งานเดี่ยวโครงร่างคณิต

5,396 views
5,252 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานเดี่ยวโครงร่างคณิต

 1. 1. การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 2. 2. เสนอ นางสาวสุชาดา พิพัฒน์สวัสดิ์ รหัส 47092812 ชั้นปีที่ 3 เอกหลักสูตรและการสอน รศ . ดร มนสิช สิทธิสมบูรณ์ โดย
 3. 3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา <ul><li>พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 </li></ul><ul><li>หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 </li></ul><ul><li>จัดทำสื่อการสอนคณิตศาสตร์ </li></ul>
 4. 4. จุดมุ่งหมาย <ul><li>เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80 / 80 </li></ul><ul><li>เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน กับ นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมตามปกติ </li></ul><ul><li>เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ </li></ul>วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 5. 5. ขอบเขตการวิจัย ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง อ . กบินทร์บุรี จ . ปราจีนบุรี 2 ห้องเรียน จำนวน 72 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง เลือกเป็นกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม เนื้อหา เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 5 พฤศจิกายน พ . ศ . 2549 – 20 ธันวาคม พ . ศ .255 9
 6. 6. คำนิยามศัพท์เฉพาะ 1. ชุดการสอน 2. วิธีสอนโดยใช้ชุดการสอน 3. วิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมตามปกติ 4. ความพึงพอใจ 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 7. 7. วิธีดำเนินการ วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง อ . กบินทร์บุรี จ . ปราจีนบุรี 2 ห้องเรียน 72 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง เลือกเป็นกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
 8. 8. <ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย </li></ul><ul><li>ชุดการสอน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ </li></ul><ul><li>แบบฝึกหัดท้ายบท </li></ul><ul><li>แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>แบบประเมินความพึงพอใจ </li></ul>วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ )
 9. 9. วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) <ul><li>วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ </li></ul><ul><li>ทางการเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น </li></ul><ul><li>มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 </li></ul><ul><li>โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี </li></ul><ul><li>โดยสุ่มแบบเจาะจง 2 ห้องเรียน จำนวน 72 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม </li></ul>
 10. 10. <ul><li>สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li>t- test Independent </li></ul><ul><li>ค่าร้อยละ </li></ul><ul><li>ค่าเฉลี่ย </li></ul><ul><li>ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน </li></ul>วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ )
 11. 11. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li>เอกสารที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ . ศ . 2544 </li></ul><ul><li>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ </li></ul><ul><li>- การสร้างชุดการสอน </li></ul><ul><li>- วิธีสอนโดยการบรรยาย </li></ul><ul><li>- การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>- ความพึงพอใจ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>- งานวิจัยในประเทศ </li></ul><ul><li>- งานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนกลุ่มทักษะคณิตสาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับ การจัดกิจกรรมการสอนแบบ สสวท . </li></ul><ul><li>งานวิจัยต่างประเทศ </li></ul><ul><li> - มิค (Meek . 1972 : 492-A) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบวิธีการสอน แบบใช้ชุดการสอน กับวิธีการสอนธรรมดา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการสอน สำหรับนักศึกษาครู กับวิธีสอนธรรมดา </li></ul>
 13. 13. กรอบแนวคิดการวิจัย <ul><li>1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน </li></ul><ul><li>- ศึกษาข้อมูลและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ชุดการสอน </li></ul><ul><li>- ดำเนินการสร้างชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ </li></ul><ul><li>- นำชุดการสอนที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะ </li></ul><ul><li>และนำปรับปรุง </li></ul><ul><li>- นำชุดการสอนที่สร้างเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่านตรวจสอบ </li></ul><ul><li>ความเหมาะสม </li></ul>
 14. 14. - ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนกบินทร์บุรี จำนวน 9 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ ภาษา เนื้อหา และเวลา - ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนกบินทร์บุรี จำนวน 45 คน โดยเลือกนักเรียนที่เรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 15 คน เพื่อประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E 1 / E 2
 15. 15. 2 . การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้ นำคะแนนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบ 3. การประเมินผลความพึงพอใจ แสดงผลคะแนนจากการประเมินความพึงพอใจ

×