ëπ®–µâÕß π—∫ πÿπ à߇ √‘¡°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√‚¥¬°“√‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ∑“ß«‘™“°“√ „Àâ∑ÿ°ΩÉ“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®µ√ß°—π ·≈–√à«¡¡◊Õ°—πµ“¡∫∑∫“∑∑’Ëæ÷ß¡’´÷Ëß®– àߺ≈µàÕ°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª„™â °“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ∑“ß«‘™“°“√Õ“®∑”‰¥âÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ¥—ßπ’È ■ ®—¥„Àâ¡»π¬å«™“°“√‡æ◊Õ π—∫ πÿπ à߇ √‘¡°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√ »Ÿπ¬åπ®–∑”Àπâ“∑’Ë ’ Ÿ ‘ Ë ’ȇªìπ‡ ¡◊Õπ»Ÿπ¬å°≈“ߢÕß°“√„À⧫“¡√Ÿâ §”·π–π” ·≈–∫√‘°“√¥â“π‡Õ° “√§«“¡√Ÿâ µ≈Õ¥®π‡ªìπ·À≈àß«‘∑¬“°“√„Àâ°—∫ ∂“π»÷°…“ Õ“®®–∑Ì“„π≈—°…≥–¢Õß»Ÿπ¬å „Àâ∫√‘°“√∑’ˇ¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ®—¥µ—Èß‚√߇√’¬πµ—«Õ¬à“߇æ◊ËÕæ—≤π“„À⇪ìπ·°ππÌ“„π°“√¢¬“¬º≈°“√æ—≤π“·≈–°“√„™àâÀ≈—° Ÿµ√‰ª Ÿà‚√߇√’¬πÕ◊ËπÊ „π∑âÕß∂‘Ëπ ■ ¡’»Ÿπ¬å‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ë𠵓¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ „π·µà≈–√–¥—∫°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡‡¢â¡·¢Áß∑“ß«‘™“°“√ ‡™àπ »Ÿπ¬å‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“»Ÿπ¬å‡§√◊Õ¢à“¬ °“√‡√’¬π√Ÿâ√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ ‡æ◊ËÕ°√–µÿâπ„Àâ ‚√߇√’¬πæ—≤π“ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√„π‚√߇√’¬π¢Õßµπ ·≈– à߇ √‘¡„À⇰‘¥°“√·≈°‡ª≈’ˬπª√– ∫°“√≥å „π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√„π√–À«à“ß‚√߇√’¬πµà“ßÊ Õ’°¥â«¬ ■ ®—¥∑”§≈—ߧ«“¡√Ÿ√–¥—∫∑âÕß∂‘π‡æ◊Õ„Àâ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„™â‡ªìπ·À≈à߇√’¬π√Ÿâ â Ë Ë„π‡√◊ËÕßµà“ß Ê ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“ ‡™àπ √Ÿª·∫∫°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ°“√®—¥∑”Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ µ—«Õ¬à“ߢâÕ Õ∫∑’Ë„™âª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π À√◊Õ¢âÕ Õ∫∑’˙૬æ—≤π“∑—°…–°“√§‘¥«‘‡§√“–Àå √«¡∑—Èߧ«“¡√Ÿâµà“ß Ê ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫∑âÕß∂‘Ëπ §≈—ߧ«“¡√Ÿâ≈—°…≥–π’È®–™à«¬§√Ÿ‰¥â¡“°„π°“√æ—≤π“°“√‡√’¬π°“√ Õπ ■ ‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâºà“π ◊ËÕµà“ß Ê Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ∑—Èß∑“ß ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå ·≈– ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’„Àâ “¡“√∂‡¢â“∂÷ߧ√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„π∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ■ ®—¥‡«∑’·≈°‡ª≈’¬π‡√’¬π√Ÿ‡°’¬«°—∫À≈—° Ÿµ√ ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õ𠇙àπ „Àâ¡°“√ Ë â Ë ’ª√–°«¥‚§√ßß“π °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√ŸÀ√◊Õ°“√®—¥ª√–™ÿ¡ —¡¡π“„Àâ¡°“√𔇠πÕº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√ â ’‡ªìπµâπ
 • 39. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 33 °“√°”°—∫ ¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ‚¥¬ à߇ √‘¡·≈–°”°—∫µ‘¥µ“¡„À⇰‘¥°“√ √â“ß«—≤π∏√√¡„π ∂“π»÷°…“„π°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈®“°º≈°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ·≈–„™â „π°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“µ“¡√–∫∫ª√–°— π §ÿ ≥ ¿“æ°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“ ´÷Ëß®–™à«¬·°â ‰¢ªí≠À“¢Õß ∂“π»÷°…“Õ¬à“ß·∑â®√‘ß πÕ°®“°π—Èπ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¬—ß¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√µ√«® Õ∫∑∫∑«π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¿“¬„π‡¢µæ◊π∑’∑√∫º‘¥™Õ∫ ·≈–®—¥√–∫∫∞“π¢âÕ¡Ÿ≈§ÿ≥¿“溟‡√’¬π ‡æ◊Õ„™â„π°“√ È Ë Ë’ — â Ë°”°—∫§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“„π‡¢µ∑’Ë¥Ÿ·≈ ‚¥¬ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√„π≈—°…≥–µà“ß Ê ‰¥â·°à°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ¥”‡π‘π°“√„À⇰‘¥«ß®√°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“„π∑âÕß∂‘Ëπ ‚¥¬¡’·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π°“√ §◊Õ ■ ®—¥∑”·≈–°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¢Õ߇¢µæ◊π∑’Ë„Àâ¡’ ȧ«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ·≈–∫√‘∫∑§«“¡µâÕß°“√¢Õ߇¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ■ ®—¥∑”·ºπß“π·≈–«‘∏’°“√ à߇ √‘¡ ∂“π»÷°…“„Àâ¡’°“√æ—≤π“√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¿“¬„π ∂“π»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„Àâ ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß “¡“√∂æ—≤π“°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßµπÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫ Õ—π®–𔉪 Ÿà°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π„À⠟ߢ÷Èπ ■ µ‘¥µ“¡ °”°—∫¥Ÿ·≈  à߇ √‘¡·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë‚¥¬Õ“®√à«¡¡◊Õ°—∫Àπ૬ߓπ À√◊Õ¡À“«‘∑¬“≈—¬„π∑âÕß∂‘Ëπ°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ë𠇪ìπ°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬πµ“¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π √«¡∂÷߇ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ¢Õß∑âÕß∂‘Ëπµ“¡∑’°”À𥉫â„π°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘π‡æ◊Õ„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊π∞“π„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ Ë Ë Ë È¢Õ߇¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“  “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‚¥¬°“√ª√–‡¡‘πº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢ÕߺŸâ‡√’¬π¥â«¬¢âÕ Õ∫¡“µ√∞“π À√◊Õ§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë®—¥∑”·≈–¥”‡π‘π°“√‚¥¬‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊ե⫬§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫Àπ૬ߓπµâπ —ß°—¥„π°“√¥”‡π‘π°“√®—¥ Õ∫ πÕ°®“°π’Ȭ—߉¥â®“°°“√µ√«® Õ∫∑∫∑«π¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“ ‡æ◊Õ„Àâ°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟‡√’¬π‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ È Ë Ë âª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“§«√¡’°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫„π‡√◊ËÕßµà“ß Ê ‰¥â·°à
 • 40. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 34 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ■ °”Àπ¥·ºπß“π : ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“®–µâÕß¡’°“√«“ß·ºπß“π ·≈–°”Àπ¥ ‘Ëß∑’˵âÕß°“√ª√–‡¡‘π √«¡∑—Èß°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬∑’Ë®–ª√–‡¡‘𠇧√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â ·≈–™à«ß√–¬–‡«≈“„π°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß™—¥‡®π ‚¥¬°”Àπ¥‰«â™—¥‡®π„π°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕ·®âß„Àâ‚√߇√’¬π¿“¬„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«≈à«ßÀπâ“ ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡æ√âÕ¡„π°“√√—∫°“√ª√–‡¡‘π ■ æ—≤π“§≈—ߢâÕ Õ∫ : ®—¥∑”§≈—ߢâÕ Õ∫¡“µ√∞“π ‡æ◊Õ„™â„π°“√∑¥ Õ∫ ´÷ߢâÕ Õ∫¥—ß°≈à“« Ë Ë§«√¡’°“√«‘®¬‡æ◊Õæ—≤π“·≈–ª√—∫ª√ÿ߇ªìπ√–¬– ‡æ◊Õ„Àâ ‰¥â¢Õ Õ∫∑’¡§≥¿“æ ‡∑’¬ßµ√ß ·≈–‡™◊Õ∂◊Õ‰¥â — Ë Ë â Ë’ ÿ Ë Ë ■ ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ : ®—¥°“√∑¥ Õ∫‡æ◊Õª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟‡√’¬πµ“¡·ºπ·≈–°”Àπ¥°“√ Ë â∑’Ë«“߉«â ¥â«¬§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ ‚ª√àß„  ·≈–§”π÷ß∂÷ߧ«“¡ –¥«°¢ÕߺŸâ‡¢â“√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘ËߺŸâæ°“√´÷ËßÕ“®µâÕß°“√§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡√◊ËÕß ∂“π∑’Ë À√◊Õ ◊ËÕ Õÿª°√≥åµà“ß Ê ∑’Ë®–„™â ‘ ■ √“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘πµàÕ‚√߇√’¬π·≈– “∏√≥™π : ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“®–µâÕß√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π·°à‚√߇√’¬π ·≈– “∏“√≥™π ‡æ◊ËÕ®–‰¥âπ”º≈°“√ª√–‡¡‘ππ—Èπ‰ª«“ß·ºπ°“√ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“µàÕ‰ª ■ „™âº≈°“√ª√–‡¡‘π„π°“√æ—≤π“ : º≈°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠  ”À√—∫°”Àπ¥π‚¬∫“¬ «“ß·ºπß“π ·≈–°”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π„π‡¢µæ◊π∑’Ë ¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«‡ªìπª√–‚¬™πåÕ¬à“߬‘ß„π°“√∑’‡¢µæ◊π∑’®–«“ß·π«∑“ß„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ§√Ÿ È Ë Ë È Ë‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß„π‚√߇√’¬π∑’Ë¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πµË”°“√π‘‡∑» µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√π‘‡∑»µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß°√–∫«π°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√¡’®¥¡ÿßÀ¡“¬∑’®–™à«¬ºŸ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“·≈–§√Ÿº Õπ‡æ◊Õ„À⇰‘¥°“√ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“°“√®—¥°“√»÷°…“ ÿ à Ë â Ÿâ Ë„À⡧≥¿“欑ߢ÷π „π√–À«à“ß°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√π—π ‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“ ’ ÿ Ë È È È Ë®–µâÕߥ”‡π‘π°“√π‘‡∑»µ‘¥µ“¡‚√߇√’¬π «à“‰¥â¥Ì“‡π‘π°“√¥â«¬§«“¡∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à‡æ’¬ß„¥ ¡’ªí≠À“„¥‡°‘¥¢÷ÈπÀ√◊Õ‰¡à À“°¡’ªí≠À“®–‰¥âÀ“∑“ß·°â‰¢·≈–„Àâ§Ì“·π–πÌ“™à«¬‡À≈◊Õ·°à§√Ÿ„π‡√◊ËÕßµà“ß Ê∑—Èß°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ °“√ÕÕ°·∫∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√π‘‡∑»°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√À√◊Õπ‘‡∑»°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õ𠧫√§Ì“π÷ß∂÷ßÀ≈—° Ì“§—≠¢Õß°“√π‘‡∑» §◊Õ ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑Ì“ß“π√à«¡°—π‡æ◊ËÕ„Àâ§Ì“·π–πÌ“™à«¬‡À≈◊Õ‰¡à„™à‡ªìπ°“√µ√«® Õ∫‡æ◊ËÕ®—∫º‘¥ ¡’°“√«“ß·ºπ„π√–¬–¬“« °”À𥇪ìπªØ‘∑‘πªØ‘∫—µ‘°“√π‘‡∑»µ≈Õ¥ªï°“√»÷°…“ ‚¥¬Õ“®∑”‡ªìπ°≈ÿ¡„À≠à∫“ß ‡≈Á°∫â“ß ‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈∫â“ß ¡’°®°√√¡∑—ß„π ∂“π»÷°…“ ·≈–πÕ° ∂“π»÷°…“ à â ‘ ȇπâπ°“√·≈°‡ª≈’¬π‡√’¬π√Ÿ√«¡°—π‡ªì𠔧—≠ ∑ÿ°°‘®°√√¡¡’°“√ √ÿªº≈°“√¥”‡π‘π°“√‡¡◊Õ®∫°‘®°√√¡ Ë âà Ë
 • 41. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 35°“√«‘®—¬ ·≈–µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ ∫∑∫“∑¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“ ¥â“π°“√«‘®¬ ·≈–µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ §◊Õ È Ë —°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√«‘®—¬ ·≈–‡ªìπ·À≈àß»÷°…“„Àâ°—∫ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·≈–°“√¥”‡π‘π°“√«‘®—¬¥â«¬µπ‡Õß ¥—ßπ’È ■ °“√«‘ ®— ¬ æ— ≤ π“°√Õ∫À≈— °  Ÿ µ √√–¥— ∫ ∑â Õ ß∂‘Ë π ¡ÿà߇πâπ°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕπ”¡“„™â°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π µ≈Õ¥®π “√–°“√‡√’¬π√Ÿ‡°’¬«°—∫™ÿ¡™π ∑âÕß∂‘π ·≈–°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“溟‡√’¬π√–¥—∫∑âÕß∂‘π ‚¥¬Õ“®∑”°“√»÷°…“ â Ë Ë â Ë«‘®—¬„πª√–‡¥Áπµà“ß Ê ‡™àπ - °“√«‘®¬ ¿“æªí®®ÿ∫π·≈–·π«‚πâ¡„πÕ𓧵¥â“π‡»√…∞°‘®  —ߧ¡  ¿“æ·«¥≈âÕ¡ — —‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿßæ—≤π“°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß - °“√«‘®—¬ »“ π“ »‘≈ª«—≤π∏√√¡ ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’ §«“¡‡™◊ËÕ §µ‘π‘¬¡«‘∂’™’«‘µ ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ßÕπÿ√—°…åª≈Ÿ°Ωí߇¥Á°·≈–‡¬“«™π„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡§‘¥ §«“¡‡™◊ËÕ ‡®µ§µ‘ §à“π‘¬¡ ·≈–«‘∂’™«‘µ∑’˥ߓ¡ ’ ’ - °“√«‘®¬ ¿“æªí≠À“·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘π„π‡√◊ÕßÕ“™’æ §«“¡µâÕß°“√ — Ë Ë¢Õßµ≈“¥·√ßß“π„π∑âÕß∂‘Ëπ - °“√«‘®—¬°“√π” “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫∑âÕß∂‘Ëπ Ÿà°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ ■ °“√«‘®¬ µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√  ”π—°ß“π‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“§«√¥”‡π‘π°“√«‘®¬ — È Ë —µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ ´÷Ëß∫“ß à«πÕ“®Õ¬Ÿà¿“¬„µâ‚§√ß°“√‡¥’¬«°—π°—∫ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕº≈—°¥—π„Àâ¡’°“√æ—≤π“°√–∫«π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√·≈–∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊ՙ૬„Àâ§√Ÿ‡ª≈’¬π·ª≈ßæ—≤π“惵‘°√√¡°“√ Õπ„À⡪√– ‘∑∏‘¿“欑ߢ÷π Ë ’ Ë È
 • 42. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 36 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒı. °“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ ∂“π»÷°…“  ∂“π»÷ ° …“¡’ ¿ “√°‘ ® À≈— ° „π°“√®— ¥ °“√»÷ ° …“„Àâ ºŸâ ‡ √’ ¬ π‰¥â √— ∫ °“√æ— ≤ π“Õ¬à “ ߇µÁ ¡µ“¡»—°¬¿“æ  ∂“π»÷°…“®÷ß¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈–¥”‡π‘π°“√π”À≈—° Ÿµ√ Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬µâÕß √â“ߧ«“¡¡—Ëπ„®µàÕæàÕ·¡àºâª°§√Õß ·≈–™ÿ¡™π«à“ ºŸâ‡√’¬π®–¡’§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥ Ÿ·≈–‡°‘¥ ¡√√∂π– ”§—≠ µ≈Õ¥®π¡’§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§åµ“¡∑’Ë°”À𥉫â„πÀ≈—° Ÿµ√ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡®µπ“√¡≥套߰≈à“«  ∂“π»÷°…“®–µâÕßÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡ à«π∑’ˇªìπÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“𠵓¡∑’°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‰¥âª√–°“»„™â ‡æ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬π„Àâ∫√√≈ÿ∂ß È È Ë Ë â ÷§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π Õ—π‡ªì𧫓¡§“¥À«—ß∑’Ë°”À𥉫â√à«¡°—π„π°“√æ—≤𓇬“™π∑ÿ°§π„𙓵‘πÕ°®“°π—ÈπÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“¬—ßµâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“ ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß™ÿ¡™π·≈–∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕæ—≤π“„ÀâºâŸ‡√’¬π‡ªìπ ¡“™‘°∑’Ë¥’¢Õß™ÿ¡™π “¡“√∂Õ¬Ÿà„π —ߧ¡·«¥≈âÕ¡‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ·≈–‡°‘¥§«“¡√—°§«“¡ºŸ°æ—π„π∫â“π‡°‘¥‡¡◊ÕßπÕπ ¡’∫∑∫“∑„π°“√√à«¡æ—≤π“™ÿ¡™π „π°“√®—¥°“√»÷°…“„Àâ∫√√≈ÿ¡√√§º≈¥—ß°≈à“« πÕ°®“° ∂“π»÷°…“®–µâÕßæ—≤π“À≈—° Ÿµ√∑’§√Õ∫§≈ÿ¡ à«π ”§—≠¥—ß°≈à“«·≈â« ¬—ßµâÕß¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√∑’¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ  ∂“π»÷°…“ Ë Ë’µâÕß¡’°“√‡µ√’¬¡«“ß·ºπ‡æ◊ËÕ„™âÀ≈—° Ÿµ√„À¡à ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“·≈–§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“®–µâÕß»÷°…“·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®À≈—° Ÿµ√„À¡à ·≈–‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ æ‘®“√≥“∂÷ßß∫ª√–¡“≥·≈–Õ“§“√ ∂“π∑’Ë«à“æՇ撬ßÀ√◊Õ‰¡à °“√‡µ√’¬¡∫ÿ§≈“°√‡°’ˬ«°—∫°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√®–¥”‡π‘π°“√‚¥¬«‘∏„¥ °“√«“ß·ºπß“π‡æ◊Õ„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥√Õ∫§Õ∫·≈–¡’¢πµÕπ ®–∑Ì“„Àâ ’ Ë —È°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬ ‚√߇√’¬π§«√¡’°“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“߇À¡“– ¡ ‡π◊ËÕß®“° ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß¡’∫√‘∫∑µà“ß°—𠧫“¡æ√âÕ¡µà“ß°—πÕ’°∑—Èß¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π„π¥â“πß∫ª√–¡“≥ ∑√—欓°√  ∂“π∑’Ë ·≈–∫ÿ§≈“°√ √«¡∑—ÈߺŸâ‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“·µà≈– ∂“π»÷°…“°Á¡“®“°æ◊Èπ‡æ§√Õ∫§√—« ∞“π–∑“߇»√…∞°‘®  —ߧ¡∑’˵à“ß°—π ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ µ≈Õ¥®π§«“¡µâÕß°“√∑’Ë·µ°µà“ß°—π ¥—ßπ—Èπ °“√«“ß·ºπ„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√®÷ߧ«√æ‘®“√≥“„Àâ Õ¥§≈âÕß —¡æ—π∏å°—∫ªí®®—¬µà“ßÊ ¥—ß°≈à“«¥â«¬ πÕ°®“°π—Èπ  ∂“π»÷°…“®–µâÕß¡’°“√µ‘¥µ“¡ ¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß ·≈–§√∫«ß®√ ·≈–π”º≈®“°°“√µ‘¥µ“¡ °”°—∫¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æπ—π¡“æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„À⡧≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“欑ߢ÷π È ’ ÿ Ë È
