การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
วิจารณ์ พานิช

เสนอต่อคณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ รังสิต ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖
ศตวรรษที่ ๒๑ พิเศษอย่างไร
•
•
•
•
•
•
•

การเปลี่ยนแปลง
ในอัตราเร่งที่เร็วขึนๆ
้
ไม่แน่ นอน
ซับซ้อนยิ่งขึนๆ
้
ความรู้งอกเร...
ศตวรรษที่ ๒๑ พิเศษอย่างไร
•
•
•
•
•
•
•

การเปลี่ยนแปลง
มนุษย์ต้องการทักษะชุดหนึง
่
ในอัตราเร่งที่เร็วขึนๆ
้
เพื่อการอยูร่...
นักเรี ยนยุคปั จจุบน
ั
•
•
•
•
•
•
•
•

อยูท่ามกลางมลพิษทางสังคม
่
บ้ านแตก สาแหรกขาด
ถูกทําร้ ายที่บ้าน
แตกต่างกันมาก
สมา...
นักเรี ยนยุคปั จจุบน
ั
•
•
•
•
•
•
•
•

อยูทามกลางมลพิษทางสังคม
่ ่
บ้ านแตก สาแหรกขาด
ถูกทําร้ ายที่บ้าน
แตกต่างกันมาก
สม...
นักเรี ยนยุคปั จจุบน
ั
•
•
•
•
•
•
•
•

อยู่ท่ามกลางมลพิษทางสังคม
บ้ านแตก สาแหรกขาด
ถูกทําร้ ายที่บ้าน
แตกต่างกันมาก
สมาธ...
ศตวรรษที่ ๒๑ ต่างจากศตวรรษที่ ๒๐
•
•
•
•
•
•
•
•

เปลี่ยนแปลงเร็ ว ไม่คาดฝั น
ความรู้งอกเร็ว เก่าเร็ ว
ความซับซ้ อน
การแข่...
ความจริงของศตวรรษที่ ๒๑
•
•
•
•
•
•
•

สังคม/โลก เปลี่ยน
เด็กเปลี่ยน
ทักษะที่ต้องการในการดํารงชีวิตเปลี่ยน
คุณลักษณะของบัณ...
การเรี ยนรู้ในยุคปั จจุบน
ั
•
•
•
•
•
•

ต้ องเปลี่ยนไปโดยสิ ้นเชิง
จากเรี ยนวิชา
สูฝึกทักษะ
่
จากรับถ่ายทอด
สูพฒนา งอกงาม...
3Rs + 7Cs

+ 2L

• Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics
+ 21st
Century Themes
• Critical thinking & problem solving
• Creativity ...
st
21

•
•
•
•
•
•
•
•

Century Themes

ภาษา & สุนทรี ยะทางภาษา
ภาษาโลก
ศิลปะ
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ประวัติศา...
ทักษะที่ต้องการได้ แก่
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Learning Skills
Critical Thinking, Leadership Skills
Complex Problem-Solving, In...
“อ่ านออกเขียนได้ ” (Literacy) ตีความใหม่
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Media Literacy
Communication Literacy
Team Literacy, Social L...
Maslow's hierarchy of needs
บันได ๖ ขันของการพัฒนาคุณธรรม
้
ขันที่ ๑ ปฏิบัตเพราะความกลัว ไม่ อยากเดือดร้ อน
้
ิ
ขันที่ ๒ ปฏิบัตเพราะอยากได้ รางวัล
้
ิ...
การเรียนรู้แห่ งศตวรรษที่ ๒๑
•
•
•
•
•
•
•

สอนน้ อย เรียนมาก
ก้ าวข้ ามสาระวิชา
นักเรียนบอกว่ าอยากเรียนอะไร
ร่ วมมือ > แ...
ต้ องการวิถีการเรี ยนรู้ใหม่
• เรียนโดยลงมือทํา เพื่อใหเกิดทักษะ (Learning
by Doing)
• สุดยอดทักษะ ๔ ประการ (๓ร ๑ว) : แรง...
st
21

Century Skills
http://learning.thaissf.org/document/media/med
ia_396.pdf
http://learning.thaissf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14:-qq--qq&catid=4:interesting-articles&Itemid=4
Constructionism
เหตุการณ์

สังเกต

ความจําใช้ งาน

เก็บข้ อมูล

ตระหนักรู้ และคิด
เรี ยนรู้

ลืม

จํา

ความจําระยะยาว
รู้ ข้อเท็จจริงและกร...
การเรี ยนรู้
• การเรี ยนรู้เป็ นผลของการกระทําและการคิดของ
นักเรี ยน
• เกิดจากการกระทําและการคิดของนักเรี ยนเองเท่านัน
้
•...
ความรู้
• Knowledge is relational
• ความรู้เป็ นสมมติ (assumption)
ธรรมชาติของโลก/ชีวิต
•
•
•
•
•
•

ไม่สมบูรณ์ ไม่แน่นอน มีข้อยกเว้ น
นักเรี ยนต้ องเรี ยนรู้ความเป็ นจริ งนัน
้
เข้ าใจความ...
เรียนให้ ได้ 21st Century Skills
•
•
•
•
•
•
•
•

