ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

on

 • 3,003 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,003
Views on SlideShare
3,003
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
67
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Document Transcript

 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จัดทําโดย สํ านักงานเขตพืนการศึกษา ้
 • สารบัญ หน้ากําหนดการสอนหน่ วยที่ 1 เรื่อง มารู้จักกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ จํานวน 7 ชั่วโมง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง งานที่จาเป็ นต้องใช้โปรแกรมคํานวณ ํ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง การเรี ยกใช้โปรแกรม Excel แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง ส่ วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Excel แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การใช้เมนูและแถบเครื่ องมือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง เวิร์กบุกและเวิร์กชีต ๊ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง การปิ ดแฟ้ มและออกจากโปรแกรมหน่ วยที่ 2 เรื่อง การทํางานกับเวิร์กชีต จํานวน 12 ชั่วโมง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ประเภทของข้อมูลในโปรแกรม Excel แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง การป้ อน การลบ และการแก้ไข แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง คําสั่งยกเลิกและทําซํ้า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การเลื่อนเวิร์กชีต แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง การย้ายและคัดลอก แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง การจัดการแถว คอลัมน์ และเซลล์หน่ วยที่ 3 เรื่อง การจัดรู ปแบบข้ อมูล จํานวน 12 ชั่วโมง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง การจัดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง การกําหนดรู ปแบบตัวอักษร แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท่ี 3 เรื่ อง การวางตําแหน่งข้อมูล แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท่ี 4 เรื่ อง การจัดรู ปแบบโดยใช้ AutoFormat แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง การกําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์และกลุ่มเซลล์ ั แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท่ี 6 เรื่ อง การตกแต่งเวิร์กชีต
 • หน่ วยที่ 4 เรื่อง สู ตรและฟังก์ ชั่น จํานวน 7 ชั่วโมง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง สู ตร แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง การใช้สูตรคํานวณเบื้องต้น แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง การใช้ฟังก์ชน ั่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การใช้งาน AutoSum แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง การสังพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์ ่หน่ วยที่ 5 เรื่อง การประยุกต์ เพือใช้ ในงานอาชีพ จํานวน 2 ชั่วโมง ่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง การประยุกต์เพื่อใช้งาน View slide
 • กําหนดการสอนกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่5 เวลา 40 ชัวโมง ่ ชื่อหน่วย สาระการเรี ยนรู ้ เวลา(ชัวโมง) ่หน่ วยที่ 1 เรื่อง งานที่จาเป็ นต้องใช้โปรแกรมคํานวณ ํ 1มารู ้จกกับโปรแกรม ัตารางงานกันเถอะ การเรี ยนใช้โปรแกรม Excel 1 ส่ วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Excel 1 การใช้เมนูและแถบเครื่ องมือ 2 เวิร์กบุกและเวิร์กชีต ๊ 1 การปิ ดแฟ้ มและออกจากโปรแกรม 1หน่ วยที่ 2 เรื่อง ประเภทของข้อมูลในโปรแกรม Excel 2การทํางานกับเวิร์กชีต การป้ อน การลบ และการแก้ไข 2 คําสังยกเลิกและทําซํ้า ่ 2 การเลื่อนเวิร์กชีต 2 การย้ายและคัดลอก 2 การจัดการแถว คอลัมน์ และเซลล์ 2หน่ วยที่ 3 เรื่อง การจัดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต 2การจัดรู ปแบบข้อมูล การกําหนดรู ปแบบตัวอักษร 2 การวางตําแหน่งข้อมูล 2 การจัดการแบบโดยใช้ AutoFormat 2 การกําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์และกลุ่มเซลล์ ั 2 การตกแต่งเวิร์กชีต 2 View slide
 • กําหนดการสอนกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่5 เวลา 40 ชัวโมง ่ ชื่อหน่วย สาระการเรี ยนรู ้ เวลา(ชัวโมง) ่ หน่ วยที่ 4 เรื่อง สูตร 1 สูตรและฟังก์ชน ั่ การใช้สูตรคํานวณเบื้องต้น 2 การใช้ฟังก์ชน ั่ 2 การใช้งาน AutoSum 1 การสังพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์ ่ 1 หน่ วยที่ 5 เรื่อง การประยุกต์เพื่อใช้งาน 2การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ รวม 40
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 1 เรื่ อง มารู ้จกกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ ั เวลาเรี ยน 7 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง งานที่จาเป็ นต้องใช้โปรแกรมคํานวณ ํ เวลาเรี ยน 1 ชัวโมง่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ ลักษณะของงานที่จาเป็ นต้องใช้โปรแกรมเพื่อคํานวณ ํผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานได้สาระการเรียนรู้ ลักษณะงานสําหรับโปรแกรมคํานวณประเภทโปรแกรมตารางงาน เช่น การเก็บข้อมูลและต้องการประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ หรื อข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็ นต้องคํานวณเช่น ํการบวก ลบ คูณ หาร หรื อการหาค่าเฉลี่ยต่าง ๆกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู แจกใบงานให้นกเรี ยนคนละ 1 แผ่น ั ํ 2. ให้นกเรี ยนคํานวณหาค่าต่าง ๆ ตามที่ได้กาหนดให้ในใบงานโดยกําหนดเวลา ั ํ ่ ั เพื่อให้นกเรี ยนทําตามเวลาที่กาหนด (การกําหนดเวลาขึ้นอยูกบความสามารถของ ั แต่ละสถานการณ์) 3. ครู สงเกตการคํานวณของนักเรี ยนเพื่อถามเน้นเวลาว่าเสร็ จหรื อยัง เวลาจะหมดแล้ว ั
 • 4. เมื่อหมดเวลา ครู ถามนักเรี ยนต่อว่าเหนื่อยหรื อไม่ เสร็ จหรื อเปล่า และบอกนักเรี ยน คอมพิวเตอร์มีโปรแกรมประเภทหนึ่งที่สามารถคํานวณให้เราได้โดยที่เราไม่ตอง ้ มาคํานวณเอง เพียงแค่ใส่ ตวเลขและสิ่ งที่เราต้องการคํานวณโปรแกรมจะคํานวณ ั ให้เราทั้งหมด โปรแกรมนี้เรี ยกกว่าโปรแกรมตารางงาน หรื อ โปรแกรมตาราง คํานวณ ซึ่ งโปรแกรมที่เราจะได้เรี ยนต่อไปนี้ คือ โปรแกรม Microsoft Excel เป็ น โปรแกรมที่ทางานเกี่ยวกับตารางคํานวณ ํสื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบงาน เรื่ อง การคํานวณเบื้องต้น 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจผลสําเร็จของใบงาน 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่ อง การคํานวณเบื้องต้น - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง………………………………………………
 • ………../…………./…………. ใบงาน เรื่อง การคํานวณเบืองต้ น ้ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนคํานวณยอดการขายสิ นค้าจากข้อมูลต่อไปนี้ ั ลําดับที่ รายการ ยอดขาย1 ยอดขาย2 ยอดขาย3 รวมยอดขาย 1 ยาสี ฟันคอลเกต 345 342 452 2 ยาสี ฟันใกล้ชิด 234 345 670 3 ยาสี ฟันดอกบัวคู่ 568 678 980 4 สบู่แคร์ 909 908 648 5 สบู่จอห์นสัน 234 765 653 6 สบู่นกแก้ว 345 654 123 7 สบู่ปาล์มโอลีฟ 543 356 458 8 สบู่เดทตอล 123 780 789 9 แชมพูแฟช่า 678 843 980 10 แชมพูซนซิ ล ั 900 126 752 11 แชมพูคาโอ 987 589 342 12 บรี ส 789 678 456 13 เปา 657 345 675 14 โอโม 345 234 427 15 แฟ้ บ 234 678 890 รวมยอดทั้งสิ้ น 1. หาผลรวมยอดขาย คือ ยอดขาย 1 + ยอดขาย 2 + ยอดขาย 3 2. หารวมยอดทั้งสิ้ น คือ ผลรวมยอดขายแต่ละยอดขายและรวมยอดขาย
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… )
 • ………. / …………… / ………. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 1 เรื่ อง มารู ้จกกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ ั เวลาเรี ยน 7 ชัวโมง่แผนการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่ อง การเรี ยกใช้โปรแกรม Excel เวลาเรี ยน 1 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การเรี ยกใช้งานโปรแกรม Excelผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถเข้าสู่ โปรแกรม Excel ได้ถูกต้องสาระการเรียนรู้ วิธีการเรี ยกใช้งานโปรแกรม Excelกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ให้นกเรี ยนเตรี ยมความพร้อมเพื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ั 2. แจกใบความรู ้ เรื่ อง การเข้าสู่โปรแกรม Excel เพื่อให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั 3. เมื่อเครื่ องพร้อม ครู ให้นกเรี ยนปฏิบติตามใบความรู ้ ั ั 4. ครู สงเกตพฤติกรรมการฝึ กปฏิบตินกเรี ยน ั ั ั 5. ให้นกเรี ยนทําแบบฝึ กหัด เรื่ อง วิธีการเข้าสู่ โปรแกรม Excel ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้เรื่ อง การเข้าสู่โปรแกรม Excel 2. แบบฝึ กหัด เรื่ อง วิธีการเข้าสู่ โปรแกรม Excel 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง วิธีการเข้าสู่ โปรแกรม Excel - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง………………………………………………
 • ………../…………./…………. ใบความรู้ เรื่อง การเรียกใช้ งานโปรแกรม Microsoft Excel ก่อนเริ่ มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อสร้างการนําเสนองานต่าง ๆ เราจําเป็ นต้องรู ้วิธีการเรี ยกใช้งาน ที่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพขั้นตอนการเรียกใช้ โปรแกรม หลักจากที่เราเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ข้ ึนมาแล้ว การเรี ยกใช้งานโปรแกรมมีข้ นตอนดังต่อไปนี้ ั 1. คลิกที่ปุ่ม ่ ที่อยูบนทาสก์บาร์ (Taskbar) 2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่คาว่า Programs ํ 3. คลิกเลือกคําสัง ่ Microsoft Excel ดังรู ปต่อไปนี้
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง วิธีการเข้ าสู่ โปรแกรม Microsoft Excelชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง .ให้นกเรี ยนเขียนขั้นตอนการเข้าสู่ โปรแกรมตั้งแต่เริ่ มต้นเป็ นลําดับขั้นตอน ั1. จงเขียนวิธีการเข้าสู่ โปรแกรม Excel แบบเป็ นขั้นตอน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Excel...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… )
 • ………. / …………… / ………. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 1 เรื่ อง มารู ้จกกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ ั เวลาเรี ยน 7 ชัวโมง่แผนการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่ อง ส่ วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Excel เวลาเรี ยน 1 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ ส่ วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Excelผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนบอกส่ วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Excel ได้ถูกต้องสาระการเรียนรู้ ส่ วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Excel แบบแสดงชื่อเรื่ อง แถบเมนู เครื่ องมือไม้บรรทัด เมนูควบคุม ปุ่ มมุมมอง แถบแสดงสถานะ แถบเลื่อน พื้นที่สาหรับพิมพ์เอกสาร ํพื้นที่สาหรับการเลือก ตําแหน่งการพิมพ์ ตัวชี้เมาส์ ํกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ให้นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ั 2. ให้นกเรี ยนเข้าสู่ โปรแกรม Excel ั ั 3. ครู แจกใบความรู ้ เรื่ อง ส่ วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel ให้กบ นักเรี ยนเพื่อให้ดูประกอบกับหน้าจอของเครื่ องคอมพิวเตอร์
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้ เรื่ อง ส่ วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2. แบบฝึ กหัด เรื่ อง ส่ วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด 1.1 สังเกตการ 1.1.1 การฟัง 1.1.2 การตอบคําถาม 1.2 ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง ส่ วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • ใบความรู้ เรื่อง ส่ วนประกอบหน้ าจอของโปรแกรม Microsoft Excel1. แถบแสดงชื่อเรื่ อง (Title Bar) แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อแฟ้ มที่กาลังใช้งานอยู่ ํ2. เมนูควบคุม (Control Menu) ใช้สาหรับควบคุมขนาดของหน้าต่างโปรแกรม ํ ่3. แถบเมนู (Menu Bar) แสดงรายการคําสังหลักที่อยูในรู ปแบบของเมนู คลิกเมื่อต้องการใช้ ่4. แถบเครื่ องมือ (Toolbars) เก็บคําสังที่ใช้บ่อย ๆ ในรู ปของปุ่ มเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย ่5. Formula Bar ใช้สาหรับป้ อนและแสดงชื่อเซลล์ ข้อมูล สู ตร และฟังก์ชน ในส่ วนที่เลือก ํ ั่6. Column Name ใช้แสดงชื่อของคอลัมน์ในเวิร์กชีต ใน 1 เวิร์กชีต มีท้ งหมด 256 คอลัมน์ ั7. Row Number ใช้แสดงหมายเลขของแถวในเวิร์กชีต 1 เวิร์กชีต มี 65,536 แถว8. แถบเลื่อน (Scroll Bar) ใช้สาหรับเลื่อนดูหน้าเอกสารที่ไม่สามารถแสดงได้ในหน้าเดียว ํ ซึ่ งสามารถเลื่อนได้ท้ งบน ล่าง ซ้าย ขวา ั9. Status Bar แสดงสถานะการทํางานของโปรแกรม Excel ่10. Sheet Tab หรื อป้ ายชื่อ เป็ นส่ วนที่ใช้บอกชื่อของเวิร์กชีตต่าง ๆ ที่อยูในเวิร์กบุก ๊
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง ส่ วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excelชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…...ชั้ นประถมศึกษาปี ที่.........คําชี้แจง จงบอกส่ วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Excel ตามตําแหน่งของหมายเลข ให้ถูกต้องที่สุดหมายเลข 1 ................................................................................................................................หมายเลข 2 ................................................................................................................................หมายเลข 3 ................................................................................................................................หมายเลข 4 ................................................................................................................................หมายเลข 5 ................................................................................................................................หมายเลข 6 ................................................................................................................................หมายเลข 7 ................................................................................................................................หมายเลข 8 ................................................................................................................................หมายเลข 9 ................................................................................................................................หมายเลข 10...............................................................................................................................