 • 43. °“√∫√‘À“√À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ ∂“π»÷°…“  ∂“π»÷°…“  à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ ®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ °”°—∫ ¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ ë π‘‡∑»µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ë æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ (æ‘®“√≥“„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫) ë ®—¥√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æë ®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ ∑√—欓°√ë ¥”‡π‘πß“π·∫∫¡’ à«π√à«¡ „™âÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ ¿“¬„π ë «‘®—¬ ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âë  à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ∑“ß«‘™“°“√ È √–¥—∫™—π‡√’¬π À≈—° Ÿµ√ «‘®—¬ µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 37
 • 44. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 38 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ °“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ °“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’µÕßÕ“»—¬°“√¡’ «π√à«¡¢ÕßΩÉ“¬µà“ß Ê Ë â àÕ“∑‘ ΩÉ“¬∫√‘À“√ §√ŸºŸâ Õπ ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π ‚¥¬∑—Ë«‰ªπ—Èπ¡’°“√¥”‡π‘π°“√„π Ú  à«π §◊Õ Ò) °“√¥”‡π‘π°“√√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ : ¥”‡π‘π°“√‚¥¬Õߧå§≥–∫ÿ§§≈ „π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“‰¥â·°à §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿµ√·≈–ß“π«‘™“°“√ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ √«¡∑—Èß·π«ªØ‘∫—µµà“ß Ê ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‡™àπ √–‡∫’¬∫°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈ ‘°“√‡√’¬π √«¡∑—Èßæ‘®“√≥“‡°’ˬ«°—∫‡Õ° “√∫—π∑÷°·≈–√“¬ß“πº≈°“√‡√’¬π ´÷ËßµâÕß„™â√à«¡°—π„π ∂“π»÷°…“π—Èπ Ê Ú) °“√¥”‡π‘π°“√√–¥—∫™—Èπ‡√’¬π : ¥”‡π‘π°“√‚¥¬§√ŸºŸâ Õπ·µà≈–§π„π°“√ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß ‡À¡“– ¡°—∫ºŸâ‡√’¬π·µà≈–°≈ÿà¡´÷ËßÕ“®¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π ¥—ßπ—Èπ®÷ß¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â∑’˧√ŸºŸâ Õπ√“¬«‘™“‡¥’¬«°—π √–¥—∫™—Èπ‡¥’¬«°—πÕ“®æ‘®“√≥“ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑Ë’·µ°µà“ß°—π‰¥â ‡æ√“–ºŸâ‡√’¬π∑’˧√Ÿ·µà≈–§π√—∫º‘¥™Õ∫π—ÈπÕ“®¡’§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡ “¡“√∂·µ°µà“ß°—π ¥—ßπ—Èπ °‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õß“π∑’Ë¡Õ∫À¡“¬„À⺇√’¬πªØ‘∫µ‘  ◊Õ°“√ Õπ À√◊Õ«‘∏°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈Õ“®µâÕߪ√—∫„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ºŸ‡√’¬π·µà≈–°≈ÿ¡ Ÿâ — Ë ’ â ࢗÈπµÕπ°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ °“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ‚¥¬∑—«‰ªπ—𥔇π‘π°“√‚¥¬§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π Ë È´÷Ëß¡’¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬ —߇¢ª ¥—ßπ’È Ò. ·µàßµ—ߧ≥–°√√¡°“√/§≥–∑”ß“π : §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿµ√·≈–ß“π«‘™“°“√ È¢Õß ∂“π»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ·≈–§√ŸºŸâ Õπ Ú. «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈®“°·À≈àßµà“ß Ê : ¡’·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ ”§—≠¡“°¡“¬∑’ˇªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ Õ“∑‘ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ È È°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘π ¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√«‘‡§√“–Àå  ¿“æ ªí≠À“ ®ÿ¥‡πâ𠧫“¡µâÕß°“√¢Õß™ÿ¡™π Ë·≈–¢Õß ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß µ≈Õ¥®π§«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸâ‡√’¬π Û. ®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ : æ‘®“√≥“®—¥∑”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ´÷Ëß¡’Õߧåª√–°Õ∫ ”§— ≠ ‰¥â·°à «‘ —¬∑—»πå  ¡√√∂π– ”§—≠¢ÕߺŸâ‡√’¬π §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ (‡«≈“‡√’¬π √“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π·≈–‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ °‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π) §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ ·π«°“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ·≈–‡°≥±å°“√®∫°“√»÷°…“ æ√âÕ¡°—ππ’È ∂“π»÷°…“®–µâÕß®—¥∑”‡Õ° “√√–‡∫’¬∫°“√«—¥º≈ ª√–‡¡‘πº≈ ‡æ◊ËÕ„™â§«∫§Ÿà°—∫À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“
 • 45. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 39 Ù. µ√«®æ‘®“√≥“§ÿ≥¿“æÀ≈—° Ÿµ√ : ‡¡◊ËÕ®—¥∑”√à“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“‡ √Á®‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«°àÕπ®–¥”‡π‘π°“√„π¢—πµÕπµàÕ‰ª„π°“√‡ πÕ§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ §«√®–¡’°“√æ‘®“√≥“ ȧÿ≥¿“æ §«“¡∂Ÿ°µâÕß ‡À¡“– ¡ ‚¥¬ “¡“√∂∑”‰¥âÀ≈“¬«‘∏’ ‡™àπ °“√„À⺟⇙’ˬ«™“≠µ√«® Õ∫À√◊Õ°“√√—∫øíߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß ‡æ◊ËÕπ”¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ‰¥â¡“æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢„Àâ ¡∫Ÿ√≥嬑Ëߢ÷Èπ ı. §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷ ° …“æ‘ ® “√≥“„Àâ § «“¡‡ÀÁ π ™Õ∫ : 𔇠πÕ√à “ ߇հ “√À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ·≈–√–‡∫’¬∫°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈ µàÕ§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„À⧫“¡‡ÀÁπ™Õ∫ À“°¡’¢âÕ‡ πÕ·π–®“°§≥–°√√¡°“√ °Áπ”¢âÕ‡ πÕ·π–¥—ß°≈à“«‰ªæ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß√à“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ™—¥‡®π¬‘Ëߢ÷Èπ °àÕπ°“√Õπÿ¡—µ‘„™âÀ≈—° Ÿµ√‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“·≈â« „Àâ®—¥∑”‡ªìπª√–°“»À√◊Õ§” —Ë߇√◊ËÕß„Àâ „™âÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ‚¥¬ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“·≈–ª√–∏“π°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸâ≈ßπ“¡ À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸâ≈ßπ“¡‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬« ˆ. „™âÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ : §√Ÿº Õππ”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“‰ª°”À𥂧√ß √â“ß√“¬«‘™“ Ÿâ·≈–ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§ÿ≥¿“浓¡‡ªÑ“À¡“¬ ˜. «‘®¬·≈– µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ : ¥”‡π‘π°“√µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊Õß — ˇªìπ√–¬– Ê ‡æ◊ËÕπ”º≈®“°°“√µ‘¥µ“¡¡“„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡’§«“¡‡À¡“– ¡¬‘Ëߢ÷Èπ ‡√“®–‡√‘Ë¡µâ¬Õ¬à“߉√¥’ ? ‡√“¡‘‰¥â‡√‘Ë¡®“°»Ÿπ¬å...‚√߇√’¬π∑ÿ°·Ààß ¡’À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“‡¥‘¡Õ¬Ÿà·≈â« ‡æ’¬ß·µàπ” ‘Ëß ∑’¡Õ¬Ÿ‰à ¡à«“®–‡ªìπ «‘ ¬∑—»πå §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å Ë’ à — ‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ‡°≥±å°“√®∫À≈—° Ÿµ√ §”Õ∏‘∫“¬ √“¬«‘™“ ¡“«‘‡§√“–Àå ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”Àπ¥„π À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ·≈⫪√—∫ª√ÿß„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π
 • 46. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 40 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒÕߧåª√–°Õ∫ ”§—≠¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ‡Õ° “√À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“‡ªìπ‡Õ° “√ ”§—≠∑’§√Ÿ®–„™â ”À√—∫°“√®—¥∑”Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ Ë®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ¥—ßπ—Èπ‡Õ° “√À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“§«√¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë™—¥‡®π„π°“√𔉪 Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘ Õߧåª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ‰¥â·°à Ò)  à«ππ” : ¢âÕ¡Ÿ≈„π à«ππ’ș૬„Àâ§√ŸºŸâ Õπ∑√“∫∂÷߇ªÑ“À¡“¬‚¥¬√«¡¢Õß ∂“π»÷°…“„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ‡™àπ «‘ —¬∑—»πå  ¡√√∂π– ”§—≠¢ÕߺŸâ‡√’¬π ·≈–§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§åµ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ‡ªìπµâπ Ú) ‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ : ‡ªìπ à«π∑’Ë„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫°“√°”Àπ¥√“¬«‘™“∑’Ë®—¥ Õπ„π·µà≈–ªï/¿“§‡√’¬π ´÷Ëߪ√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ °‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π æ√âÕ¡∑—Èß®”π«π‡«≈“‡√’¬π À√◊ÕÀπ૬°‘µ¢Õß√“¬«‘™“‡À≈à“π—Èπ Û) §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ :  à«ππ’ȇªìπ√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’˙૬„Àâ∑√“∫«à“ºŸâ‡√’¬π®–‡√’¬π√ŸâÕ–‰√®“°√“¬«‘™“π—Èπ Ê „π§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“®–ª√–°Õ∫¥â«¬√À— «‘™“ ™◊ËÕ√“¬«‘™“ ª√–‡¿∑√“¬«‘™“(æ◊Èπ∞“π/‡æ‘Ë¡‡µ‘¡) °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ √–¥—∫™—Èπ∑’Ë Õπ æ√âÕ¡∑—Èߧ”Õ∏‘∫“¬„Àâ∑√“∫«à“‡¡◊ËÕ‡√’¬π√“¬«‘™“π—Èπ·≈⫺Ÿâ‡√’¬π®–¡’§«“¡√Ÿâ ∑—°…– §ÿ≥≈—°…≥–À√◊Õ‡®µ§µ‘Õ–‰√ ´÷ËßÕ“®√–∫ÿ„Àâ∑√“∫∂÷ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√ŸâÀ√◊Õª√– ∫°“√≥å ”§—≠∑’˺Ÿâ‡√’¬π®–‰¥â√—∫¥â«¬°Á‰¥â Ù) °‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π : ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß∑’Ë ∂“π»÷°…“°”Àπ¥„Àâºâ‡√’¬π‰¥âæ≤π“µπ‡Õß Ÿ —µ“¡»—°¬¿“æ ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡ Û ≈—°…≥– ‰¥â·°à °‘®°√√¡·π–·π« °‘®°√√¡π—°‡√’¬π ·≈–°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡ ·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå ‚¥¬√–∫ÿ·π«°“√®—¥ ‡«≈“ ·≈–·π«∑“ß°“√ª√–‡¡‘π°‘®°√√¡ ı) ‡°≥±å°“√®∫°“√»÷°…“ : ‡ªìπ à«π∑’Ë ∂“π»÷°…“°”Àπ¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕߺŸâ∑’Ë®–®∫°“√»÷°…“„π·µà≈–√–¥—∫ ‚¥¬æ—≤𓇰≥±å¥—ß°≈à“«„Àâ Õ¥§≈âÕß —¡æ—π∏å°—∫‡°≥±å°“√®∫À≈—° Ÿµ√µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß §«“¡µâÕß°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ §«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ çÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“é ‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√∑’ËÀ≈Õ¡√«¡ ‘Ëß∑’Ë°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß §«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π°√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß ∂“π»÷°…“
 • 47. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 41 µ—«Õ¬à“ߪ°À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ µ√“‚√߇√’¬π À≈—° Ÿµ√‚√߇√’¬π............................ æÿ∑∏»—°√“™... (ªï∑’ˇ√‘Ë¡„™âÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“) µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ  —ß°—¥  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ °“√®—¥∑”√Ÿª‡≈à¡ ·≈–°“√®—¥·∫àß®”π«π‡≈à¡¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ¢÷πÕ¬Ÿ°∫ ∂“π»÷°…“ È à—®–æ‘®“√≥“µ“¡∑’ˇÀÁπ ¡§«√  ∂“π»÷°…“§«√√«¡Õߧåª√–°Õ∫ ”§—≠∑—Èß ı ª√–°“√¢â“ßµâπ‰«â„π‡≈ࡇ¥’¬«°—π∑—ÈßÀ¡¥ ∑—Èßπ’ÈÕ“®æ‘®“√≥“·¬°‡≈à¡À≈—° Ÿµ√·µà≈–√–¥—∫°Á ‰¥â ‡™àπ ·¬°À≈—° Ÿµ√√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ·≈–À≈—° Ÿµ√√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ÕÕ°®“°°—π§π≈–‡≈à¡ ´÷Ëß ∂“π»÷°…“ “¡“√∂æ‘®“√≥“‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ „π°“√π”À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ Ÿ°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π√–¥—∫™—π‡√’¬π §√Ÿº Õπ®–µâÕß®—¥∑” à È Ÿâ‚§√ß √â“ß√“¬«‘™“ (√“¬™◊ÕÀπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ„π·µà≈–√“¬«‘™“) ·≈–ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ ´÷ßÀ“° Ë Ë ∂“π»÷°…“µâÕß°“√®—¥∑”‡ªìπ‡Õ° “√ °Á “¡“√∂®—¥∑”‡ªìπ‡Õ° “√ª√–°Õ∫À≈—° Ÿµ√ ‰¡à®”‡ªìπµâÕ߉ª∫√√®ÿ‰«â„πÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ‡æ√“–‚§√ß √â“ß√“¬«‘™“·≈–Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿ “¡“√∂ª√—∫ª√ÿß â‡ª≈’ˬπ·ª≈ßµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“‡æ◊ËÕ„Àâ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢÷Èπ  ”À√—∫ª°¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√π—Èπ§«√ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬µ√“ —≠≈—°…≥å¢Õß‚√߇√’¬π ™◊ËÕ‚√߇√’¬πªï æ.». ∑’ˇ√‘Ë¡„™âÀ≈—° Ÿµ√ ·≈–Àπ૬ߓπ∑’Ë‚√߇√’¬π —ß°—¥  ”À√—∫ªï∑’ˇ√‘Ë¡„™âÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“π—ÈπÀ“°À≈—ß®“°„™â ‰ª√–¬–Àπ÷Ëß·≈â« ∂“π»÷°…“¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√ °Áª√—∫‡ª≈’ˬπªï æ.». „À¡à„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√∑’˪√—∫ª√ÿß
