• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Blue crab th
 

Blue crab th

on

 • 520 views

Blue crab papaya salad th

Blue crab papaya salad th

Statistics

Views

Total Views
520
Views on SlideShare
520
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Blue crab th Blue crab th Presentation Transcript

  • © Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 1 ้
  • 2. กระเทียมไทย 9 กลีบ 4. มะเขือเทศสีดา หันเป็ นชิ ้น 2 ลก ู 1. มะละกอสับ 2 ถ้ วย 3. พริกขี ้หนสวน 7 เม็ด ู 5. ถวฝักยาวหน ขนาด 1 นิ ้ว 1 ฝั ก ั่ ั่ 6. นํ ้าปลา 2 ช้อนโต๊ะ 7. นํ ้ามะนาว 3 ช้อนโต๊ะ 10.ปม้า 5-6 ตัว ู 9.นํ ้าตาลปี๊ บ 2 ช้อนโต๊ะ 8. นํ ้ามะขามเปียก 1/4 ถ้ วย© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 2 ้
  • 1.ปลอกมะละกอ และล้างด้วยนํ้าให้สะอาด แล้วทําการเฉาะและสับ แล้วใช้มีด ฝานให้เป็ นเส้นๆ หรื ออาจใช้ที่ไสมะละกอก็ได้2.ใส่ กระเทียมและพริ กขี้หนู ลงในครก แล้วตําให้พอแตก3.ใส่ มะเขือเทศ, ถวฝักยาว, ปูดอง แลวตาใหเ้ ขากน ั่ ้ ํ ้ ั 4.ใส่ มะละกอ และ เครื่องปรุงที่เหลือ แลวตา ้ ํ เบาๆ คลุกเคล้าให้เข้ากัน เป็ นอันเสร็จ.© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 3 ้
  • พริ ก ; ใช้ปรุ งรสอาหาร ช่วยเจริ ญอาหาร และรักษาอาการอาเจียน รักษาโรคหิด กลาก รักษาโรคบิด โดยการใชพริกสด 1 เม็ด หรื อมากกว่านั้นใช้กิน และอาการปวดบวมเนื่องจากความเย็นจัด โดยใช้ผงพริ ก ้ แหงทาเป็นข้ ีผ้ ง หรื อสารละลาย แอลกอฮอล์ใช้ทา ้ ํ ึ กระเทียม ; ใช้เป็ นอาหาร คือเป็ นส่ วนผสมเพื่อแต่งกลิ่นหายาใช้ผสมกับขิงอย่างละเท่า ๆ กน แลว ั ้ นํามาบดละลายกับนํ้าอ้อยกิน จะแก้รัตตะปิ ตตะเสมหะ แก้เสมหะและลม แก้ฟกชํ้า แก้อืด กระจายโลหิ ต ั ้ ้ ผสมยารักษาโรคมะเร็งเพลิง มะเร็งคุด มะเร็งเปื่อยท้ งตว ผสมกบยาแกไอ แกจุกเสียด แก้ลมบ้าหมู แก้ลิ้น ั ั แข็ง ช่วยบํารุ งอาหาร ผสมในยาแก้ทองอืด แก้เจ็บท้อง ริ ดสี ดวงทวาร ผสมยาทาแก้คลายเส้น แก้เมื่อย แก้ ้ ้ ิ ั กลาก แกโรคผวหนง ผสมกับนํ้ามันองคสู ตรแก้ริดสี ดวงทวาร คัน ฟกชํ้า บวม เมื่อใชผสม ้ ็ ั นํ้านมหรื อนํ้ากะทิสดคั้นใช้ขบพยาธิเส้นด้าย กินอาทิตย์ละ 3-4 คร้ ัง กจะขบ ั ออก นอกจากน้ ี เนื่องจากกระเทียมมีรสร้อน สามารถปริมาณโคเลส เตอรอลในเลือดได้ ทาใหลดการอุดตันของเส้นเลือดเป็ นต้น ํ ้© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 4 ้
  • ถั่วฝักยาว ; ใบ : ใช้สดประมาณ 60-100 กรัม ใช้ตมนํ้ากิน เป็ นยารักษาโรคหนองใน และปัสสาวะเป็ นหนอง ้ เปลอกฝัก : ใช้สดประมาณ 100-150 กรัม นํามาต้มกินใช้รักษาภายนอก โดยการตําพอก และเป็ นยา ื ระงับอาการปวดบวม ปวดตามเอว และแผลที่เต้านม มะเขอเทศ ; ื ใครจะคิดบางวาการกินซอสมะเขือเทศช่วยป้องกนโรคมะเร็งได้ มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ ยงในการ ้ ่ ั เป็ นมะเร็ งที่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ปลายลาไส้ใหญ่และปลายทวารหนกไดถึง 60% และยง ํ ั ้ ั ช่วยลดความเสี่ ยงการเป็ นมะเร็ งที่อณฑะในเพศชาย มีหลักฐานระบุว่า มะเขือเทศปรุ งสําเร็ จรู ปมีไลโคปี น ั (Iycopene) ซ่ ึ งเป็นสารตานมะเร็งอย่เู ป็นจานวนมาก ดงน้ นอย่าลืมให้ซอสมะเขือเทศเป็นส่วนหน่ ึ งใน ้ ํ ั ั เครื่องปรุงอาหารของคุณ รู้อยางน้ ีแลวกอยากินทิ้งขวางเหยาะใหเ้ กล้ ียงไม่ใหติดเหลือกนขวด ่ ้ ็ ่ ้ ้ ้ มะนาว ้ แกไอออกเลือด (ไอมีเลือดปน) - ใชน้ าผ้ ง 1 ช้อนชา มะนาว 4 ลูก เกลือ 1 ้ ํ ึ ชอน หรือประมาณ 3-4 เม็ด ผสมให้เข้ากันดี ใหมีรสเปร้ ี ยวเคมหวาน ้ ้ ็ ใชจิบทุกคร้ ังที่ไอ -ใช้มะนาว 108 ใบ เบ้ ียจกจน 11 ตัว ปูนขาวหนัก ้ ั๊ ่ั ประมาณ 4 บาท วิธีทา คั้นนํ้ามะนาว ใส่เบ้ ียจกจนและปูนขาวปนกน ํ ั๊ ั ่ ั ดองประมาณ 3 คืน รับประทานครั้งละจอกชาแก้ไอออกเลือดดี© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 5 ้