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 1 เรื่ อง มารู ้จกกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ ั เวลาเรี ยน 7 ชัวโมง่แผนการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่ อง การใช้เมนูและแถบเครื่ องมือ เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ เมนูและแถบเครื่ องมือมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถเลือกใช้คาสังจากเมนูและแถบเครื่ องมือได้ ํ ่สาระการเรียนรู้ การเรี ยกคําสังจากเมนูและแถบเครื่ องมือมาตรฐาน และแถบเครื่ องมือจัดรู ปแบบ ่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ให้นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ั 2. ให้นกเรี ยนเข้าสู่ โปรแกรม Microsoft Excel ั 3. ครู บอกปั ญหาให้นกเรี ยนฟังว่า บางครั้งการใช้โปรแกรม มีปัญหาเรื่ อง ั การเรี ยกใช้งานคําสังจากเมนูและแถบเครื่ องมือ เนื่ องจากคําสังในแถบเครื่ องมือ ่ ่ มีหลายคําสัง แต่ละคําสังทําหน้าที่แตกต่างกันออกไป ่ ่ 4. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้เกี่ยวกับการใช้เมนูและแถบเครื่ องมือ ั 5. ให้นกเรี ยนทําแบบฝึ กหัด เรื่ อง คําสังในแถบเครื่ องมือ ั ่
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้ เรื่ อง การใช้เมนูและแถบเครื่ องมือ 2. แบบฝึ กหัด เรื่ อง คําสังในแถบเครื่ องมือ ่ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด 1.1 สังเกตการ 1.1.1 การฟัง 1.1.2 การตอบคําถาม 1.2 ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง คําสังในแถบเครื่ องมือ ่ - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • ใบความรู้ เรื่อง การใช้ เมนูและแถบเครื่องมือแถบเมนู (Menu Bar) แถบเมนูเป็ นที่เก็บคําสังทั้งหมดของโปรแกรม การเรี ยกใช้งานแถบเมนูทาได้โดยการ ่ ํเลื่อนเมาส์มาว่างที่ชื่อเมนูที่ตองการเปิ ด แล้วเลื่อนเมาส์ไปตามรายการคําสัง เมื่อต้องการใช้ ้ ่คําสังใด ๆ ก็ให้คลิกเมาส์ที่คาสังนั้น โปรแกรมก็จะทําการเรี ยกใช้งานคําสังนั้น ๆ ถ้าคําสังนั้น ่ ํ ่ ่ ่ ่มีเมนูยอย ๆ โปรแกรมก็จะแสดงรายการคําสังย่อย ๆ ออกมาให้เลือกต่อไป ่ โปรแกรมเวิร์ดทุกรุ่ น จะมีแถบเมนูคล้าย ๆ กันคือ แฟ้ ม, แก้ไข, มุมมอง, แทรก,รู ปแบบ, เครื่ องมือ, ข้อมูล, หน้าตาง, วิธีใช้ แต่ละเมนูมีคาสังการใช้งานแตกต่างกันออกไป ํ ่แถบเครื่องมือ (Toolbars) แถบเครื่ องมือ เป็ นสัญลักษณ์ (Icon) ที่ใช้แทนคําสังต่าง ๆ แถบเครื่ องมือที่โปรแกรม ่ ั ั ่ได้จดเตรี ยมไว้ให้น้ นมีอยูมากมายหลายชุดด้วยกัน แต่แถบเครื่ องมือเหล่านี้ จะไม่ได้ถูกแสดงให้เห็นทั้งหมดในโปรแกรมเวิร์ด จะแสดงเพียง 2 ชุด ที่ใช้งานประจํา คือ มาตรฐาน และจัดรู ปแบบ ซึ่ งมีรายการคําสังต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ่แถบเครื่องมือ มาตรฐาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24ลําดับที่ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย หน้ าที่1 New สร้าง การเปิ ดเวิร์กบุกใหม่ หรื อแฟ้ มใหม่ ๊2 Open เปิ ด เปิ ดเวิร์กบุ๊กเดิมที่เคยมีการบันทึกไว้3 Save บันทึก บันทึกเวิร์กบุ๊กลงดิสก์4 Print พิมพ์ พิมพ์เอกสารออกทางเครื่ องพิมพ์แบบด่วน5 Printer Preview ภาพก่อนพิมพ์ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
 • ลําดับที่ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย หน้ าที่6 Spelling&Gamma สะกดและไวยากรณ์ ตรวจสอบการสะกดคําและไวยากรณ์7 Toggle E/T สลับตัวอักษร สลับตัวอักษรระหว่างภาษาอังกฤษ/ไทย8 Thai Dictionary พจนานุกรม เปิ ดพจนานุกรมในเครื่ อง9 Cut ตัด ลบข้อความที่เลือก10 Copy คัดลอก คัดลอกข้อความที่เลือกเก็บในคลิปบอร์ ด11 Paste วาง วางข้อความที่เก็บในคลิปบอร์ด12 Format Paste วางรู ปแบบ นํารู ปแบบมาวาง13 Undo เลิกทํา ่ ยกเลิกคําสั่งรายการที่ผานมา14 Redo ทําซํ้า ทําคําสังที่ถกยกเลิกอีกครั้ง ่ ู15 Hyperlink แทรกการเชื่อมโยง สร้างตําแหน่งที่ตองการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น ้16 Web Toolbar แถบเครื่ องมือ Web แสดง/ซ่อน แถบเครื่ องมือ Web17 Auto SUM ผลรวมอัตโนมัติ คํานวณผลรวมอัตโนมัติ18 Function วางฟังก์ชน ั่ สร้างฟังก์ชนด้วยผูวิเศษ ั่ ้19 Sort Ascending เรี ยงลําดับมากไปน้อย การเรี ยงลําดับข้อมูลจากมากไปน้อย20 Sort Descending เรี ยงลําดับน้อยไปมาก การเรี ยงลําดับข้อมูลจากน้อยไปมาก21 Chart Wizard ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ สร้างแผนภูมิดวยผูวิเศษ ้ ้22 Map แผนที่ ใช้สาหรับแทรกแผนที่ ํ23 Drawing รู ปวาด แสดง/ซ่อนแถบเครื่ องมือวาดรู ป24 Zoom ย่อ/ขยาย การย่อและการขยายขนาดเอกสารในการมอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ลําดับที่ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย หน้ าที่1 Font แบบอักษร เปลี่ยนแบบของตัวอักษร2 Font Size ขนาดอักษร เปลี่ยนขนาดของตัวอักษร3 Bold ตัวหนา กําหนดให้ตวอักษรเป็ นตัวหนา ั4 Italic ตัวเอียง กําหนดให้ตวอักษรเป็ นตัวเอียง ั5 Underline ขีดเส้นใต้ กําหนดให้ตวอักษรมีขีดเส้นใต้ ั6 Align Left จัดชิดซ้าย จัดข้อความชิดซ้าย
 • ลําดับที่ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย หน้ าที่7 Center กึ่งกลาง จัดข้อความให้อยูก่ ึงกลาง ่8 Align Right จัดชิดขวา จัดข้อความชิดขวา9 Justify จัดชิดขอบ จัดข้อความชิดขอบซ้ายและขอบขวา10 Thai Justify จัดคําแบบไทย จัดข้อความให้ชิดขอบซ้ายและขวาโดยมีการเพิ่ม ระยะห่างของตัวอักษร11 Merge &Center ผสานและจัดกลาง ผสานเซลล์และจัดข้อความกึ่งกลาง12 Currency สกุลเงินต่างประเทศ ใช้ลกษณะสกุลเงินต่างประเทศ ั13 Percent Style ลักษณะเปอร์เซ็นต์ ใช้ลกษณะเปอร์เซ็นต์ในเซลล์ ั14 Comma Style เครื่ องหมายจุลภาค กําหนดให้ปรากฏเครื่ องหมายจุลภาคในเซลล์15 Increase Decimal เพิ่มทศนิยม เพิ่มจํานวนทศนิยม16 Decrease Decimal ลดทศนิยม ลดจํานวนทศนิยม17 Decrease Indent ลดการเยื้อง เลื่อนย่อหน้าไปทางซ้าย 1 ชั้น18 Increase Indent เพิ่มการเยื้อง เลื่อนย่อหน้าไปทางขวา 1 ชั้น19 Border เส้นขอบ ั กําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์20 Fill Color เติมสี ั กําหนดสี ให้กบเซลล์ที่เลือก21 Font Color สี ตวอักษร ั ั กําหนดสี ให้กบตัวอักษรภายในเซลล์
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง คําสั่งในแถบเครื่องมือชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…...ชั้ นประถมศึกษาปี ที่.........คําชี้แจง ให้นกเรี ยนบอกชื่อของแถบเครื่ องมือและหน้าที่การใช้งานให้ถูกต้อง ั ชื่อเครื่ องมือ หน้าที่การใช้งาน
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 1 เรื่ อง มารู ้จกกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ ั เวลาเรี ยน 7 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่ อง เวิร์กบุกและเวิร์กชีต ๊ เวลาเรี ยน 1 ชัวโมง่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ เวิร์กบุกและเวิร์กชีต ๊ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนบอกส่ วนของเวิร์กบุกและเวิร์กชีตได้ถูกต้อง ๊สาระการเรียนรู้ ส่ วนที่เรี ยกว่าเวิร์กบุกและส่ วนที่เรี ยกกว่าเวิร์กชีต ๊กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ให้นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ั 2. ให้นกเรี ยนเข้าสู่ โปรแกรม Microsoft Excel ั 3. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื่ อง เวิร์กบุกและเวิร์กชีต ั ๊ 5. ให้นกเรี ยนทําแบบฝึ กหัด เรื่ อง เวิร์กบุกและเวิร์กชีต ั ๊
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้ เรื่ อง เวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีต 2. แบบฝึ กหัด เรื่ อง เวิร์กบุกและเวิร์กชีต ๊ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด 1.1 สังเกตการ 1.1.1 การฟัง 1.1.2 การตอบคําถาม 1.2 ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง เวิร์กบุกและเวิร์กชีต ๊ - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • ใบความรู้ เรื่อง เวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีตเวิร์กบุ๊ก เมื่อเริ่ มต้นใช้งานโปรแกรม Excel โปรแกรมจะทําการเปิ ดเวิร์กบุกใหม่เสมอ มีชื่อว่า ๊Book1 ซึ่ งเราสามารถจะทําการป้ อนข้อมูลต่าง ๆ ได้ทนที ซึ่ งชื่อของเวิร์กบุกจะเปลี่ยนได้กต่อ ั ๊ ็เมื่อมีการบันทึกข้อมูล เฉพาะฉะนั้นถ้าจะเปรี ยบเทียบ เวิร์กบุกก็เสมือนกับแฟ้ มข้อมูลนั้นเอง ๊ ่ส่ วนของเวิร์กบุกคือส่ วนที่อยูในกรอบดังภาพต่อไปนี้ ๊เวิร์กชีต ส่ วนเวิร์กชีต หมายถึงพื้นที่ในการทํางานซึ่ งประกอบด้วยแถวในแนวตั้งและแนวนอนซึ่ งในแต่ละเวิร์กบุกจะประกอบด้วยชีตดังภาพ ๊