 • 48. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 42 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ°“√°”À𥫑 —¬∑—»πå  ¡√√∂π– ”§—≠¢ÕߺŸâ‡√’¬π ·≈–§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ■ «‘ —¬∑—»πå À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“™—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ‰¥â°”À𥫑 —¬∑—»πå À≈—° Ÿµ√‰«â„π√–¥—∫™“µ‘ ‡æ◊ËÕ„Àâ ∂“π»÷°…“„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑ÿ°·Ààß„™â‡ªìπ∑‘»∑“ß„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õßµπ ‡æ◊ËÕæ—≤𓉪 Ÿà‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π Õ¬à“߉√°Áµ“¡ À“° ∂“π»÷°…“ ¡’§«“¡µâÕß°“√À√◊Õ®ÿ¥∑’˵âÕß°“√‡πâπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ °Á “¡“√∂ª√—∫‡æ◊ËÕ· ¥ß®ÿ¥‡πâπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„Àâ™—¥‡®π„π«‘ —¬∑—»πå¢Õß ∂“π»÷°…“‰¥â ■  ¡√√∂π– ”§—≠¢ÕߺŸâ‡√’¬π ‡ªìπ ¡√√∂π–®”‡ªìπæ◊Èπ∞“π ı ª√–°“√∑’˺⟇√’¬πæ÷ß¡’´÷ß°”À𥉫â„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π  ¡√√∂π–‡À≈à“π’È ‰¥âÀ≈Õ¡√«¡Õ¬Ÿà„π¡“µ√∞“π Ë È È°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥¢Õß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê ∑—Èß ¯ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ  ¡√√∂π– ”§—≠ı ª√–°“√ ‰¥â·°à Ò) §«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√ Ú) §«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥ Û) §«“¡ “¡“√∂„π°“√·°âªí≠À“ Ù) §«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â∑°…–™’«‘µ— ı) §«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ ■ §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ¯ ª√–°“√ ∑’Ë°”À𥉫â„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ßπ—π‡ªìπ§ÿ≥≈—°…≥–∑’µÕß°“√„À⇰‘¥·°àº‡√’¬π∑ÿ°§π„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π È Ë â Ÿâ È È‰¥â·°à Ò) √—°™“µ‘ »“ πå °…—µ√‘¬å ı) Õ¬ŸàÕ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß Ú) ´◊Õ —µ¬å ®√‘µ Ë ÿ ˆ) ¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√∑”ß“π Û) ¡’«‘π—¬ ˜) √—°§«“¡‡ªìπ‰∑¬ Ù) „Ωɇ√’¬π√Ÿâ ¯) ¡’®‘µ “∏“√≥–À“°«‘‡§√“–Àå¡“µ√∞“π/µ—«™’È«—¥¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥∂’Ë∂â«π·≈â« ®–æ∫«à“§ÿ≥≈—°…≥–‡À≈à“π’ȉ¥â Õ¥·∑√°À≈Õ¡√«¡Õ¬Ÿà „π¡“µ√∞“π·≈–µ—«™’È«—¥¢Õß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê Õ¬Ÿà·≈â«Õ¬à“߉√°Áµ“¡§√Ÿº ÕπÕ“®‡πâπ„π°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ√“¬«‘™“µà“ß Ê ·≈– “¡“√∂æ—≤π“ Ÿâºà“π°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π À√◊Õ‚§√ß°“√µà“ß Ê ¢Õß‚√߇√’¬π°Á‰¥â ‡™àπ‚§√ß°“√ª√–°«¥¡“√¬“∑‚§√ß°“√¬°¬àÕߪ√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥ºŸâª√–惵‘µπ¥’ß“¡ ‡ªìπµâπ ‚√߇√’¬πÕ“®°”Àπ¥§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â ·µàÀ“°‡ÀÁπ«à“§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å∑Ë’°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ߧ√Õ∫§≈ÿ¡§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë®”‡ªìπ‡æ’¬ßæÕ·≈â« °Á “¡“√∂𔉪„™â „π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‚¥¬‰¡à®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ’°°Á‰¥â
 • 49. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 43°“√°”À𥂧√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ Õߧåª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠Õ’°ª√–°“√Àπ÷ËߢÕßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“§◊Õ‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ „π°“√°”À𥂧√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“§«√æ‘®“√≥“„π‡√◊ËÕßµàÕ‰ªπ’È ■ °“√°”Àπ¥√“¬«‘™“ : À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ‰¥â®¥·∫àßÕߧ姫“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–µ“¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰«â ¯ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â·°à — Ò) ¿“…“‰∑¬ Ú) §≥‘µ»“ µ√å Û) «‘∑¬“»“ µ√å Ù)  —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ ı)  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ ˆ) »‘≈ª– ˜) °“√ß“πÕ“™’æ ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¯) ¿“…“µà“ߪ√–‡∑»
 • 50. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 44 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ  ∂“π»÷°…“®–µâÕß𔧫“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–µ“¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß·µà≈– ç°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâé (Learning areas) ‰ª®—¥∑”‡ªìπ ç√“¬«‘™“é (Courses) ·≈–°”Àπ¥√À— «‘™“ æ√âÕ¡∑—Èßµ—Èß™◊ËÕ√“¬«‘™“„Àâ –∑âÕπ ‘Ëß∑’Ë Õπ„π√“¬«‘™“π—Èπ Ê µ—«Õ¬à“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ (Learning areas) √“¬«‘™“ (Courses)  ÿ¢»÷°…“  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ æ≈»÷°…“  —ߧ¡»÷°…“  —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ ª√–«—µ‘»“ µ√å ∑—»π»‘≈ªá »‘≈ª– π“Æ»‘≈ªá·≈–¥πµ√’„𠂧√ß √â “ ßÀ≈— °  Ÿ µ √ ∂“π»÷ ° …“ ®–√–∫ÿ√“¬«‘™“ ·≈–°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π∑’ˇªî¥ Õπ„π·µà≈–ªï „π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ·≈–„π·µà≈–¿“§‡√’¬π ”À√—∫√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ √«¡∑—Èß√–∫ÿ®”π«π‡«≈“‡√’¬π À√◊Õ®”π«πÀπ૬°‘µ ¢Õß√“¬«‘™“·≈–°‘®°√√¡‡À≈à“π—Èπ°”°—∫‰«â¥â«¬
 • 51. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 45ª√–‡¿∑√“¬«‘™“ √“¬«‘™“æ◊π∞“π :‡ªìπ√“¬«‘™“∑’‡ªî¥ Õπ‡æ◊Õæ—≤π“ºŸ‡√’¬πµ“¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿ/µ—«™’«¥ È Ë Ë â â È—·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß∑’Ë°”À𥉫â„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ´÷Ë߇ªìπ ‘Ëß´÷ËߺŸâ‡√’¬π∑ÿ°§π„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πµâÕ߇√’¬π√Ÿâ √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ : ‡ªìπ√“¬«‘™“∑’Ë ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß “¡“√∂‡ªî¥ Õπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“° ‘Ëß∑’Ë°”À𥉫â„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫®ÿ¥‡πâ𠧫“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡∂π—¥¢ÕߺŸâ‡√’¬π À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ‚¥¬¡’°“√°”Àπ¥ çº≈°“√‡√’¬π√Ÿâé ‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µà“ßÊ  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂æ‘®“√≥“‡ªî¥ Õπ√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥âµ“¡§«“¡æ√âÕ¡ ®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“·≈–‡°≥±å°“√®∫°“√»÷°…“ ‚¥¬Õ¬Ÿà¿“¬„µâ ‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥  ”À√—∫™◊ËÕ√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡π—Èπ “¡“√∂µ—È߉¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ¡“µ√∞“π  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥ ·°π°≈“ß ‡æ‘¡‡µ‘¡ Ë √“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡°“√®—¥√“¬«‘™“ ‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß√–¥—∫™“µ‘‰¥â°”À𥂧√ß √â“߇ªìπ ¯ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ æ√âÕ¡∑—È߇«≈“‡√’¬π¢Õß·µà≈–°≈ÿà¡  ∂“π»÷°…“¡’∫∑∫“∑„π°“√𔂧√ß √â“ߢÕß∑—Èß ¯ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰ª®—¥∑”‡ªìπ√“¬«‘™“ ‚¥¬æ‘®“√≥“„Àâ‡À¡“– ¡°—∫∫√‘∫∑ §«“¡æ√âÕ¡ ·≈–ºŸâ‡√’¬π¢Õß·µà≈– ∂“π»÷°…“ ‚¥¬·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È
 • 52. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 46 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ √–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ √“¬«‘™“æ◊π∞“π : °“√®—¥√“¬«‘™“æ◊π∞“π„π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“„Àâ殓√≥“¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È È È ‘ - ª√–∂¡»÷°…“‡ªìπ√–¥—∫™—Èπµâπ  ∂“π»÷°…“§«√®—¥√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°≈ÿà¡≈– Ò √“¬«‘™“µàÕªï ¬°‡«âπ°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ °”À𥇪ìπ√“¬«‘™“  —ߧ¡»÷°…“ ·≈–√“¬«‘™“ª√–«—µ‘»“ µ√å ‚¥¬√“¬«‘™“ª√–«—µ‘»“ µ√å„Àâ®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ Ù ™—Ë«‚¡ßµàÕªï -  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂ª√—∫‡«≈“‡√’¬πæ◊Èπ∞“π¢Õß·µà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡°—∫®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑—Èßπ’È ‡¡◊ËÕ√«¡‡«≈“‡√’¬π¢Õß√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π∑—Èß ¯ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈â« µâÕß¡’‡«≈“‡√’¬π√«¡ ¯Ù ™—Ë«‚¡ßµàÕªï √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ :  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂°”Àπ¥√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√‚¥¬®—¥‡ªìπ√“¬ªï µ“¡‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–¡’°“√°”Àπ¥º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ ʇ¡◊ËÕ√«¡‡«≈“‡√’¬π√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π·≈–√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡·≈â« ‰¡à‡°‘π Ò ™—Ë«‚¡ßµàÕªï √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ √“¬«‘™“æ◊π∞“π : °“√®—¥√“¬«‘™“æ◊π∞“π„π√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ„Àâ殓√≥“¥”‡π‘π°“√ È È ‘¥—ßπ’È -  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂®—¥√“¬«‘™“æ◊π∞“πµ“¡°≈ÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ È à„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√ŸâÕ“®®—¥‰¥â¡“°°«à“ Ò √“¬«‘™“„π·µà≈–¿“§/ªï -  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂®—¥√“¬«‘™“æ◊π∞“π„π Ò ¿“§‡√’¬π „Àâ‡√’¬π§√∫/‰¡à§√∫∑—ß ¯ °≈ÿ¡ È È à “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â ·µà‡¡◊ËÕ®∫Àπ÷Ëߪﰓ√»÷°…“  ∂“π»÷°…“µâÕß®—¥„Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π§√∫∑—È߯ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ - °”Àπ¥„Àâ Ò √“¬«‘™“¡’§à“πÈ”Àπ—° ‰¡àπÕ¬°«à“ .ı Àπ૬°‘µ ( Ò Àπ૬°‘µ §‘¥‡ªìπ âÙ ™—Ë«‚¡ß/¿“§‡√’¬π) ·≈–‡¡◊ËÕ√«¡®”π«πÀπ૬°‘µ¢Õß√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈â« „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ -  ”À√— ∫ °≈ÿà ¡  “√–°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ  — ß §¡»÷ ° …“ »“ π“ ·≈–«— ≤ π∏√√¡„Àâ ®— ¥  “√–ª√–«—µ»“ µ√凪ìπ√“¬«‘™“‡©æ“– ¿“§‡√’¬π≈– Ò √“¬«‘™“ (.ı Àπ૬°‘µ) ∑ÿ°¿“§‡√’¬π√«¡ ˆ √“¬«‘™“ ‘(Û. Àπ૬°‘µ) √“¬«‘™“‡æ‘¡‡µ‘¡ :  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂°”Àπ¥√“¬«‘™“‡æ‘¡‡µ‘¡µ“¡§«“¡µâÕß°“√ ‚¥¬®—¥‡ªìπ Ë Ë√“¬¿“§ µ“¡‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥ ·≈–¡’°“√°”Àπ¥º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ ʇ¡◊ËÕ√«¡‡«≈“‡√’¬π√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π·≈–√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡·≈â« ‰¡à‡°‘π ÒÚ ™—Ë«‚¡ß/ªï
 • 53. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 47 √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ √“¬«‘™“æ◊π∞“π : °“√®—¥√“¬«‘™“æ◊π∞“π„π√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬„Àâ殓√≥“¥”‡π‘π°“√ È È ‘¥—ßπ’È -  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂®—¥√“¬«‘™“æ◊π∞“πµ“¡°≈ÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ È à„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√ŸâÕ“®®—¥‰¥â¡“°°«à“ Ò √“¬«‘™“ ‚¥¬¿“¬„π Û ªï µâÕߧ√∫∑ÿ°µ—«™’È«—¥∑’Ë°”Àπ¥„π°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâπ—Èπ Ê - °”Àπ¥„Àâ Ò √“¬«‘™“¡’§à“πÈ”Àπ—° ‰¡àπâÕ¬°«à“ .ı Àπ૬°‘µ (Ò Àπ૬°‘µ §‘¥‡ªìπÙ ™—Ë«‚¡ß/¿“§‡√’¬π) ·≈–‡¡◊ËÕ√«¡®”π«πÀπ૬°‘µ¢Õß√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈â« „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ -  ”À√—∫°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡„Àâ®—¥√“¬«‘™“ª√–«—µ‘»“ µ√å„Àâ§√∫ Ú Àπ૬°‘µ ¿“¬„π Û ªï √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ :  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂°”Àπ¥√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥âµ“¡§«“¡µâÕß°“√‚¥¬®—¥‡ªìπ√“¬¿“§ ·≈–¡’°“√°”Àπ¥º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß√“¬«‘™“π—ÈπÊ ∑—Èßπ’ȇ¡◊ËÕ√«¡‡«≈“‡√’¬π¢Õß√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑—ÈßÀ¡¥·≈â«  Õ¥§≈âÕß°—∫‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π∑’Ë°”À𥉫â„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“ ¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ°“√µ—Èß™◊ËÕ√“¬«‘™“ °“√µ—Èß™◊ËÕ√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π ·≈–√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ §«√ Õ¥§≈âÕß°—∫°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√ŸâÀ√◊Õ –∑âÕπ∂÷ß®ÿ¥‡πâπ·≈–‡π◊ÈÕÀ“ “√–∑’Ë Õπ ·≈–√–¥—∫§«“¡¬“°ßà“¬¢Õß ‘Ëß∑’Ë Õπ„π√“¬«‘™“π—Èπ µ—«Õ¬à“ß°“√µ—Èß™◊ËÕ√“¬«‘™“°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ™◊ËÕ√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π ™◊ËÕ√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¿“…“‰∑¬ ¿“…“‰∑¬ Ò ¿“…“‰∑¬æ◊Èπ∞“π Ò ‡ √‘¡¿“…“‰∑¬ Ò À≈—°¿“…“‰∑¬ «√√≥°√√¡∑âÕß∂‘Ëπ§≥‘µ»“ µ√å §≥‘µ»“ µ√å Ò ‡ √‘¡§≥‘µ»“ µ√å Ò §≥‘µ§‘¥‡√Á« §≥‘µ»“ µ√åæ◊Èπ∞“π Ò«‘∑¬“»“ µ√å «‘∑¬“»“ µ√å «‘∑¬“»“ µ√å°“¬¿“æ Ú Õ“À“√‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ «‘∑¬“»“ µ√åæÈπ∞“π Ò ◊  πÿ°°—∫¢Õ߇≈àπ«‘∑¬“»“ µ√å «‘∑¬“»“ µ√å‡æ‘¡‡µ‘¡ Û Ë ‡§¡’ Ú ™’««‘∑¬“ Û  —ߧ¡»÷°…“ »“ π“·≈–«—≤π∏√√¡ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“  —ߧ¡»÷°…“ Ò æ√–æÿ∑∏»“ π“ Ò ™’«ª√–«—µ‘∫ÿ§§≈ ”§—≠ ©–‡™‘߇∑√“∫â“π‡√“·≈–«—≤π∏√√¡ ª√–«—µ‘»“ µ√å Ò ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ ‡ √‘¡ ÿ¢»÷°…“ ¬◊¥À¬ÿàπ Û ‚¿™π“°“√ ¡«¬‰∑¬  ÿ¢»÷°…“ Ò æ≈»÷°…“ Ú