  • มะละกอ ผลสุก - เป็นยากน หรือแกโรคเลือดออกตามไรฟัน เป็ นยาระบาย ั ้ ยางจากผลดิบ - เป็นยาช่วยยอย ฆ่าพยาธิ ่ ราก - ขับปัสสาวะ ปูม้า สาหรับปูมาไทยที่ส่งไปจาหน่ายต่างประเทศน้ น นอกจากจะเป็นเน้ือปูบรรจุกระป๋องแลว ยังมีเนื้อปู ํ ้ ํ ั ้ แช่เยนที่บรรจุในภาชนะปรุงแต่ง เช่น เน้ือปูแช่น้ าเกลือ เน้ือปูสุก เน้ือปูที่บรรจุในภาชนะสุญญากาศ โดย ็ ํ ตลาดเน้ือปูในต่างประเทศที่สาคญที่ไทยส่งออกจะแยกตามประเภทของผลิตภณฑจะเห็นไดวาตลาดเน้ือปู ํ ั ั ์ ้่ ม้ายังเปิ ดกว้าง เนื่องจากเนื้อปูมามีศกยภาพและมีคุณค่าทางอาหารได้แก่ มีโปรตีนสูงถึงประมาณร้อยละ ้ ั 15.8 แคลเซียมประมาณร้อยละ 0.05 ไขมันตํ่าประมาณร้อยละ 0.49 และมีกรดไขมนโอเมกา-3 และ EPA ั ้ ที่ร่างกายต้องการประมาณร้อยละ 1.38 และ 0.74 นอกจากน้ ีไข่และมนปูยงมีกรดไขมนโอเมกา-3 และ ั ั ั ้ EPA ที่จาเป็ นต่อร่ างกายถึงร้อยละ 9.43 และ 4.00 ตามลําดับ (เน้ือปู ไข่และมันปูมี ํ กรดไขมันโอเมก้า-3 และ EPA สู งกว่าสัตว์ทะเลชนิดอื่น ๆ และเป็นจุดเด่น ทางโภชนาการของปูมาเพราะเป็ นสารต้านมะเร็ง) ้© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 6 ้
  • นําตาลปี๊ บ ้ นํ้าตาลมะพร้าวอย่างดี ผลิตผลจากธรรมชาติ รสชาติหอมหวาน สะอาดถูกหลักอนามัยเป็ น เครื่องปรุงประกอบอาหารคาว หรือ ทาขนมหวาน ด้วยรสชาติที่โดดเด่น มีกลิ่นหอม รสชาติหวานมัน ํ ละลายได้ง่ายในนํ้ากะทิ หรื อนํ้าปรุ งรส นํ้าจิ้มทัวไป นิยมใช้ทาส้มตํา ผัดไทย แกงเผ็ด แกงกะทิ หมักหมู/ ่ ํ ่ ไก่ยาง ปรุ งนํ้าจิ้ม นํ้าพริ ก และผสมนํ้ากะทิในขนมไทย เพิ่มรสชาติของอาหารให้มีความหอมอร่ อยยิงขึ้น ่ น้ าตาลมะพร้าวเป็นภูมิปัญญาไทยที่ยอดเยียมเรื่ องหนึ่งที่นานํ้าหวานจากจันมะพร้าวมาทําเป็ นนํ้าตาล ํ ่ ํ ่ ธรรมชาติ กลิ่นที่หอมของนํ้าหวานที่ถูกเคี่ยวด้วยไฟฟื น ให้เหลือแค่เนื้อสี น้ าตาลแดง ละเอียดเนียนนุ่ม ํ ลิ้น และพัฒนาการผลิตให้มีมาตรฐาน สร้างคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทนสมัย สะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อ ั การเกบรักษาไดนานข้ ึนในหีบห่อที่สวยงาม ง่ายในการนาไปใช้ ็ ้ ํ นํามะขามเปี ยก ้ แก้อาการท้องผูก การที่มะขามเปี ยก ช่วยถ่ายได้ เพราะในเนื้อมะขามมีกรดอินทรี ยหลายชนิด เช่น ์ กรดทาร์ทาริ ค ซิตริ ค เป็ นต้น มีรสเปร้ ี ยวจึงช่วยระบายไดช่วยบรรเทาอาการไอ ้ ระคายคอจากเสมหะ การที่เนื้อมะขามเปี ยกคั้นด้วยนํ้า ช่วยลดอาการไอ เพราะเนื้อมะขามเปี ยกมีกรดอินทรี ยหลายชนิด มีรสเปรี้ ยว จะช่วยกด ์ ั เสมหะให้หลุดออก จึงทําให้ระงับอาการไอได้© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 7 ้
  • http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_15_4.htm http://blog.eduzones.com/wanwan/15775 http://www.chuankin.com/properties.php© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 8 ้