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง เวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีติชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…...ชั้ นประถมศึกษาปี ที่.........คําชี้แจง จงบอกข้อแตกต่างระหว่างเวิร์กบุกกับเวิร์กชีต ๊เวิร์กบุก ๊........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เวิร์กชีต........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… )
 • ………../…………./…………. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 1 เรื่ อง มารู ้จกกับโปรแกรมตารางงานกันเถอะ ั เวลาเรี ยน 7 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่ อง การปิ ดแฟ้ มและออกจากโปรแกรม เวลาเรี ยน 1 ชัวโมง่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การปิ ดแฟ้ มข้อมูลและออกจากโปรแกรมผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถออกจากโปรแกรมได้อย่างถูกต้องสาระการเรียนรู้ การปิ ดแฟ้ มข้อมูลและออกจากโปรแกรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ให้นกเรี ยนเข้าสู่ โปรแกรม Excel ั 2. ให้นกเรี ยนพิมพ์ชื่อตัวเองพร้อมนามสกุล ั 3. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้เรื่ องการปิ ดแฟ้ มและออกจากโปรแกรม ั 4. ครู ให้นกเรี ยนฝึ กปฏิบติตามใบความรู ้ ั ั 5. ครู ตรวจสอบและประเมินการใช้งานคําสัง ่
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้ เรื่ อง การปิ ดแฟ้ มและออกจากโปรแกรม 2. ใบงาน เรื่ อง การปิ ดแฟ้ มและออกจากโปรแกรม 2. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการปฏิบติตามคําสังจากใบงาน ั ่ 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กประเมินผลกาเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง………………………………………………
 • ………../…………./…………. ใบความรู้ เรื่อง การปิ ดแฟมและออกจากโปรแกรม ้การปิ ดแฟม้ การปิ ดแฟ้ มเป็ นเพียงการปิ ดงานที่เรากําลังทํางานอยูเ่ ท่านั้น ยังไม่ได้ปิดโปรแกรมExcel ถ้ายังไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ก่อนโปรแกรมจะถามเพื่อให้บนทึกแฟ้ มหรื อไม่บนทึก ั ัหรื อยังไม่ปิดแฟ้ มนั้น การสังปิ ดแฟ้ มทําตามขั้นตอนดังนี้ ่ 1. คลิกที่เมนู แฟ้ ม 2. เลือกคําสังปิ ด หรื อ คลิกที่ปุ่มปิ ด จะปรากฎหน้าจอดังนี้ ่
 • การตอบคําถาม ถ้าตอบใช่ โปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อแฟ้ มเพื่อบันทึกข้อมูล ถ้าตอบไม่ แฟ้ มนี้ จะถูกปิ ดและข้อมูลจะหายไป ถ้าตอบยกเลิก โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าต่างเดิมเหมือนกับไม่ได้คาสังใด ๆ ํ ่การออกจากโปรแกรม มีข้นตอนการออกจากโปรแกรมดังนี้ ั 1. คลิกที่เมนู แฟ้ ม 2. เลือกคําสัง จบการทํางาน หรื อปุ่ ม ดังรู ปนี้ ่
 • ใบงาน เรื่อง การปิ ดแฟมและออกจากโปรแกรม ้คําชี้แจง ให้ นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่ งต่ อไปนี้ 1. ปิ ดแฟมข้ อมูล ้ 2. ออกจากโปรแกรม
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ปฏิบติการคําสังได้ถูกต้องในครั้งแรก 5 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ 3 คะแนน ั ่ เลขที่ ชื่อ – สกุล คําสัง ่ สรุ ป 1 2 รวม ผ่าน ไม่ผาน ่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แบบทดสอบชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้ นประถมศึกษาปี ที่……….คําชี้แจง ให้นกเรี ยนทําเครื่ องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุด ั1. โปรแกรม Excel เป็ นโปรแกรมประเภทใด ก. นําเสนองาน ข. พิมพ์เอกสาร ค. ตารางงาน ง. ฐานข้อมูล2. คําสังใดคือคําสังในการสร้างเวิร์กบุกใหม่ ่ ่ ๊ ก. ข. ค. ง.3. คําสังใดคือคําสังบันทึกข้อมูลลงดิสก์ ่ ่ ก. ข. ค. ง.4. คําสังใดคือคําสังในการคัดลอกที่เลือก ่ ่ ก. ข. ค. ง.5. การปิ ดแฟ้ มแตกต่างจากการปิ ดโปรแกรมอย่างไร ก. ไม่มีขอแตกต่างกัน ้ ข. เมื่อปิ ดแฟ้ มแล้วโปรแกรมจะปิ ดด้วย ค. ออกจากโปรแกรมแล้วข้อมูลแฟ้ มยังอยู่ ง. เมื่อปิ ดแฟ้ มแล้วโปรแกรมยังไม่ปิด
 • เฉลย 1.ก 2.ก 3.ค 4.ข 5.ง
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 2 เรื่ อง การทํางานกับเวิร์กชีต เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง ประเภทของข้อมูลในโปรแกรม Excel เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ ประเภทของข้อมูลต่าง ๆ ในโปรแกรม Excelผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรม Excelได้สาระการเรียนรู้ ประเภทข้อมูลแบบข้อความ ประเภทข้อมูลแบบตัวเลข ประเภทข้อมูลแบบวันที่และเวลา ประเภทข้อมูลแบบสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ถามนักเรี ยนว่านักเรี ยนชื่ออะไร โดยสุ่ มตัวอย่างประมาณ 5 คน แล้วครู จดชื่อไว้บนกระดานโดยเรี ยงลําดับจากคนที่ 1 ถึง คนที่ 5 แบบเป็ นลําดับ 2. ครู ถามนักเรี ยนต่อว่า วันนี้ วนอะไร และนักเรี ยนแต่ละคนได้เงินมาโรงเรี ยนกัน ั คนละกี่บาทแล้วจดบันทึก นักเรี ยนคนที่ 1 ถึงคนที่ 5 3. ครู ถามนักเรี ยนว่าแล้วจํานวนเงินทั้งหมดที่นกเรี ยนรวมกันได้เท่ากับเท่าไร ั โดยเรี ยนในรู ปของการบวกให้นกเรี ยนหาคําตอบ ั 4. ครู แจกใบความรู ้เรื่ อง ประเภทข้อมูลในโปรแกรม Excel
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้ เรื่ อง ประเภทข้อมูลในโปรแกรม Excel 2. ใบงาน เรื่ อง ประเภทข้อมูล 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจผลสําเร็จของใบงาน 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่ อง ประเภทข้อมูล - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • ใบความรู้ เรื่อง ประเภทข้ อมูลในโปรแกรม Excel การป้ อนข้อมูลลงในเซลล์ของเวิร์กชีต สามารถทําได้โดยการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์ไปยังตําแหน่งของเซลล์ที่ตองการ แล้วทําการป้ อนข้อมูลลงไป ซึ่ งข้อมูลที่เราได้ทาการป้ อนลง ้ ํไปนั้นจะสังเกตเห็นว่าจะมีขอมูลอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อความหรื อคําอธิ บาย และตัวเลขที่เป็ น ้ค่าของสิ่ งต่าง ๆ เช่น จํานวนเงิน จํานวนสิ นค้าในคลังสิ นค้า เป็ นต้น เราสามารถป้ อนข้อมูล ่ ัต่าง ๆ ลงในเซลล์สูงสุ ด 255 ตัวอักษร ซึ่ งขึ้นอยูกบวัตถุประสงค์ของข้อมูลนั้น ๆ ซึ่ งเราสามารถแบ่งประเภทของข้อมูลได้ดงต่อไปนี้ ั 1. ข้ อมูลประเภทข้ อความ (Label) ข้อมูลประเภทนี้จะเป็ นตัวอักษร ข้อความ หรื อตัวเลข ที่ไม่ได้ใช้ในการคํานวณ ซึ่ งในโปรแกรม Excel จะเรี ยกว่า Label ตัวอย่างเช่น สมุดโทรศัพท์ จะมีชื่อและหมายเลข หมายเลขโทรศัพท์เป็ นตัวเลขแต่ตวเลขนั้นไม่ได้ใช้ในการใน ัการคํานวณ เราจึงเรี ยกกว่าข้อความหรื อตัวอักขระทัว ๆ ไป ่ 2. ตัวเลข (Number) หมายถึง ข้อมูลที่นามาคํานวณได้ ตัวเลขในเวิร์กชีตของ ํโปรแกรม Excel มักจะเป็ นตัวเลขที่นามาใช้ในการคํานวณ เช่น ราคาสิ นค้า จํานวนเงิน ซึ่ ง ํสามารถนํามาคํานวณได้โดยการใช้เครื่ องหมายกับตัวเลขนั้นได้ เช่น เครื่ องหมาย +,−,×,÷
 • 3. ข้ อมูลเกียวกับวันทีและเวลา (Date & Time) เป็ นข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่ เดือน ่ ่ปี เวลา ซึ่ งอาจมีได้หลายรู ปแบบ ได้แก่ 03/02/05,3 เม.ย. 2548 และรู ปแบบอื่น ๆ 4. ข้ อมูลประเภทสู ตร (Formula) ข้อมูลชนิดสูตรจะสามารถคํานวณข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตองการออกมา เช่น สู ตรทางคณิ ตศาสตร์ การใส่ สูตรทางคณิ ตศาสตร์ ้สามารถทําได้โดยใส่ ตวเลขและเครื่ องหมายทางคณิ ตศาสตร์ลงไป เช่น =10+12 ซึ่ งจะให้ ัผลลัพธ์ออกมาเป็ น 22 ทันทีที่กดปุ่ ม <Enter> หรื อในรู ปแบบของสู ตรคํานวณ เช่น =A2 + A3 ่ซึ่ งผลรับที่ได้คือการนําอาค่าของตัวเลขที่อยูใน A2 รวมกับค่าของ A3
 • ใบงาน เรื่อง ประเภทของข้ อมูลชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง จากข้อมูลบนกระดาษในนักเรี ยนตามคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องที่สุด1. ข้อมูลใดคือข้อมูลประเภทข้อความ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ข้อมูลใดคือข้อมูลประเภทวันที่...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ข้อมูลใดคือข้อมูลประเภทตัวเลข...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. ข้อมูลใดคือข้อมูลประเภทสูตร............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 2 เรื่ อง การทํางานกับเวิร์กชีต เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่ อง การป้ อน ลบ และแก้ไขข้อมูล เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การป้ อน การลบ และการแก้ไขข้อมูลผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถป้ อนข้อมูล ลบ และแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม Excel ได้สาระการเรียนรู้ ่ ่ การป้ อนข้อมูลลงในเซลล์ การแก้ไขข้อมูลที่อยูในเซลล์ และการลบข้อมูลที่อยูในเซลล์กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ทบทวนข้อมูลเดิมจากการสอนครั้งที่แล้ว นันคือข้อมูลของนักเรี ยนทั้ง 5 คน ่ 2. ครู ถามนักเรี ยนเพิ่มอีก 5 คน เพื่อให้ขอมูลเพิ่มมากขึ้นจาก 5 คน เป็ น 10 คน ้ ั 3. ครู แจกแบบบันทึกข้อมูลให้กบนักเรี ยนเพื่อให้นกเรี ยนจดบันทึกข้อมูลลงในแบบ ั บันทึก 4. เมื่อได้ขอมูลครบแล้ว ครู ให้นกเรี ยนเข้าห้องปฏิบติการเพื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ้ ั ั แล้วเข้าสู่ โปรแกรม Microsoft Excel ให้พร้อม 5. ครู แจกใบความรู ้ เรื่ อง การป้ อน การแก้ไข และการลบข้อมูล
