เอกสารหมายเลข 9      อาจใส่ตราประจำาโรงเรียนเพิมเติมได้                   ่  รายงานการปฏิบติงาน...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                      ด2 -   ใช้เพื่อการ...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                     ด3 -  ใช้เพื่อการพั...
SAR ฉบับครูผู้สอน     โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                      ด4 -   ใช้เพื่อการ...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                       ด5 -    ใช้เพ...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                       ด6 -    ใช้เพื่...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                       ด7 -    ใช้เพ...
SAR ฉบับครูผู้สอน     โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                      ด8 -    ใช้เพื่อก...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                      ด9 -   ใช้เพื่อก...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                      - 10 -    ใช้เพื่อ...
SAR ฉบับครูผู้สอน     โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                     - 11 -   ใช้เพื่อการพ...
SAR ฉบับครูผู้สอน     โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                  - 12 -ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น...
SAR ฉบับครูผู้สอน     โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                     - 13 -    ใช้เพื่อกา...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                      - 14 -    ใช้เพื่อ...
SAR ฉบับครูผู้สอน     โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                     - 15 -   ใช้เพื่อการพ...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                      - 16 -    ใช้เพื่อ...
SAR ฉบับครูผู้สอน        โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                        - 17 -   ...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                   - 18 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่า...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                     - 19 -   ใช้เพื่อการพ...
SAR ฉบับครูผู้สอน       โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                      - 20 -   ใช้เพื...
SAR ฉบับครูผู้สอน      โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK)                      - 21 -   ใช้เพื่อ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sar ครู..

1,275 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sar ครู..

 1. 1. เอกสารหมายเลข 9 อาจใส่ตราประจำาโรงเรียนเพิมเติมได้ ่ รายงานการปฏิบติงานและผลการ ั ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) นาย,นาง,นางสาว……………………….ตำาแหน่ง ครู (ครูประจำาการ/ครูอัตราจ้าง) คศ……… โรงเรียน....................... จังหวัด........................-
 2. 2. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) ด2 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้นพิจารณาสอบทานข้อมูล โดย............................................ (............................................)ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการ โรงเรียน.......................................... บันทึกตรวจ ณ วัน ที่……….เดือน……………………..พ.ศ………. สารบั ญ หน้า ต อ น ท ข้ อ ี่ มู ล 1 ทั่ ว ไป.................................................................. .................................................. ต อ น ท ข้ อ มู ล ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ น ร อ บ ี่ 2 ปี…...................................................................... ......... ต อตอนที่ นท ผลการประเมินการปฏิบัติงานปีการ ี่ 3 ศึกษา.................................................................. ... 3.1 ข้อมูลผลประเมินศักยภาพด้านการจัดการเรียนการ สอนของครู........................... 3.2 ข้อมูลผลการประเมินด้านกิจกรรม พิเศษ............................................................. 3.3 ข้อมูลผลการประเมินด้านทัศนคติ ที่ เกี่ยวข้อง..................................................... ต อ น ท วิเคราะห์ปัจจัยจากผลประเมินและทิศทางการพัฒนา ี่ 4 ตนเองในอนาคต........................ วิ เ ค ร า ะ ห์ จุ ด เ ด่ น จุ ด ค ว ร พั ฒ น า .......................................................................... ........... วิ เ ค ร า ะ ห์ โ อ ก า ส อุ ป ส ร ร ค
