1           แบบฝกหัดทบทวนกอนสอบปลายภาค หนวยที่ 2 งานและพลังงาน ชุดที่ 2               สาระการเร...
2  3.5 สูตรการหาพลังงานศักยยืดหยุน    มีความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวอยางไร    หนวยแตละหนวยวาอยางไร  3.6...
3          แบบฝกหัดทบทวนกอนสอบปลายภาค หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟา ชุดที่ 3             สาระการเรียนรู...
4   1.9 การหา V ที่ตอขนาน สูตรวาอยางไร   1.10 สูตรการหาปจจัยที่มีผลตอคาความตานทาน   1.11สูตรการหาปจจัยที่มีผ...
512. โลหะชนิดใดนําไฟฟาไดดที่สุด              ี13. ถา R มีขนาด 200 Ω กระแสไฟฟาไหลจากขั้วบวก  ไปขั้วลบ ขน...
618. ตัวตานทาน มีแถบสีดงภาพ จงหาคาความตานทาน            ั  1. แถบสีแดง อานคาได =2  2. แถบสีดํา อานค...
7
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาคชุด2 หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า 15 กย55

10,693 views

Published on

3 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
324
Comments
3
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาคชุด2 หน่วยที่ 3 พลังงานไฟฟ้า 15 กย55