 • ํ 6. ให้นกเรี ยนพิมพ์ป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมให้ตรงกับที่กาหนดในแบบบันทึก ั 7. ให้นกเรี ยนปฏิบติตามคําสังในใบความรู ้ ั ั ่ 8. ครู สงเกตการฝึ กปฏิบติตามใบความรู ้และประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ั ัสื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้ เรื่ อง การป้ อน การลบ และการแก้ไขข้อมูล 2. ใบงาน เรื่ อง การป้ อน การลบ และการแก้ไขข้อมูล 3. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจผลสําเร็จของใบงาน 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่ อง การป้ อน การลบ และการแก้ไขข้อมูล - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ท่ีคาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • ใบงานแบบบันทึกชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนบันทึกข้อมูลจากที่ครู สอบถามลงในแบบบันทึกนี้ให้ถูกต้อง ั
 • ใบความรู้ เรื่อง การป้ อน การลบ และการแก้ ไขข้ อมูลการป้ อนข้ อมูล การป้ อนข้อมูลเราสามารถป้ อนข้อมูลลงไปในเซลล์ได้ถึง 32,000 ตัวอักษรในหนึ่งเซลล์ ซึ่ งวิธีป้อนทําได้ดงนี้ ั 1. เลื่อนเมาส์ไปยังตําแหน่งที่ตองการแล้วคลิกเมาส์ซ่ ึ งตามแบบใบงานนั้นเริ่ มต้นที่ ้ช่องที่ B แถวที่ 2 แล้วคลิกเมาส์ ่ 2. พิมพ์ขอมูลตามแบบใบงานแล้วกด Enter 1 ครั้งข้อมูลนั้นจะอยูในตําแหน่งเซลล์ ้ที่มีชื่อว่า B2 3. ถ้าต้องการเลื่อนไปยังตําแหน่งต่อไปสามารถเลื่อนโดยการใช้เมาส์เหมือนข้อที่ 1หรื อการใช้ลูกศร ←↑→↓ ที่คียบอร์ดก็ได้ ์ ให้ นักเรี ยนพิมพ์ ข้อมูลให้ ครบตามทีกาหนดในใบงาน ่ํการแก้ ไขข้ อมูล การแก้ไขข้อมูลที่ป้อนลงในเซลล์ สามารถปฏิบติได้หลายวิธีดงต่อไปนี้ ั ั • พิมพ์ขอความใหม่ท้ งหมด หมายถึง ให้พิมพ์ขอมูลใหม่ที่ถูกต้องทับลงไป ้ ั ้ ในเซลล์ที่ตองการแก้ไขได้ทนที ้ ั • ลบข้อมูลในเซลล์ให้เป็ นเซลล์ว่างโดยการใช้ปุ่ม <Delete> • เรี ยกข้อมูลที่ถูกลบทิ้งกลับคืนมาโดยการกด Ctrl + Z หรื อไปที่คาสัง Edit ํ ่ หรื อแก้ไข เลือก Undo หรื อยกเลิก • ใช้ปุ่มฟังก์ชน F2 ซึ่ งเรี ยกว่าการแก้ไข หรื อการดับเบิลคลิกที่เซลล์น้ นแล้ว ั่ ั แก้ไขข้อมูล ให้ แก้ ไขข้ อมูลคนที่ 9 โดยเปลียนชื่อเป็ น เด็กชายเริ งชัย เหง้ากอก ได้เงินมา 5 บาท ่
 • การลบข้ อมูลหรือ Clear ่ การลบข้อมูลที่อยูในเซลล์ หรื อช่วงของเซลล์ที่ทาการเลือกเอาไว้ ซึ่ งจะมีความ ํแตกต่างกับการกดปุ่ ม Delete บนแป้ นพิมพ์ การลบข้อมูลโดยใช้คาสังล้างเราสามารถที่จะลบ ํ ่ได้หลายรู ปแบบ เช่น ลบเฉพาะรู ปแบบของเซลล์ หรื อลบข้อคิดเห็น แต่ถาเรากดปุ่ ม Delete ้ ่เพื่อลบข้อมูล จะเป็ นการลบข้อมูลในเซลล์เท่านั้น แต่ไม่ได้ลบรู ปแบบที่อยูภายในเซลล์น้ น ัการล้างสามารถทําได้ดงนี้ ั 1. เลือกช่วงข้อมูลที่ตองการลบ ้ 2. เลือกคําสัง แก้ไข เลือก คําสัง ล้าง เลือกคําสัง ทั้งหมด ดังรู ป ่ ่ ่ ให้ ลบข้ อมูลคนที่ 6 – คนที่ 10
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. การเพิ่มข้อมูล 2. การแก้ไขข้อมูล 3. การลบข้อมูลข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 2 เรื่ อง การทํางานกับเวิร์กชีต เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่ อง คําสังยกเลิกและทําซํ้า ่ เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การยกเลิกคําสังและการทําซํ้าคําสัง ่ ่ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถใช้คาสังยกเลิกและทําซํ้าคําสังที่ยกเลิกได้ ํ ่ ่สาระการเรียนรู้ การยกเลิกคําสัง เพื่อให้งานกลับสู่สภาพเดิมก่อนการใช้คาสังล่าสุ ด และการทําซํ้า ่ ํ ่คําสังที่ยกเลิกไปแล้วล่าสุ ดเพื่อให้งานเป็ นไปตามคําสังที่สงครั้งสุ ดท้าย ่ ่ ั่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ทบทวนข้อมูลเดิมจากการสอนครั้งที่แล้ว นันคือข้อมูลของนักเรี ยนทั้ง 5 คน ่ 2. เมื่อได้ขอมูลครบแล้ว ครู ให้นกเรี ยนเข้าห้องปฏิบติการเพื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ้ ั ั แล้วเข้าสู่ โปรแกรม Microsoft Excel ให้พร้อม 3. ครู สงให้นกเรี ยนล้างข้อมูลทั้งหมด ั่ ั 6. ครู สงให้นกเรี ยนนําข้อมูลที่ลางกลับคืนเหมือนสภาพเดิม ั่ ั ้ 7. ครู แจกใบความรู ้ เรื่ อง การยกเลิกคําสังและการทําซํ้า ่ 8. ครู สงเกตการฝึ กปฏิบติตามใบความรู ้และประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ั ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้ เรื่ อง การยกเลิกคําสังและการทําซํ้า ่ 2. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ท่ีคาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • ใบความรู้ เรื่อง การยกเลิกคําสั่ ง และการทําซํ้า คําสัง ยกเลิก หรื อ Undo เป็ นคําสังที่ใช้ในการยกเลิกการกระทําใด ๆ บนเวิร์กชีต เช่น ่ ่การลบข้อความในเซลล์ทิ้งโดยไม่ได้ต้ งใจ และต้องการที่จะเรี ยกข้อความที่ถูกลบกลับคืนมา ัโปรแกรม Excel ได้เพิ่มความสามารถของคําสัง ยกเลิก ให้มากขึ้นด้วยความสามารถในการ ่จดจําคําสังต่าง ๆ ที่ได้สงไปแล้วย้อนหลังได้มากถึง 16 คําสัง โดยเราสามารถยกเลิกคําสังที่ ่ ั่ ่ ่กระทําไปแล้วได้มากถึง 16 คําสังด้วยกัน การยกเลิกคําสังที่ได้กระทําไปแล้ว สามารถปฏิบติ ่ ่ ัได้ดงต่อไปนี้ ั วิธีที่ 1 การใช้ คาสั่งจากเมนู ํ คลิกที่เมนู แก้ไข แล้วเลือกคําสัง ยกเลิก ล้าง ดังรู ปนี้ ่
 • การคลิกที่คาสังบนแถบเครื่ องมือ ดังรู ปนี้ ํ ่ แล้วเลือกคําสังที่ตองการ ่ ้ และอีกวิธีคือ การใช้คาสังจากแป้ นพิมพ์คือ Ctrl + Z ํ ่การทําซํ้า การทําซํ้าคือการใช้คาสังที่เคยยกเลิกไปแล้วให้สามารถทําคําสังนั้นอีกครั้ง ํ ่ ่
 • ใบงาน เรื่อง การยกเลิกคําสั่ ง และทําซํ้าชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนทําตามคําสังต่อไปนี้ ั ่ 1. ให้ลบข้อมูลคนที่ 1 2. ให้ลบข้อมูลทุกคนแบบล้างให้วาง ่ 3. ทําข้อมูลกลับมากเป็ นเหมือนเดิมทุกอย่าง
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. คําสังที่ 1 ่ 2. คําสังที่ 2 ่ 3. คําสังที่ 3 ่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 2 เรื่ อง การทํางานกับเวิร์กชีต เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่ อง การเลื่อนเวิร์กชีต เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การเลื่อนเวิร์กชีตผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถเลื่อนไปยังส่ วนต่าง ๆ ของเวิร์กชีต ได้สาระการเรียนรู้ การเลื่อนไปยังส่ วนต่าง ๆ ของเวิร์กชีต โดยการใช้เมาส์ และการใช้แป้ นพิมพ์กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ให้นกเรี ยนเข้าห้องปฏิบติการเพื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ั ั แล้วเข้าสู่ โปรแกรม Microsoft Excel ให้พร้อม 2. ครู อธิบายส่ วนต่าง ๆ ของเวิร์กชีต ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ คือ จํานวนแถว ในแนวตั้ง ซึ่ งเรี ยกว่า คอลัมน์ ประกอบด้วยทั้งหมด 256 คอลัมน์ จาก A ถึง IV และจํานวนแถวมีท้ งหมด 65,536 แถว ั 3. ครู แนะนําให้นกเรี ยนนักเรี ยนนําเมาส์ไปยังตําแหน่งต่าง ๆ แล้วคลิกเมาส์ เป็ นการ ั เลื่อนตําแหน่งวิธีที่ 1 และวิธีท่ี 2 คือ การใช้ปุ่มที่แป้ นพิมพ์ และการเลื่อนด้วยแถบ เลื่อนด้านข้างทั้งด้านบนล่าง และซ้ายขวา