 3. 3. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) ด3 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น .......................................................................... .................. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา ในอนาคต............................. สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม ช่ ว ย เหลือ................................................................... .......................ภาคผนวก …………………………………………………………………………………………… คำา สั่ ง ส ถ า น ศึกษา.................................................................. ........................................ สำา น ว น เ อ ก ส า ร ประกอบ............................................................... ............................... ภ า พ กิ จ ก ร ร ม .......................................................................... ...................................... ตอนที ่ 1 ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไป ชื่อ .................................................................. นามสกุล ...................................................................... ตำาแหน่ง ครู คศ .......อายุ.... ปี ทีอยู่ ่ ปัจจุบัน.............หมู่...........ตำาบล............อำาเภอ............จังหวัด. ............. เริ่มปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. .......... ถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา ....... ปี
 4. 4. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) ด4 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น หน้าที่ความรับผิดชอบ (ล่าสุด) ปฏิบัติงานหลัก ..................................ฝ่าย/กลุ่มสาระ ................................... ปฏิบัติงานสนับสนุนตามโครงสร้างการ บริหาร.............................................ด้าน............................ .............. โรงเรียน.......................................... สำานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา................................................................ 1.1 ประวั ต ิ ก ารศึ ก ษา ( เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลำาดับ ) วุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ. จากสถาบัน ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรีประกาศนียบัตรวิชาการ ศึกษาชั้นสูง (ปก.ศ.สูง ) ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา 1.2 ประวั ต ิ ก ารรั บ ราชการ (เรียงลำาดับข้อมูลจากอดีต-ปัจจุบัน)ครั้ง วัน เดือน ปี (ช่วง ตำาแหน่ง/หน้าที่ ที่ โรงเรียน เงินเดือน เวลา) 1 13 พ.ค.2528 - 17 ต.ค. 2530
 5. 5. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) ด5 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น 1.3 ข้ อ มู ล การปฏิ บ ั ต ิ ง าน ปี ก ารศึ ก ษา .................... ภาคเรี ย นที ่ ١ที ่ รายวิ ช า ระดั จำ า นว ภาระการสอน ชม บชั ้ น นผู ้ : สั ป ดาห์ เรี ย น1234สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานสอน รวมจำานวน ........ รายวิชา รวมจำานวน ........ ห้อง รวมจำานวน ........... คาบ/ชม. ภาคเรี ย นที ่ ٢ที ่ รายวิ ช า ระดั จำ า นว ภาระการสอน ชม บชั ้ น นผู ้ : สั ป ดาห์ เรี ย น1234 สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานสอน รวมจำานวน....... รายวิชา รวมจำานวน ....... ห้อง รวมจำานวน ........ คาบ/ชม. 1.4 หน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบพิ เ ศษ ( ถ้ า มี ) ได้ แ ก่ 1) ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ............... มีจำานวนนักเรียน .................... คน 2) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาร่วมกับครู ............................................................................... ..... 3) หน้าที่ภายในกลุ่มสาระ/สาขาวิชา คือ ............................................................................... .. 4) หน้าที่อื่น ๆ ได้แก่ ............................................................................... ................................
 6. 6. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) ด6 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น ตอนที ่ 2 ข้ อ มู ล การพั ฒ นาตนเองวิสัยทัศน์ .................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................กลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำาเร็จ................................................................................................... ..................................................................
