Blue crab th

422 views
352 views

Published on

Blue crab papaya salad th

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Blue crab th

  1. 1. © Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 1 ้
  2. 2. 2. กระเทียมไทย 9 กลีบ 4. มะเขือเทศสีดา หันเป็ นชิ ้น 2 ลก ู 1. มะละกอสับ 2 ถ้ วย 3. พริกขี ้หนสวน 7 เม็ด ู 5. ถวฝักยาวหน ขนาด 1 นิ ้ว 1 ฝั ก ั่ ั่ 6. นํ ้าปลา 2 ช้อนโต๊ะ 7. นํ ้ามะนาว 3 ช้อนโต๊ะ 10.ปม้า 5-6 ตัว ู 9.นํ ้าตาลปี๊ บ 2 ช้อนโต๊ะ 8. นํ ้ามะขามเปียก 1/4 ถ้ วย© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 2 ้
  3. 3. 1.ปลอกมะละกอ และล้างด้วยนํ้าให้สะอาด แล้วทําการเฉาะและสับ แล้วใช้มีด ฝานให้เป็ นเส้นๆ หรื ออาจใช้ที่ไสมะละกอก็ได้2.ใส่ กระเทียมและพริ กขี้หนู ลงในครก แล้วตําให้พอแตก3.ใส่ มะเขือเทศ, ถวฝักยาว, ปูดอง แลวตาใหเ้ ขากน ั่ ้ ํ ้ ั 4.ใส่ มะละกอ และ เครื่องปรุงที่เหลือ แลวตา ้ ํ เบาๆ คลุกเคล้าให้เข้ากัน เป็ นอันเสร็จ.© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 3 ้
  4. 4. พริ ก ; ใช้ปรุ งรสอาหาร ช่วยเจริ ญอาหาร และรักษาอาการอาเจียน รักษาโรคหิด กลาก รักษาโรคบิด โดยการใชพริกสด 1 เม็ด หรื อมากกว่านั้นใช้กิน และอาการปวดบวมเนื่องจากความเย็นจัด โดยใช้ผงพริ ก ้ แหงทาเป็นข้ ีผ้ ง หรื อสารละลาย แอลกอฮอล์ใช้ทา ้ ํ ึ กระเทียม ; ใช้เป็ นอาหาร คือเป็ นส่ วนผสมเพื่อแต่งกลิ่นหายาใช้ผสมกับขิงอย่างละเท่า ๆ กน แลว ั ้ นํามาบดละลายกับนํ้าอ้อยกิน จะแก้รัตตะปิ ตตะเสมหะ แก้เสมหะและลม แก้ฟกชํ้า แก้อืด กระจายโลหิ ต ั ้ ้ ผสมยารักษาโรคมะเร็งเพลิง มะเร็งคุด มะเร็งเปื่อยท้ งตว ผสมกบยาแกไอ แกจุกเสียด แก้ลมบ้าหมู แก้ลิ้น ั ั แข็ง ช่วยบํารุ งอาหาร ผสมในยาแก้ทองอืด แก้เจ็บท้อง ริ ดสี ดวงทวาร ผสมยาทาแก้คลายเส้น แก้เมื่อย แก้ ้ ้ ิ ั กลาก แกโรคผวหนง ผสมกับนํ้ามันองคสู ตรแก้ริดสี ดวงทวาร คัน ฟกชํ้า บวม เมื่อใชผสม ้ ็ ั นํ้านมหรื อนํ้ากะทิสดคั้นใช้ขบพยาธิเส้นด้าย กินอาทิตย์ละ 3-4 คร้ ัง กจะขบ ั ออก นอกจากน้ ี เนื่องจากกระเทียมมีรสร้อน สามารถปริมาณโคเลส เตอรอลในเลือดได้ ทาใหลดการอุดตันของเส้นเลือดเป็ นต้น ํ ้© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 4 ้
  5. 5. ถั่วฝักยาว ; ใบ : ใช้สดประมาณ 60-100 กรัม ใช้ตมนํ้ากิน เป็ นยารักษาโรคหนองใน และปัสสาวะเป็ นหนอง ้ เปลอกฝัก : ใช้สดประมาณ 100-150 กรัม นํามาต้มกินใช้รักษาภายนอก โดยการตําพอก และเป็ นยา ื ระงับอาการปวดบวม ปวดตามเอว และแผลที่เต้านม มะเขอเทศ ; ื ใครจะคิดบางวาการกินซอสมะเขือเทศช่วยป้องกนโรคมะเร็งได้ มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ ยงในการ ้ ่ ั เป็ นมะเร็ งที่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ปลายลาไส้ใหญ่และปลายทวารหนกไดถึง 60% และยง ํ ั ้ ั ช่วยลดความเสี่ ยงการเป็ นมะเร็ งที่อณฑะในเพศชาย มีหลักฐานระบุว่า มะเขือเทศปรุ งสําเร็ จรู ปมีไลโคปี น ั (Iycopene) ซ่ ึ งเป็นสารตานมะเร็งอย่เู ป็นจานวนมาก ดงน้ นอย่าลืมให้ซอสมะเขือเทศเป็นส่วนหน่ ึ งใน ้ ํ ั ั เครื่องปรุงอาหารของคุณ รู้อยางน้ ีแลวกอยากินทิ้งขวางเหยาะใหเ้ กล้ ียงไม่ใหติดเหลือกนขวด ่ ้ ็ ่ ้ ้ ้ มะนาว ้ แกไอออกเลือด (ไอมีเลือดปน) - ใชน้ าผ้ ง 1 ช้อนชา มะนาว 4 ลูก เกลือ 1 ้ ํ ึ ชอน หรือประมาณ 3-4 เม็ด ผสมให้เข้ากันดี ใหมีรสเปร้ ี ยวเคมหวาน ้ ้ ็ ใชจิบทุกคร้ ังที่ไอ -ใช้มะนาว 108 ใบ เบ้ ียจกจน 11 ตัว ปูนขาวหนัก ้ ั๊ ่ั ประมาณ 4 บาท วิธีทา คั้นนํ้ามะนาว ใส่เบ้ ียจกจนและปูนขาวปนกน ํ ั๊ ั ่ ั ดองประมาณ 3 คืน รับประทานครั้งละจอกชาแก้ไอออกเลือดดี© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 5 ้