 1. 1. 1 แบบฝกหัดทบทวนกอนสอบปลายภาค หนวยที่ 2 งานและพลังงาน ชุดที่ 2 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน ว 23101 ชั้น ม.3ตัวชี้วัดที่สอบ :อธิบายงาน พลังงานจลน พลังงานศักยโนมถวง กฎการอนุรักษพลังงาน และความสัมพันธระหวางปริมาณเหลานี้ รวมทั้งนําความรูไปใชประโยชนสาระการเรียนรูแกนกลาง : การใหงานแกวัตถุเปนการถายโอนพลังงานใหวัตถุ พลังงานนี้เปนพลังงานกลซึ่งประกอบดวยพลังงานศักยและพลังงานจลน พลังงานจลนเปนพลังงานของวัตถุขณะวัตถุเคลื่อนที่ สวนพลังงานศักยโนมถวงของวัตถุเปนพลังงานของวัตถุที่อยูสูงจากพื้นโลก กฎการอนุรักษพลังงานกลาววา พลังงานรวมของวัตถุไมสูญหาย แตสามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเปนอีกรูปหนึ่งไดการนํากฎการอนุรักษพลังงานไปใชประโยชนในการอธิบายปรากฏการณ เชน พลังงานน้ําเหนือเขื่อนเปลี่ยนรูปจากพลังงานศักยโนมถวงเปนพลังงานจลน, ปนจั่นตอกเสาเข็ม 1. พลังงาน หมายความวาอยางไร อยูในรูปใดบาง สําหรับบันทึกเพิ่มเติม........................................................... 2. พลังงานกล หมายความวาอยางไรเกียวของอยางไรกับ ่ พลังงานศักยและพลังงานจลน 3. สูตรที่ออกสอบในบทนี้มีอะไรบาง 3.1 สูตรหางาน มีความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวอยางไร หนวยแตละหนวยวาอยางไร 3.2 สูตรหากําลัง มีความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวอยางไร หนวยแตละหนวยวาอยางไร 3.3 สูตรการหาแรงโนมถวง มีความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวอยางไร หนวยแตละหนวยวาอยางไร 3.4 สูตรการหาพลังงานศักยโนมถวง มีความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวอยางไร หนวยแตละหนวยวาอยางไร
 2. 2. 2 3.5 สูตรการหาพลังงานศักยยืดหยุน มีความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวอยางไร หนวยแตละหนวยวาอยางไร 3.6 สูตรการหาพลังงานจลน มีความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวอยางไร หนวยแตละหนวยวาอยางไร4. วัตถุมีมวล 8 กิโลกรัม เคลื่อนที่ตามแนวราบดวย อัตราเร็ว 10 เมตร/วินาที จงหาคาพลังงานจลนที่ได5. กฎการอนุรักษพลังงานวาอยางไร6. จงหาพลังงานศักยโนมถวงของกลอง ซึ่งมีมวล 4 กิโลกรัม วางอยูบนตูชั้น 3 โดยพื้นแตละชั้นมีความ สูง 1 เมตร เมื่อพื้นตูชั้นลางเปนระดับอางอิง7. ดึงสปริงใหยดออกเปนระยะ 2 เมตร สปริงมีคาคงตัว ื 10,000 นิวตันเมตร จงหา พลังงานศักยยืดหยุนของ สปริง8. จงเจตนออกแรงในแนวระดับเพื่อผลักตูใหเคลื่อนที่ ไปบนพื้นหอง เขาพบวาเมื่อออกแรง 160 นิวตัน ตู เลื่อนไปในระยะทาง 8 เมตร งานที่เขาทําไดเปนกี่จูล9. ถาจงเจตน ใชเวลาในการดันตูระยะทาง 8 เมตร เปนเวลา 6 นาที จงเจตนใชกําลังไปกี่วตต ั10. วัตถุ A มวล 40 กิโลกรัม วัตถุ B มวล 80 กิโลกรัม อยากทราบวาวัตถุ A กับวัตถุ B มีแรงโนมถวงที่ กระทําตางกันกี่นิวตัน11. รถมวล 2,000 กิโลกรัม วิ่งดวยอัตราเร็ว 60 m/s จะมี พลังงานจลนกี่จูล12. กระเปาใบหนึงมวล 6 กิโลกรัม วางอยูบนโตะซึ่งสูง ่ จากพื้น 100 เซนติเมตร กระเปาจะมีคาพลังงานศักย โนมถวงกี่จูล
 3. 3. 3 แบบฝกหัดทบทวนกอนสอบปลายภาค หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟา ชุดที่ 3 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน ว 23101 ชั้น ม.3ตัวชี้วัดที่ใชสอบ :๑. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา ความตานทาน และนําความรูไปใชประโยชน๒. คํานวณพลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา และนําความรูไปใชประโยชน๓. สังเกตและอภิปรายการตอวงจรไฟฟาในบานอยางถูกตองปลอดภัย และประหยัด๔. อธิบายตัวตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร และทดลองตอวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนที่มีทรานซิสเตอรสาระการเรียนรูแกนกลาง : ความตางศักย กระแสไฟฟาและความตานทานมีความสัมพันธกนตามกฎของโอหม ั การนํากฎของโอหมไปใชวิเคราะหวงจรไฟฟาอยางงาย การคํานวณพลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาเปนสวนหนึ่งของการคิดคาไฟฟาและเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟาในบาน การตอวงจรไฟฟาในบานตองออกแบบวงจร ติดตั้งเครื่องใชไฟฟา อุปกรณไฟฟาอยางถูกตอง โดยการตอสวิตชแบบอนุกรม ตอเตารับแบบขนาน และเพื่อความปลอดภัยตองตอสายดินและฟวส รวมทั้งตองคํานึงถึงการใชไฟฟาอยางประหยัด ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เชน ตัวตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร มีสมบัติทางไฟฟาแตกตางกัน ตัวตานทานทําหนาที่จํากัดกระแสไฟฟาในวงจร ไดโอดมีสมบัติใหกระแสไฟฟาผานไดทิศทางเดียวและทรานซิสเตอรทําหนาที่เปนสวิตซปด-เปดวงจร การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนที่มทรานซิสเตอร ๑ ตัวทําหนาที่เปนสวิตซ ี 1. สูตรที่ออกสอบในบทนี้มีอะไรบาง มีความสัมพันธ 1) หลอดไฟ 100 w 10 หลอด เปดวันละ 4 ชั่วโมงทุก ของตัวแปรแตละตัวอยางไร หนวยแตละหนวยวา วัน อยางไร 2) โทรทัศน 150 w 2 เครื่อง เปดวันละ 5 ชั่วโมงทุกวัน 1.1 จากกฎของโอหม นําไปสูสตรวาอยางไร ู 3) เตารีด 1,000 w ใชสัปดาหละ 1 ชั่วโมง 1.2 สูตรการกําลังไฟฟา 1.3 สูตรการหาคาพลังงานไฟฟา หา อะไรไดบาง 1.4 สูตรการหาคาความตานทานรวมแบบอนุกรม 1.5 สูตรการหาคาความตานทานรวมแบบขนาน 1.6 การหา I ที่ตออนุกรม สูตรวาอยางไร 1.7 การหา I ที่ตอขนาน สูตรวาอยางไร 1.8 การหา V ที่ตออนุกรม สูตรวาอยางไร
 4. 4. 4 1.9 การหา V ที่ตอขนาน สูตรวาอยางไร 1.10 สูตรการหาปจจัยที่มีผลตอคาความตานทาน 1.11สูตรการหาปจจัยที่มีผลตอคาแระแสไฟฟา2. การใชเครื่องมือวัด 2.1 คาพลังงานไฟฟาวัดกับเครื่องมือชนิดใด3. กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง ความตางศักยไฟฟา กับกระแสไฟฟา 4. เครื่องใชไฟฟาภายในบานสวนใหญ จะมีคาความตาง ศักย เทากับ เทาไร5. เครื่องใชไฟฟาประเภทใดตองมีสายไฟขนาดใหญ 6. ถานไฟฉาย 1 กอนมีคาพลังงานไฟฟาฟาเทากับกี่ โวลต7. สัญลักษณ/อุปกรณในวงจรไฟฟา และวงจร อิเล็กทรอนิกส8. ถานไฟฉาย พลังงานไฟฟา 1.5 โวลต ตอกับความ ตานทาน R เมือวัดกระแสไฟฟามีกระแสไฟฟาไหล ่ ผาน 1.2 แอมแปร จงหาความตานทานไฟฟา9. จากรูปวงจรไฟฟาเปนการแสดงใหเห็นความสัมพันธ ระหวางคาใด 10. ตัวแปรแตละตัวในการทดลอง 3.1-3.13 ไดแก ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม มีอะไรบาง 11. การตอเครื่องวัดคาพลังงานไฟฟา ตออยางไร
 5. 5. 512. โลหะชนิดใดนําไฟฟาไดดที่สุด ี13. ถา R มีขนาด 200 Ω กระแสไฟฟาไหลจากขั้วบวก ไปขั้วลบ ขนาด 2 A จงหาความตางศักย14. จงหา คาความตานทานไฟฟา ของลวดทองแดงเสน หนึ่งที่มีพื้นทีหนาตัด 20 ตารางมิลลิเมตร ยาว 5 เมตร ่ กําหนดคา ρ เทากับ 1.7 x 10-8 โอหม-เมตร15. จงหา R รวม จากภาพถา R เทากับ 4 โอหมทุกตัว I รวม เทากับเทาไรใชถานไฟฉาย 2 กอน Vรวม เทากับเทาไร VR1 เทากับเทาไร VR2 เทากับเทาไร VR3 เทากับเทาไร16. จงหา R รวม จากภาพถา R เทากับ 2 4 6 โอหม ตามลําดับ I รวม เทากับเทาไรใชถานไฟฉาย 2 กอน Vรวม เทากับเทาไร VR1 เทากับเทาไร VR2 เทากับเทาไร VR3 เทากับเทาไร17. จากภาพเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดใด
 6. 6. 618. ตัวตานทาน มีแถบสีดงภาพ จงหาคาความตานทาน ั 1. แถบสีแดง อานคาได =2 2. แถบสีดํา อานคาได =0 3. แถบสีนําตาล อานคาได =10 ้ 4. แถบสีทอง อานคาได = 5%19. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามขอใดตอทําหนาที่ เหมือนกับหลอดไฟ20. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสขอใด ทําหนาทีจํากัดปริมาณ ่ กระแสไฟฟา21. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตามขอใดตอเขากับวงจรแลว ไมตองคํานึงถึงขั้ว22. หา R รวม ถา R เทากับ 1 2 3 ตามลําดับ23. จากภาพ I รวม เทากับกีแอมแปร ่24. อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสตามขอใดกําหนดทิศทางการ ไหลของกระแสไฟฟา25. ปจจุบันรัฐบาลคิดคา Ft หนวยละเทาไร26. คิดบิลคาไฟ 150 หนวยแรกราคาหนวยละ 2.7628 151-400 หนวยถัดไป ราคาหนวยละ 3.7362 บา คาบริการแตละบานเทากับ 38.22 บาท คา Ft หนวยละ 0.3 บาท ใหแสดงวิธีคด ิ คาไฟฐาน คาบริการ คา Ft คาภาษีมูลคาเพิ่ม (vat 7%) คาไฟที่ตองจายทั้งหมด
 7. 7. 7

×