ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ป.2

8,242 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ป.2

  1. 1. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 1 Hello again! เวลาเรียน 4 ชั่วโมง เวลา กระบวน อ่าน คิด คุณลักษณะ เป้าหมายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / ตัวชี้ สาระการเรียนรู้ เรียน ( การเรียน วิเคราะห์ ที่เขียนสื่อ ของจุด วัด ชั่วโมง) รู้ และเขียน ความ ประสงค์ สือความ ่1. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่าน  Alphabets 1 แบบมี - อ่าน - ทำางาน - พุทธิออกเสียงและสะกดคำาง่ายๆ ถูก  Letter names 1 ส่วนร่วม - คิด เป็นทีม พิสัยต้องตาม & Letter วิเคราะห์ - ทักษะหลักการอ่าน sounds - เขียนสื่อ พิสัย ความ - จิตพิสัย2. ปฏิบัติตามคำาสั่งง่ายๆ ที่ฟัง • คำาสั่ง คำาขอร้องที่ 1 แบบมี - อ่าน - ทำางาน - พุทธิ ใช้ในห้องเรียน ส่วนร่วม - คิด เป็นทีม พิสัย วิเคราะห์ - ทักษะ - เขียนสื่อ พิสัย ความ - จิตพิสัย3. พูดและทำาท่าประกอบ ตาม • Speaking & 1 แบบมี - อ่าน - ทำางาน - พุทธิวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา Verb ส่วนร่วม - คิด เป็นทีม พิสัย วิเคราะห์ - ทักษะ - เขียนสื่อ พิสัย ความ - จิตพิสัย
  2. 2. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 2 Back to school. เวลาเรียน 4 ชั่วโมง เวลา กระบวน อ่าน คิด คุณลักษณะ เป้าหมายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / ตัวชี้ สาระการเรียนรู้ เรียน การเรียน วิเคราะห์ ที่เขียนสื่อ ของจุด วัด (ชั่วโมง รู้ และเขียน ความ ประสงค์ ) สือความ ่1. พูดและทำาท่าประกอบ ตาม • Greeting 1 กระบวน - อ่าน - ทำางาน - พุทธิวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา • พูดแสดงท่าทาง 1 การ - คิด เป็นทีม พิสัย ประกอบตามวัฒ สหกรณ์ วิเคราะห์ - ทักษะ ธรรม - เขียนสื่อ พิสัย ความ - จิตพิสัย2. ใช้คำาสั่งง่ายๆ ตามแบบทีฟง ่ ั • ฟัง พูดใน 1 กระบวน - อ่าน - ทำางาน - พุทธิ3. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ สถานการณ์ง่าย ๆ การ - คิด เป็นทีม พิสัยที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ในห้องเรียน สหกรณ์ วิเคราะห์ - ทักษะ - เขียนสื่อ พิสัย ความ - จิตพิสัย4. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อ • คำาศัพท์ที่ 1 กระบวน - อ่าน - ทำางาน - พุทธิรวบรวมคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ เกี่ยวข้องใกล้ตัว การ - คิด เป็นทีม พิสัยตัว ( อุปกรณ์การเรียน สหกรณ์ วิเคราะห์ - ทักษะ ,ครอบครัว ,อาชีพ,สั - เขียนสื่อ พิสัย ตว์) ความ - จิตพิสัย
  3. 3. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 3 At home เวลาเรียน 4 ชั่วโมง เวลา กระบวน อ่าน คิด คุณลักษณะ เป้าหมายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / ตัวชี้ สาระการเรียนรู้ เรียน การเรียน วิเคราะห์ ที่เขียนสื่อ ของจุด วัด (ชั่วโมง รู้ และเขียน ความ ประสงค์ ) สือความ ่1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง • Introduce 1 การสร้าง - อ่าน - ทำางาน - พุทธิและเรื่องใกล้ตัว myself 1 นิสัย - คิด เป็นทีม พิสัย • พูด ขอ และให้ วิเคราะห์ - ทักษะ ข้อมูลง่ายๆเกี่ยว - เขียนสื่อ พิสัย กับตนเอง ความ - จิตพิสัย2. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา • บอกความ 1 การสร้าง - อ่าน - ทำางาน - พุทธิและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ต้องการง่าย ๆ นิสัย - คิด เป็นทีม พิสัย ของตนเอง (like วิเคราะห์ - ทักษะ , don’t like) - เขียนสื่อ พิสัย ความ - จิตพิสัย3. ตอบคำา ถามจากการฟั งเรื่ อง • ตอบคำาถามจาก 1 การสร้าง - อ่าน - ทำางาน - พุทธิใกล้ ตัว การฟังประโยค นิสัย - คิด เป็นทีม พิสัย บทสนทนาหรือ วิเคราะห์ - ทักษะ