 7. 7. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) ด7 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น ................................................................................................... .................................................................. ................................................................................................... .................................................................. ................................................................................................... .................................................................. 2.1 ข้ อ มู ล การอบรม/สั ม มนา ( กรอกข้อมูลในรอบปีการศึกษาที่ ผ่านมา-ปัจจุบัน (ถ้ามี) ) ในรอบปีการศึกษา.....................ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา ตนเอง โดยแจกแจงข้อมูลได้ดังนี้ครั ้ วั น /เดื อ น/ปี หั ว ข้ อ การอบรม/ หน่ ว ยงานที ่ รวมระยะงที ่ ( ช่ ว งเวลา ) สั ม มนา จั ด เวลาอบรม/ สั ม มนา 1. 18 – 20 ม.ค. เรื่อง ระบบการประกัน เคมบริดจ์ฯ 18 ชั่วโมง 52 คุณภาพ 2.2 ข้ อ มู ล การศึ ก ษาดู ง าน ( กรอกข้อมูลในรอบปีการศึกษาที่ผ่าน มา-ปัจจุบัน (ถ้ามี) )
 8. 8. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) ด8 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้นครั ้ วั น /เดื อ น/ ประเด็ น การดู ง าน สถานที ่ ด ู ง านงที ่ ปี 1. 11 – 12 ศึกษารูปแบบ/วิธีการบริหารจัดการองค์กร สนง.เคมบริดจ์ฯ ธ.ค. 52 ฝ่ายแผนและพัฒนา 2.3 ข้ อ มู ล การเป็ น วิ ท ยากร/การบำ า เพ็ ญ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม (กรอกเพื ่ อ สะท้ อ นการอุ ท ิ ศ ตน)ครั ้ วั น /เดื อ น/ ประเด็ น การเป็ น วิ ท ยากร/ภารกิ จ สถานที ่งที ่ ปี เพื ่ อ สั ง คม 1. 5 ธ.ค. 52 2.4 ข้ อ มู ล การพั ฒ นาเครื ่ อ งมื อ ประกอบการเรี ย นการสอน  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญที่สุด ได้แก่ - รายวิชา .......................................................ระดับ ชั้น........................................................... - รายวิชา ........................................................ระดับ ชั้น...........................................................  ใช้เทคนิค/วิธีการสอนนอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย เพิ่ม ขึน ได้แก่............................... ้ ..................................................................................... .............................................................
 9. 9. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริ- จ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) ด9 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น ...................................................................................... .............................................................  ผลิตและพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น ได้แก่ .................................................  จัดทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำานวน.......เรื่อง ได้แก่ ................................................. ...................................................................................... ............................................................. 2.5 การบั น ทึ ก ผลหลั ง การสอนเพื ่ อ ใช้ พ ั ฒ นาในอนาคต ( ให้ นำาข้อมูลการบันทึกที่ดีมานำาเสนอเป็นตัวอย่าง) สัปดาห์ที่………หน่วยการเรียนเรื่อง............................................... ..จำานวนชั่วโมง/คาบ .......................................รายวิชา....................................วันที่สอน.........เดือน....................พ.ศ.............หน่วย/คาบเรียนที่.............................วิ เ คราะห์ ผ ลหลั ง ใช้ แ ผนการสอน (บันทึกว่า จุดประสงค์,เนื้อหา, เวลา, สถานที่ , กิจกรรมการเรียนการสอน,สื่อการสอน, ฯลฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร).………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………ผลการเรี ย นรู ้ ต ามจุ ด ประสงค์ ข องการเรี ย นรู ้ ( การทดสอบก่ อ นเรี ย น ) จำานวนผู้เรียนที่ทำาการทดสอบ ทั้งหมด...............คน - จำานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ ระดั บ ดี ................……… คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ.......... - จำานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ ระดั บ ปานกลาง ........……คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ..........