 • 4. ครู ให้นกเรี ยนดูวดีโอประกอบ ั ี 5. ครู สงเกตการปฏิบติของนักเรี ยน ั ั 6. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง การเลื่อนเวิร์กชีตสื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. แบบฝึ กหัด การเลื่อนเวิร์กชีต 2. วีดีโอ เรื่ องการเลื่อนเวิร์กชีต 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง การเลื่อนเวิร์กชีต - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง การเลือนเวิร์กชีต ่ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง จงตอบคําถามต่อไปนี้ให้1. การเลื่อนเวิร์กชีต ประกอบด้วย กี่ส่วน อธิ บายให้ละเอียด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. การเลื่อนเวิร์กชีตสามารถเลื่อนได้ดวยวิธีการใดบ้าง ้..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 2 เรื่ อง การทํางานกับเวิร์กชีต เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่ อง การย้ายและคัดลอก เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การเลื่อนเวิร์กชีตผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถย้ายข้อมูลในเซลล์ได้ นักเรี ยนสามารถคัดลอกข้อมูลเพื่อเพิ่มจํานวนชุดข้อมูลได้สาระการเรียนรู้ การเลื่อนไปยังส่ วนต่าง ๆ ของเวิร์กชีต โดยการใช้เมาส์ และการใช้แป้ นพิมพ์กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ให้นกเรี ยนเข้าห้องปฏิบติการเพื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ั ั แล้วเข้าสู่ โปรแกรม Microsoft Excel ให้พร้อม 2. ครู ให้นกเรี ยนดูวดีโอประกอบเรื่ องการย้ายข้อมูลและการคัดลอกข้อมูล ั ี 3. ให้นกเรี ยนทําแบบฝึ กปฏิบติเรื่ อง การย้ายและการคัดลอกข้อมูล ั ั 4. ครู สงเกตและประเมินผลการปฏิบติของนักเรี ยน ั ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. แบบฝึ กหัด การย้ายและการคัดลอกข้อมูล 2. วีดีโอ เรื่ องการย้ายและการคัดลอกข้อมูล 3. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง การย้ายและการคัดลอกข้อมูล - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง การย้ ายและการคัดลอกข้ อมูลชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนทําตามคําสังต่อไปนี้ ั ่1. พิมพ์ขอมูลต่อไปนี้ลงในเซลล์ ้ เริ่ มพิมพ์จากคอลัมน์ B แถวที่ 2 A B C D E F 1 ตารางการเดินรถโดยสาร กรุ งเทพฯ-ชัยภูมิ 2 ลําดับที่ เวลาออก เวลาถึง เบอร์รถ ผูโดยสาร ้ 3 1 05.00 10.00 28 54 4 2 06.00 11.00 25 50 5 3 07.00 12.00 12 60 6 4 21.00 02.00 17 48 7 5 24.00 06.00 20 51 8 6 9 8 10 9 112. จากงานดังกล่าว ให้ยายข้อมูลการเดินลดจากลําดับที่ 4,5 เฉพาะเวลาออกและเวลาถึง ้ มาไว้ลาดับที่ 8,9 ํ3. ให้คดลอกลําดับที่ 3 เฉพาะเวลาออกและเวลาถึง มาไว้ที่ลาดับที่ 5 ั ํ4. เพิ่มข้อมูลลําดับที่ 4 เวลาออกคือ 06.30 เวลาถึง 11.30 เบอร์รถ 15 ผูโดยสาร 40 ้5. บันทึกข้อมูลโดยตั้งชื่อแฟ้ มว่า Move&Copy
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. รู ปแบบถูกต้อง 2. การใช้คาสังย้าย ํ ่ 3. การใช้คาสังคัดลอก ํ ่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 2 เรื่ อง การทํางานกับเวิร์กชีต เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่ อง การจัดการแถว คอลัมน์ และเซลล์ เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การจัดการแถว คอลัมน์ และเซลล์ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถย่อหรื อขยายเซลล์ได้ นักเรี ยนสามารถแทรกหรื อลบเซลล์ได้สาระการเรียนรู้ การย่อและขยายคอลัมน์ แถว การแทรกคอลัมน์ และการแทรกแถว การลบคอลัมน์และลบแถวกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ให้นกเรี ยนเข้าห้องปฏิบติการเพื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ั ั แล้วเข้าสู่ โปรแกรม Microsoft Excel ให้พร้อม 2. ครู ให้นกเรี ยนดูวดีโอประกอบเรื่ องการแทรก การลบ คอลัมน์ และแถว ั ี 3. ให้นกเรี ยนทําแบบฝึ กปฏิบติเรื่ อง การแทรก การลบ คอลัมน์ และแถว ั ั 4. ครู สงเกตและประเมินผลการปฏิบติของนักเรี ยน ั ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. แบบฝึ กหัด การแทรก การลบ คอลัมน์ และแถว 2. วีดีโอ เรื่ องการแทรก การลบ คอลัมน์ และแถว 3. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ท่ีคาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง การแทรก การลบ คอลัมน์ และแถว - แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง การแทรก การลบ คอลัมน์ และแถวชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนทําตามคําสังต่อไปนี้ ั ่1. พิมพ์ขอมูลต่อไปนี้ลงในเซลล์ ้ เริ่ มพิมพ์จากคอลัมน์ B แถวที่ 2 A B C D E F 1 ตารางการเดินรถโดยสาร กรุ งเทพฯ-ชัยภูมิ 2 ลําดับที่ เวลาออก เวลาถึง เบอร์รถ ผูโดยสาร ้ 3 1 05.00 10.00 28 54 4 2 06.00 11.00 25 50 5 3 07.00 12.00 12 60 6 7 21.00 02.00 17 48 7 8 24.00 06.00 20 51 8 9 102. ให้แทรกข้อมูลลําดับที่ 4-6 ระหว่าง 3 กับ โดยป้ อนข้อมูลดังนี้ 4 08.00 13.00 14 50 5 09.00 14.00 19 45 6 10.00 15.00 24 433. ให้ลบข้อมูลผูโดยสารออกโดยวิธีการลบใช้วิธีการลบทั้งคอลัมน์ ้ ั4. จัดขนาดของคอลัมน์ให้พอดีกบตัวอักษรที่มากที่สุดของแถว
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. รู ปแบบถูกต้อง 2. การย่อขยายคอลัมน์ 3. การแทรกและลบคอลัมน์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แบบทดสอบชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้ นประถมศึกษาปี ที่……….คําชี้แจง ให้นกเรี ยนทําเครื่ องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุด ั1. ประเภทข้อมูลในโปรแกรม Excel แบ่งออกเป็ นกี่ประเภทใหญ่ ๆ ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ สามารถนําตัวเลขไปคํานวณได้ ก. เงินเดือน 200 ข. ค่าไฟฟ้ า 300 ค. โทรศัพท์ 835148 ง. ค่าโทรศัพท์ 1503. แป้ นใดใช้สาหรับแก้ไขข้อมูลในเซลล์ ํ ก. F1 ข. F2 ค. F3 ง. F44. จํานวนคอลัมน์ใน Excel มีท้ งหมดกี่คอลัมน์ ั ก. 255 ข. 256 ค. 65,536 ง. 6,55655. ถ้าต้องการลบข้อมูลทั้งหมดควรเลือกคําสังใดต่อไปนี้ ่ ก. คลิกเมนูแก้ไข เลือกคําสังล้าง เลือกทั้งหมด ่ ข. คลิกเมนูแก้ไข เลือกคําสังล้าง เลือกรู ปแบบ ่ ค. กําหนดพื้นที่ในการลบแล้วกดปุ่ ม Delete ง. ไม่มีคาสังใดล้างได้ท้ งหมด ํ ่ ั
 • เฉลย 1.ง 2.ค 3.ข 4.ข 5.ก
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 3 เรื่ อง การจัดรู ปแบบข้อมูล เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง การจัดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การจัดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีตผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถกําหนดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีตได้สาระการเรียนรู้ การกําหนดรู ปแบบข้อมูล การจัดตําแหน่ง การกําหนดแบบอักษร การกําหนดกรอบและสีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ทบทวนเกี่ยวกับเรื่ องของเซลล์โดยการถามตอบกับนักเรี ยน 2. ครู ให้เข้าห้องปฏิบติการ เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ โปรแกรมให้เรี ยบร้อย ั 3. เปิ ดงานเดิมที่เคยบันทึกไว้ โดยเปิ ดแฟ้ ม Move&Copy 4. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้เรื่ อง การจัดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต ั 5. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง การจัดรู ปแบบข้อมูลบนเวิร์กชีต เพื่อให้นกเรี ยนจัดรู ปแบบ ั ตามแบบฝึ กหัดที่แจกให้ 6. ครู สงเกตและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังจากการปฏิบติของนักเรี ยน ั ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้ เรื่ อง การจัดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต 2. แบบฝึ กหัด เรื่ อง การจัดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต 3. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจผลสําเร็จของใบงาน 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่ อง การจัดรู ปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ดาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • ใบความรู้ เรื่อง การจัดรู ปแบบของข้ อมูลบนเวิร์กชีต การจัดรู ปแบบข้อมูลบนเวิร์กชีต คือ การปรับเปลี่ยนการแสดงผลในเวิร์กชีตให้ดูสวยงามและน่าสนใจมากยิงขึ้น โดยการเน้นจุดสําคัญหรื อข้อมูลที่สาคัญ ๆ เปลี่ยนแปลง ่ ํรู ปแบบของข้อมูลให้เหมาะสมเช่น ข้อมูลที่เป็ นตัวอักษร ตัวเลข หรื อ รู ปแบบของวันที่ในแบบต่าง ๆ หรื อจะทําการเพิ่มเติมเครื่ องหมายสกุลเงินต่าง ๆ เช่น ดอลลาร์ ($) บาท (฿) หรื อComm (,) และยังสามารถเปลี่ยนแบบอักษร สี อกษร และอื่น ๆ ซึ่ งการจัดรู ปแบบนี้ สามารถ ัจัดได้ 2 วิธีคือ 1. การจัดการด้ วยแถบเครื่องมือรู ปแบบ การจัดด้วยแถบเครื่ องมือเป็ นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัด โดยการใช้ปุ่มต่าง ๆ ที่ตองการ ้บนแถบเครื่ องมือได้ทนที แต่บางครั้งเราต้องการรู ปแบบที่แตกต่างจากในแถบเครื่ องมือ จึง ัจําเป็ นต้องกําหนดด้วยวิธีการที่ 2 2. การจัดรู ปแบบด้ วยคําสั่ งจากไดอะล็อกบ็อกซ์ การจัดรู ปแบบของข้อมูลด้วยวิธีน้ ี เหมาะสําหรับการจัดรู ปแบบข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนหรื อต้องการจัดรู ปแบบโดยมีการใส่ ลูกเล่นต่าง ๆ หลาย ๆ แบบ เพื่อดึงดูดความสนใจ ซึ่ งคําสังจะแบ่งออกเป็ น 6 แบบ ดังนี้ ่ 1. ตัวเลข (Number) ใช้ในการจัดรู ปแบบตัวเลขในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้เครื่ องหมายการกําหนดค่าในรู ปแบบต่าง ๆ ความถึงกําหนดข้อมูลในเป็ นในแบบที่ตองการ ้