 • 54. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 48 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ™◊ËÕ√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π ™◊ËÕ√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡»‘≈ª– »‘≈ª– Ò ∑—»π»‘≈ªá Û «“¥‡ âπ‡≈à𠓬 ¥πµ√’‰∑¬ «“¥¿“æ π“Ø»‘≈ªá ¥πµ√’·≈–π“Ø»‘≈ªá  √â“ß √√§å°“√ß“πÕ“™’æ °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ Ò °“√·ª√√ŸªÕ“À“√ °“√·°– ≈—°·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °“√ß“π Ú ß“π‡°…µ√ Ò °“√„™â‚ª√·°√ ”‡√Á®√Ÿª‰¡‚§√´Õø‡«‘√å¥ ß“π™à“ß Ú ‡∑§‚π‚≈¬’ Ú¿“…“µà“ߪ√–‡∑» ¿“…“Õ—ß°ƒ… Ò Õ—ß°ƒ…æ◊Èπ∞“π Ò Õ—ß°ƒ…øíß-查 Ò ¿“…“≠’˪ÿÉπ‡∫◊ÈÕßµâπ ¿“…“≠’˪ÿÉπøíß-查 ¿“…“®’π Ò ¿“…“®’π Ú ■ °“√°”Àπ¥√À— «‘™“ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡ –¥«°·≈–§«“¡‡¢â“„®µ√ß°—π„π°“√ ◊ËÕ “√  ∂“π»÷°…“®”‡ªìπµâÕß°”Àπ¥√À— «‘™“Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫√–∫∫√À— «‘™“ °“√°”Àπ¥√À— «‘™“§«√„™âµ«‡≈¢Œ‘π¥ŸÕ“√∫‘° ‡æ◊ËÕ ◊ËÕ “√·≈–°“√®—¥∑”‡Õ° “√À≈—°∞“π —°“√»÷°…“√–∫∫√À— «‘™“  ”À√—∫√“¬«‘™“æ◊π∞“π·≈–√“¬«‘™“‡æ‘¡‡µ‘¡ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“ È Ë¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ª√–°Õ∫¥â«¬µ—«Õ—°…√·≈–µ—«‡≈¢ ˆ À≈—° ¥—ßπ’È À≈—°∑’Ë Ò À≈—°∑’Ë Ú À≈—°∑’Ë Û À≈—°∑’Ë Ù À≈—°∑’Ë ı À≈—°∑’Ë ˆ °≈ÿà¡ “√– √–¥—∫ ªï „π√–¥—∫ ª√–‡¿∑ ≈”¥—∫¢Õß√“¬«‘™“ °“√‡√’¬π√Ÿâ °“√»÷°…“ °“√»÷°…“ ¢Õß√“¬«‘™“ ∑ 1 0 1 01-99 § 2 1 2 « 3 2   3 æ 4 » 5 ß 6 „™â√À— µ—«Õ—°…√µ“¡√“¬°“√√À— µ—«Õ—°…√°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“µà“ߪ√–‡∑»
 • 55. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 49 À≈—°∑’Ë Ò ‡ªìπ√À— µ—«Õ—°…√· ¥ß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ §◊Õ ∑ À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬ § À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ§≥‘µ»“ µ√å « À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ µ√å   À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ æ À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ » À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª– ß À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ À¡“¬∂÷ß °≈ÿà ¡  “√–°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ ¿ “…“µà “ ߪ√–‡∑»„Àâ „ ™â √ À—   ¢Õß·µà ≈ – ¿“…“µ“¡√“¬°“√À¡“¬‡Àµÿ √À— µ—«Õ—°…√°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“µà“ߪ√–‡∑» Ò) √“¬°“√√À— µ—«Õ—°…√°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“µà“ߪ√–‡∑»∑’Ë®–𔉪„ à·∑π¡’¥ßπ’È — ° À¡“¬∂÷ß ¿“…“‡°“À≈’ ¢ À¡“¬∂÷ß ¿“…“‡¢¡√ ® À¡“¬∂÷ß ¿“…“®’π ´ À¡“¬∂÷ß ¿“…“√— ‡´’¬ ≠ À¡“¬∂÷ß ¿“…“≠’ªπ Ë ÿÉ µ À¡“¬∂÷ß ¿“…“‡«’¬¥π“¡ π À¡“¬∂÷ß ¿“…“≈“µ‘π ∫ À¡“¬∂÷ß ¿“…“∫“≈’ ª À¡“¬∂÷ß ¿“…“ ‡ªπ Ω À¡“¬∂÷ß ¿“…“Ω√—Ë߇»  ¡ À¡“¬∂÷ß ¿“…“¡≈“¬Ÿ ¬ À¡“¬∂÷ß ¿“…“‡¬Õ√¡—π √ À¡“¬∂÷ß ¿“…“Õ“À√—∫ ≈ À¡“¬∂÷ß ¿“…“≈“« Õ À¡“¬∂÷ß ¿“…“Õ—ß°ƒ… Œ À¡“¬∂÷ß ¿“…“Œ‘π¥Ÿ
 • 56. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 50 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ Ú) °√≥’∑¡ ∂“π»÷°…“„¥®—¥∑”√“¬«‘™“¿“…“µà“ߪ√–‡∑»Õ◊π Ê πÕ°‡Àπ◊Õ®“°∑’°”Àπ¥‰«â ’Ë ’ Ë Ë„Àâ ∂“π»÷°…“„™â√À— µ—«Õ—°…√ çµé ·∑π√“¬«‘™“¿“…“µà“ߪ√–‡∑»π—ÈπÊ À≈—°∑’Ë Ú ‡ªìπ√À— µ—«‡≈¢· ¥ß√–¥—∫°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬  –∑âÕπ√–¥—∫§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–„π√“¬«‘™“∑’Ë°”Àπ¥‰«â §◊Õ 1 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ 2 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ 3 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ À≈—°∑’Ë Û ‡ªìπ√À— µ—«‡≈¢· ¥ßªï∑’ˇ√’¬π¢Õß√“¬«‘™“ ´÷Ëß –∑âÕπ√–¥—∫§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–„π√“¬«‘™“∑’Ë°”À𥉫â„π·µà≈–ªï §◊Õ 0 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“∑’Ë ‰¡à°”Àπ¥ªï∑‡√’¬π ®–‡√’¬πªï„¥°Á‰¥â„π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ’Ë ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ 1 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“∑’ˇ√’¬π„πªï∑’Ë Ò ¢Õß√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ (ª.Ò ¡.Ò ·≈– ¡.Ù) 2 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“∑’‡√’¬π„πªï∑’Ë Ú ¢Õß√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ Ë ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ (ª.Ú ¡.Ú ·≈– ¡.ı) 3 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“∑’ˇ√’¬π„πªï∑Ë’ Û ¢Õß√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ (ª.Û ¡.Û ·≈– ¡.ˆ) 4 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“∑’ˇ√’¬π„πªï∑’Ë Ù ¢Õß√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ (ª.Ù) 5 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“∑’ˇ√’¬π„πªï∑Ë’ ı ¢Õß√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ (ª.ı) 6 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“∑’ˇ√’¬π„πªï∑’Ë ˆ ¢Õß√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ (ª.ˆ) À≈—°∑’Ë Ù ‡ªìπ√À— µ—«‡≈¢· ¥ßª√–‡¿∑¢Õß√“¬«‘™“ §◊Õ 1 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π 2 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“‡æ‘¡‡µ‘¡ Ë À≈—°∑’Ë ı ·≈–À≈—°∑’Ë ˆ ‡ªìπ√À— µ—«‡≈¢· ¥ß≈”¥—∫¢Õß√“¬«‘™“·µà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ „πªï/√–¥—∫°“√»÷°…“‡¥’¬«°—π „π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ À√◊Õ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ ¡’®”π«πµ—Èß·µà 01-99 ¥—ßπ’È √“¬«‘™“∑’Ë°”Àπ¥ªï∑’ˇ√’¬π „Àâπ∫√À— À≈—°∑’Ë ı-ˆ µàÕ‡π◊Õß„πªï‡¥’¬«°—π À“°®—¥√“¬«‘™“ — Ë ‡ªìπ√“¬¿“§ „Àâ°”Àπ¥‡√’¬ß≈”¥—∫√“¬«‘™“„π°≈ÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ à ‡¥’¬«°—π„À⇠√Á® ‘π„π¿“§‡√’¬π·√°°àÕπ ·≈â«®÷ß°”Àπ¥µàÕ„π È ¿“§‡√’¬π∑’ Õß Ë √“¬«‘™“∑’Ë ‰¡à°”Àπ¥ªï∑’ˇ√’¬π „Àâπ—∫√À— À≈—°∑’Ë ı-ˆ µàÕ‡π◊ËÕß„π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬
 • 57. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 51 ∑—Èßπ’È √À— À≈—°∑’Ë ı ·≈–À≈—°∑’Ë ˆ ¢Õß√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬(¡.Ù-ˆ) °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ«∑¬“»“ µ√å„Àâ°”Àπ¥√À— «‘™“ ‡ªìπ™à«ß≈”¥—∫ ¥—ßπ’È ‘ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ µ√å ≈”¥—∫∑’Ë 01-19 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“„π°≈ÿà¡øî ‘° å ≈”¥—∫∑’Ë 21-39 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“„π°≈ÿࡇ§¡’ ≈”¥—∫∑’Ë 41-59 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“„π°≈ÿà¡™’««‘∑¬“ ≈”¥—∫∑’Ë 61-79 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“„π°≈ÿà¡‚≈°·≈–Õ«°“» ≈”¥—∫∑’Ë 81-99 À¡“¬∂÷ß √“¬«‘™“„π°≈ÿà¡«‘∑¬“»“ µ√åÕ◊Ëπ Ê °‘®°√√¡æ—≤π“ºŸ‡√’¬π ·∫à߇ªìπ Û ≈—°…≥– §◊Õ Ò) °‘®°√√¡·π–·π« Ú) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π â·≈– Û) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π∑’Ë°”À𥉫â„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ·≈–‡ªÑ“À¡“¬·≈–®ÿ¥‡πâπ¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ æ√âÕ¡∑—Èßæ‘®“√≥“§«“¡µâÕß°“√·≈–®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“ ‡æ◊ËÕ®—¥‡«≈“‡√’¬π„Àâ‡À¡“– ¡°—∫∫√‘∫∑¢Õß ∂“π»÷°…“·µà≈–·ÀàßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“߉¥â°”Àπ¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ”À√—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò ∂÷ß¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ªï≈– ÒÚ ™—Ë«‚¡ß ·≈–™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ù-ˆ ®”π«π Ûˆ ™—Ë«‚¡ß ®”π«π‡«≈“∑’Ë°”À𥇪ìπ‡«≈“√«¡„π°“√ªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡·π–·π« °‘®°√√¡π—°‡√’¬π ·≈–°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå „π à«π¢Õß°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πåπ—Èπ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß√–∫ÿ„Àâ ∂“π»÷°…“®—¥ √√‡«≈“„Àâºâ‡√’¬π‰¥âªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡ ¥—ßπ’È Ÿ √–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ (ª.Ò-ˆ) √«¡ ˆ ªï ®”π«π ˆ ™—Ë«‚¡ß √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ (¡.Ò-Û) √«¡ Û ªï ®”π«π Ùı ™—Ë«‚¡ß √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ (¡.Ù-ˆ) √«¡ Û ªï ®”π«π ˆ ™—Ë«‚¡ß ®“°‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π¥—ß°≈à“«  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂æ‘®“√≥“®—¥·∫àß®”π«π‡«≈“ ”À√—∫ºŸ‡√’¬π·µà≈–√–¥—∫™—πªØ‘∫µ°®°√√¡‡æ◊Õ —ߧ¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå ‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ â È — ‘‘ Ë·≈–Õ“®®—¥„ÀâºâŸ‡√’¬π‰¥â∑”°‘®°√√¡¥—ß°≈à“«„π∫“ß™—Ë«‚¡ß¢Õß≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥À√◊Õ°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡µà“ß Ê °Á ‰¥â πÕ°®“°π—Èπ¬—ß “¡“√∂ Õ¥·∑√°„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ√“¬«‘™“µà“ß Ê‚¥¬¡’À≈—°∞“π∑’ “¡“√∂¬◊π¬—π‡«≈“∑’º‡√’¬π‰¥âªØ‘∫µ°®°√√¡¥—ß°≈à“«§√∫µ“¡‡«≈“∑’ ∂“π»÷°…“°”Àπ¥ Ë Ë Ÿâ —‘‘ Ëæ√âÕ¡∑—Èß°“√ª√–‡¡‘π°“√ªØ‘∫—µ‘‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π
 • 58. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 52 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ °“√®∫°“√»÷°…“„π·µà≈–√–¥—∫ ºŸ‡√’¬π®–µâÕ߇¢â“√à«¡°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸ‡√’¬π·µà≈–ª√–‡¿∑ â ⥗ßπ’È √–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ ®—¥„Àâºâ‡√’¬π‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¥—ßπ’È Ÿ Ò) °‘®°√√¡·π–·π« Ú) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π Ú.Ò ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå Ú.Ú ™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡ ºŸâ‡√’¬πµâÕ߇¢â“√à«¡·≈–‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π°‘®°√√¡∑—Èß Ú.Ò ·≈– Ú.Ú Û) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ ®—¥„À⺟â‡√’¬π‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¥—ßπ’È Ò) °‘®°√√¡·π–·π« Ú) °‘®°√√¡π—°‡√’¬π Ú.Ò ≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ºŸâ∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πå À√◊Õπ—°»÷°…“«‘™“∑À“√ Ú.Ú ™ÿ¡πÿ¡ ™¡√¡ ºŸ‡√’¬π “¡“√∂‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ Ú.Ò À√◊Õ Ú.Ú Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷߉¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ â Ë Û) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå
 • 59. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 53 °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß »÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß °√Õ∫À≈—° Ÿµ√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ∫√‘∫∑ §«“¡µâÕß°“√ ¢Õß ∂“π»÷°…“ À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ °”À𥫑 —¬∑—»πå/ ¡√√∂π– ”§—≠/§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å °”À𥂧√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π·≈–‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ °‘®°√√¡æ—≤π“ºŸ‡√’¬π ‡«≈“‡√’¬π â §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ ‡°≥±åå°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈·≈–®¢°“√»÷°…“ µ√«®æ‘®“√≥“§ÿ≥¿“æÀ≈—° Ÿµ√ ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“ 𔇠πÕ§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ „™âÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ (√–¥—∫™—Èπ‡√’¬π) ®—¥∑”‚§√ß √â“ß√“¬«‘™“ ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ/®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ «‘®—¬ µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√
 • 60. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 54 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ ■ °“√°”À𥇫≈“‡√’¬π À≈—° Ÿµ√·°π°≈“߉¥â°”À𥂧√ß √â“߇«≈“‡√’¬πæ◊Èπ∞“π ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√°”À𥇫≈“‡√’¬π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“„π°“√®—¥‡«≈“‡√’¬π¢Õß ∂“π»÷°…“‰«â¥—ßπ’È √–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“  “¡“√∂ª√—∫‡«≈“‡√’¬πæ◊π∞“π¢Õß·µà≈–°≈ÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿ‰¥âµ“¡ È à â §«“¡‡À¡“– ¡ ∑—Èßπ’ȵâÕß¡’‡«≈“‡√’¬π√«¡µ“¡∑’Ë°”À𥉫â„π‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬πæ◊Èπ∞“π ·≈– ºŸâ‡√’¬πµâÕß¡’§≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë°”Àπ¥ ÿ √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ µâÕß®—¥‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬πæ◊Èπ∞“π„À⇪ìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥·≈–  Õ¥§≈âÕß°—∫‡°≥±å°“√®∫À≈—° Ÿµ√  ”À√—∫‡«≈“‡√’¬π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑—Èß„π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“·≈–¡—∏¬¡»÷°…“ „Àâ®—¥‡ªìπ √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡À√◊Õ°‘®°√√¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‚¥¬æ‘®“√≥“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡æ√âÕ¡ ®ÿ¥‡πâπ¢Õß  ∂“π»÷°…“·≈–‡°≥±å°“√®∫À≈—° Ÿµ√ ‡©æ“–√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò-Û  ∂“π»÷°…“ Õ“®®—¥„À⇪ìπ‡«≈“ ”À√—∫ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâæ◊Èπ∞“π„π°≈ÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬·≈–°≈ÿà¡ “√– °“√‡√’¬π√Ÿâ§≥‘µ»“ µ√å ®“°¢âÕ°”Àπ¥¥—ß°≈à“«  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂®—¥‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π„Àâ‡À¡“– ¡°—∫∫√‘∫∑¢Õßµπ‰¥âÕ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“° ■ §«“¡æ√âÕ¡¢Õß ∂“π»÷°…“ : „π à«π¢Õߧ«“¡æ√âÕ¡π—Èπ  ∂“π»÷°…“µâÕßæ‘®“√≥“®”π«π§√ŸºŸâ Õπ„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ Õÿª°√≥å  ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ ÀâÕ߇√’¬π·≈– ∂“π∑’Ë  ”À√—∫„™â‡√’¬π ß∫ª√–¡“≥ ∑√—欓°√µà“ß Ê ∑’®–‡Õ◊ÕÕ”π«¬µàÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ  ∂“π Ë È»÷°…“¢π“¥„À≠à ¡’∫ÿ§≈“°√ ·≈–§√ŸºŸâ Õπ·µà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ’¬ßæÕ Õ“®¡’√Ÿª·∫∫¢Õß‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√/‡«≈“‡√’¬π·µ°µà“ß®“° ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á°∑’Ë¡’¢âÕ®”°—¥„π‡√◊ËÕßµà“ß Ê ■ §«“¡µâÕß°“√·≈–®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“ : §«“¡µâÕß°“√·≈–®ÿ¥‡πâπ¢Õß ∂“π»÷°…“ °Á‡ªìπ ‘ß ”§—≠∑’µÕßπ”¡“æ‘®“√≥“ª√–°Õ∫°“√®—¥‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√/‡«≈“‡√’¬π  ∂“π Ë Ë â»÷°…“Õ“®®—¥‚ª√·°√¡°“√‡√’¬π∑’ˇπâπ¿“…“µà“ߪ√–‡∑» À√◊Õ‚ª√·°√¡°“√‡√’¬π∑’ˇπâπ«‘∑¬“»“ µ√å´÷Ëß‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√/‡«≈“‡√’¬π¢Õß‚ª√¡·°√¡‡À≈à“π—Èπ¬àÕ¡·µ°µà“ß°—π À√◊Õ ∂“π»÷°…“∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¡◊Õß„À≠à ¬àÕ¡¡’‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√·µ°µà“ß®“° ∂“π»÷°…“∑’˵—ÈßÕ¬Ÿà∫π¥Õ¬À√◊Õ™π∫∑ ‡ªìπµâπ ■ §«“¡µâ Õ ß°“√¢ÕߺŸâ ‡ √’ ¬ π : §«“¡µâ Õ ß°“√¢ÕߺŸâ ‡ √’ ¬ π‡ªì π ªí ® ®— ¬  ”§— ≠Õ’ ° ª√–°“√Àπ÷Ë ß µà Õ °“√®— ¥ ‚§√ß √â “ ßÀ≈— °  Ÿ µ √/‡«≈“‡√’ ¬ π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ ߬‘Ë ß „π√–¥— ∫ ™—È π¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ ºŸâ‡√’¬π ∫“ß°≈ÿà¡Õ“®µâÕß°“√‡√’¬πµàÕ„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“„π “¢“µà“ß Ê ·µà°Á¡’∫“ß°≈ÿà¡∑’˵âÕß°“√‡µ√’¬¡æ√âÕ¡ ”À√—∫°“√ÕÕ°‰ªª√–°Õ∫Õ“™’æ ‡ªìπµâπ  ∂“π»÷°…“®÷ߧ«√¡’°“√ ”√«®§«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸâ‡√’¬π‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬
 • 61. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 55 ‡ß◊ËÕπ‰¢°“√®—¥‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ À“°‚√߇√’¬π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“∫“ß·Ààß∑’˵âÕß°“√‡πâπ°“√Õà“πÕÕ° ‡¢’¬π‰¥â ·≈–§‘¥§”π«≥ °ÁÕ“®ª√—∫‡°≈’ˬ‡«≈“¢Õß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√ŸâÕ◊Ëπ ‡æ◊ËÕ¡“‡æ‘Ë¡„π¿“…“‰∑¬ ·≈–§≥‘µ»“ µ√å ‰¥â ·µà∑—Èßπ’ȇ«≈“‡√’¬π√«¡æ◊Èπ∞“πµâÕßÕ¬Ÿà„π°√Õ∫‡«≈“∑’Ë°”À𥉫â„π‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß ‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ √–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ µ—«Õ¬à“ß∑’Ë Ò ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò √“¬«‘™“/°‘®°√√¡ ‡«≈“‡√’¬π (™¡./ªï) √“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π 840 ∑11101 ¿“…“‰∑¬ 1 200 §11101 §≥‘µ»“ µ√å 1 200 «11101 «‘∑¬“»“ µ√å 1 80  11101  —ߧ¡»÷°…“ 1 80  11102 ª√–«—µ‘»“ µ√å 1 40 æ11101  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“1 80 »11101 »‘≈ª–1 80 ß11101 °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 1 40 Õ11101 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 1 40 √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 40 §11201 §≥‘µ§‘¥ πÿ° 40 °‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π 120 ë °‘®°√√¡·π–·π« 40 ë °‘®°√√¡π—°‡√’¬π ≈Ÿ°‡ ◊Õ/‡πµ√π“√’/¬ÿ«°“™“¥ 40 ™¡√¡ ™ÿ¡πÿ¡ 30 ë °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå 10 √«¡‡«≈“‡√’¬π∑—ß ‘π È È 1000
 • 62. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 56 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ µ—«Õ¬à“ß∑’Ë Ú ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò √“¬«‘™“/°‘®°√√¡ ‡«≈“‡√’¬π (™¡./ªï) √“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π 840 ∑11101 ¿“…“‰∑¬ 200 §11101§≥‘µ»“ µ√å 200 «11101 «‘∑¬“»“ µ√å 80  11101  —ߧ¡»÷°…“ 80  11102 ª√–«—µ‘»“ µ√å 40 æ11101  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ 80 »11101 »‘≈ª– 80 ß11101 °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 40 Õ11101 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 40 √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 40 ‡≈◊Õ° 1 √“¬«‘™“ Õ11201 ∑—°…–Õà“π 40 §11201 §≥‘µ§‘¥ πÿ° 40 °‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π 120 ë °‘®°√√¡·π–·π« 40 ë °‘®°√√¡π—°‡√’¬π ≈Ÿ°‡ ◊Õ/‡πµ√π“√’/¬ÿ«°“™“¥ 40 ™¡√¡ ™ÿ¡πÿ¡ 40 ë °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈– “∏“√≥ ª√–‚¬™πå *10 √«¡‡«≈“‡√’¬π∑—ß ‘π È È 1000À¡“¬‡Àµÿ *  ∂“π»÷°…“®—¥„À⺟â‡√’¬π‰¥âªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå ∫Ÿ√π“°“√ „π°‘®°√√¡≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ ®”π«π Ò ™—Ë«‚¡ß ‚¥¬„π®”π«π Ù ™—Ë«‚¡ß∑’Ë∑”°‘®°√√¡≈Ÿ°‡ ◊Õ ‡πµ√π“√’ ¬ÿ«°“™“¥ π—ÈπºŸâ‡√’¬π®–µâÕß √à«¡∑”§«“¡ –Õ“¥∫√‘‡«≥‚√߇√’¬π Ù ™—«‚¡ß ·≈–¥Ÿ·≈√—°…“µâπ‰¡â„π‚√߇√’¬π ˆ ™—«‚¡ß Ë Ë
 • 63. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 57 µ—«Õ¬à“ß‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û µ—«Õ¬à“ß∑’Ë Ò ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑Ë’ Û (¿“§‡√’¬π∑’Ë Ò) ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑Ë’ Û (¿“§‡√’¬π∑’Ë Ú) √“¬«‘™“/°‘®°√√¡ (Àπ૬°‘µ/ √“¬«‘™“/°‘®°√√¡ (Àπ૬°‘µ/ ´¡.) ´¡.)√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π 11 (440) √“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π 11 (440)∑23101 ¿“…“‰∑¬ 5 1.5 (60) ∑23102 ¿“…“‰∑¬ 6 1.5 (60)§23101 §≥‘µ»“ µ√å 5 1.5 (60) §23102 §≥‘µ»“ µ√å 6 1.5 (60)«23101 «‘∑¬“»“ µ√å 5 1.5 (60) «23102 «‘∑¬“»“ µ√å 6 1.5 (60) 23101  —ߧ¡»÷°…“ 5 1.5 (60)  23103  —ߧ¡»÷°…“ 6 1.5 (60) 23102 ª√–«—µ‘»“ µ√å 5 0.5 (20)  23104 ª√–«—µ‘»“ µ√å 6 0.5 (20)æ23101  ÿ¢»÷°…“ 5 0.5 (20) æ23103  ÿ¢»÷°…“ 6 0.5 (20)æ23102 æ≈»÷°…“ 5 0.5 (20) æ23104 æ≈»÷°…“ 6 0.5 (20)»23101 ∑—»π»‘≈ªá 1 (40) »23102 ¥πµ√’·≈–π“Æ»‘≈ªá 1 (40)ß23101 ‡∑§‚π‚≈¬’ 1 (40) ß23102 °“√ß“πÕ“™’æ 1 (40)Õ23101 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 5 1.5 (60) Õ23102 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 6 1.5 (60)√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 2.5 (100) √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 2.5 (100)§23201 √–∫∫ ¡°“√ 1 (40)  23201 ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß 1 (40)«23201 æ≈—ßß“π°—∫°“√¥”√ß™’«‘µ 1 (40) Õ23201 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√ 1 (40)ß23201 °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡¿“…“ 0.5 (20)  23202 «—≤π∏√√¡∑âÕß∂‘Ëπ 0.5 (20)°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π (60) °‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π (60)ë °‘®°√√¡·π–·π« 30 ë °‘®°√√¡·π–·π« 30ë °‘®°√√¡π—°‡√’¬π 20 ë °‘®°√√¡π—°‡√’¬π 20 ≈Ÿ°‡ ◊Õ/‡πµ√π“√’/¬ÿ«°“™“¥ - ≈Ÿ°‡ ◊Õ/‡πµ√π“√’/¬ÿ«°“™“¥ - ™¡√¡ ™ÿ¡πÿ¡ - ™¡√¡ ™ÿ¡πÿ¡ -ë °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡ 10 ë °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡ 10 ·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå ·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå √«¡‡«≈“‡√’¬π∑—Èß ‘Èπ 600 √«¡‡«≈“‡√’¬π∑—Èß ‘Èπ 600À¡“¬‡Àµÿ °“√π—∫≈”¥—∫¢Õß√“¬«‘™“„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ „Àâπ—∫µàÕ‡π◊ËÕß„π¿“§‡√’¬π·√°°àÕπ ·≈â«π—∫µàÕ‡π◊ËÕß„π¿“§‡√’¬πµàÕ‰ª¢Õߪﰓ√»÷°…“
 • 64. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 58 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ µ—«Õ¬à“ß∑’Ë Ú ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û (¿“§‡√’¬π∑’Ë Ò) ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û (¿“§‡√’¬π∑’Ë Ú) √“¬«‘™“/°‘®°√√¡ (Àπ૬°‘µ/ √“¬«‘™“/°‘®°√√¡ (Àπ૬°‘µ/ ´¡.) ´¡.)√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π 11 (440) √“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π 11 (440)∑23101 ¿“…“‰∑¬ 1.5 (60) ∑23102 ¿“…“‰∑¬ 1.5 (60)§23101 §≥‘µ»“ µ√å 1.5 (60) §23102 §≥‘µ»“ µ√å 1.5 (60)«23101 «‘∑¬“»“ µ√å 1.5 (60) «23102 «‘∑¬“»“ µ√å 1.5 (60) 23101  —ߧ¡»÷°…“ 1.5 (60)  23103  —ߧ¡»÷°…“ 1.5 (60) 23102 ª√–«—µ‘»“ µ√å 0.5 (20)  23104 ª√–«—µ‘»“ µ√å 0.5 (20)æ23101  ÿ¢»÷°…“ 0.5 (20) æ23103  ÿ¢»÷°…“ 0.5 (20)æ23102 æ≈»÷°…“ 0.5 (20) æ23104 æ≈»÷°…“ 0.5 (20)»23101 ∑—»π»‘≈ªá 1 (40) »23102 ¥πµ√’·≈–π“Æ»‘≈ªá 1 (40)ß23101 ‡∑§‚π‚≈¬’ 1 (40) ß23102 °“√ß“πÕ“™’æ 1 (40)Õ23101 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 1.5 (60) Õ23102 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 1.5 (60)√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 2.5 (100) √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 2.5 (100)‡≈◊Õ°®“°√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë°”Àπ¥ 2.5 Àπ૬°‘µ ‡≈◊Õ°®“°√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë°”Àπ¥ 2.5 Àπ૬°‘µ°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π (60) °‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π (60)* °‘®°√√¡·π–·π« 30 * °‘®°√√¡·π–·π« 30* °‘®°√√¡π—°‡√’¬π 20 * °‘®°√√¡π—°‡√’¬π 20 ≈Ÿ°‡ ◊Õ/‡πµ√π“√’/¬ÿ«°“™“¥ - ≈Ÿ°‡ ◊Õ/‡πµ√π“√’/¬ÿ«°“™“¥ - ™¡√¡ ™ÿ¡πÿ¡ - ™¡√¡ ™ÿ¡πÿ¡ -* °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡ 10 * °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ —ߧ¡ ·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå ·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå 10 √«¡‡«≈“‡√’¬π∑—Èß ‘Èπ 600 √«¡‡«≈“‡√’¬π∑—Èß ‘Èπ 600√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§20201 √–∫∫ ¡°“√  20201 ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ß20202 ¥Õ°‰¡âª√–¥‘…∞å«20201 æ≈—ßß“π°—∫°“√¥”√ß™’«‘µ  20202 «—≤π∏√√¡∑âÕß∂‘Ëπ »20201 »‘≈ª–æ◊Èπ∫â“πß20201 °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡¿“…“ æ20201 ™’«®‘µ‡æ◊ËÕ™’«‘µ
 • 65. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 59 „π‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√∑—Èß√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µ—«‡≈¢µàÕ∑⓬™◊ËÕ√“¬«‘™“®–°”Àπ¥À√◊Õ‰¡à°Á ‰¥â ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√ÕÕ°·∫∫¢Õß ∂“π»÷°…“ ‡π◊ËÕß®“°‰¡à¡’º≈„¥ Ê °—∫°“√≈”¥—∫√“¬«‘™“‡æ√“–√À— µ—«‡≈¢¢Õß√“¬«‘™“√–∫ÿªï∑’ˇ√’¬π ·≈–‡√’¬ß≈”¥—∫√“¬«‘™“¢Õß·µà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ„π ·µà≈–¿“§À√◊ժﰓ√»÷°…“‰«â·≈â«°“√®—¥∑”§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ ‡¡◊ËÕ ∂“π»÷°…“°”Àπ¥√“¬«‘™“∑’Ë®–‡ªî¥ Õπ„π·µà≈–ªï/¿“§‡√’¬π √’¬∫√âÕ¬·≈â« ®–µâÕ߇¢’¬π§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ ∑—Èß√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π ·≈–√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰«â „πÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“¥â«¬‡æ◊ËÕ‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√ ◊ËÕ “√·°àºŸâ‡°’ˬ«¢âÕß∑—Èߧ√ŸºŸâ Õπ·µà≈–√–¥—∫™—Èπ ·≈–∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå „π°“√‡∑’¬∫‚Õ𠧔Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ª√–°Õ∫¥â«¬ √À— «‘™“ ™◊ËÕ√“¬«‘™“ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ √–¥—∫™—È𠇫≈“‡√’¬π/Àπ૬°‘µ æ√âÕ¡∑—Èߧ”Õ∏‘∫“¬„Àâ∑√“∫«à“‡¡◊ËÕ‡√’¬π√“¬«‘™“π—Èπ·≈⫺Ÿâ‡√’¬π®–¡’§«“¡√Ÿâ ∑—°…– §ÿ≥≈—°…≥–À√◊Õ‡®µ§µ‘Õ–‰√ ´÷ËßÕ“®√–∫ÿ„Àâ∑√“∫∂÷ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√ŸâÀ√◊Õª√– ∫°“√≥å ”§—≠∑’º‡√’¬π®–‰¥â√∫¥â«¬°Á‰¥â  à«π∑⓬¢Õߧ”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“§«√„ à√À— µ—«™’«¥ Ë Ÿâ — È—(√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π) À√◊Õº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ (√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡) °”°—∫‰«â¥â«¬ µ—«Õ¬à“ߧ”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π ∑11101 ¿“…“‰∑¬ 1 √“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬ ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò ‡«≈“ Ú ™—Ë«‚¡ß ....................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... √À— µ—«™’«¥ È— ∑ 1.1 ª 1/1 ∑ 1.1 ª 1/2 ∑ 1.1 ª 1/3 ∑ 1.1 ª 1/4 ∑ 1.2 ª 1/1 ∑ 1.2 ª 1/4 ∑ 1.2 ª 1/5 ∑ 2.1 ª 1/1 ∑ 2.1 ª 1/2 ∑ 2.1 ª 1/3 ∑ 1.1 ª 1/4 √«¡............µ—«™’È«—¥
 • 66. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 60 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ µ—«Õ¬à“ߧ”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡  23202 «—≤π∏√√¡∑âÕß∂‘Ëπ √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ¿“§‡√’¬π∑’Ë Ú ‡«≈“ Ú ™—Ë«‚¡ß ®”π«π .ı Àπ૬°‘µ ....................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ Ò. ............................................................................ Ú. ............................................................................ Û. ............................................................................ Ù. ............................................................................ ı. ............................................................................ ˆ. ............................................................................ √«¡............º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ°”À𥇰≥±å°“√®∫°“√»÷°…“ √–‡∫’¬∫·≈–‡Õ° “√°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ■ °”À𥇰≥±å°“√®∫°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿµ√·≈–ß“π«‘™“°“√¢Õß ∂“π»÷°…“æ÷ß»÷°…“‡Õ° “√À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π „π à«π¢Õß‚§√ß √â“߇«≈“‡√’¬π È È·≈–‡°≥±å°“√®∫À≈—° Ÿµ√«à“ ¡’¢âÕ°”Àπ¥·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢Õ–‰√∫â“ß æ√âÕ¡∑—Èßæ‘®“√≥“‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ‡æ◊ËÕ°”À𥇰≥±å°“√®∫À≈—° Ÿµ√¢Õß ∂“π»÷°…“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π ∑—Èß°“√®∫√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ ·≈–√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ ‡°≥±å¥—ß°≈à“«π’È®–µâÕß√–∫ÿ‰«â„π‡Õ° “√À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“¥â«¬ ■ ®—¥∑”√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ  ∂“π»÷°…“„π∞“π–ºŸ√∫º‘¥™Õ∫ â—®—¥°“√»÷°…“ ®–µâÕß®—¥∑”‡Õ° “√«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿ¢Õß ∂“π»÷°…“ â‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ§≈“°√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß∑ÿ°ΩÉ“¬∂◊ժؑ∫—µ‘√à«¡°—𠇙àπ √–‡∫’¬∫‡°’ˬ«°—∫°“√µ—¥ ‘πº≈°“√‡√’¬π°“√´àÕ¡‡ √‘¡ °“√‡≈◊ËÕπ™—Èπ °“√µ°´È”™—Èπ °“√√“¬ß“πº≈°“√‡√’¬π ‡ªìπµâπ  “√–¢Õß√–‡∫’¬∫¥—ß°≈à“«®–µâÕß°”Àπ¥„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ·≈–À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ‚¥¬ È ÈÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õßπ‚¬∫“¬¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß ∂“π»÷°…“·≈–À≈—°«‘™“°“√¥â“π°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ
 • 67. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 61 µ—«Õ¬à“߇™àπ °“√°”Àπ¥‡√◊Õß°“√µ—¥ ‘πº≈°“√‡√’¬π  ‘ß∑’°”À𥉫â„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß Ë Ë Ë®–‡ªìπ‡°≥±å°«â“ßÊ ·≈–¡’À≈“¬¢âÕ∑’√–∫ÿ„À⇪ìπ‰ªµ“¡ 燰≥±å∑ ∂“π»÷°…“°”Àπ¥é π—πÀ¡“¬§«“¡«à“ Ë ’Ë Ë ∂“π»÷°…“¡’∫∑∫“∑·≈–Õ”π“®„π°“√µ—¥ ‘π„®°”À𥇰≥±å¥ß°≈à“« ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß∫√‘∫∑ §«“¡æ√âÕ¡ —·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ ‚¥¬Õ“®π”¢âÕ‡ πÕ·π–À√◊Õ·π«∑“ß∑’Ë𔇠πÕ‰«â „π‡Õ° “√·π«ªØ‘∫—µ‘°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“‡æ◊ËÕ°”À𥇰≥±åµà“ß Ê„Àâ‡À¡“– ¡ À√◊ÕÀ“° ∂“π»÷°…“®–æ—≤π“·π«ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢÷Èπ‡Õß °Á¬àÕ¡ “¡“√∂∑”‰¥â °“√µ—¥ ‘πº≈°“√‡√’¬πµ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß √–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ Ò. ºŸâ‡√’¬πµâÕß¡’‡«≈“‡√’¬π‰¡àπÕ¬°«à“√âÕ¬≈– ¯ ¢Õ߇«≈“‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥ â Ú. ºŸâ‡√’¬πµâÕ߉¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π∑ÿ°µ—«™’È«—¥ ·≈–ºà“πµ“¡‡°≥±å∑’Ë ∂“π»÷°…“°”Àπ¥ Û. ºŸâ‡√’¬πµâÕ߉¥â√—∫°“√µ—¥ ‘πº≈°“√‡√’¬π∑ÿ°√“¬«‘™“ Ù. ºŸâ‡√’¬πµâÕ߉¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡‡°≥±å∑’Ë ∂“π»÷°…“°”Àπ¥ „π°“√Õà“𠧑¥«‘‡§√“–Àå ·≈–‡¢’¬π §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ·≈–°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ Ò. µ—¥ ‘πº≈°“√‡√’¬π‡ªìπ√“¬«‘™“ ºŸ‡√’¬πµâÕß¡’‡«≈“‡√’¬πµ≈Õ¥¿“§‡√’¬π‰¡àπÕ¬°«à“√âÕ¬≈– ¯ â â ¢Õ߇«≈“‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥„π√“¬«‘™“ Ú. ºŸâ‡√’¬πµâÕ߉¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π∑ÿ°µ—«™’È«—¥ ·≈–ºà“πµ“¡‡°≥±å∑’Ë ∂“π»÷°…“°”Àπ¥ Û. ºŸâ‡√’¬πµâÕ߉¥â√—∫°“√µ—¥ ‘πº≈°“√‡√’¬π∑ÿ°√“¬«‘™“ Ù. ºŸâ‡√’¬πµâÕ߉¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πºà“πµ“¡‡°≥±å∑’Ë ∂“π»÷°…“°”Àπ¥ „π°“√Õà“𠧑¥«‘‡§√“–Àå ·≈–‡¢’¬π §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ·≈–°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ■ ®—¥∑”‡Õ° “√∫—π∑÷°º≈·≈–√“¬ß“πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ  ∂“π»÷°…“µâÕß®—¥∑”‡Õ° “√À≈—°∞“π‡æ◊ËÕ· ¥ßº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â·°à Ò) √–‡∫’¬π· ¥ßº≈°“√‡√’¬π Ú) ª√–°“»π’¬∫—µ√ ·≈–Û) ·∫∫√“¬ß“πºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ‚¥¬„™â·∫∫æ‘¡æå∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√°”Àπ¥ πÕ°®“°π—Èπ ∂“π»÷°…“§«√®–®—¥∑”‡Õ° “√À≈—°∞“π°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈µà“ß Ê‡°’ˬ«°—∫ºŸâ‡√’¬π ‡Õ° “√∫—π∑÷°º≈·≈–√“¬ß“πº≈°“√‡√’¬π‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ„π°“√„™â ”À√—∫‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈º≈°“√‡√’ ¬ π ‡æ◊Ë Õ ‡ªì π ª√–‚¬™πå µà Õ °“√æ— ≤ π“ºŸâ ‡ √’ ¬ π ·≈–‡æ◊Ë Õ √“¬ß“π„Àâ ºŸâ ª °§√Õß ·≈–ºŸ‡°’¬«¢âÕ߉¥â√∫∑√“∫‡æ◊Õµ√«® Õ∫·≈–„À⧫“¡√à«¡¡◊ՙ૬‡À≈◊Õ„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟‡√’¬πµàÕ‰ª â Ë — Ë â
 • 68. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 62 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ°“√¥”‡π‘π°“√√–¥—∫™—Èπ‡√’¬π „π√–¥—∫™—Èπ‡√’¬π§√ŸºŸâ Õπ·µà≈–§π¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√®—¥∑”‚§√ß √â“ß√“¬«‘™“·≈–ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ ´÷Ëß„π∑“ߪؑ∫—µ‘·≈â«À“°√“¬«‘™“„¥¡’ºâ Õπ¡“°°«à“Àπ÷Ëߧπ §√ŸÕ“® Ÿ√à«¡¡◊Õ°—π∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ ‡æ◊Õ«“ß·ºπ·≈–ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π°“√ Õπ„À⡧≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ë ’ ÿ √“¬«‘™“ Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ Ò Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ Ú Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ Û √“¬«‘™“ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ૬°“√‡√’¬π√ŸâÀ≈“¬Àπ૬ ■ °“√®—¥∑”‚§√ß √â“ß√“¬«‘™“ √“¬«‘™“·µà≈–√“¬«‘™“π—πª√–°Õ∫¥â«¬Àπ૬°“√‡√’¬π√ŸÀ≈“¬Àπ૬ ´÷߉¥â«“ß·ºπ·≈– È â ËÕÕ°·∫∫‰«â ‡ æ◊Ë Õ æ— ≤ π“ºŸâ ‡ √’ ¬ π„Àâ ¡’ §ÿ ≥¿“浓¡‡ªÑ“À¡“¬ ¥—ßπ—Èπ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–™à«¬„ÀâºâŸ Õπ ·≈–ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕ߇ÀÁπ¿“æ√«¡¢Õß·µà≈–√“¬«‘™“ ®”‡ªìπµâÕß¡’°“√®—¥∑”‚§√ß √â“ß√“¬«‘™“ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â∑√“∫«à“√“¬«‘™“π—Èπª√–°Õ∫¥â«¬Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ®”π«π‡∑à“„¥ ‡√◊ËÕß„¥∫â“ß ·µà≈–Àπ૬æ—≤π“„Àâºâ‡√’¬π Ÿ∫√√≈ÿµ—«™’È«—¥„¥ „™â‡«≈“„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡∑à“„¥  —¥ à«π°“√‡°Á∫§–·ππ¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ‡ªìπÕ¬à“߉√
 • 69. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 63 µ—«Õ¬à“ß‚§√ß √â“ß√“¬«‘™“ §14101 §≥‘µ»“ µ√åæ◊Èπ∞“π™—Èπ ª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 4 ‡«≈“ 160 ™—Ë«‚¡ß ‡«≈“ πÈ”Àπ—°≈”¥—∫∑’Ë ™◊ËÕÀπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥  “√– ”§—≠ (™—«‚¡ß) §–·ππ Ë √«¡ 1 2 3 4 6  Õ∫ª≈“¬¿“§‡√’¬π 7 8 9 10 11  Õ∫ª≈“¬ªï √«¡∑—Èß ‘Èπ 100 ■ °“√ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿ∂Õ‡ªìπ¢—πµÕπ∑’ ”§—≠∑’ ¥„π°“√π”À≈—° Ÿµ√ Ÿ°“√ªØ‘∫µ‘ â◊ È Ë Ëÿ à —Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ∂◊Õ‡ªìπÀ—«„®¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√°Á«à“‰¥â „πÀ≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“ππ—Èπ Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ§«√¡’≈—°…≥–‡ªìπÀπ૬°“√‡√’¬π√ŸâÕ‘ß¡“µ√∞“π (Standards-based unit) §◊Õ¡’¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ/µ—«™’È«—¥‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¢ÕßÀπ૬ ·≈–Õߧåª√–°Õ∫µà“ß Ê ¿“¬„πÀπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â·°à  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ™‘Èπß“π/¿“√–ß“π∑’Ë°”Àπ¥„À⺟â‡√’¬πªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πº≈ ®–µâÕ߇™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫¡“µ√∞“π/µ—«™’È«—¥∑’ˇªìπ‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÀπ૬ - Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ∫Ÿ√≥“°“√ Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ∫“ßÀπ૬Փ®‡ªìπÀπ૬∑’Ë∫Ÿ√≥“°“√¢â“¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ÕÕ°·∫∫Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ≈—°…≥–π’È §√ŸºŸâ Õπ„π√“¬«‘™“∑’ˇ°’ˬ«¢âÕߧ«√√à«¡°—πÕÕ°·∫∫·≈–«“ß·ºπ°“√ Õπ·≈–°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈Àπ૬π—ÈπÊ √à«¡°—π ¥—ßµ—«Õ¬à“ßÀπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ ç∫â“π‡√“釪ìπÀπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë∫Ÿ√≥“°“√ Û √“¬«‘™“ §◊Õ Ò)  ÿ¢»÷°…“ Ú Ú) ¿“…“‰∑¬ Ú ·≈– Û) °“√ß“π Ú
 • 70. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 64 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ (√“¬«‘™“) ¿“…“‰∑¬ 2 (√“¬«‘™“) (√“¬«‘™“)  ÿ¢»÷°…“ 2 °“√ß“π 2 Àπ૬°“√‡√’¬π√Ÿâ ç∫â“π‡√“é µ—«™’È«—¥ ∑ 2.1 ¡ 2/2 æ 1.1 ¡ 2/2 ß 1.1 ¡ 2/3 §√Ÿ∑Ë’√—∫º‘¥™Õ∫ Õπ√“¬«‘™“∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß §«√‰¥â¡’°“√«“ß·ºπ√à«¡°—π„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ”À√—∫Àπ૬π—Èπ  ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈π—Èπ ‡°≥±å∑’Ë„™âª√–‡¡‘πµ“¡µ—«™’È«—¥¢Õß√“¬«‘™“„¥ °Á𔧖·ππ°≈—∫‰ª√“¬ß“π„π√“¬«‘™“π—Èπ
 • 71. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 65 °“√ à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ√–¥—∫ ∂“π»÷°…“  ∂“π»÷°…“‡ªìπÀπ૬ߓπ∑’Ëπ”À≈—° Ÿµ√‰ª Ÿà°“√ªÆ‘∫—µ‘„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥·°àºâŸ‡√’¬π®÷ß®”‡ªìπµâÕß®—¥¡“µ√°“√ à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√„π¥â“πµà“ß Ê ∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ °“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√¡’§«“¡ Ì“§—≠¡“°µàÕ°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√ ´÷Ëß„π∑’Ë ÿ¥®– àߺ≈µàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ‡æ◊ËÕ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√·∫∫Õ‘ß¡“µ√∞“π„Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®  ∂“π»÷°…“®–µâÕßæ—≤π“∫ÿ§≈“°√Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫µàÕ‡π◊ËÕß ‡πâπ°“√ √â“ߧ«“¡‡¢â“„®·°à§√Ÿ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâª√—∫‡ª≈’ˬπ°√–∫«π∑—»πå„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ √«¡∑—Èß°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈‚¥¬¡’¡“µ√∞“π·≈–µ—«™’È«—¥‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ °“√Ωñ°∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π‡ªìπ∑’¡ √Ÿª·∫∫°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√®–µâÕß„™â°“√π‘‡∑»∑—ß·∫∫°≈ÿ¡ ·≈–‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈‚¥¬°“√ Õπ·π– (Coaching) °“√»÷°…“ È à¥Ÿß“π °“√Ωñ°Õ∫√¡ ·≈–®–µâÕ߉¥â√∫°“√ª√–‡¡‘πº≈‡ªìπ√–¬– Ê ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ —„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ  ∂“π»÷°…“§«√°”Àπ¥¢—ÈπµÕπ°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ¥—ßπ’È Ò) ¡Õ∫À¡“¬„Àâ¡’§≥–∑”ß“π¥â“π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ´÷ËßµâÕߥ”‡π‘πß“π·≈–¡’∫∑∫“∑„π‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬à“ß®√‘ß®—ß ·≈–µàÕ‡π◊ËÕß Ú) ª√–‡¡‘𧫓¡µâÕß°“√ §«“¡®”‡ªìπ„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ·≈–«“ß·ºπ°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„À⇪ìπ√Ÿª∏√√¡ ∑—Èß·ºπ√–¬– —Èπ·≈–·ºπ√–¬–¬“« Û) ¥”‡π‘π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√µ“¡·ºπ ´÷ËßÕ“®¥”‡π‘π°“√‰¥â „πÀ≈“¬≈—°…≥– ‡™àπ°“√ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ °“√Õ∫√¡‡™‘ߪؑ∫µ°“√ °“√»÷°…“¥Ÿß“π ‚¥¬‡©æ“–‡πâπ°“√æ—≤π“§√Ÿº Õπ´÷߇ªìπ — ‘ ⟠˵—«®—°√∑’Ë Ì“§—≠∑’Ë ÿ¥„π°“√πÌ“À≈—° Ÿµ√‰ª„™â §√Ÿ®–µâÕß “¡“√∂®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡¡ÿßÀ¡“¬¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ·≈–°“√‡≈◊Õ°«‘∏°“√ Õπ∑’‡À¡“– ¡  ‘߇À≈à“𒇪ìπªí®®—¬ Ì“§—≠∑’®– à ’ Ë Ë È Ë àߺ≈„Àâ°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª„™â∫√√≈ÿ‡ªâ“À¡“¬ Ù)  à߇ √‘¡  π—∫ πÿπ„Àâ¡¡¡ À√◊Õ»Ÿπ¬å√«¡§«“¡√Ÿ‡°’¬«°—∫À≈—° Ÿµ√·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ’ ÿ â Ë·∫∫Õ‘ß¡“µ√∞“π ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“§âπ§«â“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§â«¬µπ‡Õß ı)  à߇ √‘¡„Àâ§√Ÿ‰¥â¡’‚Õ°“ ‡¢â“Õ∫√¡ ·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√ŸâÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ºŸâ∫√‘À“√®–µâÕ߇ªìπ∑’˪√÷°…“¢Õߧ√Ÿ„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“∑“ߥâ“π«‘™“°“√À√◊Õ∫√‘À“√®—¥°“√ ·≈–§«√®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“ µ≈Õ¥®π·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ·≈–· «ßÀ“«‘∏’°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
 • 72. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 66 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ°“√ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥ ∑√—欓°√ °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫Õ‘ß¡“µ√∞“𠇪ìπ°“√ª√—∫°√–∫«π∑—»πå°“√®—¥À≈—° Ÿµ√°“√ Õπ∑’Ë·µ°µà“߉ª®“°‡¥‘¡ ®”‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß∑’Ë ∂“π»÷°…“µâÕß®—¥∑√—欓°√·≈–ªí ® ®— ¬ ∑’Ë ‡ Õ◊È Õ µà Õ °“√ à ß ‡ √‘ ¡ ·≈– π— ∫  πÿ π „Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡ ”‡√Á ® µà Õ °“√π”À≈— °  Ÿ µ √‰ª„™â Õ ¬à “ ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‰¥â·°à ■ ®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥Õ¬à“߇撬ßæÕ ”À√—∫°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ·≈–µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ √«¡∑—Èßß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕ„™â„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ·≈–®—¥´◊ÈÕ«— ¥ÿ Õÿª°√≥åµà“ß Ê∑’Ë®–™à«¬ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ■  à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ„Àâ¡’ ◊ËÕ«— ¥ÿÕÿª°√≥å·≈–‡Õ° “√µà“ß Ê Õ¬à“߇撬ßæÕ ‡ªìπªí®®ÿ∫—π·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√ „Àâ¡’ÀâÕ߇√’¬π  ∂“π∑’ˇ√’¬π ·≈–ÀâÕß摇»…µà“ß Ê Õ¬à“߇撬ßæÕ‡™àπ ÀâÕߪؑ∫—µ‘°“√∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å ÀâÕ߇√’¬π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‚√ßΩñ°ß“π ÀâÕß ¡ÿ¥ ·À≈à߇√’¬π√Ÿâ∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ÀâÕߪ√–™ÿ¡¢π“¥µà“ß Ê  π“¡°’Ó ·≈–‚√߬‘¡‡ªìπµâπ ■ ®—¥ √√°“√„™â∑√—欓°√¢Õß ∂“π»÷°…“‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡·≈–§ÿâ¡§à“ ‚¥¬‡©æ“–¥â“π°“√„™âÕ“§“√ ∂“π∑’˵à“ß Ê ‡™àπ §Ì“π÷ß∂÷ß¢π“¥¢ÕßÀâÕ߇√’¬π·≈–®Ì“π«πÀâÕ߇√’¬π ÀâÕß ¡ÿ¥∑’ˇÕ◊ÈÕÕÌ“π«¬„Àâ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–∫√√≈ÿº≈ Ì“‡√Á®µ“¡‡ªâ“À¡“¬∑’˵âÕß°“√ ■ ∫√‘À“√∑√—欓°√∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡™àπ °“√®—¥§√Ÿ‡¢â“ Õπ‡ªìπ ‘ß∑’®–µâÕß Ë Ëæ‘®“√≥“Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫ ‡æ√“–§√Ÿ®–‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’∫∑∫“∑Õ¬à“ß¡“°„π°“√®—¥ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ®÷ߧ«√®—¥„Àâ§√Ÿ‰¥â Õπµ√ßµ“¡§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–§«“¡∂π—¥ √«¡∑—Èß°“√æ—≤π“§√ŸÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥‡«≈“°“√¥”‡π‘πß“π·∫∫¡’ à«π√à«¡ °“√®– à߇ √‘¡„Àâ°“√®—¥∑”·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æµâÕߧ”π÷ß∂÷ß°“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßΩÉ“¬µà“ßÊ ¿“¬„π ∂“π»÷°…“ ·≈– √â“߇§√◊Õ¢à“¬√–À«à“ß ∂“π»÷°…“ ■ „ÀâΩÉ“¬µà“ß Ê ∑—ÈߺŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π ºŸâ∫√‘À“√ §√Ÿ ·≈–π—°‡√’¬π´÷Ë߇ªìπºŸâ ‰¥â√—∫º≈‚¥¬µ√ß®“°°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ „¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ·≈–µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ°“√®—¥°“√»÷°…“ ■ ºŸâ ∫ √‘ À “√ ∂“π»÷ ° …“µâ Õ ß √â “ ß∫√√¬“°“»°“√√à « ¡§‘ ¥ √à « ¡∑”  ∂“π»÷ ° …“§«√®—¥ √√‡«≈“„Àâ§√Ÿ‰¥â«“ß·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿ√«¡°—π ¡’°“√查§ÿ¬ ·≈°‡ª≈’¬πª√– ∫°“√≥å°π ∑”ß“π âà Ë —‚¥¬„™â°√–∫«π°“√°≈ÿࡠ欓¬“¡≈¥¿“√–ß“πÕ◊Ëπ Ê ¢Õߧ√Ÿ ‚¥¬„Àâ¡ÿàß∑’Ëß“π Õπ‡ªìπÀ≈—°