  6. 6. มะละกอ ผลสุก - เป็นยากน หรือแกโรคเลือดออกตามไรฟัน เป็ นยาระบาย ั ้ ยางจากผลดิบ - เป็นยาช่วยยอย ฆ่าพยาธิ ่ ราก - ขับปัสสาวะ ปูม้า สาหรับปูมาไทยที่ส่งไปจาหน่ายต่างประเทศน้ น นอกจากจะเป็นเน้ือปูบรรจุกระป๋องแลว ยังมีเนื้อปู ํ ้ ํ ั ้ แช่เยนที่บรรจุในภาชนะปรุงแต่ง เช่น เน้ือปูแช่น้ าเกลือ เน้ือปูสุก เน้ือปูที่บรรจุในภาชนะสุญญากาศ โดย ็ ํ ตลาดเน้ือปูในต่างประเทศที่สาคญที่ไทยส่งออกจะแยกตามประเภทของผลิตภณฑจะเห็นไดวาตลาดเน้ือปู ํ ั ั ์ ้่ ม้ายังเปิ ดกว้าง เนื่องจากเนื้อปูมามีศกยภาพและมีคุณค่าทางอาหารได้แก่ มีโปรตีนสูงถึงประมาณร้อยละ ้ ั 15.8 แคลเซียมประมาณร้อยละ 0.05 ไขมันตํ่าประมาณร้อยละ 0.49 และมีกรดไขมนโอเมกา-3 และ EPA ั ้ ที่ร่างกายต้องการประมาณร้อยละ 1.38 และ 0.74 นอกจากน้ ีไข่และมนปูยงมีกรดไขมนโอเมกา-3 และ ั ั ั ้ EPA ที่จาเป็ นต่อร่ างกายถึงร้อยละ 9.43 และ 4.00 ตามลําดับ (เน้ือปู ไข่และมันปูมี ํ กรดไขมันโอเมก้า-3 และ EPA สู งกว่าสัตว์ทะเลชนิดอื่น ๆ และเป็นจุดเด่น ทางโภชนาการของปูมาเพราะเป็ นสารต้านมะเร็ง) ้© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 6 ้
  7. 7. นําตาลปี๊ บ ้ นํ้าตาลมะพร้าวอย่างดี ผลิตผลจากธรรมชาติ รสชาติหอมหวาน สะอาดถูกหลักอนามัยเป็ น เครื่องปรุงประกอบอาหารคาว หรือ ทาขนมหวาน ด้วยรสชาติที่โดดเด่น มีกลิ่นหอม รสชาติหวานมัน ํ ละลายได้ง่ายในนํ้ากะทิ หรื อนํ้าปรุ งรส นํ้าจิ้มทัวไป นิยมใช้ทาส้มตํา ผัดไทย แกงเผ็ด แกงกะทิ หมักหมู/ ่ ํ ่ ไก่ยาง ปรุ งนํ้าจิ้ม นํ้าพริ ก และผสมนํ้ากะทิในขนมไทย เพิ่มรสชาติของอาหารให้มีความหอมอร่ อยยิงขึ้น ่ น้ าตาลมะพร้าวเป็นภูมิปัญญาไทยที่ยอดเยียมเรื่ องหนึ่งที่นานํ้าหวานจากจันมะพร้าวมาทําเป็ นนํ้าตาล ํ ่ ํ ่ ธรรมชาติ กลิ่นที่หอมของนํ้าหวานที่ถูกเคี่ยวด้วยไฟฟื น ให้เหลือแค่เนื้อสี น้ าตาลแดง ละเอียดเนียนนุ่ม ํ ลิ้น และพัฒนาการผลิตให้มีมาตรฐาน สร้างคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทนสมัย สะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อ ั การเกบรักษาไดนานข้ ึนในหีบห่อที่สวยงาม ง่ายในการนาไปใช้ ็ ้ ํ นํามะขามเปี ยก ้ แก้อาการท้องผูก การที่มะขามเปี ยก ช่วยถ่ายได้ เพราะในเนื้อมะขามมีกรดอินทรี ยหลายชนิด เช่น ์ กรดทาร์ทาริ ค ซิตริ ค เป็ นต้น มีรสเปร้ ี ยวจึงช่วยระบายไดช่วยบรรเทาอาการไอ ้ ระคายคอจากเสมหะ การที่เนื้อมะขามเปี ยกคั้นด้วยนํ้า ช่วยลดอาการไอ เพราะเนื้อมะขามเปี ยกมีกรดอินทรี ยหลายชนิด มีรสเปรี้ ยว จะช่วยกด ์ ั เสมหะให้หลุดออก จึงทําให้ระงับอาการไอได้© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 7 ้
  8. 8. http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_15_4.htm http://blog.eduzones.com/wanwan/15775 http://www.chuankin.com/properties.php© Copyright 2012. The legend of papaya salad : Create by Girl group from Koksipittayasan School. Khon Kean Thailand. หนา 8 ้

×