Beyond Teaching Learning
Beyond Content
Application
Beyond Knowledge
Ski...
เรี ยนอย่างไร
•
•
•
•
•
•
•

โดยการลงมือปฏิบติ (Learning by Doing)
ั
ทําโครงงาน (project) PBL (Project-Based Learning)
ทํา...
การเรียนการสอน
Civic Education และ Service
Learning
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“พลเมือง” กับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
และ “การ...
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
• ม. ธรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
• วิชาพลเมืองกับความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Civic Educati...
วิชาพลเมืองกับความรั บผิดชอบต่ อสังคม

• ใช้ การเรียนรู้แบบ PBL
• ได้ 21st Century Skills
• ได้ ร้ ูจักบ้ านเมือง สังคม ชุ...
นศ. เรียนด้ วย PBL ในภาคชีวตจริง
ิ
• Team Learning
• เป็ น COP เฉพาะกิจ

ความเป็ นพลเมือง
จิตสาธารณะ

• ทํางาน/โครงการกับ ...
เรี ยนให้ ได้ ทกษะ : ปฏิบตินํา
ั
ั
• Learning by Doing : PBL – Project-Based
Learning
• เรียนเปนทีม
• ครูเปลี่ยนจาก ครูสอ...
5 คําถามหลักในการออกแบบการเรียนรู
• ตองการให นร. ไดทกษะ และ ค. ที่จําเปน
ั
อะไรบาง (ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หนังสือ
ทั...
เรี ยนวิชาที่บาน
้
ทําการบ้านที่โรงเรี ยน
www.classstart.org

ดร. จันทวรรณ ปิ ยะวัฒน์
คณะวิทยาการจัดการ มอ. หาดใหญ่
http:/...
การเรี ยนรู้ยค ICT : กลับทางการเรี ยน
ุ
เรี ยนทฤษฎีที่บาน ทําการบ้านที่โรงเรี ยน
้
http://www.youtube.com/watch?v=gM95HHI4...
• ๕๐ เทคนิค สําหรับครู
• ใช้ เป็ นส่วนหนึงของการจัดการเรี ยนรู้
่

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/tag/Barkley
• Prior Knowledge
• K Organization
• Motivation
• Develop Mastery
• Practice & Feedback
• Student Development &
Climate
• ...
ขันตอนการพัฒนาให้ ร้ ูจริ ง
้
รู้จริ ง

ทําได้
ไม่ร้ ูตว
ั

ทําได้
ฝึ กบูรณาการ
ให้ เข้ ากับกาละเทศะ
รู้ตว
ั
1

ทําไม่ได้
...
ประเมิน
ชิ ้นงาน

DC

ประเมิน
ความ
สามารถ

ความเชื่อของ
นศ. เกี่ยวกับ
ความฉลาดและ
การเรี ยนรู้
ลงมือทํา
วางแผน
ประเมิน

ตร...
เรี ยนรู้ “พลังสาม”

จิตตปั ญญาศึกษา
บทบาท/วิถี ใหม่ของครู
• ครูสอน (teacher)
• สอนวิชา
• เน้ นรู้วิชา
•
•
•
•

สอนตามหลักสูตร ตํารา ครูเดี่ยว
สอบวิชา
เน้ น ได...
เปลียนปณิธานความมุงมัน
่
่ ่
•
•
•
•

จากเน้ นการสอน
จากเน้ นสิงที่สอน
่
จากสอนครอบคลุมเนื ้อหา
จากมอบภารกิจแก่ครูรายคน

•...
ทักษะการเป็ นครู
•
•
•
•
•
•
•

ทักษะการวินิจฉัยทําความรู้ จัก ทําความเข้ าใจศิษย์
ทักษะสร้ างแรงบันดาลใจ จุดไฟ
ทักษะการออ...
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 20 & 21
•
•
•
•
•
•
•
•

ครูเป็ นตัวตัง้
สอน
ความรู้
เนื ้อหา
ทักษะพื ้นฐาน
ความจริง หลักการ
ทฤษฎี...
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 20 & 21 (2)
•
•
•
•
•
•
•

ช่วงเวลา
เหมือนกันทังห้ อง
้
แข่งขัน
ห้ องเรี ยน
ตามตํารา
ทดสอบ ค.
เรี ...
เปลียนแปลงการทํางานของครู
่
• จากโดดเดี่ยว
• ครูคิดคนเดียว
• แยกกันกําหนดมาตรฐานการ
เรี ยนรู้
• แยกกันค้ นหาวิธีพฒนา
ั
ผลส...
เปลี่ยนแปลงการทํางานของครู (๒)
• ร่วมมือแบบเปะปะ ไม่โฟกัส
ผลสัมฤทธิ์
• ศิษย์ของฉัน ศิษย์ของคุณ
• เน้ นให้ คณค่าเวลาบรรยาย ...
การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
• นักเรียนเรียนจากการลงมือปฏิบติ - PBL
ั
(Project-Based Learning) เรียนรูทักษะแหง
ศตวรรษที่ ๒๑
• ...
การเรี ยนรู้ที่ใช้ พลังสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
•
•
•
•
•
•

