ประวัติครูดี
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ประวัติครูดี

on

 • 1,939 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,939
Views on SlideShare
523
Embed Views
1,416

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
3

3 Embeds 1,416

http://krupornpana2555.wordpress.com 1090
http://waranyuatisakkul.wordpress.com 325
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ได้เลยค่ะ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ถ้าจะขอความอนุเคราะห์ช่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแบบทดสอบจะอนุญาตหรือเปล่าค่ะแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ไม่มีความถนัดและชำนาญค่ะ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ขอชื่นชมผลงานของคุณครู อยากจะขอคำแนะนำในส่วนการทำรูปเล่มของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คุณครูทำ
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ประวัติครูดี Document Transcript

 • 1. 1  แบบประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประวัติสวนตัว  1. ชื่อ นางพรพนา นามสกุล สมัยรัฐ 2. เกิดวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2511 อายุ 44 ป 3. ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน ครูชํานาญการ สถานที่ทํางาน โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย ตั้งอยูเลขที่ 92 ถนน ตรัง-สตูล ตําบลทุงยาว  อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย 92180 โทรศัพท 075 289423 โทรสาร 075 288257 โทรศัพท (ทีสามารถโทรติดตอได) 084 8980154 ่ 4. ที่อยูปจจุบัน เลขที่ 128/1 หมู 7 ตําบลทาขาม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย 92120 โทรศัพท(ทีสามารถโทรติดตอได) 084 8980154 ่ 
 • 2. 2  ประวัติการศึกษ ษา วุฒิกา กษา ารศึ วิชาเอ อก/โท/สาขา ปที่สําเร็จ ที สถาบัน กษา นการศึ การ กษา รศึมัธยมศึกษา ศึ อังกฤษ-คณิต ณิ 2524 โร ยนปะเห ยนผดุงศิษย 2 รงเรี หลีปท่ี 1 ตรังมัธยมศึกษา ศึ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 2526 โร ยน 2 รงเรีตอนตน ยา านตาขาวรัฐ ปถัมภ ตรัง ฐชนู ตมัธยมศึกษา ศึ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 2529 โร ยน 2 รงเรีตอนปล ลาย ยา านตาขาวรัฐ ปถัมภ ตรัง ฐชนู ตปริญญา าตรี วิทยาศาสตรทั่วไป 2533 มหาวิทยาลัยส 2 สงขลานครินทร วิท ทยาเขตปตตตานีประกาศ ยบัตร การบริหารการศึกษา ศนี 2533 มหาวิทยาลัยร ฎสงขลา 2 ราชภับัณฑิตปริญญาาโท นวัตกรรมห กสูตรและการ หลั 2555 2 มหาวิทยาลัยร าแหง รามคํ จัดการเรียน  นรู 
 • 3. 3  ประวัติการทํางาน วัน เดือน ป ตําแหนง สถานที่ทํางาน ป 2534-2536 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย จังหวัดตรัง ป 2536-2542 อาจารย 2 ระดับ 5 โรงเรียนทุงหวาวรวิทย จังหวัดสตูล ป 2542- ปจจุบัน ครูชํานาญการ โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย จังหวัดตรัง รวมระยะเวลาปฏิบตงาน 21 ป (ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2555) ั ิ