 • 2. การจัดวาง (Alignment) ใช้ในการจัดลักษณะ การวางตําแหน่งของข้อมูล เช่น จัดข้อมูลให้อยู่ กึ่งกลาง ชิดซ้าย หรื อขวา ตลอดจนการวางแนว ของตัวข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ ดังรู ป3. แบบอักษร (Font) ใช้ในการกําหนดรู ปแบบของตัวอักษรและขนาดตัวอักษร ลักษณะของตัวอักษร การกําหนดสี ของตัวอักษร การกําหนดรู ปแบบพิเศษให้ตวอักษร เป็ นต้น ั 4. เส้นขอบ (Border) ใช้ในการกําหนดเส้นขอบ ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของเส้นขอบ ั และรู ปแบบการตีเส้นกรอบให้กบเซลล์5. ลวดลาย (Patterns) ใช้ในการกําหนดลวดลายและสี พ้ืนให้กบเซลล์และกลุ่ม ัเซลล์ 6. การป้ องกัน (Protection) ใช้ในการป้ องกันและรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลในเวิร์กชีต
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง การย้ ายและการคัดลอกข้ อมูลชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนทําตามคําสังต่อไปนี้ ั ่1. พิมพ์ขอมูลต่อไปนี้ลงในเซลล์ ้ เริ่ มพิมพ์จากคอลัมน์ B แถวที่ 2 A B C D E F 1 ตารางการเดินรถโดยสาร กรุ งเทพฯ-ชัยภูมิ 2 ลําดับที่ เวลาออก เวลาถึง เบอร์รถ ผูโดยสาร ้ 3 1 05.00 10.00 28 54 4 2 06.00 11.00 25 50 5 3 07.00 12.00 12 60 6 4 21.00 02.00 17 48 7 5 24.00 06.00 20 51 ่2. จากงานจัดให้อยูในรู ปแบบดังนี้ A B C D E F 1 ตารางการเดินรถโดยสาร กรุ งเทพฯ-ชัยภูมิ 2 ผูโดยสาร ลําดับที่ เวลาออก เวลาถึง เบอร์รถ ้ 3 1 05:00 10:00 28 54 4 2 06:00 11:00 25 50 5 3 07:00 12:00 12 60 6 4 21:00 02:00 17 48 7 5 24:00 06:00 20 51
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. รู ปแบบถูกต้อง 2. การกําหนดเส้นขอบและสี พ้ืน 3. การการจัดรู ปแบบข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 3 เรื่ อง การจัดรู ปแบบข้อมูล เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่ อง การกําหนดรู ปแบบอักษร เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การกําหนดรู ปแบบอักษรผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถกําหนดรู ปแบบอักษรได้สาระการเรียนรู้ การกําหนดรู ปแบบข้อมูล การจัดตําแหน่ง การกําหนดแบบอักษร การกําหนดกรอบและสีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ทบทวนเกี่ยวกับเรื่ องของเซลล์โดยการถามตอบกับนักเรี ยน 2. ครู ให้เข้าห้องปฏิบติการ เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ โปรแกรมให้เรี ยบร้อย ั 3. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง การจัดรู ปแบบอักษร เพื่อให้นกเรี ยนจัดรู ปแบบ ั ตามแบบฝึ กหัดที่แจกให้ 4. ครู สงเกตและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังจากการปฏิบติของนักเรี ยน ั ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. แบบฝึ กหัด เรื่ อง การจัดรู ปแบบอักษร 2. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจผลสําเร็จของใบงาน 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่ อง การจัดรู ปแบบอักษร - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ดาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง การจัดรู ปแบบอักษรชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนใช้คาสังต่าง ๆ ในการจัดรู ปแบบดังนี้ ั ํ ่1. การปรับขนาดและแบบอักษร2. การทําตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้3. การทําตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. การปรับขนาดและแบบอักษร 2. การทําตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ 3. การจัดชิดขอบต่าง ๆข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 3 เรื่ อง การจัดรู ปแบบข้อมูล เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่ อง การวางตําแหน่ง เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การวางตําแหน่งข้อความในเซลล์ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถวางตําแหน่งข้อมูลในเซลล์ได้เหมาะสมสาระการเรียนรู้ การวางตําแหน่ง การจัดข้อมูลชิดซ้าย ชิดขวา และการจัดกึ่งกลาง เพื่อให้ขอมูลอยูใน ้ ่ตําแหน่งที่เหมาะสมกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ทบทวนเกี่ยวกับเรื่ องการจัดรู ปแบบอักษรอีกครั้งเพื่อให้นกเรี ยนทบทวนความจํา ั 2. ครู ให้เข้าห้องปฏิบติการ เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ โปรแกรมให้เรี ยบร้อย ั 3. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง การจัดวางตําแหน่ง เพื่อให้นกเรี ยนจัดรู ปแบบ ั ตามแบบฝึ กหัดที่แจกให้ 4. ให้นกเรี ยนดูวีดีโอประกอบ เรื่ อง การวางตําแหน่งเซลล์ ั 5. ครู สงเกตและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังจากการปฏิบติของนักเรี ยน ั ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. แบบฝึ กหัด เรื่ อง การจัดวางตําแหน่งข้อมูล 2. วีดีโอ เรื่ อง การจัดวางตําแหน่งข้อมูล 3. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจผลสําเร็จของใบงาน 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง การจัดวางตําแหน่งข้อมูล - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ดาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง การจัดวางตําแหน่ งข้ อมูลชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนใช้คาสังต่าง ๆ ในการจัดรู ปแบบดังนี้ ั ํ ่1. จัดรู ปแบบให้เหมือนกับตัวอย่าง2. กําหนดเส้นขอบให้เหมือนกับตัวอย่าง3. กําหนดให้ตวเลขมีทศนิยม 2 ตําแหน่งและคันด้วยเครื่ องหมาย , ตัวเลข 3 หลัก ั ่
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. การจัดรู ปแบบ 2. การกําหนดเส้นขอบ 3. การกําหนดรู ปแบบตัวเลขข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 3 เรื่ อง การจัดรู ปแบบข้อมูล เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่ อง การจัดรู ปแบบโดยใช้ AutoFormat เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การจัดรู ปแบบโดยใช้ AutoFormatผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ่ี นักเรี ยนสามารถวางตําแหน่งข้อมูลโดยการใช้ AutoFormat ได้สาระการเรียนรู้ การจัดรู ปแบบด้วย AutoFormat ซึ่ งเป็ นรู ปแบบมาตรฐานที่มีมาพร้อมกับ Excel ซึ่ งสามารถเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมได้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ทบทวนเกี่ยวกับเรื่ องการจัดวางตําแหน่งอีกครั้งเพื่อให้นกเรี ยนทบทวนความจํา ั 2. ครู ให้เข้าห้องปฏิบติการ เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ โปรแกรมให้เรี ยบร้อย ั 3. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้เรื่ อง การใช้คาสังจัดรู ปแบบอัตโนมัติ ั ํ ่ 3. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง การใช้คาสังจัดรู ปแบบอัตโนมัติ เพื่อให้นกเรี ยนจัดรู ปแบบ ํ ่ ั ตามแบบฝึ กหัดที่แจกให้ 5. ครู สงเกตและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังจากการปฏิบติของนักเรี ยน ั ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. แบบฝึ กหัด เรื่ อง การใช้คาสังจัดรู ปแบบอัตโนมัติ ํ ่ 2. ใบความรู ้ เรื่ อง การใช้คาสังจัดรู ปแบบอัตโนมัติ ํ ่ 3. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจผลสําเร็จของใบงาน 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง การใช้คาสังจัดรู ปแบบอัตโนมัติ ํ ่ - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ดาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • ใบความรู้ เรื่อง การใช้ คาสั่ งจัดรู ปแบบอัตโนมัติ ํ การจัดรู ปแบบโดยการใช้คาสังจัดรู ปแบบอัตโนมัติน้ ี เหมาะสําหรับผูที่ไม่มีความ ํ ่ ้ชํานาญในการใช้โปรแกรม Excel ซึ่ งโปรแกรมจะมีรูปแบบเป็ นแบบสําเร็ จ เพื่อให้ผใช้ ู้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างสะดวก และมีแบบสวยงามเหมือนกับระดับมืออาชีพจัดทํา การเรี ยกใช้คาสังสามารถทําได้ดงนี้คือ ํ ่ ั 1. คลิกที่เมนู เลือกข้อมูลที่ตองการจัดรู ปแบบ ้ 2. เลือกคําสังจากเมนู รู ปแบบ แล้วเลือกคําสังย่อย รู ปแบบอัตโนมัติ จะปรากฎหน้าจอ ่ ่ดังภาพนี้
 • 3. เลือกรู ปแบบที่ตองการจากรายการต่าง ๆ ที่มีดงรู ป ้ ั4. เมื่อเลือกรู ปแบบได้แล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลง จะได้รูปแบบดังตัวอย่างนี้
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง การจัดรู ปแบบอัตโนมัติชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนจัดรู ปแบบได้มีลกษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้โดยใช้รูปแบบอัตโนมัติ ั ั