พลังเกิดจากการเห็นคุณค่าต่อตนเอง ต่ออนาคต
ตังโจทย์ แล้ วลงมือท...
ต้ องช่ วยครู/อาจารย์
• ครูยากลําบากกวาศิษย เพราะครูตอง

unlearn/delearn & relearn
• ครูตองเรียนรูทกษะการเปนครูยคใหม
...
จัดโครงสร้ างและระบบการทํางาน
• เพื่อสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมการทํางานเปน
ทีม
• การเรียนรูเปนทีม
• การเรียนรูในงาน
• C...
ทักษะการเป็ นครู
• ทักษะการวินิจฉัยทําความรู้จก ทําความเข้ าใจศิษย์
ั
• ทักษะการออกแบบการเรี ยนรู้ ออกแบบ PBL
• ทักษะการชว...
ส่ งเสริมอาจารย์
• ด้ วย PLC เสริ มด้ วย Training
• การวิจยการเรี ยนรู้
ั
• วิชาการสายการเรี ยนรู้ เพื่อการเป็ นบัณฑิตเพื่...
เปลียนแปลงการสอบ
่
•
•
•
•

จากเพื่อผลได้ -ตก นานๆ ครัง
้
จากเพื่อตัดสินได้ -ตก
จากให้ รางวัล / ลงโทษ นร.
จากสอบหลายอย่าง ...
st
21

Century Learning Assessment

• ๓ เปลี่ยน
• จากข้ อสอบเป็ นความลับ เป็ นเปิ ดเผย
• จากสอบเป็ นคนๆ เป็ นสอบเป็ นทีม
•...
การวัด
• วัดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นธรรมชาติ ทุกวัน รายคน เพื่อปองกันล้ าหลัง
้
• เอาใจใส่เด็กเรี ยนอ่อน
• พัฒนาวิธีวดความก้...
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ศตวรรษที่ ๒๐, ๑๙
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teaching
Teach content
Teacher
Content-Based
Classroom
Lecture
Tea...
คุณภาพของระบบการเรียนรู้

ต้ องไปให้ ถง
ึ
st
21

•
Century Skills
• Transformative Learning (จาก
informative & formative)
...
สรุ ป อุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
• ทั้งศิษย์ และอาจารย์ เป็ น “นักเรียน”
• เรียนจาก ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยติ ๔๐:๓๐:๓๐
ั
• เรียน ...
สรุป การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
• เรี ยน/ฝึ ก ทักษะชุดหนึง
่
• เรี ยน/ฝึ ก ประยุกต์ใช้ ความรู้ เรี ยนเป็ นทีม
• ครูเน้ น ๓...
1การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

1การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4,341

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,341
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
173
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "1การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

