งานเดี่ยวโครงร่างคณิต
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
5,828
On Slideshare
5,827
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 1

http://www.health.medicbd.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • 2. เสนอ นางสาวสุชาดา พิพัฒน์สวัสดิ์ รหัส 47092812 ชั้นปีที่ 3 เอกหลักสูตรและการสอน รศ . ดร มนสิช สิทธิสมบูรณ์ โดย
 • 3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4
  • หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  • จัดทำสื่อการสอนคณิตศาสตร์
 • 4. จุดมุ่งหมาย
  • เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80 / 80
  • เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน กับ นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมตามปกติ
  • เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • 5. ขอบเขตการวิจัย ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง อ . กบินทร์บุรี จ . ปราจีนบุรี 2 ห้องเรียน จำนวน 72 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง เลือกเป็นกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม เนื้อหา เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 1 5 พฤศจิกายน พ . ศ . 2549 – 20 ธันวาคม พ . ศ .255 9
 • 6. คำนิยามศัพท์เฉพาะ 1. ชุดการสอน 2. วิธีสอนโดยใช้ชุดการสอน 3. วิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมตามปกติ 4. ความพึงพอใจ 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • 7. วิธีดำเนินการ วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง อ . กบินทร์บุรี จ . ปราจีนบุรี 2 ห้องเรียน 72 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง เลือกเป็นกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
 • 8.
  • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  • ชุดการสอน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
  • แบบฝึกหัดท้ายบท
  • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  • แบบประเมินความพึงพอใจ
  วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ )
 • 9. วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ )
  • วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
  • ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
  • ทางการเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
  • มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
  • โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
  • โดยสุ่มแบบเจาะจง 2 ห้องเรียน จำนวน 72 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
 • 10.
  • สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • t- test Independent
  • ค่าร้อยละ
  • ค่าเฉลี่ย
  • ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ )
 • 11. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ . ศ . 2544
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • - การสร้างชุดการสอน
  • - วิธีสอนโดยการบรรยาย
  • - การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  • - ความพึงพอใจ
 • 12.
  • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • - งานวิจัยในประเทศ
  • - งานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนกลุ่มทักษะคณิตสาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับ การจัดกิจกรรมการสอนแบบ สสวท .
  • งานวิจัยต่างประเทศ
  • - มิค (Meek . 1972 : 492-A) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบวิธีการสอน แบบใช้ชุดการสอน กับวิธีการสอนธรรมดา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการสอน สำหรับนักศึกษาครู กับวิธีสอนธรรมดา
 • 13. กรอบแนวคิดการวิจัย
  • 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
  • - ศึกษาข้อมูลและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ชุดการสอน
  • - ดำเนินการสร้างชุดการสอน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
  • - นำชุดการสอนที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะ
  • และนำปรับปรุง
  • - นำชุดการสอนที่สร้างเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่านตรวจสอบ
  • ความเหมาะสม
 • 14. - ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนกบินทร์บุรี จำนวน 9 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ ภาษา เนื้อหา และเวลา - ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนกบินทร์บุรี จำนวน 45 คน โดยเลือกนักเรียนที่เรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 15 คน เพื่อประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E 1 / E 2
 • 15. 2 . การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้ นำคะแนนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมาเปรียบเทียบ 3. การประเมินผลความพึงพอใจ แสดงผลคะแนนจากการประเมินความพึงพอใจ