วิจัยของครูสวนกุหลาบ

3,017 views
2,759 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,017
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิจัยของครูสวนกุหลาบ

 1. 1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ จำนวนและการดำเนินการ เรขาคณิต และพีชคณิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายพงศธร มหาวิจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
 2. 2. ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1. การแก้ปัญหา 2. การให้เหตุผล 3. การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ 4. การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้ 5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 3. 3. <ul><li>จำนวนและการดำเนินการ </li></ul><ul><li>เรขาคณิต </li></ul><ul><li>พีชคณิต </li></ul><ul><li>ทักษะ / กระบวนการ </li></ul>สาระหลักในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม .1
 4. 4. ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1. เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ จำนวนและการดำเนินการ เรขาคณิต และพีชคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 2. เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ จำนวนและการดำเนินการ เรขาคณิต และพีชคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 5. 5. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 1 ห้องเรียน 4 0 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
 6. 6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ใช้เวลาในการสอน 8 ชั่วโมง เนื้อหาที่ใช้ในการดำเนินงาน เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จำแนกตามสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1. สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ ได้แก่ ห . ร . ม . และ ค . ร . น . จำนวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม เลขยกกำลัง และการประมาณค่า
 7. 7. 2. สาระที่ 3 เรขาคณิต ได้แก่ พื้นฐานทางเรขาคณิต และความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 3. สาระที่ 4 พีชคณิต ได้แก่ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และคู่อันดับและกราฟ ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตัวแปรตาม ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
 8. 8. นิยามศัพท์เฉพาะ กิจกรรมคณิตศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดขึ้นเพิ่มจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติให้กับนักเรียนที่สนใจ เพื่อมุ่งเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ที่จำเป็นแก่นักเรียน
 9. 9. ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถหรือความชำนาญในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยสามารถปฏิบัติได้ดี มีคุณภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากจากการฝึกปฏิบัติอย่างมีระบบทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ทักษะ / กระบวนการ ในการดำเนินงานครั้งนี้เลือกศึกษา 3 ทักษะ / กระบวนการ คือ 1. ทักษะ / กระบวนการด้านการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถใน การค้นหาคำตอบของปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว โดยการใช้ความรู้ต่างๆ ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya . 1957 : 16-17 ) ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นทำความเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นดำเนินการแก้ปัญหา และขั้นตรวจสอบ
 10. 10. 2. ทักษะ / กระบวนการด้านการให้เหตุผล หมายถึง ความสามารถในการคิดและอธิบายหรือแสดงแนวคิดให้ผู้อื่นรับรู้ได้ โดยนำวิธีการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยมาช่วยในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล 3. ทักษะ / กระบวนการด้านการเชื่อมโยง หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานแนวคิด / ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับสิ่งต่างๆ ทั้งกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ด้วยกัน เนื้อหาศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
 11. 11. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นม . 1 สาระจำนวนและการดำเนินการ เรขาคณิต และพีชคณิต ที่สร้างขึ้นเอง เพื่อให้นักเรียนที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมเกิดทักษะ / กระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ 3 ทักษะ / กระบวนการ คือ ทักษะ / กระบวนการด้านการแก้ปัญหา ทักษะ / กระบวนการด้านการให้เหตุผล และทักษะ / กระบวนการด้านการเชื่อมโยง โดยจัดตามสาระการเรียนรู้
 12. 12. เกณฑ์ หมายถึง การเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทำแบบวัดทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยนำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์เป็นร้อยละ โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ร้อยละ 60
 13. 13. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ จำนวนและการดำเนินการ เรขาคณิต และพีชคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการ สาระที่ 1 จำนวนและ การดำเนินการ 3 ชั่วโมง 2) กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการ สาระที่ 3 เรขาคณิต 2 ชั่วโมง 3) กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการ สาระที่ 4 พีชคณิต 2 ชั่วโมง 2 . แบบวัดทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ จำนวนและการดำเนินการ เรขาคณิต และพีชคณิต เป็นแบบอัตนัย จำนวน 6 ข้อ
 14. 14. แบบแผนที่ใช้ในการดำเนินงาน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One – Short Case Study ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง One – Short Case Study กลุ่ม ทดลอง สอบหลังเรียน E X T 2
 15. 15. วิธีดำเนินการ 1. เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 2. ดำเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแผนที่วางไว้ 3. ทำการทดสอบหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบวัดทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 4. ตรวจให้คะแนนจากแบบวัดทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ นำคะแนนที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
 16. 16. การวิเคราะห์ข้อมูล 1. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 2. วิเคราะห์ค่าความยาก (P E ) และค่าอำนาจจำแนก (D) ของแบบวัดทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3. วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของของแบบวัดทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค (Cronbach) 4. ศึกษาคะแนนจากการวัดทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน แล้วนำคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์เป็นร้อยละ โดยใช้สถิติแบบ t – test one group
 17. 17. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีค่า = 11.65 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ( = 10.8) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
 18. 18. การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา 1. สร้างกิจกรรมส่งเสริมทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้อื่นๆ ในระดับชั้นต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน 2. รายงานผลการใช้นวัตกรรมในรูปแบบงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท เป็นตัวอย่างของการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 3. เผยแพร่ผลการพัฒนาในรูปแบบของบทความ โดยได้รับการคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน ปี 2550
 19. 19. ขอขอบคุณ นายจตุรงค์ เกิดปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และนายวัลลภ ศรีวงศ์จรรยา รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานวิชาการ ให้นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร . สิริพร ทิพย์คง จากภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ และสนับสนุนให้ได้เผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 20. 20. ครูสุปราณี ทองอยู่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูเสาว์ภา ชูทอง และครูเยาวลักษณ์ พันกลั่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ความสะดวกและให้ความร่วมมือในการทดลองหาคุณภาพเครื่องมือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา คัดเลือก และนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

×