 1. 1. การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช เสนอต่อคณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ รังสิต ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖
 2. 2. ศตวรรษที่ ๒๑ พิเศษอย่างไร • • • • • • • การเปลี่ยนแปลง ในอัตราเร่งที่เร็วขึนๆ ้ ไม่แน่ นอน ซับซ้อนยิ่งขึนๆ ้ ความรู้งอกเร็ว เก่า (ผิด) เร็ว เป็ นศตวรรษที่ผลิตล้น ตลาดรุกคน กระตุ้นการบริโภค มายา (และความรู้ผิดๆ) เต็มแผ่นดิน เต็มโลก
 3. 3. ศตวรรษที่ ๒๑ พิเศษอย่างไร • • • • • • • การเปลี่ยนแปลง มนุษย์ต้องการทักษะชุดหนึง ่ ในอัตราเร่งที่เร็วขึนๆ ้ เพื่อการอยูร่วมกัน ่ ในสภาพ ความเป็ น ไม่แน่ นอน จริ งนี ้ ซับซ้อนยิ่งขึนๆ ้ ความรู้งอกเร็ว เก่า (ผิด) เร็ว เป็ นศตวรรษที่ผลิตล้น ตลาดรุกคน กระตุ้นการบริโภค มายาเต็มแผ่นดิน เต็มโลก
 4. 4. นักเรี ยนยุคปั จจุบน ั • • • • • • • • อยูท่ามกลางมลพิษทางสังคม ่ บ้ านแตก สาแหรกขาด ถูกทําร้ ายที่บ้าน แตกต่างกันมาก สมาธิสน ั้ ขาดแรงบันดาลใจ มีความรู้ผิดๆ เรี ยนมาแบบผิวเผิน ไม่ร้ ูจก mastery learning ั ครูต้องเอาใจใส่พฒนาศิษย์ทง้ั ๔ ด้ าน : ั intellectual, emotional, social, spiritual
 5. 5. นักเรี ยนยุคปั จจุบน ั • • • • • • • • อยูทามกลางมลพิษทางสังคม ่ ่ บ้ านแตก สาแหรกขาด ถูกทําร้ ายที่บ้าน แตกต่างกันมาก สมาธิสน ั้ ขาดแรงบันดาลใจ มีความรู้ผิดๆ เรี ยนมาแบบผิวเผิน ไม่ร้ ูจก mastery learning ั ครูต้องเอาใจใส่พฒนาศิษย์ทง้ั ๔ ด้ าน : ั intellectual, emotional, social, spiritual
 6. 6. นักเรี ยนยุคปั จจุบน ั • • • • • • • • อยู่ท่ามกลางมลพิษทางสังคม บ้ านแตก สาแหรกขาด ถูกทําร้ ายที่บ้าน แตกต่างกันมาก สมาธิสน ั้ ขาดแรงบันดาลใจ มีความรู้ผิดๆ เรี ยนมาแบบผิวเผิน ไม่ร้ ูจก mastery learning ั ครูต้องเอาใจใส่พฒนาศิษย์ทกคน เป็ นรายคน ั ุ
 7. 7. ศตวรรษที่ ๒๑ ต่างจากศตวรรษที่ ๒๐ • • • • • • • • เปลี่ยนแปลงเร็ ว ไม่คาดฝั น ความรู้งอกเร็ว เก่าเร็ ว ความซับซ้ อน การแข่งขัน และร่วมมือ โลกาภิวตน์ ั ข่าวสารท่วมท้ น ปนมายา คนเปลี่ยน ความสัมพันธ์เป็ นแนวราบมากขึ ้น
 8. 8. ความจริงของศตวรรษที่ ๒๑ • • • • • • • สังคม/โลก เปลี่ยน เด็กเปลี่ยน ทักษะที่ต้องการในการดํารงชีวิตเปลี่ยน คุณลักษณะของบัณฑิตเปลี่ยน การเรียนรูต้องเปลี่ยน ้ สอนไม่ได้ผล ต้องเรียน ครู/อาจารย์ ต้องไม่เน้ นสอน เน้ นออกแบบการเรียนรู้ เน้ นสร้าง แรงบันดาลใจ เน้ นเป็ นโค้ช ไม่ใช่ผสอน ู้
 9. 9. การเรี ยนรู้ในยุคปั จจุบน ั • • • • • • ต้ องเปลี่ยนไปโดยสิ ้นเชิง จากเรี ยนวิชา สูฝึกทักษะ ่ จากรับถ่ายทอด สูพฒนา งอกงามจากภายในตน ่ ั จึงต้ อง สอนให้ น้อย ส่งเสริมให้ เรี ยนมาก Teach less, Learn more
 10. 10. 3Rs + 7Cs + 2L • Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics + 21st Century Themes • Critical thinking & problem solving • Creativity & innovation • Collaboration, teamwork & leadership • Cross-cultural understanding • Communication, information & media literacy ( 2 – 3 ภาษา) • Computing & media literacy • Career & learning self-reliance • Change Learning Leadership
 11. 11. st 21 • • • • • • • • Century Themes ภาษา & สุนทรี ยะทางภาษา ภาษาโลก ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็ นพลเมือง และรัฐ การอยูร่วมกันผู้อื่น ่
 12. 12. ทักษะที่ต้องการได้ แก่ • • • • • • • • • Learning Skills Critical Thinking, Leadership Skills Complex Problem-Solving, Innovation Collaboration & Competition, Sharing Skills Personal Mastery Empathy Communication (รวม Listening) Life Skills, Intercultural Skills Etc.