 • 73. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 67 *  √â“߇§√◊Õ¢à“¬„À⇰‘¥°“√¡’ «π√à«¡ ·≈–°“√√–¥¡∑√—欓°√‡æ◊Õ°“√»÷°…“ ´÷ßÕ“®‡ªìπ à Ë Ë‡§√◊Õ¢à“¬¿“¬„𠇙à𠇧√◊Õ¢à“¬ºŸâª°§√Õß À√◊Õ‡§√◊Õ¢à“¬¿“¬πÕ° ‡™à𠇧√◊Õ¢à“¬ ∂“π»÷°…“‡§√◊Õ¢à“¬Àπ૬ߓπ∑—Èß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π ´÷Ëß “¡“√∂®– π—∫ πÿπ·≈– à߇ √‘¡„Àâ¡’∑√—欓°√·≈–ªí®®—¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√ à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ∑“ß«‘™“°“√ §«“¡ ”‡√Á®„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿ¢πÕ¬Ÿ°∫∫√√¬“°“»∑“ß«‘™“°“√ â È÷ à —´÷Ëß ∂“π»÷°…“®–µâÕß à߇ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„À⇰‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È ■ ®—¥√–∫∫°“√∫√‘À“√ß“π∑“ß«‘™“°“√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∑—È߇√◊ËÕß°“√®—¥°≈ÿࡺŸâ‡√’¬π·≈–‚§√ß°“√∑’Ë®– à߇ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–§ÿ≥∏√√¡ °“√®—¥µ“√“ß Õπ¢Õß ∂“π»÷°…“ °“√≈ß‚∑…·≈–„Àâ√“ß«—≈ºŸ‡√’¬π â ■  √â“ß∫√√¬“°“»°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑—ÈßÀâÕß ¡ÿ¥ ·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡ÿ¡§âπ§«â“·°à§√ŸºŸâ Õπ·≈–π—°‡√’¬π °“√æ—≤π“ ◊ËÕÕÿª°√≥å°“√‡√’¬π°“√ Õπ ■  π—∫ πÿπ„Àâ¡’√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π∑’Ë®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ„™â „π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ √«¡∑—ÈߢâÕ¡Ÿ≈‡°’Ë ¬ «°— ∫  ¿“槫“¡‡ªì π Õ¬Ÿà ∑√— æ ¬“°√ ‡»√…∞°‘ ® Õ“™’ æ ·≈–§«“¡µâ Õ ß°“√¢Õß∑â Õ ß∂‘Ë π‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ §√Ÿ “¡“√∂π” ¿“æªí≠À“µà“ß Ê ∫Ÿ√≥“°“√‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„πÀâÕ߇√’¬π ■  à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√·≈°‡ª≈’ˬπ‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ߧ√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ∫√‘À“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ„π à«π∑’ˇªìπª√– ∫°“√≥å„πµ—«§√Ÿ π”¡“„™â „À⇰‘¥ª√–‚¬™πå„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÀ√◊Õ∫√‘À“√™—Èπ‡√’¬πÕ¬à“߇À¡“– ¡ Õ’°∑—È߇ªìπ°“√ à߇ √‘¡„Àâ¡’°“√æ—≤π“∑—°…–°√–∫«π°“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ ■  à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ „Àâ¡’°“√𔇠πÕÀ√◊Õ‡º¬·æ√àº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√ ‡æ◊ËÕ∂à“¬∑Õ¥ª√– ∫°“√≥å„Àâ‡æ◊ËÕπ§√Ÿ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ‰¥â‡√’¬π√Ÿâπ«—µ°√√¡„À¡à Ê Õ’°∑—È߬—߇ªìπ°“√ à߇ √‘¡§«“¡‡ªìππ—°«‘™“°“√·°à§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ’°¥â«¬
 • 74. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 68 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ °“√°”°—∫¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ ‡æ◊Õ √â“ߧ«“¡¡—π„®·°àæÕ·¡à ºŸª°§√Õß ·≈–™ÿ¡™π«à“ ºŸ‡√’¬π‰¥â√∫°“√æ—≤π“„À⡧≥¿“æ Ë Ë à â â — ’ ÿµ“¡∑’˧“¥À«—ßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–‡ªìπ ¡“™‘°∑’Ë¥’¢Õß™ÿ¡™πµ“¡§«“¡§“¥À«—ߢÕß ∂“π»÷°…“ °“√°”°—∫¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“·≈–°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª„™â®÷߇ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥âÀ≈“¬·π«∑“ß ‰¥â·°à°“√π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ °“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√π‘‡∑» µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ ‡ªìπ°√–∫«π°“√ ”§—≠∑’Ë ∂“π»÷°…“„™â„π°“√§«∫§ÿ¡§ÿ ≥¿“æ ‚¥¬„™â‡∑§π‘§«‘∏’°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ∑—Èßπ’È¢È÷πÕ¬Ÿà°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√µ‘¥µ“¡ ‡™àπ°“√µ√«®‡¬’ˬ¡·≈–°“√ —߇°µ°“√≥å„π™—Èπ‡√’¬π °“√ Õπ·π– (Coaching) °“√µ√«®·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√∫—π∑÷°√“¬ß“πÀ≈—ß°“√ Õπ °“√ª√–‡¡‘πº≈ —¡ƒ∑∏‘∑“ß°“√‡√’¬π ‡ªìπµâπ  ∂“π»÷°…“ ϧ«√®—¥„Àâ¡’·ºππ‘‡∑» °”°—∫ µ‘¥µ“¡ °“√„™âÀ≈—° Ÿµ√Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ¥”‡π‘π°“√„Àâ°√–∫«π°“√π‘‡∑»‡ªìπ«—≤π∏√√¡„π°“√ªØ‘∫µß“π¢Õߧ√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ∫πæ◊π∞“𧫓¡√Ÿ °∑’‡ªìπ — ‘ È â÷ Ë°—≈¬“≥¡‘µ√ ¡’°“√·≈°‡ª≈’¬π‡√’¬π√Ÿ´ß°—π·≈–°—π ·≈–¬Õ¡√—∫°“√‡ª≈’¬π ∂“π¿“æ√–À«à“ß°“√‡ªìπ Ë â ÷Ë ËºŸâπ‘‡∑»·≈–‡ªìπºŸâ√—∫°“√π‘‡∑» ´÷Ëß®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥√–∫∫°“√π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ∑’ˇªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√¥—ß°≈à“«·≈â« §«√¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È ■ √à«¡°—π°”À𥧫“¡µâÕß°“√„π°“√√—∫°“√π‘‡∑» À√◊Õ°”°—∫ µ‘¥µ“¡ ‡æ◊ËÕ‡ΩÑ“√–«—ß¡‘„Àâ§ÿ≥¿“æ°“√®—¥∑”·≈–„™âÀ≈—° Ÿµ√‡°‘¥ªí≠À“ Õÿª √√§·≈– àߺ≈°√–∑∫µàÕ§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ■  √â“ߧ«“¡‡¢â“„®·≈–∑—»π§µ‘‡°’ˬ«°—∫°“√π‘‡∑» µ‘¥µ“¡°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√„π‡™‘ß∫«°·°à§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“«à“ ¡‘‰¥â‡ªìπ°√–∫«π°“√®—∫º‘¥ ·µà‡ªìπ°√–∫«π°“√¥Ÿ·≈ ™à«¬‡À≈◊Õ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ ■ °”Àπ¥¢âÕµ°≈߇æ◊ËÕ°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ °“√π‘‡∑»µ‘¥µ“¡√à«¡°—π ·≈–¡’·ºπ°“√¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß™—¥‡®π ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ■ ºŸ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“µâÕߥ”‡π‘π°“√„Àâ¡°“√π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ §√∫«ß®√ â ’∑—Èß„π√–¥—∫™—Èπ‡√’¬π √–¥—∫ ∂“π»÷°…“ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π æ√–√“™∫—≠≠—µ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÚ °”Àπ¥„Àâ ∂“π»÷°…“¡’°“√®—¥√–∫∫ ‘°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ·≈–°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ ”À√—∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ° ‡ªìπ√–∫∫§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑’Ë ∂“π»÷°…“µâÕß„™â‡ªìπ°≈‰° ”§—≠„π°“√ √â“ߧ«“¡¡—Ëπ„®µàÕæàÕ·¡à ºŸâª°§√Õß·≈–™ÿ¡™π«à“®– “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ  ∂“π»÷°…“µâÕß®—¥√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ∑’ˇπâπ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ¥—ßπ—ÈπµâÕß¡’°“√¥”‡π‘π°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬¡’·ºπæ—≤π“§ÿ≥¿“æ ¡’‡ªÑ“À¡“¬°“√æ—≤π“∑’™¥‡®π ·ºπªØ‘∫µ°“√µâÕ߇πâπº≈§ÿ≥¿“溟‡√’¬π ¡’°“√ Ë— — ‘ â√“¬ß“πº≈‡ªìπ√–¬– Ê Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–π”º≈¡“„™â„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ
 • 75. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 69°“√«‘®—¬ ·≈–µ‘¥µ“¡º≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√«‘®—¬®–‡ªìπ∑’Ë¡“¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë·¡àπµ√ß · ¥ß®ÿ¥·¢Áß ®ÿ¥ÕàÕπ ªí≠À“  “‡Àµÿ·≈–·π«∑“ߪ√— ∫ ª√ÿ ß æ— ≤ π“„Àâ   ∂“π»÷ ° …“ “¡“√∂®— ¥ À≈— °  Ÿ µ √°“√‡√’ ¬ π°“√ Õπ‰¥â Õ ¬à “ ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¥—ßπ—Èπ  ∂“π»÷°…“§«√¥”‡π‘π°“√«‘®—¬ ¥—ßπ’È ■ °“√«‘ ®— ¬ æ— ≤ π“À≈— °  Ÿ µ √ ∂“π»÷ ° …“ ¡ÿà ß ‡πâ π °“√«‘ ®— ¬ ‡æ◊Ë Õ π”º≈¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“„Àâ‡À¡“– ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫ºŸâ‡√’¬π ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π ‡™àπ - °“√ª√–‡¡‘πµ—«À≈—° Ÿµ√ ‚¥¬¡’À—«¢âÕ„π°“√æ‘®“√≥“ ‡™à𠧫“¡§√∫∂â«π¢ÕßÕߧåª√–°Õ∫À≈—° Ÿµ√ §«“¡ Õ¥§≈âÕߢÕß·µà≈–Õߧåª√–°Õ∫ §«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß·≈–°√Õ∫À≈—° Ÿµ√∑âÕß∂‘𠧫“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢ÕߺŸ‡√’¬π æàÕ·¡à ºŸª°§√Õß ·≈–™ÿ¡™π Ë â ⧫“¡‡À¡“– ¡¢Õß·π«∑“ß°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ °“√®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ·≈–√–∫∫°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ‡ªìπµâπ - °“√ª√–‡¡‘𧫓¡µâÕß°“√®”‡ªìπ„π°“√»÷°…“µàÕ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ¢Õßπ—°‡√’¬π„πÕ𓧵 ‡æ◊ËÕπ”¡“„™â°”À𥂪√·°√¡°“√‡√’¬π ·≈–‡«≈“‡√’¬π - °“√ª√–‡¡‘𧫓¡µâÕß°“√¢ÕßæàÕ·¡àºŸâª°§√Õß ·≈–™ÿ¡™π„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‡æ◊ËÕπ”¡“„™â°”À𥂪√·°√¡°“√‡√’¬π ·≈–‚§√ß°“√µà“ß Ê ■ °“√«‘®—¬ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√‡ªìπ à«π ”§—≠ à«πÀπ÷ߢÕß°√–∫«π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ Ë´÷Ëß ∂“π»÷°…“®–µâÕß¡’§«“¡µ√–Àπ—°„π°“√ª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õæ—≤π“À≈—° Ÿµ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π«à“ºŸâ‡√’¬π®–‰¥â√—∫°“√æ—≤π“∑—Èߥâ“𠵑ªí≠≠“ √à“ß°“¬ §ÿ≥∏√√¡ ∫√√≈ÿµ“¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ√–¥—∫™“µ‘ ·≈– “¡“√∂¥”√ß™’«‘µ„π —ߧ¡‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ °√–∫«π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â∑—Èß√–À«à“ß°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ ·≈–‡¡◊ËÕπ”À≈—° Ÿµ√‰ª„™â‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« À√◊Õ°“√µ‘¥µ“¡®“°º≈º≈‘µ¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ §◊Õ ºŸ‡√’¬π∑’®∫°“√»÷°…“µ“¡À≈—° Ÿµ√π—π‡Õß â Ë Ë ‡æ◊Õ„Àâ°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ ∂“π»÷°…“ ˧«√®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß√–∫∫ §◊Õ Ò) °”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ ‡ªìπ°‘®°√√¡À≈—°¢Õß ∂“π»÷°…“ Ú)  √â“ߧ«“¡‡¢â“„®‡°’¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√¥â«¬µπ‡Õß„À⇰‘¥¢÷π°—∫§≥–§√Ÿ Ë È Û) «“ß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬°“√∑”ß“π ·≈–¡Õ∫À¡“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘π„Àâ§≥–ºŸªØ‘∫µß“π â — ‘·µà≈–§≥–¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ√–¬– Ê ‚¥¬°”Àπ¥„À♥‡®π«à“§≥–„¥µâÕߪ√–‡¡‘π√“¬°“√„¥∫â“ß — Ù)  √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π ·≈–π”º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“À≈—° Ÿµ√¢Õß ∂“π»÷°…“
 • 76. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 70 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√¡’·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√∑’Ë ”§—≠§◊Õ æ‘®“√≥“Õߧåª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√∑’Ë®–ª√–‡¡‘π æ‘®“√≥“À≈—°‡°≥±å∑’Ë®–„™â „π°“√ª√–‡¡‘π ÕÕ°·∫∫°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¥”‡π‘π°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ‡æ◊ËÕ„™âæ‘®“√≥“µ—¥ ‘π„®„π°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√µàÕ‰ª ”À√—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√ª√–‡¡‘ππ—Èπ  “¡“√∂ª√–‡¡‘π‰¥â∑—È߇√◊ËÕßªí®®—¬∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√°√–∫«π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ ·≈–º≈®“°°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ Õ¬à“߉√°Áµ“¡  ∂“π»÷°…“§«√¡ÿ߇πâπ°“√ª√–‡¡‘π à à « π∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ßµà Õ §ÿ ≥¿“æ¢ÕߺŸâ‡√’¬π‡ªì𠔧—≠ ·≈–§«√§”π÷ß∂÷ß∑—Èߺ≈ —¡ƒ∑∏‘Ï°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–§ÿ≥≈—°…≥–¢ÕߺŸ‡√’¬π  ∂“π»÷°…“®–µâÕß„À⧫“¡ ”§—≠ ‚¥¬π”º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ â√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–√–¥—∫™“µ‘ ‡™àπ º≈§–·ππ NT, O-net, A-net ¡“æ‘®“√≥“∑—Èߺ≈°“√ª√–‡¡‘π„π¿“æ√«¡ ·≈–º≈°“√ª√–‡¡‘π∑’·¬°√“¬«‘™“ ·≈–·¬°√“¬¡“µ√∞“π À“°º≈°“√ª√–‡¡‘π ˉ¡à‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’˧“¥À«—ß §«√»÷°…“«‘‡§√“–Àå‡æ◊ËÕ§âπÀ“ “‡Àµÿ∑’Ë·∑â®√‘ß ´÷Ëß “‡Àµÿ¬àÕ¡‡°‘¥¡“®“°ªí®®—¬·≈–°√–∫«π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√π—π‡Õß®“°π—π®÷ßÀ“«‘∏·°âª≠À“‡æ◊Õæ—≤π“§ÿ≥¿“æµàÕ‰ª Ë È ’ í Ë ª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ ªí®®—¬¢Õß°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ °√–∫«π°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√ º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕߺŸâ‡√’¬π ë À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ ë °“√ÕÕ°·∫∫·≈–°“√®—¥ ë §ÿ ≥¿“æ¢ÕߺŸâ‡√’¬πµ“¡ ë §«“¡æ√âÕ¡¢Õß∫ÿ§≈“°√ °“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õߧ√Ÿ ¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿ/µ—«™’«¥ â È— ë ∑—°…–°“√∂à“¬∑Õ¥¢Õߧ√Ÿ ë °“√π‘‡∑»µ‘¥µ“¡°“√„™â ë °“√‡ª≈’¬π·ª≈ß惵‘°√√¡ Ë ë ‡∑§π‘§°“√ Õπ À≈—° Ÿµ√ ¢ÕߺŸâ‡√’¬π ë  ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ ë °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ ë §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å ë °“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈ œ≈œ ·≈– ¡√√∂π– ”§—≠¢Õß ë °“√∫√‘À“√®—¥°“√ ºŸâ‡√’¬π œ≈œ ë §«“¡ ”‡√Á®„π°“√»÷°…“µàÕ ·≈–ª√–°Õ∫Õ“™’æ œ≈œ πÕ°®“°π—Èπ ∂“π»÷°…“§«√ π—∫ πÿπ à߇ √‘¡„Àâ§√Ÿ∑”«‘®—¬ªØ‘∫—µ‘°“√ (Action research)‡æ◊Õ·°âª≠À“·≈–æ—≤π“°“√®—¥‡√’¬π°“√ Õπ¢Õßµπ‡Õß ‚¥¬°“√«‘®¬π—πÕ“®‡√‘¡µâπ®“°°“√‡≈◊Õ°ªí≠À“ Ë í — È Ë°“√«‘®—¬∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠·≈– àߺ≈°√–∑∫µàÕºŸâ‡√’¬π¡“°∑’Ë ÿ¥°àÕπ ·≈–∑’Ë¡“¢Õߪí≠À“°“√«‘®—¬Õ“®‡°‘¥®“°ºŸ‡√’¬π ‡™àπ ªí≠À“惵‘°√√¡ ªí≠À“°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªìπµâπ À√◊ÕÕ“®‡°‘¥®“°°“√®—¥°“√‡√’¬π â°“√ Õπ¢Õߧ√Ÿ‰¡à‡À¡“– ¡ Õ¥§≈âÕß°—∫ºŸ‡√’¬π ‡¡◊Õ‰¥âª≠À“°“√«‘®¬·≈â«®÷ߥ”‡π‘π°“√µ“¡¢—πµÕπ â Ë í — È°“√«‘®—¬µàÕ‰ª
 • 77. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 71¿“§ºπ«° µ—«Õ¬à“ß°“√°”Àπ¥√À— «‘™“·≈–™◊ËÕ√“¬«‘™“
 • 78. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 72 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π ■√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ (ª.Ò-ˆ) „Àâ ∂“π»÷°…“®—¥√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“πµ“¡°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡‚¥¬°”Àπ¥√À— «‘™“·≈–™◊ËÕ√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π‡ªìπµ—«Õ—°…√·≈–µ—«‡≈¢ √«¡ ˆ À≈—° ¥—ßπ’È µ—«Õ¬à“ß°“√°”Àπ¥√À— «‘™“·≈–™◊ËÕ√“¬«‘™“¢Õß√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π∑ÿ°°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò ·∫∫∑’Ë Ò ∑11101 ¿“…“‰∑¬ ‡«≈“‡√’¬π Ú ™—Ë«‚¡ß §11101 §≥‘µ»“ µ√å ‡«≈“‡√’¬π Ú ™—Ë«‚¡ß «11101 «‘∑¬“»“ µ√å ‡«≈“‡√’¬π ¯ ™—Ë«‚¡ß  11101  —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ ‡«≈“‡√’¬π ¯ ™—Ë«‚¡ß  11102 ª√–«—µ»“ µ√å ‘ ‡«≈“‡√’¬π Ù ™—Ë«‚¡ß æ11101  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ ‡«≈“‡√’¬π ¯ ™—Ë«‚¡ß »11101 »‘≈ª– ‡«≈“‡√’¬π ¯ ™—Ë«‚¡ß ß11101 °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡«≈“‡√’¬π Ù ™—Ë«‚¡ß Õ11101 ¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡«≈“‡√’¬π Ù ™—Ë«‚¡ß √«¡ ‡«≈“‡√’¬π ¯Ù ™—Ë«‚¡ß À¡“¬‡Àµÿ °“√°”Àπ¥√À— «‘™“·≈–™◊Õ√“¬«‘™“¢Õß√“¬«‘™“æ◊π∞“π∑ÿ°°≈ÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ Ë È à™—πª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò ·∫∫∑’Ë Ò µ“¡∑’°”À𥉫â„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π æÿ∑∏»—°√“™ È Ë È ÈÚııÒ µ—«Õ¬à“ß°“√°”Àπ¥√À— «‘™“·≈–™◊ËÕ√“¬«‘™“¢Õß√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π∑ÿ°°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò ·∫∫∑’Ë Ú ∑11101 ¿“…“‰∑¬ ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß §11101 §≥‘µ»“ µ√å ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß «11101 «‘∑¬“»“ µ√å ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß  11101  —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß  11102 ª√–«—µ»“ µ√å ‘ ‡«≈“‡√’¬π Ù ™—Ë«‚¡ß æ11101  ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß »11101 »‘≈ª– ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß ß11101 °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß Õ11101 ¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡«≈“‡√’¬π ... ™—Ë«‚¡ß √«¡ ‡«≈“‡√’¬π ¯Ù ™—Ë«‚¡ß
