วาระการประชุม เรืองแจงประชาสัมพันธ       วาระการประชม เรองแจงประชาสมพนธ               ่    ผอ.พิ...
การพฒนาผู รียนใหพัฒนาไปพรอมกันทั้งเกงและดี และสขจะตามมา การพัฒนาผเรยนใหพฒนาไปพรอมกนทงเกงและด และสุขจะตามมาใหผูเรียนเ...
ใหแตงตั้งคณะกรรมการออกเปน 12 ฝาย ดังนี้1. ฝายประสานงานทัวไ แมงานหลักใหรองดํารง เปนเลขาฯ           ่ ไป2...
ใหแตงตั้งคณะกรรมการออกเปน 12 ฝาย ดังนี้9. ฝายมอบทุนการศึกษาใหครูสภา เปนเจาภาพ                 ุ10....
ใหแตงตั้งคณะกรรมการ1. การจัดนิทรรศการ2. การแตงกายของนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE3. ใ หองดนตรีีเปนหองจัดนิิทรรศการ ...
เลื่อนกําหนดเวลาสอบเปน 17-21 กันยายน 2555วาระท กจกรรมทศนศกษาของนกเรยนชน ม.ตนวาระที่ 5 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชัน ม ต...
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

480 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
148
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 1. 1. วาระการประชุม เรืองแจงประชาสัมพันธ วาระการประชม เรองแจงประชาสมพนธ ่ ผอ.พิไชย ชั่งคิด แจงประชาสัมพันธ จากการเขารวมการประชุมผูบริหารโรงเรียน จงหวดเชยงราย การอบรมสมมนา"อาเซยนกาวไกล มัธยมศึกษาไทยกาวล้ํา“ จังหวัดเชียงราย การอบรมสัมมนา"อาเซียนกาวไกล มธยมศกษาไทยกาวลา“ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมสมเด็จยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อ.เมืองจ.เชยงราย ดร ชินภัทร ภมิรตน เลขาธการ กพฐ. เปนประธานเปดการประชุมสมมนาจ เชียงราย ดร.ชนภทร ภูมรัตน เลขาธิการ กพฐ เปนประธานเปดการประชมสัมมนาวิชาการและการแสดงมุทิตาจิตคารวะผูเกษียณอายุราชการ ซงจดขนโดยสมาคมผู รหารโรงเรยนมธยมศกษาแหงประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย (ส บ ม ท )โดยมีผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู มีนายธานินทร สุภาแสน ผวจ.เชียงรายกลาวตอนรบผู ขารวมประชุม ทงนกอนการบรรยายพเศษ ดร.ชนภทร ภมิรตนกลาวตอนรับผเขารวมประชม ทั้งนี้กอนการบรรยายพิเศษ ดร ชินภัทร ภูมรตน ัไดเปนประธานมอบโลและเกียรติคุณบัตรแกผูบริหารโรงเรียนเกษียณอายุราชการและบรรยายพเศษในเรอง ภาพลกษณการศกษาขนพนฐานในอนาคตและบรรยายพิเศษในเรือง ภาพลักษณการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต ่ซึ่งมีอยู 5 องคประกอบ คือ นักเรียน หลักสูตรการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศกษา การบรหารจดการของสพท.และสพฐ.สถานศึกษา การบริหารจัดการของสพท และสพฐ(http://www.obec.go.th/news/25529)
 2. 2. การพฒนาผู รียนใหพัฒนาไปพรอมกันทั้งเกงและดี และสขจะตามมา การพัฒนาผเรยนใหพฒนาไปพรอมกนทงเกงและด และสุขจะตามมาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดังนี้ Learning to Know Learning to Question Learning to Do Learning to Search Learning to Be Learning to Service Learning to Fashion Learning to Learn Together g g Learning to Communication
 3. 3. ใหแตงตั้งคณะกรรมการออกเปน 12 ฝาย ดังนี้1. ฝายประสานงานทัวไ แมงานหลักใหรองดํารง เปนเลขาฯ ่ ไป2. ฝายการแสดงบนเวที ใหครูยศวดี เปนเจาภาพ ู3. ฝายงบประมาณ ใหครูกมลรัตน เปนเจาภาพ4. ฝ ป ฝายประชาสมพนธ และจดทาวารสาร ใ ครูวรตนเปนเจาภาพ ั ั ั ํ ให ั  ป 5. ฝายสถานที่และตกแตงหองเกียรติยศและระหวางอาคารใหครูปรีชาเปน เจาภาพ6. ฝายจัดนิทรรศการแสดงผลงานครและนักเรียนใหครพรพนาเปนเจาภาพ6 ฝายจดนทรรศการแสดงผลงานครูและนกเรยนใหครูพรพนาเปนเจาภาพ7. ฝายรักษาความปลอดภัย ใหครูสาคร เปนเจาภาพ8. ฝายอาหารและเครืื่องดืื่มใ ครูวรััตนเปนเจาภาพ ให 
 4. 4. ใหแตงตั้งคณะกรรมการออกเปน 12 ฝาย ดังนี้9. ฝายมอบทุนการศึกษาใหครูสภา เปนเจาภาพ ุ10. ฝายพิธีการ ใหรองดํารง เปนเจาภาพ11. ฝายปฏิคม ใหครูกมลรัตนเปนเจาภาพ12. ฝ ั ิจกรรมกีฬาสมพนธ ใ ครูกรรณิการเปนเจาภาพ ฝายจดกิ ี ั ั ให ิ  ป
 5. 5. ใหแตงตั้งคณะกรรมการ1. การจัดนิทรรศการ2. การแตงกายของนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE3. ใ หองดนตรีีเปนหองจัดนิิทรรศการ ใช  ั วาระที่ 3 การสงโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขอสงปการศึกษาตอไป
 6. 6. เลื่อนกําหนดเวลาสอบเปน 17-21 กันยายน 2555วาระท กจกรรมทศนศกษาของนกเรยนชน ม.ตนวาระที่ 5 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชัน ม ตน ้ เลืื่อนไปภาคเรีียนทีี่ 2 ไป ปดประชุมเวลา 10.00 น. ป นางพรพนา สมัยรัฐ ผูรายงาน

×