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. ข้อมูลถูกต้อง 2. การจัดตําแหน่งถูกต้อง 3. การเลือกรู ปแบบอัตโนมัติถูกต้องข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 3 เรื่ อง การจัดรู ปแบบข้อมูล เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง่แผนการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่ อง การกําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์และกลุ่มเซลล์ ั เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การกําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์และกลุ่มเซลล์ ัผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถกําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์และกลุ่มเซลล์ได้ ัสาระการเรียนรู้ การกําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์ และการกําหนดเส้นขอบให้กบกลุ่มเซลล์ ั ักระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ทบทวนเกี่ยวกับเรื่ อง การจัดรู ปแบบอัตโนมัติอีกครั้งเพื่อให้นกเรี ยนทบทวน ั ความจํา 2. ครู ให้เข้าห้องปฏิบติการ เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ โปรแกรมให้เรี ยบร้อย ั 3. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาดูวีดีโอ เรื่ อง การกําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์และกลุ่มเซลล์ ั ั 4. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง การกําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์และกลุ่มเซลล์ ั เพื่อให้นกเรี ยนจัดรู ปแบบ ตามแบบฝึ กหัดที่แจกให้ ั 5. ครู สงเกตและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังจากการปฏิบติของนักเรี ยน ั ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. แบบฝึ กหัด เรื่ อง การกําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์และกลุ่มเซลล์ ั 2. วีดีโอ เรื่ อง การกําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์และกลุ่มเซลล์ ั 3. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจผลสําเร็จของใบงาน 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง การกําหนดเส้นขอบให้กบเซลล์และกลุ่มเซลล์ ั - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ดาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง การกําหนดเส้ นขอบให้ กบเซลล์ และกลุ่มเซลล์ ัชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนจัดรู ปแบบเซลล์ให้มีลกษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ ั ั
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. รู ปแบบถูกต้อง 2. การกําหนดเส้นแนวตั้งถูกต้อง 3. การกําหนดเส้นแนวนอนถูกต้องข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 3 เรื่ อง การจัดรู ปแบบข้อมูล เวลาเรี ยน 12 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่ อง การตกแต่งเวิร์กชีต เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การตกแต่งเวิร์กชีตผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถตกแต่งเวิร์กชีตเพื่อให้งานเหมาะสมได้ดียงขึ้น ิ่สาระการเรียนรู้ ั การกําหนดสี ลวดลายและสี ให้กบพื้นหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ทบทวนเกี่ยวกับเรื่ อง การกําหนดเส้นขอบ อีกครั้งเพื่อให้นกเรี ยนทบทวน ั ความจํา 2. ครู ให้เข้าห้องปฏิบติการ เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ โปรแกรมให้เรี ยบร้อย ั ั 3. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาดูวีดีโอ เรื่ อง การกําหนดลวดลายและสี ให้กบพื้นหลัง ั ั 4. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง การกําหนดลวดลายและสี ให้กบพื้นหลัง เพื่อให้นกเรี ยนจัดรู ปแบบ ตามแบบฝึ กหัดที่แจกให้ ั 5. ครู สงเกตและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังจากการปฏิบติของนักเรี ยน ั ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ ั 1. แบบฝึ กหัด เรื่ อง การกําหนดลวดลายและสี ให้กบพื้นหลัง ั 2. วีดีโอ เรื่ อง การกําหนดลวดลายและสี ให้กบพื้นหลัง 3. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจผลสําเร็จของใบงาน 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล ั - แบบฝึ กหัด เรื่ อง การกําหนดลวดลายและสี ให้กบพื้นหลัง - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ดาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง การกําหนดลวดลายและสี ให้ กบพืนหลัง ั ้ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนจัดรู ปแบบเซลล์ให้มีลกษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ ั ั
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. การกําหนดเส้นขอบ 2. การกําหนดสี พ้ืน 3. การกําหนดลวดลายข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แบบทดสอบชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้ นประถมศึกษาปี ที่……….คําชี้แจง ให้นกเรี ยนทําเครื่ องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุด ั1. การจัดรู ปแบบข้อมูลสามารถปฏิบติได้กี่วิธี ั ก. 1 วิธี ข. 2 วิธี ค. 3 วิธี ง. 4 วิธี2. การจัดรู ปแบบวิธีใดสะดวกที่สุด ก. การใช้คาสังจากเมนูมาตรฐาน ํ ่ ข. การใช้เครื่ องมือจากแถบมาตรฐาน ค. การใช้คาสังจากเมนูจดรู ปแบบ ํ ่ ั ง. การใช้เครื่ องมือจากแถบจัดรู ปแบบ3. การใช้คาสังจัดรู ปแบบอัตโนมัติคืออะไร ํ ่ ก. ผูใช้ตองกําหนดรู ปแบบไว้ก่อนแล้วเรี ยกใช้งานทีหลัง ้ ้ ข. เลือกใช้คาสังจากโปรแกรม Word ํ ่ ค. เลือกใช้คาสังที่มาพร้อมกับโปรแกรม Excel ํ ่ ง. ไม่มีขอถูก ้ ่4. การกําหนดสี และลวดลายพื้นหลังอยูในคําสังใด ่ ก. เมนูรูปแบบ ข. รู ปแบบเซลล์ ค. เลือกรายการ ง. เส้นขอบ5. ถ้าต้องการใช้ก่ ึงกลางระหว่างเซลล์หลาย ๆ เซลล์ใช้คาสังใด ํ ่ ก. ข. ค. ง.
 • เฉลย 1.ข 2.ง 3.ค 4.ข 5.ก
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 4 เรื่ อง สู ตรและฟังก์ชนั่ เวลาเรี ยน 7 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง สู ตร เวลาเรี ยน 1 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ ความรู ้ทวไปเกี่ยวกับสู ตร ่ัผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของสูตรและการใช้เครื่ องหมายได้ถูกต้องสาระการเรียนรู้ สู ตรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในโปรแกรม Excelกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนเลยใช้เครื่ องคิดเลขหรื อไม่ 2. โปรแกรม Excel เป็ นโปรแกรมที่ทางานเหมือนกับเครื่ องคิดเลข ที่ทาได้ดีกว่า ํ ํ เช่น เมื่อเราต้องการใช้รูปแบบการคํานวณแบบเดิม เราก็เปลี่ยนแค่ตวเลข ั โปรแกรมจะคํานวณตามที่เราได้ใส่ สูตรไว้แล้ว 3. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื่ อง สู ตร ั 5. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง สู ตร เพื่อให้นกเรี ยนทําแบบฝึ กหัด ั 6. ครู สงเกตและบันทึกพฤติกรรม ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้ เรื่ อง สู ตร 2. แบบฝึ กหัด เรื่ อง สู ตร 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่ อง สู ตร - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • ใบความรู้ เรื่อง การจัดรู ปแบบของข้ อมูลบนเวิร์กชีต สู ตรในโปรแกรม Excel หมายถึง โจทย์หรื อการคํานวณต่าง ๆ เช่น 25+15+8 หรื อ=B9-C4+D5 เป็ นต้น เมื่อเราป้ อนสู ตรคํานวณในตารางเวิร์กชีตให้ใช้เครื่องหมาย = (เท่ ากับ)นําหน้ าสู ตรเสมอ มิฉะนั้นโปรแกรม Excel จะถือว่ าสิ่งที่ปอนนั้นเป็ นข้ อมูลธรรมดาที่ไม่ ใช่ ้สู ตร เครื่ องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในโปรแกรม Excel มีดงนี้ ั สั ญลักษณ์ ความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร ^ ยกกําลัง % เปอร์เซ็นต์ () วงเล็บ
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง สู ตรชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนทําตามคําสังต่อไปนี้ ั ่1. สู ตรหมายถึงอะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. เครื่ องหมายใดที่ตองใช้นาหน้าทุกครั้งเมื่อต้องการป้ อนสูตร ้ ํ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. จงบอกความหมายของเครื่ องหมายต่อไปนี้ + ความหมาย ........................................................................................ - ความหมาย ........................................................................................ / ความหมาย ........................................................................................ * ความหมาย ........................................................................................ ^ ความหมาย ........................................................................................ ( ) ความหมาย ........................................................................................ % ความหมาย ........................................................................................
 • แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. ความสนใจในหาความรู ้ 2. การตอบคําถามถูกต้อง 3. ความกระตือรื อร้นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 4 เรื่ อง สู ตรและฟังก์ชนั่ เวลาเรี ยน 7 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่ อง การใช้สูตรคํานวณเบื้องต้น เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การใช้สูตรคํานวณเบื้องต้นผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถใช้สูตรคํานวณเบื้องต้นได้สาระการเรียนรู้ การใช้สูตรคํานวณเบื้องต้น เช่น การบวก การลบ การคูณ การหารและการหาค่าร้อยละกระบวนการจัดการเรียนรู้ ั 1. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง การใช้สูตรคํานวณเบื้องต้นให้กบนักเรี ยน 2. ครู ให้นกเรี ยนคํานวณโดยการตั้งโจทย์ตามแบบทดสอบที่ 1 ั 3. และครู ให้นกเรี ยนคํานวณโดยการใช้เครื่ องคิดเลข จากโปรแกรม Calculator ั 4. ครู ให้นกเรี ยนดูวดีโอ เรื่ อง การใช้สูตรคํานวณเบื้องต้นจาก CAI ั ี 5. ครู ต้ งโจทย์ตามแบบทดสอบที่ 2 ั 6. ครู สงเกตและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. แบบทดสอบที่ 1 2. แบบทดสอบที่ 2 3. วีดีโอ เรื่ อง การใช้สูตรคํานวณเบื้องต้น 3. แบบประเมินผลเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่ อง การใช้สูตรคํานวณเบื้องต้น - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ดาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • แบบทดสอบที่ 1ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนคํานวณหาคําตอบโดยการใช้มือในรอบแรกและเครื่ องคํานวณใน ั รอบที่ 2 ให้คานวณจากซ้ายไปขวา ตัวอย่างเช่น ํ 12/6 * 4 – 5 12/6 = 2 * 4 = 8 –5 = 3 คําตอบคือ 3คํานวณโดยการใช้ ความคิด 15+20+20-4 = ..................................................... 20-15+9*2 = ..................................................... 25/5*3-10 = ..................................................... 50/2+10-8 = ..................................................... 25+20+20+15-57 = ..................................................... เวลาที่ทาเสร็ จ ................................................................................. ํคํานวณโดยการใช้ เครื่องคิดเลข 15+20+20-4 = ..................................................... 20-15+9*2 = ..................................................... 25/5*3-10 = ..................................................... 50/2+10-8 = ..................................................... 25+20+20+15-57 = ..................................................... เวลาที่ทาเสร็ จ ................................................................................. ํ
 • แบบทดสอบที่ 2ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนคํานวณหาโดยใช้โปรแกรม Excel ัคํานวณโดยการโปรแกรม Excel A B C D E F 1 15 20 20 4 2 20 15 9 2 3 25 5 3 10 4 50 2 10 8 5 25 20 20 15 57 ช่ อง F1 ให้ ใส่ สูตรคํานวณคือ =A1+B1+C1-D1 หมายความว่า ให้นาค่าในช่อง A1 คือ 15 + B1 คือ 20 + C1 คือ 20 – D1 คือ 4 เป็ นต้น ํให้ ครู เปลียนโจทย์ ดงนี้ ่ ั 215 120 320 24 220 115 39 22 225 15 33 210 250 12 310 28 225 120 320 215 257
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. การคํานวณครั้งที่ 1 2. การคํานวณครั้งที่ 2 3. การคํานวณครั้งที่ 3ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 4 เรื่ อง สู ตรและฟังก์ชน ั่ เวลาเรี ยน 7 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่ อง การใช้ฟังก์ชน ั่ เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การใช้ฟังก์ชน ั่ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถใช้งานฟังก์ชนเบื้องต้นได้ ั่สาระการเรียนรู้ การใช้ฟังก์ชน SUM, MAX, MIN, AVERAGE, STDEV เป็ นต้น ั่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ทบทวนเรื่ องการใช้สูตรคํานวณเบื้องต้น 2. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้เรื่ อง ฟังก์ชน ั ั่ 3. ครู ให้นกเรี ยนทําแบบฝึ กหัด เรื่ อง การใช้ฟังก์ชน ั ั่ 4. ครู สงเกตและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. แบบฝึ กหัด เรื่ อง ฟังก์ชน ั่ 2. ใบความรู ้ เรื่ อง ฟังก์ชน ั่ 3. แบบประเมินผลเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่ อง ฟังก์ชน ั่ - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ดาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • ใบความรู้ เรื่อง ฟังก์ ชั่น ฟังก์ชน (Function) คือ สู ตรสําเร็ จรู ปที่สามารถนําไปใช้งานให้เกิดผลลัพธ์ได้ทนที ่ั ั ั่ ั ุ่โดยฟังก์ชนสามารถลดขั้นตอนการคํานวณ หรื อการปฏิบติการที่ยงยากและซับซ้อนของการใช้สูตรในการคํานวณ ตัวอย่างเช่น = A1+B1+C1+D1 เราสามารถใช้ฟังก์ชนในการรวมได้คือ ั่=SUM(A1:D1) คําตอบเป็ นคําตอบเดียวกันเป็ นต้นตัวอย่ างฟังก์ ชั่นที่ใช้ งานบ่ อย ๆ ฟังก์ชน ั่ รู ปแบบ หน้าที่ SUM =SUM (A1:D1) ่ การรวมตัวเลขที่อยูระหว่าง A1 ถึง D1 MAX =MAX (A1:A10) ่ ค่าหาสู งสุ ดที่อยูระหว่าง A1 ถึง A10 MIN =MIN (A1:A10) ่ ค่าหาตํ่าสุ ดที่อยูระหว่าง A1 ถึง A10 AVERAGE =AVERAGE (A1:A10) ่ ค่าหาเฉลี่ยข้อมูลที่อยูระหว่าง A1 ถึง A10 STDEV =STDEV (A1:A10) หาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วงพื้นที่ระหว่าง A1 ถึง A10
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง ฟังก์ ชั่นชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนคํานวณหาโดยใช้โปรแกรม Excel ัคํานวณโดยการโปรแกรม Excel A B C D E F 1 15 20 20 4 หาค่าเฉลี่ย 2 20 15 9 2 หาผลรวม 3 25 5 3 10 หาผลรวม 4 50 2 10 8 หาผลรวม 5 25 20 20 15 57 หาค่าตํ่าสุ ด 6 หาค่าสู งสุ ด
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. การหาผลรวม 2. การหาค่าเฉลี่ย 3. การหาค่าสู งสุ ดข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 4 เรื่ อง สู ตรและฟังก์ชน ั่ เวลาเรี ยน 7 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่ อง การใช้งาน AutoSum เวลาเรี ยน 1 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การใช้งาน AutoSumผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถใช้AutoSum เบื้องต้นได้สาระการเรียนรู้ การใช้งาน AutoSum เป็ นการคํานวณจะเฉพาะการหาผลรวมเท่านั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ทบทวนเรื่ องการใช้สูตรคํานวณเบื้องต้น 2. ครู ให้นกเรี ยนทําแบบฝึ กหัด เรื่ อง AutoSum ั 3. ครู สงเกตและประเมินผลการเรี ยนรู ้ท่ีคาดหวัง ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. แบบฝึ กหัด เรื่ อง AutoSum 2. แบบประเมินผลเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่ อง AutoSum - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ดาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง AutoSumชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนคํานวณหาโดยใช้โปรแกรม Excel ัคํานวณโดยการโปรแกรม Excel A B C D E 1 15 20 20 4 หาผลรวม 2 20 15 9 2 หาผลรวม 3 25 5 3 10 หาผลรวม 4 50 2 10 8 หาผลรวม 5 25 20 20 15 หาผลรวม 6 หาผลรวม หาผลรวม หาผลรวม หาผลรวม หาผลรวม
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. ความถูกต้องของข้อมูล 2. รู ปแบบเหมาะสม ํ 3. เสร็ จสิ้ นตามเวลาที่กาหนดข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5หน่ วยที่ 4 เรื่ อง สู ตรและฟังก์ชน ั่ เวลาเรี ยน 7 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่ อง การสังพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์ ่ เวลาเรี ยน 1 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การสังพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์ ่ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถสังพิมพ์งานออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ ่สาระการเรียนรู้ การสังพิมพ์งานออกทางเครื่ องพิมพ์ ่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ให้นกเรี ยนดูวดีโอเรื่ อง การสังพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์ ั ี ่ 2. ครู ให้นกเรี ยนทําแบบฝึ กหัด เรื่ อง การสังพิมพ์ออกทางเครื่ อง ั ่ 3. ครู สงเกตและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ั
 • สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. แบบฝึ กหัด เรื่ อง การสังพิมพ์ออกทางเครื่ อง ่ 2. วีดีโอ เรื่ อง การสังพิมพ์ออกทางเครื่ อง ่ 2. แบบประเมินผลเรี ยนรู ้ที่คาดหวังการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่ อง การสังพิมพ์ออกทางเครื่ อง ่ - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่ดาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • แบบฝึ กหัด เรื่อง การสั่ งพิมพ์ ออกทางเครื่องพิมพ์ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนคํานวณหาโดยใช้โปรแกรม Excel ั1. คํานวณโดยการโปรแกรม Excel A B C D E 1 15 20 20 4 หาผลรวม 2 20 15 9 2 หาผลรวม 3 25 5 3 10 หาผลรวม 4 50 2 10 8 หาผลรวม 5 25 20 20 15 หาผลรวม 6 หาผลรวม หาผลรวม หาผลรวม หาผลรวม หาผลรวม2. ให้ นักเรียนพิมพ์ ออกทางเครื่องพิมพ์เพือส่ งครู ่
 • แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 3 พอใช้ ให้ 2 ควรปรับปรุ ง ให้ 1เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 1 2 3 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ 1. ความถูกต้องของข้อมูล 2. รู ปแบบเหมาะสม 3. งานที่พิมพ์มีความสมบูรณ์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 • แบบทดสอบชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้ นประถมศึกษาปี ที่……….คําชี้แจง ให้นกเรี ยนทําเครื่ องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุด ั1. เครื่ องหมายให้ไม่สามารถใช้ในสูตรได้ ก. + ข. - ค. × ง. /2. เครื่ องหมายใดไม่สามารถใช้ในสูตรได้ ก. + ข. - ค. * ง. ÷3. คําสังใดคือคําสังหาค่าสู งสุ ด ่ ่ ก. SUM ข. MAX ค. MIN ง. STDEV4. คําสังใดคือคําสังหาค่าตํ่าสุ ด ่ ่ ก. SUM ข. MAX ค. MIN ง. STDEV5. คําสัง AutoSum มีค่าเหมือนกับคําสังใด ่ ่ ก. SUM ข. MAX ค. MIN ง. STDEV
 • เฉลย 1.ค 2.ง 3.ข 4.ค 5.ก
 • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4หน่ วยที่ 5 เรื่ อง การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง การประยุกต์เพื่อใช้งาน เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ การประยุกต์โปรแกรม Excel เพื่อใช้ในงานอาชีพผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนสามารถใช้โปรแกรม Excel เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้สาระการเรียนรู้ แบบคํานวณรายรับรายได้ประจําวันของนักเรี ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู แจกแบบฟอร์มเพื่อให้นกเรี ยนสร้างแบบฟอร์มและบันทึกรายรับรายจ่าย ั ของตนเอง 2. ให้นกเรี ยนคํานวณเพื่อหายอดสรุ ปรายรับและรายจ่าย ั 3. ครู ประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังจากใบงานสื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบงาน เรื่ อง การประยุกต์เพื่อใช้งาน 2. แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
 • การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฝึ กปฏิบตตามแบบฝึ ก ัิ - ตรวจผมสําเร็จของงาน 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - ใบงาน เรื่ อง การประยุกต์เพื่อใช้งาน - แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 • ใบงาน เรื่อง การประยุกต์ เพือใช้ งาน ่คําสั่ ง แบบฟอร์ มการบันทึกรายรับรายจ่ ายประจําวันของนักเรียนลําดับที่ วันที่ รายรับ จํานวนเงิน รายจ่ าย จํานวนเงิน หมายเหตุ รวมจํานวนเงิน รวมรายการรับ รวมรายการจ่ าย ลงชื่อ...................................ผู ้ คงเหลือ บันทึก ประเมินผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่
 • คะแนน สรุ ปเลขที่ ชื่อ – สกุล 5 5 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ ช่องที่ 1 การใช้คาสังครบ ํ ่ ช่องที่ 2 ความสมบูรณ์ของเอกสารข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….