 13. 13. “อ่ านออกเขียนได้ ” (Literacy) ตีความใหม่ • • • • • • • • • Media Literacy Communication Literacy Team Literacy, Social Literacy Networking Literacy Environment / Earth Literacy STEM Literacy Aesthetics Literacy Civic Literacy Etc. รู้ ใช้ ในชีวตประจําวัน รู้เท่ าทัน ิ
 14. 14. Maslow's hierarchy of needs
 15. 15. บันได ๖ ขันของการพัฒนาคุณธรรม ้ ขันที่ ๑ ปฏิบัตเพราะความกลัว ไม่ อยากเดือดร้ อน ้ ิ ขันที่ ๒ ปฏิบัตเพราะอยากได้ รางวัล ้ ิ ขันที่ ๓ ปฏิบัตเพราะอยากเอาใจคนบางคน ้ ิ ขันที่ ๔ ปฏิบัตเพราะต้ องปฏิบัตตามกฎ ้ ิ ิ ขันที่ ๕ ปฏิบัตเพราะต้ องการให้ ตนดูดี ให้ ได้ ช่ ือว่ าเป็ นคนดี ให้ ได้ ช่ ือว่ า ้ ิ มีนําใจ ้ • ขันที่ ๖ ปฏิบัตตามหลักการ หรื ออุดมการณ์ ของตน ไม่ ต้องการให้ มีคน ้ ิ ยกย่ องชมเชยหรื อให้ รางวัล • • • • • Lawrence Kohlberg's stages of moral development
 16. 16. การเรียนรู้แห่ งศตวรรษที่ ๒๑ • • • • • • • สอนน้ อย เรียนมาก ก้ าวข้ ามสาระวิชา นักเรียนบอกว่ าอยากเรียนอะไร ร่ วมมือ > แข่ งขัน เรียนเป็ นทีม > เฉพาะคน เรียนโดยลงมือทํา : PBL (Project-Based Learning) ประเมินแนวใหม่ : ไม่ เน้ นถูก-ผิด, ประเมินทีม, ข้ อสอบไม่ เป็ น ความลับ
 17. 17. ต้ องการวิถีการเรี ยนรู้ใหม่ • เรียนโดยลงมือทํา เพื่อใหเกิดทักษะ (Learning by Doing) • สุดยอดทักษะ ๔ ประการ (๓ร ๑ว) : แรงบันดาล ใจ/ไฟ (Inspiration Skills) เรียนรู (Learning ั Skills) รวมมือ (Collaboration Skills) วินย (ในตน) (Self-Discipline Skills) • เรียนโดยการลงมือทําเปนทีม แลวรวมกัน ไตรตรองวาไดเรียนรูอะไร ตองการเรียนอะไร ตอ/เพิ่ม
 18. 18. st 21 Century Skills
 19. 19. http://learning.thaissf.org/document/media/med ia_396.pdf
 20. 20. http://learning.thaissf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14:-qq--qq&catid=4:interesting-articles&Itemid=4
 21. 21. Constructionism
 22. 22. เหตุการณ์ สังเกต ความจําใช้ งาน เก็บข้ อมูล ตระหนักรู้ และคิด เรี ยนรู้ ลืม จํา ความจําระยะยาว รู้ ข้อเท็จจริงและกระบวนการ Ref.: Daniel T. Willingham. Why Don’t Students Like School?, 2009
 23. 23. การเรี ยนรู้ • การเรี ยนรู้เป็ นผลของการกระทําและการคิดของ นักเรี ยน • เกิดจากการกระทําและการคิดของนักเรี ยนเองเท่านัน ้ • ครูช่วยทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ โดยเข้ าไปจัดการสิงที่ ่ นักเรี ยนทํา (ปฏิบติ และคิด) เพื่อการเรี ยนรู้ ั Herbert A. Simon
 24. 24. ความรู้ • Knowledge is relational • ความรู้เป็ นสมมติ (assumption)
 25. 25. ธรรมชาติของโลก/ชีวิต • • • • • • ไม่สมบูรณ์ ไม่แน่นอน มีข้อยกเว้ น นักเรี ยนต้ องเรี ยนรู้ความเป็ นจริ งนัน ้ เข้ าใจความถูกต้ อง แต่ไม่ยดมัน ึ ่ เข้ าใจความหลากหลายของมุมมอง / สมมติ ๑ คําถาม มีได้ หลายคําตอบ หรื อหลายวิธีตอบ
 26. 26. เรียนให้ ได้ 21st Century Skills • • • • • • • • Beyond Teaching Learning Beyond Content Application Beyond Knowledge Skills Beyond Textbooks Projects Beyond Classroom Studio Beyond Schools / Universities Real Life Beyond Parts Whole No more teacher / lecturer Facilitator
 27. 27. เรี ยนอย่างไร • • • • • • • โดยการลงมือปฏิบติ (Learning by Doing) ั ทําโครงงาน (project) PBL (Project-Based Learning) ทําเป็ นทีม (Team Learning) ฝึ กค้นหาความรู้ วิธีการ เอามาทดลองใช้งาน แล้วเขียนรายงานเป็ นรายคน นําเสนอ (ต่อชั้นเรี ยน, ต่อ...) เป็ นทีม ครู ชวน นร. ทํา AAR (After Action Review) / Reflection ว่าได้เรี ยนรู้ อะไร ค. ที่ได้มีคุณค่าต่อชีวตอนาคตอย่างไร อยากเรี ยนอะไรต่อ ิ