 10. 10. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 10 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น - จำานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ ระดั บ ปรั บ ปรุ ง .............. …..คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ..........ข้ อ สั ง เกตจากผลการทดสอบก่ อ นเรี ย น (เขียนบรรยายลักษณะเด่นที่ เป็นเหตุให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดี , ปานกลาง , ปรับปรุง ใส่เหตุผลเพื่อการปรับปรุง แก้ไข)........................................................................... ................................................................................................ ....................................................................... ................................................................................................ ....................................................................... ................................................................................................ ....................................................................... สรุ ป ผลการทดสอบหลั ง เรี ย น จำานวนผู้เรียนที่ทำาการทดสอบ ทั้งหมด...............คน - จำานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ ระดั บ ดี ................……… คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ.......... - จำานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ ระดั บ ปานกลาง ........……คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ .......... - จำานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ ระดั บ ปรั บ ปรุ ง .............. …..คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ..........ข้ อ สั ง เกตจากผลการทดสอบหลั ง เรี ย น (เขียนบรรยายในเนื้อหาที่ผู้ เรียนมักจะทำาได้ดีและเนื้อหาใดที่ยังทำาได้ไม่ดีเพื่อการซ่อม เสริม) ....................................................................................... ................................................... ................................................................................................ ........................................................................ ………........................................................................................ .................................................................... ………........................................................................................ ....................................................................ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมที ่ ต ้ อ งการเน้ น (ความประพฤติ, ขยัน, ตรง ต่อเวลา ,รับผิดชอบ, ซื่อสัตย์, กตัญญู, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, เชื่อมั่น, มีมนุษย์สัมพันธ์ ฯลฯ )
 11. 11. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 11 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น - จำานวนผู้เรียนที่มีพฤติกรรม ระดั บ ดี .....................….. คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ .......... - จำานวนผู้เรียนที่มีพฤติกรรม ระดั บ ปานกลาง .........…. คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ .......... - จำานวนผู้เรียนที่มีพฤติกรรม ระดั บ ปรั บ ปรุ ง ..............… คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ..........ข้ อ สั ง เกตเพื ่ อ การพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น ( ให้บันทึกอธิบายลักษณะว่า ดีเป็น อย่างไร , ปานกลางมีลักษณะอย่างไร , ที่ควรปรับปรุงคือ พฤติกรรมเช่นไร ) ……………………........................................................................……………………………………………………………………………… ……………………………….……………………………………………………………………………… ……………………………….……………………………………………………………………………… ………………………………. เจตคติ /บรรยากาศในการเรี ย นการสอน - จำานวนผู้เรียน ระดั บ ดี ……………….........คน คิ ด เป็ น ร้ อ ย ละ.......... - จำานวนผู้เรียน ระดั บ ปานกลาง .........…. ....คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ .......... - จำานวนผู้เรียน ระดั บ ปรั บ ปรุ ง ...............…คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ.......... บั น ทึ ก การสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู ้ เ รี ย น(บรรยายลักษณะของผู้เรียนใน ด้านความตั้งใจเรียน , เอาใจใส่ , การให้ความร่วมมือทำากิจกรรมต่างๆ , สีหน้าท่าทางระหว่าง เรียน)...................................................... ………………………………………………………………………………………… …………………. ………………………………………………………………………………………… …………………. ………………………………………………………………………………………… ………………….
 12. 12. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 12 -ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น…………………………………………………………………………………………………………….สรุ ป ปั ญ หาที ่ เ กิ ด ในการเรี ย นการสอน…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………แนวคิ ด เบื ้ อ งต้ น เพื ่ อ การแก้ ป ั ญ หาจากครู ผ ู ้ ส อน………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………… ลงชื่อ ............................................. .............. ครูผู้สอน บันทึก ณ.วันที่ ........ เดือน...............…… พ.ศ............... ข้ อ เสนอแนะจากฝ่ า ยวิ ช าการ/ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
 13. 13. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 13 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น ………………………………………………………………………………………… ………………... ………………………………………………………………………………………… ………………... ………………………………………………………………………………………… ………………... ………………………………………………………………………………………… ………………... ลงชื่ อ……………………… หัวหน้ากลุ่ มสาระวิช า ลงชื่ อ ..…… ………………..หัวหน้างานวิชาการ ( ) ( ) ลงชื่อ .……………………………………ผู้บริหารสถานศึกษา ( )ตอนที ่ 3. ผลการประเมิ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านปี ก าร ศึ ก ษา............................ 3.1 ข้ อ มู ล ผลประเมิ น ศั ก ยภาพด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนของ ครู ตารางที ่ 1 ผลการประเมินตนเองของครูผู้สอน ระดั บ การปฏิ บ ั ต ิ (ระหว่ า ง เดื อ น รายการปฏิ บ ั ต ิ ..................พ.ศ.25.......) มาก ปาน น้ อ ย มาก น้ อ ย ที ่ ส ุ ด กลาง ที ่ ส ุ ด 1. รู้เป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา 2. จัดทำาแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญด้วยตนเอง 3. จัดทำา/หา สื่อประกอบการสอน 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและ เต็มศักยภาพ
