แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์

1,728 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบประเมินงานนำเสนอในรูปแบบออนไลน์

  1. 1. แบบประเมินงานนํ าเสนอด้วย Google Document ชื่อ..................................................................... ชื่อผลงาน ...................................................................ชัน..................................................... ้ เกณฑ ์ ประเมิน เพือน ่ ครู ควรปรับปรุง (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีมาก (4) การประเมิน ตนเอง ประเมิน ผูสอน ้ เนื้ อหา • ข้อมูลนําเสนอไม่ชดเจนนักและ ั • ขอมลนาเสนอชดเจนพอควร ้ ู ํ ั • ข้อมูลนําเสนอชัดเจน ถูกต้อง • ข้อมูลนําเสนอชัดเจน ถูกต้อง(60 คะแนน) มขอผดพลาด ี้ ิ ถูกต้องและมีขอผิดพลาด ้ และมขอผดพลาดบา้ ง ี้ ิ และไม่มขอผิดพลาด ี ้ • ใช้แหล่งข้อมูล 1-2 แห่ง • ใช้แหล่งข้อมูล 3-4 แห่งเพือให้ ่ • ใช้แหล่งข้อมูลหลายแห่งเพือให้ ่ • ใช้แหล่งข้อมูลหลายแห่งเพือให้ ่ ข้อมูลมีเหตุผล ข้อมูลมีเหตุผล ข้อมูลมีเหตุผล ความถูกต้อง 1B • ไม่ปรากฏวามการคนคว ้าขอมล • แสดงให้เห็นว่ามีการค้นคว้า ่ ี ้ ้ ู • แสดงให้เห็นว่ามีการค้นคว้า • แสดงให้เห็นว่ามีการค้นคว้า (20 คะแนน) 2B จากแหล่งทีเ่ ชื่อถือได้ ข้อมูลจากแหล่งทีเ่ ชื่อถือได้ ข้อมูลจากแหล่งทีเ่ ชื่อถือได้ ข้อมูลจากแหล่งทีเ่ ชื่อถือได้ • การวิเคราะห์ไม่ถกต้องและ ู พอควร พอควร • การวิเคราะห์ถกต้องและชัดเจน ู คลุมเครือ • การวิเคราะห์ไม่ชดเจนนัก ั • การวิเคราะห์ถกต้องชัดเจน ู • พิมพ์ผด 3 แห่งหรือตํา่ กว่า ิ • พิมพ์ผด 8 แห่งขึ้นไป ิ • พิมพ์ผด 6-7 แห่ง ิ • พิมพ์ผด 4-5 แห่ง ิการออกแบบB3 • จัดหน้าสิงพิมพ์อ่านเข้าใจยาก • จดหนา้ สงพมพ ์ สวยงาม ่ ั ่ิ ิ • จัดหน้าสิงพิมพ์ สวยงามและ ่ • จัดหน้าสิงพิมพ์ สวยงามและ ่(10 คะแนน)4B • ข้อความกับพื้นหลังกลมกลืนกัน พอประมาณแต่ยงมีขอผิดพลาด ั ้ สมเหตุสมผล สมเหตุสมผล เสริมเนื้อหาให้ • ใส่รูปภาพไม่เหมาะสม บา้ ง • ใช้ภาพประกอบเหมาะสมกับ เขา้ ใจย่งข้น ิ ึ • ใช้ภาพประกอบและข้อความ เนื้อหา • ใช้ภาพประกอบเหมาะสมกับ สวยงามพอประมาณแต่ยงมี ั • ข้อความอ่านง่าย เน้อหา จดวางไดตาแหน่ง ื ั ้ํ ขอบกพร่องบา้ ง ้ เหมาะสม • ข้อความอ่านง่าย พื้นหลังไม่โดด เด่นกลมกลืนกับสีของข้อความความร่วมมือ 5B • ไม่มความร่วมมือกันเท่าทีควร ี ่ • แสดงให้เห็นว่ามีการร่วมมือกัน • แสดงให้เห็นว่ามีการร่วมมือกันดี • แสดงให้เห็นว่ามีการร่วมมือกัน(10 คะแนน)6B ไม่มการแบ่งหน้าที่ ี พอสมควร มีการแบ่งหน้าทีกน ่ ั มีการแบ่งหน้าทีกนพอสมควร ่ ั อย่างดี มีการแบ่งหน้าทีกน ่ ั บา้ ง ชัดเจน รวม รวมเฉลี่ย

×