  4. 4. นิทานง่าย ๆ ที่มี - เขียนสื่อ พิสัย ภาพประกอบ ความ - จิตพิสัย • Wh – Question • Yes / No - Question ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 4 All about me เวลาเรียน 4 ชั่วโมง เวลา กระบวน อ่าน คิด คุณลักษณะ เป้าหมายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / ตัวชี้ สาระการเรียนรู้ เรียน การเรียน วิเคราะห์ ที่เขียนสื่อ ของจุด วัด (ชั่วโมง รู้ และเขียน ความ ประสงค์ ) สือความ ่1. บอกชือและคำาศัพท์เกี่ยวกับ ่ • บอกชื่อและคำา 1 แบบศูนย์ - อ่าน - ทำางาน - พุทธิเทศกาลสำาคัญของเจ้าของภาษา ศัพท์เกี่ยวกับ การเรียน - คิด เป็นทีม พิสัย เทศกาลวันสำาคัญ วิเคราะห์ - ทักษะ - เขียนสื่อ พิสัย ความ - จิตพิสัย2. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา • Christmas day 1 แบบศูนย์ - อ่าน - ทำางาน - พุทธิและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย • Happy New 1 การเรียน - คิด เป็นทีม พิสัย Year day , วิเคราะห์ - ทักษะ Valentine day - เขียนสื่อ พิสัย • เข้าร่วมกิจกรรม 1 ความ - จิตพิสัย ทางภาษาและ
  5. 5. วัฒนธรรมที่ เหมาะสมกับวัย ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 5 On the farm เวลาเรียน 2 ชั่วโมง เวลา กระบวน อ่าน คิด คุณลักษณะ เป้าหมายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / ตัวชี้ สาระการเรียนรู้ เรียน การเรียน วิเคราะห์ ที่เขียนสื่อ ของจุด วัด (ชั่วโมง รู้ และเขียน ความ ประสงค์ ) สือความ ่1. ปฏิบัติตามคำาสั่งง่ายๆ ที่ฟัง • Animals 2 แบบ - อ่าน - ทำางาน - พุทธิ2. เลือกภาพตรงตามความ อภิปราย - คิด เป็นทีม พิสัยหมายของคำาและกลุ่มคำาที่ฟัง กลุ่มย่อย วิเคราะห์ - ทักษะ - เขียนสื่อ พิสัย ความ - จิตพิสัย
  6. 6. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 6 Nice weather เวลาเรียน 2 ชั่วโมง เวลา กระบวน อ่าน คิด คุณลักษณะ เป้าหมาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ เรียน การเรียน วิเคราะห์ ที่เขียนสื่อ ของจุด (ชั่วโมง รู้ และเขียน ความ ประสงค์ ) สือความ ่1. บอกคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ • Vocabulary 2 แบบมี - อ่าน - ทำางาน - พุทธิอากาศได้ ส่วนร่วม - คิด เป็นทีม พิสัย วิเคราะห์ - ทักษะ - เขียนสื่อ พิสัย ความ - จิตพิสัย ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 7 Play days เวลาเรียน 4 ชั่วโมง เวลา กระบวน อ่าน คิด คุณลักษณะ เป้าหมาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ เรียน การเรียน วิเคราะห์ ที่เขียนสื่อ ของจุด (ชั่วโมง รู้ และเขียน ความ ประสงค์ ) สือความ ่1. ฟัง/พูด และบรรยาย • Vocabulary 2 กระบวน - อ่าน - ทำางาน - พุทธิ
  7. 7. กิจกรรม about การแบบ - คิด เป็นทีม พิสัยที่ทำาในชีวิตประจำาวัน และ activities 2 ลงมือทำา วิเคราะห์ - ทักษะสามารถนำาไปใช้สนทนาตาม • Conversations (กระบวน - เขียนสื่อ พิสัยสถานการณ์จริงได้ การ ความ - จิตพิสัย ตนเอง ) ตารางวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 8 Festivals เวลาเรียน 4 ชั่วโมง เวลา กระบวน อ่าน คิด คุณลักษณะ เป้าหมาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ เรียน การเรียน วิเคราะห์ ที่เขียนสื่อ ของจุด (ชั่วโมง รู้ และเขียน ความ ประสงค์ ) สือความ ่ 1. นักเรียนสามารถพูด-ถาม • Happy New 2 กระบวน - อ่าน - ทำางาน - พุทธิ ตอบเกี่ยวกับเทศกาล Year Day 2 การแบบ - คิด เป็นทีม พิสัย สำาคัญที่กำาหนดให้ได้ • Christmas Day ลงมือทำา วิเคราะห์ - ทักษะ 2. นักเรียนพูดและแสดง (กระบวน - เขียนสื่อ พิสัย ท่าทางประกอบเกี่ยวกับ การ ความ - จิตพิสัย วัฒนธรรมต่างชาติได้และ ตนเอง ) มีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน คริสต์มาส

×