 14. 14. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 14 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น 5. จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างกัน ของผู้เรียน 6. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา 7. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 8. ส่งเสริมกิจกรรมการทำางานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม 9. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาคำาตอบและสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเอง 10. จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและ ความต้องการของผู้เรียน 11. สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน 12. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รู้จักตั้งคำาถามเพื่อหาเหตุผล 13. สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง 14. ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย 15. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง เฉลี ่ ย .................. ตารางที ่ 2 ผลการประเมินศักยภาพครู จากผู้เรียน/ผู้เกี่ยวข้อง ระดั บ การ ปฏิ บ ั ต ิ /ร้ อ ยละ กิ จ กรรม ดี พอใ น้ อ ย ช้
 15. 15. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 15 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น1. การเตรียมการสอน(พิจารณาจากความพร้อม/การดำาเนิน ……… ……… ……… กิจกรรมการสอน) ……… ……… ………2. การจัดสภาพห้องเรียน.................................... ……… ……… ……… ………………………..3. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย………………………….4. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน…………………………. ……… ……… ………5. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน…….. ……… ……… ……… ……….… ……… ……… ………6. กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ……………………………….. ……… ……… ………7. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา……………….…………………. ……… ……… ………8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ ……… ……… ……… ทีม…………………… ……… ……… ………9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์ ……… ……… ……… วิจารณ์……….. ……… ……… ………10.ครูยอมรับความคิดของนักเรียนที่ต่างไปจาก ครู………………………11.ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่ สอน………………….12.ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี( เช่นการทำางานกลุ่ม,โครงงาน, จับคู่ฯลฯ)13.ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือ ……… ……… ……… แหล่งอื่น ๆ ……… ……… ………14.ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่ง ……… ……… ……… แวดล้อม…… ……… ……… ………15.ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทำางานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้น เรียนบ่อย ๆ16.ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ห้องเรียน………….17.นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า………………………… ……… ……… ………18.นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน………………………. ……… ……… ………19.ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม………………………………………….. ……… ……… ………20.ครูตั้งใจสอน ให้คำาแนะนำานักเรียนในการทำา ……… ……… ……… กิจกรรม……………… ……… ……… ………21.นักเรียนชอบเรียนวิชานี้……………………………………………… ……… ……… ………22.นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้…………………………………………. ……… ……… ………23.นักเรียนนำาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ……… ……… ……… ได้………………. ……… ……… ………24.ความรู้จากวิชานี้สามารถนำาไปประกอบเป็นวิชาชีพ ได้………………25.นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข…………………………………………
 16. 16. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 16 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น ตารางที ่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ระดั บ ระดั บ คุ ณ ภ คุ ณ ภา มาตรฐาน / ตั ว บ่ ง ชี ้ าพ พ ตั ว บ่ ง มาตรฐ ชี ้ านมาตรฐานที ่ 9 ครู ม ี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ว ุ ฒ ิ / ความร ู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต ร ง ก ับ ง า น ท ี่ร ับ ผ ิด ช อ บ ห ม ั่น พ ัฒ น าตนเอง เข้ า กั บ ชุ ม ชนได้ ด ี แ ละมี ค รู เ พี ย งพอ9.1มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ9.2มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน٩.٣ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน٩.٤ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง9.5จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป٩.٦ สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรือ ตรงตามความถนัด٩.٧ มีจำานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)
 17. 17. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 17 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้นม า ต ร ฐ า น ท ี ่ 10 ค ร ู ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จ ั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์การเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและเน้ น เด็ ก เป็ น สำ า คั ญ١٠.١ มีความรู้ ความเข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา10.2 มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล10.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำาคัญ10.4 มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก10.5 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคำานึงถึงพัฒนาการตามวัย10.6 มีการนำาผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลียนการจัด ่ประสบการณ์เพือพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ่10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและนำาผลไปใช้พัฒนาเด็ก 3.2 ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น ด้ า นกิ จ กรรมพิ เ ศษ 1) งานหน้าที่ครูประจำาชั้น/ครูที่ปรึกษา 1. .................................................................................. ......................................................... 2. ................................................................................... ........................................................ 3. ................................................................................ ........................................................... สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้นอีก
 18. 18. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 18 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น2) งานกิจกรรมชุมนุม ....................................................... มี สมาชิก ................ คน สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้นอีก3) งานกิจกรรมบังคับ(ลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวกาชาด,ผู้บำาเพ็ญ ประโยชน์) มีสมาชิก ............ คน สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้นอีก4) งานกิจกรรมด้านสัมพันธ์ชุมชน ภารกิจที่ได้ดำาเนินการ คือ .................................. สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ  ดีมาก ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้นอีก 5) งานสนับสนุนการเรียนการสอน ( งานปกครอง , งานบริการ , งานธุรการ , งานวิชาการ , งานการเงิน) 1. ................................................................................... ........................................................ 2. ................................................................................ ........................................................... 3. ................................................................................ ........................................................... สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้นอีก