 28. 28. การเรียนการสอน Civic Education และ Service Learning ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “พลเมือง” กับความรับผิดชอบต่ อสั งคม และ “การเรียนโดยบริการสั งคม” นําเสนอต่ อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
 29. 29. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป • ม. ธรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล • วิชาพลเมืองกับความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Civic Education) ๓ หน่ วยกิต ๑๖ คาบ x ๓ ชม. กลุ่มคละคณะ • ครั งที่ ๑ ปั ญหาของประเทศไทย ้ • ครั งที่ ๒ เราทุกคนเป็ นทังปั ญหาและสาเหตุ แก้ ท่ ตวเอง คิดโครงการ ้ ้ ี ั • ครั งต่ อๆ ไปเป็ น “ปฏิบัตการพลเมือง” (Service Learning) ลงพืนที่ ้ ิ ้ ดําเนินการแก้ ไข • ประเมินผล • นําเสนอต่ อเพื่อนในชัน ้
 30. 30. วิชาพลเมืองกับความรั บผิดชอบต่ อสังคม • ใช้ การเรียนรู้แบบ PBL • ได้ 21st Century Skills • ได้ ร้ ูจักบ้ านเมือง สังคม ชุมชน ด้ วยตนเอง • เป็ นกิจกรรมใน ๑ มหาฯ ๑ จังหวัด ได้ (Service Learning) • เป็ นรูปธรรมของ ยุทธศาสตร์ พฒนาการศึกษา ั เพื่อสร้ างความเป็ นพลเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑
 31. 31. นศ. เรียนด้ วย PBL ในภาคชีวตจริง ิ • Team Learning • เป็ น COP เฉพาะกิจ ความเป็ นพลเมือง จิตสาธารณะ • ทํางาน/โครงการกับ real sector • ตังเปาหมาย - BAR ลงมือดําเนินการร่ วมกัน ้ ้ • ลปรร. ระหว่ างดําเนินการ – AAR • Reflection (AAR) ตีความด้ วยแนวคิดของความเป็ นพลเมือง เข้ าไปเรียนรู้ ปัญหาของสังคม ให้ เห็นว่ าทุกคนเป็ นสาเหตุ และมี โอกาสแก้ ไข
 32. 32. เรี ยนให้ ได้ ทกษะ : ปฏิบตินํา ั ั • Learning by Doing : PBL – Project-Based Learning • เรียนเปนทีม • ครูเปลี่ยนจาก ครูสอน เปน ครูฝก (coach) หรือ learning facilitator • นําเสนอเปน report และ presentation อาจเสนอเปน ละคร • ครูชวน นศ. ทํา AAR/Reflection วาไดเรียนรูอะไร อยากเรียนอะไรตอ เพื่ออะไร ชวนคิดดานคุณคา จริยธรรม
 33. 33. 5 คําถามหลักในการออกแบบการเรียนรู • ตองการให นร. ไดทกษะ และ ค. ที่จําเปน ั อะไรบาง (ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หนังสือ ทักษะแหงอนาคตใหม ฯลฯ) • จัดการเรียนรูอยางไรใหไดทกษะเหลานั้น ั • รูไดอยางไรวาได • ทําอยางไร กับ นร. บางคนที่ไมได • ทําอยางไรกับ นร.บางคนที่เรียนเกงกาวหนาไป แลว
 34. 34. เรี ยนวิชาที่บาน ้ ทําการบ้านที่โรงเรี ยน www.classstart.org ดร. จันทวรรณ ปิ ยะวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ มอ. หาดใหญ่ http://learning.blogs.nytimes.com/2011/12/08/five-ways-to-flip-your-classroom-with-the-new-york-times/
 35. 35. การเรี ยนรู้ยค ICT : กลับทางการเรี ยน ุ เรี ยนทฤษฎีที่บาน ทําการบ้านที่โรงเรี ยน ้ http://www.youtube.com/watch?v=gM95HHI4gLk http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7401696n เพื่อเรี ยนการประยุกต์ใช้ความรู้ ให้เกิดทักษะ ที่โรงเรี ยน มีครู เป็ นผูจุดประกาย ยุยงส่ งเสริ ม และช่วยเหลือเมื่อมี ้ ปัญหา • เรี ยนร่ วมกับเพือน สอนเพื่อน ่ • • • •
 36. 36. • ๕๐ เทคนิค สําหรับครู • ใช้ เป็ นส่วนหนึงของการจัดการเรี ยนรู้ ่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/tag/Barkley
 37. 37. • Prior Knowledge • K Organization • Motivation • Develop Mastery • Practice & Feedback • Student Development & Climate • Self-directed Learner http://www.gotoknow.org/blogs/posts/tag/Ambrose