 • 79. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 73 À¡“¬‡Àµÿ °“√°”Àπ¥√À— «‘™“·≈–™◊Õ√“¬«‘™“¢Õß√“¬«‘™“æ◊π∞“π∑ÿ°°≈ÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ Ë È à™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑Ë’ Ò ·∫∫∑’Ë Ú  ∂“π»÷°…“ “¡“√∂ª√—∫‡«≈“‡√’¬π¢Õß√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡°—∫®ÿ¥‡πâπ·≈–§«“¡µâÕß°“√„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑—Èßπ’È ‡¡◊ËÕ√«¡‡«≈“‡√’¬π¢Õß√“¬«‘™“æ◊π∞“π∑—ß ¯ °≈ÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿ·≈â« µâÕß¡’‡«≈“‡√’¬π√«¡ ¯Ù ™—«‚¡ßµàÕªï È È à â Ë·≈–ºŸâ‡√’¬πµâÕß¡’§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë°”Àπ¥ ■ √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ ‡¡◊Õ ∂“π»÷°…“®—¥√“¬«‘™“æ◊π∞“πµ“¡°≈ÿ¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ„π·µà≈–¿“§‡√’¬π·≈â« Ë È à “¡“√∂°”Àπ¥√À— «‘™“‰¥â ‚¥¬√À— «‘™“À≈—°∑’Ë ı-ˆ „Àâπ—∫‡√’¬ß≈”¥—∫µàÕ‡π◊ËÕß„π·µà≈–ªï „π°√≥’∑’Ë¡’¡“°°«à“ Ò √“¬«‘™“ „Àâπ—∫‡√’¬ß≈”¥—∫„π¿“§‡√’¬π·√°°àÕπ·≈â«®÷ßπ—∫‡√’¬ßµàÕ‡π◊ËÕß„π¿“§‡√’¬πµàÕ‰ª ·≈–‡√‘Ë¡µâππ—∫‡ªìπ√“¬«‘™“∑’Ë 01 ‡¡◊ËÕ‡ª≈’ˬπ™—Èπªï ¥—ßπ’È µ—«Õ¬à“ß°“√°”Àπ¥√À— «‘™“·≈–™◊ËÕ√“¬«‘™“¢Õß√“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ µ√å «21101 «‘∑¬“»“ µ√å Ò ‡«≈“‡√’¬π .... Àπ૬°‘µ «21102 «‘∑¬“»“ µ√å Ú ‡«≈“‡√’¬π .... Àπ૬°‘µÀ√◊Õ «21101 ™’««‘∑¬“‡∫◊ÈÕßµâ𠇫≈“‡√’¬π .... Àπ૬°‘µ «21102 «‘∑¬“»“ µ√å ‡«≈“‡√’¬π .... Àπ૬°‘µÀ√◊Õ «21102 ‡§¡’‡∫◊ÈÕßµâ𠇫≈“‡√’¬π .... Àπ૬°‘µ «21103 «‘∑¬“»“ µ√å ‡«≈“‡√’¬π .... Àπ૬°‘µÀ√◊Õ «21103 øî ° å‡∫◊Õßµâπ ‘ È ‡«≈“‡√’¬π .... Àπ૬°‘µ «21104 ™’««‘∑¬“‡∫◊ÈÕßµâ𠇫≈“‡√’¬π .... Àπ૬°‘µ ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ú °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ µ√å «22101 «‘∑¬“»“ µ√å ‡«≈“‡√’¬π .... Àπ૬°‘µ «22102 «‘∑¬“»“ µ√å ‡«≈“‡√’¬π .... Àπ૬°‘µ
 • 80. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 74 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ °”Àπ¥„Àâ ∂“π»÷°…“ “¡“√∂®—¥√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢Õß∑ÿ°°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ‰ ¥â ∑—È ß„π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“·≈–¡—∏¬¡»÷°…“ ¥—ßπ—Èπ°“√°”Àπ¥√À— «‘™“·≈–™◊ËÕ√“¬«‘™“ ”À√—∫√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡  “¡“√∂∑”‰¥â¥—ßπ’È Ò) √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë°”Àπ¥™—Èπªï∑’ˇ√’¬π ‡¡◊ËÕ ∂“π»÷°…“®—¥∑”√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢Õß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâµà“ß Ê „π·µà≈–™—πªï·≈â«  “¡“√∂°”Àπ¥√À— «‘™“·≈–™◊Õ√“¬«‘™“‰¥â ‚¥¬π”√“¬«‘™“¡“®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫ §«“¡¬“°ßà“¬ È Ë§«“¡µàÕ‡π◊ÕߢÕ߇π◊ÕÀ“„π·µà≈–√“¬«‘™“ §«“¡‡™◊Õ¡‚¬ß —¡æ—π∏å°π√–À«à“ß√“¬«‘™“ ·≈–/À√◊ÕÀ¡«¥/ Ë È Ë —À¡Ÿà/»“ µ√å¢Õß√“¬«‘™“ ‚¥¬√À— «‘™“À≈—°∑’Ë ı-ˆ „Àâπ—∫‡√’¬ßµàÕ‡π◊ËÕß„π™—Èπªï‡¥’¬«°—π ·≈–‡√‘Ë¡µâππ—∫‡ªìπ√“¬«‘™“∑’Ë Ò ‡¡◊ËÕ‡ª≈’ˬπ™—Èπ„À¡à ¥—ßπ’È µ—«Õ¬à“ß°“√°”Àπ¥√À— «‘™“·≈–™◊ËÕ√“¬«‘™“¢Õß√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë°”Àπ¥™—Èπªï∑’ˇ√’¬π √–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Ù ∑14201 ‡ √‘¡¿“…“‰∑¬ Ò ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß ∑14202 À≈—°¿“…“‰∑¬ Ò ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß œ≈œ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë ı ∑15201 ‡ √‘¡¿“…“‰∑¬ Ú ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß ∑15202 À≈—°¿“…“‰∑¬ Ú ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß œ≈œ™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ ∑16201 ‡ √‘¡¿“…“‰∑¬ Û ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß ∑16202 À≈—°¿“…“‰∑¬ Û ‡«≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß ∑16203 «√√≥°√√¡∑âÕß∂‘Ë𠇫≈“‡√’¬π .... ™—Ë«‚¡ß œ≈œ Ú) √“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë ‰¡à°”Àπ¥™—Èπªï∑’ˇ√’¬π ‡¡◊ËÕ ∂“π»÷°…“‰¥â®—¥∑”√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π·µà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–√“¬«‘™“π—Èπ®—¥„Àâ‡√’¬π„π™—Èπªï„¥°Á ‰¥â¢Õß√–¥—∫°“√»÷°…“π—Èπ Ê  “¡“√∂π”¡“°”Àπ¥√À— «‘™“·≈–™◊ËÕ√“¬«‘™“ ‚¥¬√À— «‘™“À≈—°∑’Ë Û „Àâ√–∫ÿ‡ªìπ çé ·≈–√À— «‘™“À≈—°∑’Ë ı-ˆ ®–‡ªìπ≈”¥—∫√“¬«‘™“∑’Ëπ—∫‡√’¬ßµàÕ‡π◊ËÕß„π√–¥—∫°“√»÷°…“‡¥’¬«°—π ‚¥¬®–‡√‘Ë¡µâππ—∫‡ªìπ√“¬«‘™“∑’Ë Ò ‡¡◊ËÕ‡ª≈’ˬπ√–¥—∫°“√»÷°…“ ¥—ßπ’È
 • 81. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 75 µ—«Õ¬à“ß√À— «‘™“·≈–™◊ËÕ√“¬«‘™“¢Õß√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¡à°”Àπ¥™—Èπªï∑’ˇ√’¬π √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ µ√å «20201 ‚§√ßß“π«‘∑¬“»“ µ√å°—∫§ÿ≥¿“æ™’«‘µ ®”π«π .... Àπ૬°‘µ «20202 · ß·≈–∑—»πŸª°√≥å ®”π«π .... Àπ૬°‘µ «20203 «‘∑¬“»“ µ√å°—∫°“√·°âªí≠À“ ®”π«π .... Àπ૬°‘µ «20204 ¢Õ߇≈àπ‡™‘ß«‘∑¬“»“ µ√åÀ≈“°À≈“¬ ®”π«π .... Àπ૬°‘µ «20205  πÿ°°—∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ®”π«π .... Àπ૬°‘µ œ≈œ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“µà“ߪ√–‡∑» ¿“…“≠’˪ÿÉπ ≠20201¿“…“≠’˪ÿÉπ‡∫◊ÈÕßµâπ ®”π«π .... Àπ૬°‘µ ≠20202¿“…“≠’˪ÿÉπøíß æŸ¥ ®”π«π .... Àπ૬°‘µ ≠20203°“√Õà“π¿“…“≠’ªπ Ë ÿÉ ®”π«π .... Àπ૬°‘µ ≠20204°“√‡¢’¬π¿“…“≠’˪ÿÉπ ®”π«π .... Àπ૬°‘µ œ≈œ µ—«Õ¬à“ß√À— «‘™“·≈–™◊ËÕ√“¬«‘™“¢Õß√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¡à°”Àπ¥™—Èπªï∑’ˇ√’¬π √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ µ√å øî ° å ‘ ‡§¡’ ™’««‘∑¬“ ‚≈°·≈–Õ«°“» «‘∑¬“»“ µ√åÕ◊Ëπ Ê ≈”¥—∫∑’Ë 01-19 ≈”¥—∫∑’Ë 21-39 ≈”¥—∫∑’Ë 41-59 ≈”¥—∫∑’Ë 61-79 ≈”¥—∫∑’Ë 81-99 √À—  ™◊ËÕ«‘™“ √À—  ™◊ËÕ«‘™“ √À—  ™◊ËÕ«‘™“ √À—  ™◊ËÕ«‘™“ √À—  ™◊ËÕ«‘™“«30201 øî ‘° å Ò «30221 ‡§¡’ Ò «30241 ™’««‘∑¬“ Ò «30261 ‚≈° «30281 ‚§√ßß“π·≈– ·≈–Õ«°“» Ò  ‘Ëߪ√–¥‘…∞å«30202 øî ° å Ú ‘ «30222 ‡§¡’ Ú «30242 ™’««‘∑¬“ Ú «30262 ‚≈° «30282 ‚≈°·Ààß ·≈–Õ«°“» Ú · ß ’«30203 øî ° å Û ‘ «30223 ‡§¡’ Û «30243 ™’««‘∑¬“ Û «30263 ‚≈° «30283 «‘∑¬“»“ µ√å ·≈–Õ«°“» Û  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡«30204 øî ° å Ù ‘ «30224 ‡§¡’ Ù «30244 ™’««‘∑¬“ Ù «30264 ‚≈° «30284 «‘∑¬“»“ µ√å ·≈–Õ«°“» Ù °“√°’Ó«30205 øî ° å ı ‘ «30225 ‡§¡’ ı «30245 ™’««‘∑¬“ ı «30265 ‚≈° «30285 ¬“°—∫™’«‘µ ·≈–Õ«°“» ı œ≈œ
 • 82. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 76 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ß30201 ¥Õ°‰¡â„∫µÕß ®”π«π .... Àπ૬°‘µ ß30202 ‡°…µ√·∫∫‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ®”π«π .... Àπ૬°‘µ ß30203 Õ“À“√ ’Ë¿“§ ®”π«π .... Àπ૬°‘µ ß30204 ‡∑§‚π‚≈¬’„π™’«‘µª√–®”«—π ®”π«π .... Àπ૬°‘µ ß30205 °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’™à«¬„π°“√ÕÕ°·∫∫ ®”π«π .... Àπ૬°‘µ ·≈–º≈‘µ™‘Èπß“π (CAD / CAM) ß30206 ‚§√ßß“π‡∑§‚π‚≈¬’·°âªí≠À“™ÿ¡™π ®”π«π .... Àπ૬°‘µ ß30207 §≥‘µ»“ µ√å ”À√—∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ®”π«π .... Àπ૬°‘µ ß30208 ¿“…“´’ ®”π«π .... Àπ૬°‘µ ß30209 ª√– ∫°“√≥åÕ“™’æ ®”π«π .... Àπ૬°‘µ œ≈œ
 • 83. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 77 ‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ (ÚıÙÚ) À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ‚√ßæ‘¡æå§ÿ√ÿ ¿“ ≈“¥æ√â“« °√ÿ߇∑朰√¡«‘™“°“√ (ÚıÛÛ) °“√æ—≤π“√“¬«‘™“ —ߧ¡»÷°…“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∑âÕß∂‘Ëπ ‚√ßæ‘¡æå§ÿ√ÿ ¿“ ≈“¥æ√â“« °√ÿ߇∑朰√¡«‘™“°“√ (ÚıÛÛ) °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß∑âÕß∂‘π ‚√ßæ‘¡æå§√ ¿“≈“¥æ√â“« Ë ÿÿ °√ÿ߇∑朰√¡«‘™“°“√ (ÚıÛ˘) ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ°—∫À≈—° Ÿµ√∑’Ëæ÷ߪ√– ß§å ‚√ßæ‘¡æå§ÿ√ÿ ¿“≈“¥æ√â“« °√ÿ߇∑朡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ (Úıı) °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈– ◊Õ°“√‡√’¬π°“√ Õπ  ”π—°æ‘¡æå Ë ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™ °√ÿ߇∑朠”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ (ÚıÙ˘) °√Õ∫·π«∑“ß°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“ ¢—πæ◊π∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ‚√ßæ‘¡æ噡πÿ¡ À°√≥å°“√‡°…µ√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ®”°—¥ È È ÿ °√ÿ߇∑朠”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (ÚıÙÚ) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ÚıÙÚ  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘, °√ÿ߇∑朠”π—°ß“π«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ (ÚıÙ˘) ·π«∑“ß°“√®—¥∑” “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑âÕß∂‘Ëπ ‚√ßæ‘¡æå™ÿ¡πÿ¡ À°√≥å°“√‡°…µ√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬, °√ÿ߇∑æœCarr J.F. & Harris D.E. (2001) Succeeding with standards: Linking curriculum, assessment, and action planning. Association for Supervision and Curriculum Development, Virginia, U.S.A.Codd, J., Gordon, L., & Harker, R. (1990). Education and the role of state: Devolution and control post-Picot, in H. Lauder & C. Wylie (Ed) Toward successful schooling. London, Palmer Press.
 • 84. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 78 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒJoan E. Talbert and Milbrey W. McLaughlin (1994) Teacher Professionalism in Local School Context. American Journal of Education, vol. 102Newmann F.M., Secada W.G., and Wehlage G.G. (1995) A guide to authentic instruction and assessment: Vision, standards, and scoring Madison Center For Education Research U.SASolomon, P. (1998). The curriculum bridge: From standards to actual classroom Practice. Corwin Press, INC., California.
 • 85. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 79§≥–ºŸâ®—¥∑”§≥–∑’ª√÷°…“ Ë Ò. 𓬙‘π¿—∑√ ¿Ÿ¡‘√—µπ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Ú. 𓬙—¬æƒ°…å ‡ √’√—°…å √Õ߇≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Û. π“߇∫≠®≈—°…≥å πÈ”øÑ“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ºŸâ°”Àπ¥°√Õ∫°“√‡¢’¬π‡Õ° “√ Ò. π“ß¿“«π’ ∏”√߇≈‘»ƒ∑∏‘Ï √ÕߺŸÕ”𫬰“√ ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ â Ú. π“ß “«√ÿàßπ¿“ πÿµ√“«ß»å π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“§≥–ºŸâ‡¢’¬π Ò. 𓬉µ√√ß§å ‡®π°“√ ¢â“√“™°“√∫”π“≠ Ú. π“¬≥√ß§å §ß°‘® ºŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π«—¥ √–‡°»  æ∑.°∑¡. ‡¢µ Ò Û. π“ß¿“«π’ ∏”√߇≈‘»ƒ∑∏‘Ï √ÕߺŸÕ”𫬰“√ ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ â Ù. π“ß “«√ÿàßπ¿“ πÿµ√“«ß»å π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ı. π“¬∏”√ß»—°¥‘Ï ∏”√߇≈‘»ƒ∑∏‘Ï π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ˆ. π“ßπ‘√¡≈ µŸâ®‘𥓠𗰫‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ˜. π“ß “«√—µπ“ · ß∫—«‡º◊ËÕπ π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ¯. π“߇ “«¿“ »—°¥“ π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“
 • 86. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ 80 µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ§≥–∫√√≥“∏‘°“√ Ò. π“߇∫≠®≈—°…≥å πÈ”øÑ“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ú. π“ß®‘µ√’¬“ ‰™¬»√’æ√À¡ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∑¥ Õ∫∑“ß°“√»÷°…“  æ∞. Û. º».¡“‡√’¬¡ π‘≈æ—π∏ÿå §≥–»÷°…“»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ Ù. √».æ‘¡æåæ—π∏å ‡µ™–§ÿªµå §≥–§√ÿ»“ µ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ı. π“ß “«π«≈πâÕ¬ ‡®√‘≠º≈ »÷°…“π‘‡∑»  æ∑. °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ Ú ˆ. 𓬉æ‚√®πå √ÿ®‘√–«‘®—°√≥å »÷°…“π‘‡∑»°å  æ∑.π§√√“™ ’¡“ ‡¢µ Û ˜. π“ß “«æ√æ‘¡≈ ∑—°…–«√∫ÿµ√ »÷°…“π‘‡∑»°å  æ∑. ¢Õπ·°àπ ‡¢µ Ò ¯. π“ß “«√ÿàß∑‘«“ ®—π∑πå«—≤π«ß…å »÷°…“π‘‡∑»°å  æ∑.Õÿ¥√∏“π’ ‡¢µ Û ˘. π“ß “«»√’ ¡√ °—π∑“ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π‚§° «à“ß𓧒  æ∑.Õÿ¥√∏“π’ ‡¢µ ÛÒ. π“¬Õÿª°“√ ®’√–æ—π∏ÿ À—«Àπâ“‚§√ß°“√‡∑§‚π‚≈¬’  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ÒÒ. π“ß¿“«π’ ∏”√߇≈‘»ƒ∑∏‘Ï √ÕߺŸÕ”𫬰“√ ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ âÒÚ. π“ß “«√ÿàßπ¿“ πÿµ√“«ß»å π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ÒÛ. π“ß»ÿ®’¿√≥å ÕŸà∑Õß∑√—æ¬å π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ÒÙ. π“¬∏”√ß»—°¥‘Ï ∏”√߇≈‘»ƒ∑∏‘Ï π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“Òı. π“ßπ‘√¡≈ µŸâ®‘𥓠𗰫‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“Òˆ. «à“∑’Ë √.µ.Õÿ¥¡»—°¥‘Ï ∏π–°‘®√ÿà߇√◊Õß π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“Ò˜. π“߇°¬Ÿ√ ª√‘¬æƒ∑∏å π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“Ò¯. π“߇ “«¿“ »—°¥“ π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“Ò˘. 𓬇©≈‘¡™—¬ æ—π∏å‡≈‘» π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“
 • 87. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÚııÒ 81§≥–∫√√≥“∏‘°“√¢—Èπ ÿ¥∑⓬ Ò. π“߇∫≠®≈—°…≥å πÈ”øÑ“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ú. π“ß¿“«π’ ∏”√߇≈‘»ƒ∑∏‘Ï √ÕߺŸÕ”𫬰“√ ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ â Û. π“ß “«√ÿàßπ¿“ πÿµ√“«ß»å π—°«‘™“°“√»÷°…“  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“
 • 88. ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√À≈—° Ÿµ√ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√