 19. 19. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 19 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น3.3 ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น ด้ า นทั ศ นคติ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 3.3.1 กิ จ กรรม/ผลงาน/ชิ ้ น งานดี เ ด่ น และภาคภู ม ิ ใ จ ในปีการศึกษา ................ ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในผลงาน ดังนี้ .............................................................................. ......................................................................................... ........................................................................................... ............................................................................ ........................................................................................... ............................................................................ 3.3.2 ความรู ้ ส ึ ก หรื อ คุ ณ ค่ า ที ่ ไ ด้ ร ั บ จากการปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ เป็ น ครู ต ่ อ นั ก เรี ย น มี ด ั ง นี ้ ........................................................................................... ............................................................................ ........................................................................................... ............................................................................ ........................................................................................... ............................................................................ 3.3.3 ในการปฏิ บ ั ต ิ ก ารสอนภาคเรี ย นนี ้ ไ ด้ ค ้ น พบความรู ้ ใหม่ ดั ง นี ้ ค ื อ 1) สือการสอน ได้แก่ ่ ........................................................................................... ............................................................................ ........................................................................................... ............................................................................ ........................................................................................... ............................................................................ 2) วิธีการสอนที่พบว่าประสบผลสำาเร็จมากที่สุดคือ ........................................................................................... ............................................................................ ........................................................................................... ............................................................................ ........................................................................................... ............................................................................
 20. 20. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 20 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น 3) ปัจจัยที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่คือ ........................................................................................... ............................................................................ ........................................................................................... ............................................................................ ........................................................................................... ............................................................................ตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยจากผลประเมินและทิศทางการ พัฒนาตนเองในอนาคต4.1 จุ ด เด่ น ......................................................................................... ...................................................................... ..................................................................................................... ................................................................................... ..................................................................................................... ...................................................................................4.2 จุ ด ที ่ ค วรพั ฒ นา ................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ .......................................................................................4.3 โอกาส ................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ......................................................................................
 21. 21. SAR ฉบับครูผู้สอน โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น(UK) - 21 - ใช้เพื่อการพัฒนาเท่านั้น.................................................................................................... ......................................................................................4.4 อุ ป สรรค ................................................................................................. ....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................4.5 ทิ ศ ทางการพั ฒ นาตนเองในอนาคต ................................................................................................. ............................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................... ...................................................................................4.6.สิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ................................................................................................. .................................………………………………………………………………………………… ……………………………………..………………………………………………………………………………… ……………………………………...………………………………………………………………………………… ……………………………………... ลงชื่อ ......... .............................................. ผู้รายงาน (... ...................................................) ตำาแหน่ง ครู . ........................

×