 38. 38. ขันตอนการพัฒนาให้ ร้ ูจริ ง ้ รู้จริ ง ทําได้ ไม่ร้ ูตว ั ทําได้ ฝึ กบูรณาการ ให้ เข้ ากับกาละเทศะ รู้ตว ั 1 ทําไม่ได้ ไม่ร้ ูตว ั 2 ฝึ กบูรณาการ ทักษะย่อย 3 4 mastery ทําไม่ได้ รู้ตว ั จากหนังสือ How Learning Works : Seven Research-Based Principles for Smart Teaching เขียนโดย Susan A. Ambrose และคณะ
 39. 39. ประเมิน ชิ ้นงาน DC ประเมิน ความ สามารถ ความเชื่อของ นศ. เกี่ยวกับ ความฉลาดและ การเรี ยนรู้ ลงมือทํา วางแผน ประเมิน ตรวจสอบ ปรับปรุง A รู้เขา P รู้เรา
 40. 40. เรี ยนรู้ “พลังสาม” จิตตปั ญญาศึกษา
 41. 41. บทบาท/วิถี ใหม่ของครู • ครูสอน (teacher) • สอนวิชา • เน้ นรู้วิชา • • • • สอนตามหลักสูตร ตํารา ครูเดี่ยว สอบวิชา เน้ น ได้ -ตก สอนตามที่เรี ยนมา • ครูฝึก (coach) • ฝึ กทักษะ สอนคน • เน้ นสร้ างแรงบันดาลใจ ทักษะการ เรี ยนรู้ • ออกแบบการเรี ยนรู้ร่วมกัน ครูทีม • ประเมินทักษะ • เน้ นพัฒนาการเรี ยน • เรี ยนรู้การทําหน้ าที่
 42. 42. เปลียนปณิธานความมุงมัน ่ ่ ่ • • • • จากเน้ นการสอน จากเน้ นสิงที่สอน ่ จากสอนครอบคลุมเนื ้อหา จากมอบภารกิจแก่ครูรายคน • เป็ นเน้ นการเรียนรู้ • เป็ นสิงที่ นร. เรี ยนรู้ ่ • เป็ น นร. เรี ยน ค. ที่จําเป็ น และฝึ ก ทักษะ • เป็ นจัดทีม PLC ให้ ทํางานร่วมกัน
 43. 43. ทักษะการเป็ นครู • • • • • • • ทักษะการวินิจฉัยทําความรู้ จัก ทําความเข้ าใจศิษย์ ทักษะสร้ างแรงบันดาลใจ จุดไฟ ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ ออกแบบ PBL ทักษะการชวนศิษย์ ทา reflection / AAR ํ ทักษะการประเมิน เพือพัฒนา/ช่ วยเหลือ นร. เป็ นรายคน ่ ทักษะการเรียนรู้ และสร้ างความรู้ใหม่ จากการทําหน้ าที่ครู ทักษะการ ลปรร. ใน PLC (Lesson Study)
 44. 44. การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 20 & 21 • • • • • • • • ครูเป็ นตัวตัง้ สอน ความรู้ เนื ้อหา ทักษะพื ้นฐาน ความจริง หลักการ ทฤษฎี หลักสูตร • • • • • • • • เปาหมายที่เด็ก ้ ลปรร. ทักษะ กระบวนการ ทักษะประยุกต์ คําถาม ปั ญหา ปฏิบติ ั โครงการ
 45. 45. การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 20 & 21 (2) • • • • • • • ช่วงเวลา เหมือนกันทังห้ อง ้ แข่งขัน ห้ องเรี ยน ตามตํารา ทดสอบ ค. เรี ยนเพื่อโรงเรียน • • • • • • • ตามความต้ องการ รายบุคคล ร่วมมือ ชุมชนทัวโลก ่ ใช้ เว็บ ทดสอบการ รร. เรี ยนเพื่อชีวต ิ
 46. 46. เปลียนแปลงการทํางานของครู ่ • จากโดดเดี่ยว • ครูคิดคนเดียว • แยกกันกําหนดมาตรฐานการ เรี ยนรู้ • แยกกันค้ นหาวิธีพฒนา ั ผลสัมฤทธิ์ • กิจกรรมของครูเป็ นเรื่ องส่วนตัว • • • • • เป็ นทีม มีเปาร่วม ้ PLC ร่วมกันคิดเปา ้ ทีม PLC ร่วมกันกําหนด ทีม PLC ช่วยเหลือกัน และ ลปรร. ครูเปิ ดเผยกิจกรรมของตนต่อ PLC
 47. 47. เปลี่ยนแปลงการทํางานของครู (๒) • ร่วมมือแบบเปะปะ ไม่โฟกัส ผลสัมฤทธิ์ • ศิษย์ของฉัน ศิษย์ของคุณ • เน้ นให้ คณค่าเวลาบรรยาย การ ุ เป็ นครูสอน • เน้ นร่วมมือในประเด็นยุทธศาสตร์ • ศิษย์ของเรา • เน้ นให้ คณค่าเวลาการเตรี ยมตัว ุ ทํางานร่วมกัน เรี ยนรู้ร่วมกัน ในการ ทําหน้ าที่ครูฝึก
 48. 48. การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ • นักเรียนเรียนจากการลงมือปฏิบติ - PBL ั (Project-Based Learning) เรียนรูทักษะแหง ศตวรรษที่ ๒๑ • ครู/อาจารย เรียนจากการลงมือปฏิบติ - PLC ั (Professional Learning Community) เรียนรู ทักษะในการเปนครูฝก
 49. 49. การเรี ยนรู้ที่ใช้ พลังสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน • • • • • • พลังเกิดจากการเห็นคุณค่าต่อตนเอง ต่ออนาคต ตังโจทย์ แล้ วลงมือทํา ทํา project ทําเป็ นทีม ้ เรี ยนรู้ทงปฏิบติ และทฤษฎี ั้ ั ได้ ผลงาน ต่อชุมชน ท้ องถิ่น เกิดความภูมิใจ เป็ นแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ นักเรี ยนเป็ น producer of knowledge ไม่ใช่ consumer นักเรี ยนเป็ นผู้สร้ าง ไม่ใช่ผ้ เู สพ
 50. 50. ต้ องช่ วยครู/อาจารย์ • ครูยากลําบากกวาศิษย เพราะครูตอง  unlearn/delearn & relearn • ครูตองเรียนรูทกษะการเปนครูยคใหม   ั ุ • ชวยดวย PLC (Professional Learning Community) ไมใช Training
 51. 51. จัดโครงสร้ างและระบบการทํางาน • เพื่อสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมการทํางานเปน ทีม • การเรียนรูเปนทีม • การเรียนรูในงาน • CQI ในงาน การพัฒนางานตอเนื่อง • ใหรางวัลทีม • ไมสงเสริมการทํางานเดียว ่ • มุงผลลัพธทผลสัมฤทธิของการเรียนรายคน ชวย ี่ ์ เด็กเปนทีม ไมปลอยใหลาหลัง 
 52. 52. ทักษะการเป็ นครู • ทักษะการวินิจฉัยทําความรู้จก ทําความเข้ าใจศิษย์ ั • ทักษะการออกแบบการเรี ยนรู้ ออกแบบ PBL • ทักษะการชวนศิษย์ทํา reflection / AAR • ทักษะการเรี ยนรู้ และสร้ างความรู้ใหม่ จากการทํา หน้ าที่ครู • ทักษะการ ลปรร. ใน PLC
 53. 53. ส่ งเสริมอาจารย์ • ด้ วย PLC เสริ มด้ วย Training • การวิจยการเรี ยนรู้ ั • วิชาการสายการเรี ยนรู้ เพื่อการเป็ นบัณฑิตเพื่อสังคม ตีพิมพ์ใน PLOT Learning • ICT System supporting PLC ั • Annual Conference การจัดการเรี ยนรู้ บณฑิตเพื่อสังคม ในศตวรรษที่ ๒๑ • รางวัล อาจารย์นกจัดการเรี ยนรู้.... ั
 54. 54. เปลียนแปลงการสอบ ่ • • • • จากเพื่อผลได้ -ตก นานๆ ครัง ้ จากเพื่อตัดสินได้ -ตก จากให้ รางวัล / ลงโทษ นร. จากสอบหลายอย่าง นานๆ ครัง ้ • • • • เป็ นเพื่อ นร. & ครู ปรับปรุงตนเอง เป็ นหา นร. ที่ต้องช่วย เป็ นเพื่อสร้ างแรงจูงใจต่อการเรี ยน เป็ นสอบน้ อยอย่าง บ่อยๆ ครัง ้
 55. 55. st 21 Century Learning Assessment • ๓ เปลี่ยน • จากข้ อสอบเป็ นความลับ เป็ นเปิ ดเผย • จากสอบเป็ นคนๆ เป็ นสอบเป็ นทีม • จากถูก-ผิด เป็ นสอบความคิด
 56. 56. การวัด • วัดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นธรรมชาติ ทุกวัน รายคน เพื่อปองกันล้ าหลัง ้ • เอาใจใส่เด็กเรี ยนอ่อน • พัฒนาวิธีวดความก้ าวหน้ า วิธีวด Learning Outcome ของ ั ั นักเรี ยน • การวัดเพื่อครู การเรี ยนรู้ของครู • สร้ างตัวชี ้วัดความเคลื่อนไหวของ PLC สําหรับใช้ จดการการ ั เปลี่ยนแปลง
 57. 57. การศึกษาที่มีคุณภาพ ศตวรรษที่ ๒๐, ๑๙ • • • • • • • • • Teaching Teach content Teacher Content-Based Classroom Lecture Teaching – personal Sequential learning Assessment : P - F ศตวรรษที่ ๒๑ • • • • • • • • • Learning Inspire Coach, Facilitator Skills – Based Studio PBL PLC Integrated learning Assessment : Reform 3
 58. 58. คุณภาพของระบบการเรียนรู้ ต้ องไปให้ ถง ึ st 21 • Century Skills • Transformative Learning (จาก informative & formative) • มี Change Agent Skills, Leadership • ความเป็ นพลเมือง
 59. 59. สรุ ป อุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ • ทั้งศิษย์ และอาจารย์ เป็ น “นักเรียน” • เรียนจาก ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยติ ๔๐:๓๐:๓๐ ั • เรียน Affective, Cognitive, Psychomotor Domains พร้ อมๆ กัน แบบบูรณาการ เน้ นทักษะ • ศิษย์ ใช้ PBL+ มีการจัดการการเปลี่ยนแปลง • อาจารย์ ใช้ PLC+ • เรียนจากการฝึ กฝน (ไม่ ใช่ ท่องบ่ น) • เกิดวิชาการสายการเป็ น Learning Facilitator / Coach
 60. 60. สรุป การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ • เรี ยน/ฝึ ก ทักษะชุดหนึง ่ • เรี ยน/ฝึ ก ประยุกต์ใช้ ความรู้ เรี ยนเป็ นทีม • ครูเน้ น ๓ร ๑ว : แรงบันดาลใจ ทักษะการเรี ยนรู้ ทักษะความร่วมมือ ทักษะวินยในตน ั • ครูเน้ นเป็ น โค้ ช / ครูฝึก ไม่ใช่ครูสอน เปลี่ยนวิธีคด workload ของครู ให้ เน้ นเป็ นทีมครู ฝึก ิ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×